Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 32 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-09
Data wydania:2012-12-20
Data wejscia w życie:2013-01-24
Data obowiązywania:2013-01-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 32 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 32

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY IPOLITYKI SPOŁECZNEJ

1) zdnia 20 grudnia 2012r. wsprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz Na podstawie art.49 ust.2 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Określa się wzory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1) zór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osymbolu DEK-I-0, w dotyczącej wpłat należnych na podstawie art.21 ust.1 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr1 do rozporządzenia;

2) zór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osymbolu DEK-I-a, w dotyczącej wpłat należnych na podstawie art.21 ust.2a i2g ustawy, stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia;

3) zór deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osymbolu DEK-I-b, w dotyczącej wpłat należnych na podstawie art.21 ust.2b i2g ustawy, stanowiący załącznik nr3 do rozporządzenia.

2. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osymbolu DEK-II-a, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art.31 ust.3 pkt1 lit.a, art.33 ust.4a, 4a1, 4c, 7 i7a ustawy oraz art.38 ust.2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361, zpóźn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą opodatku dochodowym od osób fizycznych”, stanowiący załącznik nr4 do rozporządzenia.

3. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osymbolu DEK-II-b, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art.29 ust.3a1, 3b, 3c lub 3g ustawy, stanowiący załącznik nr5 do rozporządzenia.

4. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osymbolu DEK-W, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art.23 ustawy, stanowiący załącznik nr6 do rozporządzenia.

5. Określa się wzór deklaracji rocznej wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osymbolu DEK-R, dotyczącej rozliczenia wpłat należnych na podstawie art.21 ust.1, 2a, 2b i2g, art.23, art.29 ust.3a1, 3b, 3c i3g, art.31 ust.3 pkt1 lit.a, art.33 ust.4a, 4a1, 4c, 7 i7a ustawy oraz art.38 ust.2 pkt1 lit.atiret pierwsze ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący załącznik nr7 do rozporządzenia.

M inister Pracy iPolityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy iPolityki Społecznej (Dz.U. Nr248, poz.1485).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr171, poz.1016, Nr209, poz.1243 i1244 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.986 i1456.

3) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i1540 oraz z2013 r. poz. 21.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 32

6. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – deklaracji ewidencyjnej, o symbolu DEK-Z, dotyczącej danych ewidencyjnych pracodawców zobowiązanych do wpłat na podstawie art.21 ust.1, 2a, 2b i2g, art.23, art.29 ust.3a1, 3b, 3c i3g, art.31 ust.3 pkt1 lit.a, art.33 ust.4a, 4a1, 4c, 7 i7a ustawy oraz art.38 ust.2 pkt1 lit.atiret pierwsze ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący załącznik nr8 do rozporządzenia.

7. Określa się wzór deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – korzystanie zobniżenia wpłat, osymbolu DEK-I-u, dotyczącej korzystania zobniżenia wpłat przez pracodawców, októrych mowa wart.21 ust.1, 2a, 2b i2g ustawy, stanowiący załącznik nr9 do rozporządzenia. §

2. Deklaracje, októrych mowa w§ 1, składa się za miesiące do maja 2013r. według wzorów formularzy określonych wrozporządzeniu Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 18 lutego 2011r. wsprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. Nr44, poz.231). Deklaracje korygujące te dokumenty składa się za miesiące od grudnia 2012r. wterminie do dnia 20 lipca 2013r. według wzorów formularzy określonych wniniejszym rozporządzeniu. §

3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) Minister Pracy iPolityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

4)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 18 lutego 2011r. wsprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. Nr44, poz.231), które utraciło moc zdniem 1 grudnia 2012r. wzwiązku zwejściem wżycie ustawy zdnia 28 czerwca 2012r. ozmianie ustawy orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.986).


Dziennik Ustaw –3– Poz. 32

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. (poz. 32)

Załącznik nr 1

WZÓR

DEK-I-0

Podstawa prawna Składający Termin składania Adresat

Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Do

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

1

A. Dane ewidencyjne pracodawcy

2. NIP3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1. Numer w rejestrze PFRON 2

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. REGON3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

4. Pełna nazwa

6. Nr domu

7. Nr lokalu

8. Miejscowość

12. Faks4

13. E-mail

5. Ulica

9. Kod pocztowy

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

10. Poczta

11. Telefon4

B. Dane o deklaracji

14. Okres sprawozdawczy5

1. Miesiąc

└──┴──┘

15. Deklaracja6

──┴──┴──┴──┘

2. Rok

1. Zwykła 

2. Korygująca

C. Dane o zatrudnieniu

7

Zatrudnienie ogółem

E O

16. 18.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘ └──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

w tym osób niepełnosprawnych ogółem

8

E O

17. 19.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘ └──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

w tym osób niepełnosprawnych w stopniu: znacznym ze szczególnymi schorzeniami9 E O

20. 26.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

umiarkowanym pozostali ze szczególnymi schorzeniami9

22. 28.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

pozostali

23. 29.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

lekkim

24. 30.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

bez ustalonego stopnia niepełnosprawności10

25. 31.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

21. 27.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘ └──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

Liczba pracowników odpowiadająca różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wymaganego

32. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych11 ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘ ──┴──┘ ─┴──┴─

D. Rozliczenie wpłaty

D.1.

12

Obliczenie należnej wpłaty

33. Wskaźnik zatrudnienia osób 13 pozbawionych wolności

└──┘, ──┴──┴──┴──┘

34. Przeciętne wynagrodzenie 14

└──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

35. Wpłata należna 15

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

36. Przysługujące obniżenie (1) 16

37. Przysługujące obniżenie (2) 17

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

38. Liczba informacji wykorzystanych do obniżenia wpłaty18

41. Wpłata po obniżeniu21

└──┴──┴──┘

D.2.


Obniżenie wpłaty

39. Wykorzystane obniżenie (1) 19

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

40. Wykorzystane obniżenie (2) 20

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

D.3. D.4.

Złagodzenie 22 obowiązku wpłaty

42. Podstawa prawna złagodzenia obowiązku wpłaty23

43. Kwota złagodzenia obowiązku wpłaty24

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Kwota do zapłaty

25

44. ──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

E. Uwagi

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. POUCZENIE W przypadku niewpłacenia Jestem świadomy(–ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie w obowiązującym terminie kwoty z poz. 44 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości deklaracja prawdy.

45. Data wypełnienia deklaracji 26

──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘- ──┴──┘

46. Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

DEK-I-0

1/1

Dziennik Ustaw

Objaśnienia do formularza DEK-I-0

1 2 3

–4–

Poz. 32

W przypadku składania deklaracji DEK-I-0 po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się deklarację DEK-Z. Należy wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji.

Należy wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer.

4 5 6 7

Należy podać także numer kierunkowy. Należy wskazać miesiąc i rok zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem zobowiązania z tytułu wpłat, wskazanego w bloku D.1. Należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”.

Dane wskazywane w bloku C zaokrągla się do drugiej cyfry po przecinku w dół – jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, w górę – jeżeli trzecia cyfra po przecinku należy do przedziału od 5 do

9. Należy podać przeciętne miesięczne stany zatrudnienia w etatach (w wierszach oznaczonych symbolem E) oraz w osobach (w wierszach oznaczonych symbolem O), ustalone odpowiednio na podstawie art. 2a i art. 21 ust. 1 i 5 ustawy. 8 Należy wykazać rzeczywisty stan pracowników. Poz. 17 = poz. 20 + poz. 21 + poz. 22 + poz. 23 + poz. 24 + poz.

25. Poz. 19 = poz. 26 + poz. 27 + poz. 28 + poz. 29 + poz. 30 + poz.

31. 9 O których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820, z późn. zm.). 10 Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby, które nie ukończyły

16. roku życia) lub osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, o którym mowa w art. 3, 5, 5a lub 62 ustawy, lecz w odniesieniu do całości lub części okresu sprawozdawczego w orzeczeniu tym nie ustalono stopnia niepełnosprawności tej osoby.

11 12

Poz. 32 = 0,06 x poz. 16 – (3 x poz. 20 + 2 x poz. 22 + poz. 17).

Dane wykazywane w bloku D podaje się, stosując zaokrąglenie w dół – jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4, albo w górę – jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9, z tym że kwoty wykazywane w poz. 35, 41, 43 i 44 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

13 Wypełnia pracodawca prowadzący przywięzienny zakład pracy. Należy wykazać średnioroczny wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w roku podatkowym poprzedzającym rok, na który przypada okres sprawozdawczy wykazany w poz.

14. Średnioroczny wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności jest równy 1/12 sumy przeciętnych miesięcznych wskaźników zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Wskaźniki te ustala się, dzieląc stan zatrudnienia osób pozbawionych wolności, uwzględniając osoby zatrudnione na podstawie skierowania do pracy, przez stan zatrudnienia ogółem, uwzględniając pracowników oraz osoby pozbawione wolności, zatrudnione na podstawie skierowania do pracy. 14 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). 15 Poz. 35 = 0,4065 x poz. 32 x poz.

34. Z tym że w odniesieniu do przywięziennych zakładów pracy, w których w poprzednim roku wskaźnik osób pozbawionych wolności wynosił co najmniej 0,2, lecz nie osiągnął 0,3, poz. 35 = 0,75 x 0,4065 x poz. 32 x poz. 34, jeżeli wskaźnik osób pozbawionych wolności wynosił co najmniej 0,3, lecz nie osiągnął 0,4, to poz. 35 = 0,5 x 0,4065 x poz. 32 x poz. 34, a jeżeli wskaźnik osób pozbawionych wolności wynosił co najmniej 0,4, lecz nie osiągnął 0,5, to poz. 35 = 0,25 x 0,4065 x poz. 32 x poz.

34. Jeżeli wskaźnik osób pozbawionych wolności wynosił co najmniej 0,5, to poz. 35 =

0. 16 Łączna kwota obniżenia wpłat nabytego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 88, poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. Nie należy uwzględniać kwot obniżenia w części wykorzystanej. 17 Łączna kwota obniżenia wpłat nabytego na podstawie art. 22 ustawy na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 1999 r. Nie należy uwzględniać kwot obniżenia w części wykorzystanej ani w zakresie, w którym uprawnienie do obniżenia wpłat uległo przedawnieniu. 18 Należy wykazać liczbę informacji o obniżeniu wpłat na PFRON uzyskanych do dnia złożenia deklaracji DEK-I-0 i wykorzystanych do obniżenia wpłaty wykazanej w poz.

35. Dane o tych informacjach należy wykazać w deklaracji DEK-I-u. Jeżeli nie zastosowano obniżenia wpłaty, należy wykazać

0. 19 Łączna kwota obniżenia wpłat nabytego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 88, poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r., które zostało wykorzystane do obniżenia wpłaty wykazanej w poz.

35. Poz. 39 ≤ poz.

36. Poz. 39 + poz. 40 ≤ poz.

35. Począwszy od wpłaty za styczeń 2004 r. poz. 39 + poz. 40 ≤ 0,8 x poz.

35. 20 Obniżenie nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 1999 r., które zostało wykorzystane do obniżenia wpłaty wykazanej w poz.

35. Poz. 40 ≤ poz.

37. Poz. 39 + poz. 40 ≤ poz.

35. Począwszy od wpłaty za styczeń 2004 r., poz. 39 + poz. 40 ≤ 0,8 x poz.

35. 21 22 23 24 25 26

Poz. 41 = poz. 35 – poz. 39 – poz.

40. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. Poz. 43 ≤ poz. 35 – poz.

41. Należy podać przepis i pełny tytuł ustawy, na podstawie której zastosowano umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności wpłat. Należy podać kwotę wpłaty objętą umorzeniem przed dniem złożenia deklaracji. Poz. 44 = poz. 41 – poz.

43. Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 32

Załącznik nr 2

WZÓR

DEK-I-a

Podstawa prawna Składający Termin składania Adresat

Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2a i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Do

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

1

A. Dane ewidencyjne pracodawcy

2. NIP3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1. Numer w rejestrze PFRON 2

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. REGON3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

4. Pełna nazwa

6. Nr domu

7. Nr lokalu

8. Miejscowość

12. Faks4

13. E-mail

5. Ulica

9. Kod pocztowy

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

10. Poczta

11. Telefon4

B. Dane o deklaracji

14. Okres sprawozdawczy5

1. Miesiąc

└──┴──┘

15. Deklaracja6

──┴──┴──┴──┘

2. Rok

1. Zwykła 

2. Korygująca

C. Dane o zatrudnieniu

7

Zatrudnienie ogółem

E O

16. 18.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘ └──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

w tym osób niepełnosprawnych ogółem8

E O

17. 19.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘ └──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

w tym osób niepełnosprawnych w stopniu: znacznym ze szczególnymi schorzeniami9 E O

20. 26.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

umiarkowanym pozostali ze szczególnymi schorzeniami9

22. 28.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

pozostali

23. 29.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

lekkim

24. 30.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

bez ustalonego stopnia niepełnosprawności10

25.

31. 32.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘ ──┴──┘ ─┴──┴─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

21. 27.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘ └──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

Liczba pracowników odpowiadająca różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych11

D. Rozliczenie wpłaty

D.1.

12

Obliczenie należnej wpłaty

33. Wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności 13

└──┘, ──┴──┴──┴──┘

34. Przeciętne wynagrodzenie 14

└──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

35. Wpłata należna 15

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

36. Przysługujące obniżenie (1) 16

37. Przysługujące obniżenie (2) 17

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

20

38. Liczba informacji wykorzystanych do obniżenia wpłaty18

41. Wpłata po obniżeniu

21

D.2.

Obniżenie wpłaty

39. Wykorzystane obniżenie (1)

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

19

└──┴──┴──┘

40. Wykorzystane obniżenie (2)

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

D.3. D.4.

Złagodzenie 22 obowiązku wpłaty

42. Podstawa prawna złagodzenia obowiązku wpłaty23

43. Kwota złagodzenia obowiązku wpłaty24

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Kwota do zapłaty

25

44.

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

E. Uwagi

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. POUCZENIE W przypadku niewpłacenia Jestem świadomy(–ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie w obowiązującym terminie kwoty z poz. 44 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości deklaracja prawdy.

45. Data wypełnienia deklaracji 26

──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘- ──┴──┘

46. Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

DEK-I-a

1/1

Dziennik Ustaw

Objaśnienia do formularza DEK-I-a

1 2 3

–6–

Poz. 32

W przypadku składania deklaracji DEK-I-a po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się deklarację DEK-Z. Należy wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji.

Należy wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer.

4 5 6 7

Należy podać także numer kierunkowy. Należy wskazać miesiąc i rok zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem zobowiązania z tytułu wpłat, wskazanego w bloku D.1. Należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”.

Dane wskazywane w bloku C zaokrągla się do drugiej cyfry po przecinku w dół – jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, w górę – jeżeli trzecia cyfra po przecinku należy do przedziału od 5 do

9. Należy podać przeciętne miesięczne stany zatrudnienia w etatach (w wierszach oznaczonych symbolem E) oraz w osobach (w wierszach oznaczonych symbolem O), ustalone odpowiednio na podstawie art. 2a i art. 21 ust. 1 i 5 ustawy. 8 Należy wykazać rzeczywisty stan pracowników. Poz. 17 = poz. 20 + poz. 21 + poz. 22 + poz. 23 + poz. 24 + poz.

25. Poz. 19 = poz. 26 + poz. 27 + poz. 28 + poz. 29 + poz. 30 + poz.

31. 9 O których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820, z późn. zm.). 10 Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby, które nie ukończyły

16. roku życia) lub osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, o którym mowa w art. 3, 5, 5a lub 62 ustawy, lecz w odniesieniu do całości lub części okresu sprawozdawczego w orzeczeniu tym nie ustalono stopnia niepełnosprawności tej osoby.

11 12

Poz. 32 = 0,06 x poz. 16 – (3 x poz. 20 + 2 x poz. 22 + poz. 17).

Dane wykazywane w bloku D podaje się, stosując zaokrąglenie w dół – jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4, albo w górę – jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9, z tym że kwoty wykazywane w poz. 35, 41, 43 i 44 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

13 Wypełnia pracodawca prowadzący przywięzienny zakład pracy. Należy wykazać średnioroczny wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w roku podatkowym poprzedzającym rok, na który przypada okres sprawozdawczy wykazany w poz.

14. Średnioroczny wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności jest równy 1/12 sumy przeciętnych miesięcznych wskaźników zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Wskaźniki te ustala się, dzieląc stan zatrudnienia osób pozbawionych wolności, uwzględniając osoby zatrudnione na podstawie skierowania do pracy, przez stan zatrudnienia ogółem, uwzględniając pracowników oraz osoby pozbawione wolności, zatrudnione na podstawie skierowania do pracy. 14 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). 15 Poz. 35 = 0,4065 x poz. 32 x poz.

34. Z tym, że w odniesieniu do przywięziennych zakładów pracy, w których w poprzednim roku wskaźnik osób pozbawionych wolności wynosił co najmniej 0,2, lecz nie osiągnął 0,3, poz. 35 = 0,75 x 0,4065 x poz. 32 x poz. 34, jeżeli wskaźnik osób pozbawionych wolności wynosił co najmniej 0,3, lecz nie osiągnął 0,4, to poz. 35 = 0,5 x 0,4065 x poz. 32 x poz. 34, a jeżeli wskaźnik osób pozbawionych wolności wynosił co najmniej 0,4, lecz nie osiągnął 0,5, to poz. 35 = 0,25 x 0,4065 x poz. 32 x poz.

34. Jeżeli wskaźnik osób pozbawionych wolności wynosił co najmniej 0,5, to poz. 35 =

0. 16 Łączna kwota obniżenia wpłat nabytego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 88, poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. Nie należy uwzględniać kwot obniżenia w części wykorzystanej. 17 Łączna kwota obniżenia wpłat nabytego na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 1999 r. Nie należy uwzględniać kwot obniżenia w części wykorzystanej ani w zakresie, w którym uprawnienie do obniżenia wpłat uległo przedawnieniu.

Należy wykazać liczbę informacji o obniżeniu wpłat na PFRON uzyskanych do dnia złożenia deklaracji DEK-I-a i wykorzystanych do obniżenia wpłaty wykazanej w poz.

35. Dane o tych informacjach należy wykazać w deklaracji DEK-I-u. Jeżeli nie zastosowano obniżenia wpłaty, należy wykazać 0.

19 Łączna kwota obniżenia wpłat nabytego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 88, poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r., które zostało wykorzystane do obniżenia wpłaty wykazanej w poz.

35. Poz. 39 ≤ poz.

36. Poz. 39 + poz. 40 ≤ poz.

35. Począwszy od wpłaty za styczeń 2004 r. poz. 39 + poz. 40 ≤ 0,8 x poz.

35. 20 Obniżenie nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 1999 r., które zostało wykorzystane do obniżenia wpłaty wykazanej w poz.

35. Poz. 40 ≤ poz.

37. Poz. 39 + poz. 40 ≤ poz.

35. Począwszy od wpłaty za styczeń 2004 r., poz. 39 + poz. 40 ≤ 0,8 x poz.

35. 21 22 23 24 25 26

18

Poz. 41 = poz. 35 – poz. 39 – poz.

40. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. Poz. 43 ≤ poz. 35 – poz.

41. Należy podać przepis i pełny tytuł ustawy, na podstawie której zastosowano umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności wpłat. Należy podać kwotę wpłaty objętą umorzeniem przed dniem złożenia deklaracji. Poz. 44 = poz. 41 – poz.

43. Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 32

Załącznik nr 3

WZÓR

DEK-I-b

Podstawa prawna Składający Termin składania Adresat

Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2b i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Do

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

1

A. Dane ewidencyjne pracodawcy

2. NIP3

5. Ulica

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1. Numer w rejestrze PFRON2

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. REGON3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

4. Pełna nazwa

6. Nr domu

7. Nr lokalu

4

8. Miejscowość

12. Faks4

13. E-mail

9. Kod pocztowy

└──┴──┘- ──┴──┴──┘

10. Poczta

11. Telefon

B. Dane o deklaracji

14. Okres sprawozdawczy5

1. Miesiąc

└──┴──┘ 7

15. Deklaracja6

└──┴──┴──┴──┘

2. Rok

1. Zwykła 

2. Korygująca

C. Dane o zatrudnieniu i kształceniu

C.1. Pracownicy

8

Zatrudnienie ogółem

E O

16. 18.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

w tym osób niepełnosprawnych ogółem9

E O

17. 19.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

w tym osób niepełnosprawnych w stopniu: znacznym ze szczególnymi schorzeniami10 E O

20. 26.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

umiarkowanym pozostali ze szczególnymi schorzeniami10

22. 28.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

pozostali

23. 29.

└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─

lekkim

24. 30.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

bez ustalonego stopnia niepełnosprawności11

25. 31.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

21. 27.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘ └──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

C.2. Wychowankowie, uczniowie, studenci, słuchacze

Ogółem12

32.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

w tym osób niepełnosprawnych ogółem13 umiarkowanym

33.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

w tym osób niepełnosprawnych w stopniu: znacznym ze szczególnymi schorzeniami10

34.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

pozostali

35.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

ze szczególnymi schorzeniami10

36.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

pozostali

37.

└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─

lekkim

38.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

bez ustalonego stopnia niepełnosprawności11

39.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

C.3.

Wskaźniki

40. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych14

└──┘,└──┴──┴──┴──┘

41. Wskaźnik niepełnosprawnych wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy15

└──┘,└──┴──┴──┴──┘

Liczba pracowników odpowiadająca różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wymaganego

42. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych16

└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└──┴──┴──┴──┘ ─┴──┴─,

D. Rozliczenie wpłaty

D.1.

17

Obliczenie należnej wpłaty

43. Wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności18

└──┘, ──┴──┴──┴──┘

44. Przeciętne wynagrodzenie19

└──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

45. Wpłata należna20

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

46. Przysługujące obniżenie (1)21

47. Przysługujące obniżenie (2)22

50. Wykorzystane obniżenie (2)25

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

48. Liczba informacji wykorzystanych do obniżenia wpłaty23

51. Wpłata po obniżeniu26

└──┴──┴──┘

D.2.

Obniżenie wpłaty

49. Wykorzystane obniżenie (1)24

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

D.3. D.4.

Złagodzenie 27 obowiązku wpłaty

52. Podstawa prawna złagodzenia obowiązku wpłaty28

53. Kwota złagodzenia obowiązku wpłaty29

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Kwota do zapłaty

30

54.

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

E. Uwagi

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(–ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

55. Data wypełnienia deklaracji31

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

56. Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej

POUCZENIE W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 54 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

DEK-I-b

1/1

Dziennik Ustaw

Objaśnienia do formularza DEK-I-b

1 2 3

–8–

Poz. 32

W przypadku składania deklaracji DEK-I-b po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się deklarację DEK-Z. Należy wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji.

Należy wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer.

4 5 6 7

Należy podać także numer kierunkowy. Należy wskazać miesiąc i rok zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem zobowiązania z tytułu wpłat, wskazanego w bloku D.1. Należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”. Dane wskazywane w bloku C.1. i C.2. zaokrągla się do drugiej cyfry po przecinku w dół – jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, albo

w górę – jeżeli trzecia cyfra po przecinku należy do przedziału od 5 do

9. Dane wskazywane w poz. 40-42 zaokrągla się odpowiednio do czwartej cyfry po przecinku. W bloku C.1. należy podać przeciętne miesięczne stany zatrudnienia w etatach (w wierszach oznaczonych symbolem E) oraz w osobach (w wierszach oznaczonych symbolem O). W bloku C.2. należy podać przeciętne miesięczne stany wychowanków, uczniów, studentów i słuchaczy w osobach. 8 Należy wykazać przeciętne miesięczne stany zatrudnienia, ustalone odpowiednio na podstawie art. 2a i art. 21 ust. 1 i 5 ustawy. 9 Należy wykazać rzeczywisty stan pracowników. Poz. 17 = poz. 20 + poz. 21 + poz. 22 + poz. 23 + poz. 24 + poz.

25. Poz. 19 = poz. 26 + poz. 27 + poz. 28 + poz. 29 + poz. 30 + poz.

31. 10 O których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820, z późn. zm.). 11 Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby, które nie ukończyły

16. roku życia) lub osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, o którym mowa w art. 3, 5, 5a lub 62 ustawy, lecz w odniesieniu do całości lub części okresu sprawozdawczego w orzeczeniu tym nie ustalono stopnia niepełnosprawności tej osoby. 12 Należy wykazać stan wychowanków, uczniów, studentów i słuchaczy wykazany odpowiednio w ostatnim zestawieniu zbiorczym przekazywanym na podstawie przepisów o systemie informacji oświatowej lub sprawozdaniu na podstawie przepisów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, złożonym w roku poprzedzającym rok kalendarzowy, na który przypada okres sprawozdawczy wykazany w poz.

14. 13 Należy wykazać rzeczywisty stan wychowanków, uczniów, studentów i słuchaczy. Poz. 33 = poz. 34 + poz. 35 + poz. 36 + poz. 37 + poz. 38 + poz. 39.

14 15 16 17

Poz. 40 = (3 x poz. 20 + 2 x poz. 22 + poz.

17) / poz.

16. Poz. 41 = (3 x poz. 34 + 2 x poz. 36 + 2 x poz.

33) / poz.

32. Poz. 42 = poz. 16 x [Wu – poz. 40 – poz. 41]. Wu = 0,01 w latach 2001-2004, Wu = 0,02 w roku 2005 oraz w latach następnych.

Dane wykazywane w bloku D podaje się, stosując zaokrąglenie w dół – jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4, albo w górę – jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9, z tym że kwoty wykazywane w poz. 45, 51, 53 i 54 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

18 Wypełnia pracodawca prowadzący przywięzienny zakład pracy. Należy wykazać średnioroczny wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w roku podatkowym poprzedzającym rok, na który przypada okres sprawozdawczy wykazany w poz.

14. Średnioroczny wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności jest równy 1/12 sumy przeciętnych miesięcznych wskaźników zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Wskaźniki te ustala się, dzieląc stan zatrudnienia osób pozbawionych wolności, uwzględniając osoby zatrudnione na podstawie skierowania do pracy, przez stan zatrudnienia ogółem, uwzględniając pracowników oraz osoby pozbawione wolności, zatrudnione na podstawie skierowania do pracy. 19 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). 20 Poz. 45 = 0,4065 x poz. 42 x poz.

44. Z tym że w odniesieniu do przywięziennych zakładów pracy, w których w poprzednim roku wskaźnik osób pozbawionych wolności wynosił co najmniej 0,2, lecz nie osiągnął 0,3, poz. 45 = 0,75 x 0,4065 x poz. 42 x poz. 44, jeżeli wskaźnik osób pozbawionych wolności wynosił co najmniej 0,3, lecz nie osiągnął 0,4, to poz. 45 = 0,5 x 0,4065 x poz. 42 x poz. 44, a jeżeli wskaźnik osób pozbawionych wolności wynosił co najmniej 0,4, lecz nie osiągnął 0,5, to poz. 45 = 0,25 x 0,4065 x poz. 42 x poz.

44. Jeżeli wskaźnik osób pozbawionych wolności wynosił co najmniej 0,5, to poz. 45 =

0. 21 Łączna kwota obniżenia wpłat nabytego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 88, poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. Nie należy uwzględniać kwot obniżenia w części wykorzystanej. 22 Łączna kwota obniżenia wpłat nabytego na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 1999 r. Nie należy uwzględniać kwot obniżenia w części wykorzystanej ani w zakresie, w którym uprawnienie do obniżenia wpłat uległo przedawnieniu. 23 Należy wykazać liczbę informacji o obniżeniu wpłat na PFRON uzyskanych do dnia złożenia deklaracji DEK-I-b i wykorzystanych do obniżenia wpłaty wykazanej w poz.

45. Dane o tych informacjach należy wykazać w deklaracji DEK-I-u. Jeżeli nie zastosowano obniżenia wpłaty, należy wykazać

0. 24 Łączna kwota obniżenia wpłat nabytego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 88, poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r., które zostało wykorzystane do obniżenia wpłaty wykazanej w poz.

45. Poz. 49 ≤ poz.

46. Poz. 49 + poz. 50 ≤ poz.

45. Począwszy od wpłaty za styczeń 2004 r., poz. 49 + poz. 50 ≤ 0,8 x poz.

45. 25 Obniżenie nabyte na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 1999 r., które zostało wykorzystane do obniżenia wpłaty wykazanej w poz.

45. Poz. 50 ≤ poz.

47. Poz. 49 + poz. 50 ≤ poz.

45. Począwszy od wpłaty za styczeń 2004 r., poz. 49 + poz. 50 ≤ 0,8 x poz.

45. 26 27 28 29 30 31

Poz. 51 = poz. 45 – poz. 49 – poz.

50. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. Poz. 53 ≤ poz. 45 – poz.

51. Należy podać przepis i pełny tytuł ustawy, na podstawie której zastosowano umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności wpłat. Należy podać kwotę wpłaty objętą umorzeniem przed dniem złożenia deklaracji. Poz. 54 = poz. 51 – poz.

53. Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 32

Załącznik nr 4

DEK-II-a

Podstawa prawna

WZÓR

Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Pracodawca, o którym mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy Składający z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Termin składania Do

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Adresat Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

A. Dane ewidencyjne pracodawcy

2. NIP3

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1

1. Numer w rejestrze PFRON2

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. REGON3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

4. Pełna nazwa

6. Nr domu

7. Nr lokalu

8. Miejscowość

12. Faks4

13. E-mail

5. Ulica

9. Kod pocztowy

10. Poczta

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

11. Telefon4

B. Dane o deklaracji

14. Okres sprawozdawczy5

1. Miesiąc

──┴──┘

15. Deklaracja6

└──┴──┴──┴──┘

2. Rok

1. Zwykła 

2. Korygująca

C. Rozliczenie wpłaty C.1.

7

Obliczenie kwoty należnej wpłaty

Podstawy prawne naliczenia i kwoty wpłat, o których mowa w ustawie

17. art. 33 ust. 4a19

└──┴──┴──┴──┘ ─┴──┴──┴──┴─

16. art. 33 ust. 4a8

└──┴──┴──┴──┘ ─┴──┴──┴──┴─

18. art. 33 ust. 4c10

└──┴──┴──┴──┘ ─┴──┴──┴──┴─

19. art. 33 ust. 7 i 7a11

└──┴──┴──┴──┘ ─┴──┴──┴──┴─

20. art. 33 ust. 7 i 8a12

└──┴──┴──┴──┘ ─┴──┴──┴──┴─ 13

21. art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a 23.

└──┴──┴──┴──┘ ─┴──┴──┴──┴─

Wpłata, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze

22. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

─┴──┴──┴──┴─ ──┴──┴──┴──┘

Wpłata należna

└──┴──┴──┴──┴─ ─┴──┴──┴──┴──┘

C.2. C.3.

Złagodzenie 14 obowiązku wpłaty

24. Podstawa prawna złagodzenia obowiązku wpłaty15

25. Kwota złagodzenia obowiązku wpłaty16

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Kwota do zapłaty

18

17

26.

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

D. Dane o zatrudnieniu

Zatrudnienie ogółem19

E O

27.

└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─

29.

└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─

w tym osób niepełnosprawnych ogółem19

E O

28.

└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─

30.

└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─

Dane o zatrudnieniu grup osób niepełnosprawnych w stopniach:

wykonawcy pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy osoby, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy19 osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy21 osoby, o których mowa w art. 21 ust. 4 ustawy21 E O E O E O E O

31.

35. 39.

43.

47. 49.

51. 53.

znacznym

32.

36. 40.

44. 48.

50.

52. 54.

umiarkowanym

33. 37.

41. 45.

lekkim

bez ustalonego stopnia niepełnosprawności20

34. 38.

42. 46.

└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─

└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─

└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─

└ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─ └ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┘└ ─ ─ ┘ ─┴──┴──┴─,─┴─

E. Uwagi

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(–ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

55. Data wypełnienia deklaracji22

56. Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej

-

-

POUCZENIE W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 26 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

DEK-II-a 1/1

Dziennik Ustaw

Objaśnienia do formularza DEK-II-a

1 2 3

– 10 –

Poz. 32

W przypadku składania deklaracji DEK-II-a po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się deklarację DEK-Z. Wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji.

Wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer.

4 5 6 7

Należy podać także numer kierunkowy. Należy wskazać miesiąc i rok zaistnienia zdarzenia sku kującego powstaniem zobowiązania z tytułu wpłat, wskazanego w bloku C.1. Należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”.

Dane wykazywane w bloku C podaje się, stosując zaokrąglenie w dół – jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4, albo w górę – jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9, z tym że kwoty wykazywane w poz. 16-23, 25 i 26 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

8 Kwota 30% niezgodnie z ustawą przeznaczonych środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz środków nieterminowo przekazanych na ten fundusz. Okresem sprawozdawczym jest w odniesieniu do tej wpłaty miesiąc, w którym przypada dzień ujawnienia niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków ZFRON lub nieterminowego przekazania środków na ten fundusz. 9 Kwota 30% środków ZFRON, który odpowiednio powinien był zostać utworzony lub dla którego pracodawca powinien był prowadzić ewidencję lub rachunek bankowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, w którym przypada dzień ujawnienia nieutworzenia ZFRON, nieprowadzenia ewidencji środków ZFRON lub nieprowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu. 10 Środki ZFRON pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, oraz z pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy, które nie zostały wykorzystane w przepisanym terminie. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, w którym przypada dzień upływu okresu na wykorzystanie środków ZFRON pochodzących ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, oraz kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy. 11 Niewykorzystane środki ZFRON wraz z kwotą odpowiadającą kwocie wydatkowanej ze środków funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu – w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień postawienia w stan likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub utraty statusu zakładu pracy chronionej. Okresem sprawozdawczym jest w odniesieniu do tej wpłaty miesiąc, w którym przypada dzień postawienia w stan likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub utraty statusu zakładu pracy chronionej. 12 Kwota stanowiąca różnicę między kwotą środków ZFRON pracodawcy dotychczas prowadzącego zakład pracy chronionej, w odniesieniu do którego dokonano podziału lub zbycia części lub całości zakładu, a kwotą podzieloną zgodnie z art. 33 ust. 8a pkt 1 ustawy między pracodawcę, o którym mowa w art. 30 ust. 2a pkt 1a ustawy, oraz pracodawcę dotychczas legitymującego się statusem zakładu pracy chronionej, który pozostał dysponentem tego funduszu. Okresem sprawozdawczym jest w odniesieniu do tej wpłaty miesiąc, w którym przypada dzień upływu 3 miesięcy od dnia dokonania podziału lub zbycia części lub całości zakładu pracy chronionej, o którym mowa w art. 30 ust. 2a pkt 1a ustawy. 13 14 15 16 17

Poz. 23 = poz. 16 + poz. 17 + poz. 18 + poz. 19 + poz. 20 + poz. 21 + poz.

22. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. Poz. 25 ≤ poz.

23. Należy podać przepis i pełny tytuł ustawy, na podstawie której zastosowano umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności wpłat. Należy podać kwotę wpłaty objętą umorzeniem przed dniem złożenia deklaracji. Poz. 26 = poz. 23 – poz. 25.

18 Należy podać przeciętne miesięczne stany zatrudnienia w etatach (w wierszach oznaczonych symbolem E) oraz w osobach (w wierszach oznaczonych symbolem O). Dane wykazywane w bloku D podaje się, stosując zaokrąglenie w dół – jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4, albo w górę – jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do

9. 19 20

Należy wykazać pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy oraz wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy.

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby, które nie ukończyły

16. roku życia) lub osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, o którym mowa w art. 3, 5, 5a lub 62 ustawy, lecz w odniesieniu do całości lub części okresu sprawozdawczego w orzeczeniu tym nie ustalono stopnia niepełnosprawności tej osoby.

21 22

Należy wykazać pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 32

Załącznik nr 5

WZÓR

DEK-II-b

Podstawa prawna

Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 1 Pracodawca, o którym mowa w art. 29 ust. 3a , 3b, 3c lub 3g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawSkładający nych (PFRON). Termin składania Do

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Adresat Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

A. Dane ewidencyjne pracodawcy

2. NIP3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1

1. Numer w rejestrze PFRON2

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. REGON3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

4. Pełna nazwa

5. Ulica

9. Kod pocztowy

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

6. Nr domu

7. Nr lokalu

8. Miejscowość

12. Faks4

13. E-mail

10. Poczta

11. Telefon4

B. Dane o deklaracji

14. Okres sprawozdawczy

1. Miesiąc

5

15. Deklaracja

6

2. Rok

1. Zwykła 

2. Korygująca

C. Rozliczenie wpłaty C.1. Obliczenie kwoty należnej wpłaty

Data zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem zobowiązania z tytułu wpłat7

16. Data ujawnienia wydatkowania zakładowego funduszu aktywności (ZFA) niezgodnego z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy lub nieprzekazania niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności na wyodrębniony rachunek bankowy tego funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym uzyskano te środki

Podstawa prawna naliczenia wpłat oraz kwota wpłaty8

17.

art. 29 ust. pkt 2 ustawy

3a1 9

-

art. 29 ust. 3b i 3c ustawy10

Data postawienia w stan likwidacji zakładu aktywności zawodowej lub utraty statusu zakładu aktywności zawodowej albo wykreślenia organizatora z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, likwidacji lub upadłości organizatora zakładu aktywności zawodowej Data przejęcia prowadzenia zakładu aktywności zawodowej

18.

19. Ogółem

20. w tym niewykorzystane środki ZFA 22.

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

21.

Odpowiednio:6

23.  data upływu terminu, o którym mowa w art. 29 ust. 3f ustawy, w razie niewystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej albo  data upływu terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie przyznania statusu, jeżeli strona nie wniosła odwołania albo  data wydania decyzji o odmowie przyznania statusu przez organ II instancji

-

art. 29 ust. 3g ustawy11

-

Wpłata należna12

24.

C.2.

Złagodzenie 13 obowiązku wpłaty

25. Podstawa prawna złagodzenia obowiązku wpłaty14

26. Kwota złagodzenia obowiązku wpłaty15

C.3. D. Uwagi

Kwota do zapłaty

16

27.

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem w obowiązującym terminie kwoty z poz. 27 świadomy(–ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości

28. Data wypełnienia deklaracji7

29. Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej

POUCZENIE: W przypadku niewpłacenia

-

-

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

DEK-II-b 1/1

Dziennik Ustaw

Objaśnienia do formularza DEK-II-b

1 2 3

– 12 –

Poz. 32

W przypadku składania deklaracji DEK-II-b po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się deklarację DEK-Z. Wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji.

Wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer.

4 5 6 7 8

Należy podać także numer kierunkowy. Należy wskazać miesiąc i rok zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem zobowiązania z tytułu wpłat, wskazanego w bloku C.1. Należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”. Należy podać daty w formacie: rok-miesiąc-dzień.

Kwoty wykazywane w poz. 17, 19, 20, 22, 24, 26 i 27 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

9 Kwota 30% środków zakładowego funduszu aktywności wydatkowanych niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy i niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności nieprzekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy tego funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym uzyskano te środki.

10 Kwota środków publicznych otrzymanych na utworzenie zakładu, niewykorzystanych środków PFRON oraz niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności według stanu na dzień likwidacji lub utraty statusu zakładu aktywności zawodowej, wykreślenia organizatora z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, likwidacji lub upadłości organizatora zakładu aktywności zawodowej wraz z kwotą odpowiadającą kwocie wydatkowanej ze środków zakładowego funduszu aktywności na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień zaistnienia tych okoliczności. 11 Kwota, stanowiąca wartość mienia zakładu aktywności zawodowej sfinansowanego ze środków PFRON w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi wynikającymi z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień przejęcia oraz niewykorzystane środki Funduszu, środki przekazane na tworzenie lub działanie zakładu aktywności zawodowej i środki znajdujące się na rachunku zakładowego funduszu aktywności, ustalona według stanu na dzień przejęcia prowadzenia zakładu aktywności zawodowej. 12 13 14 15 16

Poz. 24 = poz. 17 + poz. 19 + poz.

22. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. Poz. 26 ≤ poz.

24. Należy podać przepis i pełny tytuł ustawy, na podstawie której zastosowano umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności wpłat. Należy podać kwotę wpłaty objętą umorzeniem przed dniem złożenia deklaracji. Poz. 27 = poz. 24 – poz. 26.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 32

Załącznik nr 6

WZÓR

DEK-W

Podstawa prawna

Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Pracodawca, o którym mowa w art. 23 ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Składający Termin składania Do

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Adresat Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

A. Dane ewidencyjne pracodawcy

2. NIP3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1

1. Numer w rejestrze PFRON2

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. REGON3

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

4. Pełna nazwa

6. Nr domu

7. Nr lokalu

8. Miejscowość

12. Faks4

13. E-mail

5. Ulica

9. Kod pocztowy

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

10. Poczta

11. Telefon4

B. Dane o deklaracji

14. Okres sprawozdawczy

1. Miesiąc

5

15. Deklaracja

6

2. Rok

1. Zwykła 

2. Korygująca

C. Rozliczenie wpłaty

7

16. Przyczyna utraty zdolności do pracy na dotychczasowym 6 stanowisku pracy

17. Data uznania pracownika za osobę niepełnosprawną8

C.1.

Powstanie obowiązku wpłaty

1. Wypadek przy pracy 

2. Choroba zawodowa

18. Data zgłoszenia gotowości przystąpienia do pracy8

19. Data rozwiązania umowy o pracę8

-

-

C.2. C.3.

21. Wpłata należna10

,

Obliczenie należnej wpłaty Złagodzenie 11 obowiązku wpłaty

20. Przeciętne wynagrodzenie9

22. Podstawa prawna złagodzenia obowiązku wpłaty12

23. Kwota złagodzenia obowiązku wpłaty13

C.4.

Kwota do zapłaty

14

24.

D. Uwagi

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(–ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

25. Data wypełnienia deklaracji8

26. Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej POUCZENIE W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 24 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

-

-

Objaśnienia do formularza DEK-W

1 2 3

DEK-W

1/1

W przypadku składania deklaracji DEK-W po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się deklarację DEK-Z. Wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji.

Wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer.

4 5 6 7

Należy podać także numer kierunkowy. Należy wskazać miesiąc i rok zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem zobowiązania z tytułu wpłat, wskazanego w bloku C.2. Należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”.

Kwoty wykazywane w poz. 21, 23 i 24 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

8 9

Należy podać daty w formacie: rok-miesiąc-dzień.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

10 11 12 13 14

Poz. 21 = 15 x poz.

20. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. Poz. 23 ≤ poz.

21. Należy podać przepis i pełny tytuł ustawy, na podstawie której zastosowano umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności wpłat. Należy podać kwotę wpłaty objętą umorzeniem przed dniem złożenia deklaracji. Poz. 24 = poz. 21 – poz. 23.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 32

Załącznik nr 7

WZÓR

DEK-R

Podstawa prawna

Deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie wpłat

Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 23, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy Składający oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Termin składania Do

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Adresat Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

A. Dane ewidencyjne pracodawcy

2. NIP3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1

1. Numer w rejestrze PFRON2

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. REGON3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

4. Pełna nazwa

6. Nr domu

7. Nr lokalu

8. Miejscowość

12. Faks4

13. E-mail

5. Ulica

9. Kod pocztowy

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

10. Poczta

11. Telefon4

B. Dane o deklaracji

14. Okres sprawozdawczy

1. Rok

15. Deklaracja5 

1. Zwykła 

2. Korygująca

C. Składanie deklaracji za poszczególne miesiące

6

Obowiązki sprawozdawcze

Deklaracje miesięcznych wpłat Nie dotyczy z uwagi na: 7 Za miesiąc DEK-I-0 DEK-I-a DEK-I-b

zwolnienie zwolnienie zwolnienie z wpłat niepodleganie z wpłat z wpłat DEK-II-a na podstawie obowiązkowi na podstawie na podstawie art. 21 ust. 2, wpłat art. 21 ust. 3 odrębnych 2a, 2b lub 2e ustawy przepisów ustawy

Deklaracje wpłat

DEK II-b

DEK-W

Nie dotyczy8

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

16. 

27. 

38. 

49. 

60. 

71. 

82. 

93. 

104. 

115. 

126. 

137. 

17. 

28. 

39. 

50. 

61. 

72. 

83. 

94. 

105. 

116. 

127. 

138. 

18. 

29. 

40. 

51. 

62. 

73. 

84. 

95. 

106. 

117. 

128. 

139. 

19. 

30. 

41. 

52. 

63. 

74. 

85. 

96. 

107. 

118. 

129. 

140. 

20. 

31. 

42. 

53. 

64. 

75. 

86. 

97. 

108. 

119. 

130. 

141. 

21. 

32. 

43. 

54. 

65. 

76. 

87. 

98. 

109. 

120. 

131. 

142. 

22. 

33. 

44. 

55. 

66. 

77. 

88. 

99. 

110. 

121. 

132. 

143. 

23. 

34. 

45. 

56. 

67. 

78. 

89. 

100. 

111. 

122. 

133. 

144. 

24. 

35. 

46. 

57. 

68. 

79. 

90. 

101. 

112. 

123. 

134. 

145. 

25. 

36. 

47. 

58. 

69. 

80. 

91. 

102. 

113. 

124. 

135. 

146. 

26. 

37. 

48. 

59. 

70. 

81. 

92. 

103. 

114. 

125. 

136. 

147. 

D. Rozliczenie roczne

Suma kwot wpłat do zapłaty9 Nadpłata

11

148.

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

Suma dokonanych wpłat10 Kwota należna do zapłaty

12

149.

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

150.

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

151.

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

E. Uwagi

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(–ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

152. Data wypełnienia deklaracji13

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

153. Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej

POUCZENIE W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 151 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

DEK-R

1/1

Dziennik Ustaw

Objaśnienia do formularza DEK-R

1 2 3

– 15 –

Poz. 32

W przypadku składania deklaracji DEK-R po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się deklarację DEK-Z. Wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji.

Wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer.

4 5 6 7

Należy podać także numer kierunkowy. Należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”. Należy w odpowiednich polach wstawić znak „X” dla danego miesiąca.

Zaznacza pracodawca, który nie składał deklaracji z uwagi na to, że nie podlegał obowiązkowi wpłat wykazywanych w deklaracjach DEK-I-0, DEK-I-a ani DEK-I-b.

8 Zaznacza pracodawca, który nie składał deklaracji z uwagi na to, że nie podlegał obowiązkowi wpłat wykazywanych w deklaracjach DEK-II-a, DEK-II-b ani DEK-W. 9 Należy wykazać sumę kwot do zapłaty, które pracodawca był zobowiązany wykazać w deklaracjach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b lub DEK-W za okresy od stycznia do grudnia roku sprawozdawczego. 10 11 12 13

Należy wykazać kwotę z poz. 148 w części wpłaconej do PFRON (bez odsetek). Poz. 150 = poz. 149 – poz.

148. Jeżeli poz. 150 ≤0, to należy wpisać

0. Poz. 151 = poz. 148 – poz.

149. Jeżeli poz. 151 ≤0, to należy wpisać

0. Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień.

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 32

Załącznik nr 8

WZÓR

DEK-Z

Podstawa prawna

Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – deklaracja ewidencyjna

Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.

U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Pracodawca zobowiązany do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, Składający 1 1 art. 23, art. 29 ust. 3a , 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a , 4c, 7 i 7a ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 1 Termin składania Do

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Adresat Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

A. Dane ewidencyjne pracodawcy

2. NIP3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1. Numer w rejestrze PFRON2

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. REGON3

6. Szczególna forma prawna5

└──┴──┘ ──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

4. Pełna nazwa

7. Forma własności6

──└──└──┘

5. Forma prawna4

└──┴──┘

8. Wielkość7

└──┘

9. Identyfikator adresu8

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

10

10. PKD9

└──┴──┘└──┴──┘ ──┘

B. Dane o deklaracji

11. Deklaracja

10

12. Okres sprawozdawczy

1. Miesiąc

└──┴──┘

13. Dokument składany wraz z deklaracją

1. Zgłoszeniowa 

2. Aktualizacyjna

2. Rok

└──┴──┴──┴──┘

1. DEK-I-0 

2. DEK-I-a 

3. DEK-I-b 

4. DEK-W 

5. DEK-II-a 

6. DEK-II-b 

7. DEK-R

C. Dodatkowe informacje o pracodawcy

C.1. Adres

15. Nr domu

19. Poczta

16. Nr lokalu

20. Telefon11

23. Nazwa

25. Nr domu

29. Poczta

26. Nr lokalu

30. Telefon11

33. Pełnomocnik14

35. Nr domu

39. Poczta

36. Nr lokalu

40. Telefon11

43. Pełna nazwa organu rejestrowego15

45. Data rejestracji17

──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

14. Ulica

18. Kod pocztowy

17. Miejscowość

21. Faks11

22. E-mail

──┴──┘- ──┴──┴──┘

C.2.

Adres do korespondencji12

24. Ulica

28. Kod pocztowy

27. Miejscowość

31. Faks11

32. E-mail

──┴──┘- ──┴──┴──┘

C.3.

Dane pełnomocnika13

34. Ulica

38. Kod pocztowy

37. Miejscowość

41. Faks11

42. E-mail

──┴──┘- ──┴──┴──┘

C.4.

Organ rejestrowy

44. Nazwa rejestru lub ewidencji16

46. Numer w rejestrze lub ewidencji

C.5.

Rachunek bankowy

18

47. Rachunek bankowy, z którego będą dokonywane wpłaty na PFRON

└──┴──┘└──┴──┴──┴──┘ ──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┘ ──┴──┴──┴──┘

D. Typ pracodawcy

D.1.

Typ pracodawcy o szczególnym statusie

1

48. Typ pracodawcy10 

1. Prowadzący zakład pracy chronionej 

2. Prowadzący zakład aktywności zawodowej 

3. Inny

52. Znak decyzji

49. Rodzaj decyzji10 

1. Przyznająca status 

2. Stwierdzająca utratę statusu

50. Podstawa uzyskania lub utraty statusu19

──┘

51. Data wydania decyzji

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

53. Data uzyskania lub utraty statusu

1

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

D.2. Typy pracodawców, o których mowa w art. 21 ustawy20

54. Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2a ustawy21

55. Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2b ustawy22

└──┴──┴──┘

23

└──┴──┴──┘

E. Podleganie obowiązkowi wpłat

56. Okres, za który po raz pierwszy pracodawca podlegał obowiązkowi wpłat24

└──┴──┘└──┴──┴──┴──┘

57. Podstawa prawna podlegania obowiązkowi wpłat25

└ ┴ ┘

F. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

58. Imię

59. Nazwisko

60. Telefon11

61. Faks11

62. E-mail

G. Uwagi

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(–ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 17

63. Data wypełnienia deklaracji

64. Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

DEK-Z

1/1

Dziennik Ustaw

Objaśnienia do formularza DEK-Z

1 Pracodawca może nie składać deklaracji DEK-Z, jeżeli nie uległy zmianie dane wykazane w deklaracji DEK-Z lub informacji INF-Z uprzednio złożonej za okresy przypadające począwszy od stycznia 2012 r. 2 3

– 17 –

Poz. 32

Wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji.

Wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer.

4 Należy podać kod odpowiadający formie prawnej pracodawcy: 1A – przedsiębiorstwo państwowe, 1B – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, 1C – jednoosobowa spó ka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej, 1D – spó ka akcyjna albo spó ka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, 2 – pracodawca nienależący do kategorii określonych kodami od 1A do 1D. 5 Należy podać kod szczególnej formy prawnej stosownie do § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). 6 Forma własności jest określana na podstawie procentowego udziału własności. Jeżeli w akcie nadania REGON nie ma informacji o formie własności, to do opisu należy wykorzystać § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. Należy podać kolejno odpowiednie kody odpowiadające własności: 1 – Skarbu Państwa, 2 – państwowych osób prawnych, 3 – jednostek samorządu terytorialnego, 4 – krajowych osób fizycznych, 5 – pozostałych krajowych jednostek prywatnych, 6 – osób zagranicznych. 7 Należy podać odpowiedni kod. Wpisując kod, należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. Kod 0 – mikroprzedsiębiorca, kod 1 – przedsiębiorca mały, kod 2 – przedsiębiorca średni, kod 3 – inny przedsiębiorca, 4 – pracodawca niebędący przedsiębiorcą.

Należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której pracodawca ma odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

8 9 Należy wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. Należy wpisać klasę rodzaju działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.). 10 11 12 13

Należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”. Należy podać także numer kierunkowy. Poz. 23-32 należy wypełnić, jeżeli adres do korespondencji pracodawcy jest inny niż adres wykazany w bloku C.1.

Jeżeli pracodawca udzielił pełnomocnictwa obejmującego podpisywanie informacji lub deklaracji wpłat na PFRON, to w poz. 33-42 należy wykazać nazwę i adres do korespondencji pełnomocnika. Jednocześnie należy złożyć odpowiednio pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (o ile opłata jest wymagana) albo zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa.

14 15 16 17 18

Należy podać imię i nazwisko pełnomocnika. Dotyczy także organów wydających koncesje, zezwolenia, pozwolenia. Nazwa rejestru lub ewidencji, w których pracodawca jest zarejestrowany, np. Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej. Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień. Według stanu na dzień sporządzenia deklaracji.

19 Należy wpisać 1 – w przypadku odpowiednio uzyskania lub utraty statusu na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych albo 2 – w przypadku odpowiednio uzyskania lub utraty statusu na podstawie decyzji wojewody. 20 21

Wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2a lub 2b ustawy.

Należy podać kod odpowiadający typowi pracodawcy: A01 – państwowa jednostka organizacyjna – jednostka budżetowa, A02 – państwowa jednostka organizacyjna - zakład budżetowy, A03 – państwowa jednostka organizacyjna – gospodarstwo pomocnicze, A04 – państwowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury, A05 – państwowa jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna zajmująca się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, A06 – samorządowa jednostka organizacyjna – jednostka budżetowa, A07 – samorządowa jednostka organizacyjna – zakład budżetowy, A08 – samorządowa jednostka organizacyjna – gospodarstwo pomocnicze, A09 – samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury, A10 – samorządowa jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna zajmująca się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, A11 – inna jednostka organizacyjna zajmująca się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii. Należy wskazać odpowiedni typ pracodawcy za okres, którego dotyczą wpłaty.

22 Należy podać kod odpowiadający typowi pracodawcy: B01 – publiczna szkoła wyższa, B02 – niepubliczna szkoła wyższa, B03 – publiczna wyższa szkoła zawodowa, B04 – niepubliczna wyższa szkoła zawodowa, B05 – szkoła publiczna, B06 – szkoła niepubliczna, B07 – publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza, B08 – niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza, B09 – publiczna placówka resocjalizacyjna, B10 – niepubliczna placówka resocjalizacyjna, B11 – zakład kształcenia nauczycieli. 23 24 25

Dotyczy zarówno zobowiązania do wpłat, jak i zwolnienia z wpłat, w szczególności na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy. Należy podać daty w formacie: miesiąc-rok.

Należy podać kod odpowiadający podstawie prawnej podlegania obowiązkowi wpłat: 10 – jeżeli podstawą podlegania obowiązkowi wpłat jest art. 21 ustawy, 0W – jeżeli podstawą podlegania obowiązkowi wpłat jest art. 23 ustawy, 2A – jeżeli pracodawca podlega obowiązkowi wpłat deklarowanych w deklaracji DEK-II-a, albo 2B – jeżeli pracodawca podlega obowiązkowi wpłat deklarowanych w deklaracji DEK-II-b.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 32

Załącznik nr 9

WZÓR

DEK-I-u

Podstawa prawna

Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – korzystanie z obniżenia wpłat

Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy, zobowiązany do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Składający (PFRON). Termin składania Do

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty. Adresat Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

A. Dane ewidencyjne pracodawcy

2. NIP2

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1. Numer w rejestrze PFRON1

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. REGON2

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

4. Pełna nazwa

6. Nr domu

7. Nr lokalu

8. Miejscowość

12. Faks3

13. E-mail

5. Ulica

9. Kod pocztowy

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

10. Poczta

11. Telefon3

B. Dane o deklaracji

14. Okres sprawozdawczy4

1. Miesiąc

──┴──┘

15. Deklaracja5 

1. Zwykła 

2. Korygująca

16. Deklaracja składana wraz z deklaracją6 

1. DEK-I-0 

2. DEK-I-a 

3. DEK-I-b

17. Kolejny numer deklaracji7

└──┴──┴──┘

2. Rok

└──┴──┴──┴──┘ 8

C. Przysługujące obniżenie wpłat

C.1.(1)

Dane o sprzedającym Obniżenie wpłaty Dane o sprzedającym Obniżenie wpłaty Dane o sprzedającym Obniżenie wpłaty Dane o sprzedającym Obniżenie wpłaty Dane o sprzedającym Obniżenie wpłaty

18. NIP9

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

19. REGON9

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┘-└ ┘-└

20. Pełna nazwa

21. Data uzyskania informacji o wysokości obniżenia10

22. Zasady nabycia obniżenia11

┴ ┘

1

└ ┘

C.2.(1)

23. Nabyte obniżenie12

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

24. Przysługujące obniżenie13

27. REGON9

25. Wykorzystane obniżenie14

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

C.1.(2)

26. NIP9

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

28. Pełna nazwa

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┘-└ ┘-└

29. Data uzyskania informacji o wysokości obniżenia10

30. Zasady nabycia obniżenia11

┴ ┘

2

└ ┘

C.2.(2)

31. Nabyte obniżenie12

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

32. Przysługujące obniżenie13

35. REGON9

33. Wykorzystane obniżenie14

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

C.1.(3)

34. NIP9

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

36. Pełna nazwa

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┘-└ ┘-└

37. Data uzyskania informacji o wysokości obniżenia10

38. Zasady nabycia obniżenia11

┴ ┘

3

└ ┘

C.2.(3)

39. Nabyte obniżenie12

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

40. Przysługujące obniżenie13

43. REGON9

41. Wykorzystane obniżenie14

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

C.1.(4)

42. NIP9

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

44. Pełna nazwa

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┘-└ ┘-└

45. Data uzyskania informacji o wysokości obniżenia10

46. Zasady nabycia obniżenia11

┴ ┘

4

└ ┘

C.2.(4)

47. Nabyte obniżenie12

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

48. Przysługujące obniżenie13

51. REGON9

49. Wykorzystane obniżenie14

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

C.1.(5)

50. NIP9

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

52. Pełna nazwa

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┘-└ ┘-└

53. Data uzyskania informacji o wysokości obniżenia10

54. Zasady nabycia obniżenia11

┴ ┘

5

└ ┘

C.2.(5)

55. Nabyte obniżenie12

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘, ──┴──┘

56. Przysługujące obniżenie13

57. Wykorzystane obniżenie14

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘,└──┴──┘

D. Uwagi

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(–ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

58. Data wypełnienia deklaracji10

──┴──┴──┴──┘- ──┴──┘-└──┴──┘

59. Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej

DEK-I-u

1/1

Dziennik Ustaw

Objaśnienia do formularza DEK-I-u

1 2

– 19 –

Poz. 32

Należy wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia deklaracji.

Należy wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer.

3 4 5 6 7

Należy podać także numer kierunkowy. Należy wskazać okres sprawozdawczy, za który złożono deklarację DEK-I-0, DEK-I-a lub DEK-I-b wskazaną z poz.

16. Należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”. Należy w odpowiednich polach wstawić znak „X”.

Jeżeli składający korzystał z obniżenia wpłat wynikającego z co najmniej sześciu informacji, należy złożyć kolejną deklarację DEK-I-u nadając jej odpowiedni numer porządkowy.

8 Dane wykazywane w bloku C podaje się, stosując zaokrąglenie w dół – jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4, albo w górę – jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do

9. Sumę kwot z poz. 25, 33, 41, 49 i 57, dla których odpowiednio poz. 22, 30, 38, 46 lub 54 jest równa 1, należy wykazać w poz. 39 DEK-I-0 lub DEK-I-a lub poz. 49 DEK-I-b. Sumę kwot z poz. 25, 33, 41, 49 i 57 dla których odpowiednio poz. 22, 30, 38, 46 lub 54 jest równa 2, należy wykazać w poz. 40 DEK-I-0 lub DEK-I-a lub poz. 50 DEK-I-b. 9 Należy wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 19, 27, 35, 43 i 51 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer. Jeżeli składający nie może ustalić numeru NIP lub REGON, to pozycje należy pozostawić niewypełnione z odpowiednią adnotacją w bloku D. 10 11

Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień.

Należy wpisać 1 w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 88, poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r., albo 2 w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r.

12 13

Należy wykazać kwotę nabytego obniżenia wykazaną w informacji o obniżeniu wpłat przekazanej przez sprzedającego.

Należy wykazać kwotę przysługującego obniżenia wpłat. Nie należy uwzględniać kwot obniżenia w części wykorzystanej ani w zakresie, w którym uprawnienie do obniżenia wpłat uległo przedawnieniu.

14 Należy wykazać wyłącznie kwotę obniżenia wpłat wykorzystaną do obniżenia wpłaty należnej wykazanej w deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a lub DEK-I-b złożonej wraz z deklaracją DEK-I-u za okres sprawozdawczy wykazany w poz. 14.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 32 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

  Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych od kilku lat. W latach 2006 i 2007 zatrudnienie przekroczyło okresowo 25 osób. Teraz odezwał (...)

 • Wpłaty pracodawcy na PFRON

  Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Indywidualne Programy Rehabilitacji

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 989

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1811

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-24 poz. 329

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacj o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-13 poz. 969

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-29 poz. 1061

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.