Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 267 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-27
Data wydania:2013-01-30
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 267 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 267

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 30 stycznia 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2000r. Nr98, poz.1071), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz.984), 2) ustawą zdnia 30 sierpnia 2002r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oustroju sądów administracyjnych iustawę – Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr153, poz.1271), 3) ustawą zdnia 12 września 2002r. ozmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr169, poz.1387), 4) ustawą zdnia 12 czerwca 2003r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr130, poz.1188), 5) ustawą zdnia 17 czerwca 2004r. ozmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr162, poz.1692), 6) ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr64, poz.565 oraz z2006r. Nr73, poz.501), 7) ustawą zdnia 11 marca 2005r. ozmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr78, poz.682), 8) ustawą z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 195, poz.1501), 9) ustawą z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. Nr 216, poz.1676), 10) stawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania u publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr40, poz.230), 11) ustawą zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr182, poz.1228), 12) stawą zdnia 3 grudnia 2010r. owdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej wzakresie równego traktowania u (Dz. U. Nr254, poz.1700), 13) stawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo u opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z2011r. Nr6, poz.18), 14) stawą zdnia 20 stycznia 2011r. oodpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie u prawa (Dz. U. Nr34, poz.173),


Dziennik Ustaw –2– Poz. 267

15) stawą zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz. U. Nr106, u poz.622 iNr187, poz.1110), 16) stawą zdnia 15 lipca 2011r. ozmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja u podatkowa (Dz. U. Nr186, poz.1100), 17) stawą z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw u (Dz.U. poz.1101), 18) ustawą zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 15 stycznia 2013r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 1) 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. art. Nr113, poz.984), który stanowi: „Art. 102. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ztym że przepisy art.28−81, art.82 pkt1 i6 oraz art.83−99 wchodzą wżycie wdniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych wzwiązku zzakończeniem kadencji tych organów wybranych wdniu 11 października 1998r.”; 2) art.106 ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oustroju sądów administracyjnych iustawę – Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr153, poz.1271), który stanowi: „Art. 106. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2004r., zwyjątkiem przepisów art.8 pkt 1 i2, art.10 pkt 2 i3, art.84 pkt 1, art.86 §1, art.87 §2, art.88, art.90 §1, art.91 iart.92, które wchodzą wżycie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia.”; 3) art.30 ustawy zdnia 12 września 2002r. ozmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr169, poz.1387), który stanowi: „Art. 30. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2003r.”; 4) art.96 ustawy zdnia 12 czerwca 2003r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr130, poz.1188), który stanowi: „Art. 96. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) 2) 3) art.7−12, art.15 iart.19, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; art.51 iart.52 ust.1 iust.3−5, które wchodzą wżycie zdniem 1stycznia 2004r.; art.84 pkt 1 oraz pkt 2 lit.aib, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia;

art.84 pkt 2 lit.c, który wchodzi wżycie zdniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa wUnii 4) Europejskiej.”; 5) art.6 ustawy zdnia 17 czerwca 2004r. ozmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr162, poz.1692), który stanowi: „Art. 6. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 września 2004r.”; 6) art.64 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr64, poz.565 oraz z2006r. Nr73, poz.501), który stanowi: „Art. 64. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) 2) 3) 4) art.17 oraz 54, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia; art.36 i37, które wchodzą wżycie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia; art.40, który wchodzi wżycie po upływie 27 miesięcy od dnia ogłoszenia; art.42 pkt 1, 4 i7, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2006r.”;

7) 2 ustawy z dnia 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 78, art. poz.682), który stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw –3– Poz. 267

8) art.2 ustawy zdnia 24 września 2009r. ozmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr195, poz.1501), który stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 9) art.11 i12 ustawy zdnia 23 października 2009r. ozmianie ustaw wzakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. Nr216, poz.1676), które stanowią: „Art. 11. Wsprawach wszczętych przed dniem wejścia wżycie ustawy stosuje się, do czasu zakończenia postępowania wpierwszej instancji, dotychczasowe przepisy wzakresie uwierzytelniania dokumentów. Art. 12. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r., zwyjątkiem art.10, który wchodzi wżycie zdniem 31grudnia 2009r.”; 10) rt.15 ustawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania a publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr40, poz.230), który stanowi: „Art. 15. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.3, art.4, art.7, art.8 iart.10, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”; 11) art.191 ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr182, poz.1228), który stanowi: „Art. 191.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zwyjątkiem art.131, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”; 12) rt.33 ustawy zdnia 3 grudnia 2010r.


owdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej wzakresie równego traka towania (Dz. U. Nr254, poz.1700), który stanowi: „Art. 33. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”; 13) rt.3 i4 ustawy zdnia 3 grudnia 2010r. ozmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy a – Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z2011r. Nr6, poz.18), które stanowią: „Art. 3. W sprawach, w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy została wydana decyzja, a zgodnie zprzepisami ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być wydane postanowienie, właściwą formą załatwienia sprawy jest decyzja. Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 14) rt.16 i17 ustawy zdnia 20 stycznia 2011r. oodpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące a naruszenie prawa (Dz. U. Nr34, poz.173), które stanowią: „Art. 16. Przepisy ustawy stosuje się do działań izaniechań funkcjonariuszy publicznych, które nastąpiły od dnia wejścia wżycie ustawy. Art. 17. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 15) rt. 105 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców a (Dz.U. Nr106, poz.622 iNr187, poz.1110), który stanowi: „Art. 105. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem: 1) 2) 3) art.36 pkt 3 i4, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; art.44 iart.103, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2011r.; (uchylony).”;

16) rt. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy a – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr186, poz.1100), które stanowią: „Art. 3.

1. Wprzypadku spraw, októrych mowa wart.1 iart.2, będących wtoku wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy, metrykę sprawy zakłada się wciągu 30 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 267

2. Metryka spraw, októrych mowa wust.1, wskazuje osoby, które uczestniczyły wpodejmowaniu czynności wpostępowaniu ipodejmowane przez te osoby czynności od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 17) rt.12 ustawy zdnia 31 sierpnia 2012r. ozmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych a ustaw (Dz. U. poz.1101), który stanowi: „Art. 12. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 18) art.192 ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529), który stanowi: „Art. 192. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Dziennik Ustaw –5– Poz. 267

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 30 stycznia 2013r. (poz.267)

USTAWA zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej wnależących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych wdrodze decyzji administracyjnych; 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane zmocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych wpkt 1; 3)1) wsprawach rozstrzygania sporów owłaściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego iorganami administracji rządowej oraz między organami ipodmiotami, októrych mowa wpkt 2; 4) wsprawach wydawania zaświadczeń. Art. 2. Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (DziałVIII) przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych. Art. 3. §1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do: 1) postępowania wsprawach karnych skarbowych; 2)2) spraw uregulowanych wustawie zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z2012r. poz.749, zpóźn. zm.3)), zwyjątkiem przepisów działów IV, V iVIII. §2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do postępowania wsprawach: 1) (uchylony), 2) (uchylony), 3) (uchylony), 4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych iurzędów konsularnych, oile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Ze zmianą wprowadzoną przez art.4 pkt 1 ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oustroju sądów administracyjnych iustawę – Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr153, poz.1271), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2004r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art.2 ustawy zdnia 12 września 2002r. ozmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ozmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr169, poz.1387), która weszła wżycie zdniem 1stycznia 2003r.


3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2012r. poz.1101, 1342 i 1529 oraz z2013r. poz.35.

1)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 267

§3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania wsprawach wynikających z: nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi 1) jednostkami organizacyjnymi, 2) podległości służbowej pracowników organów ijednostek organizacyjnych wymienionych wpkt 1, oile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. §4. Do postępowania wsprawach wymienionych w§1, 2 i3 pkt 2 stosuje się jednak przepisy działu VIII. §

5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego wcałości lub wczęści na postępowania wsprawach wymienionych w§2. Art. 4. Kodeks postępowania administracyjnego nie narusza szczególnych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego ikonsularnego oraz umów izwyczajów międzynarodowych. Art. 5. §1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy opostępowaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. §2. Ilekroć wprzepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o: 1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego; 2) (uchylony);4) 3) organach administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające wich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej iniezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy ipodmioty wymienione wart.1 pkt 2; 4) ministrach – rozumie się przez to Prezesa iwiceprezesa Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących wskład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, atakże kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy, októrych mowa wart.1 pkt 1 i4; 5) organizacjach społecznych – rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze iinne organizacje społeczne; 6) organach jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji istraży działających wimieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, aponadto samorządowe kolegia odwoławcze. Rozdział 2 Zasady ogólne Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Art. 7.5) Wtoku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, zurzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny isłuszny interes obywateli. Art. 8.6) Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie wsposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

Przez art.4 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 ustawy zdnia 3 grudnia 2010r. ozmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18), która weszła w życie zdniem 11 kwietnia 2011r.

6) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

4) 5)

Dziennik Ustaw –7– Poz. 267

Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego iwyczerpującego informowania stron ookolicznościach faktycznych iprawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw iobowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony iinne osoby uczestniczące wpostępowaniu nie poniosły szkody zpowodu nieznajomości prawa, iwtym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień iwskazówek. Art. 10. §1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział wkażdym stadium postępowania, aprzed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów imateriałów oraz zgłoszonych żądań. §2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w§1 tylko wprzypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

§3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić waktach sprawy, wdrodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w§1. Art. 11. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby wten sposób wmiarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu. Art. 12. §1. Organy administracji publicznej powinny działać wsprawie wnikliwie iszybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. §2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Art. 13. §1. Sprawy, wktórych uczestniczą strony ospornych interesach, mogą być załatwiane wdrodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda administracyjna). §2. Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie wsprawie, powinien wtych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody. Art. 14. § 1.7) Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z2013r. poz.235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. §2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, aprzepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone waktach wformie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. Art. 15. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Art. 16. §1.8) Decyzje, od których nie służy odwołanie wadministracyjnym toku instancji lub wniosek oponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko wprzypadkach przewidzianych wkodeksie lub ustawach szczególnych. §

2. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach iwtrybie określonych wodrębnych ustawach. Rozdział 3 Organy wyższego stopnia iorgany naczelne Art. 17. Organami wyższego stopnia wrozumieniu kodeksu są: 1) stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy w szczególne stanowią inaczej; 2) wstosunku do wojewodów – właściwi wsprawie ministrowie;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 1 ustawy zdnia 12 lutego 2010r. ozmianie ustawy oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr40, poz.230), która weszła wżycie zdniem 17 czerwca 2010r.

8) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

7)

Dziennik Ustaw –8– Poz. 267

3) wstosunku do organów administracji publicznej innych niż określone wpkt 1 i2 – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, awrazie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością; 4) wstosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, awrazie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością. Art. 18. Organami naczelnymi wrozumieniu kodeksu są: 1) wstosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, zwyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie; 2) wstosunku do organów państwowych innych niż określone wpkt 1 – odpowiednie organy oogólnokrajowym zasięgu działania; 3) wstosunku do organów organizacji społecznych – naczelne organy tych organizacji, awrazie braku takiego organu – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością. Rozdział 4 Właściwość organów Art. 19. Organy administracji publicznej przestrzegają zurzędu swojej właściwości rzeczowej imiejscowej. Art. 20. Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów ozakresie jego działania. Art. 21. §1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się: 1) wsprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości; wsprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy – według miejsca, wktórym zakład pracy jest, był lub ma być 2) prowadzony; winnych sprawach – według miejsca zamieszkania (siedziby) wkraju, awbraku zamieszkania wkraju – według miej3) sca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma wkraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu – według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu wkraju.

§2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej wsposób wskazany w§1, sprawa należy do organu właściwego dla miejsca, wktórym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania, albo wrazie braku ustalenia takiego miejsca – do organu właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście wm.st. Warszawie. Art. 22. §1. Spory owłaściwość rozstrzygają: 1) między organami jednostek samorządu terytorialnego, zwyjątkiem przypadków określonych wpkt 2–4 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, awrazie braku takiego organu – sąd administracyjny; 2) między kierownikami służb, inspekcji istraży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających wimieniu własnym lub wimieniu starosty – starosta; 3) między organami administracji zespolonej wjednym województwie niewymienionymi wpkt 2 – wojewoda; 4) między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań zzakresu administracji rządowej – minister właściwy do spraw administracji publicznej; 5) (uchylony); 6) między wojewodami oraz organami administracji zespolonej wróżnych województwach – minister właściwy do spraw administracji publicznej; między wojewodą a organami administracji niezespolonej – minister właściwy do spraw administracji publicznej 7) po porozumieniu zorganem sprawującym nadzór nad organem pozostającym wsporze zwojewodą;

Dziennik Ustaw –9– Poz. 267

8) między organami administracji publicznej innymi niż wymienione wpkt 1–4, 6i7 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, awrazie braku takiego organu – minister właściwy do spraw administracji publicznej; 9) między organami administracji publicznej, gdy jednym znich jest minister – Prezes Rady Ministrów. §2.9) Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego aorganami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny. §3. Zwnioskiem orozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić: 1) strona; 2) organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej, pozostające wsporze; 3) minister właściwy do spraw administracji publicznej; 4) minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny; 5) Rzecznik Praw Obywatelskich. Art. 23. Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość organ administracji publicznej, na którego obszarze wynikła sprawa, podejmuje tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub słuszny interes obywateli izawiadamia otym organ właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Rozdział 5 Wyłączenie pracownika oraz organu Art. 24. §1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału wpostępowaniu wsprawie: 1) wktórej jest stroną albo pozostaje zjedną ze stron wtakim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; 2) swego małżonka oraz krewnych ipowinowatych do drugiego stopnia; 3) osoby związanej znim ztytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) wktórej był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo wktórej przedstawicielem strony jest jedna zosób wymienionych wpkt 2 i3; 5)10) wktórej brał udział wwydaniu zaskarżonej decyzji; 6) zpowodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne; 7) wktórej jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego wstosunku nadrzędności służbowej. §2. Powody wyłączenia pracownika od udziału wpostępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§1 pkt 3). §3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo zurzędu wyłączyć go od udziału wpostępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w§1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. §4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron. Art. 25. §1. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych: 1) jego kierownika lub osób pozostających ztym kierownikiem wstosunkach określonych wart.24 §1 pkt 2 i3; 2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim wstosunkach określonych wart.24 §1 pkt 2 i3. §2. Przepis art.24 §4 stosuje się odpowiednio.

9)

10)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 267

Art. 26. §1. Wprzypadku wyłączenia pracownika (art.24) jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy. §2.

Wprzypadku wyłączenia organu sprawę załatwia: 1) wokolicznościach przewidzianych wart.25 §1 pkt 1 – organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę; 2) wokolicznościach przewidzianych wart.25 §1 pkt 2 – organ wyższego stopnia nad organem, wktórym osoba wymieniona wtym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze. Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ. Wrazie gdy osobą wymienioną wart.25 §1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów. §3. Jeżeli wskutek wyłączenia pracowników organu administracji publicznej organ ten stał się niezdolny do załatwienia sprawy, stosuje się odpowiednio §2. Art. 27. §1.Członek organu kolegialnego podlega wyłączeniu wprzypadkach określonych wart.24 §1. Owyłączeniu tego członka wprzypadkach określonych wart.24 §3 postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo zurzędu. §1a.11) Członek samorządowego kolegium odwoławczego podlega wyłączeniu od udziału wpostępowaniu wsprawie wniosku oponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli brał udział wwydaniu decyzji objętej wnioskiem. §2. Jeżeli wskutek wyłączenia członków organu kolegialnego organ ten stał się niezdolny do podjęcia uchwały zbraku wymaganego quorum, stosuje się odpowiednio przepisy art.26 §2. §3.12) Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze wskutek wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy, minister właściwy do spraw administracji publicznej, wdrodze postanowienia, wyznacza inne samorządowe kolegium odwoławcze. Art. 27a. (uchylony). Rozdział 6 Strona Art. 28. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Art. 29. Stronami mogą być osoby fizyczne iosoby prawne, agdy chodzi opaństwowe isamorządowe jednostki organizacyjne iorganizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Art. 30. §1. Zdolność prawną izdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, oile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. §2. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli. §3. Strony niebędące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli. §4. Wsprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych wrazie zbycia prawa lub śmierci strony wtoku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. §5. Wsprawach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, awich braku – kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.

Dodany przez art.1 ustawy zdnia 24 września 2009r. ozmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr195, poz.1501), która weszła wżycie zdniem 8 grudnia 2009r.

12) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

11)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 267

Art. 31. §1. Organizacja społeczna może wsprawie dotyczącej innej osoby występować zżądaniem: 1) wszczęcia postępowania, 2) dopuszczenia jej do udziału wpostępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji igdy przemawia za tym interes społeczny. §2. Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia owszczęciu postępowania zurzędu lub odopuszczeniu organizacji do udziału wpostępowaniu. Na postanowienie oodmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału wpostępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie. §3. Organizacja społeczna uczestniczy wpostępowaniu na prawach strony. §4. Organ administracji publicznej, wszczynając postępowanie wsprawie dotyczącej innej osoby, zawiadamia otym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być zainteresowana udziałem wtym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe, igdy przemawia za tym interes społeczny. §5. Organizacja społeczna, która nie uczestniczy wpostępowaniu na prawach strony, może za zgodą organu administracji publicznej przedstawić temu organowi swój pogląd wsprawie, wyrażony wuchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego. §6. (uchylony). Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Art. 33. §1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. §2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. §3.13) Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Organ administracji publicznej może wrazie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. §4. Wsprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, anie ma wątpliwości co do istnienia izakresu upoważnienia do występowania wimieniu strony. Art. 34. §1. Organ administracji publicznej wystąpi do sądu zwnioskiem owyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, oile przedstawiciel nie został już wyznaczony. §

2. W przypadku konieczności podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki organ administracji publicznej wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do działania wpostępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd. Rozdział 7 Załatwianie spraw Art. 35. §1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. §2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone woparciu odowody przedstawione przez stronę łącznie zżądaniem wszczęcia postępowania lub woparciu ofakty idowody powszechnie znane albo znane zurzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. §3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż wciągu miesiąca, asprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś wpostępowaniu odwoławczym – wciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

13)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 ustawy zdnia 23 października 2009r. ozmianie ustaw wzakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. Nr216, poz.1676), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 267

§4.14) Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w§3. §5. Do terminów określonych wprzepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych wprzepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych zwiny strony albo zprzyczyn niezależnych od organu. Art. 36. §1.15) Okażdym przypadku niezałatwienia sprawy wterminie określonym wart.35 lub wprzepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki iwskazując nowy termin załatwienia sprawy. §2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również wprzypadku zwłoki wzałatwieniu sprawy zprzyczyn niezależnych od organu. Art. 37. § 1.16) Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym wmyśl art.36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, ajeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. §

2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn iustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy wterminie, awrazie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw wprzyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy wterminie miało miejsce zrażącym naruszeniem prawa.17) Art. 38. Pracownik organu administracji publicznej, który znieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy wterminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego zart.36 albo nie załatwił sprawy wdodatkowym terminie ustalonym wmyśl art.37 §2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej wprzepisach prawa. Rozdział 8 Doręczenia Art. 39.18) Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego wrozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Art. 391.19) §1.20)Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 18 lipca 2002r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr144, poz.1204, zpóźn. zm.21)), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania: 1) wystąpił do organu administracji publicznej odoręczenie albo 2) wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków. §2. (uchylony).22) Art. 40. §1. Pisma doręcza się stronie, agdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 6 ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

16) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

17) Zdanie drugie dodane przez art.11 ustawy zdnia 20 stycznia 2011r. oodpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr34, poz.173), która weszła wżycie zdniem 17 maja 2011r.

18) Wbrzmieniu ustalonym przez art.132 pkt 1 ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

19) Dodany przez art.36 pkt 1 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr64, poz.565 oraz z2006r. Nr73, poz.501), która weszła wżycie zdniem 21 lipca 2005r.; wszedł wżycie zdniem 21 listopada 2005r.

20) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 7.

21) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr96, poz.959 iNr173, poz.1808, z2007r. Nr50, poz.331, z2008r. Nr171, poz.1056 iNr216, poz.1371, z2009r. Nr201, poz.1540, z2011r. Nr85, poz.459 iNr134, poz.779 oraz z2012r. poz.1445.

22) Przez art.2 pkt 2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 7.

14) 15)

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 267

§2.23) Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. §3. Wsprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że wpodaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism. §4.24) Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego wkraju, jest obowiązana wskazać wkraju pełnomocnika do doręczeń. §5.24)Wrazie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się waktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy otym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona omożliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie iwyjaśnień na piśmie oraz otym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem. Art. 41. §1. Wtoku postępowania strony oraz ich przedstawiciele ipełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej okażdej zmianie swego adresu. §2. Wrazie zaniedbania obowiązku określonego w§1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Art. 42. §1. Pisma doręcza się osobom fizycznym wich mieszkaniu lub miejscu pracy. §2. Pisma mogą być doręczane również wlokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. §3. Wrazie niemożności doręczenia pisma wsposób określony w§1 i2, atakże wrazie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się wkażdym miejscu, gdzie się adresata zastanie. Art. 43.25) Wprzypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Odoręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, wdrzwiach mieszkania. Art. 44.26) §1. Wrazie niemożności doręczenia pisma wsposób wskazany wart.42 i43: 1)27) operator pocztowy wrozumieniu ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni wswojej placówce pocztowej – wprzypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego; 2) pismo składa się na okres czternastu dni wurzędzie właściwej gminy (miasta) – wprzypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ. §2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z infor acją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, m licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia wmiejscu określonym w§1, umieszcza się woddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, wktórym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź wwidocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. §3. Wprzypadku niepodjęcia przesyłki wterminie, októrym mowa w§2, pozostawia się powtórne zawiadomienie omożliwości odbioru przesyłki wterminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. §4. Doręczenie uważa się za dokonane zupływem ostatniego dnia okresu, októrym mowa w§1, apismo pozostawia się waktach sprawy. Art. 45.26) Jednostkom organizacyjnym iorganizacjom społecznym doręcza się pisma wlokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Przepis art.44 stosuje się odpowiednio.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 9 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

5. Dodany przez art.1 pkt 9 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

25) Ze zmianą wprowadzoną przez art.69 pkt 1 ustawy zdnia 12 czerwca 2003r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr130, poz.1188), która weszła wżycie zdniem 24 sierpnia 2003r.

26) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 ustawy zdnia 11 marca 2005r. ozmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr78, poz.682), która weszła wżycie zdniem 6 czerwca 2005r.

27) Wbrzmieniu ustalonym przez art.132 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 18.

23) 24)

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 267

Art. 46. §1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. §

2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, iprzyczynę braku jej podpisu. §3.28) Wprzypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli wterminie 7 dni od dnia wysłania pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma. Wrazie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ doręcza pismo wsposób określony wprzepisach niniejszego rozdziału dla pisma wformie innej niż forma dokumentu elektronicznego. §4.29) Wcelu doręczenia dokumentu wformie dokumentu elektronicznego organ administracji publicznej, zzastrzeżeniem §6, przesyła na adres elektroniczny adresata informację zawierającą: 1) wskazanie, że adresat może odebrać dokument wformie dokumentu elektronicznego; 2) wskazanie adresu elektronicznego, zktórego adresat może pobrać dokument ipod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu; 3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru dokumentu, awszczególności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym wsystemie teleinformatycznym organu administracji publicznej oraz informacji owymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru wsposób wskazany wart.20a ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. §5.29) Warunki techniczne iorganizacyjne doręczenia dokumentu wformie dokumentu elektronicznego określają przepisy ustawy, októrej mowa w§4 pkt

3. §6.29) Doręczenie dokumentu wformie dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego wrozumieniu przepisów ustawy, októrej mowa w§4 pkt 3, następuje przez elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu, wsposób określony wtej ustawie. Art. 47. §1.30) Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora pocztowego wrozumieniu ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub inny organ albo winny sposób, pismo zwraca się nadawcy zadnotacją oodmowie jego przyjęcia idatą odmowy. Pismo wraz zadnotacją włącza się do akt sprawy. §2. Wprzypadkach, októrych mowa w§1, uznaje się, że pismo doręczone zostało wdniu odmowy jego przyjęcia przez adresata. Art. 48. §1. Pisma skierowane do osób nieznanych zmiejsca pobytu, dla których sąd nie wyznaczył przedstawiciela, doręcza się przedstawicielowi ustanowionemu wmyśl art.34. §2. Pisma kierowane do osób korzystających ze szczególnych uprawnień wynikających zimmunitetu dyplomatycznego lub konsularnego doręcza się wsposób przewidziany wprzepisach szczególnych, wumowach izwyczajach międzynarodowych. Art. 49. Strony mogą być zawiadamiane odecyzjach iinnych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub winny zwyczajowo przyjęty wdanej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; wtych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Rozdział 9 Wezwania Art. 50. §1. Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału wpodejmowanych czynnościach ido złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

Dodany przez art.36 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19; wszedł wżycie zdniem 21 listopada 2005r. Dodany przez art.2 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 7.

30) Wbrzmieniu ustalonym przez art.132 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 18.

28) 29)

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 267

§2. Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe. §3. Wprzypadkach, wktórych osoba wezwana nie może stawić się zpowodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną wmiejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, wjakich znajduje się ta osoba. Art. 51. §1. Do osobistego stawienia się wezwany jest obowiązany tylko wobrębie gminy lub miasta, wktórym zamieszkuje albo przebywa. §2. Obowiązek osobistego stawiennictwa dotyczy również wezwanego, zamieszkałego lub przebywającego wsąsiedniej gminie albo mieście. Art. 52. Wtoku postępowania organ administracji publicznej zwraca się do właściwego terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego o wezwanie osoby zamieszkałej lub przebywającej w danej gminie lub mieście do złożenia wyjaśnień lub zeznań albo do dokonania innych czynności, związanych ztoczącym się postępowaniem.

Organ prowadzący postępowanie oznaczy zarazem okoliczności będące przedmiotem wyjaśnień lub zeznań albo czynności, jakie mają być dokonane. Art. 53. Przepisów art.51 i52 nie stosuje się wprzypadkach, wktórych charakter sprawy lub czynności wymaga dokonania czynności przed organem administracji publicznej prowadzącym postępowanie. Art. 54. §1. Wwezwaniu należy wskazać: 1) nazwę iadres organu wzywającego; 2) imię inazwisko wzywanego; 3) wjakiej sprawie oraz wjakim charakterze iwjakim celu zostaje wezwany; 4) wezwany powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie czy na piśmie; termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę imiejsce stawienia się wezwanego lub jego 5) pełnomocnika; skutki prawne niezastosowania się do wezwania. 6) §2.31) Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, zpodaniem imienia, nazwiska istanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli dokonywane jest zużyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Art. 55. §1.32) Wsprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać również telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności, zpodaniem danych wymienionych wart.54 §1 oraz imienia, nazwiska istanowiska służbowego pracownika organu wzywającego. §2. Wezwanie dokonane wsposób określony w§1 powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści iwodpowiednim terminie. Art. 56. §1.33) Osobie, która stawiła się na wezwanie, przyznaje się koszty podróży iinne należności ustalone zgodnie zprzepisami zawartymi wdziale 2 tytułu III ustawy zdnia 28lipca 2005r. okosztach sądowych wsprawach cywilnych (Dz. U. z2010r. Nr90, poz.594, zpóźn. zm.34)). Dotyczy to również kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte zurzędu albo gdy strona bez swojej winy została błędnie wezwana do stawienia się. §2. Żądanie przyznania należności należy zgłosić organowi administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie, przed wydaniem decyzji, pod rygorem utraty roszczenia.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

7. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

33) Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 ustawy zdnia 31 sierpnia 2012r. ozmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1101), która weszła wżycie zdniem 5 listopada 2012r.

34) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2010r. Nr152, poz.1016 iNr197, poz.1307, z2011r. Nr92, poz.531, Nr106, poz.622, Nr149, poz.887, Nr163, poz.981 iNr240, poz.1431 oraz z2012r. poz.1101.

31) 32)

Dziennik Ustaw – 16 – Rozdział 10 Terminy Art. 57. §1. Jeżeli początkiem terminu określonego wdniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, wktórym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego zwyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. §2. Terminy określone wtygodniach kończą się zupływem tego dnia wostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. §3. Terminy określone wmiesiącach kończą się zupływem tego dnia wostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, agdyby takiego dnia wostatnim miesiącu nie było – wostatnim dniu tego miesiąca. §4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. §5.35)Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 1)36) wysłane wformie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, anadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; 2)37) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe; złożone wpolskim urzędzie konsularnym; 3) 4) złożone przez żołnierza wdowództwie jednostki wojskowej; 5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku; 6) złożone przez osobę pozbawioną wolności wadministracji zakładu karnego. Art. 58. §1. Wrazie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. §2. Prośbę oprzywrócenie terminu należy wnieść wciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie zwniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. §3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w§2 jest niedopuszczalne. Art. 59. §1. Oprzywróceniu terminu postanawia właściwy wsprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia oodmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.

§2. Oprzywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. Art. 60. Przed rozpatrzeniem prośby oprzywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia. Dział II Postępowanie Rozdział 1 Wszczęcie postępowania Art. 61. §1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub zurzędu. §2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć zurzędu postępowanie także wsprawie, wktórej przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony wtoku postępowania, awrazie nieuzyskania zgody – postępowanie umorzyć.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.36 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19; wszedł wżycie zdniem 21 listopada 2005r. Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 7.

37) Wbrzmieniu ustalonym przez art.132 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 18.

35) 36)

Poz. 267

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 267

§3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. §3a.38)Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej. §4. Owszczęciu postępowania zurzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami wsprawie. Art. 61a.39) §1. Gdy żądanie, októrym mowa wart.61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub zinnych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie oodmowie wszczęcia postępowania. §2. Na postanowienie, októrym mowa w§1, służy zażalenie. Art. 62. Wsprawach, wktórych prawa lub obowiązki stron wynikają ztego samego stanu faktycznego oraz ztej samej podstawy prawnej iwktórych właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć iprowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony. Art. 63. § 1.40) Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, atakże za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. §2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres iżądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym wprzepisach szczególnych. §3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, aprotokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc otym wzmiankę obok podpisu. §3a.41) Podanie wniesione wformie dokumentu elektronicznego powinno: 1) uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych wart.20a ust.1 albo ust.2 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. być oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 2) zawierać dane wustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym wodrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. §4.42) Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny. Art. 64. §1. Jeżeli wpodaniu nie wskazano adresu wnoszącego inie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. §2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym wprzepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków wterminie siedmiu dni zpouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Art. 65. §1.43) Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy wsprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie otym wnoszącego podanie. Zawiadomienie oprzekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.

Dodany przez art.36 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19; wszedł wżycie zdniem 21 listopada 2005r. Dodany przez art.1 pkt 11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

40) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 7.

41) Dodany przez art.36 pkt 5 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 19; wszedł wżycie zdniem 21 listopada 2005r.; wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 6 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 7.

42) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 6 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 7.

43) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 12 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

38) 39)

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 267

§2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione zzachowaniem terminu. Art. 66.44) §1.45) Jeżeli podanie dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, uczyni przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego właściwości. Równocześnie zawiadomi wnoszącego podanie, że wsprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu, ipoinformuje go otreści §2. §2.45) Odrębne podanie złożone zgodnie zzawiadomieniem, októrym mowa w§1, wterminie czternastu dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone wdniu wniesienia pierwszego podania. §3. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, aorganu właściwego nie można ustalić na podstawie danych podania, albo gdy zpodania wynika, że właściwym wsprawie jest sąd powszechny, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je wnoszącemu. Zwrot podania następuje wdrodze postanowienia, na które służy zażalenie. §4. Organ nie może jednak zwrócić podania ztej przyczyny, że właściwym wsprawie jest sąd powszechny, jeżeli wtej sprawie sąd uznał się już za niewłaściwy. Rozdział 2 Metryki, protokoły iadnotacje46) Art. 66a.47) §1. Waktach sprawy zakłada się metrykę sprawy wformie pisemnej lub elektronicznej. §2. Wtreści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły wpodejmowaniu czynności wpostępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz zodpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych wformie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. §3. Metryka sprawy, wraz zdokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy ijest na bieżąco aktualizowana. §4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, wdrodze rozporządzenia, wzór isposób prowadzenia metryki sprawy, uwzględniając treść i formę metryki określoną w§1 i2 oraz obowiązek bieżącej aktualizacji metryki, atakże, aby woparciu otreść metryki było możliwe ustalenie treści czynności wpostępowaniu administracyjnym podejmowanych wsprawie przez poszczególne osoby. §5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, wdrodze rozporządzenia, rodzaje spraw, wktórych obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki wstosunku do prostego ipowtarzalnego charakteru tych spraw. Art. 67. §

1. Organ administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została winny sposób utrwalona na piśmie. §2. Wszczególności sporządza się protokół: 1) przyjęcia wniesionego ustnie podania; 2) przesłuchania strony, świadka ibiegłego; 3) oględzin iekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej; 4) rozprawy; 5) ustnego ogłoszenia decyzji ipostanowienia. Art. 68. §1. Protokół sporządza się tak, aby zniego wynikało, kto, kiedy, gdzie ijakich czynności dokonał, kto iwjakim charakterze był przy tym obecny, co iwjaki sposób wwyniku tych czynności ustalono ijakie uwagi zgłosiły obecne osoby.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

46) Tytuł rozdziału wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. ozmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr186, poz.1100), która weszła wżycie zdniem 7 marca 2012r.

47) Dodany przez art.1 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 46.

44) 45)

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 267

§2. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, biorącym udział wczynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek osoby należy omówić wprotokole. Art. 69. §1. Protokół przesłuchania powinien być odczytany iprzedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania. §2. Wprotokołach przesłuchania osoby, która złożyła zeznanie wjęzyku obcym, należy podać wprzekładzie na język polski treść złożonego zeznania oraz wskazać osobę iadres tłumacza, który dokonał przekładu; tłumacz ten powinien podpisać protokół przesłuchania.

Art. 70. Organ administracji publicznej może zezwolić na dołączenie do protokołu zeznania na piśmie, podpisanego przez zeznającego, oraz innych dokumentów mających znaczenie dla sprawy. Art. 71. Skreśleń ipoprawek wprotokole należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone ipoprawione były czytelne. Skreślenia ipoprawki powinny być stwierdzone wprotokole przed jego podpisaniem. Art. 72. Czynności organu administracji publicznej, zktórych nie sporządza się protokołu, aktóre mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się waktach wformie adnotacji podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności. Rozdział 3 Udostępnianie akt Art. 73. §1.48) Strona ma prawo wglądu wakta sprawy, sporządzania znich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. §1a.49) Czynności określone w§1 są dokonywane wlokalu organu administracji publicznej wobecności pracownika tego organu. §2.50) Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej zakt sprawy uwierzytelnionych odpisów, oile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. § 3.51) W przypadku pism w formie dokumentu elektronicznego wnoszonych do organu administracji publicznej lub przez niego doręczanych organ może zapewnić stronie dostęp do nich wswoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony wsposób określony wprzepisach ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Art. 74. §1.52) Przepisu art.73 nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne oklauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”, atakże do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy. §2.53) Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania znich notatek, kopii iodpisów, uwierzytelnienia takich kopii iodpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje wdrodze postanowienia, na które służy zażalenie. Rozdział 4 Dowody Art. 75. §1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, anie jest sprzeczne zprawem. Wszczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 14 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

5. Dodany przez art.1 pkt 14 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

50) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 14 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

51) Dodany przez art.2 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 7.

52) W brzmieniu ustalonym przez art. 75 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228), która weszła wżycie zdniem 2 stycznia 2011r.

53) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 15 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

48) 49)

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 267

§2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wdrodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art.83 §3 stosuje się odpowiednio. Art. 76. §1. Dokumenty urzędowe sporządzone wprzepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe wich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało wnich urzędowo stwierdzone. §2. Przepis §1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzanych przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, wzakresie poruczonych im zmocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych wart.1 pkt 1 i4. §3. Przepisy §1 i2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentów wymienionych wtych przepisach. Art. 76a.54) §1. Jeżeli dokument znajduje się waktach organu lub podmiotu, októrym mowa wart.76 §1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg zdokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić ojego dostarczenie. §2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność zoryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego wsprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. §3. Zawarte wodpisie dokumentu poświadczenie zgodności zoryginałem przez występującego wsprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego. §

4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, októrym mowa w§2, przedłożenia oryginału tego dokumentu. Art. 77. §1. Organ administracji publicznej jest obowiązany wsposób wyczerpujący zebrać irozpatrzyć cały materiał dowodowy. §2. Organ może wkażdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu. §

3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do załatwienia sprawy (art.

52) może zurzędu lub na wniosek strony przesłuchać również nowych świadków ibiegłych na okoliczności będące przedmiotem tego postępowania. §4. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi zurzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi zurzędu należy zakomunikować stronie. Art. 78. §1. Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy. §2. Organ administracji publicznej może nie uwzględnić żądania (§1), które nie zostało zgłoszone wtoku przeprowadzania dowodów lub wczasie rozprawy, jeżeli żądanie to dotyczy okoliczności już stwierdzonych innymi dowodami, chyba że mają one znaczenie dla sprawy. Art. 79. §1. Strona powinna być zawiadomiona omiejscu iterminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. §2. Strona ma prawo brać udział wprzeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym istronom oraz składać wyjaśnienia. Art. 80. Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

54)

Dodany przez art.1 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 267

Art. 81. Okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów, chyba że zachodzą okoliczności, októrych mowa wart.10 §2. Art. 82. Świadkami nie mogą być: osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń; 1) 2)55) osoby obowiązane do zachowania wtajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały wtrybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy; 3) duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi. Art. 83. §1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań wcharakterze świadka, zwyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych irodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną wstosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. §2. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych w§1 na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. §3. Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka oprawie odmowy zeznań iodpowiedzi na pytania oraz oodpowiedzialności za fałszywe zeznania. Art. 84. §

1. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych owydanie opinii. §2. Biegły podlega wyłączeniu na zasadach iwtrybie określonym wart.24. Poza tym do biegłych stosuje się przepisy dotyczące przesłuchania świadków. Art. 85. §1. Organ administracji publicznej może wrazie potrzeby przeprowadzić oględziny. §2. Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się uosób trzecich, osoby te są obowiązane na wezwanie organu do okazania przedmiotu oględzin. Art. 86. Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub zpowodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę. Do przesłuchania stron stosuje się przepisy dotyczące świadków, zwyłączeniem przepisów ośrodkach przymusu. Art. 87. Organ kolegialny, właściwy do wydania decyzji wsprawie, może zlecić przeprowadzenie postępowania dowodowego lub jego części jednemu ze swych członków lub pracowników, jeżeli szczególne przepisy temu się nie sprzeciwiają. Art. 88. §1. Kto, będąc obowiązany do osobistego stawienia się (art.51), mimo prawidłowego wezwania nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek lub biegły albo bezzasadnie odmówił złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin albo udziału winnej czynności urzędowej, może być ukarany przez organ przeprowadzający dowód grzywną do 50 zł, awrazie ponownego niezastosowania się do wezwania – grzywną do 200 zł. Na postanowienie oukaraniu grzywną służy zażalenie. §2. Organ, który nałożył karę grzywny, może na wniosek ukaranego, złożony wciągu siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia oukaraniu, uznać za usprawiedliwioną nieobecność lub odmowę zeznania, wydania opinii albo okazania przedmiotu oględzin izwolnić od kary grzywny. Na odmowę zwolnienia od kary służy zażalenie. §3. Ukaranie grzywną nie wyklucza możności zastosowania do opornego świadka środków przymusu przewidzianych wprzepisach szczególnych. Art. 88a. Wrazie uchybienia przez żołnierza wczynnej służbie wojskowej obowiązkom, októrych mowa wart.88 §1, organ przeprowadzający dowód, zamiast wymierzyć żołnierzowi karę grzywny, występuje do dowódcy jednostki wojskowej, wktórej żołnierz ten pełni służbę, zwnioskiem opociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

55)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.75 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 52.

Dziennik Ustaw – 22 – Rozdział 5 Rozprawa Art. 89. §1.56) Organ administracji publicznej przeprowadzi, zurzędu lub na wniosek strony, wtoku postępowania rozprawę, wkażdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa. §2. Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo wdrodze oględzin. Art. 90. §1. Organ administracji publicznej podejmuje przed rozprawą czynności niezbędne do jej przeprowadzenia. §2. Wszczególności organ wzywa: 1) strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów iinnych dowodów ido stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników; świadków ibiegłych do stawienia się na rozprawę. 2) §3. Ponadto organ zawiadamia orozprawie państwowe isamorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, atakże inne osoby, jeżeli ich udział wrozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. Wtym przypadku organ wzywa je do wzięcia udziału wrozprawie albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia idowodów dla jego poparcia. Art. 91. §1. Wwezwaniu na rozprawę określa się termin, miejsce iprzedmiot rozprawy. §2. Stronom, świadkom, biegłym oraz państwowym isamorządowym jednostkom organizacyjnym, organizacjom iinnym osobom, wezwanym do udziału wrozprawie (art.90 §3), doręcza się wezwanie na piśmie. §3. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących wpostępowaniu, mogą być jeszcze wsprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej, należy ponadto oterminie, miejscu iprzedmiocie rozprawy ogłosić wdrodze obwieszczeń albo wsposób zwyczajowo przyjęty wdanej miejscowości. Art. 92. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań oraz ogłoszenie orozprawie nastąpiły przynajmniej na siedem dni przed rozprawą. Art. 93. Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik tego organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Gdy postępowanie toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje przewodniczący albo wyznaczony członek organu kolegialnego. Art. 94. §1. Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. §2. Kierujący rozprawą odroczy ją, jeżeli stwierdzi poważne nieprawidłowości wwezwaniu stron na rozprawę, jeżeli niestawienie się strony zostało spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia, atakże zinnej ważnej przyczyny. Art. 95. §1. Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje izarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego. §2. Kierujący rozprawą może uchylić zadawane świadkom, biegłym istronom pytania, jeżeli nie mają one istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie strony należy zamieścić wprotokole osnowę treści uchylonego pytania. Art. 96. Za niewłaściwe zachowanie się wczasie rozprawy strony, świadkowie, biegli iinne osoby uczestniczące wrozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, wydalone zmiejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. Na postanowienie oukaraniu grzywną służy zażalenie.

56)

Poz. 267

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

Dziennik Ustaw – 23 – Rozdział 6 Zawieszenie postępowania Art. 97. §1. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie: 1) wrazie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału wpostępowaniu nie jest możliwe inie zachodzą okoliczności, októrych mowa wart.30 §5, apostępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art.105); 2) wrazie śmierci przedstawiciela ustawowego strony; 3) wrazie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych; 4) gdy rozpatrzenie sprawy iwydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. §2. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie zurzędu lub na żądanie strony. Art. 98. §1. Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi oto strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, anie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. §2. Jeżeli wokresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się opodjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Art. 99. Organ administracji publicznej, który z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 1–3 zawiesił postępowanie wszczęte zurzędu, poczyni równocześnie niezbędne kroki wcelu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania.

Tak samo postąpi organ wrazie zawieszenia ztej samej przyczyny postępowania wszczętego na żądanie strony, jeżeli interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy. Art. 100. §1. Organ administracji publicznej, który zawiesił postępowanie zprzyczyny określonej wart.97 §1 pkt 4, wystąpi równocześnie do właściwego organu lub sądu orozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwie stronę do wystąpienia oto woznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że już zwróciła się wtej sprawie do właściwego organu lub sądu. §2. Jeżeli zawieszenie postępowania zprzyczyny określonej wart.97 §1 pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego, organ administracji publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie. §3. Przepis §2 stosuje się także wówczas, gdy strona mimo wezwania (§1) nie wystąpiła orozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. Wtym ostatnim przypadku organ może uzależnić załatwienie sprawy od złożenia przez stronę stosownego zabezpieczenia. Art. 101. §1.57) Opostanowieniu wsprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania organ administracji publicznej zawiadamia strony. §2. Wprzypadku zawieszenia postępowania na żądanie strony lub jednej ze stron (art.98 §1) organ pouczy je otreści przepisu art.98 §2. §3.58) Na postanowienie wsprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie. Art. 102. Wczasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej może podejmować czynności niezbędne wcelu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego. Art. 103. Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych wkodeksie.

57) 58)

Poz. 267

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 17 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 17 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

Dziennik Ustaw – 24 – Rozdział 7 Decyzje Art. 104. §1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. §2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty wcałości lub wczęści albo winny sposób kończą sprawę wdanej instancji. Art. 105. §1.59) Gdy postępowanie zjakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe wcałości albo wczęści, organ administracji publicznej wydaje decyzję oumorzeniu postępowania odpowiednio wcałości albo wczęści. §2. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi oto strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, anie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne zinteresem społecznym. Art. 106. §1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska winnej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. §2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu ozajęcie stanowiska, zawiadamia otym stronę. §3. Organ, do którego zwrócono się ozajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż wterminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin. §4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może wrazie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. §5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje wdrodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie. §6. Wprzypadku niezajęcia stanowiska wterminie określonym w§3 stosuje się odpowiednio przepisy art.36–38. Art. 107. §1.60) Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne iprawne, pouczenie, czy iwjakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została wformie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, wstosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie odopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. §2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja. §

3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, zpowodu których innym dowodom odmówił wiarygodności imocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, zprzytoczeniem przepisów prawa.

§4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona wcałości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania. §5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również wprzypadkach, wktórych zdotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny. Art. 108. §1. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Wtym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może wdrodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia. §2. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. Wtym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.

59) 60)

Poz. 267

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 18 ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 7.

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 267

Art. 109. §1.61) Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. §2. Wprzypadkach wymienionych wart.14 §2 decyzja może być stronom ogłoszona ustnie. Art. 110. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, oile kodeks nie stanowi inaczej. Art. 111. §1. Strona może wterminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia wstosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego wdecyzji pouczenia wtych kwestiach. §1a.62) Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować zurzędu wzakresie, októrym mowa w§1, wterminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. §1b.62) Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje wformie postanowienia. § 2.63) W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 1b, termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia. Art. 112. Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia. Art. 113. §1. Organ administracji publicznej może zurzędu lub na żądanie strony prostować wdrodze postanowienia błędy pisarskie irachunkowe oraz inne oczywiste omyłki wwydanych przez ten organ decyzjach. §2. Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia wdrodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji. §3. Na postanowienie wsprawie sprostowania iwyjaśnienia służy zażalenie. Rozdział 8 Ugoda Art. 114. Wsprawie, wktórej toczy się postępowanie przed organem administracji publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę – jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania inie sprzeciwia się temu przepis prawa. Art. 115. Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie wpierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji wsprawie. Art. 116. §1. Organ administracji publicznej odroczy wydanie decyzji iwyznaczy stronom termin do zawarcia ugody, jeżeli złożą one zgodne oświadczenie ozamiarze jej zawarcia. §2. Wprzypadku zawiadomienia przez jedną ze stron oodstąpieniu od zamiaru zawarcia ugody lub niedotrzymania przez strony terminu wyznaczonego wmyśl §1, organ administracji publicznej załatwia sprawę wdrodze decyzji. Art. 117. §1. Ugodę sporządza się wformie pisemnej. Powinna ona zawierać: oznaczenie organu, przed którym została zawarta, datę sporządzenia, oznaczenie stron, przedmiot itreść ugody, wzmiankę ojej odczytaniu iprzyjęciu, podpisy stron oraz podpis pracownika organu administracji publicznej, upoważnionego do sporządzenia ugody. §2. Organ administracji publicznej utrwala fakt zawarcia ugody waktach sprawy, wformie protokołu podpisanego przez osobę upoważnioną do sporządzenia ugody. Art. 118. §1. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym została zawarta. §

2. Jeżeli ugoda dotyczy kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga zajęcia stanowiska przez inny organ, stosuje się odpowiednio przepis art.106.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 9 ustawy, októrej mowa wodnośniku

7. Dodany przez art.1 pkt 19 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 5.

63) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 19 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

61) 62)

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 267

§3. Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej znaruszeniem prawa, nieuwzględniającej stanowiska organu, októrym mowa w§2, albo naruszającej interes społeczny bądź słuszny interes stron. Art. 119. §

1. Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie; postanowienie wtej sprawie powinno być wydane wciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody. §2.Wprzypadku gdy ugoda zawarta została wtoku postępowania odwoławczego, zdniem, wktórym stało się ostateczne postanowienie zatwierdzające ugodę, traci moc decyzja organu pierwszej instancji, oczym zamieszcza się wzmiankę wtym postanowieniu. §3. Łącznie zpostanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom odpis ugody. Art. 120. §1. Ugoda staje się wykonalna zdniem, wktórym postanowienie ojej zatwierdzeniu stało się ostateczne. §2. Organ administracji publicznej, przed którym została zawarta ugoda, potwierdza jej wykonalność na egzemplarzu ugody. Art. 121. Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana wtoku postępowania administracyjnego. Art. 122. Wsprawach nieuregulowanych wniniejszym rozdziale do ugody ipostanowienia wsprawie jej zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące decyzji. Rozdział 9 Postanowienia Art. 123. §1. Wtoku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia. §2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających wtoku postępowania, lecz nie rozstrzygają oistocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Art. 124. § 1.64) Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział wpostępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy iwjakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis zpodaniem imienia inazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania lub, jeżeli postanowienie wydane zostało wformie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. §2. Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne iprawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie. Art. 125. §1.65) Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. §2. Wprzypadkach wymienionych wart.14 §2 postanowienia mogą być stronom ogłaszane ustnie. §3. Postanowienie, które może być zaskarżone do sądu administracyjnego, doręcza się stronie wraz zpouczeniem odopuszczalności wniesienia skargi oraz uzasadnieniem faktycznym iprawnym. Art. 126.66) Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art.105, art.107 §2–5 oraz art.109–113, ado postanowień, od których przysługuje zażalenie, oraz do postanowień określonych w art. 134 – również art. 145–152 oraz art.156–159, ztym że zamiast decyzji, októrej mowa wart.151 §1 iart.158 §1, wydaje się postanowienie. Rozdział 10 Odwołania Art. 127. §1. Od decyzji wydanej wpierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 10 ustawy, októrej mowa wodnośniku

7. Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 7.

66) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 20 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

64) 65)

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 267

§2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. §3. Od decyzji wydanej wpierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. §4. (uchylony). Art. 128. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli zodwołania wynika, że strona nie jest zadowolona zwydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania. zję. Art. 129. §1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decy-

§2.Odwołanie wnosi się wterminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, agdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. §3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

Art. 130. §1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. §2. Wniesienie odwołania wterminie wstrzymuje wykonanie decyzji. §3. Przepisów §1 i2 nie stosuje się wprzypadkach, gdy: 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art.108); 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu zmocy ustawy. §4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna zżądaniem wszystkich stron. Art. 131. Owniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który wydał decyzję, zawiadomi strony. Art. 132. §1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, aorgan administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje wcałości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, wktórej uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. §2. Przepis §1 stosuje się także wprzypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, apozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie zżądaniem odwołania. §3. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie. Art. 133. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz zaktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji wmyśl art.132. Art. 134. Organ odwoławczy stwierdza wdrodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie wtej sprawie jest ostateczne. Art. 135. Organ odwoławczy może wuzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji. Art. 136. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub zurzędu dodatkowe postępowanie wcelu uzupełnienia dowodów imateriałów wsprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. Art. 137. Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 267

Art. 138. §1.67) Organ odwoławczy wydaje decyzję, wktórej: 1) utrzymuje wmocy zaskarżoną decyzję albo 2) uchyla zaskarżoną decyzję wcałości albo wczęści iwtym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji wcałości albo wczęści, albo umarza postępowanie odwoławcze. 3) §2.67) Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję wcałości iprzekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana znaruszeniem przepisów postępowania, akonieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. §3. (uchylony).68) §4.69) Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, wtym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, aistnieją podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję izobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji ookreślonej treści. Art. 139. Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Art. 140. Wsprawach nieuregulowanych wart.136–139 wpostępowaniu przed organami odwoławczymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy opostępowaniu przed organami pierwszej instancji. Rozdział 11 Zażalenia Art. 141. §1. Na wydane wtoku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. §2. Zażalenie wnosi się wterminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, agdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia stronie. Art. 142. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko wodwołaniu od decyzji. Art. 143. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione. Art. 144. Wsprawach nieuregulowanych wniniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań. Rozdział 12 Wznowienie postępowania Art. 145. §1. Wsprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: 1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe; 2) decyzja wydana została wwyniku przestępstwa; 3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art.24, 25 i27; 4) strona bez własnej winy nie brała udziału wpostępowaniu; wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące wdniu wydania decyzji, 5) nieznane organowi, który wydał decyzję;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 21 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

5. Przez art.4 pkt 6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

69) Dodany przez art.1 pkt 21 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

67) 68)

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 267

6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu; 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art.100 §2); 8) decyzja została wydana woparciu oinną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione. §2. Zprzyczyn określonych w§1 pkt 1 i2 postępowanie może być wznowione również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego. §3. Zprzyczyn określonych w§1 pkt 1 i2 można wznowić postępowanie także wprzypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub zinnych przyczyn określonych wprzepisach prawa. Art. 145a. §

1. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł oniezgodności aktu normatywnego zKonstytucją, umową międzynarodową lub zustawą, na podstawie którego została wydana decyzja. §2. Wsytuacji określonej w§1 skargę owznowienie wnosi się wterminie jednego miesiąca od dnia wejścia wżycie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Art. 145b.70) §1. Można żądać wznowienia postępowania również wprzypadku, gdy zostało wydane orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie zasady równego traktowania, zgodnie zustawą zdnia3 grudnia 2010r. owdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej wzakresie równego traktowania (Dz. U. Nr254, poz.1700), jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną. §2. Wsytuacji określonej w§1 skargę owznowienie wnosi się wterminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Art. 146. §1.71) Uchylenie decyzji zprzyczyn określonych wart.145 §1 pkt 1 i2 nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat, zaś zprzyczyn określonych wart.145 §1 pkt 3–8 oraz wart.145a iart.145b, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat. §2. Nie uchyla się decyzji także wprzypadku, jeżeli wwyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca wswej istocie decyzji dotychczasowej. Art. 147.72) Wznowienie postępowania następuje zurzędu lub na żądanie strony. Wznowienie postępowania zprzyczyny określonej wart.145 §1 pkt 4 oraz wart.145a iart.145b następuje tylko na żądanie strony. Art. 148. §1. Podanie owznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał wsprawie decyzję wpierwszej instancji, wterminie jednego miesiąca od dnia, wktórym strona dowiedziała się ookoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania. §2.Termin do złożenia podania owznowienie postępowania zprzyczyny określonej wart.145 §1 pkt 4 biegnie od dnia, wktórym strona dowiedziała się odecyzji. Art. 149. §1. Wznowienie postępowania następuje wdrodze postanowienia. §2. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. §3.73) Odmowa wznowienia postępowania następuje wdrodze postanowienia. §4.74) Na postanowienie, októrym mowa w§3, służy zażalenie.

Dodany przez art.24 pkt 1 ustawy zdnia 3 grudnia 2010r. owdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej wzakresie równego traktowania (Dz. U. Nr254, poz.1700), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.

71) Wbrzmieniu ustalonym przez art.24 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 70.

72) Wbrzmieniu ustalonym przez art.24 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 70.

73) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 22 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 5.

74) Dodany przez art.1 pkt 22 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

70)

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 267

Art. 150. §1. Organem administracji publicznej właściwym wsprawach wymienionych wart.149 jest organ, który wydał wsprawie decyzję wostatniej instancji. §2. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działalność organu wymienionego w§1, owznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższego stopnia, który równocześnie wyznacza organ właściwy w sprawach wymienionych wart.149 §2. §3. Przepis §2 nie dotyczy przypadków, gdy decyzję wostatniej instancji wydał minister, awsprawach należących do zadań jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegium odwoławcze.

Art. 151. §1.75) Organ administracji publicznej, októrym mowa wart.150, po przeprowadzeniu postępowania określonego wart.149 §2 wydaje decyzję, wktórej: 1) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art.145 §1, art.145a lub art.145b, albo 2) uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art.145 §1, art.145a lub art.145b, iwydaje nową decyzję rozstrzygającą oistocie sprawy. §2. Wprzypadku gdy wwyniku wznowienia postępowania nie można uchylić decyzji na skutek okoliczności, októrych mowa wart.146, organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji znaruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, zpowodu których nie uchylił tej decyzji. Art. 152. §1. Organ administracji publicznej właściwy wsprawie wznowienia postępowania wstrzyma zurzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji wwyniku wznowienia postępowania. §2. Na postanowienie wsprawie wstrzymania wykonania decyzji służy stronie zażalenie, chyba że postanowienie wydał minister lub samorządowe kolegium odwoławcze. Art. 153. (uchylony).76) Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji Art. 154. §1.77) Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być wkażdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. §2.77) W przypadkach określonych w§1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji. §3. (uchylony).78) Art. 155.79) Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być wkażdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji iprzemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art.154 §2 stosuje się odpowiednio. Art. 156. §1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 1) wydana została znaruszeniem przepisów owłaściwości; 2) wydana została bez podstawy prawnej lub zrażącym naruszeniem prawa;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.24 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

70. Przez art.2 pkt 1 ustawy zdnia 17 czerwca 2004r. ozmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr162, poz.1692), która weszła wżycie zdniem 1 września 2004r.

77) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 23 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 5.

78) Przez art.1 pkt 23 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

79) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 24 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

75) 76)

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 267

3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną; 4) została skierowana do osoby niebędącej stroną wsprawie; 5) była niewykonalna wdniu jej wydania ijej niewykonalność ma charakter trwały; wrazie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą; 6) 7) zawiera wadę powodującą jej nieważność zmocy prawa. §2. Nie stwierdza się nieważności decyzji zprzyczyn wymienionych w§1 pkt 1, 3, 4 i7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, atakże gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. Art. 157. §1.Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji wprzypadkach wymienionych wart.156 jest organ wyższego stopnia, agdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze – ten organ. §2. Postępowanie wsprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub zurzędu. §3. (uchylony).80) Art. 158. §1. Rozstrzygnięcie wsprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje wdrodze decyzji. §2. Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na skutek okoliczności, októrych mowa wart.156 §2, organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, zpowodu których nie stwierdził nieważności decyzji. Art. 159. §1. Organ administracji publicznej, właściwy wsprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzyma zurzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną zwad wymienionych wart.156 §1. §2. Na postanowienie owstrzymaniu wykonania decyzji służy stronie zażalenie. Art. 160. (uchylony).81) Art. 161. §1. Minister może uchylić lub zmienić wniezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli winny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa.

§2. Uprawnienia określone w§1 wstosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego wsprawach należących do zadań zzakresu administracji rządowej przysługują również wojewodzie. §3. Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany decyzji, służy roszczenie oodszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub zmienił tę decyzję; organ ten, wdrodze decyzji, orzeka również oodszkodowaniu. §4. Roszczenie oodszkodowanie przedawnia się zupływem trzech lat od dnia, wktórym stała się ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję. §5. (uchylony).82) Art. 162. §1. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję wpierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja: 1) stała się bezprzedmiotowa, astwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to winteresie społecznym lub winteresie strony; 2) została wydana zzastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, astrona nie dopełniła tego warunku. §2. Organ administracji publicznej, októrym mowa w§1, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana zzastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, astrona nie dopełniła tych czynności wwyznaczonym terminie.

Przez art.1 pkt 25 ustawy, októrej mowa wodnośniku

5. Przez art.2 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 76.

82) Przez art.2 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 76.

80) 81)

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 267

§3. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla decyzję na podstawie przepisów §1i2 wdrodze decyzji. Art. 163. Organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także winnych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone wniniejszym rozdziale, oile przewidują to przepisy szczególne. Dział III Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych Art. 164–179. (uchylone). Art. 180. §1. Wsprawach zzakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania wtych sprawach. §2. Przez sprawy zzakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy wynikające zprzepisów oubezpieczeniach społecznych, ozaopatrzeniach emerytalnych irentowych, ofunduszu alimentacyjnym, atakże sprawy wynikające zprzepisów oinnych świadczeniach wypłacanych zfunduszów przeznaczonych na ubezpieczenia społeczne. Art. 181. Organy odwoławcze właściwe wsprawach zzakresu ubezpieczeń społecznych określają przepisy odrębne; do postępowania przed tymi organami stosuje się odpowiednio przepis art.180 §1. Dział IV Udział prokuratora Art. 182. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej owszczęcie postępowania wcelu usunięcia stanu niezgodnego zprawem. Art. 183. §1. Prokuratorowi służy prawo udziału wkażdym stadium postępowania wcelu zapewnienia, aby postępowanie irozstrzygnięcie sprawy było zgodne zprawem. §2. Organ administracji publicznej zawiadamia prokuratora owszczęciu postępowania oraz otoczącym się postępowaniu wkażdym przypadku, gdy uzna udział prokuratora wpostępowaniu za potrzebny. Art. 184. §1. Prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę. §2. Prokurator wnosi sprzeciw do organu właściwego do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. §3. Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator Generalny. §4. Jeżeli podstawą sprzeciwu jest naruszenie przepisu art.145 §1 pkt 4, wniesienie sprzeciwu wymaga zgody strony. Art. 185. §1. Sprzeciw prokuratora powinien być rozpatrzony izałatwiony wterminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia. §2. Wrazie niezałatwienia sprzeciwu wterminie określonym w§1 mają odpowiednie zastosowanie przepisy art.36–38. Art. 186. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez prokuratora właściwy organ administracji publicznej wszczyna wsprawie postępowanie zurzędu, zawiadamiając otym strony. Art. 187. Wprzypadku wniesienia przez prokuratora sprzeciwu organ administracji publicznej, do którego sprzeciw wniesiono, obowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wstrzymania wykonania decyzji do chwili załatwienia sprzeciwu. Art. 188. Prokuratorowi, który bierze udział wpostępowaniu wprzypadkach określonych wart.182–184, służą prawa strony. Art. 189. Prokurator, który wniósł skargę na decyzję organu administracji publicznej do sądu administracyjnego, nie może ztych samych przyczyn wnieść sprzeciwu.

Dziennik Ustaw – 33 – Dział V (uchylony).83) Dział VI (uchylony). Dział VII Wydawanie zaświadczeń Art. 217. §1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się ozaświadczenie.

§2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 1) 2) osoba ubiega się ozaświadczenie ze względu na swój interes prawny wurzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. §3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wterminie siedmiu dni. §4.84) Zaświadczenie wydaje się wformie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się ozaświadczenie. Art. 218. §1. Wprzypadkach, októrych mowa wart.217 §2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi opotwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających zprowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź zinnych danych znajdujących się wjego posiadaniu. §

2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające. Art. 219. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia otreści żądanej przez osobę ubiegającą się onie następuje wdrodze postanowienia, na które służy zażalenie. Art. 220.85) §1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 1) znane są one organowi zurzędu; 2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp wdrodze elektronicznej na zasadach określonych wprzepisach ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji c) działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych iinnych). §2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego wdrodze zaświadczenia albo oświadczenia.

Przez art.4 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.2 pkt 12 ustawy, októrej mowa wodnośniku 7.

85) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 ustawy zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz. U. Nr106, poz.622), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

83) 84)

Poz. 267

Dziennik Ustaw – 34 – Dział VIII Skargi i wnioski Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. §

1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg iwniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji iinstytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu. §2. Petycje, skargi iwnioski mogą być składane do organizacji iinstytucji społecznych wzwiązku zwykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi zzakresu administracji publicznej. §3. Petycje, skargi iwnioski można składać winteresie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Art. 222. Otym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, anie jego forma zewnętrzna. Art. 223. §1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego iinne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych – rozpatrują oraz załatwiają skargi iwnioski wramach swojej właściwości. §2. Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu organizacji społecznej, winny niewłaściwego inieterminowego załatwiania skarg iwniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej wprzepisach prawa. Art. 224. Ilekroć wprzepisach niniejszego działu jest mowa oorganach państwowych – rozumie się przez to także organy przedsiębiorstw państwowych iinnych państwowych jednostek organizacyjnych. Art. 225. §1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut zpowodu złożenia skargi lub wniosku albo zpowodu dostarczenia materiału do publikacji oznamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał wgranicach prawem dozwolonych. §2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego iinne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki iinnym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg iwniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – oznamionach skargi lub wniosku.

Art. 226. Rada Ministrów wyda, wdrodze rozporządzenia, przepisy oorganizacji przyjmowania irozpatrywania skarg iwniosków. Rozdział 2 Skargi Art. 227. Przedmiotem skargi może być wszczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Art. 228. Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Art. 229. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: 1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa; 2)86) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia;

86)

Poz. 267

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 26 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 267

3)87) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych wpkt 2 – rada gminy; 4) zarządu powiatu oraz starosty, atakże kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży iinnych jednostek organizacyjnych, zwyjątkiem spraw określonych wpkt 2 – rada powiatu; 5) zarządu imarszałka województwa, zwyjątkiem spraw określonych wpkt 2 – sejmik województwa; 6) wojewody wsprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy minister, awinnych sprawach – Prezes Rady Ministrów; 7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór; 8) ministra – Prezes Rady Ministrów; 9) organu centralnego ijego kierownika – organ, któremu podlega. Art. 230. Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań idziałalności organizacji społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji, awstosunku do organu naczelnego organizacji – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji. Art. 231. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Art. 232. §1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, oile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu. §2. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, zobowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi osposobie jej załatwienia. §3. Oprzekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego. Art. 233. Skarga wsprawie indywidualnej, która nie była inie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego zurzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony. Art. 234. Wsprawie, wktórej toczy się postępowanie administracyjne: 1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu wtoku postępowania, zgodnie zprzepisami kodeksu; 2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć zurzędu. Art. 235. §1.88) Skargę wsprawie, wktórej wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, zzastrzeżeniem art.16 §1 zdanie drugie. §2. (uchylony).89) Art. 236. Wprzypadkach określonych wart.233 i234 organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie, awprzypadkach określonych wart.235 – organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany. Art. 237. §1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wciągu miesiąca.

Ze zmianą wprowadzoną przez art. 32 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr113, poz.984), który wszedł wżycie zdniem 27 października 2002r.

88) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 27 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 5.

89) Przez art.1 pkt 27 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

87)

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 267

§2. Posłowie na Sejm, senatorowie iradni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni osposobie załatwienia skargi, agdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także ostanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej wterminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania. §3. Osposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. §4. Wrazie niezałatwienia skargi wterminie określonym w§1 stosuje się przepisy art.36–38. Art. 238. §1.90) Zawiadomienie osposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, wjaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis zpodaniem imienia, nazwiska istanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało wformie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie oodmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne iprawne oraz pouczenie otreści art.239. §2.91) Wzawiadomieniu, októrym mowa w§1, wjednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego można pominąć imię inazwisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Art. 239. §1.92) Wprzypadku gdy skarga, wwyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną ijej bezzasadność wykazano wodpowiedzi na skargę, askarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko zodpowiednią adnotacją waktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. §2. (uchylony).93) Art. 240. Gdy skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według przepisów kodeksu (art.3§1 i2) albo nie należy do właściwości organów administracji publicznej, przepisy art.233–239 stosuje się odpowiednio, zzastrzeżeniem, że wmiejsce pozostałych przepisów kodeksu stosuje się przepisy postępowania właściwego dla danej sprawy. Rozdział 3 Wnioski Art. 241. Przedmiotem wniosku mogą być wszczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy izapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Art. 242. §1. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. §2. Wnioski wsprawach dotyczących zadań organizacji społecznych składa się do organów tych organizacji. Art. 243. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. Oprzekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. Art. 244. §1. Wsprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art.237 §1. §2. Osposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. Art. 245. Wrazie niemożności załatwienia wniosku wterminie określonym wart.244 właściwy organ obowiązany jest wtym terminie zawiadomić wnioskodawcę oczynnościach podjętych wcelu rozpatrzenia wniosku oraz oprzewidywanym terminie załatwienia wniosku. Art. 246. §1. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi wtrybie określonym wrozdziale 2 niniejszego działu.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 pkt 14 ustawy, októrej mowa wodnośniku

7. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 28 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

92) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 29 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 5.

93) Przez art.1 pkt 29 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

90) 91)

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 267

§

2. Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym wart.244 albo wskazanym wzawiadomieniu (art.245). Art. 247. Do wniosków stosuje się odpowiednio przepisy art.230, 237 §2 iart.238. Rozdział 4 Udział prasy iorganizacji społecznych Art. 248. §

1. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne do organów właściwych wmyśl art.228–230 i242 podlegają rozpatrzeniu izałatwieniu wtrybie określonym wprzepisach rozdziałów 2 i3 niniejszego działu. §2. Właściwy organ zawiadamia wprzepisanym terminie osposobie załatwienia skargi lub wniosku albo oich przekazaniu innemu organowi wcelu załatwienia również redakcję, jeżeli zażądała takiego zawiadomienia. Art. 249. Przepis art. 248 stosuje się odpowiednio do skarg i wniosków przekazanych przez organizacje społeczne do organów właściwych wmyśl art.228–230 oraz art.

242. Art. 250. (uchylony). Art. 251. Przepisy art.237 §4 oraz art.245 i246 stosuje się odpowiednio do redakcji prasowej, która opublikowała iprzesłała do właściwego organu administracji publicznej artykuł, notatkę lub inną wiadomość, wtrybie przewidzianym wniniejszym rozdziale. Art. 252. (uchylony). Rozdział 5 Przyjmowanie skarg iwniosków Art. 253. §1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego iinne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli wsprawach skarg iwniosków wustalonych przez siebie dniach igodzinach. §2. Kierownicy organów wymienionych w§1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli wsprawach skarg iwniosków co najmniej raz wtygodniu. §3. Dni igodziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz wtygodniu przyjęcia powinny się odbywać wustalonym dniu po godzinach pracy. §4. Informacja odniach igodzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu wsiedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz wpodporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych. §5. Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister oraz naczelny organ organizacji społecznej mogą ustalać sposób, dni igodziny przyjmowania obywateli wsprawach skarg iwniosków przez podporządkowane im organy ijednostki organizacyjne. Art. 254. Skargi iwnioski składane iprzekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego iinnych organów samorządowych iorganów organizacji społecznych oraz związane znimi pisma iinne dokumenty rejestruje się iprzechowuje wsposób ułatwiający kontrolę przebiegu iterminów załatwiania poszczególnych skarg iwniosków. Art. 255. (uchylony). Art. 256. Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu. Rozdział 6 Nadzór ikontrola Art. 257. Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych do sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, ado innych organów ijednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów.

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 267

Art. 258. §1. Nadzór ikontrolę nad przyjmowaniem izałatwianiem skarg iwniosków sprawują: 1) ministrowie – gdy chodzi oskargi załatwiane przez ministerstwa iinne jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe ministrowi; właściwi rzeczowo ministrowie we współdziałaniu zministrem właściwym do spraw administracji publicznej – gdy 2) chodzi oskargi załatwiane przez organy administracji rządowej; 3) terenowe organy administracji rządowej – gdy chodzi oskargi załatwiane przez jednostki organizacyjne nadzorowane przez te organy; 4) organy wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne – gdy chodzi oskargi załatwiane przez pozostałe organy państwowe iorgany państwowych jednostek organizacyjnych; 5) Prezes Rady Ministrów iwojewodowie – gdy chodzi oskargi załatwiane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne. §2. Nadzór ikontrolę nad przyjmowaniem izałatwianiem skarg iwniosków worganach organizacji społecznych sprawują statutowe organy nadzorcze tych organizacji oraz organy wyższego stopnia, zaś worganach naczelnych tych organizacji – organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad działalnością danej organizacji. Art. 259. §1.94) Organy, októrych mowa wart.258, dokonują okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ocen przyjmowania izałatwiania skarg iwniosków przez organy ijednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi. §2. (uchylony).95) §3.96) Wwyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen organy wymienione w§1 dążą do usunięcia przyczyn skarg oraz do pełnego wykorzystania wniosków wcelu polepszenia działalności poszczególnych organów iinnych państwowych jednostek organizacyjnych. Art. 260. (uchylony). Dział IX Opłaty i koszty postępowania Art. 261. §1. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat ikosztów postępowania, które zgodnie zprzepisami powinny być uiszczone zgóry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, adłuższy niż czternaście dni. §2. Jeżeli wwyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana. §3. Na postanowienie wsprawie zwrotu podania służy zażalenie. §4. Organ powinien jednak załatwić podanie mimo nieuiszczenia należności: 1) jeżeli za niezwłocznym załatwieniem przemawiają względy społeczne lub wzgląd na ważny interes strony; 2) jeżeli wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity; 3) jeżeli podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą. Art. 262. §1. Stronę obciążają te koszty postępowania, które: 1) wynikły zwiny strony; 2) zostały poniesione winteresie lub na żądanie strony, anie wynikają zustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. §2. Wuzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki wokreślonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 30 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

5. Przez art.1 pkt 30 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

96) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 30 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

94) 95)

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 267

Art. 263. §1. Do kosztów postępowania zalicza się koszty podróży iinne należności świadków ibiegłych oraz stron w przypadkach przewidzianych w art. 56, a także koszty spowodowane oględzinami na miejscu, jak również koszty doręczenia stronom pism urzędowych. §2. Organ administracji publicznej może zaliczyć do kosztów postępowania także inne koszty bezpośrednio związane zrozstrzygnięciem sprawy. Art. 264. §1. Jednocześnie zwydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali wdrodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin isposób ich uiszczenia. §2. Na postanowienie wsprawie kosztów postępowania osobie zobowiązanej do ich poniesienia służy zażalenie. Art. 265. Wszelkie nieuiszczone wterminie opłaty ikoszty postępowania oraz inne należności wynikłe ztego postępowania podlegają ściągnięciu wtrybie przepisów oegzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. Art. 266. Pracownik organu administracji publicznej winny błędnego wezwania strony (art.56 §1) obowiązany jest do zwrotu wynikłych stąd kosztów. Orzekanie iściąganie należności od tego pracownika następuje wtrybie administracyjnym. Art. 267. Wrazie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat, kosztów inależności związanych ztokiem postępowania organ administracji publicznej może ją zwolnić wcałości lub wczęści od ponoszenia tych opłat, kosztów inależności. Zwolnienie od opłat skarbowych następuje zzachowaniem przepisów otych opłatach. Dział X Przepisy końcowe Art. 268. (uchylony). Art. 268a. Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw wjego imieniu wustalonym zakresie, awszczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień izaświadczeń. Art. 269. Decyzje określone winnych przepisach prawnych jako prawomocne uważa się za ostateczne, chyba że zprzepisów tych wynika, iż dotyczą one takiej decyzji, która została utrzymana w mocy w postępowaniu sądowym bądź też nie została zaskarżona wtym postępowaniu zpowodu upływu terminu do wniesienia skargi.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 267 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.