Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 268 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-27
Data wydania:2013-01-30
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 268 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 268

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 30 stycznia 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy odokumentach paszportowych

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 13 lipca 2006r. odokumentach paszportowych (Dz. U. Nr143, poz.1027), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą zdnia 11 stycznia 2008r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych (Dz. U. Nr32, poz.192), 2) ustawą zdnia 4 września 2008r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych oraz ustawy oopłacie skarbowej (Dz. U. z2010r. Nr8, poz.51), 3) ustawą zdnia 2 kwietnia 2009r. ozmianie ustawy ogromadzeniu, przetwarzaniu iprzekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr69, poz.595), 4) ustawą zdnia 21 maja 2009r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych (Dz. U. Nr95, poz.791), 5) ustawą zdnia 16 września 2011r. owymianie informacji zorganami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr230, poz.1371), 6) ustawą zdnia 25 maja 2012r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych (Dz. U. poz.798), 7) ustawą zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy oewidencji ludności idowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.921), 8) ustawą zdnia 16 listopada 2012r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych (Dz. U. poz.1415) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 18 stycznia 2013r.


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) art.55–57, 59, 62–64 ustawy zdnia 13 lipca 2006r. odokumentach paszportowych (Dz. U. Nr143, poz.1027), które stanowią: „Art. 55. Wustawie zdnia 4 września 1997r. odziałach administracji rządowej (Dz. U. z2003r. Nr159, poz.1548, zpóźn. zm.a)) wprowadza się następujące zmiany: 1) wart.6 wust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ewidencji ludności, dowodów osobistych;”;

a)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2003r. Nr162, poz.1568 iNr190, poz.1864, z2004r. Nr19, poz.177, Nr69, poz.624, Nr91, poz.873, Nr96, poz.959, Nr116, poz.1206, Nr238, poz.2390 iNr273, poz.2702, z2005r. Nr17, poz.141, Nr33, poz.288, Nr155, poz.1298, Nr169, poz.1414 i1417 iNr267, poz.2258 oraz z2006r. Nr45, poz.319, Nr75, poz.519 iNr104, poz.708.

Dziennik Ustaw 2) –2– Poz. 268

wart.29 wust.1 wpkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt 10 wbrzmieniu: „10) paszportów.”.

Art. 56. Wustawie zdnia 13 czerwca 2003r. ocudzoziemcach (Dz. U. Nr128, poz.1175, zpóźn. zm.b)) wart.73 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Polski dokument podróży dla cudzoziemca jest ważny przez okres do 1 roku.”. Art. 57. Wustawie zdnia 13 czerwca 2003r. oudzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr128, poz.1176, zpóźn. zm.c)) wart.74 wprowadza się następujące zmiany: 1) ust.3 i4 otrzymują brzmienie: „3. Dokument podróży przewidziany wKonwencji Genewskiej jest ważny przez okres jednego roku.

4. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy, jest ważna przez okres 2 lat.”; 2) ust.5 uchyla się.”

„Art. 59. Do dnia 1 października 2006r. uprawnienia Służby Kontrwywiadu Wojskowego iSłużby Wywiadu Wojskowego określone wart.52 ust.2 pkt 9 i10 przysługują Wojskowym Służbom Informacyjnym.” „Art. 62. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.4 ust.6, art.5 ust.2, art.10 ust.3 oraz art.15 ust.3 ustawy zdnia 29 listopada 1990r. opaszportach (Dz. U. z1991r. Nr2, poz.5, z1997r. Nr114, poz.739, z2002r. Nr62, poz.557 oraz z2005r. Nr178, poz.1479) zachowują moc do czasu wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.1, art.20 ust.2 oraz art.31 ust.2 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 63.

1. Do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007r., paszporty tymczasowe wydaje się według wzoru określonego wzałączniku nr4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 12 lipca 2002r. wsprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, atakże trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej wprzypadku ujawnienia wczasie kontroli granicznej wad wpaszportach (Dz. U. Nr114, poz.991, z2005r. Nr262, poz.2197 oraz z2006r. Nr130, poz.904).

2. Wpaszportach tymczasowych, októrych mowa wust.1, nie wypełnia się strony drugiej. Art. 64. Dokumenty paszportowe mogą być wydawane bez zamieszczania w nich odcisków palców, jednak nie dłużej niż do upływu 36 miesięcy od przyjęcia przez Komisję Europejską wymagań technicznych dotyczących wspólnych norm wzakresie odcisków palców.”; art.2 ustawy zdnia 11 stycznia 2008r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych (Dz. U. Nr32, poz.192), któ2) ry stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; 3) art.3–5 ustawy zdnia 4 września 2008r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych oraz ustawy oopłacie skarbowej (Dz. U. z2010r. Nr8, poz.51), które stanowią: „Art. 3. Paszporty wydane przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy małoletnim, którzy nie ukończyli 5 lat, zachowują ważność do czasu upływu terminów wnich określonych. Art. 4.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.11 ust.1, art.20 ust.2 iart.31 ust.2 ustawy, októrej mowa wart.1, zachowują moc do czasu wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.1, art.20 ust.2 iart.31 ust.2 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr96, poz.959 iNr179, poz.1842, z2005r. Nr90, poz.757, Nr94, poz.788, Nr132, poz.1105 iNr163, poz.1362 oraz z2006r. Nr104, poz.708 i711. c) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z2005r. Nr90, poz.757 iNr94, poz.788.

b)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 268

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.54 ustawy, októrej mowa wart.


1, zachowują moc do czasu wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.54 ustawy, októrej mowa wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2009r. Art. 5. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt 7 wzakresie dotyczącym art.18 ust.4, który wchodzi wżycie zdniem 29 czerwca 2009r.”; 4) art.9 ustawy zdnia 2 kwietnia 2009r. ozmianie ustawy ogromadzeniu, przetwarzaniu iprzekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr69, poz.595), który stanowi: „Art. 9. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt 8 wczęści dotyczącej art.29 ust.2, który wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 5) art.2 i3 ustawy zdnia 21 maja 2009r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych (Dz. U. Nr95, poz.791), które stanowią: „Art. 2. Organy paszportowe wterminie do 7 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy usuną zewidencji paszportowych dane biometryczne wpostaci odcisków palców przechowywane wtych ewidencjach na podstawie dotychczasowych przepisów, wprzypadku wpisania przez organ paszportowy do ewidencji potwierdzenia przyjęcia sporządzonego dokumentu paszportowego lub informacji, októrych mowa wart.50 pkt 2 i5 ustawy określonej wart.1. Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”; art.36 ustawy zdnia 16 września 2011r. owymianie informacji zorganami ścigania państw członkowskich Unii Euro6) pejskiej (Dz. U. Nr230, poz.1371), który stanowi: „Art. 36. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”; 7) art.2 ustawy zdnia 25 maja 2012r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych (Dz. U. poz.798), który stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 8) art.4 ustawy zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy oewidencji ludności idowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.921), który stanowi: „Art. 4. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 16 sierpnia 2012r.”; 9) art.2 i3 ustawy zdnia 16 listopada 2012r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych (Dz. U. poz.1415), które stanowią: „Art. 2. Do postępowań w sprawach wydania, odmowy wydania lub unieważnienia paszportu, w tym drugiego paszportu oraz paszportu tymczasowego, wszczętych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Dziennik Ustaw –4– Poz. 268

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 30 stycznia 2013r. (poz.268)

USTAWA zdnia 13 lipca 2006r. odokumentach paszportowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) rodzaje dokumentów paszportowych; 2) właściwość organów wydających dokumenty paszportowe; 3) okoliczności uzasadniające odmowę wydania lub unieważnienie dokumentu paszportowego; 4) zakres danych wpisywanych do dokumentu paszportowego; 5) zakres danych zawartych wewidencjach paszportowych oraz sposób prowadzenia tych ewidencji izasady udostępniania danych wnich gromadzonych oraz organy właściwe wtych sprawach. Art. 2. Ilekroć wustawie mowa jest o: 1) danych biometrycznych – należy przez to rozumieć wizerunek twarzy iodciski palców umieszczone wdokumentach paszportowych wformie elektronicznej; 2) dokumencie paszportowym – należy przez to rozumieć: paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych; 3) organie paszportowym – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, wojewodę ikonsula; 4) sporządzeniu dokumentu paszportowego – należy przez to rozumieć przeniesienie danych osobowych ibiometrycznych osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego do książeczki paszportowej w postaci graficznej ielektronicznej; 5) utracie dokumentu paszportowego – należy przez to rozumieć fizyczną utratę dokumentu przez osobę, dla której został sporządzony, która nastąpiła wszczególności wwyniku zagubienia lub przestępstwa; 6)1) zniszczeniu dokumentu paszportowego – należy przez to rozumieć zniszczenie dokumentu wstopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu. Art. 3. Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie wprzypadkach przewidzianych wustawie. Art. 4. Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy ipobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, atakże tożsamość osoby wnim wskazanej wzakresie danych, jakie ten dokument zawiera. Art. 5. Dokumenty paszportowe wokresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 6.

1. Do postępowań wsprawach uregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2013r. poz.267).


1)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 ustawy zdnia 4 września 2008r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych oraz ustawy oopłacie skarbowej (Dz. U. z2010r. Nr8, poz.51), która weszła wżycie zdniem 19 lutego 2010r.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 268

2. Do postępowań uregulowanych ustawą należących do właściwości konsula stosuje się przepisy ustawy zdnia 13 lutego 1984r. ofunkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z2002r. Nr215, poz.1823, zpóźn. zm.2)). Art. 7.

1. Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych iuiszczeniu należnej opłaty.

2. Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych są wydawane bez pobierania opłat.

3. Wpaszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych. Art. 8.1. Ulga wopłacie za wydanie paszportu przysługuje: 1) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2011r. Nr127, poz.721, zpóźn. zm.3)), atakże współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu; 2) osobom przebywającym wdomach pomocy społecznej lub wzakładach opiekuńczych albo korzystającym zpomocy społecznej wformie zasiłków stałych; 3) kombatantom iinnym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy zdnia 24 stycznia 1991r. okombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych iokresu powojennego (Dz. U. z2012r. poz.400); 4)4) osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom istudentom. 2.Wrazie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi wopłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga wopłacie.

3. Ulga wopłacie, októrej mowa wust.1, wynosi 50% kwoty określonej wprzepisach wydanych na podstawie art.11 ust.1. Art. 9. Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od: 1) osób, które wdniu złożenia wniosku owydanie paszportu mają ukończone 70 lat; 2) osób, októrych mowa wart.8 ust.1 pkt 2, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje wcelu długotrwałego leczenia lub wzwiązku zkoniecznością poddania się operacji; 3) osób, które złożyły wniosek owymianę paszportu zpowodu jego wady technicznej; 4) żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, zwyjątkiem żołnierzy zawodowych. Art. 10.

1. Opłatę za wydanie paszportu obniża się wprzypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej znastępujących okoliczności: 1)5) miany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, októrych mowa wart.18 ust.1 z pkt 1–3, 5 i9; 2) zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości; 3) braku wdotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie wnim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

2. Opłatę, októrej mowa wust.1, ustala się odejmując od opłaty obowiązującej wdniu złożenia wniosku onowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu – wprzypadku paszportu zterminem ważności 10 lat lub jedną piątą – wprzypadku wydania paszportu zterminem ważności 5 lat.

3. (uchylony).6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr173, poz.1808, z2007r. Nr180, poz.1280 iNr181, poz.1287, z2008r. Nr216, poz.1367, z2010r. Nr81, poz.531 iNr167, poz.1131 oraz z2012r. poz.161.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2011r. Nr171, poz.1016, Nr209, poz.1243 i1244 iNr291, poz.1707, z2012r. poz.986 i1456 oraz z2013r. poz.73.

4) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

5) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

6) Przez art.1 pkt 3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

2)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 268

Art. 10a.7)

1. Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o200% wstosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę wdniu złożenia wniosku onowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony zprzyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

2. Przepisów ust.1 nie stosuje się wobec osób, októrych mowa wart.9 pkt 1, 2 i4. Art. 11. 1.8) Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie dokumentu paszportowego, tryb uiszczania tych opłat oraz tryb zwrotu tej opłaty wprzypadku wydania decyzji ounieważnieniu dokumentu paszportowego. Rozporządzenie powinno wszczególności uwzględniać zróżnicowaną wysokość opłat wzależności od rodzaju dokumentu paszportowego iterminu ważności paszportu. Opłata za wydanie dokumentu paszportowego powinna uwzględniać koszty produkcji ipersonalizacji tego dokumentu.

2. Opłaty za wydanie dokumentów paszportowych stanowią dochód budżetu państwa. Art. 12. Za paszporty ipaszporty tymczasowe wydane przez konsula pobiera się opłatę wwysokości określonej wprzepisach wydanych na podstawie ustawy zdnia 13 lutego 1984r. ofunkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 13.9)

1. Wniosek owydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, zwyjątkiem następujących przypadków: wniosek owydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekuno1) wie albo jeden zrodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz zpisemną zgodą drugiego zrodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza; wniosek owydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzi2) cielską składają rodzice, aniepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

2. Przy składaniu wniosku owydanie dokumentu paszportowego osobom, októrych mowa wust.1, jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

3. (uchylony).10)

4. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wymagana obecność osoby małoletniej oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

5. Wuzasadnionych przypadkach, gdy wdanym państwie nie ma polskiego urzędu konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie wniosku owydanie paszportu tymczasowego wurzędzie konsularnym, na wniosek osoby ubiegającej się owydanie paszportu tymczasowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku iosobistego odbioru tego dokumentu. Art. 14.9)

1. Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden zrodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. Wprzypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego znich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

2. Jeżeli uzyskanie zgody jednego zrodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko jednego zrodziców, oile przemawia za tym dobro małoletniego.

3. Wprzypadku gdy małoletni przebywa za granicą bez opieki rodziców, paszport tymczasowy może być wydany bez ich zgody.

4. Przepisy ust.1–3 stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego. Art. 15.9)

1. Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, zwyjątkiem osoby małoletniej iubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

Dodany przez art.1 pkt 4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

9) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

10) Przez art.1 pkt 1 ustawy zdnia 25 maja 2012r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych (Dz. U. poz.798), która weszła wżycie zdniem 11 sierpnia 2012r.

7) 8)

Dziennik Ustaw –7– Poz. 268

2. Wuzasadnionych przypadkach, zwłaszcza wwarunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Wtym przypadku przepisu art.16 nie stosuje się. Art. 16. Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe ibiometryczne zamieszczone wtym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym. Art. 17.

1. Wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek: 1) sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się odokument paszportowy postępowanie wsprawie karnej lub postępowanie wsprawie oprzestępstwo skarbowe, postępowanie wsprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne; 2) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego wsprawie karnej, wtym oprzestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się owydanie dokumentu paszportowego.

2. Wprzypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się odokument paszportowy, pomimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę jego wydania, konsul może wydać paszport tymczasowy. Owydaniu takiego paszportu konsul informuje organ, który wystąpił zwnioskiem oniewydawanie dokumentu paszportowego. Art. 18.

1. Wdokumencie paszportowym zamieszcza się następujące dane: 1) nazwisko; 2) imię (imiona); 3) datę imiejsce urodzenia; 4) obywatelstwo; 5) płeć; 6) wizerunek twarzy ipodpis posiadacza; 7) datę wydania idatę upływu ważności dokumentu paszportowego; 8) serię inumer dokumentu paszportowego; 9) numer PESEL; 10) nazwę organu wydającego; 11) dane biometryczne.

2. Wdokumentach paszportowych wydawanych osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza. 3.11) Wdokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza, jeżeli osoby te zpowodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie. 4.12) Wdokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych. Art. 18a.13)

1. Wprzypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych wdokumencie paszportowym, októrych mowa wart.18 ust.1 pkt 1–3, 5 i9, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić ojego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż wterminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, awprzypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

2. Wprzypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, októrym mowa wust.1, wynosi 90 dni.

Dodany przez art.1 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt 7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; wszedł wżycie zdniem 29 czerwca 2009r.

13) Dodany przez art.1 pkt 8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

11) 12)

Dziennik Ustaw –8– Poz. 268

Art. 19.

1. Minister Obrony Narodowej dokonuje wpaszporcie wpisu potwierdzającego status osoby, októrej mowa wart.III ust.3 Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej wLondynie dnia 19 czerwca 1951r. (Dz. U. z2000r. Nr21, poz.257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052), oraz prowadzi rejestr tych wpisów.

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku i inne dokumenty wymagane do dokonania w paszporcie wpisu potwierdzającego status osoby, októrej mowa wust.1, tryb postępowania wtych sprawach, wzór wpisu isposób jego uchylania, atakże sposób prowadzenia rejestru tych wpisów iwzór rejestru wpisu, uwzględniając jego elektroniczną lub papierową formę. Art. 20.

1. Dokumenty paszportowe mają formę książeczki. 2.14) Minister właściwy do spraw wewnętrznych wporozumieniu zministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia: 1) wzory dokumentów paszportowych iwniosków owydanie dokumentów paszportowych; 2) wzory zaświadczeń wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej ozatrzymaniu dokumentu paszportowego oraz ozgłoszeniu utraty dokumentu paszportowego; 3) sposób pobierania danych biometrycznych izamieszczania ich wdokumentach paszportowych; 4) dokumenty wymagane do otrzymania dokumentów paszportowych; 5) tryb wydawania dokumentów paszportowych, zuwzględnieniem sytuacji, októrej mowa wart.13 ust.5 iart.15 ust.2; 6) tryb postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej wprzypadku: a) okazania wczasie kontroli granicznej dokumentu paszportowego unieważnionego, nieważnego lub zniszczonego, b) ujawnienia wad lub fałszerstwa wokazanym dokumencie paszportowym, c) zgłoszenia się do kontroli granicznej osoby, która utraciła dokument paszportowy.

3. Rozporządzenie, októrym mowa wust.2, uwzględnia wszczególności: 1) zróżnicowanie składanych dokumentów wzależności od rodzaju dokumentu paszportowego; 2) konieczność weryfikacji przez osoby ubiegające się owydanie paszportu danych biometrycznych zawartych wwydawanym dokumencie; 3)15) konieczność zatrzymania przez funkcjonariusza Straży Granicznej dokumentu paszportowego, wprzypadku gdy dokument ten jest unieważniony, został zgłoszony jako utracony, zniszczony, zawierający wady lub sfałszowany.

4. Wprzypadku zmiany wzoru dokumentów paszportowych wrozporządzeniu, októrym mowa wust.2, można określić termin ważności wzorów oraz terminy, do upływu których mogą być stosowane blankiety dotychczasowego wzoru. Rozdział 2 Paszporty ipaszporty tymczasowe Art. 21. (uchylony).16) Art. 22.17) Wwyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej opaszport, wszczególności uzasadnionych: 1) względami ochrony życia izdrowia tej osoby, 2) poważnymi trudnościami wprowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, 3) posiadaniem wpaszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa, 4) względami bezpieczeństwa państwa – po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport, ztym że okres jego ważności wynosi 2 lata od daty jego wydania.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 9 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 9 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

16) Przez art.1 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10.

17) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 10 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

14) 15)

Dziennik Ustaw Art. 23.17)

1. Paszport tymczasowy wydaje się: 1) (uchylony);18) 2) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego wRzeczypospolitej Polskiej; 3) osobom przebywającym czasowo wRzeczypospolitej Polskiej iza granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu; 4) osobom przebywającym wRzeczypospolitej Polskiej iza granicą, wudokumentowanych nagłych przypadkach związanych zchorobą lub pogrzebem członka rodziny; 5)19) osobom przebywającym wRzeczypospolitej Polskiej iza granicą, wudokumentowanych nagłych przypadkach związanych zprowadzoną działalnością zawodową.

2. Dopuszcza się możliwość wydania paszportu tymczasowego zurzędu osobom przebywającym za granicą, które nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności. Art. 24.

1. Wszczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydawanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczania wtym paszporcie numeru PESEL: 1) małoletniemu urodzonemu za granicą; 2) obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza okręgiem konsularnym; 3) obywatelowi polskiemu stale zamieszkałemu wokręgu konsularnym, któremu do chwili złożenia wniosku opaszport nie został nadany numer PESEL.

2. (uchylony).20)

3. (uchylony).20)

4. (uchylony).20) Rozdział 3 Paszporty dyplomatyczne ipaszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych Art. 25. Wpaszporcie dyplomatycznym oprócz danych, októrych mowa wart.18, zamieszcza się dodatkowo stopień dyplomatyczny, funkcję, stanowisko lub tytuł posiadacza paszportu. Art. 26.21)

1. Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Marszałek iwicemarszałkowie Sejmu; 3) Marszałek iwicemarszałkowie Senatu; 4) Prezes iwiceprezesi Rady Ministrów; 5) ministrowie, sekretarze ipodsekretarze stanu; 6) posłowie isenatorowie; 7) posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani wRzeczypospolitej Polskiej; 8) Prezes, Wiceprezes isędziowie Trybunału Konstytucyjnego;

Przez art.1 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

10. Dodany przez art.1 pkt 1 ustawy zdnia 16 listopada 2012r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych (Dz. U. poz.1415), która weszła wżycie zdniem 17 stycznia 2013r.

20) Przez art.1 pkt 11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

21) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 12 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

18) 19)

–9–

Poz. 268

Dziennik Ustaw 9) Pierwszy Prezes iPrezesi Sądu Najwyższego; 10) Prezes iwiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. Paszporty dyplomatyczne otrzymują także małżonkowie osób wymienionych wust.1 pkt 1–5 i8–10, jeżeli towarzyszą im wpodróży służbowej poza granicami kraju. Art. 27.

1. Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są również osoby zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje: 1) wsłużbie zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny; 2) związane zprzywilejami iimmunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów międzynarodowych; 3) wwyniku skierowania do pracy worganizacjach międzynarodowych.

2. Paszport dyplomatyczny przysługuje członkom rodziny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. osłużbie zagranicznej (Dz.U. Nr128, poz.1403, zpóźn. zm.22)) osób, októrych mowa wust.1, jeżeli pozostają znimi we wspólnocie domowej iprzesiedlają się znimi za granicę.

3. Członkowie rodzin osób, októrych mowa wust.1, nieprzesiedlający się za granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego wcelu odwiedzin tych osób.

4. Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są także byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Ministrowie Spraw Zagranicznych, którzy zostali powołani do pełnienia tych funkcji, poczynając od dnia 24 sierpnia 1989r. Art. 28.

1. Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje członkom służby zagranicznej nieposiadającym stopnia dyplomatycznego oraz innym osobom skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych wplacówce zagranicznej.

2. Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje członkom rodziny wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 27 lipca 2001r. osłużbie zagranicznej osób, októrych mowa wust.1, jeżeli pozostają znimi we wspólnocie domowej iprzesiedlają się znimi za granicę.

3. Członkowie rodzin osób, októrych mowa wust.1, nieprzesiedlający się za granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wcelu odwiedzin tych osób. Art. 29.

1. Paszportem dyplomatycznym ipaszportem służbowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych można się legitymować wyłącznie wtrakcie podróży służbowej lub wzwiązku zwykonywaniem czynności służbowych poza granicami kraju. 2.23) Ograniczenia, októrym mowa wust.1, nie stosuje się do osób wymienionych wart.27 ust.1 i2 oraz wart.28 ust.1 i2, jeżeli zostały wyznaczone do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osób wymienionych wart.27 ust.4. Art. 30. Wprzypadkach uzasadnionych potrzebami służby zagranicznej oraz względami bezpieczeństwa państwa tej samej osobie można wydać drugi paszport dyplomatyczny lub służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Art. 31.

1. Wprzypadkach uzasadnionych potrzebą ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą minister właściwy do spraw zagranicznych może podjąć decyzję owydaniu paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych również obywatelom polskim innym niż wskazanym wart.26–28. – 10 – Poz. 268

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr273, poz.2703, z2006r. Nr170, poz.1217 i1218 iNr220, poz.1600, z2008r. Nr227, poz.1505 oraz z2009r. Nr161, poz.1277.

23) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

22)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 268

2.24) Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, określi, wdrodze rozporządzenia, tryb i miejsce przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozporządzenie powinno uwzględniać zwyczaje międzynarodowe oraz potrzebę szczególnej ochrony paszportów dyplomatycznych ipaszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych przed zgubieniem. Rozdział 4 Okres ważności, utrata iunieważnianie dokumentów paszportowych Art. 32.

1. Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. 1a. (uchylony).25) 2.26) Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5lat od daty jego wydania. Art. 33.

1. Paszport tymczasowy jest ważny przez okres wnim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

2. (uchylony).27) Art. 34. Paszport dyplomatyczny ipaszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych są ważne przez okres wnich wskazany, ztym że okres ich ważności nie może przekroczyć 10 lat od daty ich wydania. Art. 35. Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 36. 1.28) Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić otym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.

2. Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany.

3. Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej. Organy te przekazują dokument organowi paszportowemu, który go wydał.

4. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany wmiejsce utraconego, czy też owydanie nowego dokumentu nie występowała. Art. 37.29)

1. Dokument paszportowy traci ważność: 1) zdniem zawiadomienia ojego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu; 2)30) zdniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego; 3) zdniem śmierci jego posiadacza; 4) upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierpo dzającego zmianę danych, októrych mowa wart.18 ust.1 pkt 1–3, 5 i9, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, awprzypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

2. Wprzypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, októrym mowa wust.1 pkt 4, wynosi 4 miesiące.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 14 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt 15 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1; uchylonym przez art.1 pkt 4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 10.

26) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 10.

27) Przez art.1 pkt 5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10.

28) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

29) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 17 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

30) Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 ustawy zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy oewidencji ludności idowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.921), która weszła wżycie zdniem 16 sierpnia 2012r.

24) 25)

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 268

Art. 38.

1. Dokument paszportowy podlega unieważnieniu: 1) na wniosek: a) sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie wsprawie oprzestępstwo skarbowe, postępowanie wsprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne, b) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, wtym oprzestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego; 2) jeżeli został wydany znaruszeniem przepisów ustawy; 3) (uchylony).31)

2. (uchylony).32)

3. Na wniosek sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej, unieważnia się dokument paszportowy małoletniego, wstosunku do którego ma zostać wydane orzeczenie wprzedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej. Art. 39. 1.33) Unieważnienie iodmowa wydania dokumentu paszportowego następuje wdrodze decyzji administracyjnej.

2. Wniesienie odwołania od decyzji ounieważnieniu tego dokumentu nie wstrzymuje jej wykonania.

3. Osoba, wobec której wydano decyzję ounieważnieniu dokumentu paszportowego, jest obowiązana do jego zwrotu organowi paszportowemu.

4. Osoba zgłaszająca zgon lub inna osoba posiadająca dokument paszportowy osoby zmarłej jest obowiązana do zwrotu tego dokumentu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, właściwemu do sporządzenia aktu zgonu lub organowi paszportowemu.

5. Wrazie niewykonania obowiązku, októrym mowa wust.3, mają zastosowanie przepisy ustawy zdnia 17 czerwca 1966r. opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji (Dz. U. z2012r. poz.1015, zpóźn. zm.34)). Art. 40.35)

1. Wprzypadku wydania decyzji, októrej mowa wart.38 ust.1 pkt 1 i2 iust.3, przysługuje zwrot opłaty paszportowej za każdy pełny rok objęty unieważnieniem paszportu.

2. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi organ paszportowy ustala w drodze decyzji administracyjnej wydawanej zurzędu, przyjmując za każdy pełny rok: 1) jedną dziesiątą – wprzypadku unieważnienia paszportu zterminem ważności 10 lat, 2) jedną piątą – wprzypadku unieważnienia paszportu zterminem ważności 5 lat, 3) jedną drugą – wprzypadku unieważnienia paszportu zterminem ważności 2 lat – części opłaty obowiązującej wdniu wydania decyzji wtej sprawie.

3. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi może być ustalona również wdecyzji ounieważnieniu paszportu. Rozdział 5 Właściwość organów Art. 41.35)

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem właściwym wsprawach zapewnienia książeczek dokumentów paszportowych, sporządzania paszportów oraz na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, sporządzania paszportów dyplomatycznych ipaszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przez art.1 pkt 18 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

1. Przez art.1 pkt 18 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

33) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 19 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

34) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2012r. poz.1166, 1342 i1529.

35) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 20 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

31) 32)

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 268

2. Konsul iwojewoda są organami właściwymi wsprawach sporządzania paszportów tymczasowych.

3. Koszty związane zwydawaniem dokumentów paszportowych przez organy paszportowe są finansowane zbudżetu państwa zczęści, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz wojewodowie, każdy wzakresie swojego działania.

4. Koszty związane z wydawaniem dokumentów paszportowych przez konsulów oraz paszportów dyplomatycznych ipaszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych są finansowane zbudżetu państwa zczęści, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych. Art. 42.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów ipaszportów tymczasowych.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów dyplomatycznych ipaszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem wyższego stopnia wrozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wstosunku do wojewodów ikonsulów, wzakresie wskazanym wustawie, adotyczącym paszportów ipaszportów tymczasowych. Art. 43.36)

1. Paszporty ipaszporty tymczasowe wRzeczypospolitej Polskiej wydaje iodmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek owydanie dokumentu paszportowego, aza granicą – konsul.

2. Paszporty ipaszporty tymczasowe wRzeczypospolitej Polskiej unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby posiadającej dokument paszportowy, awrazie braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy tej osoby, aza granicą – konsul.

3. Osobom zamieszkującym wRzeczypospolitej Polskiej, wobec których nie można ustalić właściwości miejscowej, októrej mowa wust.2, paszporty ipaszporty tymczasowe unieważnia organ paszportowy, który jako ostatni wydał obywatelowi dokument paszportowy. Art. 44. 1.37) W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes państwa, paszport może wydać minister właściwy do spraw wewnętrznych. 2.38) Minister właściwy do spraw wewnętrznych, wdrodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu. 3.39) Osoba, która otrzymała decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek ojego wydanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wybranego przez siebie wojewody, aza granicą – do konsula. 4.39) Decyzja, októrej mowa wust.3, wygasa, jeżeli złożenie wniosku owydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania. Art. 45.

1. Paszporty dyplomatyczne ipaszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydaje, odmawia ich wydania iunieważnia minister właściwy do spraw zagranicznych.

2. Paszporty, októrych mowa wust.1, mogą być, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych, unieważnione za granicą przez konsula. 3.40) W uzasadnionych przypadkach, na polecenie ministra właściwego do spraw zagranicznych, złożenie wniosku o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbiór paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dokonanie dodatkowego wpisu wpaszporcie dyplomatycznym wzakresie, októrym mowa wart.25, może nastąpić wurzędzie konsularnym.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

19. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 22 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

38) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 19.

39) Dodany przez art.1 pkt 3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

40) Dodany przez art.1 pkt 23 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

36) 37)

Dziennik Ustaw – 14 – Rozdział 6 Ewidencja wydanych iunieważnionych dokumentów paszportowych Art. 46.

1. Tworzy się centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, zwaną dalej „centralną ewidencją”.

2. Centralna ewidencja jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który jest administratorem danych zgromadzonych wtej ewidencji. Art. 47.

1. Organy paszportowe prowadzą, wzakresie swoich uprawnień, ewidencje wydanych iunieważnionych dokumentów paszportowych, zwane dalej „ewidencjami paszportowymi”.

2. Organy paszportowe są administratorami danych zgromadzonych wewidencjach paszportowych. Art. 48.41) Organy paszportowe przetwarzają dane gromadzone wprowadzonych ewidencjach paszportowych icentralnej ewidencji bez zawiadamiania osób, których te dane dotyczą, jeżeli służą one do realizacji zadań określonych ustawą. Art. 49.

1. Centralna ewidencja iewidencje paszportowe są prowadzone wsystemie teleinformatycznego zbioru danych oosobie iposiadanych przez nią dokumentach paszportowych.

2. Wuzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia ewidencji paszportowych wpostaci informatycznych wydruków lub wformie pisemnej.

3. Organy paszportowe przekazują, wformie elektronicznej, do centralnej ewidencji dane zewidencji paszportowych niezwłocznie po podjęciu decyzji owydaniu, odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego. Art. 50. Wewidencjach paszportowych wpisuje się dane określone wart.18 ust.1 iart.25 oraz: 1) datę złożenia wniosku owydanie dokumentu paszportowego; 2) informację oodmowie wydania dokumentu paszportowego zpowodów, októrych mowa wart.17 ust.1; 3) datę wydania decyzji iprzyczynę unieważnienia dokumentu paszportowego; 3a)42) informację ozastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie przez uprawniony organ środka zapobiegawczego wpostaci zakazu opuszczania kraju połączonego zzatrzymaniem dokumentu paszportowego lub otymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez uprawniony organ; 4) datę utraty ważności dokumentu paszportowego; 5) numer akt sprawy owydanie dokumentu paszportowego. Art. 50a.43)

1. Dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w ewidencji paszportowej do czasu wpisania przez organ paszportowy do tej ewidencji potwierdzenia przyjęcia sporządzonego dokumentu paszportowego.

2. Wprzypadku wydania przez organ paszportowy decyzji oodmowie wydania dokumentu paszportowego, dane biometryczne wpostaci odcisków palców przechowuje się wewidencji paszportowej do czasu wpisania przez ten organ do tej ewidencji informacji, októrych mowa wart.50 pkt 2 i5. Art. 51.44) Centralna ewidencja stanowi zbiory danych zgromadzonych wewidencjach paszportowych. Do centralnej ewidencji wpisuje się również informacje outraconych niespersonalizowanych książeczkach paszportowych oraz odokumentach paszportowych utraconych przed odbiorem przez obywatela polskiego, wyszczególniając serie inumery książeczek idokumentów paszportowych. Poz. 268

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 24 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. Dodany przez art.1 pkt 1 ustawy zdnia 21 maja 2009r. ozmianie ustawy odokumentach paszportowych (Dz. U. Nr95, poz.791), która weszła wżycie zdniem 27 czerwca 2009r.

43) Dodany przez art.1 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 42.

44) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 25 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

41) 42)

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 268

Art. 52. 1.45) Organy paszportowe, Komendant Główny Policji oraz Komendant Główny Straży Granicznej mają bezpośredni dostęp do zbiorów centralnej ewidencji wzakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań.

2. Dane przetwarzane wcentralnej ewidencji paszportowej udostępnia się, wzakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań: 1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2) Agencji Wywiadu; 3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 4) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 5) (uchylony);46) 6) prokuratorowi; 7) sądowi; 8) Służbie Więziennej; 9) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego; 10) Służbie Wywiadu Wojskowego; 11) Żandarmerii Wojskowej; 12)47) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 13)47) Biuru Ochrony Rządu. 2a.48) Podmiotom, októrych mowa wust.2, nie udostępnia się danych biometrycznych wpostaci odcisków palców zgromadzonych wcentralnej ewidencji.

3. Dane z centralnej ewidencji mogą być udostępniane na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Art. 53. 1.49) Poza ewidencją centralną i ewidencjami paszportowymi organy paszportowe gromadzą w postaci akt dokumentację stanowiącą podstawę wydania, odmowy wydania iunieważnienia dokumentów paszportowych. 2.50) Wdokumentacji, októrej mowa wust.1, nie gromadzi się danych biometrycznych wpostaci odcisków palców. Art. 54.51)

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, wdrodze rozporządzenia, sposób: 1) prowadzenia ewidencji paszportowych oraz centralnej ewidencji; 2) przetwarzania danych iinformacji zgromadzonych wtych ewidencjach; 3) przekazywania danych iinformacji zewidencji paszportowych do centralnej ewidencji; 4) udostępniania danych iinformacji zcentralnej ewidencji.

2. Rozporządzenie, októrym mowa wust.1, powinno wszczególności uwzględniać: 1) terminy przekazywania danych iinformacji zewidencji paszportowych do centralnej ewidencji;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.33 pkt 1 ustawy zdnia 16 września 2011r. owymianie informacji zorganami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr230, poz.1371), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

46) Przez art.33 pkt 2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 45.

47) Dodany przez art.7 ustawy zdnia 2 kwietnia 2009r. ozmianie ustawy ogromadzeniu, przetwarzaniu iprzekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr69, poz.595), która weszła wżycie zdniem 22 maja 2009r.

48) Dodany przez art.1 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 42.

49) Oznaczenie ust.1 nadane przez art.1 pkt 4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 42.

50) Dodany przez art.1 pkt 4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 42.

51) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 26 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

45)

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 268

2) możliwość udostępniania – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – danych i informacji z centralnej ewidencji wformie pisemnej; 3) bezpieczeństwo przetwarzania iudostępniania danych iinformacji. Rozdział 7 Przepisy zmieniające, przejściowe ikońcowe Art. 55. (pominięty).52) Art. 56. (pominięty).52) Art. 57. (pominięty).52) Art. 58. Polskie dokumenty podróży dla cudzoziemca idokumenty podróży przewidziane wKonwencji Genewskiej wydane przed dniem wejścia wżycie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Art. 59. (pominięty).52) Art. 60.

1. Dokumenty paszportowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminów wnich określonych.

2. Do postępowań wsprawach wydania, odmowy wydania lub unieważnienia paszportu, wszczętych przed wejściem wżycie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 61. Dokumentacja paszportowa tworzona na zasadach dotychczasowych stanowi akta paszportowe paszportów wydanych do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 62. (pominięty).52) Art. 63. (pominięty).52) Art. 64. (pominięty).52) Art. 65. Traci moc ustawa zdnia 29 listopada 1990r. opaszportach (Dz. U. z1991r. Nr2, poz.5, z1997r. Nr114, poz.739, z2002r. Nr62, poz.557 oraz z2005r. Nr178, poz.1479). Art. 66.53) Ustawa wchodzi wżycie zdniem 28 sierpnia 2006r., zwyjątkiem art.16 wzakresie dotyczącym obywateli polskich przebywających za granicą, który wchodzi wżycie zdniem 29 czerwca 2009r.

52) 53)

Zamieszczony wobwieszczeniu. Ze zmianą wprowadzoną przez art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr32, poz.192), która weszła wżycie zdniem 27 lutego 2008r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 268 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Zgłoszenie zmian w KRS

  W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)? (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.