Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 255 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-22
Data wydania:2013-01-11
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 255 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 11 stycznia 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

1. Na podstawie art.16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 26 października 1995r. oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z2000r. Nr98, poz.1070), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) ustawą zdnia 15 grudnia 2000r. ospółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z2001r. Nr4, poz.27), u

2) stawą zdnia 1 marca 2002r. ozmianach worganizacji ifunkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 iNr230, poz.1923), u

3) stawą zdnia 23 listopada 2002r. ozmianie ustawy oporęczeniach igwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr216, poz.1824),

4) ustawą zdnia 27 maja 2004r. ofunduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr146, poz.1546),

5) stawą zdnia 27 sierpnia 2004r. ozmianie ustawy oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego u oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr213, poz.2157),

6) stawą zdnia 17 grudnia 2004r. ozmianie ustawy oochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy iozmiau nie Kodeksu cywilnego oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr281, poz.2783),

7) ustawą zdnia 21 lipca 2006r. onadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr157, poz.1119),

8) stawą zdnia 18 października 2006r. ozmianie iuchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawu czych (Dz.U. Nr220, poz.1600),

9) stawą zdnia 8 grudnia 2006r. ofinansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowu ni idomów dla bezdomnych (Dz.U. Nr251, poz.1844),

10) stawą z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta u Polska” (Dz.U. Nr180, poz.1109),

11) stawą zdnia 12 lutego 2009r. ozmianie ustawy ofinansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chrou nionych, noclegowni idomów dla bezdomnych oraz ustawy oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. Nr39, poz.309),

12) stawą zdnia 2 kwietnia 2009r. ozmianie ustawy oporęczeniach igwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz u niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz.545),

13) stawą zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz u ustawy ospółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr201, poz.1180),

14) stawą zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy odziałach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. u poz.951) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 7 stycznia 2013r.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 255

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: a

1) rt.55 ustawy zdnia 15 grudnia 2000r. ospółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z2001r. Nr4, poz.27), który stanowi: „Art.55. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, ztym że przepisy art.27a ust. 1 pkt1 lit.g), ust. 3 pkt3 lit.a) oraz ust. 6 pkt1 ustawy wymienionej wart.30, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej dokonanych od dnia 1 stycznia 2001r.”;

2) rt.81 ustawy zdnia 1 marca 2002r. ozmianach worganizacji ifunkcjonowaniu centralnych organów administracji a rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz.1689 iNr230, poz.1923), który stanowi: „Art.81. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 kwietnia 2002r., zwyjątkiem:

1) art.31, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia zmocą od dnia 1 stycznia 2002r.,

2) art.52 pkt12 lit. a), art.59, art.62 pkt1, art.71 ust. 2 iart.79, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia,

3) art.1 ust. 1 pkt1, ust. 5 oraz ust. 6 iart.10 pkt1, które wchodzą wżycie zdniem 31 marca 2002r.,

4) art.50 pkt7, który wchodzi wżycie zdniem 6 kwietnia 2002r., a

5) rt.2 ust. 3, art.25, art.36 pkt1, 2 i4, art.41, art.48, art.52 pkt5, art.63 pkt1 oraz art.80 ust. 1 pkt1, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2002r.,

6) art.27 iart.52 pkt13 wzakresie dotyczącym art.33a ust. 1 pkt9, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2003r.,

7) rt.2 ust. 1, art.14, art.33, art.35, art.46 pkt1 i4, art.52 pkt2, art.54 oraz art.63 pkt3, które wchodzą wżycie a zdniem 1 stycznia 2004r.”; a

3) rt.14 ustawy zdnia 23 listopada 2002r. ozmianie ustawy oporęczeniach igwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr216, poz.1824), który stanowi: „Art.14. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt3 – wzakresie dotyczącym art.2d, art.1 pkt25 i26, art.6 pkt2 oraz art.8, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2003r.”;

4) art.331 ustawy zdnia 27 maja 2004r. ofunduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr146, poz.1546), który stanowi: „Art.331. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2004r., zwyjątkiem przepisów art.32 ust. 2, art.33, art.34, art.54 ust. 5, art.61 ust. 2 i3, art.71 pkt2, art.89 ust. 6 i7, art.226 ust. 1 pkt6, art.228 ust. 7, art.236 ust. 2 oraz działu XII, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia.”;


5) rt.4 i6 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. ozmianie ustawy oniektórych formach popierania budownictwa mieszkanioa wego oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr213, poz.2157), które stanowią: „Art.4.

1. Przepisy art.19 ust. 2 pkt1, ust. 2a–2d iust. 10 oraz art.29 iart.29a ustawy, októrej mowa wart.1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych objętych wnioskami wstępnymi oudzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, złożonymi zzachowaniem terminów określonych wprzepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art.19 ust. 4 ustawy, októrej mowa wart.1, począwszy od dnia 1 stycznia 2005r.

2. Do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych objętych wnioskami wstępnymi oudzielenie kredytu zKrajowego Funduszu Mieszkaniowego, złożonymi przed dniem 1 stycznia 2005r., zzachowaniem terminów określonych wprzepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art.19 ust. 4 ustawy, októrej mowa wart.1, stosuje się przepis art.19 ust. 9 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu dotychczas obowiązującym.

3. Do towarzystw budownictwa społecznego, których statuty lub umowy zostały zatwierdzone przed dniem wejścia wżycie ustawy, przepisy art.24 ust. 3a iart.26 ust. 3 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po upływie 4 lat od dnia jej wejścia wżycie.

4. W terminie 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy towarzystwa budownictwa społecznego istniejące w dniu wejścia wżycie ustawy dostosują postanowienia swoich statutów lub umów do jej przepisów.” „Art.6. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw –3– Poz. 255

6) rt.6 ustawy zdnia 17 grudnia 2004r. ozmianie ustawy oochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy a iozmianie Kodeksu cywilnego oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr281, poz.2783), który stanowi: „Art.6. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2005r.”;

7) rt.82 ustawy zdnia 21 lipca 2006r. onadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr157, poz.1119), który stanowi: a „Art.82. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem:

1) art.79, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia;

2) art.25 pkt1 lit. c ipkt3 lit. a, art.27–30, art.33 pkt1 i5–10, art.34, art.35 pkt1, 2 i4–7, art.41 pkt1, art.42, art.45, art.47, art.49, art.50 pkt2 iart.51, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2008r.”;

8) rt.44 i45 ustawy zdnia 18 października 2006r. ozmianie iuchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów a wykonawczych (Dz.U. Nr220, poz.1600), które stanowią: „Art.44. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art.10 ust. 5, art.14 ust. 5 iart.20 ust.1 ustawy zmienianej wart.1, art.17 ust. 2 ustawy zmienianej wart.3, art.28 ust. 2 ustawy zmienianej wart.8, art.1 ust.2 iart.3 ustawy zmienianej wart.13, art.8 ust. 4 ustawy zmienianej wart.14, art.9 ust. 2, art.19 ust. 4, art.21a ust. 4 iart.21b ust. 4 ustawy zmienianej wart.15, art.16 ust. 3 ustawy zmienianej wart.18, art.28 pkt4 ustawy zmienianej wart.20, art.8 ustawy zmienianej wart.26, art.21 ust. 3 ustawy zmienianej wart.32, art.54 ustawy zmienianej wart.35, art.119 ust. 2 ustawy zmienianej wart.36, art.32, art.42 ust. 4 iart.100 ust. 3 ustawy zmienianej wart.40 oraz art.10 ust. 5 pkt2 ustawy zmienianej wart.41, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art.10 ust. 5, art.14 ust. 7 iart.20 ust. 1 ustawy zmienianej wart.1, art.17 ust. 2 ustawy zmienianej wart.3, art.28a ustawy zmienianej wart.8, art.1 ust. 3 iart.3 ustawy zmienianej wart.13, art.8 ust. 4 ustawy zmienianej wart.14, art.9 ust. 2, art.19 ust. 4, art.21a ust. 4 iart.21b ust. 4 ustawy zmienianej wart.15, art.16 ust. 3 ustawy zmienianej wart.18, art.27 ust. 6 ustawy zmienianej wart.20, art.8 ustawy zmienianej wart.26, art.21 ust. 3 ustawy zmienianej wart.32, art.54 ustawy zmienianej wart.35, art.119 ust. 2 ustawy zmienianej wart.36, art.32, art.42 ust.4 iart.100 ust. 3 ustawy zmienianej wart.40 oraz art.10 ust. 5 pkt2 ustawy zmienianej wart.41, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art.45. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; a

9) rt.27 ustawy zdnia 8 grudnia 2006r. ofinansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni idomów dla bezdomnych (Dz.U. Nr251, poz.1844), który stanowi: „Art.27. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; a

10) rt.9 ust. 3 iart.30 ustawy zdnia 5 września 2008r. okomercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. Nr180, poz.1109), które stanowią: Art.9. „3. Wpis Spółki do rejestru przedsiębiorców oraz związane ztym wykreślenie Poczty Polskiej zrejestru przedsiębiorców stają się skuteczne pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia owpisie.” „Art.30. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem przepisów art.21, 23 i25–28, które wchodzą wżycie wterminie, októrym mowa wart.9 ust. 3.”;


11) rt.6 ustawy zdnia 12 lutego 2009r. ozmianie ustawy ofinansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań a chronionych, noclegowni idomów dla bezdomnych oraz ustawy oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. Nr39, poz.309), który stanowi: „Art.6. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 kwietnia 2009r.”;

12) rt.17, 18 i25 ustawy zdnia 2 kwietnia 2009r. ozmianie ustawy oporęczeniach igwarancjach udzielanych przez Skarb a Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy oBanku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr65, poz.545), które stanowią: „Art.17.

1. Pierwszeństwo wzasiedlaniu mieszkań wybudowanych zudziałem kredytu, który został udzielony na podstawie wniosków złożonych wBanku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009r., wwykonaniu zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, októrym mowa wust. 4, przez spółdzielnie mieszkaniowe lub towarzystwa, w których większość udziałów (akcji) posiada spółdzielnia mieszkaniowa, mają członkowie przyjęci do spółdzielni mieszkaniowych nie później niż do dnia 29 listopada 1991r. ioczekujący na przydział mieszkania oraz kandydaci na członków do spółdzielni mieszkaniowych, októrych mowa wart.7 ustawy zdnia 4 października 1991r. ozmianie

Dziennik Ustaw –4– Poz. 255

niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991–1995 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr103, poz.446 oraz z1994r. Nr84, poz.384 iNr89, poz.415), którzy wterminie do 31grudnia 1995r. nie nabyli uprawnień do otrzymania rekompensaty pieniężnej inie nabyli działki budowlanej, uzbrojonej przy pomocy dotacji zbudżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, wtrybie publicznego przetargu ustnego, ograniczonego do tych osób, apo tym terminie nie nabyli działki budowlanej, uzbrojonej przy pomocy dotacji zbudżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, wtrybie publicznego przetargu ustnego, ograniczonego do tych osób.

2. Jeżeli kredyt został udzielony spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie wniosków złożonych wBanku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009r., wwykonaniu zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, októrym mowa wust. 4, lokale mieszkalne wbudynku wzniesionym przy wykorzystaniu tego kredytu mogą być wynajęte lub może być do nich ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz osób, októrych mowa wart.30 iart.30a ustawy zmienianej wart.5.

3. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego towarzystwu budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowej na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub wcelu ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, na podstawie wniosków złożonych wBanku Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 września 2009r., wwykonaniu zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego, októrym mowa wust. 4, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność, atakże nie może być do nich ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego jest zobowiązany udzielać kredytów idokonywać ich wypłat na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009r., przez towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe oraz gminy na cele i na warunkach określonych w ustawie zmienianej w art. 5, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy.

5. Kredytów, októrych mowa wust. 4, Bank Gospodarstwa Krajowego udziela we własnym imieniu ina własny rachunek.

6. Do kredytów udzielonych na podstawie ust. 4 przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.19 ust. 4 ustawy zmienianej wart.5, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, stosuje się odpowiednio. Art.18. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje programy, októrych mowa wart.15a ust. 1 ustawy zmienianej wart.5, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, również przez dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów udzielonych na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy inabytych przez banki hipoteczne lub fundusz sekurytyzacyjny.” „Art.25. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt10, art.5 pkt6, art.15 oraz art.24, które wchodzą wżycie zostatnim dniem miesiąca, wktórym ustawa weszła wżycie.”;

13) rt.3 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowea go oraz ustawy ospółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr201, poz.1180), który stanowi: „Art.3. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

14) rt.63 ustawy zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy odziałach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw a (Dz.U. poz.951), który stanowi: „Art.63. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r., zwyjątkiem art.54 ust. 2, art.55 ust. 2 oraz art.57 ust. 2 i3, które wchodzą wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Dziennik Ustaw –5– Poz. 255

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 11 stycznia 2013r. (poz.255)

USTAWA zdnia 26 października 1995r. oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Art.1.1) Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności iudzielania niektórych kredytów na cele mieszkaniowe oraz zasady działania towarzystw budownictwa społecznego. Rozdział 1 Kasy mieszkaniowe Art.2.

1. Wrozumieniu ustawy określenie „kasa mieszkaniowa” oznacza finansowo wyodrębnioną działalność banków polegającą na prowadzeniu imiennych rachunków oszczędnościowo-kredytowych iudzielaniu kredytów kontraktowych.

2. Ilekroć wustawie jest mowa o:

1) ziałaniach lub zdarzeniach dotyczących kasy mieszkaniowej – należy przez to rozumieć działania izdarzenia dotycząd ce banku prowadzącego kasę mieszkaniową;

2) achunkach oszczędnościowo-kredytowych bądź kredytach kontraktowych – należy przez to rozumieć wyłącznie r rachunki ikredyty prowadzone iudzielane przez kasę mieszkaniową na zasadach określonych wustawie.

3. Do działalności kas mieszkaniowych, októrej mowa wust. 1, stosuje się wsprawach nieuregulowanych ustawą przepisy prawa bankowego iKodeksu cywilnego. Art.3.

1. Podjęcie przez bank działalności, októrej mowa wart.2 ust. 1, może nastąpić po dokonaniu zmiany statutu, polegającej na rozszerzeniu zakresu działania banku otę działalność.

2. Likwidacja banku prowadzącego kasę mieszkaniową albo pozbawienie go możliwości jej prowadzenia w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego2) wymaga wskazania banku przejmującego tę działalność.

3. Bank przejmujący działalność wstępuje, zmocy prawa, wprawa iobowiązki strony umów okredyt kontraktowy. Jednocześnie przechodzą na niego zobowiązania iwierzytelności oraz inne aktywa ipasywa związane zprzejętą działalnością.

4. Komisja Nadzoru Finansowego2) określi, wdrodze zarządzenia, szczegółowe zasady finansowego wyodrębniania kas mieszkaniowych wbankach oraz rozliczeń między bankiem, który zaprzestał prowadzenia kasy mieszkaniowej, abankiem przejmującym tę działalność. Art.4.

1. Środki zgromadzone na imiennych rachunkach oszczędnościowo-kredytowych wkasach mieszkaniowych są wkładami oszczędnościowymi. Wkłady te są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych na rachunkach banków, aco do wysokości wkładów, które łącznie znależnymi odsetkami przekraczają kwoty gwarantowane – gwarancją uzupełniającą Skarbu Państwa do wysokości określonej odrębnymi przepisami.

2. Środki zgromadzone na imiennych rachunkach oszczędnościowo-kredytowych wkasach mieszkaniowych nie mogą być przeznaczone na finansowanie innych zobowiązań banków niż związane zdziałalnością kas mieszkaniowych.

3. Od środków gromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych kas mieszkaniowych nie jest odprowadzana rezerwa obowiązkowa, októrej mowa wart.38 ust. 1 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. oNarodowym Banku Polskim (Dz.U. z2005r. Nr1, poz.2, zpóźn. zm.3)).

W brzmieniu ustalonym przez art.5 pkt1 ustawy zdnia 2 kwietnia 2009r. ozmianie ustawy oporęczeniach igwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy oBanku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr65, poz.545), która weszła wżycie zdniem 15 maja 2009r.

2) Z e zmianą wprowadzoną przez art.28 ustawy zdnia 21 lipca 2006r. onadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr157, poz.1119), który wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2008r.

3) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr167, poz.1398, z2006r. Nr157, poz.1119, z2007r. Nr25, poz.162 iNr61, poz.410, z2008r. Nr209, poz.1315 i1317, z2009r. Nr69, poz.589 iNr143, poz.1164, z2010r. Nr109, poz.709 iNr257, poz.1724, z2011r. Nr75, poz.398 iNr117, poz.676 oraz z2012r. poz.855, 908 i1166.

1)

Dziennik Ustaw Art.5.

1. Przychodami kasy mieszkaniowej są:

1) odsetki iprowizje od udzielonych kredytów kontraktowych;

2) opłaty manipulacyjne od wpłat dokonywanych na rachunki oszczędnościowo-kredytowe;

3) odsetki od lokat środków kasy na rachunkach terminowych wbankach; 4)4) wpływy zinwestycji kasy wpapiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski bądź poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz w listy zastawne emitowane na podstawie ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. olistach zastawnych ibankach hipotecznych (Dz.U. z2003r. Nr99, poz.919, zpóźn. zm.5)); 5)6) wpływy zinwestycji kasy wjednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, októrych mowa wart.178 ustawy zdnia 27 maja 2004r. ofunduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr146, poz.1546, zpóźn. zm.7)).

2. Suma lokat, októrych mowa wust. 1 pkt3, wjednym banku lub wgrupie banków, powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% sumy środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych wkasie mieszkaniowej.

3. Przychody kasy mieszkaniowej są przeznaczane na pokrycie:

1) odsetek od gromadzonych wkasie oszczędności; 2)8) odsetek od pożyczek zaciągniętych wBanku Gospodarstwa Krajowego lub winnym banku;

3) kosztów prowadzenia kasy; w

4) ynagrodzenia banku prowadzącego kasę, wwysokości do 1% wpłat dokonywanych na rachunki oszczędnościowo-kredytowe.

4. Przychody kasy mieszkaniowej, pomniejszone owydatki, októrych mowa wust. 3, przeznacza się wcałości na kredyty kontraktowe iutrzymanie bieżącej płynności płatniczej wzakresie związanym zdziałalnością kasy.

5. Nadwyżka zgromadzonych środków nad wymagalnymi zobowiązaniami kasy mieszkaniowej wynikającymi zumów okredyt kontraktowy może być przeznaczona na: 1)9) nabycie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski bądź poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz nabycie listów zastawnych emitowanych na podstawie ustawy, októrej mowa wust. 1 pkt4;

2) lokaty, októrych mowa wust. 1 pkt3; 3)10) nabycie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004r. ofunduszach inwestycyjnych. Art.6. (uchylony).11) Art.6a. 1.12) Wcelu zapewnienia bieżącej płynności płatniczej, októrej mowa wart.5 ust. 4, bank prowadzący kasę mieszkaniową może udostępniać środki zinnej działalności, atakże zaciągać pożyczki winnym banku.

Z e zmianą wprowadzoną przez art.5 pkt1 lit. austawy zdnia 23 listopada 2002r. ozmianie ustawy oporęczeniach igwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr216, poz.1824), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2003r.  

5) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr184, poz.1539 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr157, poz.1119 oraz z2009r. Nr157, poz.1241.  

6) D odany przez art.307 pkt1 lit. austawy zdnia 27 maja 2004r. ofunduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr146, poz.1546), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2004r.  

7) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr83, poz.719, Nr183, poz.1537 i1538 iNr184, poz.1539, z2006r. Nr157, poz.1119, z2007r. Nr112, poz.769, z2008r. Nr231, poz.1546, z2009r. Nr18, poz.97, Nr42, poz.341, Nr168, poz.1323 iNr201, poz.1540, z2010r. Nr81, poz.530, Nr106, poz.670, Nr126, poz.853 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr106, poz.622, Nr152, poz.900 iNr234, poz.1389 i1391, z2012r. poz.596, 1385 i1529 oraz z 2013 r. poz.

70.  

8) Wbrzmieniu ustalonym przez art.5 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1.  

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art.5 pkt1 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

10) Dodany przez art.307 pkt1 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 6.

11) Przez art.5 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

12) Wbrzmieniu ustalonym przez art.5 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

  4)

–6–

Poz. 255

Dziennik Ustaw –7– Poz. 255

2.12) Część lub całość odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej oraz dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej winnym banku pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. 3.12) Wysokość odsetek od środków, októrych mowa wust. 1, objętych zwrotem zFunduszu Dopłat, oraz terminy ich spłaty określa umowa między bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową a Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawarta przed udzieleniem pożyczki.

4. Wysokość dopłat do oprocentowania pożyczki zaciągniętej winnym banku, októrych mowa wust. 2, oraz terminy pokrycia należnych odsetek określa umowa zawarta między bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową aBankiem Gospodarstwa Krajowego ibankiem udzielającym pożyczki. Art.7. Komisja Nadzoru Finansowego2) określi, wdrodze zarządzenia, obowiązkowy zakres informacji dotyczących stanu oszczędności zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych, wysokości udzielonych kredytów kontraktowych iterminowości ich spłat oraz przychodów ikosztów banków ztytułu prowadzenia kas mieszkaniowych. Rozdział 2 Umowa okredyt kontraktowy Art.8.

1. Przez zawarcie umowy okredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności wkasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, abank prowadzący kasę mieszkaniową – do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu, z zastrzeżeniem art. 12 i 13, długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe.

2. Celami mieszkaniowymi, októrych mowa wust. 1, są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy:

1) abycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nien ruchomość; 2)13) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego współdzielni mieszkaniowej, albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego;

3) remont domu albo lokalu, októrych mowa wpkt1 i2, zwyjątkiem bieżącej konserwacji iodnowienia mieszkania;

4) spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione wpkt1–3;

5) abycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, wktórym jest n lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy. Art.9.

1. Umowa okredyt kontraktowy powinna być, pod rygorem nieważności, zawarta na piśmie iokreślać co najmniej strony umowy, warunki systematycznego oszczędzania, wysokość oprocentowania oszczędności, zobowiązanie banku do zawarcia umowy kredytowej, októrej mowa wart.12, wraz zustaleniem istotnych warunków tej umowy. 2.14) Rada Ministrów może określić, wdrodze rozporządzenia, ogólne warunki umów okredyt kontraktowy, wszczególności postanowienia, które umowa powinna zawierać, zobowiązania oszczędzającego izobowiązania banku, tryb iformę zmiany umowy, atakże istotne warunki umowy kredytowej, mając na uwadze zabezpieczenie interesów stron.

3. Do umów o kredyt kontraktowy, w sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy prawa bankowego iKodeksu cywilnego. Art.10.

1. Określony wumowie okres systematycznego oszczędzania nie może być, zzastrzeżeniem ust. 2, krótszy niż 36miesięcy, licząc od dnia pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowo-kredytowy wkasie mieszkaniowej.

2. Jeżeli, zgodnie zumową, oszczędzający wykaże, że na realizację celu mieszkaniowego przeznaczył wkład oszczędnościowy zgromadzony na książeczce mieszkaniowej wraz zpremią gwarancyjną udzieloną na podstawie odrębnych przepisów, okres oszczędzania może być skrócony, jednak nie więcej niż o12 miesięcy.

Z e zmianą wprowadzoną przez art.32 ustawy zdnia 15 grudnia 2000r. ospółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z2001r. Nr4, poz.27), która weszła wżycie zdniem 24 kwietnia 2001r.

14) W brzmieniu ustalonym przez art.15 pkt1 ustawy zdnia 18 października 2006r. ozmianie iuchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U. Nr220, poz.1600), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2007r.

13)

Dziennik Ustaw –8– Poz. 255

Art.11.

1. Oszczędności gromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym wkasie mieszkaniowej są oprocentowane wwysokości co najmniej 0,25 stopy redyskonta wNarodowym BankuPolskim, jednak wwysokości nie mniejszej niż 2% wstosunku rocznym.

2. Kredyty kontraktowe są oprocentowane wwysokości nie większej niż 0,50 stopy redyskonta wNarodowym Banku Polskim, jednak wwysokości nie mniejszej niż 4% wstosunku rocznym.

3. Kwota kredytu kontraktowego nie może być wyższa niż 150% zgromadzonych oszczędności powiększonych onaliczone odsetki. Art.12.

1. Po upływie umownego okresu systematycznego oszczędzania kasa mieszkaniowa zawiadamia, wciągu miesiąca, posiadacza rachunku oszczędnościowo-kredytowego onabyciu przez niego uprawnień do otrzymania kredytu.

2. Na wniosek posiadacza rachunku oszczędnościowo-kredytowego kasa mieszkaniowa zawiera znim umowę kredytową iudziela kredytu na cele mieszkaniowe wciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku, chyba że zaistniały okoliczności, októrych mowa wust. 4.

3. Kasa mieszkaniowa udziela kredytu stosownie do przepisów art.11, jeżeli spłata kredytu została zabezpieczona hipotecznie lub winny sposób określony wumowie kredytowej.

4. Jeżeli spłata kredytu wraz zodsetkami byłaby wątpliwa zpowodu braku zdolności posiadacza rachunku do spłaty kredytu lub braku odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, kasa mieszkaniowa może odmówić udzielenia kredytu. Art.13.

1. Przedłużenie okresu systematycznego oszczędzania po nabyciu przez posiadacza rachunku oszczędnościowo-kredytowego uprawnień do otrzymania kredytu wymaga zmiany umowy okredyt kontraktowy.

2. Wwypadku gdy naruszenie warunków systematycznego oszczędzania nastąpiło wokresie, októrym mowa wust. 1, kasa mieszkaniowa nie może od umowy odstąpić, jeżeli posiadacz rachunku złoży wniosek o udzielenie kredytu. Kasa mieszkaniowa jest zobowiązana poinformować posiadacza rachunku otym uprawnieniu.

3. Jeżeli oszczędności nie są gromadzone zgodnie zumową okredyt kontraktowy, kasa mieszkaniowa może określić dodatkowe warunki, po których spełnieniu kredyt będzie mógł być udzielony, lub odstąpić od umowy.

4. Wrazie przejściowej utraty bieżącej płynności płatniczej kasy mieszkaniowej, okolejności udzielania kredytu decyduje kolejność zawarcia umowy okredyt kontraktowy. Art.14. Posiadacz rachunku, przed udzieleniem kredytu, może wkażdym czasie rozwiązać umowę, żądając wypłacenia zgromadzonych oszczędności inależnych odsetek, ztym że:

1) eżeli rozwiązanie umowy nastąpi przed upływem umownego terminu oszczędzania, kasa mieszkaniowa jest zobowiąj zana wypłacić oszczędności iodsetki wwysokości określonej wumowie, wterminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia żądania;

2) eżeli rozwiązanie umowy nastąpiło po nabyciu uprawnień do otrzymania kredytu, kasa mieszkaniowa wypłaca oszczędj ności i odsetki naliczone za cały okres oszczędzania w wysokości 50% stosowanego przez bank prowadzący kasę mieszkaniową oprocentowania rocznego depozytu, wterminie określonym wumowie, agdy nie jest określony – wterminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia żądania. Art.15.

1. Jeżeli stosunki majątkowe między małżonkami podlegają wspólności ustawowej, środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym należą do obojga małżonków, niezależnie od pochodzenia tych środków oraz od tego, które znich jest posiadaczem rachunku. Przepis ten nie narusza uprawnienia każdego zmałżonków do żądania zwrotu części środków pochodzącej zjego majątku odrębnego.

2. W okresie oszczędzania może nastąpić przeniesienie praw i obowiązków posiadacza rachunku oszczędnościowo-kredytowego na osobę bliską, która nie posiada takiego rachunku. Do skuteczności przeniesienia praw iobowiązków wystarczą oświadczenia posiadacza rachunku iosoby bliskiej, złożone przed przedstawicielem banku lub zaopatrzone wpodpisy notarialnie poświadczone.

3. Do osób bliskich, októrych mowa wust. 2, zalicza się małżonka, który nie pozostaje zposiadaczem rachunku we wspólności ustawowej, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osobę, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim zposiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego.

Dziennik Ustaw –9– Rozdział 2a15) Kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego wramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego Art.15a.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów wramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje programy, októrych mowa wust. 1, poprzez: u

1) dzielanie, na warunkach preferencyjnych, kredytów towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem, zzastrzeżeniem art.15e; u

2) dzielanie gminom, na warunkach preferencyjnych, kredytów na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. 3.Do wyboru wykonawcy zamówienia wzakresie usług, dostaw irobót budowlanych wramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego przez towarzystwa budownictwa społecznego lub spółdzielnie mieszkaniowe zudziałem kredytu, októrym mowa wust. 1, stosuje się przepisy dotyczące zamówień publicznych. Art.15b.

1. Kredytów, októrych mowa wart.15a, Bank Gospodarstwa Krajowego udziela we własnym imieniu ina własny rachunek.

2. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia:

1) ysokość oprocentowania kredytów udzielanych wramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa w mieszkaniowego, ztym że wysokość oprocentowania tych kredytów nie może być wyższa niż stopa redyskonta weksli wNarodowym Banku Polskim;

2) rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawców, umożliwiających dokonanie oceny wniosków;

3) arunki itryb udzielania kredytów oraz warunki ich spłaty, mając na względzie zapewnienie wyboru przedsięwzięcia w onajwyższej użyteczności społecznej oraz sprawność udzielania kredytów. 3.Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinny spełniać lokale ibudynki budowane, odbudowywane, rozbudowywane iprzebudowywane lub adaptowane przy wykorzystaniu kredytów udzielanych wramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego, wzakresie:

1) właściwości energetycznych budynków,

2) minimalnych powierzchni mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia przez określoną liczbę osób,

3) wyposażenia technicznego budynków imieszkań – uwzględniając racjonalne zużycie energii oraz powszechnie uznawane standardy mieszkaniowe. Art.15c. Bank Gospodarstwa Krajowego, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa16) oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, przygotowuje plan rzeczowo-finansowy związany zrealizacją programów, októrych mowa wart.15a. Art.15d.

1. Wcelu realizacji programów, októrych mowa wart.15a, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje zbudżetu państwa środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

2. Kwotę środków, októrych mowa wust. 1, określa ustawa budżetowa. Art.15e.

1. Jeżeli kredyt, októrym mowa wart.15a ust. 1, został udzielony spółdzielni mieszkaniowej, lokale mieszkalne wbudynku wzniesionym przy jego wykorzystaniu mogą być wynajęte lub może być do nich ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz osób, októrych mowa wart.30 iart.30a.

15) 16)

Poz. 255

Dodany przez art.5 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Z e zmianą wprowadzoną przez art.9 ustawy zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy odziałach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.951), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 255

2. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu, októrym mowa wart.15a ust. 1, nie mogą być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność, atakże nie może być do nich ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 3.17) Do lokali mieszkalnych, októrych mowa wust. 2, nie ma zastosowania art.29a. Rozdział 3 (uchylony).18) Rozdział 4 Towarzystwa budownictwa społecznego Art.23.

1. Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone wformie:

1) spółek zograniczoną odpowiedzialnością;

2) spółek akcyjnych;

3) spółdzielni osób prawnych. 2.19) Do towarzystwa budownictwa społecznego, zwanego dalej „towarzystwem”, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy zdnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z2003r. Nr188, poz.1848, zpóźn. zm.20)), ze zmianami wynikającymi zprzepisów niniejszego rozdziału. Art.24.

1. Towarzystwo prowadzi działalność na obszarze określonym wumowie lub statucie towarzystwa.

2. Dochody towarzystwa nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników lub członków. Przeznacza się je wcałości na działalność statutową towarzystwa. 3.21) Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa16), wdrodze decyzji, zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia umowy albo statutu towarzystwa, atakże wszelkich ich zmian. 3a.22) Nie później niż wterminie 14 dni po upływie 4 lat od dnia pierwszego zatwierdzenia statutu lub umowy spółki towarzystwo jest obowiązane poinformować na piśmie ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa16) otym, czy rozpoczęło wynajem stanowiących jego własność lokali mieszkalnych, na zasadach określonych wustawie.

4. (uchylony).23) Art.25.

1. Wtowarzystwie powołuje się radę nadzorczą.

2. Gmina lub gminy, na których obszarze działa towarzystwo, są uprawnione do wprowadzenia swoich przedstawicieli do składu rady nadzorczej towarzystwa, wliczbie określonej wstatucie towarzystwa. Art.26.

1. Nazwa towarzystwa, oprócz wyrazów wskazujących na jego formę organizacyjną, powinna zawierać wyrazy „towarzystwo budownictwa społecznego” lub skrót „TBS”.

2. Wyrazy „towarzystwo budownictwa społecznego” i skrót „TBS” mogą być używane w nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy wyłącznie wodniesieniu do towarzystw budownictwa społecznego wrozumieniu przepisów ustawy.

D odany przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy ospółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr201, poz.1180), która weszła wżycie zdniem 11 października 2011r.

18) Przez art.5 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 31 maja 2009r.

19) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. ozmianie ustawy oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr213, poz.2157), która weszła wżycie zdniem 15 października 2004r.

20) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr99, poz.1001, z2005r. Nr122, poz.1024, z2006r. Nr94, poz.651, z2007r. Nr125, poz.873, z2008r. Nr163, poz.1014 i Nr 225, poz. 1503, z2009r. Nr77, poz.649, z2011r. Nr106, poz.622 iNr133, poz.767 oraz z2012r. poz.951.

21) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt8 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 19.

22) Dodany przez art.1 pkt8 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

23) Przez art.1 pkt8 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

17)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 255

3.24) Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa16) może wydać decyzję pozbawiającą towarzystwo prawa używania wnazwie wyrazów „towarzystwo budownictwa społecznego” oraz skrótu „TBS”, jeżeli wokresie 4 lat od dnia pierwszego zatwierdzenia statutu lub umowy spółki nie rozpoczęło ono wynajmu stanowiących jego własność lokali mieszkalnych na zasadach określonych w ustawie, a także wprzypadku niedopełnienia przez towarzystwo obowiązku, októrym mowa wart.24ust. 3a. Art.27.

1. Przedmiotem działania towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych iich eksploatacja na zasadach najmu.

2. Towarzystwo może również:

1) nabywać budynki mieszkalne; p

2) rzeprowadzać remonty imodernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3) wynajmowaćlokale użytkowe znajdujące się wbudynkach towarzystwa; 4)25) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi iniemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, ztym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;

5) prowadzić inną działalność związaną zbudownictwem mieszkaniowym iinfrastrukturą towarzyszącą.

Art.28. 1.26) Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wzasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie wtakiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji iremontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. 1a. (uchylony).27) 2.28) Czynsz, októrym mowa wust. 1, nie może być wyższy wskali roku niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy zdnia 21 czerwca 2001r. oochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy iozmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z2005r. Nr31, poz.266, zpóźn. zm.29)), zzastrzeżeniem art.30 ust. 5 pkt330). Art. 29.31)

1. Pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes wuzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać ztowarzystwem umowy wsprawie partycypacji wkosztach budowy tych lokali.

2. Powiat, gmina lub związek międzygminny, działając wcelu podnajmowania lokali mieszkalnych osobom fizycznym, może zawierać ztowarzystwem umowy wsprawie partycypacji wkosztach budowy lokali mieszkalnych, których będzie najemcą.

3. Podnajmowanie przez powiat, gminę lub związek międzygminny lokalu mieszkalnego, októrym mowa wust.2, nie wymaga zgody towarzystwa.

4. Pracodawcy, atakże inne osoby, które zawarły ztowarzystwem umowęwsprawie partycypacji wkosztach budowy lokali mieszkalnych, zwyłączeniem umów, októrych mowa wust. 2, mogą bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw iobowiązków wynikających ztych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców. Art.29a.32)

1. Osoba fizyczna może zawrzeć ztowarzystwem umowę wsprawie partycypacji wkosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą.

Dodany przez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku

19. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

26) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 19.

27) Przez art.1 pkt11 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

28) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

29) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 69, poz. 626, z2006 r. Nr86, poz. 602, Nr167, poz.1193 iNr249, poz.1833, z2007r. Nr128, poz.902 iNr173, poz.1218, z2010r. Nr3, poz.13, z2011r. Nr224, poz.1342 oraz z2012r. poz.951.

30) Obecnie art.30 ust. 5 nie zawiera pkt3.

31) W brzmieniu ustalonym przez art.23 pkt1 ustawy zdnia 8 grudnia 2006r. ofinansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni idomów dla bezdomnych (Dz.U. Nr251, poz.1844), która weszła wżycie zdniem 13 stycznia 2007r.

32) Dodany przez art.1 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

24) 25)

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 255

2. Kwota partycypacji wkosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, októrych mowa wust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

3. Wprzypadku zakończenia najmu iopróżnienia lokalu kwota partycypacji, októrej mowa wust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż wterminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Wdniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji wkosztach budowy lokalu.

4. Wprzypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu znastępnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje zdniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż wterminie, októrym mowa wust.

3.

5. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji wwysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy. Art.30.

1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli: o

1) soba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, wdniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego wtej samej miejscowości;

2) ochód gospodarstwa domowego, wdniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynad grodzenia wdanym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż: a) o20% wjednoosobowym gospodarstwie domowym, b) o80% wdwuosobowym gospodarstwie domowym, c) odalsze 40% na każdą dodatkową osobę wgospodarstwie domowym owiększej liczbie osób. 1a. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wswoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu winnej miejscowości lub osobie wchodzącej wskład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu winnej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana zpodjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy wpobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, wktórych znajduje się lokal, októrego wynajem się ubiega.

2.33) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza co pół roku wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wwojewództwach, bez wypłat zzysku lub nadwyżki bilansowej współdzielniach, zuwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej iTelekomunikacja Polska – Spółka Akcyjna, wpierwszym itrzecim kwartale danego roku.

3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, wterminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację ośrednim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe wroku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie ouzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

4. Najemca lub osoba ubiegająca się onajem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania. 5.34) Wrazie:

1) łożenia przez najemcę wdeklaracji oświadczeń niezgodnych zprawdą, towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez z zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie zlokalu wwysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana;

2) dy najemca nie złoży deklaracji wterminie, októrym mowa wust. 3, lub wykaże wdeklaracji dochody przekraczające g wysokość określoną wust. 1 pkt2, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu wczęści dotyczącej czynszu; wtakich przypadkach nie stosuje się art.28 ust. 2.

W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 19; ze zmianą wprowadzoną przez art.23 ustawy zdnia 5 września 2008r. okomercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. Nr180, poz.1109), który wszedł wżycie zdniem 1 września 2009r.; postanowienie owpisie, októrym mowa wart.9 ust. 3 tej ustawy, zostało wydane wdniu 13 sierpnia 2008r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wWarszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/025533/09/067.

34) W brzmieniu ustalonym przez art.3 ustawy zdnia 17 grudnia 2004r. ozmianie ustawy oochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy iozmianie Kodeksu cywilnego oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr281, poz.2783), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2005r.

33)

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 255

6. Przepis ust. 5 pkt2 stosuje się odpowiednio, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego wtej samej miejscowości. 7.35) Wsprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji owysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21czerwca 2001r. ododatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr71, poz.734, zpóźn. zm.36)) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych. Art.30a.37)

1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny powiatowi, gminie lub związkowi międzygminnemu wcelu:

1) podnajmowania tego lokalu osobie fizycznej lub

2) prowadzenia wnim mieszkania chronionego, októrym mowa wprzepisach opomocy społecznej, lub

3) ulokowania wnim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż czternaściorga dzieci.

2. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny organizacji pożytku publicznego wcelu:

1) prowadzenia wnim mieszkania chronionego, októrym mowa wprzepisach opomocy społecznej, lub

2) ulokowania wnim placówki opiekuńczo-wychowawczej dla nie więcej niż czternaściorga dzieci. Art.31.

1. Kryteria itryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki albo statut towarzystwa. Zasady współdziałania towarzystwa zgminą lub gminami określa umowa.

2. (uchylony).38) Art.32.39) Umowa najmu może przewidywać obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności ztytułu najmu, istniejących wdniu opróżnienia lokalu. Art. 33.40) W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21czerwca 2001r. oochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy iozmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego onajmie. Rozdział 4a (uchylony).41) Rozdział 4b42) Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Art.33e.

1. Lokale mieszkalne wzasobach towarzystw budownictwa społecznego, wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009r., mogą być wyodrębnione na własność.

2. Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez towarzystwo budownictwa społecznego może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, będącej jednocześnie najemcą lokalu mieszkalnego i stroną umowy w sprawie partycypacji wkosztach budowy tego lokalu.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku

19. Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr216, poz.1826, z2003r. Nr203, poz.1966, z2004r. Nr240, poz.2406, z2006r. Nr64, poz.447, Nr84, poz.587 iNr208, poz.1535, z2007r. Nr35, poz.219, z2011r. Nr106, poz.622 oraz z2012r. poz.951.

37) D odany przez art.23 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 31; wbrzmieniu ustalonym przez art.2 ustawy zdnia 12 lutego 2009r. ozmianie ustawy ofinansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni idomów dla bezdomnych oraz ustawy oniektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. Nr39, poz.309), która weszła wżycie zdniem 1kwietnia 2009r.

38) Przez art.5 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

39) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

40) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

41) P rzez art.33 pkt2 ustawy zdnia 1 marca 2002r. ozmianach worganizacji ifunkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej ijednostek im podporządkowanych oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr25, poz.253, Nr200, poz. 1689 iNr 230, poz.1923), który wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2004r.

42) Dodany przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 17.

35) 36)

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 255

3. Wyodrębnienie, októrym mowa wust. 1, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

4. Decyzję owyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie. Art.33f.

1. Wprzypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu, októrym mowa wart.33e ust. 1, cena jego sprzedaży nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami (Dz.U.z2010r. Nr102, poz.651, zpóźn. zm.43)).

2. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego, októrym mowa wart.33e ust. 1, powinna uwzględniać pokrycie wszystkich zobowiązań przypadających na lokal, w szczególności spłatę odpowiedniej części zadłużenia kredytowego towarzystwa wraz zodsetkami oraz spłatę przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu wkwocie nominalnej, oraz koszty wyceny nieruchomości.

3. Na wniosek towarzystwa budownictwa społecznego Bank Gospodarstwa Krajowego, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku, ustala wysokość zadłużenia przypadającego na wyodrębniony na własność lokal ztytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytu oraz wysokość przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu, októrych mowa wust.

2.

4. Spłata przypadającej na lokal mieszkalny części umorzenia kredytu zasila Fundusz Dopłat, októrym mowa wustawiezdnia 5 grudnia 2002r. odopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych ostałej stopie procentowej (Dz.U. Nr230, poz.1922, zpóźn. zm.44)).

5. Kwotę partycypacji wkosztach budowy lokalu, która odpowiada kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości rynkowej lokalu równy udziałowi wniesionej kwoty partycypacji wkosztach budowy lokalu, nie mniejszej jednak niż wartość nominalna wpłaconej partycypacji, zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego przeznacza środki uzyskane ze spłaty kredytów udzielonych zKrajowego Funduszu Mieszkaniowego albo udzielonych na podstawie art.15a ust. 2 pkt1 na realizację programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. Art.33g. Po spłacie całości przypadającego na lokal mieszkalny zadłużenia kredytowego wraz zodsetkami, októrym mowa wart.33f ust. 2, Bank Gospodarstwa Krajowego proporcjonalnie do dokonanej spłaty zobowiązań ztytułu udzielonego kredytu, ustala niższą kwotę kolejnej miesięcznej spłaty pozostałego zadłużenia kredytobiorcy. Art.33h.

1. Uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego środki, pomniejszone owydatki związane ze spłatą wszystkich zobowiązań ikosztów, októrych mowa wart.33f ust. 2, oraz kwotę odpowiadającą iloczynowi ceny sprzedaży oraz wskaźnika równego ilorazowi kosztów własnych kredytobiorcy wcałkowitych kosztach realizacji przedsięwzięcia finansowanego kredytem udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, podlegają spłacie do Funduszu Dopłat.

2. Wpłata środków:

1) podlegających zgodnie zust. 1 spłacie do Funduszu Dopłat,

2) ztytułu spłaty zadłużenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal,

3) ztytułu spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia – dokonywana przez osobę fizyczną, októrej mowa wart.33e ust. 2, następuje na będący wposiadaniu towarzystwa budownictwa społecznego rachunek powierniczy, prowadzony zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z2012r. poz.1376, 1385 i1529).

3. Towarzystwo budownictwa społecznego wterminie 7 dni od dnia otrzymania środków, októrych mowa wust. 2, przekazuje środki ztytułu spłaty zadłużenia przypadającego na wyodrębniany na własność lokal na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego, aśrodki podlegające, zgodnie zust. 1, spłacie do Funduszu Dopłat oraz środki ztytułu spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia na rachunek Funduszu Dopłat.

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr106, poz.675, Nr143, poz.963, Nr155, poz.1043, Nr197, poz.1307 iNr200, poz.1323, z2011r. Nr64, poz.341, Nr106, poz.622, Nr115, poz.673, Nr129, poz.732, Nr130, poz.762, Nr135, poz.789, Nr163, poz.981, Nr187, poz.1110 iNr224, poz.1337 oraz z2012r. poz.908, 951, 1256, 1429 i1529.

44) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr19, poz.177 iNr146, poz.1546, z2006r. Nr183, poz.1354 iNr251, poz.1844, z2009r. Nr65, poz.545, z2011r. Nr168, poz.1006 oraz z2012r. poz.951.

43)

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 255

Art.33i.

1. Wprzypadku podziału nieruchomości, polegającego na ustanowieniu odrębnej własności choćby jednego lokalu na rzecz najemcy, obciążonej hipoteką zabezpieczającą kredyt, zktórego środki finansowe przeznaczono na potrzeby tej nieruchomości, hipoteka łączna nie powstaje.

2. Po spłacie przez towarzystwo budownictwa społecznego zadłużenia kredytowego wraz zodsetkami, októrym mowa wart.33f ust. 2, najemca lokalu mieszkalnego, októrym mowa wart.33e ust. 2, uzyskuje prawo odrębnej własności lokalu bez obciążeń hipotecznych.

3. Dokonanie podziału, októrym mowa wust. 1, powoduje wygaśnięcie hipoteki obciążającej nieruchomość, zabezpieczającej kredyt, zktórego środki finansowe przeznaczono na potrzeby innej nieruchomości. Wcelu zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego poprzednio hipoteką, która wygasła, obciąża się hipoteką nieruchomość, na potrzeby której przeznaczone zostały środki pochodzące ztego kredytu, lub inną nieruchomość. Art. 33j.

1. Zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność towarzystwa budownictwa społecznego jest wykonywany przez towarzystwo jak zarząd powierzony, októrym mowa wart.18 ust. 1 ustawy zdnia 24 czerwca 1994r. owłasności lokali (Dz.U. z2000r. Nr80, poz.903 oraz z2004r. Nr141, poz.1492).

2. Większość właścicieli lokali wyodrębnionych na własność wbudynku lub budynkach położonych wobrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów wnieruchomości wspólnej, może dokonać zmiany, ustalonego wtrybie ust. 1, sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Art.18 ust. 2a ustawy zdnia 24 czerwca 1994r. owłasności lokali stosuje się odpowiednio.

3. Wzakresie nieuregulowanym wustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawyzdnia 24 czerwca 1994r. owłasności lokali. Art.33k. Do wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przez spółdzielnie mieszkaniowe przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przepisy art.33e–33j stosuje się odpowiednio. Rozdział 5 Zmiany wprzepisach obowiązujących Art.34–41. (pominięte). Rozdział 6 Przepisy przejściowe ikońcowe Art.42.

1. Towarzystwa budownictwa społecznego, utworzone przed dniem wejścia wżycie ustawy, są obowiązane, wterminie roku od dnia wejścia wżycie ustawy, dostosować statut lub umowę spółki do jej przepisów albo zmienić firmę lub nazwę. Do zmiany statutu lub umowy stosuje się art.24 ust. 3 ustawy.

2. Jeżeli spółka lub spółdzielnia nie dokona zmiany statutu lub umowy spółki wterminie iwsposób określony wust.1, sąd rejestrowy zażąda usunięcia braków wwyznaczonym terminie, apo jego bezskutecznym upływie uczyni wrejestrze wzmiankę ozakazie używania wnazwie lub firmie wyrazów „towarzystwo budownictwa społecznego” ipowiadamia otym daną spółkę lub spółdzielnię. Art.43. Traci moc ustawa zdnia 3 lipca 1947r. opopieraniu budownictwa (Dz.U. Nr52, poz.270 iNr73, poz.467, z1951r. Nr10, poz.75 iNr14, poz.110 oraz z1952r. Nr18, poz.108). Art.44. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia45), zwyjątkiem przepisów art.35, 38 i39, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 1996r.

45)

Ustawa została ogłoszona wdniu 27 listopada 1995r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 255 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Termin udzielenia odpowiedzi przez TBS

  W jakim maksymalnym terminie Towarzystwo Budownictwa Społecznego musi udzielić odpowiedzi na pisemny wniosek. Na jakiej podstawie prawnej mogą opierać ten termin?

 • Deklaracja o dochodach do TBS

  Posiadam spółdzielcze mieszkanie lokatorskie, które w części było finansowane poprzez kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Aby móc kupić takie mieszkanie musiałam (...)

 • Regulowanie czynszu w TBS

  Czy po uwolnieniu czynszów (kiedy to nastąpi?) TBS-y będą mogły dyktować dowolne ceny czynszów za mieszkania czynszowe?

 • Podwyżka czynszu w TBS

  Zgromadzenie wspólników naszego TBS uchwaliło podwyżkę czynszu o 4% z mocą od 1-go stycznia 2007 r. W czerwcu 2007 r. lokatorzy otrzymali wypowiedzenie stawki czynszu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-07-30 poz. 859

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego

 • Monitor Polski 2012 poz. 893

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski 2011 nr 105 poz. 1062

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski 2013 poz. 925

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski 2007 nr 82 poz. 874


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.