Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 270 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji obiektów jądrowych oraz zawartości raportu z likwidacji obiektu jądrowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-27
Data wydania:2013-02-11
Data wejscia w życie:2013-03-14
Data obowiązywania:2013-03-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 270 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 270

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 11 lutego 2013r. wsprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej dla etapu likwidacji obiektów jądrowych oraz zawartości raportu zlikwidacji obiektu jądrowego1) Na podstawie art.38c ust.3 ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe (Dz.U. z2012r. poz.264 i908) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §1. Wrozumieniu niniejszego rozporządzenia użyte określenia oznaczają: 1) jądrowy blok energetyczny – zespół składający się wszczególności zjądrowego reaktora energetycznego, obiegu chłodzenia reaktora, obiegu czynnika roboczego, jednego lub większej liczby turbozespołów, tworzący wraz zsystemami pomocniczymi skoordynowany system konwersji energii cieplnej paliwa jądrowego wenergię elektryczną; 2) obudowa bezpieczeństwa reaktora: a) wprzypadku elektrowni jądrowej – pierwotną obudowę bezpieczeństwa reaktora oraz wtórną obudowę bezpieczeństwa reaktora łącznie, b) wprzypadku reaktora badawczego – pierwotną obudowę bezpieczeństwa reaktora; 3) Prezes Agencji – Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki; 4) stan bezpiecznego wyłączenia – stan obiektu jądrowego po wystąpieniu przewidywanego zdarzenia eksploatacyjnego lub warunków awaryjnych, wktórym fundamentalne funkcje bezpieczeństwa są wypełniane istabilnie utrzymywane wdługim okresie czasu, awprzypadku elektrowni jądrowej ireaktora badawczego dodatkowo reaktor jest wstanie podkrytycznym; 5) system bezpieczeństwa – system obiektu jądrowego przeznaczony do zapobieżenia wystąpieniu lub ograniczenia skutków przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych iwarunków awaryjnych, awprzypadku elektrowni jądrowej lub reaktora badawczego – także do osiągnięcia stanu bezpiecznego wyłączenia; 6) ustawa – ustawę zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe.


1)

Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz.Urz. UE L 172 z02.07.2009, str. 18 oraz Dz.Urz. UE L 260 z03.10.2009, str. 40).

Dziennik Ustaw –2– Rozdział 2 Wstępne czynności wlikwidacji obiektu jądrowego §2.

1. Likwidację obiektu jądrowego planuje się iprzeprowadza jako likwidację: 1) natychmiastową, wktórej niezwłocznie po zakończeniu eksploatacji obiektu jądrowego dokonuje się demontażu systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego oraz usunięcia odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego zterenu obiektu jądrowego, albo 2) odłożoną irozłożoną wczasie, wktórej demontaż systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego oraz usunięcie odpadów promieniotwórczych iwypalonego paliwa jądrowego zterenu obiektu jądrowego następuje wkilku kolejnych etapach ograniczonych wczasie ico do zakresu prac, wykonywanych wodstępach czasowych – wzależności od strategii likwidacji przyjętej wprogramie likwidacji obiektu jądrowego, po uwzględnieniu wszczególności czynników takich jak: względy bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, współzależności pomiędzy budowlami, budynkami iinstalacjami na terenie obiektu jądrowego, możliwe obciążenia dla przyszłych pokoleń, czy też możliwa zupływem czasu utrata wiedzy ikompetencji wzakresie stanu obiektu jądrowego ijego likwidacji.

2. Wprzypadku wyboru strategii likwidacji odłożonej irozłożonej wczasie wykazuje się, że obiekt jądrowy będzie do czasu rozpoczęcia realizacji likwidacji iprzez cały czas likwidacji utrzymywany wstanie bezpiecznym oraz że zostanie on wprzyszłości zlikwidowany we właściwy sposób, bez nieuzasadnionego obciążenia przyszłych pokoleń.

3. Dla obiektów jądrowych znajdujących się na terenie wspólnym dla kilku obiektów jądrowych wybór strategii likwidacji uwzględnia współzależności między poszczególnymi obiektami jądrowymi. §

3. Niezależnie od wybranej strategii likwidacji obiektu jądrowego prace likwidacyjne obiektu jądrowego planuje się irealizuje wetapach obejmujących przygotowanie likwidacji obiektu jądrowego oraz realizację likwidacji obiektu jądrowego. §4. Przy przygotowywaniu likwidacji obiektu jądrowego uwzględnia się wszczególności: 1) stan techniczny obiektu jądrowego, wtym stabilność systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego, z uwzględnieniem ich możliwej degradacji technicznej z upływem czasu, a także stan techniczny innych znajdujących się na terenie obiektu jądrowego budynków, budowli iinstalacji; 2) zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej iprzygotowań na wypadek zdarzenia radiacyjnego; 3) spadek aktywności odpadów promieniotwórczych zupływem czasu; 4) obniżenie zagrożenia na skutek usunięcia paliwa jądrowego zobiektu jądrowego; 5) metody postępowania zodpadami promieniotwórczymi iwypalonym paliwem jądrowym, które uwzględniają ich skład iilości oraz minimalizują ilości odpadów promieniotwórczych powstających wwyniku prac likwidacyjnych; 6) przygotowanie pracowników i dostępność technologii przewidywanych do zastosowania przy wykonywaniu prac likwidacyjnych, wtym: dekontaminacji oraz demontażu i– jeżeli to konieczne – wyburzania, zuwzględnieniem sprzętu zdalnie sterowanego; 7) dopuszczalność imożliwość ponownego wykorzystania materiałów oraz wyposażenia obiektu jądrowego pozyskanych zlikwidacji; 8) planowany sposób wykorzystania terenu obiektu jądrowego po zakończeniu likwidacji obiektu jądrowego; 9) wpływ planowanych prac likwidacyjnych na środowisko izdrowie ludności; 10) szacowane koszty likwidacji obiektu jądrowego iwielkość dostępnych środków finansowych zgromadzonych na funduszu likwidacyjnym. Rozdział 3 Zarządzanie likwidacją obiektu jądrowego §5.

1. Wjednostce organizacyjnej posiadającej zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego zarządzanie przygotowaniem iprowadzenie likwidacji tego obiektu odbywa się zuwzględnieniem: 1) odpowiedzialności za bezpieczne prowadzenie prac likwidacyjnych; 2) hierarchii organizacyjnej iuprawnień decyzyjnych ustalonych wtaki sposób, żeby nie prowadziło to do sporów pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi, co mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo jądrowe lub ochronę radiologiczną. Poz. 270

Dziennik Ustaw –3– Poz. 270

2. Zarządzanie likwidacją obiektu jądrowego prowadzi się na podstawie programu zarządzania likwidacją, stanowiącego część zintegrowanego systemu zarządzania.

3. Program zarządzania likwidacją obiektu jądrowego dopasowuje się do wielkości izłożoności przedsięwzięcia oraz potencjalnych zagrożeń związanych zlikwidacją.


4. Wprogramie zarządzania likwidacją obiektu jądrowego, wszczególności: 1) określa się umiejętności potrzebne do zarządzania iwykonywania czynności związanych zlikwidacją obiektu jądrowego; 2) ustala się minimum wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy związanych zlikwidacją obiektu jądrowego; 3) przewiduje się rozwiązania zapewniające, że osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności w procesie likwidacji posiadają konieczne umiejętności, doświadczenie oraz odbyły odpowiednie szkolenia, żeby bezpiecznie wykonać swoje zadania; 4) przewiduje się rozwiązania zobowiązujące wszystkie osoby uczestniczące w pracach likwidacyjnych do zgłaszania kierownikowi jednostki organizacyjnej posiadającej zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego wszelkich problemów lub potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej lub warunków bezpieczeństwa ihigieny pracy; 5) określa się odpowiednie uprawnienia decyzyjne do zatrzymania prac likwidacyjnych. Rozdział 4 Realizacja likwidacji obiektu jądrowego §6.

1. Realizacja likwidacji obiektu jądrowego może zostać podzielona na kilka etapów, zktórych pierwszy obejmuje usunięcie paliwa jądrowego zobiektu jądrowego oraz częściowy demontaż obiektu jądrowego, pozwalający na uzyskanie stanu bezpiecznego takiego, że: 1) niemożliwe jest wystąpienie awarii reaktywnościowych; 2) wprzypadku elektrowni jądrowej ireaktora badawczego nie jest konieczne odprowadzanie ciepła powyłączeniowego; 3) nie jest już konieczne stosowanie ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2. Jeżeli pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji likwidacji obiektu jądrowego występują przerwy trwające co najmniej 5 lat, to rozpoczęcie kolejnego etapu realizacji likwidacji wymaga zgłoszenia Prezesowi Agencji. Do zgłoszenia załącza się zaktualizowany program likwidacji obiektu jądrowego.

3. Wprzypadku, októrym mowa wust.2, zgłoszenie składa się co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji danego etapu likwidacji obiektu jądrowego.

4. Poszczególne etapy realizacji likwidacji obiektu jądrowego kończy się przez zastosowanie barier zabezpieczających niezdemontowane jeszcze systemy oraz elementy konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego wcelu zapobieżenia przedostawaniu się substancji promieniotwórczych do środowiska. §7. Wprzypadku likwidacji obiektu jądrowego odłożonej irozłożonej wczasie zapewnia się: 1) doprowadzenie obiektu jądrowego do stanu bezpiecznego oraz utrzymanie go wstanie bezpiecznym do czasu rozpoczęcia realizacji likwidacji oraz przez cały czas likwidacji obiektu jądrowego, tak aby można było bezpiecznie realizować odłożone wczasie etapy likwidacji obiektu jądrowego; 2) utrzymanie systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego oraz nadzór nad nimi wokresie przed rozpoczęciem pierwszego etapu realizacji likwidacji obiektu jądrowego zgodnie zprogramem likwidacji obiektu jądrowego. §8. Wcelu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej wjednostce organizacyjnej posiadającej zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego stosuje się sprawdzone techniczne metody prowadzenia prac.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 270

§9. Prace likwidacyjne prowadzi się zgodnie zprocedurami likwidacyjnymi uwzględniającymi wymagania bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa ihigieny pracy oraz dokumentuje wdokumentacji prac likwidacyjnych. §10.

1. Metody dekontaminacji idemontażu systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego wybiera się tak, aby przy optymalizacji narażenia pracowników iosób zogółu ludności, októrej mowa wart.9 ustawy, oraz optymalizacji oddziaływania na środowisko, zminimalizować ilość wytwarzanych wprocesie likwidacji obiektu jądrowego odpadów promieniotwórczych.

2. Wodniesieniu do czynności likwidacyjnych, takich jak dekontaminacja, cięcie iprzemieszczanie dużych elementów konstrukcji lub wyposażenia, postępujący demontaż lub usuwanie systemów bezpieczeństwa, które mogą stwarzać zagrożenie, ocenia się ich wpływ na bezpieczeństwo jądrowe iochronę radiologiczną iprowadzi się je wtaki sposób, aby ograniczyć zagrożenie iutrzymać je wakceptowalnych granicach. Dotyczy to zwłaszcza zachowania funkcji systemu obudowy bezpieczeństwa reaktora – wprzypadku elektrowni jądrowej lub reaktora badawczego – wzapobieganiu niekontrolowanemu przedostawaniu się do środowiska substancji promieniotwórczych podczas prowadzonych prac demontażowych.

3. Zapewnia się aktualizację procedur likwidacyjnych wmiarę postępujących zmian wobiekcie jądrowym podczas jego likwidacji. Wtoku likwidacji nie wolno podejmować żadnych prac likwidacyjnych nieujętych wprocedurach likwidacyjnych.


4. Przed zastosowaniem jakichkolwiek nowych lub niesprawdzonych metod prowadzenia prac likwidacyjnych wykazuje się, że ich zastosowanie jest zasadne oraz uwzględnia się wanalizie optymalizacyjnej załączonej do programu likwidacji obiektu jądrowego. §11.

1. Jeżeli po wyłączeniu obiektu jądrowego zeksploatacji na jego terenie pozostaje wypalone paliwo jądrowe lub odpady promieniotwórcze wytworzone podczas eksploatacji, to materiały te należy usunąć iprzekazać do składowiska odpadów promieniotwórczych, chyba że wprogramie likwidacji obiektu jądrowego założono inny sposób postępowania zodpadami promieniotwórczymi iwypalonym paliwem jądrowym, wszczególności ich przerób lub przetworzenie.

2. Wszystkie odpady promieniotwórcze powstałe wtrakcie likwidacji obiektu jądrowego zagospodarowuje się zgodnie zprogramem likwidacji obiektu jądrowego.

3. Jeżeli dla określonych rodzajów odpadów promieniotwórczych nie została podjęta ostateczna decyzja dotycząca ich usunięcia zterenu obiektu jądrowego, to zapewnia się bezpieczne przechowywanie tych odpadów do czasu ich przeniesienia do składowiska odpadów promieniotwórczych. §12.

1. Po zakończeniu czynności demontażowych idekontaminacji przeprowadza się kompleksowe pomiary stanu radiologicznego obiektu jądrowego ijego terenu, wtym określenie aktywności resztkowych radionuklidów pozostałych po likwidacji, wcelu potwierdzenia, że zostały spełnione kryteria ochrony radiologicznej ustalone wzezwoleniu na likwidację obiektu jądrowego iwprzepisach ustawy oraz osiągnięte zostały cele likwidacji obiektu jądrowego.

2. Dane zpomiarów dozymetrycznych wykonanych po zakończeniu czynności demontażowych idekontaminacji dokumentuje się wpostaci końcowego raportu zkontroli dozymetrycznej, który zawiera: 1) wyszczególnienie zastosowanych kryteriów ochrony radiologicznej; 2) opis metod iprocedur do zastosowania wcelu spełniania kryteriów ochrony radiologicznej; 3) dane pomiarowe wraz zich analizą statystyczną oraz opisem systematycznego podejścia przy wykonywaniu pomiarów dozymetrycznych. §13. Do czasu zakończenia likwidacji obiektu jądrowego prowadzi się okresowe przeglądy bezpieczeństwa zczęstotliwością określoną wzezwoleniu na likwidację obiektu jądrowego – nie rzadziej niż raz na 10 lat. Zakres tych przeglądów obejmuje co najmniej: 1) określenie rzeczywistego stanu technicznego systemów oraz elementów konstrukcji iwyposażenia obiektu jądrowego – przez analizę danych zmonitoringu ipomiarów oraz doświadczeń eksploatacyjnych; 2) zaktualizowanie danych oilości iaktywności substancji promieniotwórczych znajdujących się wobiekcie jądrowym; 3) aktualne analizy bezpieczeństwa; 4) zagadnienia organizacyjne;

Dziennik Ustaw 5) zagadnienia ochrony radiologicznej; 6) wypełnienie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz ocenę efektywności zarządzania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ijakości; 7) obsadę pracownikami iich kwalifikacje; 8) przygotowania awaryjne; 9) oddziaływanie radiologiczne na ludność iśrodowisko; 10) warunki przechowywania odpadów promieniotwórczych; 11) starzenie systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej; 12) postęp naukowo-techniczny wodniesieniu do metod likwidacji obiektów jądrowych; 13) zmiany w otoczeniu obiektu jądrowego, z uwzględnieniem zagrożeń naturalnych i będących skutkiem działalności człowieka; 14) zmiany wymagań bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej zawartych wobowiązujących przepisach; 15) wnioski wynikające zdoświadczeń zprac likwidacyjnych wykonanych wdanym obiekcie lub wobiektach podobnych. §14. Dokumentację zlikwidacji obiektu przechowuje się zgodnie z: 1) wymaganiami dotyczącymi archiwizacji dokumentów, określonymi wramach zintegrowanego systemu zarządzania; 2) wymaganiami określonymi wzezwoleniu na likwidację obiektu jądrowego; 3) przepisami onarodowym zasobie archiwalnym iarchiwach. §15.

1. Wtoku realizacji likwidacji obiektu jądrowego program likwidacji obiektu jądrowego podlega okresowemu przeglądowi i– wrazie potrzeby – aktualizacji, zczęstotliwością określoną wzezwoleniu na likwidację obiektu jądrowego.

2. Przegląd iaktualizacja uwzględniają wszczególności ewentualne zmiany wstrategii likwidacji, postęp prac likwidacyjnych, odstępstwa od harmonogramu, zmiany w obiekcie jądrowym lub w wymaganiach bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej od czasu sporządzenia programu likwidacji obiektu jądrowego, postęp technologiczny oraz konieczność prowadzenia dalszych prac likwidacyjnych.

3. Aktualizacja programu likwidacji obiektu jądrowego wtoku realizacji likwidacji tego obiektu wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Agencji. Rozdział 5 Zakończenie likwidacji obiektu jądrowego izawartość raportu zlikwidacji obiektu jądrowego §16. Po zakończeniu prac likwidacyjnych kierownik jednostki organizacyjnej posiadającej zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego: 1) niezwłocznie zawiadamia Prezesa Agencji ozakończeniu prac likwidacyjnych; 2) wterminie określonym wzezwoleniu na likwidację obiektu jądrowego przedkłada Prezesowi Agencji do zatwierdzenia raport zlikwidacji obiektu jądrowego. §17. Raport zlikwidacji obiektu jądrowego zawiera: 1) opis obiektu jądrowego; 2) kryteria radiologiczne stanowiące podstawę do całkowitego zwolnienia z kontroli dozorowej systemów, elementów konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego lub terenu obiektu; 3) opis wykonanych prac likwidacyjnych; 4) opis wszelkich pozostających systemów, elementów konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego, które nie zostały zlikwidowane lub zostały zlikwidowane częściowo; –5– Poz. 270

Dziennik Ustaw –6– Poz. 270

5) końcowy raport zpomiarów dozymetrycznych terenu obiektu jądrowego; 6) dane oilościach irodzajach odpadów promieniotwórczych powstałych podczas likwidacji obiektu jądrowego oraz dane omiejscach ich przechowywania lub miejscach, do których je przekazano; 7) zbiorczy opis wszelkich zdarzeń iincydentów istotnych zpunktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej, jakie wystąpiły podczas likwidacji obiektu jądrowego; 8) zbiorcze określenie dawek promieniowania otrzymanych przez pracowników i ludność podczas likwidacji obiektu jądrowego; 9) wyniki okresowych przeglądów bezpieczeństwa; 10) analizę osiągnięcia celów likwidacji; 11) opis nabytych doświadczeń zprocesu likwidacji obiektu jądrowego. Rozdział 6 Przepis końcowy §18. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 270 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-21 poz. 556

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-03 poz. 1093

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-02 poz. 1088

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Monitor Polski 2009 nr 72 poz. 911

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 października 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o wymianie informacji i doświadczeń oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, podpisaną w Warszawie dnia 30 lipca 2009 r.

 • Legislacja UE z 2009-10-03 nr 260 poz. 40

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2009/7/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.