Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 262 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podpisie elektronicznym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-25
Data wydania:2013-02-08
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 262 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 262

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 8 lutego 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy opodpisie elektronicznym

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr130, poz.1450), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: ustawą zdnia 30 sierpnia 2002r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oustroju sądów administracyjnych iusta1) wę – Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr153, poz.1271), ustawą zdnia 22 maja 2003r. oubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym iPol2) skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr124, poz.1152), 3) ustawą zdnia 14 listopada 2003r. ozmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr217, poz.2125), 4) ustawą zdnia 20 kwietnia 2004r. ozmianie iuchyleniu niektórych ustaw wzwiązku zuzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii Europejskiej (Dz.U. Nr96, poz.959), ustawą zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, 5) poz.565 oraz z2005r. Nr73, poz.501), 6) ustawą zdnia 21 lipca 2006r. ozmianie ustawy oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych oraz ustawy opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr145, poz.1050), 7) ustawą zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr18, poz.97), 8) ustawą zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr40, poz.230), 9) ustawą zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228), 10) ustawą zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622 iNr187, poz.1110) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 5 lutego 2013r.


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 1) art.54−56 ustawy zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr130, poz.1450), które stanowią: „Art. 54. Wustawie zdnia 23 kwietnia 1964r. − Kodeks cywilny (Dz.U. Nr16, poz.93, z1971r. Nr27, poz.252, z1976r. Nr19, poz.122, z1982r. Nr11, poz.81, Nr19, poz.147 iNr30, poz.210, z1984r. Nr45, poz.242, z1985r. Nr22, poz.99, z1989r. Nr3, poz.11, z1990r. Nr34, poz.198, Nr55, poz.321 iNr79, poz.464, z1991r. Nr107, poz.464 iNr115, poz.496, z1993r. Nr17, poz.78, z1994r. Nr27, poz.96, Nr85, poz.388 iNr105, poz.509,

Dziennik Ustaw –2– Poz. 262

z1995r. Nr83, poz.417, z1996r. Nr114, poz.542, Nr139, poz.646 iNr149, poz.703, z1997r. Nr43, poz.272, Nr115, poz.741, Nr117, poz.751 iNr157, poz.1040, z1998r. Nr106, poz.668 iNr117, poz.758, z1999r. Nr52, poz.532, z2000r. Nr22, poz.271, Nr74, poz.855 i857, Nr88, poz.983 iNr114, poz.1191 oraz z2001r. Nr11, poz.91 iNr71, poz.733) wprowadza się następujące zmiany: 1) art.60 otrzymuje brzmienie: Z „Art. 60. zastrzeżeniem wyjątków wustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę wsposób dostateczny, wtym również przez ujawnienie tej woli wpostaci elektronicznej (oświadczenie woli).”; art.78 otrzymuje brzmienie: 2) „Art. 78. §1. o zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na D dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, zktórych każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, zktórych każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron ijest przez nią podpisany. O §2. świadczenie woli złożone wpostaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne formie pisemnej.” Art. 55. Wustawie zdnia 29 sierpnia 1997r. − Prawo bankowe (Dz.U. Nr140, poz.939, z1998r. Nr160, poz.1063 iNr162, poz.1118, z1999r. Nr11, poz.95 iNr40, poz.399, z2000r. Nr93, poz.1027, Nr94, poz.1037, Nr114, poz.1191, Nr116, poz.1216, Nr119, poz.1252 iNr122, poz.1316 oraz z2001r. Nr8, poz.64, Nr100, poz.1084 iNr111, poz.1195) wprowadza się następujące zmiany: 1) wart.6 wust.1 dodaje się pkt6a wbrzmieniu: „6a) świadczyć usługi certyfikacyjne wrozumieniu przepisów opodpisie elektronicznym, zwyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki wczynnościach, których są stronami,”; 2) wart.7 ust.4 otrzymuje brzmienie: R „4. ada Ministrów określa, wdrodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, zasady tworzenia, utrwalania, przechowywania izabezpieczania, wtym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych, októrych mowa wust.2.” Art. 56. Wustawie zdnia 4 września 1997r. odziałach administracji rządowej (Dz.U. z1999r. Nr82, poz.928, z2000r. Nr12, poz.136, Nr43, poz.489, Nr48, poz.550, Nr62, poz.718, Nr70, poz.816, Nr73, poz.852, Nr109, poz.1158 iNr122, poz.1314 i1321 oraz z2001r. Nr3, poz.18, Nr5, poz.43 i44, Nr42, poz.475, Nr63, poz.634, Nr73, poz.761, Nr76, poz.811, Nr87, poz.954, Nr102, poz.1116, Nr113, poz.1207, Nr115, poz.1229, Nr123, poz.1353 iNr125, poz.1371, Nr126, poz.1382 iNr129, poz.1441) wart.9 wust.2 po pkt4 dodaje się pkt5 wbrzmieniu: „5) nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym.” ”; 2) art.106 ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oustroju sądów administracyjnych iustawę – Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr153, poz.1271), który stanowi: „Art. 106. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2004r., zwyjątkiem przepisów art.8 pkt1 i2, art.10 pkt2 i3, art.84 pkt1, art.86 §1, art.87 §2, art.88, art.90 §1, art.91 iart.92, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; art.163 ustawy zdnia 22 maja 2003r. oubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj3) nym iPolskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr124, poz.1152), który stanowi: „Art. 163. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2004r., zwyjątkiem: 1) art.25 ust.2, art.95, art.102−105, art.123 pkt1 i3, art.124 i125, art.127, art.135 ust.2 i3 − wzakresie dotyczącym art.123 pkt3 oraz art.137 ust.2, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2004r., jednak nie później niż zdniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej wUnii Europejskiej; 2) art.148 pkt3 lit. c, wzakresie, wktórym dotyczy art.80b ust.2 pkt3 ustawy zmienianej wart.148, który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2004r., jednak nie później niż zdniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej wUnii Europejskiej.”;


Dziennik Ustaw –3– Poz. 262

4) art.9 ustawy zdnia 14 listopada 2003r. ozmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr217, poz.2125), który stanowi: „Art. 9. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2004r.”; 5) 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez art. Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii Europejskiej (Dz.U. Nr96, poz.959), który stanowi: „Art. 113. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 maja 2004r., zwyjątkiem: 1) art.42, art.44, art.70, art.71 pkt10, art.74 pkt5 i6, art.94 pkt3, art.97, art.100, art.101, art.103 pkt17 oraz art.112, które wchodzą wżycie zdniem 30 kwietnia 2004r.; art.85 pkt7 wzakresie dotyczącym art.456 ust.1, który wchodzi wżycie zdniem 2 maja 2004r.”; 2) 6) art.64 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565 oraz z2006r. Nr73, poz.501), który stanowi: „Art. 64. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) art.17 oraz 54, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia; 2) art.36 i37, które wchodzą wżycie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia; art.40, który wchodzi wżycie po upływie 27 miesięcy od dnia ogłoszenia; 3) art.42 pkt1, 4 i7, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2006r.”; 4) 7) art.3 ustawy zdnia 21 lipca 2006r. ozmianie ustawy oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych oraz ustawy opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr145, poz.1050), który stanowi: „Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 15 sierpnia 2006r., zwyjątkiem art.1, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; 8) art.72 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr18, poz.97), który stanowi: „Art. 72. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: art.1 pkt2–4, art.13, 14 i17, art.22 pkt2, art.24, art.65–67 oraz art.69 – które wchodzą wżycie zdniem 1) 31marca 2009r.; art.68 – który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r.”; 2) 9) art.15 ustawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr40, poz.230), który stanowi: „Art. 15. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.3, art.4, art.7, art.8 iart.10, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”; 10) art.191 ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228), który stanowi: „Art. 191. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zwyjątkiem art.131, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”; 11) art. 105 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622 iNr187, poz.1110), który stanowi: „Art. 105. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem: art.36 pkt3 i4, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 1) 2) art.44 iart.103, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2011r.; 3) (uchylony).”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Dziennik Ustaw –4– Poz. 262

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 8 lutego 2013r. (poz.262)

USTAWA zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi. Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, mających siedzibę lub świadczących usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 3. Użyte wustawie wyrażenia oznaczają: 1) podpis elektroniczny – dane wpostaci elektronicznej, które wraz zinnymi danymi, do których zostały dołączone lub zktórymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny; bezpieczny podpis elektroniczny – podpis elektroniczny, który: 2) a) przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest b) sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych jest urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego idanych służących do składania podpisu elektronicznego, c) powiązany zdanymi, do których został dołączony, wtaki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest jest rozpoznawalna; 3) osoba składająca podpis elektroniczny – osobę fizyczną posiadającą urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego, która działa wimieniu własnym albo wimieniu innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 4) dane służące do składania podpisu elektronicznego – niepowtarzalne iprzyporządkowane osobie fizycznej dane, które są wykorzystywane przez tę osobę do składania podpisu elektronicznego; 5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego – niepowtarzalne iprzyporządkowane osobie fizycznej dane, które są wykorzystywane do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny; 6) urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego – sprzęt ioprogramowanie skonfigurowane wsposób umożliwiający złożenie podpisu lub poświadczenia elektronicznego przy wykorzystaniu danych służących do składania podpisu lub poświadczenia elektronicznego; 7) bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego – urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego spełniające wymagania określone wustawie; 8) urządzenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego – sprzęt ioprogramowanie skonfigurowane wsposób umożliwiający identyfikację osoby fizycznej, która złożyła podpis elektroniczny, przy wykorzystaniu danych służących do weryfikacji podpisu elektronicznego lub wsposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne, przy wykorzystaniu danych służących do weryfikacji poświadczenia elektronicznego;

Odnośnik nr1 dodany do tytułu ustawy przez art.68 pkt1 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. ozmianie iuchyleniu niektórych ustaw wzwiązku zuzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii Europejskiej (Dz.U. Nr96, poz.959), która weszła wżycie zdniem 1 maja 2004r.


1) Niniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 1999/93/WE zdnia 13 grudnia 1999r. wsprawie wspólnotowych ram wzakresie podpisów elektronicznych (Dz.Urz. WE L 13 z19.01.2000). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

I)

I)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 262

9) bezpieczne urządzenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego – urządzenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego spełniające wymagania określone wustawie; 10) certyfikat – elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny iktóre umożliwiają identyfikację tej osoby; 11) zaświadczenie certyfikacyjne – elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego są przyporządkowane do podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu, októrym mowa wart.30 ust.1, iktóre umożliwiają identyfikację tego podmiotu lub organu; 12) kwalifikowany certyfikat – certyfikat spełniający warunki określone wustawie, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi określone wustawie; 13) usługi certyfikacyjne – wydawanie certyfikatów, znakowanie czasem lub inne usługi związane zpodpisem elektronicznym; 14)2) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z2010r. Nr220, poz.1447, zpóźn. zm.3)), Narodowy Bank Polski albo organ władzy publicznej, świadczący co najmniej jedną zusług, októrych mowa wpkt13; 15) kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne – podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne; 16) znakowanie czasem – usługę polegającą na dołączaniu do danych wpostaci elektronicznej logicznie powiązanych zdanymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym, oznaczenia czasu wchwili wykonania tej usługi oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez podmiot świadczący tę usługę; 17) polityka certyfikacji – szczegółowe rozwiązania, wtym techniczne iorganizacyjne, wskazujące sposób, zakres oraz warunki bezpieczeństwa tworzenia istosowania certyfikatów; 18) odbiorca usług certyfikacyjnych – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która: zawarła zpodmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne umowę oświadczenie usług certyfikacyjnych lub a) b) wgranicach określonych wpolityce certyfikacji może działać woparciu ocertyfikat lub inne dane elektronicznie poświadczone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne; 19) poświadczenie elektroniczne – dane wpostaci elektronicznej, które wraz zinnymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie znimi powiązane, umożliwiają identyfikację podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne, oraz spełniają następujące wymagania: a) sporządzane za pomocą podlegających wyłącznej kontroli podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub są organu wydającego zaświadczenie certyfikacyjne bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego idanych służących do składania poświadczenia elektronicznego, b) jakakolwiek zmiana danych poświadczonych jest rozpoznawalna; 20) dane służące do składania poświadczenia elektronicznego – niepowtarzalne iprzyporządkowane do podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne dane, które są wykorzystywane przez ten podmiot lub organ do składania poświadczenia elektronicznego; 21) dane służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego – niepowtarzalne iprzyporządkowane do podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia certyfikacyjne dane, które są wykorzystywane do identyfikacji podmiotu lub organu składającego poświadczenie elektroniczne; 22) weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego – czynności, które pozwalają na identyfikację osoby składającej podpis elektroniczny oraz pozwalają stwierdzić, że podpis został złożony za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego przyporządkowanych do tej osoby, atakże że dane opatrzone tym podpisem nie uległy zmianie po złożeniu podpisu elektronicznego.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.38 pkt1 ustawy zdnia 19 grudnia 2008r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z2009r. Nr18, poz.97), która weszła wżycie zdniem 7 marca 2009r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr239, poz.1593, z2011r. Nr85, poz.459, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr120, poz.690, Nr131, poz.764, Nr132, poz.766, Nr153, poz.902, Nr163, poz.981, Nr171, poz.1016, Nr199, poz.1175, Nr204, poz.1195 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.855, 1166, 1407, 1445 i1529.

2)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 262

Art. 4. Certyfikat wydany przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, niemający siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inieświadczący usług na jej terytorium, zrównuje się pod względem prawnym zkwalifikowanymi certyfikatami wydanymi przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, mający siedzibę lub świadczący usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostanie spełniona jedna zponiższych przesłanek: 1) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, który wydał ten certyfikat, został wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne; 2) przewiduje to umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, owzajemnym uznaniu certyfikatów; 3)4) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, który wydał ten certyfikat, spełnia wymagania ustawy izostała mu udzielona akredytacja wpaństwie członkowskim Unii Europejskiej; 4)4) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, mający siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej, spełniający wymogi ustawy, udzielił gwarancji za ten certyfikat; 5)4) certyfikat ten został uznany za kwalifikowany wdrodze umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską apaństwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi; 5a)5) certyfikat ten został uznany za kwalifikowany wdrodze umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym; 6)4) podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, który wydał ten certyfikat, został uznany wdrodze umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską apaństwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi. Rozdział II Skutki prawne podpisu elektronicznego Art. 5.

1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony wokresie ważności tego certyfikatu. Bezpieczny podpis elektroniczny złożony wokresie zawieszenia kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do jego weryfikacji wywołuje skutki prawne zchwilą uchylenia tego zawieszenia.

2. Dane wpostaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zapewnia integralność danych opatrzonych tym podpisem ijednoznaczne wskazanie kwalifikowanego certyfikatu, wten sposób, że rozpoznawalne są wszelkie zmiany tych danych oraz zmiany wskazania kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do weryfikacji tego podpisu, dokonane po złożeniu podpisu. Art. 6.

1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną wtym certyfikacie jako składającą podpis elektroniczny.

2. Przepis ust.1 nie odnosi się do certyfikatu po upływie terminu jego ważności lub od dnia jego unieważnienia oraz wokresie jego zawieszenia, chyba że zostanie udowodnione, że podpis został złożony przed upływem terminu ważności certyfikatu lub przed jego unieważnieniem albo zawieszeniem.

3. Nie można powoływać się, że podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie został złożony za pomocą bezpiecznych urządzeń idanych, podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny. Art. 7.

1. Podpis elektroniczny może być znakowany czasem.

2. Znakowanie czasem przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wywołuje wszczególności skutki prawne daty pewnej wrozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4) 5)

Wszedł wżycie zdniem 1 maja 2004r. Dodany przez art.68 pkt2 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. ozmianie iuchyleniu niektórych ustaw wzwiązku zuzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii Europejskiej (Dz.U. Nr96, poz.959), która weszła wżycie zdniem 1 maja 2004r.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 262

3. Uważa się, że podpis elektroniczny znakowany czasem przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne został złożony nie później niż wchwili dokonywania tej usługi. Domniemanie to istnieje do dnia utraty ważności zaświadczenia certyfikacyjnego wykorzystywanego do weryfikacji tego znakowania. Przedłużenie istnienia domniemania wymaga kolejnego znakowania czasem podpisu elektronicznego wraz zdanymi służącymi do poprzedniej weryfikacji przez kwalifikowany podmiot świadczący tę usługę.

Art. 8. Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie, że istnieje wpostaci elektronicznej lub dane służące do weryfikacji podpisu nie mają kwalifikowanego certyfikatu, lub nie został złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego. Rozdział III Obowiązki podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne Art. 9.

1. Prowadzenie działalności wzakresie świadczenia usług certyfikacyjnych nie wymaga uzyskania zezwolenia ani koncesji.

2. Organy władzy publicznej iNarodowy Bank Polski mogą świadczyć usługi certyfikacyjne, zzastrzeżeniem ust.3, wyłącznie na użytek własny lub innych organów władzy publicznej.

3. Jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługi certyfikacyjne na zasadach niezarobkowych także dla członków wspólnoty samorządowej. Art. 10.

1. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wydający kwalifikowane certyfikaty jest obowiązany: zapewnić techniczne iorganizacyjne możliwości szybkiego iniezawodnego wydawania, zawieszania iunieważniania 1) certyfikatów oraz określenia czasu dokonania tych czynności; 2) stwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się ocertyfikat; 3) zapewnić środki przeciwdziałające fałszerstwom certyfikatów iinnych danych poświadczanych elektronicznie przez te podmioty, wszczególności przez ochronę urządzeń idanych wykorzystywanych przy świadczeniu usług certyfikacyjnych; zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom usług certyfikacyjnych; 4) 5) poinformować osobę ubiegającą się ocertyfikat, przed zawarciem znią umowy, owarunkach uzyskania iużywania certyfikatu, wtym owszelkich ograniczeniach jego użycia; 6) używać systemów do tworzenia i przechowywania certyfikatów w sposób zapewniający możliwość wprowadzania izmiany danych jedynie osobom uprawnionym; 7) jeżeli podmiot zapewnia publiczny dostęp do certyfikatów, to ich publikacja wymaga uprzedniej zgody osoby, której wydano ten certyfikat; udostępniać odbiorcy usług certyfikacyjnych pełny wykaz bezpiecznych urządzeń do składania iweryfikacji podpisów 8) elektronicznych iwarunki techniczne, jakim te urządzenia powinny odpowiadać; 9) zapewnić, wrazie tworzenia przez niego danych służących do składania podpisu elektronicznego, poufność procesu ich tworzenia, atakże nie przechowywać inie kopiować tych danych ani innych danych, które mogłyby służyć do ich odtworzenia, oraz nie udostępniać ich nikomu innemu poza osobą, która będzie składała za ich pomocą podpis elektroniczny; 10) zapewnić, wrazie tworzenia przez niego danych służących do składania podpisu elektronicznego, aby dane te zprawdopodobieństwem graniczącym zpewnością wystąpiły tylko raz; 11) publikować dane, które umożliwią weryfikację, wtym również wsposób elektroniczny, autentyczności iważności certyfikatów oraz innych danych poświadczanych elektronicznie przez ten podmiot oraz zapewnić nieodpłatny dostęp do tych danych odbiorcom usług certyfikacyjnych.

2. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne polegające na znakowaniu czasem jest obowiązany spełnić wymogi, októrych mowa wust.1 pkt3, 4 i8, oraz używać systemów do znakowania czasem, tworzenia iprzechowywania zaświadczeń certyfikacyjnych, wsposób zapewniający możliwość wprowadzania izmiany danych jedynie osobom uprawnionym, atakże zapewnić, że czas wnich określony jest czasem zchwili składania poświadczenia elektronicznego iuniemożliwiają one oznaczenie czasem innym niż wchwili wykonania usługi znakowania czasem.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 262

3. Osoba wykonująca czynności związane ze świadczeniem usług certyfikacyjnych powinna: 1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; 2) być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarnie czemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe lub przestępstwa, o których mowa wrozdziale VIII ustawy; 3) posiadać niezbędną wiedzę iumiejętności wzakresie technologii tworzenia certyfikatów iświadczenia innych usług związanych zpodpisem elektronicznym.

4. Rada Ministrów może określić, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne iorganizacyjne, które muszą spełniać kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne, wtym wymagania zzakresu ochrony fizycznej pomieszczeń, wktórych znajdują się informacje, októrych mowa wart.12 ust.1, uwzględniając zakres stosowania wydawanych przez nie certyfikatów, wymagania ich ochrony oraz konieczność zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług certyfikacyjnych. 5.6) Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, októrym mowa wust.1 pkt4, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc wszczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań. Art. 11.

1. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne odpowiada wobec odbiorców usług certyfikacyjnych, zzastrzeżeniem ust.2 i3, za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków wzakresie świadczonych usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest następstwem okoliczności, za które podmiot świadczący usługi certyfikacyjne nie ponosi odpowiedzialności iktórym nie mógł zapobiec mimo dołożenia należytej staranności.

2. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne nie odpowiada wobec odbiorców usług certyfikacyjnych za szkody wynikające zużycia certyfikatu poza zakresem określonym wpolityce certyfikacji, która została wskazana wcertyfikacie, wtym wszczególności za szkody wynikające zprzekroczenia najwyższej wartości granicznej transakcji, jeżeli wartość ta została ujawniona wcertyfikacie.

3. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne nie odpowiada wobec odbiorców usług certyfikacyjnych za szkodę wynikłą znieprawdziwości danych zawartych wcertyfikacie, wpisanych na wniosek osoby składającej podpis elektroniczny. 4.4) Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, który udzielił gwarancji za certyfikat zgodnie zart.4 pkt4, odpowiada wobec odbiorców usług certyfikacyjnych za wszelkie szkody spowodowane użyciem tego certyfikatu, chyba że szkoda wynikła zużycia certyfikatu poza zakresem określonym wpolityce certyfikacji, która została wskazana wtym certyfikacie. Art. 12.

1. Informacje związane ze świadczeniem usług certyfikacyjnych, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę podmiot świadczący usługi certyfikacyjne lub odbiorcę usług certyfikacyjnych, awszczególności dane służące do składania poświadczeń elektronicznych, są objęte tajemnicą. Nie są objęte tajemnicą informacje onaruszeniach ustawy przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

2. Do zachowania tajemnicy, októrej mowa wust.1, są obowiązane osoby: 1) reprezentujące podmiot świadczący usługi certyfikacyjne; pozostające zpodmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne wstosunku pracy, wstosunku zlecenia lub innym stosun2) ku prawnym opodobnym charakterze; 3) pozostające wstosunku pracy, wstosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym opodobnym charakterze zpodmiotami świadczącymi usługi na rzecz podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne; 4) osoby iorgany, które weszły wjej posiadanie wtrybie określonym wust.3.

6)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.158 ustawy zdnia 22 maja 2003r. oubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym iPolskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr124, poz.1152), która weszła wżycie zdniem 1stycznia 2004r.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 262

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, mają obowiązek udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem danych służących do składania poświadczeń elektronicznych, wyłącznie na żądanie: 1) sądu lub prokuratora – wzwiązku ztoczącym się postępowaniem; 2) ministra właściwego do spraw gospodarki – wzwiązku ze sprawowaniem przez niego nadzoru nad działalnością podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, októrym mowa wrozdziale VII; 3) innych organów państwowych upoważnionych do tego na podstawie odrębnych ustaw – wzwiązku zprowadzonymi przez nie postępowaniami wsprawach dotyczących działalności podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

4. Obowiązek zachowania tajemnicy, októrej mowa wust.1, zzastrzeżeniem ust.5, trwa przez okres 10 lat od ustania stosunków prawnych wymienionych wust.2.

5. Obowiązek zachowania tajemnicy danych służących do składania poświadczeń elektronicznych trwa bezterminowo. Art. 13.

1. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz art. 10 ust. 1 pkt 9, przechowuje iarchiwizuje dokumenty idane wpostaci elektronicznej bezpośrednio związane zwykonywanymi usługami certyfikacyjnymi wsposób zapewniający bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów idanych.

2. Wprzypadku kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne obowiązek przechowania dokumentów idanych, októrych mowa wust.1, trwa przez okres 20 lat od chwili powstania danego dokumentu lub danych.

3. Wprzypadku zaprzestania działalności przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, dokumenty idane, októrych mowa wust.1, przechowuje minister właściwy do spraw gospodarki albo wskazany przez niego podmiot. Za przechowywanie dokumentów idanych, októrych mowa wust.1, minister właściwy do spraw gospodarki pobiera opłatę, nie wyższą jednak niż równowartość wzłotych 1 euro za każdy wydany certyfikat, którego dokumentacja podlega przechowywaniu, obliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego wdniu zaprzestania działalności przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Opłata ta powinna być przeznaczona na sfinansowanie czynności, októrych mowa wzdaniu pierwszym.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, tryb uiszczania iwysokość opłat, októrych mowa wust.3, uwzględniając ilość oraz planowane koszty przechowywania dokumentów idanych, októrych mowa wust.1.

5. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne niszczy dane służące do składania poświadczeń elektronicznych niezwłocznie po unieważnieniu lub po upływie okresu ważności zaświadczenia certyfikacyjnego wykorzystywanego do weryfikacji tych poświadczeń. Rozdział IV Świadczenie usług certyfikacyjnych Art. 14.

1. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wydaje certyfikat na podstawie umowy. 2.7) Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne przed zawarciem umowy, októrej mowa wust.1, jest obowiązany poinformować na piśmie lub wformie dokumentu elektronicznego wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z2013r. poz. 235), wsposób jasny ipowszechnie zrozumiały, odokładnych warunkach użycia tego certyfikatu, wtym osposobie rozpatrywania skarg isporów, awszczególności oistotnych jego warunkach obejmujących: 1) zakres iograniczenia jego stosowania; 2) skutki prawne składania podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy tego certyfikatu; 3) informację osystemie dobrowolnej rejestracji podmiotów kwalifikowanych iich znaczeniu.

3. W przypadku wydawania certyfikatów niebędących certyfikatami kwalifikowanymi, informacja, o której mowa wust.2, powinna również zawierać wskazanie, że podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy tego certyfikatu nie wywołuje skutków prawnych równorzędnych podpisowi własnoręcznemu.

7)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.45 pkt1 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565), która weszła wżycie zdniem 21 lipca 2005r.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 262

4. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany udostępnić, na wniosek każdego, istotne elementy informacji, októrej mowa wust.2.

5. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany uzyskać pisemne potwierdzenie zapoznania się zinformacją, októrej mowa wust.2, przed zawarciem umowy.

6. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, zzastrzeżeniem art.10 ust.1 pkt2, może korzystać znotarialnego potwierdzenia tożsamości odbiorców usług certyfikacyjnych, jeżeli przewiduje to określona polityka certyfikacji.

7. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wydając kwalifikowane certyfikaty, jest obowiązany stosować takie procedury ich wydawania, aby uzyskać od osoby ubiegającej się ocertyfikat pisemną zgodę na stosowanie danych służących do weryfikacji jej podpisu elektronicznego, które są zawarte wwydanym certyfikacie. Art. 15. Odbiorca usług certyfikacyjnych jest obowiązany przechowywać dane służące do składania podpisu elektronicznego wsposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem wokresie ważności certyfikatu służącego do weryfikacji tych podpisów. Art. 16.

1. Umowa oświadczenie usług certyfikacyjnych powinna być sporządzona wformie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Nieważność umowy oświadczenie usług certyfikacyjnych nie powoduje nieważności certyfikatu, jeżeli przy jego wydaniu zostały spełnione wymogi określone wart.14 ust.2 i5 oraz uzyskano zgodę, októrej mowa wart.14 ust.7. Art. 17.

1. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany do opracowania polityki certyfikacji. Polityka certyfikacji obejmuje wszczególności: zakres jej zastosowania; 1) 2) opis sposobu tworzenia iprzesyłania danych elektronicznych, które zostaną opatrzone poświadczeniami elektronicznymi przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne; maksymalne okresy ważności certyfikatów; 3) 4) sposób identyfikacji iuwierzytelnienia osób, którym wydawane są certyfikaty, ipodmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne; metody itryb tworzenia oraz udostępniania certyfikatów, list unieważnionych izawieszonych certyfikatów oraz innych 5) poświadczonych elektronicznie danych; opis elektronicznego zapisu struktur danych zawartych wcertyfikatach iinnych danych poświadczanych elektronicznie; 6) 7) sposób zarządzania dokumentami związanymi ze świadczeniem usług certyfikacyjnych.

2. Rada Ministrów określa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wdrodze rozporządzenia, podstawowe wymagania organizacyjne i techniczne dotyczące polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów, uwzględniając zakres zastosowania tych certyfikatów oraz okresy ich ważności, konieczność zapewnienia współdziałania różnych urządzeń do składania iweryfikacji podpisów elektronicznych, zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz uwzględniając standardy Unii Europejskiej. Art. 18.

1. Bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego powinno co najmniej: uniemożliwiać pozyskiwanie danych służących do składania podpisu lub poświadczenia elektronicznego; 1) 2) zmieniać danych, które mają zostać podpisane lub poświadczone elektronicznie, oraz umożliwiać przedstawienie nie tych danych osobie składającej podpis elektroniczny przed chwilą jego złożenia; gwarantować, że złożenie podpisu będzie poprzedzone wyraźnym ostrzeżeniem, że kontynuacja operacji będzie równo3) znaczna ze złożeniem podpisu elektronicznego; zapewniać łatwe rozpoznawanie istotnych dla bezpieczeństwa zmian wurządzeniu do składania podpisu lub poświad4) czenia elektronicznego.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 262

2. Bezpieczne urządzenie służące do weryfikacji podpisu elektronicznego powinno spełniać następujące wymagania: 1) dane używane do weryfikacji podpisu elektronicznego odpowiadają danym, które są uwidaczniane osobie weryfikującej ten podpis; podpis elektroniczny jest weryfikowany rzetelnie, awynik weryfikacji prawidłowo wykazany; 2) 3) osoba weryfikująca może wsposób niebudzący wątpliwości ustalić zawartość podpisanych danych; 4) autentyczność iważność certyfikatów lub innych danych poświadczonych elektronicznie jest rzetelnie weryfikowana; 5) wynik weryfikacji identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny jest poprawnie iczytelnie wykazywany; 6) użycie pseudonimu jest jednoznacznie wskazane; 7) istotne dla bezpieczeństwa zmiany wurządzeniu służącym do weryfikacji podpisu elektronicznego są sygnalizowane.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bezpieczne urządzenia do składania podpisów elektronicznych oraz bezpieczne urządzenia do weryfikacji podpisów elektronicznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia nienaruszalności ipoufności danych opatrzonych takim podpisem.

4. Badania zgodności urządzeń, októrych mowa wust.1 i2, zwymaganiami ustawy odbywają się zgodnie zodrębnymi przepisami. 5.8) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego, zgodnie zwłaściwością określoną wprzepisach oochronie informacji niejawnych, dokonują oceny przydatności urządzeń, októrych mowa wust.1 i2, do ochrony informacji niejawnych iwydają stosowne certyfikaty bezpieczeństwa. Art. 19.

1. Za czynności, októrych mowa wart.18 ust.4 i5, pobiera się opłatę. 2.9) Do opłat, októrych mowa wust.1, stosuje się przepisy, októrych mowa wart.18 ust.4, oraz przepisy ustawy zdnia 5sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228). Art. 20.

1. Kwalifikowany certyfikat zawiera co najmniej następujące dane: numer certyfikatu; 1) 2) wskazanie, że certyfikat został wydany jako certyfikat kwalifikowany do stosowania zgodnie zokreśloną polityką certyfikacji; 3) określenie podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne wydającego certyfikat ipaństwa, wktórym ma on siedzibę, oraz numer pozycji wrejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne; 4) imię inazwisko lub pseudonim osoby składającej podpis elektroniczny; użycie pseudonimu musi być wyraźnie zaznaczone; 5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego; 6) oznaczenie początku ikońca okresu ważności certyfikatu; 7) poświadczenie elektroniczne podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, wydającego dany certyfikat; 8) ograniczenia zakresu ważności certyfikatu, jeżeli przewiduje to określona polityka certyfikacji; 9) ograniczenie najwyższej wartości granicznej transakcji, wktórej certyfikat może być wykorzystywany, jeżeli przewiduje to polityka certyfikacji lub umowa, októrej mowa wart.14 ust.1.

W brzmieniu ustalonym przez art. 143 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228), która weszła wżycie zdniem 2 stycznia 2011r.

9) Wbrzmieniu ustalonym przez art.143 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 8.

8)

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 262

2. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wydając kwalifikowany certyfikat, jest obowiązany zawrzeć wtym certyfikacie inne dane niż wymienione wust.1 na wniosek osoby składającej podpis elektroniczny, awszczególności wskazanie, czy osoba ta działa: we 1) własnym imieniu albo 2) jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, albo wcharakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 3) prawnej, albo jako organ władzy publicznej. 4) 

3. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wydając kwalifikowany certyfikat, potwierdza prawdziwość danych, o których mowa w ust. 2, i powiadamia podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, o treści certyfikatu oraz poucza omożliwości unieważnienia certyfikatu na ich wniosek. Rozdział V Ważność certyfikatów Art. 21.

1. Certyfikat jest ważny wokresie wnim wskazanym.

2. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne unieważnia certyfikat kwalifikowany przed upływem okresu jego ważności, jeżeli: certyfikat ten został wydany na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, októrych mowa wart.20 ust.1 1) pkt4 iust.2; nie 2) dopełnił obowiązków określonych wustawie; 3) osoba składająca podpis elektroniczny weryfikowany na podstawie tego certyfikatu nie dopełniła obowiązków, októrych mowa wart.15; podmiot świadczący usługi certyfikacyjne zaprzestaje świadczenia usług certyfikacyjnych, ajego praw iobowiązków 4) nie przejmie inny kwalifikowany podmiot; 5) zażąda tego osoba składająca podpis elektroniczny lub osoba trzecia wskazana wcertyfikacie; zażąda tego minister właściwy do spraw gospodarki; 6) 7) osoba składająca podpis elektroniczny utraciła pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Unieważnienie certyfikatu zgodnie zust.2 pkt2 nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne za szkodę względem osoby składającej podpis elektroniczny.

4. Wprzypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia, że istnieją przesłanki do unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu, podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany niezwłocznie zawiesić certyfikat ipodjąć działania niezbędne do wyjaśnienia tych wątpliwości.

5. Zawieszenie kwalifikowanego certyfikatu nie może trwać dłużej niż 7 dni.

6. Po upływie okresu wymienionego wust.5, wprzypadku niemożności wyjaśnienia wątpliwości, podmiot świadczący usługi certyfikacyjne niezwłocznie unieważnia kwalifikowany certyfikat.

7. Certyfikat, który został zawieszony, może zostać następnie unieważniony lub jego zawieszenie może zostać uchylone.

8. Certyfikat, który został unieważniony, nie może być następnie uznany za ważny.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki składa żądanie, októrym mowa wust.2 pkt6, jeżeli zachodzą przesłanki określone wust.2 pkt1–4 ipkt7.

10. Ounieważnieniu lub zawieszeniu certyfikatu podmiot świadczący usługi certyfikacyjne zawiadamia niezwłocznie osobę składającą podpis elektroniczny weryfikowany na jego podstawie.

11. Zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu nie może następować zmocą wsteczną.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 262

Art. 22.

1. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne publikuje listę zawieszonych iunieważnionych certyfikatów.

2. Informacje ozawieszeniu lub unieważnieniu certyfikatu umieszcza się na każdej liście zawieszonych iunieważnionych certyfikatów publikowanej przed dniem upływu okresu ważności certyfikatu oraz na pierwszej liście publikowanej po upływie tego okresu.

3. Lista zawieszonych iunieważnionych kwalifikowanych certyfikatów powinna zawierać wszczególności: 1) numer kolejny listy iwskazanie, że lista została opublikowana zgodnie zokreśloną polityką certyfikacji idotyczy certyfikatów wydanych zgodnie ztą polityką; 2) datę iczas opublikowania listy zdokładnością określoną wpolityce certyfikacji; 3) datę przewidywanego opublikowania kolejnej listy; 4) określenie podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne wydającego listę ipaństwa, wktórym ma on siedzibę, oraz numer wpisu wrejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne; 5) numer każdego zawieszonego lub unieważnionego certyfikatu oraz wskazanie, czy został on unieważniony, czy zawieszony; 6) datę iczas, zdokładnością określoną wpolityce certyfikacji, zawieszenia lub unieważnienia każdego certyfikatu; 7) poświadczenie elektroniczne podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, publikującego listę.

4. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne publikuje informacje ozawieszeniu iunieważnieniu certyfikatu na liście, októrej mowa wust.1, zgodnie zodpowiednią polityką certyfikacji, jednak nie później niż wciągu 1 godziny od unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu.

5. Zawieszenie iunieważnienie certyfikatu wywołuje skutki prawne od momentu, októrym mowa wust.3 pkt6, który nie może być wcześniejszy niż data iczas publikacji poprzedniej listy zawieszonych iunieważnionych certyfikatów. Rozdział VI Udzielanie akredytacji idokonywanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne Art. 23.

1. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne lub zamierzający podjąć taką działalność może wystąpić owpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

2. Świadczenie usług certyfikacyjnych wcharakterze kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne wymaga uzyskania wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne i uzyskania zaświadczenia certyfikacyjnego wykorzystywanego do weryfikowania poświadczeń elektronicznych tego podmiotu, wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zzastrzeżeniem ust.4 i5.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki publikuje, wpostaci elektronicznej, listę wydanych zaświadczeń certyfikacyjnych, októrych mowa wust.2, oraz dane służące do weryfikacji wydanych przez siebie zaświadczeń certyfikacyjnych.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki może, wtrybie przepisów ozamówieniach publicznych, powierzyć podmiotowi świadczącemu usługi certyfikacyjne wytwarzanie i wydawanie zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa wust.2, publikację listy, októrej mowa wust.3, oraz danych służących do weryfikacji wydanych zaświadczeń certyfikacyjnych.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, upoważnia Narodowy Bank Polski lub wskazany we wniosku podmiot pozostający zNarodowym Bankiem Polskim wstosunku zależności do wykonywania usług, októrych mowa wust.4. Upoważnienie dla podmiotu zależnego wygasa zmocy prawa wprzypadku ustania stosunku zależności od Narodowego Banku Polskiego.

6. Podmioty, októrych mowa wust.4 i5, muszą spełniać wymagania ustawy dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne wzakresie bezpieczeństwa, wydawania, przechowywania iunieważniania certyfikatów inie mogą świadczyć usług certyfikacyjnych polegających na wydawaniu certyfikatów.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 262

7. Wprzypadkach, októrych mowa wust.4 i5, minister właściwy do spraw gospodarki, dokonując wpisu do rejestru, októrym mowa wust.1, wskazuje podmiotowi świadczącemu usługi certyfikacyjne nazwę isiedzibę podmiotu upoważnionego do wytwarzania iwydawania zaświadczeń certyfikacyjnych. Art. 24.

1. Wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne dokonuje się na wniosek podmiotu, który zamierza świadczyć lub świadczy usługi certyfikacyjne.

2. Wniosek odokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne powinien zawierać: imię inazwisko lub nazwę (firmę) wnioskodawcy; 1) 2) określenie polityki certyfikacji, zgodnie zktórą mają być tworzone istosowane kwalifikowane certyfikaty lub świadczone inne usługi związane zpodpisem elektronicznym; miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres wnioskodawcy; 3) 4)10) numer wrejestrze przedsiębiorców wKrajowym Rejestrze Sądowym albo wCentralnej Ewidencji iInformacji oDziałalności Gospodarczej oraz zaświadczenie albo oświadczenie obraku wpisu wrejestrze dłużników niewypłacalnych wKrajowym Rejestrze Sądowym; 5) imiona inazwiska osób, októrych mowa wart.10 ust.3, które podmiot ten zatrudnia lub zamierza zatrudnić; informacje okwalifikacjach idoświadczeniu zawodowym oraz zaświadczenia oniekaralności osób, októrych mowa 6) wart.10 ust.3; 7) wskazanie technicznych iorganizacyjnych możliwości wykonywania czynności wzakresie świadczenia usług certyfikacyjnych; 8) określenie sposobu zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes odbiorców usług certyfikacyjnych; dokumenty przedstawiające sytuację majątkową oraz plan organizacyjny ifinansowy działalności wnioskodawcy; 9) 10) dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku odokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne; 11) dane służące do weryfikacji poświadczeń elektronicznych składanych przez podmiot w ramach świadczonych przez niego usług certyfikacyjnych; 12) numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy; 13) numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy. 2a.11) Oświadczenie, októrym mowa wust.2 pkt4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia wnim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu oodpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Przepisów ust.2 pkt4, 9 i13 nie stosuje się do wniosku składanego przez organ władzy publicznej lub Narodowy Bank Polski.

4. Wprzypadku braków we wniosku, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni.

5. Termin, októrym mowa wust.4, może zostać przedłużony na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu.

6. Nieuzupełnienie wniosku wwyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.

7. Za rozpatrzenie wniosku odokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne pobiera się opłatę. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.39 pkt1 ustawy zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

11) Dodany przez art.39 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10.

10)

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 262

8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia: 1) wzór iszczegółowy zakres wniosku, uwzględniając możliwość elektronicznego przetwarzania danych zawartych wformularzach; 2) szczegółowy tryb tworzenia iwydawania zaświadczenia certyfikacyjnego, wtym przez podmioty upoważnione na podstawie art.23 ust.4 lub 5, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia poufności tworzenia iwydawania zaświadczenia certyfikacyjnego; 3) wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, uwzględniając uzasadnione koszty ponoszone wzwiązku zpostępowaniem rejestrowym iprowadzeniem rejestru. Art. 25.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, po przeprowadzeniu kontroli, dokonuje wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne albo wydaje decyzję oodmowie dokonania wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne wterminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi określone wart.24 ust.2.

2. Uzyskanie wpisu do rejestru, októrym mowa wust.1, przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne stanowi potwierdzenie, że jest on instytucją posiadającą wystarczający potencjał merytoryczny itechniczny dla wystawcy kwalifikowanych certyfikatów ispełnia wymagania określone wustawie.

3. Decyzja odokonaniu wpisu powinna wszczególności określać nazwę polityki certyfikacji, wramach której dany podmiot może wydawać kwalifikowane certyfikaty lub świadczyć inne usługi związane zpodpisem elektronicznym.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia dokonania wpisu do rejestru, októrym mowa wust.1, jeżeli: 1) wniosek idołączone do niego dokumenty nie spełniają warunków określonych wustawie; 2) dokumentach organizacyjnych podmiotu są zamieszczone postanowienia mogące zagrażać bezpieczeństwu albo w winny sposób naruszać interes odbiorców usług certyfikacyjnych; 3) podmiot został umieszczony wrejestrze dłużników niewypłacalnych; 4) wskazane we wniosku techniczne iorganizacyjne możliwości wykonywania czynności wzakresie świadczenia usług certyfikacyjnych nie spełniają warunków określonych na podstawie art.10 ust.4, art.17 ust.2 iart.18 ust.3; 5) osoby, októrych mowa wart.24 ust.2 pkt5, nie spełniają wymogów wymienionych wart.10 ust.3. Art. 26.

1. Wpis kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne obejmuje: 1) imię inazwisko lub nazwę (firmę) kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne; 2)12) sposób reprezentacji kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne oraz numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ioznaczenie sądu prowadzącego ten rejestr albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ioznaczenie organu ewidencyjnego; 3) imiona inazwiska osób reprezentujących kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne; 4) nazwę polityki certyfikacji, wramach której dany podmiot może wydawać kwalifikowane certyfikaty lub świadczyć inne usługi związane zpodpisem elektronicznym; 5) informacje osumie ubezpieczenia iwarunkach umowy, októrej mowa wart.10 ust.1 pkt4, oraz nazwę zakładu ubezpieczeń; 6) datę dokonania wpisu lub wydania decyzji owykreśleniu wpisu.

2. Podmiot, który uzyskał wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, ma obowiązek, wterminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji odokonaniu wpisu, doręczyć dowód zawarcia umowy, októrej mowa wart.10 ust.1 pkt4, oraz przedstawić informacje, októrych mowa wust.1 pkt5.

12)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.6 pkt2 ustawy zdnia 14 listopada 2003r. ozmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr217, poz.2125), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2004r.

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 262

3. Minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie po uzyskaniu informacji, októrych mowa wust.1 pkt5, uzupełnia onie wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

4. Jeżeli podmiot, który uzyskał wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, nie wywiąże się wterminie zobowiązku, októrym mowa wust.2, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję owykreśleniu wpisu wrejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

5. Po dokonaniu wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż wdniu wywiązania się przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne zobowiązku, októrym mowa wust.2, wydaje zaświadczenie certyfikacyjne, októrym mowa wart.23 ust.2. Art. 27.

1. Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Rejestr, októrym mowa wust.1, izaświadczenia certyfikacyjne, októrych mowa wart.23 ust.2, są jawne ipublicznie dostępne, wtym również wformie elektronicznej.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, wzór tego rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania wsprawach owpis do rejestru, uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do rejestru osobom trzecim oraz możliwość wpisywania wszystkich danych uzyskanych wtoku postępowania wsprawie dokonania wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, wtym informacji olikwidacji lub upadłości podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. Art. 28.

1. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest obowiązany zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż wterminie 7 dni od zmiany stanu faktycznego lub prawnego, ministra właściwego do spraw gospodarki okażdej zmianie danych zawartych we wniosku, októrym mowa wart.24 ust.2.

2. Podmiot, októrym mowa wust.1, jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie ministra właściwego do spraw gospodarki oterminie zaprzestania świadczenia usług certyfikacyjnych, nie później jednak niż na 3 miesiące przed planowanym terminem zaprzestania tej działalności. Art. 29.

1. Wprzypadku otwarcia likwidacji kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję owykreśleniu wpisu wrejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

2. Wprzypadku ogłoszenia upadłości kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne wykreślenie wpisu wrejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne następuje zmocy prawa.

3. Jeżeli odrębne przepisy nie przewidują likwidacji podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję owykreśleniu wpisu wrejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne wprzypadku zaprzestania działalności przez ten podmiot.

4. Obowiązek poinformowania ministra właściwego do spraw gospodarki oogłoszeniu upadłości lub zamknięciu likwidacji ciąży na syndyku lub likwidatorze.

5. Wprzypadku oddalenia wniosku oogłoszenie upadłości zprzyczyn wskazanych wart. 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe13) (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z późn. zm.14)) ust.2 stosuje się odpowiednio. Obowiązek poinformowania ministra właściwego do spraw gospodarki ciąży na członkach organu osoby prawnej, komplementariuszach osobowej spółki handlowej lub wspólnikach spółki jawnej.

Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art.545 pkt1 ustawy zdnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe inaprawcze (Dz.U. z2012r. poz.1112), która weszła wżycie zdniem 1 października 2003r.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz.U. z1994r. Nr1, poz.1, z1995r. Nr85, poz.426, z1996r. Nr6, poz.43, Nr43, poz.189, Nr106, poz.496 iNr149, poz.703, z1997r. Nr28, poz.153, Nr54, poz.349, Nr117, poz.751, Nr121, poz.770 iNr140, poz.940, z1998r. Nr117, poz.756, z2000r. Nr26, poz.306, Nr84, poz.948, Nr94, poz.1037 iNr114, poz.1193 oraz z2001r. Nr3, poz.18.

13)

Dziennik Ustaw – 17 – Rozdział VII Nadzór nad działalnością kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne15) Art. 30. 1.16) Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy przez kwalifikowane podmioty, zapewniając ochronę interesów odbiorców usług certyfikacyjnych.

2. Zadanie, októrym mowa wust.1, minister właściwy do spraw gospodarki realizuje wszczególności poprzez: 1) prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne; 2) wydawanie iunieważnianie zaświadczeń certyfikacyjnych, októrych mowa wart.23 ust.2; 3) kontrolę działalności podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne pod względem zgodności zustawą; nakładanie kar przewidzianych wustawie. 4) 

3. Prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć podmiotom, októrych mowa wart.23 ust.4 i5, które spełniają wymagania ustawy dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie bezpieczeństwa, wydawania, przechowywania iunieważniania certyfikatów inie świadczą usług certyfikacyjnych polegających na wydawaniu certyfikatów. Art. 31.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję owykreśleniu wpisu wrejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, jeżeli podmiot świadczący usługi certyfikacyjne: 1) prowadzi działalność niezgodnie zprzepisami ustawy wsposób zagrażający interesom odbiorców usług certyfikacyjnych lub 2) złoży wniosek owykreślenie wpisu wrejestrze, lub planuje zakończenie działalności izawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki zgodnie zart.28 ust.2, lub 3) 4) odmówi poddania się kontroli, októrej mowa wart.38.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt1, minister właściwy do spraw gospodarki może, zamiast wydania decyzji, wezwać podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, aby wokreślonym terminie usunął stwierdzone niezgodności idoprowadził swoją działalność do stanu zgodnego zprzepisami ustawy.

3. Wydając decyzję, októrej mowa wust.1, minister właściwy do spraw gospodarki może unieważnić zaświadczenie certyfikacyjne, októrym mowa wart.23 ust.2, iumieścić je na liście unieważnionych zaświadczeń certyfikacyjnych kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Przepisy dotyczące listy unieważnionych certyfikatów, októrej mowa wart.22, stosuje się odpowiednio.

4. Unieważnienie zaświadczenia certyfikacyjnego, októrym mowa wart.23 ust.2, wykorzystywanego do weryfikacji poświadczeń elektronicznych składanych przez kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne, powoduje nieważność tych poświadczeń, chyba że zostanie udowodnione, że poświadczenie zostało złożone przed unieważnieniem zaświadczenia certyfikacyjnego.

5. Unieważnienie poświadczenia elektronicznego, októrym mowa wust.4, wykorzystywanego do weryfikacji ważności certyfikatów wydanych przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, powoduje nieważność tych certyfikatów.

6. Wprzypadku unieważnienia poświadczenia elektronicznego, októrym mowa wust.4, wykorzystywanego do weryfikacji ważności usługi znakowania czasem świadczonej przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, art.7 ust.2 i3 nie stosuje się. Art. 32.

1. Dokonując wezwania, októrym mowa wart.31 ust.2, minister właściwy do spraw gospodarki może nałożyć na podmiot świadczący usługi certyfikacyjne karę pieniężną do wysokości 50 000 złotych, jeżeli stwierdzone nieprawidłowości były szczególnie rażące.

15) 16)

Poz. 262

Tytuł rozdziału wbrzmieniu ustalonym przez art.38 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Wbrzmieniu ustalonym przez art.38 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 262

2. Wrazie nieusunięcia nieprawidłowości wwyznaczonym terminie, minister właściwy do spraw gospodarki może nałożyć na podmiot świadczący usługi certyfikacyjne karę pieniężną do wysokości 50 000 złotych.

3. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, októrych mowa wust.1 i2, minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany uwzględnić rodzaj iwagę stwierdzonych nieprawidłowości.

4. Kara pieniężna podlega egzekucji wtrybie przepisów opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji. Art. 33.

1. Wprzypadku złożenia poświadczenia elektronicznego zrażącym naruszeniem ustawy, decyzja owykreśleniu wpisu wrejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne jest natychmiast wykonalna. 2.17) Wprzypadku, októrym mowa wust.1, przepisu art.61 ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z2012r. poz.270, 1101 i1529) nie stosuje się. Art. 34. Od dnia doręczenia decyzji owykreśleniu wpisu wrejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne podmiot świadczący usługi certyfikacyjne nie może zawierać umów oświadczenie usług certyfikacyjnych wzakresie polityki certyfikacji, której dotyczy decyzja. Art. 35.18)

1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki, zwani dalej „kontrolerami”, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

2. Kontroler, przy wykonywaniu czynności kontrolnych, może korzystać z pomocy osoby niebędącej pracownikiem ministerstwa, oile jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

3. Imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydaje minister właściwy do spraw gospodarki albo zjego upoważnienia dyrektor komórki organizacyjnej ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Upoważnienie, októrym mowa wust.1, zawiera co najmniej: 1) wskazanie podstawy prawnej; 2) oznaczenie organu kontroli; 3) datę imiejsce wystawienia; 4) imię i nazwisko pracownika ministerstwa gospodarki upoważnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej; 5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą; 6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 7) wskazanie daty rozpoczęcia iprzewidywany termin zakończenia kontroli; 8) podpis osoby udzielającej upoważnienia; 9) pouczenie oprawach iobowiązkach kontrolowanego.

5. Zupoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki kontrolę, októrej mowa wust.1, mogą przeprowadzić również kontrolerzy, którzy są pracownikami podmiotu, októrym mowa wart.23 ust.5.

6. Wprzypadku gdy kontrola odbywa się na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki, podmiotowi oraz jednostce certyfikującej, októrych mowa wust.5, należy się wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, zasady wynagradzania za przeprowadzenie kontroli, na podstawie upoważnienia ministra do kontroli, uwzględniając zakres irodzaj kontroli oraz uzasadnione koszty jej przeprowadzenia.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.83 ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oustroju sądów administracyjnych iustawę – Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr153, poz.1271), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2004r.

18) Wbrzmieniu ustalonym przez art.38 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

17)

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 262

Art. 36. Minister właściwy do spraw gospodarki przeprowadza kontrolę: 1) zurzędu; na 2) żądanie prokuratora lub sądu, albo innych organów państwowych upoważnionych do tego na podstawie ustaw wzwiązku zprowadzonymi przez nie postępowaniami wsprawach dotyczących działalności podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Art. 37.19) Kontrola ma na celu ustalenie, czy działalność kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne jest zgodna zwymaganiami ustawy. Zakres kontroli określa upoważnienie, októrym mowa wart.35 ust.1 lub ust.5. Art. 38. Wcelu prawidłowego przeprowadzenia kontroli: kierownicy kontrolowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne mają obowiązek przedkładać, na żądanie 1) kontrolera, wszelkie dokumenty imateriały niezbędne do przygotowania iprzeprowadzenia kontroli, zzachowaniem przepisów oochronie informacji prawnie chronionych; 2) kontrolerzy mają prawo do: wstępu do obiektów ipomieszczeń kontrolowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, a) b) wglądu do dokumentów iinnych nośników informacji, zwyjątkiem danych służących do składania podpisów ipoświadczeń elektronicznych oraz innych informacji, które mogą służyć do odtworzenia tych danych, bezpośrednio związanych zkontrolowaną działalnością, oraz zabezpieczania dokumentów iinnych materiałów dowodowych, zzachowaniem przepisów oochronie informacji prawnie chronionych, c) przeprowadzania oględzin obiektów, innych składników majątkowych i przebiegu czynności związanych ze świadczeniem usług certyfikacyjnych, d) żądania od pracowników kontrolowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień, e) korzystania zpomocy biegłych ispecjalistów. Art. 39. (uchylony).20) Art. 39a.21) Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej. Art. 40. Minister właściwy do spraw gospodarki po zapoznaniu się zprotokołem izastrzeżeniami oraz wyjaśnieniami zgłoszonymi przez kontrolowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne powiadamia ten podmiot owynikach kontroli iwrazie stwierdzenia nieprawidłowości wyznacza termin ich usunięcia, nie krótszy niż 14 dni. Art. 41.

1. Kontroler jest obowiązany zachować wtajemnicy informacje, które uzyskał wzwiązku zwykonywaniem czynności służbowych.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia. Art. 42. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje skargi na podmioty świadczące usługi certyfikacyjne, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 43.

1. Pracownicy zatrudnieni wkomórkach organizacyjnych ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wykonujący zadania określone wustawie nie mogą wykonywać działalności gospodarczej, być wspólnikami lub akcjonariuszami ani wykonywać obowiązków osoby reprezentującej lub członka rady nadzorczej ikomisji rewizyjnej podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, atakże pozostawać zpodmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne wstosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym opodobnym charakterze.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Art. 44. Pracownicy zatrudnieni wkomórkach organizacyjnych ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wykonujący zadania określone wustawie, atakże osoby wykonujące określone wniej czynności na rzecz tych komórek organizacyjnych na podstawie umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego opodobnym charakterze, są obowiązani do zachowania wtajemnicy informacji uzyskanych wzwiązku zwykonywaniem tych czynności.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.38 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

2. Przez art.38 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

21) Dodany przez art.38 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 2.

19) 20)

Dziennik Ustaw – 20 – Rozdział VIII Przepisy karne Art. 45. Kto świadczy usługi certyfikacyjne jako kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne bez uprzedniego zawarcia wymaganej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom tych usług, podlega grzywnie do 1 000 000 złotych.

Art. 46. Kto, świadcząc usługi certyfikacyjne, wbrew obowiązkowi określonemu wustawie nie informuje osoby ubiegającej się ocertyfikat owarunkach uzyskania iużywania certyfikatu, podlega grzywnie do 30 000 złotych. Art. 47. Kto składa bezpieczny podpis elektroniczny za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego, które zostały przyporządkowane do innej osoby, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie. Art. 48. Kto, świadcząc usługi certyfikacyjne, kopiuje lub przechowuje dane służące do składania bezpiecznego podpisu lub poświadczenia elektronicznego lub inne dane, które mogłyby służyć do ich odtworzenia, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie. Art. 49.

1. Kto, świadcząc usługi certyfikacyjne, wydaje certyfikat zawierający nieprawdziwe dane, októrych mowa wart.20 ust.1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.

2. Tej samej karze podlega osoba, która wimieniu podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne umożliwia wydanie certyfikatu, októrym mowa wust.1.

3. Tej samej karze podlega osoba, która posługuje się certyfikatem, októrym mowa wust.1. Art. 50. Kto, świadcząc usługi certyfikacyjne, wbrew obowiązkowi, októrym mowa wart.21 ust.2 pkt5 i6, zaniecha unieważnienia certyfikatu, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie. Art. 51. Kto, świadcząc usługę znakowania czasem jako kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, umożliwia oznaczenie danych czasem innym niż zchwili wykonywania tej usługi oraz poświadcza elektronicznie tak powstałe dane, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie. Art. 52.

1. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy związanej ze świadczeniem usług certyfikacyjnych, ujawnia lub wykorzystuje, wbrew warunkom określonym wustawie, informacje objęte tą tajemnicą, podlega grzywnie do 1000 000 złotych lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego wust.1 jako podmiot świadczący usługi certyfikacyjne lub jako kontroler albo wcelu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie do 5 000 000 złotych lub karze pozbawienia wolności do lat 5 albo obu tym karom łącznie. Art. 53. Karom określonym wart.45–51 podlega także ten, kto dopuszcza się czynów, októrych mowa wtych przepisach, działając wimieniu lub winteresie innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Rozdział IX Zmiany wprzepisach obowiązujących, przepisy przejściowe ikońcowe Art. 54−56. (pominięte).22) Art. 57. (uchylony).23) Art. 58.

1. Banki iorgany władzy publicznej, do dnia 31 grudnia 2002r., dostosują swoją działalność wzakresie świadczenia usług certyfikacyjnych oraz wykorzystania systemów teleinformatycznych związanych ze świadczeniem tych usług do wymogów ustawy.

22) 23)

Poz. 262

Zamieszczone wobwieszczeniu. Przez art.6 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 262

2.24) Wterminie do dnia 1 maja 2008r. organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań iwniosków oraz innych czynności wpostaci elektronicznej wprzypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich wokreślonej formie lub według określonego wzoru.

3. (uchylony).25)

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wterminie roku od dnia wejścia wżycie ustawy, dostosuje przepisy regulujące sposób wnoszenia opłat za czynności administracyjne do wymogów obrotu prawnego zwykorzystaniem podpisu elektronicznego. Art. 59.

1. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia26), zwyjątkiem art.4 pkt3–6 oraz art.11 ust.4, które wchodzą wżycie zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii Europejskiej.

2. Zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii Europejskiej traci moc przepis art.4 pkt2.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 ustawy zdnia 21 lipca 2006r. ozmianie ustawy oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych oraz ustawy opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr145, poz.1050), która weszła wżycie zdniem 15 sierpnia 2006r.

25) Przez art.9 ustawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr40, poz.230), która weszła wżycie zdniem 17 czerwca 2010r.

26) Ustawa została ogłoszona wdniu 15 listopada 2001r.

24)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 262 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Zgłoszenie zmian w KRS

  W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-08-14 poz. 1050

  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1418

  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-28 poz. 405

  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1709

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-27 poz. 442

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.