Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 274 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-28
Data wydania:2013-02-20
Data wejscia w życie:2013-03-15
Data obowiązywania:2013-03-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 274 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 274

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 20 lutego 2013r. wsprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Na podstawie art.6 ust. 8 ustawy zdnia 8 grudnia 2006r. oPolskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr249, poz.1829, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa zakres tematyczny konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz organizację isposób przeprowadzania konkursu. §2.1.Konkurs na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zwanego dalej „Prezesem”, przeprowadza komisja konkursowa, zwana dalej „komisją”, powołana na podstawie art.6 ust. 5 ustawy zdnia 8 grudnia 2006r. oPolskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zwanej dalej „ustawą”. 2.Minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej „ministrem”, wyznacza spośród członków komisji przewodniczącego komisji, zwanego dalej „przewodniczącym”, który kieruje pracami komisji. §3.1.Informację okonkursie ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia wBiuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, Biuletynie Informacji Publicznej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zwanej dalej „Agencją”, oraz wmiejscu powszechnie dostępnym wsiedzibie Agencji. 2.Ogłoszenie okonkursie zawiera: 1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy, oraz miejsca wykonywania pracy; 2) informację owymaganiach, októrych mowa wart.6 ust. 4 ustawy; 3) informację odokumentach lub oświadczeniach potwierdzających spełnianie wymagań, októrych mowa wpkt2, oraz innych oświadczeniach wymaganych zgodnie zprzepisami prawa; 4) informację osposobie, terminie oraz miejscu składania zgłoszeń. 3.Termin, októrym mowa wust. 2 pkt4, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia okonkursie. §4.1.Konkurs na stanowisko Prezesa przeprowadza się wpięciu etapach. Wramach poszczególnych etapów konkursu dokonywana jest ocena: 1) spełnienia wymagań formalnych przez kandydatów – przez weryfikację złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych zgodnie zogłoszeniem okonkursie; 2) wiedzy, znajomości języka angielskiego oraz predyspozycji iumiejętności kandydatów niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku Prezesa.


Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr19, poz.100, z2010r. Nr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr170, poz.1015.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 274

2.Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu jest osiągnięcie przez kandydata odpowiedniego wyniku, według przyjętej przez komisję skali ocen. Przed przystąpieniem do drugiego ikolejnych etapów konkursu komisja informuje kandydata oprzyjętej skali ocen. 3.Przewodniczący informuje osoby przystępujące do konkursu odopuszczeniu albo niedopuszczeniu do poszczególnych etapów konkursu. niu. 4.Zposiedzeń komisji są sporządzane protokoły, które podpisują członkowie komisji uczestniczący wdanym posiedze§5.Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia: 1) prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej oraz prawo krajowe, dotyczące żeglugi powietrznej: a) umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, b) rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, o których mowa wart.3 ustawy, oraz inne akty prawne Unii Europejskiej, c) przepisy międzynarodowe, októrych mowa wart.3 ust. 4 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z2012r. poz.933, z późn. zm.3)), d) ustawa zdnia 3 lipca 2002r.– Prawo lotnicze oraz inne krajowe akty normatywne związane zżeglugą powietrzną; 2) organizacje lotnicze, w szczególności Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), Organizacja Służb Żeglugi Powietrznej Lotnictwa Cywilnego (CANSO) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA); 3) funkcjonowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR/ATM Master Plan) iinfrastruktury łączności, radionawigacji idozorowania dla potrzeb zarządzania ruchem lotniczym (CNS/ATM) wRzeczypospolitej Polskiej; 4) funkcjonowanie Centralnego Systemu Opłat Trasowych (CRCO); 5) systemy jakości, zarządzania bezpieczeństwem isprawowania nadzoru wzakresie żeglugi powietrznej; 6) zasady współpracy cywilno-wojskowej wzakresie zarządzania ruchem lotniczym, realizowane wszczególności przez Komitet Cywilno-Wojskowej Współpracy EUROCONTROL (CMIC) i Komitet Zarządzania Ruchem Lotniczym NATO (NATMC); 7) ustawa zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, zpóźn. zm.4)), ustawa zdnia 17grudnia 2004r. oodpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z2013r. poz.168 oraz z 2012 r. poz. 1529) iustawa zdnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2010r. Nr113, poz.759, zpóźn. zm.5)); 8) znajomość języka angielskiego, wtym słownictwa specjalistycznego, związanego zzakresem działania Prezesa Agencji. §6.1.Wramach pierwszego etapu konkursu komisja dokonuje oceny zgłoszeń kandydatów pod względem kompletności oraz terminowości ich złożenia. 2.Komisja nie rozpatruje zgłoszeń, które wpłynęły po terminie. 3.Wprzypadku wątpliwości dotyczących treści złożonych dokumentów lub oświadczeń komisja zwraca się do kandydata oich wyjaśnienie lub oich uzupełnienie, wyznaczając kandydatowi termin nie krótszy niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zgłoszenie nie jest rozpatrywane. 4.Czynności komisji, októrych mowa wust. 1, odbywają się bez udziału osób przystępujących do konkursu.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz.

134. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726, z2011r. Nr185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr234, poz.1386, Nr240, poz.1429 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1456, 1530 i1548.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr161, poz.1078 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr5, poz.13, Nr28, poz.143, Nr87, poz.484, Nr234, poz.1386 iNr240, poz.1429 oraz z2012r. poz.769, 951, 1101, 1271 i1529.

3) 4)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 274

§7.1.Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu przystępują do testu wiedzy zzakresu tematycznego, októrym mowa w§

5. 2.Test wiedzy przeprowadza się wwarunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, wobecności co najmniej 2 członków komisji.

3. Kandydat okazuje dokument tożsamości przed przystąpieniem do testu wiedzy.


§8.1.Wramach trzeciego etapu konkursu dokonywana jest ocena znajomości języka angielskiego, uwzględniająca znajomość słownictwa specjalistycznego, związanego zzakresem działania Prezesa Agencji. 2.Sprawdzenia znajomości języka angielskiego wformie pisemnej iustnej może dokonać na zlecenie komisji wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny lub osoba niebędąca członkiem komisji, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tego sprawdzenia. §9.1.Wramach czwartego etapu konkursu dokonywana jest ocena predyspozycji iumiejętności kandydatów zzakresu: 1) planowania imyślenia strategicznego; 2) podejmowania decyzji iodpowiedzialności; 3) zarządzania zasobami izorientowania na osiąganie celów; 4) zarządzania personelem; 5) skutecznego komunikowania się. 2.Badanie predyspozycji iumiejętności, októrych mowa wust. 1, może przeprowadzić na zlecenie komisji wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny lub osoba niebędąca członkiem komisji, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tego badania. §10.1.Piąty etap konkursu jest przeprowadzany wformie rozmowy kwalifikacyjnej, która obejmuje ocenę prezentacji przedstawionej przez kandydatów, wtym ocenę wiedzy idoświadczenia zawodowego kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona przez komisję indywidualnie zkażdym kandydatem. 2.Otemacie prezentacji, zzakresu tematycznego, októrym mowa w§ 5, oraz wymaganiach, jakie powinna spełniać prezentacja, kandydaci zostają powiadomieni przez przewodniczącego co najmniej 5 dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej. §

11. 1. Komisja dokonuje oceny końcowej każdego z kandydatów, sumując wyniki oceny poszczególnych etapów konkursu, oraz sporządza protokół zawierający listę nie więcej niż 3 kandydatów wyłonionych wdrodze konkursu wraz zuzasadnieniem ich wyboru. 2.Komisja przekazuje protokół ministrowi wraz zdokumentacją zprzebiegu konkursu. 3.Lista osób, októrej mowa wust. 1, zawierająca imiona, nazwiska wyłonionych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania wrozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest publikowana wBiuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra oraz Biuletynie Informacji Publicznej Agencji. §12.1.Przewodniczący powiadamia niezwłocznie kandydatów ouzyskanych przez nich wynikach. 2.Kandydatom udostępnia się do wglądu, na ich wniosek, dokumentację konkursową wczęści dotyczącej ich indywidualnych wyników iocen. §

13. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz.U. Nr149, poz.1055). §14.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 274 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

  W dniu 11 maja odbył się konkurs na dyrektora szkoły publicznej. Dwoje członków komisji zostało powiadomionych o tym konkursie 8 maja i zastąpiło w ostatniej chwili (...)

 • Szkoła publiczna a osobowość prawna

  Czy publiczna szkoła podstawowa posiada osobowość prawną? Czym jest to uwarunkowane? Czy można powierzyć obowiązki dyrektorowi (bez konkursu) na czas dłuższy niż (...)

 • Określenie stanowiska pracy

  Czy osoba pełniąca funkcję prezesa zarządu, zatrudniona w firmie na umowę o pracę, może mieć w tejże umowie stanowisko określone jako prezes zarządu? Czy jest w (...)

 • Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

  Czy można powołać dyrektora na stanowisko przed upływem 2 tygodni od konkursu na dyrektora, jeżeli władze oświatowe (kurator Oświaty) zostały powiadomione o wotum (...)

 • Prezes SM a stosunek pracy

  Prezes SM złożył rezygnację i w czasie trwania okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy, a następnie przebywał w "okresie nie (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-12-01 nr 324 poz. 20

  Zawiadomienie dotyczące wdrożenia przepisów art. 9a ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewniania (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1378

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 czerwca 1997 r. ujednolicającego Międzynarodową konwencję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", podpisaną w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., z późniejszymi zmianami

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1379

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 8 października 2002 r. o przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", ujednoliconej przez Protokół z dnia 27 czerwca 1997 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 15 poz. 245

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2002 r. nr W.111-19-02 o mianowaniu na stanowisko dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1377

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r.,zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.