Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 266 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-26
Data wydania:2013-01-31
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 266 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 266

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 4 stycznia 2010r. wsprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej (Dz. U. Nr 8, poz. 56), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 5 czerwca 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej (Dz.U. poz.673).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 5 czerwca 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień wkorpusie aspirantów Służby Celnej oraz wkorpusie oficerów młodszych Służby Celnej (Dz.U. poz.673), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Dziennik Ustaw –2– Poz. 266

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 31 stycznia 2013r. (poz.266)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 4 stycznia 2010r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej Na podstawie art.115 ust.10 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej (Dz.U. Nr168, poz.1323, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa: 1) zakres i sposób prowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania funkcjonariusza celnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, na pierwszy stopień wkorpusie aspirantów Służby Celnej oraz wkorpusie oficerów młodszych Służby Celnej; 2) jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń specjalistycznych; 3) zasady rekrutacji funkcjonariuszy na szkolenie specjalistyczne; 4) zakres wiedzy oraz umiejętności podlegających sprawdzeniu; 5) tryb powoływania komisji, októrej mowa wart.115 ust.9 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej, zwanej dalej „komisją egzaminacyjną”, skład komisji egzaminacyjnej oraz niezbędne kwalifikacje członków komisji egzaminacyjnej; 6) sposób przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia specjalistycznego, zwanego dalej „egzaminem”. § 2.3)

1. Zakres szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień wkorpusie aspirantów Służby Celnej, zwanego dalej „szkoleniem dla korpusu aspirantów Służby Celnej”, zależy od charakteru zadań wykonywanych przez funkcjonariusza oraz zajmowanego przez niego stanowiska służbowego iobejmuje wybrane zagadnienia dotyczące: 1) wykonywanych przez Służbę Celną kontroli, októrych mowa wart.2 ust.1 pkt7 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej; 2) nadawania przeznaczeń celnych; 3) podatków pobieranych przez organy celne; 4) zwalczania przestępczości; 5) postępowania wsprawach celnych oraz postępowania podatkowego; 6) prawa Unii Europejskiej; 7) komunikacji interpersonalnej iasertywnej; 8) musztry izasad zachowania wSłużbie Celnej.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr201, poz.1540, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr63, poz.322, Nr73, poz.390, Nr117, poz.677, Nr134, poz.779 iNr171, poz.1016 oraz z2012r. poz.362, 627, 707, 908 i1544.

3) Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 5 czerwca 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień wkorpusie aspirantów Służby Celnej oraz wkorpusie oficerów młodszych Służby Celnej (Dz.U. poz.673), które weszło wżycie zdniem 30 czerwca 2012r.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 266

2. Zakres szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień wkorpusie oficerów młodszych Służby Celnej, zwanego dalej „szkoleniem dla korpusu oficerów młodszych Służby Celnej”, obejmuje szkolenie zjęzyka obcego oraz wybrane zagadnienia dotyczące: 1) psychologii ietyki; 2) organizacji izarządzania; 3) finansów publicznych; 4) prawa zamówień publicznych; 5) prawa konstytucyjnego; 6) administracji publicznej; 7) funkcjonowania Służby Celnej; 8) międzynarodowych aspektów działania Służby Celnej; 9) bezpieczeństwa informacji.

3. Wprzypadku gdy szkolenie zjęzyka obcego jest realizowane wtrybie stacjonarnym, program szkolenia specjalistycznego obejmuje także zajęcia rozwijające sprawność fizyczną. § 3.

1. Jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkoleń specjalistycznych są ośrodki szkoleniowe realizujące szkolenia dla funkcjonariuszy, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz urzędy, wrozumieniu art.24 ust.1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej, wyposażone wpomoce naukowe niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych zzakresu zagadnień, októrych mowa w§

2. 2. (uchylony).4) § 4.

1. Szkolenie specjalistyczne obejmujące zagadnienia wymienione w§ 2 jest realizowane wtrybie stacjonarnym wformie wykładów ićwiczeń oraz wformie samokształcenia. 2.5) Wprzypadku gdy wybrane zagadnienia wchodzące wskład szkolenia specjalistycznego do odpowiedniego korpusu dostępne są wkatalogu szkoleń elektronicznych Służby Celnej, szkolenie może być realizowane wsystemie zdalnego nauczania. § 5.


1. Uprawnionym do udziału wszkoleniu specjalistycznym jest funkcjonariusz skierowany na szkolenie przez kierownika urzędu, wktórym pełni służbę stałą.

2. Skierowanie na szkolenie specjalistyczne następuje zurzędu lub na pisemny wniosek funkcjonariusza lub jego bezpośredniego przełożonego, złożony do kierownika urzędu, októrym mowa wust.1. §

6. Na szkolenie specjalistyczne może być skierowany funkcjonariusz, który spełnia następujące warunki: 1) nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie oprzestępstwo popełnione umyślnie, ścigane zoskarżenia publicznego; 2) nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie dyscyplinarne; 3)6) w ostatniej ocenie okresowej wnioskowano o mianowanie go na pierwszy stopień do odpowiedniego korpusu lub uzyskał pozytywną opinię służbową zwnioskiem omianowanie go na pierwszy stopień do odpowiedniego korpusu; 4) (uchylony).7)

6)

7)

4) 5)

Przez § 1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt4 lit. arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. Przez § 1 pkt4 lit. b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 266

§ 7.8) Kierownik urzędu, októrym mowa w§ 5 ust.1, kieruje funkcjonariusza na szkolenie dla korpusu aspirantów Służby Celnej, biorąc pod uwagę zakres wykonywanych zadań oraz indywidualne potrzeby szkoleniowe funkcjonariusza. §

8. 1.9) Skierowanie na, prowadzone wtrybie stacjonarnym, szkolenie dla korpusu oficerów młodszych Służby Celnej uzależnione jest od limitu miejsc przyznanych urzędowi, wktórym funkcjonariusz pełni służbę stałą. Limity miejsc iterminy szkoleń określane są przez Szefa Służby Celnej. 2.10) Wprzypadku gdy liczba funkcjonariuszy oczekujących na szkolenie dla korpusu oficerów młodszych Służby Celnej jest większa od limitu miejsc przyznanych urzędowi, wktórym funkcjonariusz pełni służbę stałą, oskierowaniu funkcjonariusza na szkolenie decyduje kierownik urzędu, kierując się następującymi przesłankami: 1) stażem służby lub pracy wSłużbie Celnej lub wsłużbie cywilnej; 2) potrzebami Służby Celnej; 3) posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi funkcjonariusza. §

9. Wprzypadku szkolenia dla korpusu oficerów młodszych Służby Celnej, Szef Służby Celnej, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń lub studiów zawierających wprogramie zagadnienia zzakresu szkolenia dla korpusu oficerów młodszych Służby Celnej, może zwolnić funkcjonariusza zuczestnictwa wczęści szkolenia obejmującej zagadnienia zaliczone przez niego podczas wcześniej odbytych szkoleń lub studiów. §

10. Szkolenia specjalistyczne są prowadzone na podstawie programów szkoleniowych przygotowywanych wkomórce organizacyjnej wurzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, właściwej do spraw szkoleń funkcjonariuszy, zwanej dalej „komórką szkoleniową”, izatwierdzonych przez Szefa Służby Celnej. § 11.11) Propozycja składu komisji egzaminacyjnej przedkładana jest Szefowi Służby Celnej przez dyrektora nadzorującego komórkę szkoleniową, nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu. § 12.

1. Wskład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący, dwóch członków oraz sekretarz.

2. Przewodniczący oraz członkowie komisji egzaminacyjnej są powoływani spośród funkcjonariuszy służby stałej lub członków korpusu służby cywilnej odpowiednio pełniących służbę lub zatrudnionych wjednostkach organizacyjnych Służby Celnej, posiadających nieposzlakowaną opinię, autorytet, wiedzę zzagadnień specjalistycznych oraz doświadczenie zawodowe, które dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu.

3. Sekretarz komisji egzaminacyjnej powoływany jest spośród funkcjonariuszy służby stałej lub członków korpusu służby cywilnej odpowiednio pełniących służbę lub zatrudnionych wkomórce szkoleniowej.

4. Wskład komisji egzaminacyjnej nie mogą być powołane osoby, które były wykładowcami na szkoleniu specjalistycznym. §

13. Podczas egzaminu, wcharakterze obserwatora, może być obecny przedstawiciel Szefa Służby Celnej. § 14.

1. Egzamin przeprowadza się w ośrodkach szkoleniowych realizujących szkolenia dla funkcjonariuszy albo wurzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających samodzielną pracę oraz w sposób umożliwiający zakodowanie danych osobowych funkcjonariuszy przystępujących do egzaminu. §

15. Przed rozpoczęciem egzaminu sekretarz komisji sprawdza tożsamość funkcjonariuszy przystępujących do egzaminu. §

16. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje funkcjonariuszy przystępujących do egzaminu o zasadach obowiązujących wtrakcie trwania egzaminu oraz konsekwencjach ich naruszenia.


Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt5 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. Oznaczenie ust.1 nadane przez § 1 pkt6 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

10) Dodany przez § 1 pkt6 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

11) Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt7 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

8) 9)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 266

§

17. Wtrakcie składania egzaminu funkcjonariusz, który do niego przystąpił, może opuścić salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Przed opuszczeniem sali funkcjonariusz przekazuje test przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej. § 18.

1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może wykluczyć z egzaminu funkcjonariusza, który podczas jego trwania korzysta zcudzej pomocy, posługuje się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, pomaga innym uczestnikom egzaminu lub winny sposób zakłóca przebieg egzaminu.

2. Wykluczenie funkcjonariusza zegzaminu zostaje stwierdzone wprotokole, októrym mowa w§

22. § 19.

1. Zakres tematyczny egzaminu po ukończeniu szkolenia dla korpusu aspirantów Służby Celnej ikorpusu oficerów młodszych Służby Celnej jest zróżnicowany ze względu na poziom trudności tematyki objętej szkoleniem specjalistycznym.

2. Zakres wiedzy iumiejętności podlegających sprawdzeniu wtrakcie egzaminu dla korpusu aspirantów Służby Celnej jest uzależniony od szczegółowego planu szkolenia, który zrealizował funkcjonariusz, i obejmuje wybrane zagadnienia, októrych mowa w§ 2 ust.1.

3. Zakres wiedzy iumiejętności podlegających sprawdzeniu wtrakcie egzaminu dla korpusu oficerów młodszych Służby Celnej obejmuje zagadnienia, októrych mowa w§ 2 ust.2, niezbędne do właściwego wykonywania zadań wtym korpusie. § 20.

1. Egzamin odbywa się wformie testu złożonego z70 pytań.

2. Test, októrym mowa wust.1, przygotowuje komórka szkoleniowa.

3. Test zatwierdza Szef Służby Celnej. §

21. 1.12) Egzamin trwa 70 minut.

2. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie jest przyznawany 1 punkt.

3. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie nie mniej niż 50 punktów ztestu. § 22.

1. Zprzeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej.

2. Protokół zawiera: 1) imiona inazwiska funkcjonariuszy przystępujących do egzaminu; 2) stopnie służbowe funkcjonariuszy, októrych mowa wpkt1; 3) skład komisji egzaminacyjnej, wtym wskazanie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej; 4) datę egzaminu; 5) wynik egzaminu. § 23.

1. Po sprawdzeniu testów przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza wyniki egzaminu funkcjonariuszom, którzy przystąpili do egzaminu.

2. Funkcjonariuszowi przysługuje prawo zapoznania się zocenionym testem egzaminacyjnym. Test egzaminacyjny jest udostępniany do wglądu funkcjonariuszowi, który przystąpił do egzaminu, wobecności jednej zosób wchodzących wskład komisji egzaminacyjnej, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników egzaminu. §

24. Po zakończeniu egzaminu funkcjonariusz otrzymuje zaświadczenie, które potwierdza przystąpienie do egzaminu ijego zdanie. § 25.13) Funkcjonariusz, który nie zdał egzaminu, został wykluczony z egzaminu albo nie przystąpił do egzaminu zinnych przyczyn niż określone w§ 26, ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego.

12) 13)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt8 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt9 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 266

§ 26.

1. Funkcjonariusz, który zuzasadnionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu winnym terminie, uzgodnionym zkierownikiem urzędu, wktórym pełni służbę stałą, izdyrektorem nadzorującym komórkę szkoleniową.

2. Zasadność przyczyny nieprzystąpienia do egzaminu przez funkcjonariusza bada kierownik urzędu, wktórym funkcjonariusz pełni służbę stałą. §

27. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia14).

14)

Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 19 stycznia 2010r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 266 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.