Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 38 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-10
Data wydania:2013-01-08
Data wejscia w życie:2013-01-11
Data obowiązywania:2013-01-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 38 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 38

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

1) zdnia 8 stycznia 2013 r. wsprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu2) Na podstawie art.55 ust.3 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. oodpadach (Dz.U. z2010r. Nr185, poz.1243, zpóźn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa:

1) procedurę dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu;


2) kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów: a) niebezpiecznych, b) obojętnych, c) innych niż niebezpieczne iobojętne. §2.Procedura dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu obejmuje:

1) przekazanie podstawowej charakterystyki odpadów;

2) okresowe dostarczanie testów zgodności;

3) weryfikację odpadów na miejscu ich składowania. §3.Dla każdej partii odpadów wytwarzanych nieregularnie przed ich skierowaniem na składowisko odpadów sporządza się odrębną podstawową charakterystykę. §4.1.Weryfikacja odpadów dokonywana przez zarządzającego składowiskiem odpadów na miejscu ich składowania polega na:

1) oględzinach przed ipo rozładunku odpadów;

2) sprawdzeniu zgodności składowanych odpadów zpodstawową charakterystyką. 2.Wprzypadku stwierdzenia niezgodności składowanych odpadów zinformacjami zawartymi wpodstawowej charakterystyce lub niedostarczenia testów zgodności wwyznaczonym terminie odmawia się przyjęcia odpadów na składowisko odpadów.

M inister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz.U. Nr248, poz.1478).

2) P rzepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Rady nr2003/33/WE zdnia 19 grudnia 2002r. ustanawiającej kryteria iprocedury przyjęcia odpadów na składowiskach na podstawie art.16 izałącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz.Urz. WE L 11 z16.01.2003, str. 27; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.7, str.314).

3) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr203, poz.1351, z2011r. Nr106, poz.622, Nr117, poz.678, Nr138, poz.809, Nr152, poz.897 iNr171, poz.1016 oraz z2012r. poz.951 i1513.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 38

3.Weryfikacja odpadów może być przeprowadzana wmiejscu ich wytwarzania, jeżeli są one składowane na składowisku odpadów zarządzanym przez ich wytwórcę. 4.Próbki przyjmowanych odpadów pobiera się co najmniej raz wmiesiącu iprzechowuje je przez okres co najmniej miesiąca. 5.Próbek nie pobiera się dla odpadów, dla których nie przeprowadza się badań itestów zgodności. §5.1.Podstawową charakterystykę oraz testy zgodności przekazuje się zarządzającemu składowiskiem odpadów przed umieszczeniem odpadów na składowisku odpadów. 2.Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodności są przechowywane przez zarządzającego składowiskiem do czasu zamknięcia składowiska, anastępnie przekazywane właścicielowi lub zarządzającemu nieruchomością. §6.1.Kryteria dopuszczania odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych są określone wzałączniku nr1 do rozporządzenia.

2. Kryteria dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych są określone wzałączniku nr2 do rozporządzenia.

3. Kryteria dopuszczania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne są określone wzałączniku nr3 do rozporządzenia. 4.Kryteria dopuszczania odpadów okodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz zgrupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne są określone wzałączniku nr4 do rozporządzenia. 5.Kryteria dopuszczania stałych, niewchodzących wreakcje, odpadów powstałych po przetworzeniu odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne są określone wzałączniku nr5 do rozporządzenia. 6.Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadające:

1) certyfikat wdrożonego systemu jakości lub

2) uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności iekotoksyczności substancji zgodnie zwymaganiami art.13 rozporządzenia nr1907/2006 Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 18 grudnia 2006r. wsprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń istosowanych ograniczeń wzakresie chemikaliów (REACH) iutworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr793/93 irozporządzenie Komisji (WE) nr1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG idyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i2000/21/WE – wzakresie badania parametrów wyszczególnionych wzałącznikach nr1–5 do rozporządzenia metodami wyszczególnionymi wdecyzji Rady nr2003/33/WE zdnia 19 grudnia 2002r. ustanawiającej kryteria iprocedury przyjęcia odpadów na składowiska na podstawie art.16 izałącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz.Urz. WE L 11 z16.01.2003, str. 27; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314). §7.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia, zwyjątkiem §6 ust.4, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2016r.4) Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak


4)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki iPracy zdnia 7 września 2005r. wsprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr186, poz.1553, z2006r. Nr38, poz.264 oraz z2007r. Nr121, poz.832), które traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art.16 ust.1 ustawy zdnia 22 stycznia 2010r. ozmianie ustawy oodpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.145).

Dziennik Ustaw –3– Poz. 38

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki zdnia 8 stycznia 2013 r. (poz. 38)

Załącznik nr1

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1.Kryteria decydujące omożliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe. 2.Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych omałych wymiarach poszczególnych elementów wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się wprzypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych elementów wyznacza się zgodnie ztestem podstawowym. Graniczne wartości wymywania Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*) Lp. Składnik ciecz/faza stała = 10 l/kg [mg/kg suchej masy] test podstawowy 3 25 300 5 70 100 2 30 40 50 5 7 200 25 000 500

-

ciecz/faza stała = 2 l/kg [mg/kg suchej masy] test pomocniczy 4 6 100 3 25 50 0,5 20 20 25 2 4 90 17 000 200 25 000 480 70 000

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Arsen (As) Bar (Ba) Kadm (Cd) Chrom całkowity (Cr) Miedź (Cu) Rtęć (Hg) Molibden (Mo) Nikiel (Ni) Ołów (Pb) Antymon (Sb) Selen (Se) Cynk (Zn) Chlorki (Cl-) Fluorki (F )

-

2

Siarczany (SO42 ) Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) Stałe związki rozpuszczone (TDS)**)

50 000 1000 100 000

Objaśnienia: D *) opuszczalne graniczne wartości wymywania wprzypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC iTDS, uznaje się za spełnione wprzypadku wartości wyższych niż określone wtabeli. **) artości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów ichlorW ków.

Dziennik Ustaw Parametry dodatkowe Lp. 1 2 3 Strata przy prażeniu (LOI) Ogólny węgiel organiczny (TOC) Zdolność do neutralizacji kwasów (ANC) Kryterium Wartość graniczna 10% suchej masy 6% suchej masy do określenia celem uzyskania pH 7 –4– Poz. 38

Dziennik Ustaw –5– Poz. 38

Załącznik nr2

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW OBOJĘTNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW OBOJĘTNYCH 1.Kryteria decydujące omożliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe. 2.Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się wprzypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego. Graniczne wartości wymywania Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*) Lp. Składnik ciecz/faza stała = 10 l/kg [mg/kg suchej masy] test podstawowy 3 0,5 20 0,04 0,5 2 0,01 0,5 0,4 0,5 0,06 0,1 4 800 10

2-

ciecz/faza stała = 2 l/kg [mg/kg suchej masy] test pomocniczy 4 0,1 7 0,03 0,2 0,9 0,003 0,3 0,2 0,2 0,02 0,06 2 550 4 560 0,5 240 2500

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Arsen (As) Bar (Ba) Kadm (Cd) Chrom całkowity (Cr) Miedź (Cu) Rtęć (Hg) Molibden (Mo) Nikiel (Ni) Ołów (Pb) Antymon (Sb) Selen (Se) Cynk (Zn) Chlorki (Cl-) Fluorki (F-) Siarczany (SO4 ) Wskaźnik fenolowy

2

1000 1 500 4000

Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) Stałe związki rozpuszczone (TDS)**)

Objaśnienia: D *) opuszczalne graniczne wartości wymywania wprzypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC iTDS, uznaje się za spełnione wprzypadku wartości wyższych niż określone wtabeli. **) artości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów ichlorW ków.

Dziennik Ustaw Parametry dodatkowe Lp. 1 1 2 3 4 5 Ogólny węgiel organiczny (TOC) Benzen, toluen, etylobenzen iksyleny (BTEX) Polichlorowane bifenyle, 7 kongenerów (PCB) Olej mineralny (C10 do C40) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) Parametr 2 Wartość graniczna [mg/kg suchej masy] 3 30 000 6 1 500 1 –6– Poz. 38


Dziennik Ustaw –7– Poz. 38

Załącznik nr3

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE IOBOJĘTNE, KTÓRE NIE STANOWIĄ ODPADÓW KOMUNALNYCH, DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE IOBOJĘTNE 1.Kryteria decydujące omożliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe. 2.Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych omałych wymiarach poszczególnych elementów, przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne, wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się wprzypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych elementów wyznacza się zgodnie ztestem podstawowym. 4.Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne na bazie gipsu odbywa się wyłącznie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne zodpadami, co do których spełnione zostały wymagania dotyczące rozpuszczonego węgla organicznego iogólnego węgla organicznego, wyszczególnionych wtabeli określającej dopuszczalne graniczne wartości wymywania oraz określającej parametry dodatkowe. Graniczne wartości wymywania Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*) Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Arsen (As) Bar (Ba) Kadm (Cd) Chrom całkowity (Cr) Miedź (Cu) Rtęć (Hg) Molibden (Mo) Nikiel (Ni) Ołów (Pb) Antymon (Sb) Selen (Se) Cynk (Zn) Chlorki (Cl )

-

Składnik 2

ciecz/faza stała = 10 l/kg ciecz/faza stała = 2 l/kg [mg/kg suchej masy] [mg/kg suchej masy] test podstawowy test pomocniczy 3 2 100 1 10 50 0,2 10 10 10 0,7 0,5 50 15 000 150 4 0,4 30 0,6 4 25 0,05 5 5 5 0,2 0,3 25 10 000 60 10 000 380 40 000

Fluorki (F-) Siarczany (SO4 ) Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) Stałe związki rozpuszczone (TDS)**)

2-

20 000 800 60 000

Objaśnienia: D *) opuszczalne graniczne wartości wymywania wprzypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC iTDS, uznaje się za spełnione wprzypadku wartości wyższych niż określone wtabeli. **) artości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów ichlorków. W

Dziennik Ustaw –8– Poz. 38

Załącznik nr4

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW OKODACH 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 ORAZ ZGRUPY 20 DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE IOBOJĘTNE Lp. 1 1 2 3 Strata przy prażeniu (LOI) Ciepło spalania Parametr 2 Ogólny węgiel organiczny (TOC) 5% suchej masy 8% suchej masy maksimum 6 MJ/kg suchej masy Wartość graniczna 3

Dziennik Ustaw –9– Poz. 38

Załącznik nr5

KRYTERIA DOPUSZCZANIA STAŁYCH, NIEWCHODZĄCYCH WREAKCJE, ODPADÓW POWSTAŁYCH POPRZETWORZENIU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DO SKŁADOWANIA NASKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE IOBOJĘTNE 1.Kryteria decydujące omożliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne wraz zodpadami innymi niż niebezpieczne obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe. 2.Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych omałych wymiarach poszczególnych elementów, przeznaczonych do składowania wkwaterach razem zodpadami niebezpiecznymi stabilnymi iniereaktywnymi1), wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się wprzypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych elementów, przeznaczonych do składowania wkwaterze razem zodpadami niebezpiecznymi stabilnymi, niereaktywnymi, wyznacza się zgodnie ztestem podstawowym. Graniczne wartości wymywania Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*) Lp. Składnik ciecz/faza stała = 10 l/kg ciecz/faza stała = 2 l/kg [mg/kg suchej masy] [mg/kg suchej masy] test podstawowy test pomocniczy 3 2 100 1 10 50 0,2 10 10 10 0,7 0,5 50 15 000 150 20 000 800 60 000 4 0,4 30 0,6 4 25 0,05 5 5 5 0,2 0,3 25 10 000 60 10 000 380 40 000

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Arsen (As) Bar (Ba) Kadm (Cd) Chrom całkowity (Cr) Miedź (Cu) Rtęć (Hg) Molibden (Mo) Nikiel (Ni) Ołów (Pb) Antymon (Sb) Selen (Se) Cynk (Zn) Chlorki (Cl-) Fluorki (F )

-

2

Siarczany (SO42-) Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) Stałe związki rozpuszczone (TDS)**)

Objaśnienia: D *) opuszczalne graniczne wartości wymywania wprzypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC iTDS, uznaje się za spełnione wprzypadku wartości wyższych niż określone wtabeli. W **) artości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów ichlorków.

Dziennik Ustaw Parametry dodatkowe Lp. 1 1 2 3 4 5

1)

– 10 –

Poz. 38

Parametr 2 Ogólny węgiel organiczny (TOC) pH Wytrzymałość na ścinanie Odkształcanie osiowe Jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie (zgniatanie)

Wartość graniczna 3 5% suchej masy minimum 6 ≥ 25 kN/m2 ≤ 20% ≥ 50 kN/m2

S tabilność i niereaktywność odpadu oznacza, że jego podatność na wymywanie nie ulega zmianie w dłuższej perspektywie czasu wwarunkach składowiska iprzewidywalnych wypadkach: – samych odpadach (np. poprzez biodegradację), w p – od wpływem długotrwale oddziaływających warunków otoczenia (np. woda, powietrze, temperatura, ograniczenia mechaniczne), – na skutek oddziaływania innych odpadów (wtym produktów odpadowych takich, jak substancje wymywane, eluaty igazy).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 38 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Odór z wysypiska

  Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Roczne sprawozdanie przedsiębiorcy prowadzącego ewidencję odpadów

  Jak powinno wyglądać roczne sprawozdanie przedsiębiorcy prowadzącego ewidencję odpadów?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-25 poz. 1048

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-13 poz. 320

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-18 poz. 676

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

 • Komunikat UE z 2010-04-17 nr 100 poz. 2

  Sprawa C-172/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 lutego 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione (...)

 • Komunikat UE z 2010-03-18 nr 67 poz. 1

  Opinia Komisji z dnia 14 stycznia 2010 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w zakładzie przetwarzania i składowania (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.