Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 30 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-09
Data wydania:2012-12-21
Data wejscia w życie:2013-01-19
Data obowiązywania:2013-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 30 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 30

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 21 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia2) Na podstawie art.66 ust.5 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. z2012r. poz.1137 i 1448) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 1 w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) pojeździe czterokołowym – rozumie się przez to czterokołowiec lub czterokołowiec lekki.”;

2) w § 43: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) do pojazdów, o których mowa w ust. 4 pkt 1–4;”, b) w ust. 4: – pkt 1–4 otrzymują brzmienie: „1) otorower dwukołowy w zakresie kategorii AM powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy lub elektryczny; m  

2) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A1 powinien: b a) yć wyposażony w  silnik spalinowy o  pojemności skokowej co najmniej 120 cm3 i  nieprzekraczającej 125cm3, o mocy nieprzekraczającej 11 kW, b) posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg, c) osiągać prędkość co najmniej 90 km/h;  

3) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A2: a) owinien być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 400 cm3, omocy co p najmniej 25 kW i nieprzekraczającej 35 kW, b) powinien posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg;  

4) otocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o pom jemności skokowej co najmniej 600 cm3 i mocy co najmniej 40 kW;”,

 inister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 M pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) iniejsze rozporządzenie, w  zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego N i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenia) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.).

3) miany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085 i Nr 169, poz. 1773, Z z2007r. Nr90, poz.604 iNr192, poz.1393, z2009r. Nr75, poz.639, z2011r. Nr47, poz.242 iNr104, poz.607 oraz z2012r. poz.525 i997.

1)

Dziennik Ustaw – po pkt 4 dodaje się pkt 4a–4c w brzmieniu: „4a) pojazd czterokołowy w zakresie prawa jazdy kategorii B1 powinien: a) mieć masę własną przekraczającą 350 kg, b) osiągać prędkość co najmniej 60 km/h;   4b) samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien: a) mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t, b) mieć długość przekraczającą 3,5 m, c) osiągać prędkość co najmniej 100 km/h;   4c) espół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii B dla osób uzyskujących uprawnienia, w zakresie, o któz rym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.4)), powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 t i nieprzekraczającą 4,25 t i składać się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla oraz przyczepy, której: a) krzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką jak pojazd s lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych pojazdu, b) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1 t, c) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 0,8 t;”, – w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 4 t i nieprzekraczającą 7,5 t,”, – w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) mieć długość co najmniej 5 m i nieprzekraczającą 8 m,”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Przepisów ust. 4 pkt 4b lit. b i c nie stosuje się do samochodu osobowego osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić ten pojazd po przystosowaniu go do określonego rodzaju schorzenia.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie i czwarte, które wchodzą w życie z dniem 30 września 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak – 2 – Poz. 30

4)

 miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, Z poz.1367 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.113.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 30 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Kamizelki odblaskowe w samochodzie

  Czy od 1 kwietnia jest obowiązkowa w naszym kraju kamizelka odblaskowa w wyposażeniu samochodu osobowego?

 • Liczba lusterek bocznych w samochodzie osobowym

  Samochód osobowy został okradziony z lusterek.Ile musi mieć obecnie lusterek zewnętrznych samochód osobowy, żeby zgodnie z przepisami poruszać się po drogach Polski?

 • Przyciemniane szyby w samochodzie

  Czy prawo o ruchu drogowym lub inne przepisy regulują kwestię przyciemniania szyb w samochodzie? Chciałbym przyciemnić boczne szyby w aucie tak w przednich, jak i tylnych (...)

 • Znaczenie oznaczeń E oraz CE

  Proszę o informację czy oznaczenie E lub CE na wyrobach będących akcesoriami samochodowymi jest tożsame, czy są to różne informacje?

 • Opinia biegłego oparta nie niepełnym materiale

  W toczącym się postępowaniu karnym sąd powołał biegłych z zakresu techniki i motoryzacji celem ustalenia wartości rynkowych pojazdów objętych aktem oskarżenia. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1810

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-30 poz. 1773

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-07 poz. 661

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-11 poz. 807

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

 • Dziennik Ustaw z 2006-01-05 poz. 9

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.