Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 31 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie oświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-09
Data wydania:2013-01-03
Data wejscia w życie:2013-01-19
Data obowiązywania:2013-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 31 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 3 stycznia 2013r. wsprawie sposobu tworzenia inadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców iinnego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców iopłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz.U. Nr30, poz.151, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa:


1) posób tworzenia inadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców iinnego podmiotu prowadzącego s szkolenie;

2) wzór: a) wniosku owpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, b) aświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia z kierowców, c) poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań, d) pieczęci ośrodka szkolenia kierowców;

3) wysokość opłaty: a) za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, b) za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. §2.1. Starosta, wpisując przedsiębiorcę do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, nadaje mu numer ewidencyjny.

2. Numer ewidencyjny, októrym mowa wust. 1, nadaje się według następującego wzoru: „0001XXXX” wktórym:

1) ztery cyfry określają kolejny numer wrejestrze; wprzypadku nadania numeru innego niż 4-cyfrowy puste pozycje c uzupełnia się cyfrą0;

2) itery X stanowią identyfikator określony wkrajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju nadany odpol wiednio dla organu dokonującego wpisu.

M inister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z 2011r. Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr205, poz.1210, Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.113.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 31

3. Wprzypadku skreślenia przedsiębiorcy zrejestru, októrym mowa wust. 1, numer ewidencyjny nie może być powtórnie wykorzystany. §

3.

1. Starosta, wydając przedsiębiorcy poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, umieszcza informację owydaniu tego poświadczenia wrejestrze przez dodanie na końcu numeru, októrym mowa w§ 2 ust. 2, literyP wnastępującym układzie: „0001XXXXP”

2. Wprzypadku cofnięcia poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań zmienia się numer wrejestrze poprzez usunięcie litery P. §

4.

1. Starosta, wpisując podmiot, októrym mowa wart.29 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami, do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, nadaje mu numer ewidencyjny.

2. Numer ewidencyjny, októrym mowa wust. 1, nadaje się według następującego wzoru: „01XXXX/ZZ” wktórym:

1) wie cyfry określają kolejny numer wewidencji; wprzypadku nadania numeru innego niż 2-cyfrowy puste pozycje d uzupełnia się cyfrą0;

2) itery X stanowią identyfikator określony wkrajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju nadany odpol wiednio dla organu dokonującego wpisu;

3) wmiejscu liter ZZ wprowadza się oznaczenie odpowiednio dla: a) SZ – ośrodka prowadzonego przez szkołę, b) JW – ośrodka prowadzonego przez jednostkę wojskową, c) W – ośrodka powadzonego przez jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra S właściwego do spraw wewnętrznych, d) PT – ośrodka prowadzonego przez podmiot wykonujący przewozy tramwajem.

3. Wprzypadku skreślenia podmiotu zewidencji, októrej mowa wust. 1, numer ewidencyjny nie może być powtórnie wykorzystany. §

5. Wzór: w

1) niosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) aświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kiez rowców określa załącznik nr2 do rozporządzenia;

3) oświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań określa załączp nik nr3 do rozporządzenia;

4) pieczęci ośrodka szkolenia kierowców określa załącznik nr4 do rozporządzenia. §

6. Wysokość opłaty za:

1) wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wynosi 500 zł;

2) ydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców wyw nosi 500 zł. §

7.

1. Numery ewidencyjne nadane przedsiębiorcom przed wejściem wżycie niniejszego rozporządzenia zachowują swoją ważność, jeżeli są zgodne zwzorem określonym wniniejszym rozporządzeniu.

2. W przypadku gdy numery ewidencyjne nadane przedsiębiorcom przed wejściem w życie rozporządzenia nie są zgodne zwzorem określonym wniniejszym rozporządzeniu, właściwy organ zurzędu nadaje przedsiębiorcom właściwe numery zgodne zprzepisami niniejszego rozporządzenia oraz wydaje odpowiednie zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu.


Dziennik Ustaw –3– Poz. 31

3. Podmiotom, októrych mowa wart.29 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami, prowadzącym szkolenie wdniu wejścia wżycie ustawy, starosta nadaje numery ewidencyjne wterminie 3 miesięcy od daty wejścia wżycie rozporządzenia.

4. Wprzypadku, októrym mowa wust. 2, nie pobiera się opłaty, októrej mowa wart.28 ust. 8 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami, oraz opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia. §

8. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 19 stycznia 2013r.3) Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak

3)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 7 września 2004r. wsprawie wzoru wniosku owpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru (Dz.U. Nr205, poz.2097) wydanym na podstawie art.115 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. z2012r. poz.1137 i1448), które na podstawie art.137 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz.151, Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr205, poz.1210, Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.113) traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 31

nia …… . (Dz U …… poz ……… Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 3stycznia 2013r. (poz 31) Załąc ik r

Załącznik nr1

WZÓR

wypełnia organ wydający zezwolenie

1. Kod terytorialny

......................................................,dnia

(miejscowość)

(dzień)

-

(miesiąc)

-

(rok)

2. Data przyjęcia

3. Nr w rejestrze

Starostwo Powiatowe ................................................................................................... Ulica .............................................................................................. Nr budynku ......... Kod pocztowy ........................ Miejscowość ................................................................

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

A. Dane przedsiębiorcy ubiegającego się o wpis

1. Firma przedsiębiorcy*)

1. 1 Numer identyfikacji **) podatkowej NIP

1. 2 Numer REGON **)

-

-

-

1. 3 Numer wpisu do KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

2. Adres siedziby/miejsce zamieszkania***) przedsiębiorcy: Miejscowość Ulica Nr budynku Powiat Nr lokalu

Kod pocztowy

Telefon

3. Jestem wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców pod numerem:

4. Proszę o wpisanie/zmianę zakresu wpisu***) do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w zakresie (zaznaczyć właściwe kwadraty literą „X”): a) b) prawa jazdy kat. pozwolenia. AM A1 A2 A B1 B C1 C D1 D T BE C1E CE D1E DE

B. Przedsiębiorca prowadzi ośrodek pod następującym adresem****): 5.1 Adres ośrodka - biura: Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr budynku 5.2 Sala (sale) wykładowe: Poz. Kod poczt. 1 2 3 Miejscowość Ulica, numer Nr lokalu Telefon Tytuł prawny do lokalu……………………………….data zawarcia………………..data wygaśnięcia…………………... Tytuł prawny data zawarcia data wygaśnięcia

Dziennik Ustaw –5– Poz. 31

C. Przedsiębiorca dysponuje:

6. Pojazdami: Poz.

1 2 3 4 5 6 Wyżej wymienione pojazdy są oznakowane oraz wyposażone zgodnie z art 24 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz U Nr 30, poz 151, z późn zm ) oraz § 43 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz U z 2003 r Nr 32, poz 262, z późn zm )

Nr rejestracyjny

Rodzaj

7. Placem manewrowym usytuowanym

lokalizacja (adres)

(

D. Przedsiębiorca zatrudnia następujących instruktorów/wykładowców nauki jazdy: Poz.

1 2 3 4 5

rozmiary

)m

2

Imię i nazwisko

Nr ewidencyjny

Zakres uprawnień

(miejscowość i data) (podpis i funkcja osoby składającej wniosek )

.................................................................................

E. Oświadczenie:

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Objaśnienie: *) wpisać imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej. **) wpisać, jeżeli taki numer został nadany. ***) niepotrzebne skreślić. ****) w przypadku kilku miejsc prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców przedsiębiorca załącza dodatkową informację do wniosku.


.................................................................................

(miejscowość i data) (podpis i funkcja osoby składającej oświadczenie)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 31

Załącznik nr2

WZÓR ..........................................., dnia .............................

Miejscowość

............................................................

Nazwa organu

Nr.........................

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że pod numerem ...................................................................................................................................... do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest wpisany ...........................................................................................................................................................................................

(firma przedsiębiorcy)

...........................................................................................................................................................................................

(adres siedziby przedsiębiorcy)

........................................................................................................................................................................................... jako przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców pod następującym adresem:*) ...........................................................................................................................................................................................

(adres miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców)

........................................................................................................................................................................................... wzakresie: prawa jazdy kategorii**) - ............................................................................................................................................... , pozwolenia**).

....................................................

(podpis ipieczęć organu wydającego)

Objaśnienie:  *) pozostałe miejsca wykonywania działalności należy wskazać wzałączniku do zaświadczenia. **) niepotrzebne skreślić.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 31

Załącznik nr3

WZÓR ..........................................., dnia .............................

Miejscowość

............................................................

Nazwa organu

Nr .........................

POŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy zdnia 5 stycznia 2011 r. okierujących pojazdami (Dz. U. Nr30, poz. 151, zpóźn. zm.) po sprawdzeniu spełnienia dodatkowych wymagań, októrych mowa wart. 31 ust. 1 ustawy zdnia 5stycznia 2011 r. okierujących pojazdami oraz § 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 13 lipca 2012 r. wsprawie szkolenia osób ubiegających się ouprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów iwykładowców (Dz. U. poz. 1019), poświadcza się, że: ...........................................................................................................................................................................................

(firma przedsiębiorcy)

...........................................................................................................................................................................................

(adres siedziby przedsiębiorcy)

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców pod numerem ............................... ........................................................................................................................................................................................... spełnia dodatkowe wymagania, októrych mowa wart. 31 ust. 1 ustawy zdnia 5 stycznia 2011 r. okierujących pojazdami oraz § 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. wsprawie szkolenia osób ubiegających się ouprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów iwykładowców. POUCZENIE Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, wterminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127 § 1 i2 iart.129 §1 i2 k.p.a.).

....................................................

(podpis ipieczęć organu wydającego)

Dziennik Ustaw –8– Poz. 31

Załącznik nr4

WZÓR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW NR .................................. KAT.: ....................................................................................... –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ..................................................................................... ul. ........................................................ tel. ....................................................... kod pocztowy: .............................................

Opis wzoru pieczęci ośrodka szkolenia kierowców: Rozmiar: 20 mm x 60 mm. Tekst iznaki graficzne są barwy czarnej. Na pieczątce umieszcza się: 1.1 wyrazy:

1) wpierwszym wierszu – „OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW”,

2) wkolejnym wierszu – numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców,

3) wkolejnym wierszu – rodzaj posiadanego uprawnienia,

4) wkolejnym wierszu – firmę (nazwę) przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,

5) kolejnych wierszach – adres siedziby/miejsca zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kieroww ców. Na pieczęci można umieścić inne dane: adres biura ośrodka szkolenia kierowców, numer identyfikacji podatkowej, REGON, atakże telefon kontaktowy, numer faxu, adres e-mail, adres strony internetowej.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 31 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Uprawnienia do szkolenia BHP

  Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu (...)

 • Lojalka w zamian za pokrycie kosztów szkolenia

  W umowie lojalnościowej określa się czas, jaki pracownik zobowiązuje się przepracować w firmie. Czy czas ten liczy się od momentu podpisania umowy, czy od momentu zakończenia (...)

 • Hotel i wyżywienie podczas szkolenia

  Spółka z o.o. organizuje odpłatnie kursy języka angielskiego. Uczniowie mieszkają w tym czasie w hotelu gdzie zorganizowane jest również wyżywienie dla nich - usługi (...)

 • Umowa o szkolenie zawodowe

  Jeżeli podpisałem umowy z zakładem pracy na szkolenie zawodowe, a umowa ta zawierała punkty odpracowania kosztów szkolenia w przeciągu 3 lat. Jeżeli zakład jest w (...)

 • Przerywany czas pracy kierowców

  U pracodawcy wprowadzono w regulaminie pracy przerywany czas pracy dla kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców. W kodeksie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-17 poz. 81

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami

 • Komunikat UE z 2006-12-23 nr 317 poz. 743

  ZAŁĄCZNIK VIMINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW W ZAKRESIE KIEROWANIA MOTOCYKLAMI KATEGORII A (STOPNIOWY DOSTĘP)

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-29 poz. 617

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-28 poz. 106

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-18 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.