Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 253 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-22
Data wydania:2013-02-08
Data wejscia w życie:2013-03-09
Data obowiązywania:2013-03-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 253 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 253

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 8 lutego 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie zawartości substancji niepożądanych wpaszach2) Na podstawie art.15 ust.4 ustawy zdnia 22 lipca 2006r. opaszach (Dz.U. Nr144, poz.1045, zpóźn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 6 lutego 2012r. wsprawie zawartości substancji niepożądanych wpaszach (Dz.U. poz.203 i883) wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr1 do niniejszego rozporządzenia; 2) wzałączniku nr2 do rozporządzenia lp. 1 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr2 do niniejszego rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke


 Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie §1 ust.2 pkt1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr248, poz.1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) nr744/2012 zdnia 16 sierpnia 2012r. zmieniającego załączniki IiII do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego iRady wodniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, fluoru, ołowiu, rtęci, endosulfanu, dioksyn, Ambrosia spp., diklazurilu isoli sodowej lasalocidu Aoraz progów podejmowania działań wprzypadku dioksyn (Dz.Urz. UE L 219 z17.08.2012, str. 5).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr144, poz.899, z2009r. Nr18, poz.97, z2010r. Nr47, poz.278, Nr60, poz.372 iNr230, poz.1511, z2011r. Nr106, poz.622 oraz z2012r. poz.1007.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 253

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 8 lutego 2013r. (poz.253)

Załącznik nr1

DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH WPASZACH Sekcja I. Zanieczyszczenia nieorganiczne izwiązki azotu Maksymalna zawartość wmg/kg (ppm) Rodzaj paszy odpowiadająca paszy ozawartości wilgoci 12% 3 4 Materiały paszowe, zwyjątkiem: 2 – ączek ztrawy, zwysuszonej lucerny izwysuszonej koniczyny, m 4 wysuszonych wysłodków buraczanych iwysuszonych wysłodków buraczanych melasowanych – makuchu zrdzenia palmy

42) – osforanów imorskich alg wapiennych f 10 – ęglanu wapnia iwęglanu wapniowo-magnezowego3) w 15 – tlenku magnezu, węglanu magnezu 20 – yb lub innych zwierząt wodnych iproduktów znich r

252) otrzymanych – ączki zwodorostów morskich imateriałów paszowych m

402) uzyskanych zwodorostów morskich Cząstki żelaza stosowane jako znacznik 50 Dodatki należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków 30 śladowych, zwyjątkiem: – entahydratu siarczanu miedzi (II), węglanu miedzi (II) p 50 itrihydroksychlorku dimiedzi – lenku cynku, tlenku manganu (II) itlenku miedzi (II) t 100 Mieszanki paszowe uzupełniające, zwyjątkiem: 4 – mieszanek paszowych mineralnych 12 m

102) – ieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt domowych zawierających ryby, inne zwierzęta wodne iich produkty pochodne lub mączki zwodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane zwodorostów morskich Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, zwyjątkiem: 2 – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb imieszanek m

102) paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt futerkowych – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych m

102) zawierających ryby, inne zwierzęta wodne iich produkty pochodne lub mączki zwodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane zwodorostów morskich Materiały paszowe pochodzenia roślinnego 1 Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego 2 Materiały paszowe pochodzenia mineralnego, zwyjątkiem: 2 – fosforanów 10

Lp.

Substancja niepożądana

1 1

2 Arsen1)

2

Kadm

Dziennik Ustaw 1 2 –3– 3 Dodatki należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, zwyjątkiem: – lenku miedzi (II), tlenku manganu (II), tlenku cynku t imonohydratu siarczanu manganu (II) Dodatki należące do grup funkcjonalnych: spoiw iśrodków przeciwzbrylających Premiksy4) Mieszanki paszowe uzupełniające, zwyjątkiem: – mieszanki paszowej mineralnej: – zawierającej < 7% fosforu5) – zawierającej ≥ 7% fosforu5) Poz. 253 4 10 30 2 15 0,5 5 0,75 na 1% fosforu5), maksymalnie 7,5 2 0,5 1

3

Fluor6)

Mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt domowych Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, zwyjątkiem: – ieszanki paszowej pełnoporcjowej dla bydła (zwyjątkiem m cieląt), owiec (zwyjątkiem jagniąt) ikóz (zwyjątkiem koźląt) oraz ryb – mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych Materiały paszowe, zwyjątkiem: – ateriałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, zwyjątkiem m skorupiaków morskich takich jak kryl morski – skorupiaków morskich takich jak kryl morski – fosforanów – węglanu wapnia iwęglanu wapniowo-magnezowego3) – tlenku magnezu – morskich alg wapiennych Wermikulit (E

561) Mieszanki paszowe uzupełniające: – zawierające ≤ 4% fosforu5) – zawierające > 4% fosforu5) Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, zwyjątkiem: – mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (zwyjątkiem m piskląt) iryb – mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla piskląt m – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec ikóz wokresie: – laktacji – pozostałym Materiały paszowe, zwyjątkiem: – zielonek7) – fosforanów imorskich alg wapiennych – węglanu wapnia iwęglanu wapniowo-magnezowego3) – drożdży

2 150 500 3000 2000 350 600 1000 3000 500 125 na 1% fosforu5) 150 100 350 250

4

Ołów

30 50 10 30 15 20 5

Dziennik Ustaw 1 2 –4– 3 Dodatki należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych, zwyjątkiem: – tlenku cynku – lenku manganu (II), węglanu żelaza (II) iwęglanu miedzi (II) t Dodatki należące do grup funkcjonalnych: spoiw iśrodków przeciwzbrylających, zwyjątkiem: – klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego, natrolitu-fonolitu Premiksy4) Mieszanki paszowe uzupełniające, zwyjątkiem: – mieszanek paszowych mineralnych Mieszanki paszowe pełnoporcjowe Materiały paszowe, zwyjątkiem: – yb lub innych zwierząt wodnych oraz produktów znich r otrzymanych – węglanu wapnia iwęglanu wapniowo-magnezowego3) Mieszanki paszowe, zwyjątkiem: – mieszanek paszowych mineralnych – mieszanek paszowych dla ryb – mieszanek paszowych dla psów, kotów izwierząt futerkowych Materiały paszowe, zwyjątkiem: – mączki rybnej – kiszonki – roduktów iproduktów ubocznych zburaków cukrowych p itrzciny cukrowej, atakże produktów iproduktów ubocznych otrzymanych wwyniku produkcji skrobi Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, zwyjątkiem: – army pełnoporcjowej dla psów ikotów, ozawartości wilgoci k powyżej 20% Pasza, zwyjątkiem dodatków paszowych: – kwasu guanidynooctowego (GAA) – mocznika – biuretu Poz. 253 4 100 400 200 30 60 200 10 15 5 0,1 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 15 30 – –


5

Rtęć8)

6

Azotany (III)9)

15 – 2,5 – – –

7

Melamina10)

Obja śn i e n i a :

1) Maksymalne zawartości arsenu odnoszą się do arsenu ogółem.

2) Na wniosek właściwych organów podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie do obrotu pasz przeprowadza analizę tych pasz wcelu wykazania, że zawartość nieorganicznego arsenu jest niższa niż 2 ppm. Analiza ta jest szczególnie istotna wodniesieniu do wodorostów morskich gatunku Hizikia fusiforme.

3) Węglan wapniowo-magnezowy oznacza naturalną mieszaninę węglanu wapnia i węglanu magnezu zgodnie z częścią C ust. 11 pkt11.1.3 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr575/2011 zdnia 16 czerwca 2011r. wsprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.Urz. UE L 159 z17.06.2011, str. 25).

4) Maksymalna zawartość ołowiu ustanowiona dla premiksów uwzględnia dodatki paszowe zawierające najwyższy poziom ołowiu ikadmu, anie wrażliwość różnych gatunków zwierząt na ołów ikadm. Zgodnie zart.16 rozporządzenia (WE) nr1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. WE L 268 z18.10.2003, str. 29, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238), wcelu ochrony zdrowia zwierząt izdrowia publicznego producenci premiksów są odpowiedzialni za zapewnienie, że poza maksymalnymi zawartościami ołowiu dla premiksów instrukcje użytkowania premiksów zamieszczane na ich etykietach są zgodne zmaksymalnymi zawartościami ołowiu dla mieszanek paszowych uzupełniających ipełnoporcjowych.

5) Procentowa zawartość fosforu jest wyrażona wodniesieniu do paszy ozawartości wilgoci 12%.

6) Maksymalne zawartości fluoru odnoszą się do oznaczenia analitycznego fluoru, gdzie ekstrakcja odbywa się w1 N kwasie chlorowodorowym przez 20 minut wtemperaturze otoczenia. Dopuszcza się stosowanie równoważnych metod ekstrakcji pod warunkiem wykazania, że użyta procedura ma porównywalną skuteczność ekstrakcji.

7) Zielonka oznacza produkty przeznaczone na paszę, takie jak: siano, kiszonki iświeża trawa.

Dziennik Ustaw

8) 9)

–5–

Poz. 253

Maksymalne zawartości rtęci odnoszą się do rtęci ogółem. Maksymalne zawartości azotanów są wyrażone jako azotan (III) sodu.

10) Maksymalna zawartość melaminy. Nie zostały uwzględnione strukturalnie pokrewne związki: kwasu cyjanurowego, ammeliny iammelidu.

Sekcja II. Mykotoksyny Maksymalna zawartość wmg/kg (ppm) odpowiadająca paszy ozawartości wilgoci 12% 4 0,02 0,01 0,005

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

1 1

2 Aflatoksyna B1

3 Materiały paszowe Mieszanki paszowe uzupełniające ipełnoporcjowe, zwyjątkiem: – ieszanek paszowych dla bydła mlecznego icieląt, owiec m mlecznych ijagniąt, kóz mlecznych ikoźląt, prosiąt imłodego drobiu – ieszanek paszowych dla bydła (zwyjątkiem bydła mlecznego m icieląt), owiec (zwyjątkiem owiec mlecznych ijagniąt), kóz (zwyjątkiem kóz mlecznych ikoźląt), świń (zwyjątkiem prosiąt) idrobiu (zwyjątkiem młodego drobiu) Materiały paszowe imieszanki paszowe zawierające nierozdrobnione ziarna zbóż

0,02

2

Sporysz (Claviceps purpurea)

1000

Sekcja III. Toksyny właściwe dla roślin Maksymalna zawartość wmg/kg (ppm) odpowiadająca paszy ozawartości wilgoci 12% 4 20 5000 1200 20 500 300 100 60

Lp.

Substancje niepożądane

Rodzaj paszy

1 1

2 Wolny gossypol

3 Materiały paszowe, zwyjątkiem: – nasion bawełny – makuchu znasion bawełny oraz mączki znasion bawełny Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, zwyjątkiem: – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (zwyjątkiem m cieląt) – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla owiec (zwyjątkiem m jagniąt) ikóz (zwyjątkiem koźląt) – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (zwyjątkiem m kur niosek) icieląt m – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla królików, jagniąt, koźląt iświń (zwyjątkiem prosiąt)

Dziennik Ustaw 1 2 2 Kwas cyjanowodorowy –6– 3 Materiały paszowe, zwyjątkiem: – nasion lnu – makuchu lnianego – produktów zmanioku imakuchu migdałowego Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, zwyjątkiem: m – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt (<6tygodni) Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, zwyjątkiem: – mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla psów, królików, m koni izwierząt futerkowych Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla drobiu, zwyjątkiem: – mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kur niosek Materiały paszowe, zwyjątkiem: – makuchu rzepakowego Mieszanki paszowe pełnoporcjowe, zwyjątkiem: – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (zwyjątkiem m cieląt), owiec (zwyjątkiem jagniąt) ikóz (zwyjątkiem koźląt) m – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń (zwyjątkiem prosiąt) idrobiu Poz. 253 4 50 250 350 100 50 10 300 200 50 1000 500 100 4000 150 1000 500


3

Teobromina

4 5

Winylo-tiooksazolidon (5winylooksazolidyno 2-tion) Lotny olejek gorczyczny1)

Obja śn i e n i e :

1) Maksymalna zawartość lotnego olejku gorczycznego jest wyrażana jako izotiocyjanian allilu.

Sekcja IV. Związki zgrupy węglowodorów chlorowanych (zwyjątkiem dioksyn iPCBs) Maksymalna zawartość wmg/kg (ppm) odpowiadająca paszy ozawartości wilgoci 12% 4 0,012) 0,12) 0,022) 0,012) 0,12) 0,022) 0,02 0,2 0,05 0,02 0,05 0,05 0,5

Lp.

Substancje niepożądane

Rodzaj paszy

1 1

2 Aldryna

1)

2

Dieldryna1)

3

Kamfechlor (toksafen) – suma wskaźników kongenerów CHB 26, 50 i623) Chlordan suma izomerów cis- itrans- oraz oksychlordanu (wyrażona jako chlordan) DDT (suma izomerów DDT-, DDD- (lub TDE) iDDE wyrażona jako DDT)

3 Materiały paszowe imieszanki paszowe, zwyjątkiem: – olejów itłuszczów – mieszanek paszowych dla ryb Materiały paszowe imieszanki paszowe, zwyjątkiem: – olejów itłuszczów – mieszanek paszowych dla ryb Ryby lub inne zwierzęta wodne oraz produkty znich otrzymane, zwyjątkiem: – oleju zryb Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla ryb Materiały paszowe imieszanki paszowe, zwyjątkiem: – olejów itłuszczów Materiały paszowe imieszanki paszowe, zwyjątkiem: – olejów itłuszczów

4

5

Dziennik Ustaw 1 6 –7– Poz. 253 4 0,1 0,2 0,5 1,0 0,005 0,05 0,01 0,05 0,01 0,2 0,01 0,2

2 3 Endosulfan (suma Materiały paszowe imieszanki paszowe, zwyjątkiem: izomerów alfa- ibeta- oraz – kukurydzy iproduktów uzyskanych zjej przetworzenia siarczanu endosulfanu – asion roślin oleistych iproduktów uzyskanych zich n wyrażona jako endosulfan) przetworzenia, zwyjątkiem surowego oleju roślinnego – surowego oleju roślinnego – ieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb, zwyjątkiem m łososiowatych – mieszanek paszowych dla łososiowatych Endryna (suma endryny idelta-ketoi-endryny, wyrażona jako endryna) Heptachlor (suma heptachloru iepoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor) Heksachlorobenzen (HCB) Heksachlorocykloheksan (HCH) – izomery alfa – izomery beta Materiały paszowe imieszanki paszowe, zwyjątkiem: – olejów itłuszczów Materiały paszowe imieszanki paszowe, zwyjątkiem: – olejów itłuszczów Materiały paszowe imieszanki paszowe, zwyjątkiem: – olejów itłuszczów

7 8

9 10

– izomery gamma

Materiały paszowe imieszanki paszowe, zwyjątkiem: – olejów itłuszczów Materiały paszowe, zwyjątkiem: – olejów itłuszczów Mieszanki paszowe, zwyjątkiem: – mieszanek paszowych dla bydła mlecznego Materiały paszowe imieszanki paszowe, zwyjątkiem: – olejów itłuszczów

0,02 0,2 0,01 0,1 0,01 0,005 0,2 2

Obja śn i e n i a :

1) Aldryna lub dieldryna. Jeżeli aldryna występuje pojedynczo lub łącznie zdieldryną, jest przeliczana na dieldrynę.

2) Maksymalna zawartość aldryny lub dieldryny. Jeżeli aldryna występuje pojedynczo lub łącznie zdieldryną, jest przeliczana na dieldrynę.

3) System numerowania zgodny zParlar, zprefiksem „CHB” lub „Parlar”: CHB 26: 2-endo,3-egzo, 5-endo,6-egzo,8,8,10,10-oktochlorobornan, CHB 50: 2-endo,3-egzo,5-endo,6-egzo,8,8,9,10,10-nonachlorobornan, CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornan.

Sekcja V. Dioksyny iPCB Maksymalna Maksymalna zawartość zawartość wng wng WHO-PCDD/ WHO-PCDD/ F-TEQ/ F-PCB-TEQ/ kg (ppt)1) kg (ppt)1) odpowiadająca odpowiadająca paszy paszy ozawartości ozawartości wilgoci 12% wilgoci 12% 4 5 0,75 0,75

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

Maksymalna zawartość wµg/kg (ppb) odpowiadająca paszy ozawartości wilgoci 12%1) 6

1 1

2 Dioksyny (suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD)

3 Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, zwyjątkiem: – lejów roślinnych iproduktów o ubocznych znich otrzymanych

Dziennik Ustaw 1 2 ipolichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF) wyrażona wrównoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynniki równoważności toksycznej), 20052)) –8– 4 0,75 5 Poz. 253 6

2

3 Materiały paszowe pochodzenia mineralnego Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego: – łuszcz zwierzęcy, włącznie t ztłuszczem mleka itłuszczem jaj – nne produkty zwierząt i lądowych, włącznie zmlekiem iprzetworami mlecznymi oraz jaja iprodukty zjaj – olej zryb – yby lub inne zwierzęta wodne r oraz produkty znich otrzymane, zwyjątkiem oleju zryb, hydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20% tłuszczu3) oraz mączki zeskorupiaków – ydrolizaty białka rybnego h zawierające ponad 20% tłuszczu oraz mączka ze skorupiaków Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolit-fonolit, glinian wapnia syntetyczny iklinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grup funkcjonalnych: spoiw iśrodków przeciwzbrylających Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych Premiksy Mieszanki paszowe, zwyjątkiem: – ieszanek paszowych dla m zwierząt domowych iryb – ieszanek paszowych dla m zwierząt futerkowych Suma dioksyn Materiały paszowe pochodzenia idioksynopodobnych roślinnego, zwyjątkiem: PCB (suma – lejów roślinnych iich o polichlorowanych produktów ubocznych dibenzo-p-dioksyn Materiały paszowe pochodzenia (PCDD), mineralnego polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego: ipolichlorowanych – łuszcz zwierzęcy, włącznie t bifenyli (PCB) ztłuszczem mleka itłuszczem wyrażona jaj wrównoważnikach toksyczności Światowej – nne produkty pozyskane od i Organizacji Zdrowia zwierząt lądowych, włącznie (WHO), przy zmlekiem iprzetworami zastosowaniu WHO-TEF mlecznymi oraz jajami (współczynniki iproduktami zjaj

1,5

0,75

5,0 1,25

1,75

0,75

1,0

1,0 0,75 1,75 – 1,25 1,5 1,0

2,0

1,25

Dziennik Ustaw 1 2 równoważne toksyczności), 20052)) 3 – olej zryb – yby lub inne zwierzęta wodne r iprodukty znich otrzymane, zwyjątkiem oleju zryb ibiałka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20% tłuszczu3) – iałko rybne hydrolizowane b zawierające ponad 20% tłuszczu Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolit-fonolit, glinian wapnia syntetyczny iklinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grup funkcjonalnych: spoiw iśrodków przeciwzbrylających Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych Premiksy Mieszanki paszowe, zwyjątkiem: – ieszanek paszowych m dlazwierząt domowych iryb m – ieszanek paszowych dlazwierząt futerkowych Materiały paszowe pochodzenia roślinnego Materiały paszowe pochodzenia mineralnego Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego: – łuszcz zwierzęcy, włącznie t ztłuszczem mleka itłuszczem jaj – nne produkty pozyskane i odzwierząt lądowych, włącznie zmlekiem iprzetworami mlecznymi oraz jajami iproduktami jajecznymi – olej zryb – yby, inne zwierzęta wodne r iprodukty znich otrzymane, zwyjątkiem oleju zryb ibiałka rybnego hydrolizowanego zawierającego ponad 20% tłuszczu4) – iałko rybne hydrolizowane b zawierające ponad 20% tłuszczu –9– 4 5 20,0 4,0 Poz. 253 6

9,0 1,5

1,5

1,5 1,5 5,5 – 10 10

3

Niedioksynopodobne PCB (suma PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 iPCB 180 (ICES – 6)1))

10

10

175 30

50

Dziennik Ustaw 1 2 – 10 – 3 Dodatki paszowe: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolit-fonolit, glinian wapnia syntetyczny iklinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grup funkcjonalnych: spoiw iśrodków przeciwzbrylających Dodatki paszowe należące dogrupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych Premiksy Mieszanki paszowe, zwyjątkiem: – ieszanek paszowych m dlazwierząt domowych iryb – ieszanek paszowych m dlazwierząt futerkowych 4 5 Poz. 253 6 10

10

10 10 40 _

Obja śn i e n i a :

1) Stężenia uzyskane na podstawie górnej granicy oznaczalności oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości dla poszczególnych kongenerów poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

2) Tabela TEF (= współczynników równoważnych toksyczności) dla dioksyn, furanów idioksynopodobnych PCB: WHO-TEF zostały przyjęte wcelu oceny ryzyka dla zdrowia ludzi, na podstawie wniosków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – spotkanie ekspertów Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego (IPCS), które odbyło się wGenewie wczerwcu 2005r.

Kongener Dibenzo-para-dioksyny (PCDD) idibenzo-para-furany (PCDF) 2,3,7,8-TCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD

Wartość TEF

Kongener „Dioksynopodobne” PCB: Non-orto PCB + Mono-orto PCB Non-orto PCB PCB 77 PCB 81 PCB 126 PCB 169 Mono-orto PCB PCB 105 PCB 114 PCB 118 PCB 123 PCB 156 PCB 157 PCB 167 PCB 189

Wartość TEF

1 1 0,1 0,1 0,1 0,01 0,0003

0,0001 0,0003 0,1 0,03

2,3,7,8-TCDF 0,1 0,00003 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 0,00003 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 0,00003 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 0,00003 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 0,00003 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 0,00003 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 0,00003 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 0,00003 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 OCDF 0,0003 Zastosowane skróty: „T” – tetra (cztero); „Pe” – penta (pięcio); „Hx” – heksa (sześcio); „Hp” – hepta (siedmio); „O” – okta (ośmio); „CDD” – chlorodibenzodioksyna; „CDF” – chlorodibenzofuran; „CB” – chlorobifenyl

3)

Świeże ryby iinne zwierzęta wodne dostarczone bezpośrednio iużyte bez pośredniego przetwarzania do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych nie podlegają wymogom wzakresie maksymalnych zawartości substancji niepożądanych, natomiast maksymalne zawartości tych substancji wynoszące 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu i6,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu dla świeżych ryb, a20,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu dla wątrób rybich mają zastosowanie wprzypadku świeżych ryb iwątrób

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 253

rybich, które są przeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych iutrzymywanych wcyrku lub używane jako materiał paszowy do produkcji karmy dla zwierząt domowych. Produkty lub przetworzone białka zwierzęce pozyskane ztych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych iutrzymywanych wcyrku) nie mogą wejść do łańcucha żywnościowego ikarmienie nimi zwierząt gospodarskich, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności, jest zabronione.

4) Świeże ryby iinne zwierzęta wodne dostarczone bezpośrednio iużyte bez pośredniego przetwarzania do produkcji pasz dla zwierząt futerkowych nie podlegają wymogom wzakresie maksymalnych zawartości substancji niepożądanych, natomiast maksymalne zawartości tych substancji mają zastosowanie do świeżych ryb (75 µg/kg produktu) oraz do wątrób rybich (200 µg/kg produktu), które są przeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt domowych, zoologicznych iutrzymywanych wcyrku lub używane jako materiał paszowy do produkcji karmy dla zwierząt domowych. Produkty lub przetworzone białka zwierzęce pozyskane ztych zwierząt (futerkowych, domowych, zoologicznych iutrzymywanych wcyrku) nie mogą wejść do łańcucha żywnościowego ikarmienie nimi zwierząt gospodarskich, które są utrzymywane, tuczone lub hodowane do produkcji żywności, jest zabronione.

Sekcja VI. Szkodliwe zanieczyszczenia biologiczne Maksymalna zawartość wmg/kg (ppm) odpowiadająca paszy ozawartości wilgoci 12% 4 3000

Lp.

Substancja niepożądana

Rodzaj paszy

1 1

2 3

4 5 6

7

8

9 10

2 Nasiona chwastów oraz niezmielone inierozdrobnione owoce zawierające alkaloidy, glukozydy lub inne substancje toksyczne, pojedynczo lub wpołączeniu, wtym: – Datura sp. Crotalaria spp. Nasiona iłuski nasion Ricinus communis L., Croton tiglium L. iAbrus precatorius L., atakże ich przetworzone produkty pochodne1) pojedynczo lub wpołączeniu Niełuskany orzech bukowy – Fagus silvatica L. Jatropha curcas L. Brassica juncea (L.) Czern. iCoss. ssp. intergrifolia (West.) Thell. Gorczyca sarepska – Brassica juncea (L.) Czern. iCoss. ssp. juncea Brassica juncea (L.) Czern. iCoss. ssp. juncea var. lutea Batalin Brassica nigra (L.) Koch Brassica carinata A. Braun

3 Materiały paszowe imieszanki paszowe

Materiały paszowe imieszanki paszowe Materiały paszowe imieszanki paszowe

1000 100 102)

Materiały paszowe imieszanki paszowe

Nasiona iowoce gatunków roślin wymienionych wkolumnie 2 oraz ich przetworzone pochodne mogą być obecne wpaszach jedynie wilościach śladowych, niedających się określić ilościowo

Dziennik Ustaw 1 11 2 Nasiona Ambrosia spp. – 12 – 3 Materiały paszowe , zwyjątkiem: – rosa (ziarna Panicum miliaceum L.) isorgo (ziarna Sorghum p bicolor (L.) Moench s.l.), nieprzeznaczonych do bezpośredniego karmienia zwierząt3) Mieszanki paszowe zawierające niezmielone ziarna inasiona

3)

Poz. 253 4 50 200

50

Obja śn i e n i a :

1) Jeżeli jest możliwe ich oznaczenie metodami mikroskopii analitycznej.

2) Obejmuje również fragmenty łusek nasion.

3) Objaśnienie zawarte jest wpkt1 wlit.g załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr744/2012 zdnia 16 sierpnia 2012r. zmieniającego załączniki IiII do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego iRady wodniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, fluoru, ołowiu, rtęci, endosulfanu, dioksyn, Ambrosia spp., diklazurilu isoli sodowej lasalocidu Aoraz progów podejmowania działań wprzypadku dioksyn (Dz.Urz. UE L 219 z17.08.2012, str.5).

Sekcja VII. Dodatki paszowe, których obecność wskutek nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego jest dozwolona wpaszy, dla której nie są one przeznaczone Maksymalna zawartość wmg/kg (ppm) odpowiadająca paszy ozawartości wilgoci 12% 4 0,4 0,4 0,4

Lp.

Kokcydiostatyk

Rodzaj paszy1)

1 1

2 Dekokwinat

3 Materiały paszowe Mieszanki paszowe dla: n – iosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16tygodni – urcząt rzeźnych wokresie poprzedzającym ubój, wktórym k zabronione jest stosowanie dekokwinatu (pasza na końcowy okres tuczu) – innych gatunków zwierząt Premiksy stosowane wpaszach dla zwierząt, dla których dekokwinat jest niedopuszczony Materiały paszowe Mieszanki paszowe dla: – iosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej n 16tygodni – rólików rzeźnych ihodowlanych wokresie poprzedzającym k ubój, wktórym zabronione jest stosowanie diklazurilu (pasza nakońcowy okres tuczu) – nnych gatunków zwierząt, oprócz kurcząt odchowywanych i nanioski poniżej 16 tygodni, kurcząt rzeźnych, perlic iindyków rzeźnych Premiksy stosowane wpaszach dla zwierząt, dla których diklazuril jest niedopuszczony Materiały paszowe Mieszanki paszowe dla: – iosek, kurcząt odchowywanych na nioski oraz indyków n powyżej 12 tygodni

1,2

2)

2

Diklazuril

0,01 0,01 0,01

0,03

2)

3

Bromowodorek halofuginonu

0,03 0,03

Dziennik Ustaw 1 2 – 13 – 3 – urcząt rzeźnych iindyków poniżej 12 tygodni wokresie k poprzedzającym ubój, wktórym zabronione jest stosowanie bromowodorku halofuginonu (pasza na końcowy okres tuczu) – innych gatunków zwierząt Premiksy stosowane wpaszach dla zwierząt, dla których bromowodorek halofuginonu jest niedopuszczony Materiały paszowe Mieszanki paszowe dla: – sów, cieląt, królików, koniowatych, zwierząt mlecznych, p niosek, indyków powyżej 16 tygodni oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni – urcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej k 16tygodni iindyków poniżej 16 tygodni wokresie poprzedzającym ubój, wktórym zabronione jest stosowanie soli sodowej lasalocidu A(pasza na końcowy okres tuczu) – ażantów, perlic, przepiórek ikuropatw (zwyjątkiem niosek) b wokresie poprzedzającym ubój, wktórym zabronione jest stosowanie soli sodowej lasalocidu A(pasza na końcowy okres tuczu) – innych gatunków zwierząt Premiksy stosowane wpaszach dla zwierząt, dla których sól sodowa lasalocidu Ajest niedopuszczona Materiały paszowe Mieszanki paszowe dla: – oniowatych, królików, indyków powyżej 16 tygodni, niosek k oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni – urcząt rzeźnych iindyków poniżej 16 tygodni wokresie k poprzedzającym ubój, wktórym zabronione jest stosowanie maduramycyny amonu alfa (pasza na końcowy okres tuczu) – innych gatunków zwierząt Premiksy stosowane wpaszach dla zwierząt, dla których maduramycyna amonu alfa jest niedopuszczona Materiały paszowe Mieszanki paszowe dla: – oniowatych, psów, małych przeżuwaczy (owiec ikóz), kaczek, k bydła, bydła mlecznego, niosek, kurcząt odchowywanych nanioski powyżej 16 tygodni oraz indyków powyżej 16 tygodni – urcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej k 16tygodni iindyków poniżej 16 tygodni wokresie poprzedzającym ubój, wktórym zabronione jest stosowanie soli sodowej monenzyny (pasza na końcowy okres tuczu) – innych gatunków zwierząt Premiksy stosowane wpaszach dla zwierząt, dla których sól sodowa monenzyny jest niedopuszczona Materiały paszowe Mieszanki paszowe dla: – ndyków, królików, koniowatych, niosek oraz kurcząt i odchowywanych na nioski powyżej 16 tygodni – innych gatunków zwierząt Premiksy stosowane wpaszach dla zwierząt, dla których narazyna jest niedopuszczona Poz. 253 4 0,03

0,09

2)

4

Sól sodowa lasalocidu A

1,25 1,25

1,25

1,25

3,75

2)

5

Maduramycyna amonu alfa

0,05 0,05 0,05

0,15

2)

6

Sól sodowa monenzyny

1,25 1,25

1,25

3,75

2)

7

Narazyna

0,7 0,7 2,1

2)

Dziennik Ustaw 1 8 2 Nikarbazyna – 14 – 3 Materiały paszowe Mieszanki paszowe dla: – oniowatych, niosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski k powyżej 16 tygodni – innych gatunków zwierząt Premiksy stosowane wpaszach dla zwierząt, dla których nikarbazyna jest niedopuszczona (wpołączeniu znarazyną) Materiały paszowe Mieszanki paszowe dla: – iosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej n 16tygodni – urcząt rzeźnych, królików rzeźnych ihodowlanych oraz k indyków wokresie poprzedzającym ubój, wktórym zabronione jest stosowanie chlorowodorku robenidyny (pasza na końcowy okres tuczu) – innych gatunków zwierząt Premiksy stosowane wpaszach dla zwierząt, dla których chlorowodorek robenidyny jest niedopuszczony Materiały paszowe Mieszanki paszowe dla: – oniowatych, indyków, niosek oraz kurcząt odchowywanych k nanioski powyżej 12 tygodni – urcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na nioski poniżej k 12tygodni ikrólików rzeźnych wokresie poprzedzającym ubój, wktórym zabronione jest stosowanie soli sodowej salinomycyny (pasza na końcowy okres tuczu) – innych gatunków zwierząt Premiksy stosowane wpaszach dla zwierząt, dla których sól sodowa salinomycyny jest niedopuszczona Materiały paszowe Mieszanki paszowe dla: – iosek oraz kurcząt odchowywanych na nioski powyżej n 16tygodni – urcząt rzeźnych wokresie poprzedzającym ubój, wktórym k zabronione jest stosowanie soli sodowej semduramycyny (pasza na końcowy okres tuczu) – innych gatunków zwierząt Premiksy stosowane wpaszach dla zwierząt, dla których sól sodowa semduramycyny jest niedopuszczona Poz. 253 4 1,25 1,25 3,75

2)

9

Chlorowodorek robenidyny

0,7 0,7 0,7

2,1

2)

10

Sól sodowa salinomycyny

0,7 0,7 0,7

2,1

2)

11

Sól sodowa semduramycyny

0,25 0,25 0,25

0,75

2)

Obja śn i e n i a :

1) Nie narusza dopuszczonych poziomów, określonych wrozporządzeniu (WE) nr1831/2003 Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 22września 2003r. wsprawie dodatków stosowanych wżywieniu zwierząt (Dz.Urz. WE L 268 z18.10.2003, str. 29, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 238).

2) Maksymalna zawartość danej substancji wpremiksie oznacza takie jej stężenie, które przy przestrzeganiu instrukcji stosowania premiksu nie skutkuje osiągnięciem zawartości tej substancji przekraczającej 50% maksymalnej jej zawartości ustalonej dla paszy.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 253

Załącznik nr2

1 1

2 Dioksyny (suma polichlorowanych dibenzo-para-dioksyn (PCDD), polichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF) wyrażona wrównoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu WHO-TEF (współczynników równoważności toksycznej), 20051))

3 Materiały paszowe pochodzenia roślinnego, zwyjątkiem: – olejów roślinnych iich produktów ubocznych Materiały paszowe pochodzenia mineralnego Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego: – łuszcz zwierzęcy, włącznie ztłuszczem mleka t itłuszczem jaj – nne produkty otrzymane ze zwierząt i lądowych, włącznie zmlekiem iprzetworami mlecznymi oraz jaja iprodukty zjaj – olej zryb – yby iinne zwierzęta wodne, produkty znich r otrzymane iprodukty uboczne, zwyjątkiem oleju zryb ihydrolizatów białka rybnego zawierających ponad 20% tłuszczu oraz mączki ze skorupiaków – ydrolizaty białka rybnego zawierające ponad h 20% tłuszczu oraz mączki ze skorupiaków Dodatki paszowe należące do grup funkcjonalnych: spoiw iśrodków przeciwzbrylających Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych Premiksy Mieszanki paszowe, zwyjątkiem: – ieszanek paszowych dla zwierząt domowych m iryb – ieszanek paszowych dla zwierząt m futerkowych

4 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5

5

3)

3) 3)

3)

3)

4,0 0,75

4) 4)

1,25 0,5

4)

3)

0,5

3)

0,5 0,5 1,25 –

3)

3) 4)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 253 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Badanie krwi - kontrola drogowa

  Czy możliwe jest poddanie się badaniu z krwi na zarawtość alkoholu, podczas kontroli drogowej?

 • Pozwolenie na sprzedaż alkoholu

  Do kogo należy się zwrócić o pozwolenie na sprzedaż alkoholu w restauracji zlokalizowanej na statku wycieczkowym cumującym w basenie portowym?

 • Sprzedaż i import perfum a atesty

  Czy sprzedaż perfum wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów, czy wystarczy zarejestrowanie kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach i udostępnienie (...)

 • Wyjątki w koncesji na alkohol

  Jakie są warunki i koszty uzyskania koncesji w przypadku zaopatrywania statkow, pociagow i samolotów?

 • Koncesja na sprzedaż alkoholu a firma cateringowa

  Posiadam firmę cateringową i ostatnio dostałam zapytanie o zorganizowanie pikniku. Klientka chciała, aby oferta zawierała również piwo lane. Jest to impreza rodzinna, (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.