Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 269 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-27
Data wydania:2013-01-11
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 269 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 269

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 11 stycznia 2013r.

wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy opracownikach urzędów państwowych

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 16 września 1982r. opracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z2001r. Nr86, poz.953), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) ustawą zdnia 27 lipca 2001r. osłużbie zagranicznej (Dz.U. Nr128, poz.1403), 

3) ustawą zdnia 30 sierpnia 2002r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oustroju sądów administracyjnych iusta wę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 228, poz.2256),

4) ustawą zdnia 23 listopada 2002r. oSądzie Najwyższym (Dz.U. Nr240, poz.2052), 

5) ustawą zdnia 17 grudnia 2004r. ozmianie ustawy oświadczeniach pieniężnych zubezpieczenia społecznego wrazie choroby imacierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2005r. Nr10, poz.71),

6) ustawą zdnia 8 lipca 2005r. oProkuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr169, poz.1417 iNr264, poz.2205), 

7) ustawą zdnia 17 lutego 2006r. olikwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (Dz.U. Nr45, poz.319), 

8) ustawą zdnia 24 sierpnia 2006r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr170, poz.1218), 

9) ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa zlat1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr218, poz.1592 oraz z2007r. Nr25, poz.162 iNr85, poz.571),

10) ustawą zdnia 18 października 2006r. ozmianie iuchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonaw czych (Dz.U. Nr220, poz.1600),

ww

11) ustawą zdnia 13 kwietnia 2007r. oPaństwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr89, poz.589),

12) ustawą zdnia 10 lipca 2008r. ozniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, ozmianie ustawy oInspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr157, poz.976),

13) ustawą zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr227, poz.1505), 

14) ustawą zdnia 5 sierpnia 2010r. ozmianie ustawy opracownikach urzędów państwowych (Dz.U. Nr165, poz.1118), 

15) ustawą zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228), 

16) ustawą zdnia 22 października 2010r. ozmianie ustawy opracownikach urzędów państwowych oraz ustawy opracow nikach samorządowych (Dz.U. Nr229, poz.1494),

w. rcl

2) ustawą zdnia 24 sierpnia 2001r. oŻandarmerii Wojskowej iwojskowych organach porządkowych (Dz.U. Nr123, poz.1353),

.go

v.p l

Dziennik Ustaw –2– Poz. 269

17) stawą zdnia 18 marca 2011r. oUrzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych iProduktów u Biobójczych (Dz.U. Nr82, poz.451),

18) stawą zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy osłużbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr201, u poz.1183),

19) stawą z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego u (Dz.U. poz.1544) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 10 stycznia 2013r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) rt.59 ustawy zdnia 27 lipca 2001r. osłużbie zagranicznej (Dz.U. Nr128, poz.1403), który stanowi: a

2) art. 70 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr123, poz.1353), który stanowi: „Art. 70. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.”;

3) rt.106 ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oustroju sądów administracyjnych a iustawę – Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr153, poz.1271 oraz z2003r. Nr228, poz.2256), który stanowi: „Art. 106. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2004r., zwyjątkiem przepisów art.8 pkt1 i2, art.10 pkt2 i3, art.84 pkt1, art.86 § 1, art.87 § 2, art.88, art.90 § 1, art.91 iart.92, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) rt.101 ustawy zdnia 23 listopada 2002r. oSądzie Najwyższym (Dz.U. Nr240, poz.2052), który stanowi: a „Art. 101. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2003r., ztym że przepisy art.42 § 2, art.70 § 1 iart.93 wzakresie wynagrodzenia, októrym mowa wart.42 § 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2004r.”;

5) rt.14 ustawy zdnia 17 grudnia 2004r. ozmianie ustawy oświadczeniach pieniężnych zubezpieczenia społecznego a wrazie choroby imacierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2005r. Nr10, poz.71), który stanowi: „Art. 14. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) rt.86 ustawy zdnia 8 lipca 2005r. oProkuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr169, poz.1417 iNr264, a poz.2205), który stanowi: „Art. 86. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 15 marca 2006r., zwyjątkiem:

ww

7) rt. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 45, a poz.319), który stanowi: „Art. 13. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.11 ust.2, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

8) rt.110 i111 oraz art.134 ustawy zdnia 24 sierpnia 2006r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr170, poz.1218), które stanowią: a „Art. 110.


1. Stosunki pracy nawiązane wurzędach, októrych mowa wart.2, przed dniem wejścia wżycie ustawy, na podstawie mianowania na zasadach określonych wustawie zdnia 16 września 1982r. opracownikach urzędów państwowych, pozostają wmocy nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007r., chyba że wcześniej wsposób określony wniniejszej ustawie zostały przekształcone, rozwiązane lub wygasły.

w. rcl

1) art.84 i85, które wchodzą wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia; 

2) rozdziałów 5–7 oraz art.72, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.”; 

2. Zdniem 1 stycznia 2008r. dotychczasowe stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania na zasadach określonych wustawie zdnia 16 września 1982r. opracownikach urzędów państwowych przekształcają się wstosunki pracy na podstawie umowy opracę na czas nieokreślony.

.go

„Art. 59. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, ztym że art.42, wzakresie, wjakim dotyczy utworzenia środka specjalnego wcelu wsparcia inwestycji iutrzymania placówek zagranicznych, oraz art.43 wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.”;

v.p l

Dziennik Ustaw –3– Poz. 269

2. Osoby odwołane zfunkcji organu administracji państwowej lub innego stanowiska kierowniczego wadministracji państwowej, które przed powołaniem na tę funkcję lub stanowisko były urzędnikami państwowymi mianowanymi zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 16 września 1982r. opracownikach urzędów państwowych, stają się pracownikami służby cywilnej iwstosunku do nich stosuje się odpowiednio art.45 ust.2 ustawy zdnia 16 września 1982r. opracownikach urzędów państwowych.

3. Rozwiązanie stosunku pracy zpracownikiem zatrudnionym na podstawie mianowania zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 16 września 1982r. opracownikach urzędów państwowych bez wypowiedzenia zwiny pracownika może nastąpić wrazie:

1) iężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli c wina pracownika jest oczywista;

3) awinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowiz sku, jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie pracownikowi stanowiska uwzględniającego jego przygotowanie zawodowe.

4. Rozwiązanie stosunku pracy zpracownikiem zatrudnionym na podstawie mianowania zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 16 września 1982r. opracownikach urzędów państwowych bez wypowiedzenia zwiny pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od dnia uzyskania wiadomości ookoliczności uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy.” „Art. 134. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.6 ust.1, art.55, art.57 ust.2 iust.3 oraz art.58, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2008r.”;

9) rt.67 ustawy zdnia 18 października 2006r. oujawnianiu informacji odokumentach organów bezpieczeństwa państwa a zlat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr218, poz.1592 oraz z2007r. Nr25, poz.162 iNr85, poz.571), który stanowi: „Art. 67. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 15 marca 2007r., zwyjątkiem:

10) rt.45 ustawy zdnia 18 października 2006r. ozmianie iuchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykoa nawczych (Dz.U. Nr220, poz.1600), który stanowi: „Art. 45. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

11) rt.116 ustawy zdnia 13 kwietnia 2007r. oPaństwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr89, poz.589), który stanowi: a „Art. 116. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r., z wyjątkiem art. 108, który wchodzi w życie zdniem 1 czerwca 2007r.”;

ww

12) rt.21 ustawy zdnia 10 lipca 2008r. ozniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, ozmianie ustawy oInspekcji a Handlowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr157, poz.976), który stanowi: „Art. 21. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 31 grudnia 2008r.”;

13) rt.216 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr227, poz.1505), który stanowi: a „Art. 216. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7 ust. 1, art.40–43, art.45, art.47–49, art.160 iart.186 pkt2–6, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.”;

14) rt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 165, a poz.1118), który stanowi: „Art. 2. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

w. rcl

2) (uchylony); 

3) (utracił moc).”; 

1) art.39 pkt7 iart.57, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

.go

2) opełnienia przez pracownika wczasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudp nienie, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

v.p l

Art. 111.


1. Do pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16września 1982r. opracownikach urzędów państwowych stosuje się art.10 ust.1a, 1b i5, art.13–16 oraz art.27 ust.3 tej ustawy.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 269

15) rt.191 ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228), który stanowi: a „Art. 191. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 131, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”;

16) rt. 3 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy a opracownikach samorządowych (Dz.U. Nr229, poz.1494), który stanowi: „Art. 3. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

17) rt.25 ustawy zdnia 18 marca 2011r. oUrzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych iProduka tów Biobójczych (Dz.U. Nr82, poz.451), który stanowi:

„Art. 25. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 maja 2011r., zwyjątkiem art.3, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

18) rt. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. a Nr201, poz.1183), który stanowi:

19) rt.21 ustawy zdnia 23 listopada 2012r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku zpodwyższeniem wieku emerytalnego a (Dz.U. poz.1544), który stanowi: „Art. 21. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”.

Art. 1.

1. Ustawa określa obowiązki iprawa urzędników państwowych oraz innych pracowników zatrudnionych w:

1) Kancelarii Sejmu; 

2) Kancelarii Senatu; 3a) (uchylony);

4) uchylony); (

5) uchylony); (

3) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 3b)1) Sądzie Najwyższym;

ww

1)

6) Biurze Trybunału Konstytucyjnego;

7) Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; 7a) Biurze Rzecznika Praw Dziecka;

D odany przez art.75 pkt1 ustawy zdnia 23 listopada 2002r. oSądzie Najwyższym (Dz.U. Nr240, poz.2052), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2003r.

w. rcl

USTAWA zdnia 16 września 1982r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

opracownikach urzędów państwowych

.go

„Art. 5. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.”;

v.p l

Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 11 stycznia 2013r. (poz.269)

Dziennik Ustaw

8) Biurze Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji; 8a)2) Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wsprawach nieuregulowanych wodrębnych przepisach;

9) Krajowym Biurze Wyborczym; 9a) (uchylony);3)

10) (uchylony);4)

11) (uchylony);

12) regionalnych izbach obrachunkowych;

13) Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; –5– Poz. 269

14) Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

2. Ustawa określa obowiązki iprawa osób zatrudnionych w:

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

2) rzędach ministrów iprzewodniczących komitetów wchodzących wskład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych u organów administracji rządowej,

3) rzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji u rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej,

4) uchylony),5) ( 4a) Rządowym Centrum Legislacji,

5) omendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników k zespolonych służb, inspekcji istraży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji istraży,

6) uchylony),6) (

7) (uchylony),7)

8)8) Biurze Nasiennictwa Leśnego,

wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz.1505, zpóźn. zm.9))10).

D odany przez art.72 ustawy zdnia 8 lipca 2005r. oProkuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr169, poz.1417 iNr264, poz.2205), który wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2006r.  

3) P rzez art.32 pkt1 ustawy zdnia 18 października 2006r. oujawnianiu informacji odokumentach organów bezpieczeństwa państwa zlat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr218, poz.1592 oraz z2007r. Nr25, poz.162 iNr85, poz.571), która weszła wżycie zdniem 15 marca 2007r.  

4) P rzez art.96 pkt1 ustawy zdnia 13 kwietnia 2007r. oPaństwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr89, poz.589), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2007r.  

5) P rzez art.3 pkt1 ustawy zdnia 17 lutego 2006r. olikwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (Dz.U. Nr45, poz.319), która weszła wżycie zdniem 1 kwietnia 2006r.  

6) D odany przez art.99 pkt1 lit.austawy zdnia 24 sierpnia 2006r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr170, poz.1218), która weszła wżycie zdniem 27 października 2006r.; uchylony przez art.3 ustawy zdnia 10 lipca 2008r. ozniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, ozmianie ustawy oInspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr157, poz.976), która weszła wżycie zdniem 31 grudnia 2008r.  

7) D odany przez art.99 pkt1 lit.austawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 6; uchylony przez art.10 ustawy zdnia 18 marca 2011r. oUrzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych iProduktów Biobójczych (Dz.U. Nr82, poz.451), która weszła wżycie zdniem 1 maja 2011r.  

8) D odany przez art.99 pkt1 lit.austawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku

6.  

9) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1706, z2011r. Nr82, poz.451, Nr185, poz.1092 iNr201, poz.1183 oraz z 2012 r. poz. 1544.

10) Z danie końcowe wbrzmieniu ustalonym przez art.134 pkt1 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr227, poz.1505), która weszła wżycie zdniem 24 marca 2009r.

  2)

ww

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw Art. 2. Rada Ministrów, wdrodze rozporządzenia:

1) kreśla stanowiska, na których wurzędach wymienionych wart.1 zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi o wrozumieniu ustawy;

2) oże rozciągnąć wcałości lub wczęści przepisy ustawy na pracowników innych urzędów państwowych niż określone m wart.1. Rozdział 2 –6– Poz. 269

Nawiązanie, zmiana irozwiązanie stosunku pracy Art. 3. Urzędnikiem państwowym może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) ukończyła osiemnaście lat życia ima pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta zpełni praw publicznych;

3) jest nieskazitelnego charakteru;

4) ma odpowiednie wykształcenie iodbyła aplikację administracyjną;

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Art. 3a.11) Na stanowisko urzędnika państwowego zatrudnionego wurzędach wymienionych wart.1 ust.1 może zostać przeniesiony wdrodze porozumienia pracodawców członek korpusu służby cywilnej wrozumieniu ustawy zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej. Art. 3b.12)

1. Jeżeli wurzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wrozumieniu przepisów orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wmiesiącu poprzedzającym miesiąc, wktórym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

2. Szczegółowy sposób realizowania zasady, októrej mowa wust.1, określa kierownik urzędu. Art. 4. (uchylony). Art. 5. (uchylony). Art. 6. (uchylony).

Art. 7.

1. Aplikacja administracyjna ma na celu teoretyczne ipraktyczne przygotowanie pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę wurzędzie państwowym do należytego wykonywania obowiązków urzędnika państwowego.

2. Aplikacja administracyjna trwa dwanaście miesięcy ikończy się oceną kwalifikacyjną. Kierownik urzędu może zaliczyć na poczet aplikacji uprzednie zatrudnienie aplikanta iskrócić mu okres aplikacji do sześciu miesięcy.

3. Aplikant, który otrzymał pozytywną ocenę kwalifikacyjną, powinien być zatrudniony na stanowisku, do którego został przygotowany wtoku aplikacji.

4. Aplikant, który otrzymał negatywną ocenę kwalifikacyjną, może być zatrudniony na stanowisku, do którego objęcia nie jest wymagana aplikacja administracyjna.

5. Ponownej ocenie kwalifikacyjnej poddaje się aplikanta po rocznej pracy na stanowisku, októrym mowa wust.4.

ww

11)

6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa zasady i tryb odbywania aplikacji, wykaz stanowisk objętych aplikacją, atakże zasady iwypadki dopuszczające zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania.

D odany przez art.99 pkt2 ustawy wymienionej jako pierwsza wodnośniku 6; wbrzmieniu ustalonym przez art.134 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10.

12) D odany przez art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr201, poz.1183), która weszła wżycie zdniem 26 listopada 2011r.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw –7– Poz. 269

2. Aplikacja legislacyjna kończy się egzaminem.

3. Szczegółowe zasady itryb organizowania iodbywania aplikacji określają odrębne przepisy. Art. 8. (uchylony).

Art. 9. Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia nie mogą być zatrudnieni wtym samym urzędzie, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek służbowej podległości.

1a. Wrazie reorganizacji urzędu urzędnika państwowego mianowanego można przenieść na inne stanowisko służbowe, odpowiadające kwalifikacjom pracownika, jeżeli ze względu na likwidację stanowiska zajmowanego przez urzędnika nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku. Po przeniesieniu przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz przez okres sześciu miesięcy nie niższe od dotychczasowego. 1b. Jeżeli jest to konieczne ze względu na szczególne potrzeby urzędu, urzędnika państwowego mianowanego można przenieść na inne stanowisko, odpowiadające kwalifikacjom urzędnika irównorzędne pod względem wynagrodzenia.

2. Urzędnika państwowego można, na jego wniosek lub za jego zgodą, przenieść do pracy winnym urzędzie wtej samej lub innej miejscowości. Przeniesienia dokonuje kierownik urzędu, wktórym urzędnik ten ma być zatrudniony, wporozumieniu zkierownikiem urzędu dotychczas zatrudniającego urzędnika.

3. Wuzasadnionych wypadkach urzędnik państwowy mianowany może być przeniesiony, na okres do sześciu miesięcy, do innego urzędu wtej samej lub innej miejscowości, do pracy zgodnej zposiadanymi kwalifikacjami. Wokresie przeniesienia przysługuje mu wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Przeniesienie takie dopuszczalne jest tylko raz na dwa lata.

4. Niedopuszczalne jest czasowe przeniesienie, bez zgody zainteresowanego, do urzędu mającego siedzibę w innej miejscowości kobiety wciąży lub urzędnika państwowego sprawującego opiekę nad dzieckiem wwieku do czternastu lat, atakże wwypadkach, gdy stoją temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika.

5. Wrazie trwałej utraty zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa izatrudnienia13), urzędnika państwowego mianowanego można za jego zgodą przenieść na inne, także niższe stanowisko, z tym że przez okres trzech miesięcy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Jeżeli urzędnik państwowy zostaje poddany rehabilitacji zawodowej lub przysposobieniu do innej pracy, zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres dwunastu miesięcy. Art. 11.

1. Urzędnik państwowy zostaje zmocy prawa zawieszony wpełnieniu obowiązków służbowych wrazie tymczasowego aresztowania do czasu wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że wcześniej rozwiązano znim stosunek pracy bez wypowiedzenia zjego winy lub upłynął już okres wypowiedzenia przed tymczasowym aresztowaniem urzędnika.

2. Wynagrodzenie wokresie tymczasowego aresztowania urzędnika państwowego ulega ograniczeniu do połowy. Jeżeli zapadł wyrok uniewinniający lub postępowanie karne zostało umorzone, urzędnikowi państwowemu wypłaca się pozostałą część wynagrodzenia, chyba że postępowanie karne umorzono warunkowo lub na podstawie amnestii, a zainteresowany wprzepisanym trybie nie domagał się rehabilitacji.

ww

13)

Art. 12.

1. Kierownik urzędu może zawiesić wpełnieniu obowiązków służbowych urzędnika państwowego mianowanego, jeżeli zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

O becnie: lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stosownie do art.10 ust.4 ustawy zdnia 28 czerwca 1996r. ozmianie niektórych ustaw ozaopatrzeniu emerytalnym ioubezpieczeniu społecznym (Dz.U. Nr100, poz.461), która weszła wżycie zdniem 1 września 1997r.

w. rcl

.go

Art. 10.

1. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnikowi państwowemu można zlecić, na okres do trzech miesięcy wroku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona wakcie mianowania lub wumowie opracę, zgodnej zjego kwalifikacjami. Wokresie tym przysługuje mu wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

v.p l

Art. 71.

1. Kierownik urzędu może skierować urzędnika mającego wykształcenie prawnicze do odbycia aplikacji legislacyjnej. Wzajemne prawa iobowiązki urzędu iurzędnika, związane ze skierowaniem na aplikację legislacyjną, określa umowa zawarta między kierownikiem urzędu aurzędnikiem.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 269

2. Zawieszenie, októrym mowa wust.1, nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

3. Wokresie zawieszenia, októrym mowa wust.1, urzędnik państwowy mianowany zachowuje prawo do wynagrodzenia iinnych świadczeń przysługujących na podstawie stosunku pracy.

Art. 13.

1. Rozwiązanie stosunku pracy zurzędnikiem państwowym mianowanym może nastąpić wdrodze wypowiedzenia wrazie:

1) trzymania ujemnej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowną ujemną oceną, która nie może być dokonana wcześo niej niż po upływie trzech miesięcy;

2) ikwidacji urzędu lub jego reorganizacji, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie urzędnika państwowego mianowanego na l inne stanowisko wtym samym urzędzie;

3) iezawinionej utraty uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku; n

5) (uchylony).14) 

2. Okres wypowiedzenia stosunku pracy wynosi trzy miesiące ikończy się ostatniego dnia miesiąca.

3. Wwypadkach określonych wust.1 pkt3 urząd powinien zaproponować urzędnikowi państwowemu mianowanemu podjęcie pracy na innym stanowisku odpowiadającym posiadanym kwalifikacjom, jeżeli takim stanowiskiem dysponuje.

4. Do rozwiązania stosunku pracy wwypadkach określonych wust.1 pkt1–3 stosuje się przepis art.38 Kodeksu pracy.

2. Wrazie gdy wokresie, októrym mowa wust.1, były urzędnik pobiera zasiłek wychowawczy, chorobowy albo macierzyński, wysokość świadczenia pieniężnego ulega odpowiedniemu obniżeniu.

3. Okres pobierania świadczenia pieniężnego, októrym mowa wust.1, wlicza się do okresów pracy wymaganych do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz do okresów zatrudnienia wrozumieniu przepisów ozaopatrzeniu emerytalnym pracowników iich rodzin15) – na takich warunkach, na jakich wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, określonych wprzepisach ozatrudnieniu ibezrobociu. Od świadczenia pieniężnego urząd odprowadza składkę na ubezpieczenie społeczne na zasadach przewidzianych dla wynagrodzenia wypłacanego wczasie trwania stosunku pracy. Art. 14.

1. Stosunek pracy zurzędnikiem państwowym mianowanym ulega zmocy prawa rozwiązaniu zjego winy bez wypowiedzenia, wrazie:

1) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu;

2) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia zpracy wurzędzie;

3) zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

ww

14)

2. Stosunek pracy zurzędnikiem państwowym mianowanym ulega zmocy prawa rozwiązaniu bez wypowiedzenia również wrazie utraty obywatelstwa polskiego.

P rzez art.2 ustawy zdnia 23 listopada 2012r. ozmianie niektórych ustaw wzwiązku zpodwyższeniem wieku emerytalnego (Dz.U. poz.1544), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

15) O becnie: przepisów oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych stosownie do art.192 ustawy zdnia 17 grudnia 1998r. oemeryturach irentach zFunduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z2009r. Nr153, poz.1227, z2010r. Nr40, poz.224, Nr134, poz.903, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726, z2011r. Nr75, poz.398, Nr149, poz.887, Nr168, poz.1001, Nr187, poz.1112 iNr205, poz.1203, z2012r. poz.118, 251, 637, 664 i1548 oraz z 2013 r. poz. 240), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 1999r.

w. rcl

Art. 131.

1. Wrazie rozwiązania stosunku pracy zurzędnikiem państwowym mianowanym, zprzyczyn określonych wart.13 ust.1 pkt2, wokresie między ustaniem zatrudnienia wlikwidowanym lub reorganizowanym urzędzie apodjęciem pracy lub działalności gospodarczej, urzędnikowi temu przysługuje świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Świadczenie to nie przysługuje urzędnikowi państwowemu, który nabył prawo do emerytury.

.go

4) rwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem t komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa izatrudnienia13), jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia urzędnika państwowego mianowanego na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy urzędnik państwowy mianowany odmawia przejścia do takiej pracy;

v.p l

Dziennik Ustaw –9– Poz. 269

3a.17) Wrazie niezdolności do pracy zpowodu choroby, októrej mowa wust.3, urzędnik państwowy mianowany zachowuje prawo do świadczeń pieniężnych przez okres przewidziany wprzepisach oświadczeniach pieniężnych zubezpieczenia społecznego wrazie choroby imacierzyństwa.

4. Stosunek pracy zurzędnikiem państwowym mianowanym wygasa wwypadkach określonych wKodeksie pracy oraz przepisach szczególnych. Art. 15. Stosunek pracy zurzędnikiem państwowym mianowanym ulega rozwiązaniu wdrodze porozumienia stron lub zzachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego przez tego urzędnika.

Art. 151. Wokresie wypowiedzenia urzędnik państwowy mianowany może być zwolniony zpełnienia obowiązków, zzachowaniem prawa do wynagrodzenia. Art. 16. Postanowienia niniejszego rozdziału nie naruszają przepisów dotyczących szczególnej ochrony pracowników wzakresie wypowiedzenia irozwiązania stosunku pracy. Rozdział 3

Obowiązki iprawa urzędnika państwowego

Art. 17.

1. Urzędnik państwowy jest obowiązany chronić interesy państwa oraz prawa isłuszne interesy obywateli.

2. Urzędnik państwowy obowiązany jest wszczególności:

1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej iinnych przepisów prawa;

3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi;

4) rzetelnie ibezstronnie, sprawnie iterminowo wykonywać powierzone zadania; 5)18) dochowywać tajemnicy związanej zwykonywaniem obowiązków;

6) rozwijać własną wiedzę zawodową;

7) godnie zachowywać się wpracy oraz poza nią.

3. Kierownik urzędu jest obowiązany zapewnić urzędnikowi państwowemu właściwe warunki do wykonywania obowiązków określonych wustawie.

4. Urzędnik państwowy jest obowiązany złożyć oświadczenie oswoim stanie majątkowym przy nawiązaniu stosunku pracy oraz na żądanie kierownika urzędu. Art. 18.

1. Urzędnik państwowy jest obowiązany sumiennie wypełniać polecenia służbowe przełożonych.

2.

Jeżeli polecenie służbowe wprzekonaniu urzędnika państwowego jest niezgodne zprawem, godzi winteres społeczny lub zawiera znamiona pomyłki, urzędnik ten powinien przedstawić swoje zastrzeżenia przełożonemu; w razie pisemnego potwierdzenia polecenia powinien je wykonać, zawiadamiając jednocześnie ozastrzeżeniach kierownika urzędu, agdy polecenie wydał kierownik urzędu – organ nadrzędny nad urzędem. Zawiadomienia należy dokonać niezwłocznie. Oile wtoku dalszego postępowania okaże się, że zastrzeżenia urzędnika były uzasadnione, przełożony, który wydał polecenie, ponosi ztego tytułu odpowiedzialność.

3. Urzędnikowi państwowemu nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami.

W brzmieniu ustalonym przez art.4 lit.austawy zdnia 17 grudnia 2004r. ozmianie ustawy oświadczeniach pieniężnych zubezpieczenia społecznego wrazie choroby imacierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2005r. Nr10, poz.71), która weszła wżycie zdniem 8 lutego 2005r.

17) D odany przez art.4 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 16.

18) W brzmieniu ustalonym przez art.82 ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228), która weszła wżycie zdniem 2 stycznia 2011r.

16)

ww

w. rcl

2) strzec autorytetu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dążyć do pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa;

.go

v.p l

3.16) Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia zurzędnikiem państwowym mianowanym może nastąpić także wrazie jego nieobecności wpracy zpowodu choroby trwającej dłużej niż rok lub odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną, atakże wrazie usprawiedliwionej nieobecności wpracy zinnych przyczyn – po upływie okresów przewidzianych wart.53 Kodeksu pracy.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 269

Art. 19.

1. Urzędnik państwowy nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody kierownika urzędu, wktórym jest zatrudniony.

2. Urzędnik państwowy nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie ostronniczość lub interesowność.

3. Urzędnikowi państwowemu nie wolno uczestniczyć wstrajkach lub akcjach zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu albo wdziałalności sprzecznej zobowiązkami urzędnika państwowego. Art. 20.

1. Urzędnik państwowy mianowany podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Oceny dokonuje kierownik urzędu, wktórym urzędnik jest zatrudniony, biorąc pod uwagę opinię bezpośredniego przełożonego izakładowej organizacji związkowej. Dla dokonania tej czynności kierownik urzędu może powołać komisję.

2. Otreści oceny kwalifikacyjnej kierownik urzędu zawiadamia urzędnika.

4. Rada Ministrów, wdrodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady itryb postępowania przy dokonywaniu ocen urzędników państwowych mianowanych oraz tryb postępowania odwoławczego wtych sprawach. Art. 21.

1. Urzędnikowi państwowemu przysługuje wynagrodzenie zależne od zajmowanego stanowiska, posiadanych kwalifikacji zawodowych, jakości oraz stażu pracy.

2. Urzędnik państwowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, powinien być awansowany do wyższej grupy wynagrodzenia lub na wyższe stanowisko.

3. Rada Ministrów, wdrodze rozporządzenia, określa zasady wynagradzania iawansowania oraz wymagane kwalifikacje wzakresie wykształcenia ipraktyki zawodowej urzędników państwowych, zzastrzeżeniem ust.3a. 3a. Prezes Rady Ministrów określa, wdrodze rozporządzenia, zasady wynagradzania iawansowania oraz wymagania kwalifikacyjne wzakresie wykształcenia ipraktyki zawodowej pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4. Zasady corocznego podwyższania przeciętnego wynagrodzenia urzędników państwowych określają przepisy okształtowaniu wynagrodzeń wpaństwowej sferze budżetowej. Do urzędników państwowych, wtym do Prezesa iwiceprezesów jednostki, októrej mowa wart.1 ust.2 pkt4a, przepisów ustawy zdnia 3 marca 2000r. owynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 254) nie stosuje się.19) Art. 22.

1. Urzędnikowi państwowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę wurzędach państwowych, wwysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Rada Ministrów, wdrodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady przyznawania iwypłacania dodatku określonego wust.1, atakże wypadki iwarunki, wjakich do okresu pracy wurzędach państwowych wlicza się okres zatrudnienia winnych zakładach pracy. Art. 23.

1. Urzędnikom państwowym przysługują nagrody jubileuszowe wwysokości:

ww

19)

1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;

6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Z danie drugie ze zmianą wprowadzoną przez art.3 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 5.

w. rcl

.go

3. Od oceny kwalifikacyjnej urzędnik państwowy może, wterminie siedmiu dni, odwołać się do kierownika jednostki nadrzędnej nad urzędem. Urzędnik zatrudniony wministerstwie może odwołać się do ministra.

v.p l

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 269

2. Rada Ministrów, wdrodze rozporządzenia, określa zasady ustalania okresów pracy iinnych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej, atakże zasady jej obliczania iwypłacania. Art. 24.

1. Wurzędach państwowych tworzy się zakładowy fundusz nagród wynoszący 8,5% funduszu płac. Wysokość izasady przyznawania indywidualnych nagród ztego funduszu określają odrębne przepisy.

2. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, utworzyć dodatkowy fundusz nagród dla urzędników państwowych, zprzeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia wpracy zawodowej, wwysokości 3% planowanych wynagrodzeń osobowych pozostających wdyspozycji kierowników urzędów. Art. 241. (uchylony). Art. 25. (uchylony).

2. Urzędnikowi państwowemu przenoszonemu do pracy winnej miejscowości przysługują zwrot kosztów przeniesienia, diety, zwrot kosztów podróży oraz inne świadczenia. 2a. Rada Ministrów określi, wdrodze rozporządzenia, wysokość iwarunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości, w szczególności diet za czas przejazdu i za pierwszą dobę pobytu wnowym miejscu zamieszkania, zwrotu poniesionych kosztów podróży, przewozu urządzenia domowego, zakwaterowania oraz dodatku za rozłąkę, zuwzględnieniem okresu, na jaki urzędnik został przeniesiony, jak również jego stanu rodzinnego, biorąc pod uwagę, że za członków rodziny uważa się małżonka, dzieci oraz inne osoby prowadzące znim wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli przesiedlają się wraz zurzędnikiem.

Art. 27.

1. Urzędnikowi państwowemu przysługują świadczenia emerytalne irentowe na zasadach określonych wprzepisach opowszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników iich rodzin15), zwyjątkiem pracowników państwowych, których uprawnienia wtym zakresie regulują odrębne przepisy.

2. Wrazie rozwiązania zurzędnikiem państwowym stosunku pracy zpowodu likwidacji urzędu albo jego reorganizacji uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie pracownika, urzędnikowi państwowemu przysługuje emerytura, jeżeli mężczyzna ukończył sześćdziesiąt lat, akobieta – pięćdziesiąt pięć lat ima wymagany okres zatrudnienia.

3. Wrazie rozwiązania zurzędnikiem państwowym mianowanym stosunku pracy zprzyczyn określonych:

1) wart.13 ust.1 pkt3, oile urząd nie dysponuje stanowiskiem, októrym mowa wart.13 ust.3,

2) wart.13 ust.1 pkt4, zwyłączeniem wypadku, gdy pracownik odmówi zatrudnienia na stanowisku, októrym mowa wtym przepisie, urzędnikowi temu przysługuje pełna emerytura, jeżeli mężczyzna ukończył sześćdziesiąt lat, a kobieta – pięćdziesiąt pięćlat ima wymagany okres zatrudnienia.

4. Przepisy ust.1–3 stosuje się do osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949r.

ww

20)

Art. 28.

1. Urzędnikowi państwowemu przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką21) przysługuje jednorazowa odprawa:

1) po dziesięciu latach pracy wurzędach – wwysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia;

2) po piętnastu latach pracy wurzędach – wwysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia;

3) po dwudziestu latach pracy wurzędach – wwysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

P rzez art.6 ustawy zdnia 18 października 2006r. ozmianie iuchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U. Nr220, poz.1600), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2007r.

21) O becnie: rentę ztytułu niezdolności do pracy, stosownie do art.10 ust.3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

w. rcl

3. (uchylony).20)

.go

Art. 26.

1. Urzędnikowi państwowemu delegowanemu służbowo do zajęć poza siedzibą urzędu, wktórym jest zatrudniony, przysługują zwrot kosztów podróży, zakwaterowania oraz diety na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych na obszarze kraju.

v.p l

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 269

2. Do okresu pracy wurzędach wlicza się okres zatrudnienia winnych zakładach pracy na zasadach określonych wprzepisach, októrych mowa wart.22 ust.2.

3. Wynagrodzenie, októrym mowa wust.1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Art. 29.

1. Czas pracy urzędników państwowych nie może przekraczać 8 godzin na dobę iśrednio 40 godzin tygodniowo wprzyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 tygodni.

1a. Wwypadkach uzasadnionych rodzajem pracy ijej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, wktórych jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. Wtych rozkładach czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień, wprzyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 tygodni.

2. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnik państwowy może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, awwyjątkowych wypadkach także wnocy oraz wniedziele iświęta.

Art. 30.

1. Rozkład czasu pracy wtygodniu oraz jego wymiar wposzczególnych dniach tygodnia ustala kierownik urzędu zgodnie zzasadami określonymi, wdrodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów. 1a. Dni tygodnia niebędących dniami pracy wurzędzie nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego.

2. Urzędnikowi państwowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub wolny czas, ztym że wolny czas może być udzielony wokresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Art. 301. Do urzędników państwowych zatrudnionych wniepełnym wymiarze czasu pracy nie stosuje się przepisów art.7 i27 ust.2. Rozdział 4

Art. 31.

1. Urzędnikom państwowym, którzy wzorowo wykonują obowiązki, przejawiają inicjatywę wpracy idoskonalą sposób jej wykonywania, mogą być przyznawane nagrody iwyróżnienia określone wKodeksie pracy.

2. Za osiągnięcia w pracy zawodowej urzędnikowi państwowemu może być nadana odznaka honorowa „Zasłużony Pracownik Państwowy”.

3. Odznakę honorową „Zasłużony Pracownik Państwowy” nadaje Prezes Rady Ministrów.

ww

Art. 32. (uchylony).

22)

4. Rada Ministrów, wdrodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Pracownik Państwowy”, tryb przedstawiania wniosków onadanie odznaki, wzór odznaki oraz tryb jej wręczania isposób noszenia.

Art. 33. Urzędnik państwowy, wyróżniony wmyśl art.31 ust.2, może być awansowany do wyższej grupy wynagrodzenia poza przewidzianymi terminami przeszeregowania lub na wyższe stanowisko.

W brzmieniu ustalonym przez art.1 ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r. ozmianie ustawy opracownikach urzędów państwowych (Dz.U. Nr165, poz.1118), która weszła wżycie zdniem 23 września 2010r.

w. rcl

Nagrody iwyróżnienia

3. Urzędnikom państwowym zatrudnionym wurzędach naczelnych icentralnych organów administracji państwowej na stanowiskach kierowniczych isamodzielnych przysługuje wolny czas za pracę poza normalnymi godzinami pracy wykonywaną wporze nocnej oraz wniedzielę lub święto.

.go

3.22) Przepisów ust.1a i2 nie stosuje się do kobiet wciąży oraz – bez ich zgody – do osób sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi wwieku do lat ośmiu.

v.p l

Dziennik Ustaw – 13 – Rozdział 5 Odpowiedzialność porządkowa idyscyplinarna urzędnika państwowego Poz. 269

Art. 34.

1. Urzędnicy państwowi mianowani ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków pracownika.

2. Karę porządkową za przewinienie mniejszej wagi stanowi upomnienie.

3. Karami dyscyplinarnymi są:

1) nagana;

2) nagana zostrzeżeniem;

4) przeniesienie na niższe stanowisko;

5) wydalenie zpracy wurzędzie.

Art. 35. Upomnienia udziela kierownik urzędu. Urzędnik państwowy może, wciągu trzech dni od zawiadomienia go oukaraniu, odwołać się do kierownika jednostki nadrzędnej. Odwołanie nie przysługuje, jeżeli karę wymierzył minister. Art. 36.

1. Wsprawach dyscyplinarnych orzekają komisje dyscyplinarne IiII instancji powoływane przez kierowników urzędów, przy których działają.

2. Członków komisji dyscyplinarnych, w tym przewodniczącego i zastępców przewodniczącego, powołuje na okres czterech lat kierownik urzędu, przy którym komisja działa, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej. Członkiem komisji dyscyplinarnej może być urzędnik mianowany, zatrudniony wurzędzie co najmniej pięć lat, dający rękojmię należytego pełnienia tej funkcji.

3. Komisja dyscyplinarna orzeka wskładach trzyosobowych.

4. Komisje dyscyplinarne I instancji powołuje się we wszystkich urzędach państwowych, z tym że wojewoda może powołać komisję dyscyplinarną Iinstancji dla urzędników zatrudnionych wurzędach kilku rejonowych organów rządowej administracji ogólnej23). Uprawnienie takie przysługuje również innym organom rządowej administracji specjalnej stopnia wojewódzkiego wstosunku do podległych im urzędów.

5. Komisje dyscyplinarne II instancji (odwoławcze) powołuje się przy:

1)24) Marszałku Sejmu – dla urzędników Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wyborczego, Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

2) Marszałku Senatu – dla urzędników Kancelarii Senatu;

ww

23)

3) Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej – dla urzędników Kancelarii Prezydenta;

4) Prezesie Rady Ministrów – dla urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów podległych Prezesowi Rady Ministrów oraz ministerstw iurzędów centralnych organów administracji rządowej;

5) łaściwym ministrze – dla urzędników urzędów podległych naczelnym icentralnym organom administracji państwowej; w

6) inistrze właściwym do spraw administracji publicznej – dla urzędników urzędów wojewódzkich iregionalnych izb m obrachunkowych;

O becnie nie ma rejonowych organów rządowej administracji ogólnej, gdyż ustawa zdnia 22 marca 1990r. oterenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz.U. z1998r. Nr32, poz.176) utraciła moc zdniem 1 stycznia 1999r. na podstawie art.9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy oadministracji rządowej wwojewództwie (Dz.U. Nr99, poz.631).

24) W brzmieniu ustalonym przez art.96 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

w. rcl

.go

3) agana zpozbawieniem możliwości awansowania przez okres do dwóch lat do wyższej grupy wynagrodzenia lub na n wyższe stanowisko;

v.p l

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 269

7) Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji – dla urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji, zuwzględnieniem ust.5a; 7a)25) Pierwszym Prezesie Sądu Najwyższego – dla urzędników Sądu Najwyższego;

8) Prezesie Trybunału Konstytucyjnego – dla urzędników Biura Trybunału Konstytucyjnego, zuwzględnieniem ust.5a;

9) Rzeczniku Praw Obywatelskich – dla urzędników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; 9a) (uchylony);26)

9b) Rzeczniku Praw Dziecka – dla urzędników Biura Rzecznika Praw Dziecka;

10) (uchylony);

11) wojewodzie – dla urzędników urzędów rejonowych organów rządowej administracji ogólnej23).

6. Członkowie komisji dyscyplinarnych są wzakresie orzekania niezawiśli ipodlegają tylko ustawom.

7. Prezes Rady Ministrów określa, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe zasady itryb postępowania wyjaśniającego idyscyplinarnego, zasady itryb powoływania iodwoływania komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych, uwzględniając wszczególności przebieg postępowania wyjaśniającego idyscyplinarnego, atakże zapewnienie należytego działania komisji irzeczników dyscyplinarnych. Art. 361.

1. Rzecznika dyscyplinarnego urzędu, na okres kadencji komisji dyscyplinarnej, powołuje kierownik urzędu spośród podległych mu urzędników państwowych mianowanych.

2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie kierownika urzędu. O wszczęciu tego postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia urzędnika, którego ono dotyczy.

3. Decyzja oprzekazaniu komisji dyscyplinarnej Iinstancji wniosku owszczęciu postępowania dyscyplinarnego należy do kierownika urzędu. Art. 362. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy wszczególności:

1) prowadzenie postępowania wyjaśniającego;

2) kładanie wniosków owszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego to uzasads niają;

3) udział wrozprawach wcharakterze strony;

4) wnoszenie odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnej Iinstancji;

5) udział wpostępowaniu odwoławczym.

ww

25) 26)

Art. 363.

1. Komisja dyscyplinarna I instancji wszczyna postępowanie dyscyplinarne z dniem zgłoszenia wniosku rzecznika dyscyplinarnego owszczęcie postępowania.

2. Obwiniony ma prawo korzystania zpomocy wybranego przez siebie obrońcy, zzastrzeżeniem przepisów oochronie tajemnicy ustawowo chronionej.

3. Wwypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł oorzeczenie kary wydalenia zpracy wurzędzie, aobwiniony nie ma obrońcy zwyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę spośród urzędników państwowych.

D odany przez art.75 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

1. P rzez art.32 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

w. rcl

.go

5a. Komisja dyscyplinarna II instancji (odwoławcza) dla urzędników wymienionych wust.5 pkt7 może być powołana przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji, adla urzędników wymienionych wust.5 pkt8 – przy Marszałku Sejmu, na wniosek Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

v.p l

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 269

5. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

6. Rozprawa jest jawna dla urzędników państwowych mianowanych. Wuzasadnionych wypadkach skład orzekający może wyłączyć jawność rozprawy, jednakże ogłoszenie orzeczenia jest jawne. Art. 364.

1. Orzeczenie powinno być ogłoszone bezpośrednio po naradzie.

2. Wwyjątkowych wypadkach można odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 3 dni. Oterminie ogłoszenia orzeczenia przewodniczący składu orzekającego zawiadamia strony bezpośrednio po zakończeniu narady.

3. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekającego podaje ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.

4. Orzeczenie wraz zuzasadnieniem doręcza się stronom zurzędu, nie później niż wciągu 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Art. 365.

1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej Iinstancji strony mają prawo wniesienia odwołania. Wodwołaniu można zaskarżyć całość orzeczenia lub jego część.

2. Odwołanie wnosi się do komisji dyscyplinarnej II instancji za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej Iinstancji, która wydała zaskarżone orzeczenie, wterminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz zuzasadnieniem. Art. 366.

1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania orzeczenie nie ulega wykonaniu.

2. Wniesienie odwołania wterminie wstrzymuje wykonanie orzeczenia.

2.27) Od orzeczeń komisji dyscyplinarnej II instancji stronom służy odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy iubezpieczeń społecznych. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oapelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje. Art. 368.

1. Odpis prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej dołącza się do akt osobowych urzędnika państwowego mianowanego.

2. Prawomocne orzeczenie oukaraniu podlega niezwłocznemu wykonaniu.

Art. 37.

1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie miesiąca od dnia uzyskania wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną ani po upływie roku od dnia popełnienia takiego czynu. Jeżeli zpowodu nieobecności wpracy urzędnik nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, bieg miesięcznego terminu nie rozpoczyna się, arozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się urzędnika do pracy. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie karne.

2. Karę dyscyplinarną, zwyjątkiem kary wydalenia zpracy wurzędzie, uważa się za niebyłą iwzmiankę oniej wykreśla się zakt komisji dyscyplinarnej iurzędu po upływie dwóch lat od uprawomocnienia się orzeczenia. Komisja dyscyplinarna, biorąc pod uwagę osiągnięcia wpracy izachowanie się pracownika, może na wniosek pracownika lub jego przełożonego uznać karę za niebyłą izarządzić jej wykreślenie wterminie wcześniejszym.

3. Po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej ukarany może wystąpić ouznanie za niebyłą kary wydalenia zpracy wurzędzie. Art. 371. Wpostępowaniu przed komisjami dyscyplinarnymi IiII instancji wsprawach nieuregulowanych wniniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

W brzmieniu ustalonym przez art.11 pkt1 ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oustroju sądów administracyjnych iustawę – Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr153, poz.1271 oraz z2003r. Nr228, poz.2256), która weszła wżycie zdniem 14 stycznia 2004r.

ww

27)

w. rcl

Art. 367.

1. Wpostępowaniu przed komisją dyscyplinarną II instancji stosuje się odpowiednio przepisy opostępowaniu przed komisją dyscyplinarną Iinstancji.

.go

v.p l

4. Komisja dyscyplinarna Iinstancji wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, wtoku której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego iobwinionego oraz jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, atakże po rozpatrzeniu innych dowodów mających znaczenie wsprawie.

Dziennik Ustaw – 16 – Rozdział 6 Rozpatrywanie sporów oroszczenia urzędników ze stosunku pracy Poz. 269

Art. 38.

1. Od decyzji wsprawach wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy zurzędnikiem państwowym mianowanym, przeniesienia albo zlecenia mu wykonywania innej pracy, przeniesienia na niższe lub inne stanowisko bądź zawieszenia wpełnieniu obowiązków urzędnik ten może, wterminie siedmiu dni, wnieść odwołanie do kierownika organu nadrzędnego nad urzędem, wktórym jest zatrudniony. Od decyzji wydanej przez ministra odwołanie nie przysługuje.

2. (uchylony).28)

Art. 39.29) Spory o roszczenia ze stosunku pracy urzędników państwowych rozpatrywane są w trybie określonym wKodeksie pracy. Rozdział 7 (uchylony). Rozdział 8

Art. 421. Przewidziane wustawie oraz wodrębnych przepisach zadania dla kierownika urzędu wykonuje wurzędach administracji rządowej, zwyłączeniem urzędów rejonowych23) iurzędów terenowych administracji specjalnej – dyrektor generalny urzędu. Art. 43.

1. Przepisy ustawy, zzastrzeżeniem przepisów ust.2 i3, stosuje się do pracowników zatrudnionych wjednostkach wojskowych.

2. Minister Obrony Narodowej określi, wdrodze rozporządzenia, jednostki wojskowe oraz stanowiska, na których stosunek pracy zpracownikami określonymi wust.1 nawiązuje się wdrodze mianowania lub umowy opracę, atakże dostosuje organizację komisji dyscyplinarnych do struktury organizacyjnej jednostek wojskowych.

3. Uprawnienia wynikające zust.2 przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wodniesieniu do pracowników zatrudnionych wpodległych mu jednostkach wojskowych.

4. Rada Ministrów, wdrodze rozporządzenia, może określać wsposób szczególny niektóre obowiązki iprawa pracowników, októrych mowa wust.1, uwzględniając charakter iwarunki pracy wjednostkach wojskowych. Art. 44.31) Przepisy ustawy stosuje się do pracowników administracyjnych, pomocniczych, technicznych iobsługi sądów, prokuratury, ze zmianami wynikającymi zprzepisów szczególnych. Art. 45.

1. Przepisów ustawy dotyczących nawiązywania irozwiązywania stosunku pracy nie stosuje się do osób powoływanych do pełnienia funkcji organów administracji państwowej oraz na inne stanowiska kierownicze w administracji państwowej, wtrybie określonym wprzepisach szczególnych.

2. Osobie odwołanej zfunkcji lub stanowiska, określonych wust.1, która przed powołaniem na tę funkcję lub stanowisko była urzędnikiem państwowym mianowanym, przysługuje prawo do mianowania na stanowisko równorzędne zzajmowanym przed powołaniem, jeżeli osoba ta spełnia wymogi, októrych mowa wart.3 pkt.

4. Art. 451.

1. Urzędnikom państwowym zatrudnionym w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wBiurze Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji nie wolno publicznie manifestować swoich przekonań politycznych.

P rzez art.11 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 27; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2004r. Z e zmianą wprowadzoną przez art.11 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 27; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2004r.

30) D odany przez art. 68 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr123, poz.1353), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2002r.

31) W brzmieniu ustalonym przez art.75 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 1.

28) 29)

ww

w. rcl

1a.30) Przepisy ustawy stosuje się do pracowników zatrudnionych w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej iinnych jednostkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

.go

Przepisy szczególne

v.p l

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 269

Art. 46. Przepisy art.21–31 i33 stosuje się również do pracowników urzędów państwowych niebędących urzędnikami. Art. 47.32) Do urzędników administracji celnej przepisy niniejszej ustawy stosuje się ze zmianami iuzupełnieniami, które określa, wdrodze rozporządzenia, Rada Ministrów wzakresie, jaki jest konieczny ze względu na szczególny charakter pracy tych pracowników. Art. 471.

1. Zatrudnienie:

1) racownika w gabinecie politycznym Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra oraz innego p członka Rady Ministrów,

następuje na podstawie umowy opracę zawartej na czas pełnienia funkcji przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko państwowe. Wcześniejsze rozwiązanie umowy opracę może być dokonane za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

2. Przepisu art.421 nie stosuje się do stosunku pracy pracowników, októrych mowa wust.1.

3. Rada Ministrów określa, wdrodze rozporządzenia, zasady wynagradzania oraz inne świadczenia, wtym odprawy ztytułu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przysługujące ztytułu zatrudnienia określonego wust.1.

1) (uchylony);

2) (uchylony);

3)33) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – wodniesieniu do pracowników Kancelarii Prezydenta iBiura Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji. 1a. Przepisów art.2 pkt1, art.7 ust.6 iart.30 ust.1 nie stosuje się wodniesieniu do pracowników urzędów wymienionych wart.1 ust.1 pkt1, 2, 3b, 6–7a, 9 i13.34) Kierownicy tych urzędów są uprawnieni do określania:

1) stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy są urzędnikami państwowymi;

2) wykazu stanowisk objętych aplikacją administracyjną oraz zasad itrybu odbywania tej aplikacji;

3) rozkładu czasu pracy wtygodniu ijego wymiaru wposzczególnych dniach tygodnia. 1b. Wramach posiadanych środków na wynagrodzenia określonych wustawie budżetowej kierownicy urzędów, októrych mowa wust.

1a, ustalają regulamin wynagradzania wurzędzie. Regulamin ten wodniesieniu do Kancelarii Sejmu zatwierdza Marszałek Sejmu, awodniesieniu do Kancelarii Senatu – Marszałek Senatu. Przepisów art.21 ust.3, art.22 ust.2, art.23 ust.2 iart.471 ust.3 nie stosuje się. 1c. Dodatkowy fundusz nagród dla urzędników państwowych za szczególne osiągnięcia wpracy zawodowej utworzony na podstawie art.24 ust.2 wurzędach, októrych mowa wust.1a, pozostaje wdyspozycji kierowników tych urzędów imoże być przez nich podwyższany wramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

Z e zmianą wprowadzoną przez art.45 ustawy zdnia 27 lipca 2001r. osłużbie zagranicznej (Dz.U. Nr128, poz.1403), która weszła wżycie zdniem 10 maja 2002r.

33) W brzmieniu ustalonym przez art.75 pkt4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 1.

34) Z danie pierwsze wbrzmieniu ustalonym przez art.96 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 4.

32)

ww

w. rcl

Art. 48.

1. Przepisy określone wart.2 pkt1, art.7 ust.6, art.71 ust.2, art.20 ust.4, art.21 ust.3, art.22 ust.2, art.23 ust.2, art.24 ust.2, art.26 ust.2, art.30 ust.1, art.31 ust.4, art.36 ust.7 iart.471 ust.3 wydaje, wdrodze zarządzenia:

.go

2) oradców lub pełniących funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe inne niż wymienione d wpkt1

v.p l

2. Zakaz, októrym mowa wust.1, nie dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie art.471 ust.1, atakże osób zajmujących kierownicze stanowiska w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wymienione w art. 2 ustawy zdnia 31 lipca 1981r. owynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z2011r. Nr79, poz.430 iNr112, poz.654).

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 269

3.35) Przewidziane wustawie uprawnienia ministrów przysługują odpowiednio kierownikom urzędów wymienionych wust.1 oraz wart.1 ust.1 pkt1, 2, 3b, 6–7a, 9 i13.

4. (uchylony). Rozdział 9

Zmiany wprzepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe ikońcowe Art. 49. (pominięty). Art. 491. (wygasł). Art. 50. (pominięty).

Art. 51. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych wustawie stosuje się przepisy dotychczasowe ze zmianami wynikającymi zustawy. Art. 52. Przepisy odnoszące się do ministrów iwojewodów stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Art. 53.

1. Urzędnikom państwowym zatrudnionym na stanowisku kuratora oświaty lub zatrudnionym w urzędach organów administracji państwowej na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia określone wart.30, 31, 32 ust.3, art.33, 36, 4636), 50–5237), 5738)–60, 86 i88–9039) ustawy zdnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, aokres zatrudnienia na tych stanowiskach wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia nauczyciela określone wtej ustawie.

2. (uchylony).

3. Rada Ministrów może określać kategorie urzędników państwowych, którzy korzystać będą zuprawnień szczególnych wzakresie płac iinnych świadczeń przewidzianych wprzepisach obowiązujących wdniu wejścia wżycie ustawy. Art. 54. Tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące praw i obowiązków pracowników urzędów państwowych, wydane na podstawie art.298 § 1 ustawy zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. Nr24, poz.141 oraz z1975r. Nr16, poz.91). Art. 55. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 1983r.

ww

35) 36)

W brzmieniu ustalonym przez art.96 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. U chylony.

37) A rt. 50 i52 – uchylony.

38) A rt. 57 i59 – uchylony.

39) A rt. 89 – uchylony.

w. rcl

.go

v.p l

2.35) Uprawnienie wynikające zart.31 ust.3 przysługuje odpowiednio organowi wymienionemu wust.1 oraz Marszałkowi Sejmu wodniesieniu do pracowników Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wyborczego iBiura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także Marszałkowi Senatu w odniesieniu do pracowników Kancelarii Senatu oraz kierownikom urzędów wymienionym wart.1 ust.1 pkt3b i6–7a wodniesieniu do pracowników tych urzędów.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 269 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

  Naczelnik urzędu skarbowego powołał rzecznika dyscyplinarnego nie informując o tym związków zawodowych. Na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób winien być powoływany (...)

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Prawo do odprawy dla pracownika urzędu

  Czy na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych pracownik nabywa prawo do odprawy w związku z przejściem na rentę po ustaniu (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.