Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 29 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-09
Data wydania:2012-12-20
Data wejscia w życie:2013-01-24
Data obowiązywania:2013-10-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 29 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 29

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY IPOLITYKI SPOŁECZNEJ

1) zdnia 20 grudnia 2012r. wsprawie trybu isposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Na podstawie art.34 ust.9 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2011r. Nr127, poz.721, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa tryb isposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie art.6c ust.2 pkt 1 i2, art.22a, art.25d ust.1, art.26a ust.10, art.30 ust.3b iart.34 ust.5 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”. §2.Kontrola może być przeprowadzana jako:


1) ompleksowa – obejmująca całokształt działań podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań określonych k wustawie;

2) roblemowa – obejmująca sprawdzenie realizacji wybranego zadania lub grupy zadań realizowanych przez podmiot p kontrolowany;

3) sprawdzająca – której celem jest stwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych;

4) oraźna – której celem jest zbadanie prawidłowości działania podmiotu kontrolowanego wzakresie określonego zagadd nienia wynikającego ze skargi, wniosku lub informacji pochodzących ze środków komunikacji społecznej;

5) kresowa – której celem jest zbadanie spełniania przez zakłady pracy chronionej izakłady aktywności zawodowej wao runków iobowiązków, októrych mowa wart.28 iart.29 ustawy. §3.1.Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zwanego dalej „upoważnieniem”, wydanego wformie pisemnej przez organ upoważniony do kontroli. 2.Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu upoważnionego do kontroli;

2) datę wydania upoważnienia;

3) numer upoważnienia;

4) imiona inazwiska oraz numery dokumentów potwierdzających tożsamość kontrolujących;

5) imię inazwisko kierownika zespołu, októrym mowa w§ 5 ust.1;

M inister Pracy iPolityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy iPolityki Społecznej (Dz. U. Nr248, poz.1485).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2011r. Nr171, poz.1016, Nr209, poz.1243 i1244 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.986 i 1456.

1)

Dziennik Ustaw

6) powołanie podstawy prawnej kontroli;

7) nazwę iadres podmiotu kontrolowanego;

8) zakres kontroli;

9) miejsce itermin przeprowadzenia kontroli;

10) przypadku uzasadnionym zakresem kontroli – wskazanie jednostek organizacyjnych podmiotu kontrolowanego objęw tych kontrolą. 3.Wtrakcie przeprowadzania kontroli organ upoważniony do kontroli, wuzasadnionych przypadkach, może zmienić zakres, miejsce itermin kontroli, wydając nowe upoważnienie. §4.1.Kontrolujący podlega wyłączeniu zudziału wkontroli przez organ upoważniony do kontroli, jeżeli:

1) wszczęto wobec niego postępowanie karne oprzestępstwo ścigane zurzędu;

2) twierdzono przyczyny mogące wpłynąć na jego bezstronność, wszczególności jeżeli wciągu 2 lat przed otrzymaniem s upoważnienia był przedstawicielem lub pracownikiem podmiotu kontrolowanego;

3) zachodzą przyczyny, dla których kontrolujący nie może dokonywać kontroli przez okres dłuższy niż 15 dni roboczych;

4) jest świadkiem wpostępowaniu kontrolnym;

5) jest biegłym wpostępowaniu kontrolnym. 2.Kierownik podmiotu kontrolowanego może wystąpić do organu upoważnionego do kontroli owyłączenie kontrolującego zkontroli zprzyczyn określonych wust.1 pkt 1 i2.

3. O wyłączeniu kontrolującego z czynności kontrolnych organ upoważniony do kontroli powiadamia niezwłocznie kierownika podmiotu kontrolowanego, bez konieczności podawania przyczyn wyłączenia. §5.1. Kontrola jest przeprowadzana przez zespół składający się zco najmniej dwóch kontrolujących, zgodnie zprogramem kontroli zatwierdzonym przez organ upoważniony do kontroli przed wydaniem upoważnienia.

2. Kontrola przeprowadzana na podstawie art.6c ust.2 pkt 1 i2 lub art.34 ust.5 ustawy może odbywać się wskładzie jednoosobowym. §6.Po otrzymaniu upoważnienia kontrolujący dokonują niezwłocznie analizy posiadanych przez organ upoważniony do kontroli informacji dotyczących podmiotu kontrolowanego wzakresie zagadnień objętych kontrolą, atakże zapoznają się zwynikami poprzednich kontroli. §7.Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli, októrej mowa w§ 2 pkt 1, 2 i5, organ upoważniony do kontroli zawiadamia na piśmie lub wformie dokumentu elektronicznego kierownika podmiotu kontrolowanego omiejscu, zakresie iterminie kontroli. §8.Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący okazują kierownikowi podmiotu kontrolowanego upoważnienie oraz dokumenty potwierdzające tożsamość kontrolujących. §9.1.Kontrola jest przeprowadzana wsiedzibie podmiotu kontrolowanego lub wmiejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany, wdniach igodzinach jego pracy. 2.Wuzasadnionych okolicznościach kontrola może być przeprowadzona:

1) poza godzinami pracy podmiotu kontrolowanego lub wdni wolne od pracy;

2) miejscu igodzinach świadczenia pracy przez pracowników podmiotu kontrolowanego, wobecności kierownika tego w podmiotu;

3) wsiedzibie organu upoważnionego do kontroli. §10.1.Wprzypadku konieczności zasięgnięcia opinii dotyczącej zagadnień objętych kontrolą, organ upoważniony do kontroli podczas kontroli, jak też po jej zakończeniu, może zwrócić się do biegłego owydanie takiej opinii. –2– Poz. 29


Dziennik Ustaw –3– Poz. 29

2.Opowołaniu biegłego zawiadamia się kierownika podmiotu kontrolowanego. 3.Na podstawie upoważnienia wydanego przez organ upoważniony do kontroli biegły może uczestniczyć wczynnościach kontrolnych wobecności kontrolującego. 4.Do biegłego stosuje się § 4 ust.1 pkt 1, 2 i4. §11.1.Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych wtoku kontroli dowodów. 2.Czynności kontrolne polegają na:

1) badaniu dokumentów;

2) żądaniu udzielenia zeznań iwyjaśnień wwyznaczonym terminie oraz na przyjmowaniu zeznań iwyjaśnień;

3) przeprowadzaniu oględzin. 3.Dowodami są wszczególności: dokumenty, wyniki oględzin, pisemne wyjaśnienia ioświadczenia, zeznania świadków iopinie biegłych. 4.Dowody zebrane wtoku kontroli przechowuje się wsposób uniemożliwiający dostęp do nich bez zgody kontrolujących. §12.1.Kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia kontrolującym oraz biegłym upoważnionym do udziału wkontroli warunki iśrodki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, wszczególności zapewnia:

1) swobodny wstęp iporuszanie się po terenie podmiotu kontrolowanego;

2) wmiarę możliwości, samodzielne zamykane pomieszczenie, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli;

3) wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów izabezpieczonych przedmiotów.

2. Wprzypadku gdy dokumentacja dotycząca działalności podmiotu kontrolowanego jest prowadzona lub przechowywana poza siedzibą podmiotu kontrolowanego, kierownik tego podmiotu, na żądanie kontrolującego, zapewnia dostęp do tej dokumentacji wswojej siedzibie albo wmiejscu jej prowadzenia lub przechowywania. 3.Kierownik podmiotu kontrolowanego potwierdza za zgodność zoryginałem sporządzone kopie dokumentów iwydruków. Wprzypadku odmowy potwierdzenia za zgodność zoryginałem kopii dokumentów iwydruków, potwierdza je kontrolujący, oczym czyni wzmiankę wprotokole kontroli. §13.1.Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawiają wprotokole kontroli. 2.Protokół kontroli, zzastrzeżeniem § 15 ust.1 i4, zawiera:

1) azwę podmiotu kontrolowanego wpełnym brzmieniu, jego adres oraz imię inazwisko kierownika podmiotu kontrolon wanego, atakże, wmiarę potrzeby, imiona inazwiska kierowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych oraz daty objęcia przez nich stanowisk;

2) datę rozpoczęcia izakończenia kontroli, zuwzględnieniem przerw wkontroli;

3) miona inazwiska: kontrolujących, pracowników podmiotu kontrolowanego uczestniczących wczynnościach związai nych zpostępowaniem kontrolnym, atakże osób składających zeznania lub wyjaśnienia wtoku kontroli;

4) określenie miejsca kontroli, szczegółowego zakresu kontroli iokresu objętego kontrolą;

5) pis stanu faktycznego stwierdzonego wtoku kontroli, wtym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa, o zuwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu iskutków tych nieprawidłowości lub naruszeń, oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych;

6) opis załączników stanowiących część składową protokołu kontroli;

7) określenie stwierdzonych zagrożeń dla prawidłowej realizacji zadań, októrych mowa wustawie;

8) nformację omożliwości zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych wprotokole kontroli, októi rych mowa w§ 15 ust.2.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 29

3.Protokół kontroli sporządza się wdwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla podmiotu kontrolowanego idla kontrolujących. 4.Oczywiste omyłki pisarskie prostują kontrolujący, parafując sprostowania. §14.Jeżeli wwyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa, wprotokole kontroli dokonuje się odpowiedniej adnotacji. §15.1.Protokół kontroli ikażdą stronę protokołu podpisują kontrolujący ikierownik podmiotu kontrolowanego. 2.Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych wprotokole. 3.Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie wterminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 4.Wrazie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i, wmiarę potrzeby, podejmują dodatkowe czynności kontrolne, awprzypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu kontroli. 5.Wrazie nieuwzględnienia zastrzeżeń wcałości lub wczęści, kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. 6.Po podpisaniu protokołu kontroli nie dokonuje się wnim poprawek, zzastrzeżeniem § 13 ust.4. §16.1.Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. 2.Oodmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący zamieszczają wzmiankę wprotokole. 3.Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę wymienioną wust.


1 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących irealizacji ustaleń kontroli. §17.1.Wprzypadku stwierdzenia wwyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa wzakresie przedmiotu kontroli, organ upoważniony do kontroli, niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego. 2.Jeżeli opinia biegłego, októrej mowa w§ 10 ust.1, została sporządzona po podpisaniu protokołu kontroli, organ upoważniony do kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne niezwłocznie po otrzymaniu opinii. 3.Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą zustaleń opisanych wprotokole kontroli, atakże uwagi izalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

4. Jeżeli stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszenia prawa wskazują na konieczność podjęcia działań przez właściwe organy państwowe lub samorządowe, organ upoważniony do kontroli przekazuje wystąpienie pokontrolne do tych organów oraz informuje otym kierownika podmiotu kontrolowanego. 5.Kierownik podmiotu kontrolowanego, wterminie wyznaczonym wwystąpieniu pokontrolnym, zawiadamia organ upoważniony do kontroli osposobie wykorzystania uwag iwykonania zaleceń pokontrolnych oraz opodjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. §18.Do kontroli wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. §19.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Pracy iPolityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

3)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 14 marca 2008r. wsprawie trybu isposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr53, poz.323), które traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia na podstawie art.7 ustawy zdnia 28 czerwca 2012r. ozmianie ustawy orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.986).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 29 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Indywidualne Programy Rehabilitacji

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika (...)

 • Wymiar urlopu osoby niepełnosprawnej

  Mam wątpliwości dotyczące udzielania urlopu pracownikowi posiadającemu umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej (...)

 • PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

  Proszę o informację jakich pracowników nie powinnam uwzględniać wyliczając przeciętne zatrudnienie do PFRON. Czy prócz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...)

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej

  Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni. Czy osobie zatrudnionej na 1/2 etatu (niepełnosprawnej) należą się proporcjonalnie dodatkowe dni (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 960

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-29 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-12 poz. 617

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 2009 r. sygn. akt U 2/08

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-16 poz. 223

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-22 poz. 723

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2010 r. sygn. akt U 4/09


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.