Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 256 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-22
Data wydania:2013-02-19
Data wejscia w życie:2013-02-22
Data obowiązywania:2013-02-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 256 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 256

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 19 lutego 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.283 §1 pkt1 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr21, poz.112, zpóźn. zm.1)), wzwiązku zpostanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 6 lutego 2013r. wsprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Antoniego Motyczki, stanowi się, co następuje: §1. Zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wwojewództwie śląskim, wokręgu wyborczym nr73 obejmującym obszary powiatów: mikołowski, rybnicki oraz miasto na prawach powiatu: Rybnik, zsiedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej wKatowicach – do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. §2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 21 kwietnia 2013r. §


3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia. §4. Postanowienie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.777, Nr147, poz.881, Nr149, poz.889, Nr171, poz.1016 iNr217, poz.1281 oraz z2012r. poz.849, 951 i1529.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 256

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 19 lutego 2013r. (poz.256)

KALENDARZ WYBORCZY dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wdniu 21 kwietnia 2013r. wwojewództwie śląskim, wokręgu wyborczym nr73 zsiedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej wKatowicach Data wykonania czynności wyborczych*) 1 do dnia 28 lutego 2013 r. do dnia 2 marca 2013 r.

Treść czynności wyborczych 2 – podanie do publicznej wiadomości informacji ookręgu wyborczym nr73 – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: – przez organ partii politycznej outworzeniu komitetu wyborczego, p – rzez pełnomocnika wyborczego outworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub outworzeniu komitetu wyborczego wyborców – powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej – zgłaszanie kandydatów na senatora wcelu zarejestrowania – tworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, u zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib inumerów p – odanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, wtym osiedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego iolokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – głaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocniz ków komitetów wyborczych – owołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji p wyborczych; z – głaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, wtym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych walfabecie Braille’a; – sporządzenie spisów wyborców przez gminy s – kładanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia iprzeszkolenie wojskowe, atakże ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową wobronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę wsystemie skoszarowanym, wniosków odopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, wktórej odbywają służbę – ieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regionalnych programach n publicznych nadawców radiowych itelewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 4 marca 2013 r. do dnia 12 marca 2013 r. do godz. 2400 do dnia 17 marca 2013 r.

do dnia 22 marca 2013 r.

do dnia 29 marca 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r.

od dnia 31 marca 2013 r. do dnia 7 kwietnia 2013 r.

od dnia 6 kwietnia 2013 r. do dnia 19 kwietnia 2013 r. do godz. 2400

Dziennik Ustaw 1 do dnia 7 kwietnia 2013 r. –3– 2 – kładanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych odopisanie ich do spisu s wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania; – głaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełz nosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych walfabecie Braille’a – odanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, wformie obwieszczenia, informacji p ozarejestrowanych kandydatach na senatora; – składanie wniosków osporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania – kładanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy s lub wyborców nigdzie niezamieszkałych odopisanie do spisu wyborców – zakończenie kampanii wyborczej – głosowanie Poz. 256

do dnia 11 kwietnia 2013 r.

do dnia 16 kwietnia 2013 r. w dniu 19 kwietnia 2013 r. o godz. 2400 w dniu 21 kwietnia 2013 r. godz. 700 –2100

*) Zgodnie zart.9 §2 i3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej wKodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane wgodzinach urzędowania sądów, organów wyborczych iurzędów gmin.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 256 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 70 poz. 633

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 1008

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 8 września 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-07 poz. 1311

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 kwietnia 2003 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 2

 • Monitor Polski 2007 nr 86 poz. 924

 • Monitor Polski 2002 nr 2 poz. 44

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.