Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 265 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-26
Data wydania:2013-02-19
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 265 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 265

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wsprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne


1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 i Nr 232, poz.1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz.U. Nr 196, poz.1163), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zdnia 25 stycznia 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz.U. poz.106).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje §2–4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz.U. poz.106), które stanowią: „§2. W 2012r. wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne składa się do Zespołu do Spraw Nagród, powołanego na podstawie przepisów rozporządzenia, októrym mowa w §1, w terminie do dnia 29 lutego. §3. Wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, niespełniające warunków określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w §1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uzupełnia się albo składa ponownie, z uwzględnieniem tych warunków, w terminie do dnia 29 lutego 2012r. §4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Dziennik Ustaw –2– Poz. 265

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 19 lutego 2013 r. (poz.265)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 7 września 2011r. wsprawie liczby, wysokości oraz warunków itrybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne Na podstawie art.32 ust.2 ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki (Dz.U. Nr65, poz.595, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1.Nagrody Prezesa Rady Ministrów, zwane dalej „nagrodami”, mogą być przyznawane za: 1) rozprawy doktorskie wyróżnione na podstawie uchwały lub opinii jednostki organizacyjnej, októrej mowa wart.4 pkt3 ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki; 2) wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, zwanych dalej „stopniem doktora habilitowanego”, przyjęte przez radę jednostki organizacyjnej, októrej mowa wart.4 pkt3 ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki, wpodjętej uchwale onadaniu stopnia doktora habilitowanego; 3)2) osiągnięcia naukowe lub artystyczne, wtym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny; 4) osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne. §2.3) Nagrody przyznaje się corocznie za: 1) wyróżnione rozprawy doktorskie wliczbie 25 – wwysokości 25 tys. zł każda; 2) wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wliczbie 10 – wwysokości 50tys.zł każda; 3) osiągnięcia naukowe lub artystyczne, wtym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, wliczbie 6 – wwysokości 125tys.zł każda; 4) osiągnięcia naukowo-techniczne wliczbie 3 – wwysokości: a) nagroda pierwsza – 125 tys.


zł, b) nagroda druga – 100 tys. zł, c) nagroda trzecia – 75 tys. zł. §3.1.Prezes Rady Ministrów powołuje Zespół do Spraw Nagród, zwany dalej „Zespołem”. 2.Wskład Zespołu wchodzi po 5 osób wskazanych przez: 1) Prezesa Rady Ministrów; 2) Prezydium Polskiej Akademii Nauk – po jednym przedstawicielu poszczególnych wydziałów Polskiej Akademii Nauk; 3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 4) ministra właściwego do spraw nauki. 3.Kadencja Zespołu trwa 3 lata iupływa zkońcem roku kalendarzowego.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr164, poz.1365, z2010r. Nr96, poz.620 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr84, poz.455.

2) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 25 stycznia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie liczby, wysokości oraz warunków itrybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz.U. poz.106), które weszło wżycie zdniem 27 stycznia 2012r.

3) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 2.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 265

4.Wprzypadku nienależytego wypełniania obowiązków przez członka Zespołu, rezygnacji członka Zespołu zuczestniczenia wjego pracach lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających członkowi Zespołu wypełnianie obowiązków, Prezes Rady Ministrów może odwołać go przed upływem kadencji. Wmiejsce odwołanego członka Zespołu właściwy organ wskazuje nowego członka na okres do końca kadencji. 5.Przewodniczącego Zespołu powołuje, spośród członków Zespołu, iodwołuje Prezes Rady Ministrów. 6.4) Przewodniczący Zespołu może: 1) powoływać podzespoły problemowe; 2) zlecać ekspertom właściwym ze względu na przedmiot sprawy, wtym ekspertom zagranicznym, przygotowanie recenzji lub opinii na temat wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięć naukowych lub artystycznych, wtym wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego, oraz osiągnięć naukowo-technicznych, zgłoszonych do nagród. 7.(uchylony).5) 8.Członkostwa wZespole nie można łączyć zczłonkostwem wZespole do Spraw Nagród powołanym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.32 ust.5 ustawy zdnia 14 marca 2003r. ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki. 9.Tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Zespół. §4.6) Do zadań Zespołu należy: 1) opiniowanie wniosków oprzyznanie nagród, zwanych dalej „wnioskami”, pod względem formalnym; 2) opiniowanie pod względem merytorycznym wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięć naukowych lub artystycznych, w tym wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego, oraz osiągnięć naukowo-technicznych, zgłoszonych do nagród; 3) ocena wniosków; 4) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów propozycji dotyczących przyznania nagród wraz zuzasadnieniem. §5.6) 1.Za udział wposiedzeniu Zespołu przysługuje wynagrodzenie: 1) dla przewodniczącego Zespołu – wwysokości 570 zł; 2) dla pozostałych członków Zespołu – wwysokości 380 zł. 2.Ekspertom przygotowującym recenzje lub opinie, októrych mowa w§3 ust.6 pkt2, przysługuje wynagrodzenie wwysokości 380 zł za każdą recenzję lub opinię. 3.Przewodniczącemu iczłonkom Zespołu za opiniowanie, októrym mowa w§4 pkt2, zgłoszonych wjednym wniosku wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięć naukowych lub artystycznych, w tym wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego, oraz osiągnięć naukowo-technicznych przysługuje wynagrodzenie wwysokości 380 zł. 4.Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.775 §2 ustawy zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z1998r. Nr21, poz.94, zpóźn. zm.7)).

6)

7)

4) 5)

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 lit. arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

2. Przez §1 pkt3 lit. b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

2. Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr106, poz.668 iNr113, poz.717, z1999r. Nr99, poz.1152, z2000r. Nr19, poz.239, Nr43, poz.489, Nr107, poz.1127 iNr120, poz.1268, z2001r. Nr11, poz.84, Nr28, poz.301, Nr52, poz.538, Nr99, poz.1075, Nr111, poz.1194, Nr123, poz.1354, Nr128, poz.


1405 iNr154, poz.1805, z2002r. Nr74, poz.676, Nr135, poz.1146, Nr196, poz.1660, Nr199, poz.1673 iNr200, poz.1679, z2003r. Nr166, poz.1608 iNr213, poz.2081, z2004r. Nr96, poz.959, Nr99, poz.1001, Nr120, poz.1252 iNr240, poz.2407, z2005r. Nr10, poz.71, Nr68, poz.610, Nr86, poz.732 iNr167, poz.1398, z2006r. Nr104, poz.708 i711, Nr133, poz.935, Nr217, poz.1587 iNr221, poz.1615, z2007r. Nr64, poz.426, Nr89, poz.589, Nr176, poz.1239, Nr181, poz.1288 iNr225, poz.1672, z2008r. Nr93, poz.586, Nr116, poz.740, Nr223, poz.1460 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr56, poz.458, Nr58, poz.485, Nr98, poz.817, Nr99, poz.825, Nr115, poz.958, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1704, z2010r. Nr105, poz.655, Nr135, poz.912, Nr182, poz.1228, Nr224, poz.1459, Nr249, poz.1655 iNr254, poz.1700, z2011r. Nr36, poz.181, Nr63, poz.322, Nr80, poz.432, Nr144, poz.855, Nr149, poz.887 iNr232, poz.1378, z2012r. poz.908 i1110 oraz z2013r. poz.2.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 265

§6.Obsługę Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. §7.Wnioski mogą składać – wprzypadku nagród za: 1) wyróżnione rozprawy doktorskie – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki, 2) wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego – jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora habilitowanego, 3)8) osiągnięcia naukowe lub artystyczne, wtym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny: a) uczelnie, b) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, c) instytuty badawcze, d) instytuty naukowe ikomitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, e) co najmniej 2 członków Polskiej Akademii Nauk, f) minister właściwy do spraw nauki, g) Polska Akademia Umiejętności, h) stowarzyszenia naukowe inaukowo-techniczne, 4) osiągnięcia naukowo-techniczne: a) uczelnie, b) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, c) instytuty naukowe ikomitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, d) Rada Główna Instytutów Badawczych, e) instytuty badawcze, f) stowarzyszenia naukowo-techniczne

– zwani dalej „wnioskodawcą”. §8.1.Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, wtym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy wokresie pobytu wPolsce przygotowali rozprawy doktorskie lub uzyskali osiągnięcia, októrych mowa w§1 pkt2–4. 2.Kandydatami do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie iwysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego mogą być osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany wroku poprzedzającym złożenie wniosku. 3.Nie można zgłaszać jako kandydatów do nagrody osób karanych dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe, wtym dysponowanie cudzym dorobkiem intelektualnym wsposób niezgodny zintencjami jego właściciela. §9.1.Wnioski składa się do Zespołu wterminie do dnia 31 stycznia danego roku. 2.Wnioski dotyczące osób, którym stopień naukowy lub stopień wzakresie sztuki został nadany wmiesiącu grudniu poprzedniego roku, składa się wterminie do dnia 28 lutego danego roku. §10.9) 1.Wniosek zawiera: 1) wskazanie wnioskodawcy;

8) 9)

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

2. Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt6 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 2.

Dziennik Ustaw 2) dane dotyczące kandydata do nagrody: a) imię inazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień wzakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł wzakresie sztuki, b) wprzypadku kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie iwysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego – datę nadania stopnia naukowego, c) nazwę zatrudniającej go jednostki ijej adres; 3) uzasadnienie. 2.Do wniosku dołącza się – wprzypadku nagród za: 1) wyróżnione rozprawy doktorskie iwysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego – odpowiednio rozprawę doktorską albo informację oosiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz zrecenzjami uzyskanymi wprzewodzie doktorskim albo postępowaniu habilitacyjnym, atakże opinię lub kopię uchwały właściwej jednostki owyróżnieniu rozprawy doktorskiej; 2) osiągnięcia naukowe lub artystyczne, wtym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, oraz osiągnięcia naukowo-techniczne – odpowiednio wybrane publikacje, patenty, autoreferat kandydata do nagrody, atakże przygotowaną przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł naukowy lub tytuł wzakresie sztuki recenzję lub opinię oosiągnięciu naukowym, artystycznym lub naukowo-technicznym lub odorobku, uwzględniającą indeks cytowań, zpominięciem autocytowań. §11.1.10) Zespół przedstawia Prezesowi Rady Ministrów propozycje, októrych mowa w§4 pkt4, wterminie do dnia 30 czerwca danego roku. 2.Jeżeli wdanym roku liczba nagród zaproponowanych przez Zespół wokreślonej kategorii jest mniejsza niż ustalona w§2, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Zespołu, może przyznać większą liczbę nagród winnej kategorii, wwysokości ustalonej dla tej kategorii – wramach środków przeznaczonych na nagrody wdanym roku. 3.Nagrody są przyznawane wterminie do dnia 31 grudnia danego roku. §12.Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ujmuje wprojekcie budżetu państwa, wczęści dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, środki na nagrody. §13.1.Wnioski złożone przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia rozpatruje się na podstawie przepisów dotychczasowych. 2.Zespół powołany przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia pełni obowiązki do końca kadencji, na którą został powołany. §14.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 października 2011r.11) –5– Poz. 265

10) 11)

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt7 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

2. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zdnia 27 sierpnia 2004r. wsprawie liczby, wysokości oraz warunków itrybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie ihabilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną (Dz. U. Nr 196, poz. 2016, z 2005 r. Nr 101, poz. 843 i Nr 184, poz.1541 oraz z2009r. Nr84, poz.704), które utraciło moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, wzwiązku zwejściem wżycie ustawy zdnia 18 marca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo oszkolnictwie wyższym, ustawy ostopniach naukowych itytule naukowym oraz ostopniach itytule wzakresie sztuki oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr84, poz.455 iNr112, poz.654 oraz z2012r. poz.1544).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 265 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Zgłoszenie zmian w KRS

  W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1672

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski 2011 nr 112 poz. 1144

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 99 z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2011 nr 50 poz. 556

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 38 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1671

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

 • Monitor Polski 2013 poz. 190

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.