Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 275 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-28
Data wydania:2013-02-20
Data wejscia w życie:2013-03-15
Data obowiązywania:2013-03-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 275 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 275

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 20 lutego 2013r. wsprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się ozezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego Na podstawie art.175a ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z2012r. poz.933, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania wzakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się ozezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego. §2.


1. Do wniosku, októrym mowa wart.175 ust.1 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, przedsiębiorca ubiegający się ozezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego dołącza następujące dokumenty: 1) dokumenty określające jego status prawny (akt zawiązania osoby prawnej, wypis zwłaściwego rejestru); 2) oświadczenie onadaniu numeru identyfikacyjnego wkrajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 3) oświadczenie onadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 4) certyfikat lotniska uzyskany wtrybie określonym wart.160 ustawy; 5) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono wniosku oogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz że nie znajduje się on wstanie likwidacji; 6) plan gospodarczy przedsiębiorstwa, októrym mowa wart.175 ust.2 pkt1 ustawy, zawierający wszczególności: a) przewidywany bilans, rachunek zysków istrat zwyszczególnieniem wartości kosztów według rodzajów, b) przewidywane wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem, azwłaszcza wydatki ocharakterze inwestycyjnym, c) przewidywane przychody ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia, d) wysokość przewidywanych opłat lotniskowych, e) założenia stanowiące podstawę dla sporządzenia prognoz finansowych, f) informację, że przedsiębiorca nie zalega zpłatnościami składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne ani płatnościami podatków oraz opłat publicznoprawnych, albo oświadczenie, że zawarto ugodę dotyczącą zaległych płatności;

Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie §1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz. 951 i 1544 oraz z2013r. poz.134.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 275

7) zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz zopinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika zprzepisów orachunkowości – wprzypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą wroku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku; 8) oświadczenia osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa, że nie cofnięto im koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wokresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku; 9) oświadczenia osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa, że nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu wkomunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi ipapierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową iwiarygodności dokumentów; 10) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie cofnięto mu zezwolenia na ten sam rodzaj działalności wokresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku; 11) polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa wart.175 ust.2 pkt1 ustawy; 12) program ochrony lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 13) projekt zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego, projekt systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska oraz projekt osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego na lotnisku; 14) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zajmuje się działalnością wzakresie przewozu lotniczego; 15) oświadczenie przedsiębiorcy, że zarządzanie lotniskiem użytku publicznego stanowi podstawowy rodzaj jego działalności zgodnie znumerem identyfikacyjnym zkrajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej, według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

2. Wprzypadku gdy przedsiębiorca ubiega się ozezwolenie na zarządzanie więcej niż jednym lotniskiem użytku publicznego, plan gospodarczy, októrym mowa wust.1 pkt6, powinien zawierać informacje pozwalające na ocenę ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy, zdodatkowym wyszczególnieniem możliwości finansowania działalności na każdym zlotnisk.

3. Wprzypadku wniosku ozezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego współużytkowanym zwojskiem lub użytkowanym przez służby państwowe, udostępnionym na potrzeby lotnictwa cywilnego, przedsiębiorca dołącza umowę idokument, zktórego wynika zgoda tych służb na przejęcie zarządu lotniska, októrych mowa wart.174 ust.3 pkt5 ustawy.

4. Wprzypadku gdy zwnioskiem ozezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego występuje spółka kapitałowa, októrej mowa wart.174 ust.


2 pkt3 ustawy, do wniosku dołącza się: 1) listę udziałowców albo akcjonariuszy zpodaniem: a) wprzypadku osób fizycznych – ich obywatelstwa, awprzypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – miejsca ich siedziby, b) wielkości posiadanych przez nich udziałów albo akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania; 2) wykaz członków zarządu, atakże rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, oile organy te zostały ustanowione, zpodaniem imienia inazwiska, obywatelstwa imiejsca stałego zamieszkania członków tych organów.

5. Wprzypadku gdy zwnioskiem ozezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wzakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego występuje spółka kapitałowa, októrej mowa wart.174 ust.2 pkt3 ustawy, zudziałem osób zagranicznych lub podmiotów zależnych od osób zagranicznych, do wniosku dodatkowo dołącza się: 1) oświadczenie lub dokumenty potwierdzające, że współce tej przedsiębiorcy niezależni od osób zagranicznych zachowują nie mniej niż 51% udziałów lub akcji wcałkowitym kapitale założycielskim spółki oraz że zachowują oni decydujący wpływ na ilość głosów, skład, decyzje ikontrolę organów zarządzających spółki, dysponowanie majątkiem spółki oraz na prowadzenie jej działalności; 2) oświadczenia członków zarządu, czy pozostają oni jednocześnie członkami zarządu albo pełnią funkcje kierownicze wpodmiocie zudziałem osób zagranicznych lub winnym podmiocie pozostającym ze spółką ubiegającą się ozezwolenie wstosunku zależności.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 275

§3.

1. Przedsiębiorca może przedłożyć kopie dokumentów, októrych mowa w§2 ust.1 pkt1, 4, 6, 7, 11 i12 oraz wust.3 iust.5 pkt1.

2. Kopie dokumentów, októrych mowa w§2 ust.1 pkt1 oraz wust.3, wymagają urzędowego lub notarialnego poświadczenia za zgodność zoryginałem.

3. Dokumenty powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego ipowinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4. Dokumenty, októrych mowa w§2, sporządzone wjęzyku obcym dołącza się wraz zich tłumaczeniem na język polski. §4. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 4 sierpnia 2005r. wsprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się ozezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego (Dz.U. Nr182, poz.1535). §5. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 275 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-07 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-04 poz. 1340

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 541

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i amunicji

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-02 poz. 311

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1083

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.