Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 33 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-09
Data wydania:2012-12-20
Data wejscia w życie:2013-01-24
Data obowiązywania:2013-01-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 33 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 33

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY IPOLITYKI SPOŁECZNEJ

1) zdnia 20 grudnia 2012r. wsprawie określenia wzorów miesięcznych irocznych informacji ozatrudnieniu, kształceniu lub odziałalności na rzecz osób niepełnosprawnych Na podstawie art.21 ust. 2f ustawy zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z2011r. Nr127, poz.721, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Określa się wzory miesięcznych irocznych informacji odpowiednio ozatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ozatrudnieniu ikształceniu osób niepełnosprawnych lub odziałalności na rzecz osób niepełnosprawnych, składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zwolnionych zwpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art.21 ust. 2, 2a, 2b i2e ustawy zdnia 27sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:


1) zór informacji miesięcznej ozatrudnieniu, kształceniu lub odziałalności na rzecz osób niepełnosprawnych, osymbolu w INF-1, stanowiący załącznik nr1 do rozporządzenia;

2) zór informacji miesięcznej ozatrudnieniu, kształceniu lub odziałalności na rzecz osób niepełnosprawnych – informaw cji ewidencyjnej, osymbolu INF-Z, stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia;

3) zór informacji rocznej ozatrudnieniu, kształceniu lub odziałalności na rzecz osób niepełnosprawnych, osymbolu w INF-2, stanowiący załącznik nr3 do rozporządzenia. §2. Informacje, októrych mowa w§ 1, składa się za miesiące do maja 2013r. według wzorów formularzy określonych wrozporządzeniu Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 10 marca 2011r. wsprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz.329). Informacje korygujące te dokumenty składa się za miesiące od października 2012r. wterminie do dnia 20 lipca 2013r. według wzorów formularzy określonych wniniejszym rozporządzeniu. §

3. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 10 marca 2011r. wsprawie określenia wzorów miesięcznych irocznych informacji ozatrudnieniu, kształceniu lub odziałalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr63, poz.329). §

4. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy iPolityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

M inister Pracy iPolityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy iPolityki Społecznej (Dz.U. Nr248, poz.1485).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr171, poz.1016, Nr209, poz.1243 i1244 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.986 i 1456.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 33

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. (poz. 33)

WZÓR

Załącznik nr 1

INF-1

Podstawa prawna Składający Termin składania Adresat

Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Pracodawca zwolniony z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy. Do

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące zwolnienie z wpłat. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

1

A. Dane ewidencyjne pracodawcy

2. NIP3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1. Numer w rejestrze PFRON2

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. REGON3

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

4. Pełna nazwa

6. Nr domu

7. Nr lokalu

4

5. Ulica

8. Miejscowość

12. Faks4

13. E-mail

9. Kod pocztowy

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

10. Poczta

11. Telefon

B. Dane o informacji i prawnej podstawie zwolnienia z wpłat

14. Okres sprawozdawczy

1. Miesiąc

└──┘ ─┴─ 6

15. Informacja5 

1. Zwykła 

2. Korygująca

16. Podstawa prawna zwolnienia z wpłat5 

1. art. 21 ust. 2 ustawy 

3. art. 21 ust. 2b ustawy 

2. art. 21 ust. 2a ustawy 

4. art. 21 ust. 2e ustawy

2. Rok

└──┴──┘ ─┴──┴─

C. Dane o zatrudnieniu i kształceniu

C.1. Pracownicy

7

Zatrudnienie ogółem

E O

17.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

19.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

w tym osób niepełnosprawnych ogółem

8

E O

18.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

20.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

w tym osób niepełnosprawnych w stopniu: znacznym ze szczególnymi schorzeniami9 E O

21.


─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

umiarkowanym pozostali ze szczególnymi schorzeniami9

23.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

pozostali

24.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

lekkim

25.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

bez ustalonego stopnia niepełnosprawności10

26.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

22.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

27.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

28.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

29.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

30.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

31.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

32.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

C.2. Wychowankowie, uczniowie, studenci, słuchacze

Ogółem11

33.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

w tym osób niepełnosprawnych ogółem12 umiarkowanym

34.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

w tym osób niepełnosprawnych w stopniu: znacznym ze szczególnymi schorzeniami9

35.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

pozostali

36.

─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ─ ┴ ─ ,└ ─ ─ ┘ ──┴──┴──┘ ─┴─

ze szczególnymi schorzeniami9

37.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

pozostali

38.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

lekkim

39.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

bez ustalonego stopnia niepełnosprawności10

40.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

C.3.

Dane o zatrudnieniu grup osób niepełnosprawnych w stopniach:

wykonawcy pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy E O E O E O

41.

znacznym

umiarkowanym

42.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

lekkim

43.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

bez ustalonego stopnia niepełnosprawności10

44.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

45.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

46.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

47.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

48.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

49.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

50.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

51.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

52.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

osoby, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy13

53.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

54.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

55.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

56.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

57.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

58.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy14

59.

─┴──┴──┴─,─┴─ ──┴──┴──┘ ──┘

60.

└──┴──┴──┘ ─┴─ ─┴──┴──┴─, ──┘

D. Działania podejmowane na rzecz 15 osób niepełnosprawnych

61.

└ ┴ ┘

E. Uwagi

62.

└ ┴ ┘

63.

└ ┴ ┘

Oświadczam, że dane zawarte w informacji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.


67. Data wypełnienia

68. Podpis i pieczęć pracodawcy informacji16 lub osoby upoważnionej

──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘- ──┴──┘

64.

└ ┴ ┘

65.

└ ┴ ┘

66.

└ ┴ ┘

INF-1

1/1

Dziennik Ustaw

Objaśnienia do formularza INF-1

1 2

–3–

Poz. 33

W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się informację INF-Z. Wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia informacji.

3 Wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer. 4 5

Należy podać także numer kierunkowy. Należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”.

6 Dane wskazywane w bloku C zaokrągla się do drugiej cyfry po przecinku w dół – jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, w górę – jeżeli trzecia cyfra po przecinku należy do przedziału od 5 do

9. W bloku C.1. i C.3. należy podać przeciętne miesięczne stany zatrudnienia w etatach (w wierszach oznaczonych symbolem E) oraz w osobach (w wierszach oznaczonych symbolem O). W bloku C.2. należy podać przeciętne miesięczne stany wychowanków, uczniów, studentów i słuchaczy w osobach. 7 Należy wykazać przeciętne miesięczne stany zatrudnienia, ustalone odpowiednio na podstawie art. 2a i art. 21 ust. 1 i 5 ustawy. 8 Należy wykazać rzeczywisty stan pracowników. Poz. 18 = poz. 21 + poz. 22 + poz. 23 + poz. 24 + poz. 25 + poz.

26. Poz. 20 = poz. 27 + poz. 28 + poz. 29 + poz. 30 + poz. 31 + poz.

32. 9 O których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820, z późn. zm.). 10 Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (osoby, które nie ukończyły

16. roku życia) lub osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, o którym mowa w art. 3, 5, 5a lub 62 ustawy, lecz w odniesieniu do całości lub części okresu sprawozdawczego w orzeczeniu tym nie ustalono stopnia niepełnosprawności tej osoby. 11 Należy wykazać stan wychowanków, uczniów, studentów i słuchaczy wykazany odpowiednio w ostatnim zestawieniu zbiorczym przekazywanym na podstawie przepisów o systemie informacji oświatowej lub w sprawozdaniu na podstawie przepisów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, złożonym w roku poprzedzającym rok kalendarzowy, na który przypada okres sprawozdawczy wykazany w poz.

14. 12 Należy wykazać rzeczywisty stan wychowanków, uczniów, studentów i słuchaczy. Poz. 34 = poz. 35 + poz. 36 + poz. 37 + poz. 38 + poz. 39 + poz.

40. 13 14 15

Należy wykazać pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy oraz wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy. Należy wykazać pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy.

Wypełnia pracodawca zwolniony z wpłat na podstawie art. 21 ust. 2e ustawy. Należy wykazać działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i leczniczej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub edukacji osób niepełnosprawnych, uwzględniając wszystkie wiodące rodzaje działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Należy podać kod odpowiadający rodzajowi działań: A1 – kształtowanie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej lub wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, A2 – organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych lub zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych lub innych zespołów aktywności społecznej zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, A3 – likwidacja barier: architektonicznych i urbanistycznych (w szczególności przystosowywanie mieszkań), transportowych, technicznych, w komunikowaniu się (usługi lektorów, przewodników, tłumaczy – stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych) lub w dostępie do informacji (w szczególności pomoc prawna, pomoc poradniczo-informacyjna), A4 – kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem (w szczególności rzecznictwo i ochrona praw osób niepełnosprawnych), A0 – inne działania z zakresu rehabilitacji społecznej, B1 – badania lekarskie i specjalistyczna diagnoza w zakresie rehabilitacji, B2 – świadczenia terapeutyczne: terapia psychologiczna lub inne świadczenia terapeutyczne (w szczególności w formie fizykoterapii i ćwiczeń ruchowych), B3 – zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w leki niezbędne do rehabilitacji lub przedmioty ortopedyczne, lub sprzęt rehabilitacyjny, B4 – dopłaty do leczenia i rehabilitacji, B5 – rehabilitacja fizyczna lub usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie, B6 – pomoc mieszkaniowa, rzeczowa lub finansowa, B7 – gromadzenie i dystrybucja żywności lub posi ków, B8 – opieka paliatywna, B0 – inne działania z zakresu rehabilitacji leczniczej lub opieki nad osobami niepełnosprawnymi, C1 – prowadzenie przedszkola integracyjnego lub szkoły integracyjnej, C2 – prowadzenie kształcenia dorosłych, C3 – organizowanie szkoleń i przekwalifikowania zawodowego, C4 – organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, C5 – wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych, C0 – inne działania z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych, D1 – prowadzenie hospicjum, E1 – prowadzenie domu pomocy społecznej.

16

Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 33

Załącznik nr 2

WZÓR

INF-Z

Podstawa prawna Składający Adresat

Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – informacja ewidencyjna

Art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Pracodawca zwolniony z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy. 1 Termin składania : Do

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące zwolnienie z wpłat. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

1. Numer w rejestrze PFRON2

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3

A. Dane ewidencyjne pracodawcy

2. NIP3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. REGON

4. Pełna nazwa

7. Forma własności6

──└──└──┘

5. Forma prawna4

└──┴──┘

6. Szczególna forma prawna5

└──┴──┘

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

8. Wielkość7

└──┘

9. Identyfikator adresu8

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

10

10. PKD9

──┴──┘└──┴──┘└──┘

B. Dane o informacji

11. Informacja

10

12. Okres sprawozdawczy

1. Miesiąc

└──┴──┘

13. Dokument składany wraz z informacją

1. Zgłoszeniowa 

2. Aktualizacyjna

2. Rok

└──┴──┴──┴──┘

1. INF-1 

2. INF-2

C. Dodatkowe informacje o pracodawcy

C.1.

14. Ulica

18. Kod pocztowy

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

Adres

15. Nr domu

19. Poczta

16. Nr lokalu

20. Telefon11

23. Nazwa

25. Nr domu

29. Poczta

26. Nr lokalu

30. Telefon11

33. Pełnomocnik14

35. Nr domu

39. Poczta

36. Nr lokalu

40. Telefon11

43. Pełna nazwa organu rejestrowego15

45. Data rejestracji17

──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘- ──┴──┘

17. Miejscowość

21. Faks11

22. E-mail

C.2.

24. Ulica

Adres do korespondencji12

27. Miejscowość

31. Faks11

32. E-mail

28. Kod pocztowy

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

C.3.

34. Ulica

Dane pełnomocnika13

37. Miejscowość

41. Faks11

42. E-mail

38. Kod pocztowy

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

C.4.

Organ rejestrowy

44. Nazwa rejestru lub ewidencji16

46. Numer w rejestrze lub w ewidencji

D. Typ pracodawcy

18

D.1. Typ pracodawcy o szczególnym statusie

50. Data wydania decyzji17

47. Typ pracodawcy

10

48. Rodzaj decyzji

10

1. Prowadzący zakład pracy chronionej 

2. Prowadzący zakład aktywności zawodowej 

3. Inny

51. Znak decyzji

1. Przyznająca status 

2. Stwierdzająca utratę statusu

49. Podstawa uzyskania lub utraty statusu19

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

52. Data uzyskania lub utraty statusu17

└──┘

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

D.2. Typy pracodawców, o których mowa w art. 21 ustawy20

53. Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2a ustawy21

└──┴──┴──┘ 24

54. Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2b ustawy22

└──┴──┴──┘

55. Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2e ustawy23

└──┴──┴──┘

E. Podleganie obowiązkowi wpłat

56. Okres, za który po raz pierwszy pracodawca podlegał obowiązkowi wpłat25

└──┴──┘└──┴──┴──┴──┘

57. Podstawa prawna podlegania obowiązkowi wpłat26

└──┴──┘

F. Osoba odpowiedzialna za kontakty z PFRON

58. Imię

59. Nazwisko

60. Telefon11

61. Faks11

62. E-mail

G. Uwagi

Oświadczam, że dane zawarte w informacji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(–ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

63. Data wypełnienia informacji17

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘-└──┴──┘

64. Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej

INF-Z

1/1

Dziennik Ustaw

Objaśnienia do informacji INF-Z

1 Pracodawca może nie składać informacji INF-Z, jeżeli nie uległy zmianie dane wykazane w uprzednio złożonej deklaracji DEK-Z lub informacji INF-Z za okresy przypadające począwszy od stycznia 2012 r. 2 Wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia informacji. 3 Wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer. 4 Należy podać kod odpowiadający formie prawnej pracodawcy: 1A – przedsiębiorstwo państwowe, 1B – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, 1C – jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej, 1D – spółka akcyjna albo spó ka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spó ka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, 2 – pracodawca nienależący do kategorii określonych kodami od 1A do 1D. 5 Należy podać kod szczególnej formy prawnej stosownie do § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). 6 Forma własności jest określana na podstawie procentowego udziału własności. Jeżeli w akcie nadania REGON nie ma informacji o formie własności, to do opisu należy wykorzystać § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. Należy podać kolejno odpowiednie kody odpowiadające własności: 1 – Skarbu Państwa, 2 – państwowych osób prawnych, 3 – jednostek samorządu terytorialnego, 4 – krajowych osób fizycznych, 5 – pozostałych krajowych jednostek prywatnych, 6 – osób zagranicznych. 7 Należy podać odpowiedni kod. Wpisując kod, należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. Kod 0 – mikroprzedsiębiorca, kod 1 – przedsiębiorca mały, kod 2 – przedsiębiorca średni, kod 3 – inny przedsiębiorca, 4 – pracodawca niebędący przedsiębiorcą. 8 Należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której pracodawca ma odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. 9 Należy wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. Należy wpisać klasę rodzaju działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.). 10 11 12

–5–

Poz. 33

Należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”.

Należy podać także numer kierunkowy. Poz. 23-32 należy wypełnić, jeżeli adres do korespondencji pracodawcy jest inny niż adres wykazany w bloku C.1. 13 Jeżeli pracodawca udzielił pełnomocnictwa obejmującego podpisywanie informacji lub deklaracji wpłat na PFRON, to w poz. 33-42 należy wykazać nazwę i adres do korespondencji pełnomocnika. Jednocześnie należy złożyć odpowiednio pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo (o ile opłata jest wymagana) albo zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa.

14 15 16 17 18 19

Należy podać imię i nazwisko pełnomocnika. Dotyczy także organów wydających koncesje, zezwolenia, pozwolenia. Nazwa rejestru lub ewidencji, w których pracodawca jest zarejestrowany, np. Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej.

Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień. Według stanu na dzień sporządzenia informacji. Należy wpisać 1 – w przypadku odpowiednio uzyskania lub utraty statusu na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych albo 2 – w przypadku odpowiednio uzyskania lub utraty statusu na podstawie decyzji wojewody.

20 21

Wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust. 2a, 2b lub 2e ustawy.

Należy podać kod odpowiadający typowi pracodawcy: A01 – państwowa jednostka organizacyjna - jednostka budżetowa, A02 – państwowa jednostka organizacyjna - zakład budżetowy, A03 - państwowa jednostka organizacyjna – gospodarstwo pomocnicze, A04 – państwowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury, A05 – państwowa jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna zajmująca się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, A06 – samorządowa jednostka organizacyjna – jednostka budżetowa, A07 – samorządowa jednostka organizacyjna - zakład budżetowy, A08 – samorządowa jednostka organizacyjna - gospodarstwo pomocnicze, A09 – samorządowa jednostka organizacyjna - instytucja kultury, A10 – samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja zajmująca się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, A11 – inna jednostka organizacyjna zajmująca się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii. Należy wskazać odpowiedni typ pracodawcy za okres, którego dotyczą wpłaty.

22 Należy podać kod odpowiadający typowi pracodawcy: B01 – publiczna szkoła wyższa, B02 – niepubliczna szkoła wyższa, B03 – publiczna wyższa szkoła zawodowa, B04 – niepubliczna wyższa szkoła zawodowa, B05 – szkoła publiczna, B06 – szkoła niepubliczna, B07 – publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza, B08 – niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza, B09 – publiczna placówka resocjalizacyjna, B10 – niepubliczna placówka resocjalizacyjna, B11 – zakład kształcenia nauczycieli. 23 Należy podać kod odpowiadający typowi pracodawcy: E01 – publiczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, E02 – publiczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest edukacja osób niepełnosprawnych, E03 – publiczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, E04 – niepubliczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, E05 – hospicjum, E06 – dom pomocy społecznej, E07 – niepubliczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest edukacja osób niepełnosprawnych, E08 – niepubliczna jednos ka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi. 24 25 26

Dotyczy zarówno zobowiązania do wpłat, jak i zwolnienia z wpłat na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy.

Należy podać datę w formacie: miesiąc-rok. Należy podać kod odpowiadający podstawie prawnej podlegania obowiązkowi wpłat: 10 – jeżeli podstawą podlegania obowiązkowi wpłat jest art. 21 ustawy, 0W – jeżeli podstawą podlegania obowiązkowi wpłat jest art. 23 ustawy, 2A – jeżeli pracodawca podlega obowiązkowi wpłat deklarowanych w deklaracji DEK-II-a albo 2B – jeżeli pracodawca podlega obowiązkowi wpłat deklarowanych w deklaracji DEK-II-b.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 33

Załącznik nr 3

WZÓR

INF-2

Podstawa prawna Składający Termin składania Adresat

Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Pracodawca zwolniony z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy. Do dnia

20. stycznia roku następującego po roku, w którym zaistniały okoliczności powodujące zwolnienie z wpłat. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

1

A. Dane ewidencyjne pracodawcy

2. NIP3

5. Ulica

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1. Numer w rejestrze PFRON2

──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. REGON3

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

4. Pełna nazwa

6. Nr domu

7. Nr lokalu

8. Miejscowość

12. Faks4

13. E-mail

9. Kod pocztowy

└──┴──┘-└──┴──┴──┘

10. Poczta

11. Telefon4

B. Dane o informacji

14. Okres sprawozdawczy

1. Rok

└──┴──┴──┴──┘

15. Informacja5 

1. Zwykła 

2. Korygująca

C. Składanie informacji za poszczególne miesiące

6

Podstawa prawna składania informacji INF-1

Podstawa prawna zwolnienia z wpłat Za miesiąc Nie dotyczy z uwagi na7

niepodleganie obowiązkowi wpłat

20. 

28. 

36. 

44. 

52. 

60. 

68. 

76. 

84. 

92. 

100. 

108.  zwolnienie z wpłat na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy

22. 

30. 

38. 

46. 

54. 

62. 

70. 

78. 

86. 

94. 

102. 

110.  zwolnienie z wpłat na podstawie odrębnych przepisów

23. 

31. 

39. 

47. 

55. 

63. 

71. 

79. 

87. 

95. 

103. 

111. 

art. 21 ust. 2 ustawy

art. 21 ust. 2a ustawy

art. 21 ust. 2b ustawy

art. 21 ust. 2e ustawy

zobowiązanie z tytułu wpłat

21. 

29. 

37. 

45. 

53. 

61. 

69. 

77. 

85. 

93. 

101. 

109. 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

16. 

24. 

32. 

40. 

48. 

56. 

64. 

72. 

80. 

88. 

96. 

104. 

17. 

25. 

33. 

41. 

49. 

57. 

65. 

73. 

81. 

89. 

97. 

105. 

18. 

26. 

34. 

42. 

50. 

58. 

66. 

74. 

82. 

90. 

98. 

106. 

19. 

27. 

35. 

43. 

51. 

59. 

67. 

75. 

83. 

91. 

99. 

107. 

D. Uwagi

Oświadczam, że dane zawarte w informacji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy (–ma)odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

112. Data wypełnienia informacji8

└──┴──┴──┴──┘-└──┴──┘- ──┴──┘

113. Podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej

INF-2

1/1

Dziennik Ustaw

Objaśnienia do formularza INF-2 W przypadku składania informacji INF-2 po raz pierwszy oraz w przypadku zmian danych ewidencyjnych dołącza się informację INF-Z.

2 3 1

–7–

Poz. 33

Wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia informacji.

Wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. W przypadku posiadania 9-cyfrowego numeru REGON w poz. 3 należy po dziewiątej cyfrze wpisać pięć zer.

4 5 6 7

Należy podać także numer kierunkowy. Należy w odpowiednim polu wstawić znak „X”. Należy w odpowiednich polach wstawić znak „X” dla danego miesiąca.

Zaznacza pracodawca, który nie składał informacji INF-1 z uwagi na to, że nie podlegał obowiązkowi wpłat, był zobowiązany do wpłat lub korzystał ze zwolnienia na podstawie innej niż art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy.

8

Należy podać datę w formacie: rok-miesiąc-dzień.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 33 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Wpłaty pracodawcy na PFRON

  Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Odliczanie składek płaconych na PFRON

  Jak wygląda kwestia odliczeń faktur płaconych zakładowi pracy chronionej, a składek na PFRON? Jezelii np. w firmie kwota należnych składek wynosi 1800 zł. miesięcznie, (...)

 • PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

  Proszę o informację jakich pracowników nie powinnam uwzględniać wyliczając przeciętne zatrudnienie do PFRON. Czy prócz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-07 poz. 530

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-24 poz. 329

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacj o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-13 poz. 969

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-23 poz. 1280

  Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1325

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.