Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 263 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-25
Data wydania:2013-02-12
Data wejscia w życie:2013-03-01
Data obowiązywania:2013-03-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 263 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 263

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 12 lutego 2013r. wsprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa iGórnictwa Skalnego oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej Na podstawie art.7 ust.3 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. oinstytutach badawczych (Dz.U. Nr96, poz.618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje: § 1.


1. Z dniem 1 marca 2013 r. łączy się następujące instytuty badawcze: 1) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000057773, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-85-191); 2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej z siedzibą w Katowicach, numer identyfikacyjny REGON 000056348, numer identyfikacji podatkowej NIP 634-013-75-922).

2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej z siedzibą w Katowicach do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie. § 2. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę. § 3. Siedzibą Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zwanego dalej „Instytutem”, jest miasto stołeczne Warszawa. § 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i  Górnictwa Skalnego został utworzony zarządzeniem Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 24 kwietnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa (M.P. Nr A-59, poz. 783) oraz uchwałą nr 313/72 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa, zmienioną zarządzeniem nr 51/or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 23 września 1986 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa z  Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Kruszyw Budowlanych, rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z  Instytutem Gospodarki Odpadami oraz Instytutem Informacji Naukowej, Technicznej i  Ekonomicznej (Dz.  U. Nr  73, poz. 667) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i  Górnictwa Skalnego, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i  Konstrukcji Maszyn „TEKOMA” oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego „Koprotech” (Dz. U. Nr 115, poz. 797).

2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej został utworzony zarządzeniem nr 32/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 kwietnia 1971 r. w sprawie dostosowania organizacji i zasad działania Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Przemysłu Izolacji Budowlanej do przepisów uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1970 r., zmienionym zarządzeniem nr 9/Or z dnia 13 lutego 1974 r. w sprawie zmiany nazwy i przedmiotu działania Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego Przemysłu Izolacji Budowlanej i zarządzeniem nr 19/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej do przepisów ustawy z  dnia 25 lipca 1985  r. o  jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 308/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1992 r.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 263

§ 5.

1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie ich wyników do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, w obszarach: 1) mechanizacji i automatyzacji przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego; 2) ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i wykorzystywania odpadów jako alternatywnych źródeł energii; 3) nowych wyrobów i innowacyjnych technologii wytwarzania materiałów budowlanych i drogowych na bazie surowców odpadowych, w tym z górnictwa węgla kamiennego; 4) wyrobów i materiałów budowlanych, w tym do izolacji cieplnej i wodochronnej, wyrobów i materiałów uszczelniających ipokryciowych.

2. Do zakresu działania Instytutu należy: 1) prowadzenie badań naukowych dających podstawy teoretyczne do opracowania nowych konstrukcji i  technologii, w obszarach określonych w ust. 1; 2) opracowywanie w obszarach określonych w ust. 1: a) nowych metod projektowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania, b) nowoczesnych metod badawczych i miernictwa, niezbędnych przy opracowywaniu i testowaniu materiałów, c) projektów specjalistycznych urządzeń technologicznych, urządzeń kontrolno-pomiarowych i stanowisk badawczych, d) metodyk badawczych, kryteriów kwalifikacyjnych i wymagań jakościowych wyrobów; 3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących poszukiwanie i rozszerzanie bazy surowców bitumicznych polimerowych, mineralnych do wytwarzania wyrobów izolacji budowlanej; 4) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej; 5) upowszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw; 6) prowadzenie studiów podyplomowych i doktoranckich, związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi; 7) prowadzenie seminariów, szkoleń, kursów doszkalających oraz konferencji naukowych krajowych i  międzynarodowych; 8) świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i  ekspertyz w  zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. § 6.


1. Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 28 lutego 2013 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt2. 5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przed dniem połączenia.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 263

§ 7.

1. Wszystkie składniki majątkowe będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 28 lutego 2013 r., w tym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach w Dzielnicy Bogucice-Zawodzie przy ul. Al. Korfantego 193 A, oznaczonej jako działka nr 4/8 o powierzchni 11 159 m2, oraz własność budynków i  urządzeń trwale związanych z  tą nieruchomością gruntową, w  wyniku połączenia wejdą w  skład Instytutu.

2. Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 12 lutego 2013r. (poz.263)

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Grupa, podgrupa, rodzaj/Nazwa 2 Grupa: 0 Grunty Podgrupa: 03 Grunty zabudowane i zurbanizowane Rodzaj: 032 Inne tereny zabudowane Grupa: 1 Budynki ilokale Podgrupa: 10 Budynki niemieszkalne Rodzaj: 105 Budynki biurowe Rodzaj: 109 Pozostałe budynki niemieszkalne Grupa: 2 Obiekty inżynierii lądowej iwodnej Podgrupa: 21 Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne Rodzaj: 210 Rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne, przesyłowe Rodzaj: 211 urociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze R Podgrupa: 22 Infrastruktura transportu Rodzaj: 220 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe Podgrupa: 29 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej Rodzaj: 291 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Grupa: 3 Kotły imaszyny energetyczne Podgrupa: 31 Kotły grzewcze i parowe Rodzaj: 310 Kotły grzewcze Grupa: 4 Maszyny, urządzenia iaparaty ogólnego zastosowania Podgrupa: 41 Obrabiarki do metali Rodzaj: 410 Tokarki Rodzaj: 411 Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki Rodzaj: 412 Frezarki Rodzaj: 416 Obrabiarki do uzwojeń i uzębień Rodzaj: 491 Zespoły komputerowe Grupa: 5 Maszyny, urządzenia iaparaty specjalistyczne Podgrupa: 54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego Rodzaj: 540 Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna Ilość 3 1 1 1 5 5 1 4 9 2 1 1 1 1 6 6 3 3 3 63 63 3 3 1 1 55 2 2 2

Dziennik Ustaw 1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 –4– 2 Grupa: 6 Urządzenia techniczne Podgrupa: 62 Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii Rodzaj: 626 Urządzenia dla telefonii Podgrupa: 66 Urządzenia nieprzemysłowe Rodzaj: 662 Urządzenia i aparaty projekcyjne Rodzaj: 669 Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe Grupa: 7 Środki transportu Podgrupa: 74 Pojazdy mechaniczne Rodzaj: 741 Samochody osobowe Rodzaj: 742 Samochody ciężarowe Grupa:8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości iwyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane Podgrupa: 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane Rodzaj: 801 Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny Rodzaj: 802 Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny Rodzaj: 803 Wyposażenie techniczne do prac biurowych Wartości Niematerialne iPrawne: Oprogramowania, licencje Poz. 263 3 15 3 3 12 7 5 6 6 4 2 94 94 89 3 2 4 4

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 263 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-16 poz. 1440

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 628

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-26 poz. 829

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Pakowania "EMPAK"

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-23 poz. 1509

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "Cebet"

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-28 poz. 1185

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.