Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 272 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Bartłomieja Sienkiewicza – Ministra Spraw Wewnętrznych – w zakresie koordynacji służb specjalnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-28
Data wydania:2013-02-28
Data wejscia w życie:2013-02-28
Data obowiązywania:2013-02-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 272 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 272

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 28 lutego 2013 r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Bartłomieja Sienkiewicza – Ministra Spraw Wewnętrznych – wzakresie koordynacji służb specjalnych Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy zdnia 8 sierpnia 1996r. oRadzie Ministrów (Dz.U. z2012r. poz.392) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ministrowi Spraw Wewnętrznych Bartłomiejowi Sienkiewiczowi, zwanemu dalej „ministrem”, powierza się koordynację działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego iCentralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej „służbami specjalnymi”, inadzoru nad tą działalnością, w tym koordynację działalności służb specjalnych przewidzianą w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. oAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z2010r. Nr29, poz.154, zpóźn. zm.1)), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz.709, zpóźn. zm.2)) oraz ustawie zdnia 9 czerwca 2006r. oCentralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z2012r. poz.621, 627 i664).


2. Wramach nadzoru ikoordynacji, októrych mowa wust. 1, minister wykonuje wimieniu Prezesa Rady Ministrów oraz zjego upoważnienia następujące zadania: 1) przygotowuje, uzgadnia iwnosi do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty: założeń projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń iinnych aktów prawnych oraz dokumentów rządowych dotyczących służb specjalnych; 2) może żądać od szefów służb specjalnych informacji związanych zplanowaniem iwykonywaniem powierzonych im zadań; 3) zapewnia współdziałanie służb specjalnych wcelu realizacji ich ustawowych zadań; 4) wyraża zgodę na współdziałanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego iAgencji Wywiadu zwłaściwymi organami isłużbami innych państw, awprzypadku Centralnego Biura Antykorupcyjnego – także zorganizacjami międzynarodowymi; 5) zapoznaje się zinformacjami: a) mogącymi mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa imiędzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej przekazanymi przez służby specjalne oraz wydaje decyzje, októrych mowa odpowiednio wart.18 ust. 3 ustawy zdnia 24 maja 2002r. oAgencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz wart.19 ust. 3 ustawy zdnia 9 czerwca 2006r. oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, b) pełnomocnika do spraw kontroli przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych osobowych onaruszeniu przepisów ustawy zdnia 9czerwca 2006r. oCentralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz przepisów oochronie danych osobowych, c) Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących wobszarze jego właściwości;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr182, poz.1228 iNr238, poz.1578, z2011r. Nr53, poz.273, Nr84, poz.455, Nr117, poz.677 iNr230, poz.1371 oraz z2012r. poz.627 i908.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr218, poz.1592, z2007r. Nr25, poz.162, z2009r. Nr85, poz.716, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr22, poz.114, Nr53, poz.273 iNr84, poz.455 oraz z2012r. poz.707.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 272

6) zapoznaje się iopiniuje roczne sprawozdania przedstawiane przez pełnomocnika do spraw kontroli przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych osobowych; 7) wydaje zgodę, októrej mowa wart.9 ust. 2 ustawy zdnia 9 czerwca 2006r. oSłużbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 8) dokonuje uzgodnień, októrych mowa wart.36 ust. 3 ustawy zdnia 9 czerwca 2006r. oCentralnym Biurze Antykorupcyjnym; 9) dokonuje czynności wynikających ze stosunku służbowego Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu iSzefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwyłączeniem ich powoływania iodwoływania. §2.Obsługę ministra wzakresie wykonywania zadań określonych w§ 1 zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. §3.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 272 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 160

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-6-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-02 poz. 1795

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-13 poz. 212

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-11 poz. 807

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1305

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.