Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 259 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-25
Data wydania:2012-12-03
Data wejscia w życie:2013-03-12
Data obowiązywania:2013-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 259 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 259

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 3 grudnia 2012r. wsprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż1) Na podstawie art.45 ust.5 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981 oraz z2013r. poz.21) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, wtym: 1) powoływania ipracy komisji przetargowej; 2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta. §2.


1. Dla każdego przetargu organ koncesyjny opracowuje szczegółowe warunki przetargu.

2. Szczegółowe warunki przetargu zawierają wszczególności: 1) określenie przedmiotu przetargu; 2) wymagania dotyczące treści oferty; 3) wymagania, jakie powinien spełniać podmiot zainteresowany złożeniem oferty; 4) informacje odokumentach, jakie ma dostarczyć podmiot zainteresowany złożeniem oferty wcelu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków, wtym wypis zrejestru przedsiębiorców kraju, wktórym podmiot zainteresowany złożeniem oferty jest zarejestrowany, oraz oświadczenie, że podmiot zainteresowany złożeniem oferty spełnia wymagania, októrych mowa wpkt3; 5) obiektywne kryteria oceny ofert, októrych mowa wart.44 ust.1 ustawy zdnia 9czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze, oraz określenie ich znaczenia zapewniające spełnienie zasad uczciwej konkurencji; 6) określenie miejsca iterminu składania iotwarcia ofert; 7) wzór koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów albo wydobywanie węglowodorów ze złóż; 8) wzór umowy oustanowienie użytkowania górniczego.

3. Podmiot zainteresowany złożeniem oferty może zwrócić się do organu koncesyjnego owyjaśnienie szczegółowych warunków przetargu, jednakże nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Organ koncesyjny udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu koncesyjnego treść wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienie to jest wiążące dla wszystkich podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty.

1)

Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. wsprawie warunków udzielania ikorzystania zzezwoleń na poszukiwanie, badanie iprodukcję węglowodorów (Dz.Urz. WE L 164 z30.06.1994, str. 3; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 262).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 259

5. Wuzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może wkażdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść szczegółowych warunków przetargu. Dokonaną wten sposób zmianę organ koncesyjny udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu koncesyjnego oraz wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ijest ona wiążąca dla podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty.

6. Wprzypadku dokonania zmiany treści szczegółowych warunków przetargu organ koncesyjny przedłuża odpowiednio termin składania ofert wcelu umożliwienia podmiotom zainteresowanym złożeniem oferty uwzględnienia wprzygotowanych ofertach wyjaśnienia, októrym mowa wust.4, albo zmiany treści szczegółowych warunków przetargu, októrej mowa wust.5. §3. Organ koncesyjny udostępnia dokumentację zawierającą dane oprzestrzeni będącej przedmiotem przetargu, atakże dane dotyczące terenu położonego nad tą przestrzenią. §4.

1. Oferta na udzielenie koncesji powinna określać: 1) nazwę (firmę) isiedzibę podmiotu zainteresowanego złożeniem oferty; 2) przedmiot przetargu; 3) przestrzeń, wgranicach której ma być udzielona koncesja, oraz ustanowione użytkowanie górnicze; 4) techniczne ifinansowe możliwości podmiotu zainteresowanego złożeniem oferty; 5) zakres, harmonogram isposób prowadzenia działalności, na którą ma być udzielona koncesja; 6) proponowaną wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego; 7) strukturę kapitałową spółki, awprzypadku spółek akcyjnych strukturę akcjonariatu.

2. Podmiot zainteresowany złożeniem oferty może, zwłasnej inicjatywy, przedstawić wofercie dodatkowe informacje, niewymienione wust.1.

3. Ofertę składa się wzamkniętej kopercie opatrzonej nazwą (firmą) iadresem podmiotu zainteresowanego złożeniem oferty oraz określeniem przedmiotu przetargu.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę.

5. Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert zwraca się oferentowi bez otwierania.

6. Ofertę niespełniającą wymagań określonych wszczegółowych warunkach przetargu odrzuca się. §5.

1. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 90 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia oprzetargu.

2. Oferent pozostaje związany ofertą przez 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert, awprzypadku, októrym mowa w§9 ust.2, przez 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert dodatkowych, jednakże nie dłużej niż do zakończenia przetargu. §6.

1. Wcelu przeprowadzenia przetargu idokonania wyboru najkorzystniejszej oferty organ koncesyjny powołuje komisję przetargową wskładzie co najmniej trzech osób.

2. Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby, które: 1) pozostają wzwiązku małżeńskim albo wstosunku pokrewieństwa lub powinowactwa wlinii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa wlinii bocznej do drugiego stopnia, albo są związane ztytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zoferentem, jego pełnomocnikiem lub członkami władz oferentów ubiegających się ouzyskanie koncesji; 2) przed upływem trzech lat od dnia ogłoszenia przetargu pozostawały wstosunku pracy lub zlecenia zoferentem albo były członkami władz osób prawnych ubiegających się ouzyskanie koncesji; 3) pozostają zoferentem wtakim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.


Dziennik Ustaw –3– Poz. 259

3. Organ koncesyjny wyklucza ze składu komisji przetargowej członka komisji, który nie odpowiada wymaganiom określonym wust.2, iwjego miejsce powołuje niezwłocznie nowego członka komisji. Do czasu powołania nowego członka komisji organ koncesyjny zawiesza postępowanie przetargowe.

4. Czynności podjęte przez komisję przetargową zudziałem wykluczonego członka powtarza się, zwyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania przetargowego. §7.

1. Przetarg składa się zczęści zudziałem oferentów ibez udziału oferentów.

2. Wczęści przetargu zudziałem oferentów komisja przetargowa wykonuje następujące czynności: 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu; 2) ogłasza liczbę złożonych ofert, otwiera oferty ipodaje nazwy (firmy) oferentów.

3. Wczęści przetargu zudziałem oferentów członkowie komisji przetargowej, po zapoznaniu się znazwami (firmami) oferentów, składają pisemne oświadczenie obraku lub istnieniu okoliczności, októrych mowa w§6 ust.2. Komisja przetargowa doręcza oświadczenia organowi koncesyjnemu.

4. Wczęści przetargu bez udziału oferentów komisja przetargowa wykonuje następujące czynności: 1) ustala, czy złożone oferty spełniają wymagania szczegółowych warunków przetargu; 2) dokonuje oceny ofert iwyboru najkorzystniejszej oferty; 3) określa kolejność pozostałych ofert.

5. Wtoku dokonywania oceny ofert komisja przetargowa może wezwać oferentów do udzielenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. §8.

1. Komisja przetargowa przedkłada organowi koncesyjnemu do zatwierdzenia protokół zprzebiegu przetargu, który zawiera wszczególności: 1) określenie przedmiotu przetargu; 2) oznaczenie miejsca iczasu trwania przetargu; 3) imiona inazwiska członków komisji przetargowej; 4) liczbę złożonych ofert inazwy (firmy) oferentów; 5) wskazanie ofert, które zostały zwrócone lub odrzucone, wraz zuzasadnieniem; 6) wyjaśnienia oferentów dotyczące treści złożonych przez nich ofert; 7) oceny wszystkich złożonych wterminie ofert, które nie zostały odrzucone, wraz zich uzasadnieniem, jak również ranking ofert sporządzony na podstawie przyznanych ocen wkolejności od oferty, która otrzymała ocenę najwyższą (oferta najkorzystniejsza), do oferty, która otrzymała ocenę najniższą (oferta najmniej korzystna); 8) wskazanie najkorzystniejszej oferty wraz zuzasadnieniem wyboru.

2. Protokół zprzebiegu przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji przetargowej. Wrazie odmowy podpisania protokołu przez członka komisji przetargowej komisja czyni otym wzmiankę wprotokole, aodmawiający podpisu członek komisji przetargowej przedstawia swoje stanowisko na piśmie organowi koncesyjnemu.

3. Protokół zprzebiegu przetargu, oferty oraz wszystkie dokumenty dotyczące przetargu są jawne, zwyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wrozumieniu przepisów ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli oferent, składając ofertę, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

4. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje po dokonaniu przez organ koncesyjny wyboru najkorzystniejszej oferty zuwzględnieniem wniesionych irozpatrzonych protestów, októrych mowa w§13. Zakończenie prac komisji przetargowej nie może nastąpić przed rozpatrzeniem protestów, powtórzeniem oprotestowanych czynności oraz podpisaniem protokołu zprzeprowadzenia tych czynności.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 259

§9.

1. Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę komisji przetargowej, przyznaną na podstawie obiektywnych kryteriów oraz ich znaczenia określonych wszczegółowych warunkach przetargu.

2. Wprzypadku gdyby dwie lub więcej ofert otrzymało jednakową ocenę, zgodnie zust.1, organ koncesyjny wzywa oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia wterminie określonym przez organ koncesyjny ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą być mniej korzystne niż oferty złożone przez danego oferenta wterminie składania ofert. Do ofert dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy §4 oraz §7 ust.2 pkt2 iust.3–5. §10.

1. Przetarg unieważnia się, wprzypadku gdy nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty zostały odrzucone albo zwrócone.

2. Ounieważnieniu przetargu organ koncesyjny powiadamia na piśmie wszystkich oferentów. §11.

1. Zakończeniem przetargu jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Zakończenie przetargu nie może przypadać po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert.

3. Wprzypadku, októrym mowa w§9 ust.2, zakończenie przetargu nie może przypadać po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert dodatkowych. §12. Owynikach przetargu organ koncesyjny niezwłocznie powiadamia na piśmie oferentów. §13.

1. Wobec czynności podjętych wpostępowaniu przetargowym oferenci mają prawo wniesienia protestu do organu koncesyjnego wterminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia ojego wynikach.

2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, atakże zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych iprawnych uzasadniających wniesienie protestu.

3. Organ koncesyjny rozpatruje protest najpóźniej wterminie 14 dni od dnia jego wniesienia, powiadamiając niezwłocznie oferentów ojego wyniku.

4. Wprzypadku uwzględnienia protestu przez organ koncesyjny oprotestowaną czynność powtarza się. Przepisy §8 ust.1 i2 stosuje się odpowiednio. §14. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 259 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-03-07 nr 52 poz. 18

  Komunikat Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący Dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków przyznawania (...)

 • Komunikat UE z 2009-08-11 nr 188 poz. 22

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków (...)

 • Komunikat UE z 2006-04-26 nr 98 poz. 22

  Komunikat Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący Dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków przyznawania (...)

 • Komunikat UE z 2007-05-04 nr 100 poz. 11

  Komunikat rządu Republiki Cypru dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń (...)

 • Komunikat UE z 2007-08-22 nr 194 poz. 17

  Komunikat rządu Rumunii dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.