Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 273 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-28
Data wydania:2013-02-20
Data wejscia w życie:2013-03-01
Data obowiązywania:2013-03-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 273 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 273

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI ISZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1) zdnia 20 lutego 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sposobu podziału dotacji zbudżetu państwa dla uczelni publicznych iniepublicznych Na podstawie art.96 ust.2 ustawy zdnia 27 lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz.U. z2012r. poz.572, 742 i1544) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego zdnia 8 lutego 2012r. wsprawie sposobu podziału dotacji zbudżetu państwa dla uczelni publicznych iniepublicznych (Dz.U. poz.202) wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr1 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr1 do niniejszego rozporządzenia; 2) załącznik nr2 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr2 do niniejszego rozporządzenia; 3) załącznik nr7 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr3 do niniejszego rozporządzenia. §2. Rozporządzenie stosuje się do podziału dotacji dla uczelni publicznych iniepublicznych począwszy od dnia 1stycznia 2013r. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka


1)

Minister Nauki iSzkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr248, poz.1483).

Dziennik Ustaw

STU

N

–2–

T

9 UST. do PKT 1A USTAWY, iSzkolnictwa Załączniki 1 rozporządzenia Ministra Nauki Wyższego IÓW DOKT RANC H ST zdnia 20 lutego 2013r (poz.273)

Załącznik nr1

I M

Poz. 273

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE ZKSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, WTYM STUDENTÓW, OKTÓRYCH MOWA WART.99 UST.1A USTAWY, k eślone w poszczególnych OKTÓRYM MOWA WART. 99 UST.dotac 1Ana zadan Z ZWYŁĄCZENIEM KSZTAŁCENIA, cz ściach budż tu państwa PKT USTAWY, KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH IKADR NAUKOWYCH zwi zane z ks t łceni m t ent w s u iów t c o nyc w tym st dentów o ó ych ORAZ UTRZYMANIEM UCZELNI, WTYM NA REMONTY

t 1 usta , kształ e iem u ze nikó stacjona nyc stu ów o oran k ch i kadr

1. Zokreślonej wposzczególnych częściach budżetu państwa dotacji na zadania związane zkształceniem studentów studiów stacjonarnych, u rzymaniem uczelni publi wart 99 ust.1a na remonty, zwane dalej „dotacją nau wych oraz wtym studentów, októrych mowa znej, w tym ustawy, zwyłączeniem kształcenia, októrym mowa wart.99 ” 1 sp n ustawy, kształceniem uczestników dzielają: pod t w w ust pkt1a nci częś i budżetowych w stacjonarnych studiów doktoranckich ikadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni publicznej, wtym na remonty, zwanej dalej „dotacją podstawową”, dysponenci części budżeto1) wydzielają: wych część za 2 c ęś uzup niając , niep z aczającą , % 1) część zasadniczą, dzieloną według zasad określonych wust.3;

2) część uzupełniającą, nieprzekraczającą 2,0% ogólnej kwoty dotacji, na rzecz podziałów uzupełniających ikorygujących.

2. lni publiczn dotacji z Zasadnicza częśćch: podstawowej obejmuje kwoty wydzielone odrębnie dla grup uczelni publicznych: 1) akademickich; 1 akadem ck 2) zawodowych. 2 zawodow

3 K oty zasa n częśc dot wydzielone a ow j, w dzie one dla grup uc el i

3. Kwoty zasadniczej części dotacji podstawowej, cji pods dla grup uczelni publicznych, októrych mowa wust.2, są obliczane według który publicznych o wzoru:

 

gdzie: gdz

=

   

 + (1 − )( ×  +  ×  +  ×  +  ×  +  ×  +  ×  )

Du − znacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej wdanym roku, o Dc − znacza w danym roku części dotacji podstawowej dla grupy uczelni publicznych wdanym roku, o kwotę zasadniczej Dpui − znacza kwotę zasadniczej części dotacji zej c ęś dla i-tej uczelni publicznej wpoprzednim py (wwarunDc o − za kwotę asadn podstawowej ta ji podstawowe dla gr roku u elni kach porównywalnych zdanym rokiem), o Dpc − znacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla grupy uczelni publicznych wpoprzednim roku (wwak z z j o o la i b runkach porównywalnych zdanym rokiem), C Si Ki − znacza stałą przeniesienia zroku poprzedniego, o − znacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni publicznej, o okiem) − znacza składnik kadrowy i-tej uczelni publicznej, o Ws − znacza wagę składnika studencko-doktoranckiego, o

D

ę

d

t

dt

bl

d

bl

Wk − znacza wagę składnika kadrowego, C o znacza st łą rz nies

oznacza w ę ł ni a tuden Wd − znacza wagę składnika dostępności kadry, o S n ł k d o Di − znacza składnik dostępności kadry i-tej uczelni publicznej, a ł n

Wb − znacza wagę składnika badawczego, o Bi Ui Wi − znacza składnik badawczy i-tej uczelni publicznej, o − znacza składnik uprawnień i-tej uczelni publicznej, o − znacza składnik wymiany i-tej uczelni publicznej. o

Wu − znacza wagę składnika uprawnień, o Ww − znacza wagę składnika wymiany, o

Dziennik Ustaw –3– Poz. 273

o4. Zasady określania składnika studencko-doktoranckiego i-tej uczelni publicznej, októrym mowa wust.3: t rym mowa ust. 3 ) skła nik s u n o o o uczelni e u lni się zne wzoru: 1) składnik studencko-doktorancki i-tejanck publicznej oblicza b wedługoblicz

dzie gdzie: s ksk

x

∑  × , + ∑  × 5_, + ∑  × 3, + 1,5     =    ∑(∑  × , + ∑  × 5_, + ∑  × 3, + 1,5 )  osztoch onnośc ki runków s ud ustalony jonarn ch, usta on − oz a za wskaźni oznacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów stacjonarnych, ów sta zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art 96 ust.1 pkt1 ustawy, zgodnie z przep sami w dan mi na p


− oz acz li kierunków studiów, oznacza liczbę zbę kierunków

sk, Lsk,i

3) dla studentów studiujących wpublicznych uczelniach zawodowych na kierunku oprofilu praktycznym ustala się przeak yc n m 1,2, adla pozostałych studentów wtych uczelniach –la ozo tały 1,0. la ię prz l cznik ró ny 1,2, a przelicznik równy h licznik równy

o) n n t kdd − z dan wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich wd-tej dziedzinie nauki, ustalooznacza ch nadesłanych przez i- ą uczelnię publiczną, ny zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art.96 ust.1 pkt1 ustawy, n wk k t ł ó − dz edzinie dziedzin nauki, oznacza liczbę nauki usta y Ldd,i − u . liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (zwyłączeniem osób pozostających zi-tą oznacza kt u awy, uczelnią publiczną wstosunku pracy) wd-tej dziedzinie nauki wi-tej uczelni publicznej, niepobierających znacza zbę dziedzin nauki stypendiów doktoranckich albo pobierających środki finansowe wwysokości kwoty zwiększenia stypenoznacza li zbę októrych ów s a jonarnyc udió doktoran kich z wyłą z przez dium doktoranckiego, czes ni mowa wart.200a ust.2 ustawy, wynikającą zdanych nadesłanych n em i-tą uczelnię publiczną, ztym że wodniesieniu do uczelni wojskowychku pracy tylko osób cywilnych, osób pozostających z -tą ucze nią publiczną w stosu dotyczy to w d-tej dziedz n p e iep bi ją p o Ld_stypd,i − znacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (zwyłączeniem osób pozostających zi-tą o p a ąc c dki fin e y o ych tud uczelni sz ni pobierających uczelnią publiczną wstosunku pracy) o ób dziedzinie ości wi-tej a zwi publicznej, s yp dium ymbprzys ugują śuprawnienias wd-tej dbywaj nauki kw ty wyższe wynikającą stypendia doktoranckie (zwyłączeniem osób w art 200a mwramach parametru Ldd,i), jącą z danyc uwzględnionych any M ędzyn rodowej dok B ura Uznawa noś i Wykszt nych oranckiego których mowa łcenia W us . 2 stawy, w ni wynikającą zdanych nadesłanych p zez i uczelnię publiczną, ztym że wodniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to nadesł nych przez i-tą t uczelnię pub iczn z tym że odn esien u do u zeln acza osób cywilnych, tylko liczbę uczel p zi u,znacza liczbę lni publiczne uczestników nadzorowan j przez ministra właściwego o spra Lsc − ozna z ucz cudzoziemców − w stacjo rocznych kursów przygotowawczych do wyłącz nauki o gdy d l bę czest ych s udió dokto n kich z podjęcia n em wjęzyku polskim wjednostkach wyznaczonychspraw zdrowia, ministra właściwego do wyższego, m n stra właściwego do przez minis ra właściwego do spraw szkolnictwa wyższeą y i ąu ą u c d dz go,sób którym przysługują uprawnienia a e brony Na ą odark morsk ej albo M nist osób odbywających studia wyższe, ba studentów studió Uznadowej l c wynikającą zdanych Biura nauki w i-tej iWymiany publicznej, p walności Wykształcenia uczelni Międzynarodowej, k t z c d b n − zekra liczbę uczelni publicznych studiów stacjonarnych o po oznacza za liczbę studentów wdanej grupie uczelni publicznych a uc ucze ni wo skowych do yczy to tylko osób cywilnych, 2) wprzypadku gdy wuczelni publicznej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, mie właściwego do spraw dn r t 8 t. t d t c el bli z j, t b nistra zdrowia, k s z c i dotacji ministra właściwego do sprawstudu ntówmorskiej albo Ministra Obrony Narol d wow jc l czba gospodarkit kó dió stac o a nych ó e eślenia ysokoś podst t dowej liczba studentów studiów stacjonarnych, wynikająca zostatecznych danych nadesłanych przez i-tą uczelnię pubrzy o wawcz h d p j określona j z p t 1, jes w edn tka ramach poszczególnych fo studiów stacjonarnych oponad 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych liczną, przekracza liczbę studentów m kształcenia, ia n ki zgodn zyku polskim korygowana yznaczonych tanowiąminró ra wła iwego o zgodnie szk l ust 4 ustawy dla i-tej przez ej lub liczbę studentów ostatecznym dany ic wa wy szego s nicę między określoną praw zart.8 nadesłanymi studiujących wpoprzednim roku loczyn liczby studentów akademickim uczelni publicznej, na potrzeby określenia wysokości dotacji podstawowej liczba studentów studiów stacjonarnych z i tą ucz ln ę p bl c ą l czb stu ntów stud w acjona nych zek cz j cą wramach poszczególnych form kształcenia, określona zgodnie zpkt1, jest korygowana oiloczyn liczby studentów, 2 og ną li b st ostatecznymiudió nadesłanyminy h i-tą uczelnię publiczną aliczbą dnim ro studiów s danymi a jona przez s iują ch prz studentów u stanowiącej różnicę między en ó ademickim lub li zbę s o2% ogólną liczbę studentów studiów stacjonarnych studiujących wpoprzednim roku udentów studiów stacjonarny okreś oną zgodnie z a t 8 ust 4 stacjonarnych przekraczającą akademickim lub liczbę studentów studiów oraz przeciętnej kosztochłon ości kierunków st uczelni pubawy dla i- ej ucze ni publicznej stacjonarnych określoną zgodnie zart.8 ust.4 ustawy dla i-tej iów licznej,ucz lni ubl cznej; prz ciętną k s studiów wi-tej uczelni publicznej; przeciętną kosztochłonność i tej oraz przeciętnej kosztochłonności kierunków tochł n ść kierunkó studiów obl za się kierunków studiów oblicza się według wzoru: ł ∑ , ×    = ∑ , 


ac onarnych, w tym s u ntó , o yc − ozna za l czbę studentó stacjonarnych, wtym studentów, októrych mowa wart.99 ust.1a ustaoznacza liczbę studentów studiów s udió wy (zwyłączeniem studentów, 1a ustawy z w 99 ust.1 em studen ów, osób po ostatnim roku mowa w art. 99 ust októrych mowa wart łą zen pkt1a ustawy, oraz o których mow studiów bez egzaminu dyplomowego), na k-tym kierunku studiów wi-tej uczelni publicznej, egzaminu w art 99 ust 1 pkt 1a ustawy oraz o ób po ostatn m o u stud ów bez wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

Dziennik Ustaw 5 Skła

z Składnik kadrowy i-tej uczelni publicznej, októrym mowa wust.3, oblicza się według wzoru: r

5.  =

gdzie: Lprof,i

L

lni blicznej, u yu Ldr_hab,i − znaczaaprzeciętną e u zzelni publ czne p p iadający h tytu npoprzedzającym es raistra lub o etaty) w ii- liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych wroku uk wy pro rok przyznania doe u s adającyc tytuł zawodo y ma profesora nadesłan ch p zez posiadających stopień czną tacji podstawowejsztuki, wynikającą z dan c i-tej uczelni publicznej, i- ą uczelnię publ naukowy r n r ę (w przeliczeniu nazpełne etaty) w ł y h , ją ą h d i t c ln ę p bli z ą, doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą z z l b l k ch t h uczelnię publiczną, − oznacza lic

Ldr,i

− znacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych wroku poprzedzającym rok przyznania doo − oznacza (wprzeliczeniu na pełne etaty) wi-tej i akademickich za rudnionych w profetacji podstawowejpr ecię ną liczbę nauczy ie uczelni publicznej, posiadających tytuł naukowy roku sora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą zdanych nadesłanych przez wej (w prze i zen pop zedza ącym ro przyznania ota j podstaw i tą uczelnię publiczną,

2,5, + 2_, +  ∑(2,5, + 2_,

1,5, + , + 4, + 5, + 1,5, + , + 4, + 5, )

– z 4–

Poz. u wed 273

Z Lmgr,i L

ac ) ynik wy z d n ades anych przeprowadzili publ c pu s , z LZprof60,i − znacza liczbę profesorów zzagranicy (cudzoziemców), h z przez i tą ucz lnię ną roku osunku o p pu licznej ( jącąączeniem pozosta ący którzy -tą u zelnią wpoprzednim licz akademicp uk y k p wyłączeniem p o esor użs zagranicy miesiące, ch n ka pozostających zi tą nadesłanychę cud (zwyłączeniem ącą z hdanych uczelnią publiczw kim pracy) wdo godzin zajęćw z ym niż j3 ą co najmniej 60 wi-tej uczelni publicznej oziemców) uwzględniony h i LZprofz i n okresi d wyn publi zną, ną wstosunku ą czewynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, zwyłączeniem profesopracy), ię publ zną pz zi i b p f r z g n y (c d l rów zzagranicy (cudzoziemców) uwzględnionych wLZprofz,ia zn cza rzeciętn zbę nauczy ieli ,

pr − znacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych wroku poprzedzającym rok przyznania doo oznacza licz ę pro e or w z zagran cy ( udzo i mcó ) którzy przeprowadzi f i ud h o p(w roku akadempełne etaty) w i tej uczelni publicznej, posiadających ej uczelni i t l na ęckim co na i k de godzin zajęć w i tytuł zawodowy i mniej 6 ck c poprzednim tacji oznacza i zbę p ofeso ów z zagra i −w podstawowej przeliczeniu ( udzoziemców którzy przeprowadz li poprzedz jący rok pr otacji pods przeli magistra lub równorzędny wynikającą pozo t nadesłanych i-tą awtą w j ( pub iczn w publicznej dn wyłączeniemyznania jąco na z przez i czelnią publiczną w o z (z m ro u ad zdanych ych mn ck 0 uczelnię za ęć godzin

ak i kim co najmni 6 g zin z ę i przyznania do− znacza pop ze nim ouc elni akademickich zatrudnionych wroku poprzedzającym rok tej u ze n o przeciętną i etaty) w jliczbę nauczycieli public posiadających taubl cznej (z uczelnizen na ipełne j, nejw i-tej uczelniąpublicznej,ąpień naumagisst dokt ra y) w i (wej p em pozosta ąiaych z i- y uł st w do ają ch uczeln posiadającychowy r naukowy lub wyłą ubliczną w sunku tacji podstawowej przeliczeniu h lub stopień doktora sztuki, wynikającątzdanychbi it przez i-tą tą uczelnię publiczną, bil ęd a wyni ając z dany etaty) g l t ń d h radesłanych uk e ni pub stopień y k j icz ą h równor wynikającą z danych nadesł nych doktora cy nadesłanych przez i ą uczelnię pub pr i- uc mp g n y( z ) g ,

j y

poprze z wyłą eniem ozosta ą acj pod uczelnią pub ic ną w sto unku LZprofz,i − znacza liczbę profesorów zzagranicy (cudzoziemców), którzy przeprowadzili wpoprzednim roku a pełne o publ c ne zającym rok przy nania do ych z tątawowej w przeliczeniu akademickim co najmniej 60 godzin zajęć wi-tej uczelni publicznej (zwyłączeniem pozostających zi-tą uczelnią publicze ikł dłu a y d s 3: ł y h 4 y y) r dn d ś , , k y ik ą ą w ny h ną wstosunku pracy) wokresie dłuższym niż 3 miesiące, wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, n p ost k ez

n

) ładni o tępnoś i ka i j publicznej oblicza n blicza si 1) składnik dostępności kadry i-tej uczelniu zeln ublic się według wzoru:  =  +  × 

   

6 asady ok eś ania s dostępności kadry, ś i adry, który

6. Zasady określania składnika adn ka dos ęp októrym×  o wust 3:  +  mowa 

an j grup uc − znacza cza cz ę upublicznych wdanej grupie uczelni publicznych. o zn liczbę uczelni z lni publ cz ych 

gdzie:

Pi − znacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionychzwroku poprzedzającym rok przyznania doo etaty) w i tej ucze ni pub icznej wynikającą danych nadesłanych przez i- ą tacji podstawowej ubliczną uczelni (wprzeliczeniu na pełne etaty) wi-tej uczelni publicznej, wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, o Ski − znacza sumę kalkulacyjnych liczb studentów iuczestników studiów doktoranckich wi-tej uczelni publicznej p d kto ancki h d d t j i n ł określaną według wzoru:

∑    

  ×  +  ×   

× 

o gdzie:

Lsi,2 − znacza liczbę studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o – l c bę ud ó ó st j n y d g g p i l b e n l wtym studentów, októrych mowa wart.99 ust.1a ustawy, zwyłączeniem studentów, októrych mowa  ust.1 pkt1a ustawy, oraz osób po, + 0, studiów bez egzaminu dyplomowego, wi-tej uczel, skich, ,t m ostatnim roku , +2, ó + 1 5 w art. 9 1 udiów magis w stud ntów, o k ych mowa wart.99 ni a ustawy, z wy czeniem student w o których mowa w st publicznej, wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną,

i  = 2, + 1,2, + , + 0,6, +2,5 + 1,5 j

ię ą a

j

b

Dziennik Ustaw –5– Poz. 273

Lsni,2 − znaczauc el studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magistero i-tej liczbę i publicznej, wynikającą z danych na esłanych przez i-t uczelnię skich wi-tej uczelni publicznej, wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, ubliczną,

zna za li z studentów studiów acjonarnych studiów stopnia, wtym z wyłą zeniem Lsi,1 − znacza liczbę ę uczes ników s stacjonarnych pierwszegodoktor nckic studentów, októrych mowa o wart.99 ust 1a ustawy, zwyłączeniem studentów, októrych mowa wart.99 ust.1 tej cze ni oraz sób pozos ących z -tą uczelnią publiczną w stosunku pra y) w i pkt1a ustawy, osóbcznej wynroku studiów bez egzaminu dyplomowego, wi-tej uczelnię publicz wynikającą zdaub po ostatnim kają ą z danych nadesłanych przez i tą ze n publicznej, ą, z tym nychodn esi niuprzez i-tą uczelnię sk wych e nadesłanych do u zelni wo publiczną,

Lsni,1 − znacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia iów uczelni publicznej, wynio znacza l czbę u zestn ków n esta jonarnych stu wi-tej oktoranckich kającą zen em o ób pozosta cych z i-tą uczeln z wył zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, Ldi − znaczauc elni ubliczn stacjonarnych studiów doktoranckich (zwyłączeniem osób pozostających o i-tej liczbę uczestników j, wynikają ą z da ych nadesłany h przez i- ą uczelnię zi-tą uczelnią tym że w odniesieniu dowi-tej uczelni publicznej, wynikającą o tylko osób ubliczną z publiczną wstosunku pracy) uczelni wojskowych dotyczy zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób ywilnyc cywilnych,

Ldni − znacza liczbę uczestników niestacjonarnych studiów k ch ustal ny dla poszczególnych o tudentów czestników tudiów o toran doktoranckich (zwyłączeniem osób pozostających zi-tą uczelnią publiczn wstosunku pracy) wi-tejw u t publicznej, wynikającą zdanych nadesłanych publiczną ru czelni któ ych a uczelni 0 przez i-tą uczelnię publiczną, ztym że wodniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilzna nych,

z

) u ze n ubl zn j nadzo ow n j prze ni tra łaś ego do spra m − rzypa parametr modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów iuczestników studiów doktooznacza ku, gd ol ic ustalony ego, mi is ra w aś uczelni do pr a ranckich, a yżs dla poszczególnych grupiwego publicznych,zd ow a, mowa st a októrych m n wust.10, h k z y h c d ł publ zn , prz acza licz ę s nadzorowanej przez stacjonarn ch o do spraw g nej liczby 2) wprzypadku gdy wuczelni publicznej u entów studiów ministra właściwego p na 2 szkolnictwa wyższego, mist de t w s do spraw zdrowia, yc st diujący h w spraw gospodarki morskiej albo Ministra Obrony Naroi w st cjonar ministra właściwego do oprz dnim oku kademic m ub iczbę nistra właściwego studentów okreś ną zgodnie z art 8 wynikająca y la i-tej danych publicznej, na i-tą zeby dowej liczba studentów studiów stacjonarnych, ust 4 us azostatecznychuczeln nadesłanych przez po uczelnię publiczną, przekracza liczbę studentów studiów stacjonarnych oponad 2% udentów studiów stacjonarnych o reś enia wysokości dotacji podstawowej iczba s ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących wpoprzednim ny akademickim lub n a studentów określoną zgodnie zart 8 ust.

4 ustawy dla i-tej w ramach poszczegó roku form k zt łc liczbę kreślona zgodnie z pkt je t ko y owana uczelni publicznej, na potrzeby określenia wysokości dotacji podstawowejąliczba studentów studiów stacjonarnych o ró nicę m ędzy statec ny i y i s anym prz z uczel i publ zną czbą wramach poszczególnych form kształcenia, określona zgodnie zpkt1, jest korygowana oróżnicę między ostatecznymi d tó dó t j a hp a 2% og l ą b t t ó danymi nadesłanymi przez i-tą uczelnię publiczną aliczbą studentów studiów stacjonarnych przekraczającą o2% ogólt j studentów studiów stacjonarnych studiujących wpoprzednim roku akademickim d t y i ją y p k b l c bę di ną liczbę lub liczbę studentów stus acjona nych określoną zgodnie zart.8 . u 4 us a y la i- ej ucz ln diów stacjonarnychokr ś oną zgo ni z a ust.4 ustawy dla i-tej uczelni publicznej

7. Składnik badawczy i-tej uczelni publicznej, októrym mowa wust.3, oblicza się według wzoru: n − znacza liczbę uczelni publicznych wdanej grupie uczelni publicznych. o

ł

S a n

y

j

gdzie:

g

 =

, +  ∑,

+ 2, 

2,

j,

ó m

,

z liczbę projektów wramach dnia 30 k ietnia 201 r Prz p sy wprowa zające LGzagr,i − znacza ar 34 ust 1 usta y programów międzynarodowych wi-tej uczelni publicznej, realizowanych o wroku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, wramach zadań, októrych mowa wart.5 pkt1, 3 i7 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki, jak również liczbę projektów realizowa6 nych wramach programów, inicjatyw lub przedsięwzięć międzynarodowych, finansowanych lub dofinansowanych zczęści budżetu państwa będącej wdyspozycji ministra właściwego do spraw nauki – zgodnie zart.34 ust.1 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki,

n − znacza liczbę uczelni publicznych wdanej grupie uczelni publicznych. o

LGkraj,i − znacza liczbę projektów wi-tej uczelni publicznej realizowanych wroku poprzedzającym rok przyznania dotao p p z j y r p z na c o e a zad , tóry cji podstawowej, wramach zadań, októrych mowa wart.5 pkt1 i3 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasaw nauki5(Dz.U. 1 3 poz.615 oraz z2011r. Nr84, poz.455 iNr185, poz.1092) − zwyłąt Nr96, a na 3 ia 201 r. asad dach finansowania i projektów nauki Dz. 6, p z. 61 raz z 2 1 . Nr 84 p również liczbę czeniem anso anirealizowanych wramach programów lub inicjatyw międzynarodowych, jak z. i Nrwłasnych ipromotorskich, z wyłączeni lub dofinansowanych zczęści budżetu państwa będącej 185, oz

1092) − finansowanych m projek ów rea izowanych w ramach projektów wdyspozycji ministra właściwego do spraw nauki, zgodnie zart.34 ust.1 ustawy zdnia 30projektów programów lub inic at w międzynarodow ch, jak r wnież l czb kwietnia 2010r. – Przepisy wprowadzające ustawy ich finansowanych lu (Dz.U. an owanych iNr155, poz.1036 oraz wł snych i p omotors reformujące system nauki dof Nr96, poz 620 zęś ud u z2012r. poz 756), państw bę

Dziennik Ustaw

–6– 8 Skł z dł g uprawnień i-tej uczelni publicznej, októrym mowa wust.3, oblicza się według wzoru:

8. Składnik

gd gdzie:

L i o − ozna uprawnień nadawania do a ania LUL − i znacza liczbęa li liczbę duprawnień stopnia doktora habilitowanego lubub dohabilitowanegoi t j sztuoznacza zbę upra nień d na nadawania nia do todoktora tora s thabilitowanego stopnia a stopnia doktora ki lub hab,i uczelnia publi znej wynikającą zdanych nych w Komisji omis Stopni iTytułów, raw S ki wi-tej uczelni doktora habil towan go d Centralnej n raln do Spraw iblicznej, wyni publicznej, wyn kającą z s tuki C -tej ucze ni p do sto n y ł ,

− znacza czelni publ publicznych wdanej grupie uczelni Cent aln o liczbę uczelni czn j, wyni ającą z danych publicznych.

�������� � ������ �� � � w ień ∑������������ � ������ � a ego sz uki i tej u

Poz. 273

z danych Centralne Kom s stopnia raw S op i i Ty sztuki o LUdr,i − znacza liczbę uprawnień do nadawania i do S doktora lub doktora ułów wi-tej uczelni publicznej, wynikającą − oz nac aliczbę uup awnień iczny iTytułów, zdanych Centralnej Komisji do Spraw d nad w ni s − o acza liczbę zelni pub Stopni w dan Skł ubl t e ług wzoru:

9. Składnik wymiany i-tej uczelni publicznej, októrym mowa wust.3, oblicza się według wzoru: o l z l bli ��� � ���� �� � � ∑������� � ���� �

n

� SWi − znacza oznacza l czbę studentów� uczestników �s i-tej uczelni publicznej, wyjeżdżających wpoprzedS o − liczbę studentów iuczestników studiów doktoranckich udiów doktoran k ch i-te uczelni � i �� � � nim roku akademickim za granicę wramach wymiany międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej jeden ��� publicznej wyjeżdżaj cych w poprzednim� � roku akadem ck m z granicę semestr, wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, ram ch wym any międ yn ro w j na kształcenie

gd gdzie:

o liczbę tr, wynika ącą z danych nadesłanych przez i- ą uczelnię publiczną, SPi − znacza seme studentów iuczestników studiów doktoranckich, przyjeżdżających wpoprzednim roku akademickim zn publicznej s udent w i uczestnikó tudió do do i-tej uczelnicza l czb zzagranicy wramach wymiany międzynarodowej to anc i h - ej u co n z li b yjeżdżają ych w poprzednim roku ak na kształcenie trwające najmniej de u s k t d ów k n h aj pub wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię publiczną, jeden semestr, icznej, n − znacza w rama h wymiany międzynarodowe na publicznych. o liczbę uczelni publicznych wdanej grupie uczelni kształcen

k l y c c h es , y j ą y e y p l ,

10. Dla poszczególnych składników we ów i u z stników studiów d oraz an parametru m eżdżający októrym P − oznacza l czbę stud n wzorze, októrym mowa wust.3, kto dla kich przy we wzorze, n − oznacza następujące wartości, icznych w mowa wust.6, określa się liczbę uczelni pub wprzypadku: w p p ednim r k demickim ra nadzorowanychmiędzyna o owej na doałc n e wa ąc wyższego oraz akademickich h ymia y przez ministra właściwego z spraw szkolnictwa co najmni j j den 1) uczelni D a poszcz gólny 10 akademickich s ładn k w w wz rz który ow ust 3 oraz semes , wynik kształcenia osób cywilnych: uczelni wojskowych wzakresie jącą z danych nadesłan 0,65 dla a) yp − u: stałej przeniesienia zroku poprzedniegow oznacza iczbę uczelni publicznych C,

b) 0,35 − dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws, c) 0,30 − dla wagi składnika kadrowego Wk, d) 0,15 − dla wagi składnika dostępności kadry Wd, e) 0,10 − dla wagi składnika badawczego Wb, f) 0,05 − dla wagi składnika uprawnień Wu, g) 0,05 − dla wagi składnika wymiany Ww, h) 13,0 – dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów iuczestników studiów doktoranckich m; 2) uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz zawodowych uczelni wojskowych wzakresie kształcenia osób cywilnych: a) 0,65 − dla stałej przeniesienia zroku poprzedniego C, b) 0,35 − dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws, c) 0,35 − dla wagi składnika kadrowego Wk, d) 0,30 − dla wagi składnika dostępności kadry Wd, e) 0,00 − dla wagi składnika badawczego Wb, f) 0,00 − dla wagi składnika uprawnień Wu, g) 0,00 − dla wagi składnika wymiany Ww, h) 8,0 – dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów iuczestników studiów doktoranckich m;

.

z gó n

ik

yp

u:

Dziennik Ustaw 3) uczelni medycznych: a) 0,65 − dla stałej przeniesienia zroku poprzedniego C, b) 0,35 − dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws, c) 0,35 − dla wagi składnika kadrowego Wk, d) 0,05 − dla wagi składnika dostępności kadry Wd, e) 0,10 − dla wagi składnika badawczego Wb, f) 0,10 − dla wagi składnika uprawnień Wu, g) 0,05 − dla wagi składnika wymiany Ww, h) 6,0 – dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów iuczestników studiów doktoranckich m; 4) uczelni artystycznych: a) 0,65 − dla stałej przeniesienia zroku poprzedniego C, b) 0,45 − dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws, c) 0,40 − dla wagi składnika kadrowego Wk, d) 0,05 − dla wagi składnika dostępności kadry Wd, e) 0,05 − dla wagi składnika badawczego Wb, f) 0,05 − dla wagi składnika uprawnień Wu, g) 0,00 − dla wagi składnika wymiany Ww, h) 5,6 – dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów iuczestników studiów doktoranckich m; 5) uczelni morskich: a) 0,65 − dla stałej przeniesienia zroku poprzedniego C, b) 0,35 − dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws, c) 0,35 − dla wagi składnika kadrowego Wk, d) 0,10 − dla wagi składnika dostępności kadry Wd, e) 0,10 − dla wagi składnika badawczego Wb, f) 0,10 − dla wagi składnika uprawnień Wu, g) 0,00 − dla wagi składnika wymiany Ww, h) 15,0 – dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów iuczestników studiów doktoranckich m.

11. Dane wzakresie dotyczącym zadań związanych zkształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, niebędących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych, uczelnie wojskowe przesyłają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, uwzględniając konieczność wyodrębnienia danych dla wszystkich składników, wtym składników studencko-doktoranckiego ikadrowego.

12. Jeżeli kwota zasadniczej części dotacji podstawowej, obliczona na podstawie wzoru, októrym mowa wust.3, wroku przypadającym wokresie trzech lat następujących po roku utworzenia uczelni publicznej, dokonanego wwyniku połączenia uczelni publicznych, będzie niższa niż 102% sumy dotacji podstawowych przyznanych połączonym uczelniom wroku poprzedzającym połączenie, wwarunkach porównywalnych, minister nadzorujący tę uczelnię, przyznając jej wtym roku dotację podstawową, uzupełnia tę dotację do wysokości stanowiącej sumę 102% sumy dotacji podstawowych przyznanych połączonym uczelniom wroku poprzedzającym połączenie, wwarunkach porównywalnych, oraz 100% zwiększeń dotacji podstawowej ocharakterze stałym, wtym ztytułu wzrostu wynagrodzeń, przyznanych uczelni publicznej wokresie trzech lat od utworzenia. –7– Poz. 273

OK Dziennik Ustaw DOKTO O K A A

–W– 8

Poz. 273 ELNI

stud ów ta ny h w ty s udentó któ y ow w a t 99 u z Zdotacji udzielanej uczelniom wojskowym zczęści budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obronyni y z i y

1.

u zelni w tym na emonty zwanej dalej dotacją podstawową z budżetu MON wydzNae ucz stn kó związane zkształceniem studentów studiów stacjonarnych, wtym studentów, októrych mowa wart.99 stacjonarny h stu iów doktorancki h będący h o nierza i zaw dowym lu rodowej, na zadania si kandydatami na żołnierz zawodowych wart 99 ni m kadr naukowy h oraz utrzymanie ust.1a ustawy, zwyłączeniem kształcenia, októrym mowakształc ust.1 pkt1a ustawy, kształceniem uczestników stacjo1 część zasadniczą, będących wanej zasad d tac p dstawową narnych studiów doktoranckich zieloną wedługdale określonych w us 2na żołnierzy zawodowych, kształceuczelni w tym na remonty żołnierzami zawodowymi lub kandydatami z budżetu MON wydzie niem kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, wtym na remonty, zwanej dalej „dotacją podstawową zbudżetu MON”, s ę:

2) ł ą z ą 2 0% ól j b wydziela się: O g

1) część zasadniczą, dzieloną według zasad określonych wust.2; 2) część u uzupełniającą, nieprzekraczającą 2,0% zo ON na rzecz podz a ów uzu ogólnej kwoty dotacji podstawowej zbudżetu MON, na rzecz podziałów n jący o ygu ący uzupełniających ikorygujących.

1 Z dotacji udz elanej u ze niom wojskowym z czę c budże u państwa, któ SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI UDZIELANYCH UCZELNIOM WOJSKOWYM ZCZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA, W KTÓREJ DYSPONENTEM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ, NA ZADANIA ZWIĄZANE o entem jest M nister Obrony YM N R MONTY Narodow na adan a zw ązane z ksz a ZKSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, WTYM STUDENTÓW, OKTÓRYCH MOWA stu en ów stu iów st c on rnych, tym tu ent w k ór c mow w a 99 us a ustaw

1. 99 dot cji udzielan j uczelniom wojskowym OKTÓRYM budżetu państwa 1 zęści t WART. Z UST. 1A USTAWY ZWYŁĄCZENIEM KSZTAŁCENIA, z z cz n m k ztał ni , o któr m mo a STACJONARNYCH STUDIÓWu WART 99 USTen a t. 99 st. 1 pkt MOWA a y, sz ał 1a DOKTORANCKICH PKT1A USTAWY,es M n s er Obrony Narod wej na za an a związane y onen em KSZTAŁCENIEM UCZESTNIKÓW ksz ał en ów sta NAUKOWYCH udiówUTRZYMANIEM UCZELNI WTYM NAzami zaw IKADR jo arny h s ORAZ doktoranckich ęd cy h ołnie REMONTY

O

AZ

M

I

Załącznik nr2 W

EL

 ,  , 

2. Kwota zasadniczej części dotacji podstawowej zbudżetu MON jest obliczana według wzoru: oru      ( do =    + o1 −  )(0,7 + 0,3 ) p b N 

(

)

)

g gdzie:

oz acza podstawowej zbudżetu tawow i-tej uczelni u MO a i roku, Dui − znacza kwotę dotacjik o ę do c i pod MON dla j z b że wojskowej wdanym j uc o

Dc − znacza kwotę dotacji podstawowej zbudżetu MON dla uczelni wojskowych wdanym roku, o

n a t e ON la i w anym roku Dpui − znacza kwotę dotacji podstawowej zbudżetu MON dla i-tej uczelni wojskowej wpoprzednim em) (wwarunkach o w poprzednim roku (w warunkach porównywalny h z danym rok roku porównywalnych zdanym rokiem), c − n k t Dpc − znacza kwotę o rze podstawowej zbudżetu MON dla uczelni wojskowych wpoprzednim roku (wwarunkach o dotacji n m roku w warunkach porównywalnych z danym rok em w poprzednim o w war kac p r wny a h a y o

porównywalnych zdanym rokiem), C − znacza stałą przeniesienia zroku poprzedniego, o

d ł d kku u n s o Si − znacza składnik studencko nrz kadro i-tej uczelni wojskowej, o si y oznacza stałą doktorancki ia zt rok po ed k u eln o Ki − znacza składnik kadrowy dn uczelni wojskowej. o − oznacza skł i-tej studencko do K a tość 0 4 ozna za zroku poprzedniegoy októrej mowa woj określa się wartość 0,4.

3. Dla stałej przeniesienia kł dnik k d C, ej ucz ln wust.2, we . 3 Dla stałej doktorancki i-tej z roku i t u z lni C k ob

4. Składnik studencko przeniesienia uczelni wojskowej oblicza wojs oowórej 4 Skł dnik udencko dok oranc i poprzedniegosię według wzoru:  = ∑ ∑  × ż, + ż,  + ∑  × 5ż, + 1,5     ∑  × ż, + ż,  + ∑  × 5ż, + 1,5  

gdzie: ksk x Lsżk,i

   − znacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów ustalony zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie o art.96 ust.1 pkt1 ustawy,

− znacza liczbę kierunków studiów, o − znacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących żołnierzami zawodowymi, wtym studentów, októo rych mowa wart.99 ust.1a ustawy, zwyłączeniem studentów, októrych mowa wart.99 ust.1 pkt1a ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego na k-tym kierunku studiów wi-tej uczelni wojskowej, wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Dziennik Ustaw kdd −

Lskżk,i − znacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących kandydatami na żołnierzy zawodowych, wtym studeno st.

1 k 1 wart.99 tów, októrych mowaus a y, ust.1a ustawy, zwyłączeniem studentów, októrych mowa wart.99 ust.1 pkt1a ustawy, oraz osób i z ę dz edzin nauki egzaminu dyplomowego na k-tym kierunku studiów wi-tej uczelni − o na za po ostatnim roku studiów bez wojskowej, wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową, kdd y − znacza łnierzam zawodowy stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej awodo nauki, ustalony o ż wskaźnik kosztochłonności i lub kandydata i na żołn y dziedzinie ch d tej zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art.96 ust 1 pkt1 ustawy, − znacza zez i dziedzin nauki, o p liczbę tą ucze nię − znacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckichonarnych będąc zawodowymi lub kano − o nacza liczbę studentów studiów stac będących żołnierzami ch żołni rzami dydatami na żołnierzy zawodowych wd-tej dziedzinie nauki wi-tej uczelni wojskowej, ących w zdanych zawodowym i kandy atam na żołnie zy zawod wych odbyw wynikającą mach nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

g

–c– 9

Poz 273 w -tej

ed i

k

Lw Ldżd,i

Lwi

n

dó u tawy, z wyłą zeniem udentów, o któ ych mowa w art 99 ust.1 pkt na żołnierzy − znacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących żołnierzami zawodowymi ikandydatami a ustawy, o zawodowych osób po ostatnim studióws udiów wojskowe, wtym studentów, októrych mowa wart 99 oraz odbywających wramach roku szkolenie bez egzam nu dyplomowego na k-tym ust.1a ustawy, zwyłączeniemw i tej u októrych mowa wart.99 ust.1 ającą ustawy, oraz osób e ostatnim i n u s u ów studentów, z ni woj k ej yn pkt1a z any n po nych roku studiów bez egzaminu dyplomowego na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni wojskowej, wynikającą prz z tą uczelnię ojsk ą, zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową, ę − znacza liczbę uczelni wojskowych. o  = ∑ 2,5, + 2_, + 1,5, + ,   2,5, + 2_, + 1,5, + ,

5 S ładnik k dr uczelni wojskowej oblicza owej oblicza

5. Składnik kadrowy i-tej wy i- ej ucze i wojs się według wzoru:

gdzie: Lprof,i

L

− znacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych wroku poprzedzającym rok przyznania dotao poprzedza ą ym rok przyznania dotacji podsta owej (w przel czeniu na pełne cji podstawowej (wprzeliczeniu na pełne etaty) wi-tej uczelni wojskowej, posiadających tytuł naukowy profesot ) i j j s h ł a k y r f b ł ra lub tytuł profesora sztuki, wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową,

Ldr_hab,i − znacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych wroku poprzedzającym rok przyznania dotao Ld h cji podstawowej (wprzeliczeniu na pełne etaty) wi-tej uczelnikwojskowej,iposiadających stopień naukowy dokz a p c b l h z d y k pop zedza cy rok przyznania do acj pod wynikającą p z iczeniu na pe i-tą tora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, ta o ej z danych nadesłanych przez ne uczelnię wojskową, etaty) w Ldr,i − znacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych wroku poprzedzającym rok przyznania dotao nadesłanych przez i- ą pełne nię wojsk wą cji podstawowej (wprzeliczeniu naucze etaty) wi-tej uczelni wojskowej, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową, − znacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych wroku poprzedzającym rok przyznania dotao cji podstawowej (wprzeliczeniu na pełne etaty) wi-tej uczelni wojskowej, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą zdanych nadesłanych przez i-tą uczelnię wojskową, − znacza liczbę uczelni wojskowych. o

ł

i

n g

pe

r

g

,

ją ą

y

Lmgr,i

n

6. Dane wzakresie dotyczącym zadań związanych zkształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, będących żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych, uczelnie wojskowe przesyłają Ministrowi Obrony Narodowej, uwzględniając konieczność wyodrębnienia danych dla składników studencko-doktoranckiego ikadrowego.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 273

Załącznik nr3

SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI MORSKICH NA ZADANIA ZWIĄZANE ZUTRZYMANIEM STATKÓW SZKOLNYCH ISPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH DLAKADR MORSKICH

1. Dotacja dla publicznych uczelni morskich na zadania związane zutrzymaniem statków szkolnych ispecjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich, stanowiąca nie więcej niż 30% kwoty dotacji podmiotowych wobszarze działalności dydaktycznej, których dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, określonych wustawie budżetowej na dany rok, jest przeznaczana na: 1) utrzymanie ieksploatację statków szkolnych; 2) utrzymanie specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich oraz realizację obowiązkowych szkoleń studentów-praktykantów izałóg statków szkolnych wramach szkolenia kadr morskich.

2. Zdotacji, októrej mowa wust.1, wydziela się: 1) część nie większą niż 85%, która jest dzielona między poszczególne uczelnie morskie proporcjonalnie do liczby studentów studiów stacjonarnych kształconych zuwzględnieniem poziomów odpowiedzialności – poziomu zarządzania lub poziomu operacyjnego, określonych wpostanowieniach Międzynarodowej konwencji owymaganiach wzakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978r. (Dz.U. z1984r. Nr39, poz.201 oraz z1999r. Nr30, poz.286); 2) pozostałą część, która jest dzielona między poszczególne uczelnie morskie proporcjonalnie do liczby pracowników, zatrudnionych wuczelni jako podstawowym miejscu pracy wroku poprzedzającym rok przyznania dotacji (wprzeliczeniu na pełne etaty), którzy biorą udział wprocesie kształcenia iposiadają dyplom na poziomie operacyjnym lub zarządzania wydany zgodnie zkonwencją, októrej mowa wpkt1.

3. Liczby studentów iliczby pracowników uczelni, októrych mowa wust.2, wynikają zdanych nadesłanych przez poszczególne uczelnie morskie.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 273 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-03 poz. 957

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 849

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-23 poz. 445

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu podziału dotacji dla państwowych uczelni medycznych i państwowych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia studentów

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-22 poz. 1508

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-17 poz. 1268

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.