Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 315 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-03-07
Data wydania:2013-02-18
Data wejscia w życie:2013-03-11
Data obowiązywania:2013-03-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 315 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 315

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

1) zdnia 18 lutego 2013r. wsprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu zsiedzibą wBodzentynie Na podstawie art.8f ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (Dz. U. z2009r. Nr151, poz. 1220, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu zsiedzibą wBodzentynie nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Środowiska: M. Korolec


Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie §1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr248, poz. 1493 iNr284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2009r. Nr157, poz. 1241 iNr215, poz. 1664, z2010r. Nr76, poz. 489 iNr119, poz. 804, z2011r. Nr34, poz. 170, Nr94, poz. 549, Nr208, poz. 1241 iNr224, poz. 1337, z2012r. poz. 985 oraz z2013r. poz. 7, 73 i165.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr47 Ministra Środowiska zdnia 30 sierpnia 2006r. wsprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. iGIOŚ Nr5, poz. 112), które utraciło moc zdniem 31 grudnia 2012r. na podstawie art.10 ustawy zdnia 18 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy oochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr224, poz. 1337).

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 315

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska zdnia 18 lutego 2013 r. (poz. 315)

STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZSIEDZIBĄ WBODZENTYNIE §1. Świętokrzyski Park Narodowy zsiedzibą wBodzentynie, zwany dalej „Parkiem”, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (Dz. U. z2009r. Nr151, poz. 1220, zpóźn. zm.) oraz niniejszego statutu. §2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne isamodzielne stanowiska pracy: 1) Dział Ochrony Przyrody iKulturowych Zasobów Parku; 2) Dział Udostępniania Parku do Zwiedzania iEdukacji; 3) Zespół do Spraw Finansów iRachunkowości; 4) Pracownia Naukowo-Badawcza; 5) Posterunek Straży Parku; 6) Samodzielne Stanowisko do spraw Administracyjnych iTransportu; 7) Samodzielne Stanowisko do spraw Dokumentacji Przyrodniczej; 8) Samodzielne Stanowisko do spraw Inwestycji iRemontów; 9) Samodzielne Stanowisko do spraw Obronnych; 10) amodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej; S 11) amodzielne Stanowisko do spraw Pracowniczych; S 12) amodzielne Stanowisko do spraw Udostępniania Parku do Badań Naukowych; S 13) amodzielne Stanowisko do spraw Zagospodarowania Przestrzennego; S 14) bwody ochronne: o Chełmowa Góra, a) b) Dąbrowa, c) Dębno, d) Jastrzębi Dół, e) Klonów, f) Podgórze, g) Święta Katarzyna, h) Święty Krzyż. §3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze ocharakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi. §4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, októrych mowa w§2. §5. Wrazie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje ireprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca. §6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 315 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana adresu siedziby spółki akcyjnej

  Jesteśmy spółką akcyjną. Zgodnie ze statutem spółki, siedzibą Spółki jest miasto Toruń. Za miesiąc zmieniamy adres siedziby. Będziemy wynajmować nowe pomieszczenia (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Określenie adresu siedziby spółki z o.o.

  Zawarcie aktu założycielskiego nastąpiło, by wcześniej niż znalezienie dokładnej siedziby przyszłej spółki z o.o. Czy w akcie założycielskim spółki z o.o. należy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-05 poz. 292

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zawoi

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-05 poz. 294

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Poleskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Urszulinie

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-07 poz. 318

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wolińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Międzyzdrojach

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-06 poz. 309

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-05 poz. 295

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.