Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 384 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-03-21
Data wydania:2013-03-05
Data wejscia w życie:2013-04-05
Data obowiązywania:2013-04-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 384 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 384

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

1) zdnia 5 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie świadectw, dyplomów państwowych iinnych druków szkolnych Na podstawie art.11ust.2 ustawy zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty (Dz.U. z2004r. Nr256, poz.2572, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zdnia 28 maja 2010r. wsprawie świadectw, dyplomów państwowych iinnych druków szkolnych (Dz.U. Nr97, poz.624 oraz z2012r. poz.205) wprowadza się następujące zmiany: 1) §2 otrzymuje brzmienie: „§2. 1.Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości iświadectwa potwierdzające kwalifikację wzawodzie, zwane dalej „świadectwami”, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zwane dalej „dyplomami”, suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zwane dalej „suplementami”, zaświadczenia oszczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego wostatnim roku nauki wszkole podstawowej, zaświadczenia oszczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego wostatnim roku nauki wgimnazjum izaświadczenia ozdaniu egzaminów eksternistycznych zzakresu wymagań określonych wpodstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, zwane dalej „zaświadczeniami”, indeksy, legitymacje szkolne, legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki wszkole podstawowej wydaje się na drukach według wzorów określonych wrozporządzeniu. 2.Wykaz wzorów świadectw, dyplomów, suplementów, zaświadczeń iinnych druków szkolnych zawiera załącznik nr2 do rozporządzenia. 3.Wzory świadectw, dyplomów, suplementów, zaświadczeń iinnych druków szkolnych zawiera załącznik nr3 do rozporządzenia.”; 2) w§3 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2.Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum iliceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, zwane dalej „komisjami okręgowymi”, świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 8, aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa potwierdzające kwalifikację wzawodzie, dyplomy, suplementy oraz zaświadczenia wydają komisje okręgowe.”;


Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata iwychowanie, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr248, poz.1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703 iNr281, poz.2781, z2005r. Nr17, poz.141, Nr94, poz.788, Nr122, poz.1020, Nr131, poz.1091, Nr167, poz.1400 iNr249, poz.2104, z2006r. Nr144, poz.1043, Nr208, poz.1532 iNr227, poz.1658, z2007r. Nr42, poz.273, Nr80, poz.542, Nr115, poz.791, Nr120, poz.818, Nr180, poz.1280 iNr181, poz.1292, z2008r. Nr70, poz.416, Nr145, poz.917, Nr216, poz.1370 iNr235, poz.1618, z2009r. Nr6, poz.33, Nr31, poz.206, Nr56, poz.458, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1705, z2010r. Nr44, poz.250, Nr54, poz.320, Nr127, poz.857 iNr148, poz.991, z2011r. Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr139, poz.814, Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206, z2012r. poz.941 i979 oraz z2013r. poz.87.

1)

Dziennik Ustaw 3) w§4: a) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2.Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum iliceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez komisje okręgowe oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych zzakresu wymagań określonych wpodstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminów eksternistycznych.”, b) po ust.4 dodaje się ust.4a wbrzmieniu: „4a. Świadectwo potwierdzające kwalifikację wzawodzie wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wzawodzie.”, c) ust.5 i6 otrzymują brzmienie: „5. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, októrym mowa w§11 ust.1, wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 6.Zaświadczenie oszczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego wostatnim roku nauki wszkole podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wydaje się na podstawie dokumentacji odpowiednio sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki wszkole podstawowej, zwanego dalej „sprawdzianem”, iegzaminu przeprowadzanego wostatnim roku nauki wgimnazjum, zwanego dalej „egzaminem gimnazjalnym”.”; 4) w§5: a) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów i legitymacji szkolnych, atakże świadectw dojrzałości, októrych mowa w§8, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu izaświadczeń oszczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przekazywanych szkole przez komisję okręgową. Ewidencja zawiera: imię (imiona) inazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, zzastrzeżeniem §17, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.”, b) po ust.2 dodaje się ust.2a wbrzmieniu: „2a. Placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, wktórych przeprowadzono egzamin potwierdzający kwalifikacje wzawodzie, lub pracodawca, uktórego przeprowadzono egzamin potwierdzający kwalifikacje wzawodzie, prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw potwierdzających kwalifikację wzawodzie idyplomów, októrych mowa w§10b ust.1, przekazywanych przez komisję okręgową. Ewidencja zawiera: imię (imiona) inazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, zzastrzeżeniem §17, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.”, c) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Komisja okręgowa prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, októrych mowa w§8, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację wzawodzie, dyplomów izaświadczeń. Ewidencja zawiera: imię (imiona) inazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL osoby, która otrzymała dokument, zzastrzeżeniem §17, numer wydanego dokumentu, atakże: 1) przypadku świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o szczegółowych w wynikach sprawdzianu izaświadczenia oszczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – nazwę iadres szkoły, do której przekazano dokument; 2) wprzypadku świadectwa potwierdzającego kwalifikację wzawodzie idyplomu, przekazywanych do szkoły, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego lub pracodawcy – nazwę iadres odpowiednio szkoły lub placówki, do której przekazano dokument, albo nazwę iadres pracodawcy, do którego przekazano dokument; 3) wprzypadku świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum iliceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, a także świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów, októrych mowa w§10b ust.


1, izaświadczeń ozdaniu egzaminów eksternistycznych zzakresu wymagań określonych wpodstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, wydawanych osobom przystępującym do egzaminów zgodnie zprzepisami wsprawie egzaminów eksternistycznych oraz osobom przystępującym do egzaminów potwierdzających kwalifikacje wzawodzie po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych – datę odbioru dokumentu oraz podpis osoby, która otrzymała dokument, albo zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego, jeżeli dokument przesłano pocztą.”; –2– Poz. 384

Dziennik Ustaw 5) po §10 dodaje się §10a i10b wbrzmieniu: „§10a.

1. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje wzawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację wzawodzie. 2.Na świadectwie potwierdzającym kwalifikację wzawodzie wpisuje się: imię (imiona) inazwisko, datę imiejsce urodzenia, numer PESEL osoby, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje wzawodzie, zzastrzeżeniem §17, nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie zpodstawą programową kształcenia wzawodach, nazwę isymbol cyfrowy zawodu lub zawodów, wktórych została wyodrębniona dana kwalifikacja, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wzawodzie zczęści pisemnej iczęści praktycznej, miejscowość idatę wydania świadectwa oraz numer świadectwa. §10b.

1. Osoba, która posiada: 1) świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione wdanym zawodzie, zgodnie zklasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz 2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie ozdaniu egzaminów eksternistycznych zzakresu wymagań określonych wpodstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej – może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

2. Dyplom, októrym mowa wust.1, potwierdzający kwalifikacje zawodowe wzawodzie nauczanym na poziomie technika, wktórym wyodrębniono, zgodnie zklasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, co najmniej jedną kwalifikację wspólną zzawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, może otrzymać również: 1) osoba, która posiada: a) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, októrym mowa w§11 ust.1, wzawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym wzawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym zzawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, oraz b) świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie wzawodzie nauczanym na poziomie technika, oraz c) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie; 2) osoba, która: a) ukończyła dokształcanie teoretyczne młodocianych wzasadniczej szkole zawodowej oraz posiada świadectwo czeladnicze w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu egzaminu czeladniczego, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym wzawodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym zzawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, przeprowadzanego zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zdnia 14 września 2012r. wsprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. poz.1117), oraz b) spełnia warunki, októrych mowa wpkt1 lit.b ic.

3. Dyplom, októrym mowa wust.1, wydaje się na wniosek osoby spełniającej warunki wymienione wust.1 lub 2 złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną wdanym zawodzie. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione odpowiednio wust.1 lub

2.

4. Absolwentom szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy wdanym roku szkolnym otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły oraz świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, w którym kształci ta szkoła, dyplom, októrym mowa wust.1, wydaje się na podstawie, przekazanego przez dyrektora tej szkoły do komisji okręgowej, wykazu absolwentów wdanym roku szkolnym zawierającego imiona inazwiska absolwentów oraz ich numery PESEL, zzastrzeżeniem §17, wraz zinformacją oposiadanych przez absolwenta świadectwach potwierdzających kwalifikacje wzawodzie, uzyskanych wtrakcie kształcenia wszkole.

5. Wykaz, októrym mowa wust.4, dyrektor szkoły przekazuje komisji okręgowej wterminie 7 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6. Na dyplomie, októrym mowa wust.1, wpisuje się: imię (imiona) inazwisko, datę imiejsce urodzenia, numer PESEL osoby, która otrzymuje dyplom, zzastrzeżeniem §17, nazwę zawodu, wktórym zostały potwierdzone kwalifi–3– Poz. 384


Dziennik Ustaw –4– Poz. 384

kacje, i nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, a w przypadku zawodów, wktórych, zgodnie zklasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację – nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych wtym zawodzie, wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje wzawodzie, oddzielnie zczęści pisemnej iczęści praktycznej, miejscowość idatę wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

7. Wprzypadku osób, októrych mowa wust.2, na dyplomie, októrym mowa wust.1, wpisuje się: imię (imiona) inazwisko, datę imiejsce urodzenia, numer PESEL tej osoby, zzastrzeżeniem §17, nazwę zawodu, wktórym zostały potwierdzone kwalifikacje, inazwę lub nazwy kwalifikacji, zgodnie zklasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, potwierdzonych świadectwem lub świadectwami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje wzawodzie, oddzielnie zczęści pisemnej iczęści praktycznej, adnotację oposiadaniu dyplomu lub świadectwa czeladniczego, októrych mowa odpowiednio wust.2 pkt1 lit.aipkt2 lit.a, miejscowość idatę wydania dyplomu oraz numer dyplomu.”; 6) §11 otrzymuje brzmienie: „§11.

1. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego iszkoły policealnej oraz absolwent dotychczasowej szkoły zasadniczej iszkoły średniej zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 2.Na dyplomie, októrym mowa wust.1, wpisuje się imię (imiona) inazwisko, datę imiejsce urodzenia, numer PESEL absolwenta, zzastrzeżeniem §17, nazwę zawodu, wktórym zostały potwierdzone kwalifikacje, wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zetapu pisemnego ietapu praktycznego, miejscowość idatę wydania dyplomu oraz numer dyplomu.”; 7) w§12: a) ust.1–3 otrzymują brzmienie: „1.Na wniosek osoby posiadającej dyplom, komisja okręgowa, która wydała dyplom, wydaje suplement do dyplomu sporządzony odpowiednio na podstawie opisu kwalifikacji albo opisu zawodu, określonych wpodstawie programowej kształcenia wdanym zawodzie, albo na podstawie opisu kształcenia wdanym zawodzie określonym wpodstawie programowej kształcenia wzawodach. Wniosek zawiera imię inazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby posiadającej dyplom, aw przypadku braku numeru PESEL – serię inumer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Na suplemencie do dyplomu wpisuje się numer dyplomu, imię (imiona) inazwisko posiadacza dyplomu, nazwę dyplomu, awprzypadku gdy suplement jest wydawany wjęzyku obcym – także nazwę dyplomu wtłumaczeniu, profil umiejętności ikompetencji, zawody dostępne dla posiadacza dyplomu, podstawę wydania dyplomu, atakże zamieszcza się: 1) wprzypadku suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, októrym mowa w§10b ust.1 – opis oficjalnie uznanych sposobów uzyskania dyplomu lub 2) przypadku suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 11 w ust.1 – opis przebiegu kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu.

3. Na suplemencie do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 10b ust. 1, wmiejscu przeznaczonym na zamieszczenie opisu oficjalnie uznanych sposobów uzyskania dyplomu, podaje się informacje omożliwych sposobach nabywania kwalifikacji wzawodzie, udział kształcenia teoretycznego ikształcenia praktycznego dla danego zawodu określony wprocentach oraz informacje oczasie trwania kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu.”, b) po ust.3 dodaje się ust.3a wbrzmieniu: „3a. Na suplemencie do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, októrym mowa w§11 ust.1, w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie opisu przebiegu kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu, podaje się informacje oodbytym przez absolwenta kształceniu zawodowym, określony wprocentach udział kształcenia teoretycznego ikształcenia praktycznego dla danego zawodu oraz całkowity czas trwania kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu.”; 8) §13 otrzymuje brzmienie: „§13.

1. Uczeń szkoły podstawowej igimnazjum, który przystąpił do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego, otrzymuje odpowiednio zaświadczenie oszczegółowych wynikach sprawdzianu albo zaświadczenie oszczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 384

2.Na zaświadczeniu, októrym mowa wust.1, wpisuje się imię (imiona) inazwisko, datę imiejsce urodzenia, numer PESEL ucznia, zzastrzeżeniem §17, wyniki uzyskane odpowiednio ze sprawdzianu izposzczególnych części egzaminu gimnazjalnego, miejscowość idatę wydania zaświadczenia oraz kod zaświadczenia.”; 9) po §13 dodaje się §13a wbrzmieniu: „§13a.

1. Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne zzakresu wymagań określonych wpodstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, otrzymuje zaświadczenie ozdaniu egzaminów eksternistycznych zzakresu wymagań określonych wpodstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

2. Na zaświadczeniu, októrym mowa wust.1, wpisuje się imię (imiona) inazwisko, datę imiejsce urodzenia, numer PESEL osoby, która zdała egzaminy eksternistyczne, zzastrzeżeniem §17, wyniki egzaminów zposzczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, miejscowość idatę wydania zaświadczenia oraz numer zaświadczenia.”; 10) w§14: a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Świadectwa iinne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, zzastrzeżeniem §15–16a.”, b) ust.5 otrzymuje brzmienie: „5.Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się, zzastrzeżeniem §16ust.9 i10, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wprzypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały wsprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji ipromocji tego ucznia.”; 11) w§16: a) ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1.Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum iliceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, świadectwo potwierdzające kwalifikację wzawodzie, dyplom, suplement izaświadczenie, wydawane przez komisje okręgowe, są wypełniane pismem komputerowym. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum iliceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, świadectwo potwierdzające kwalifikację wzawodzie, dyplom izaświadczenie są drukowane łącznie zwizerunkiem pieczęci urzędowej oraz zpieczęcią ipodpisem dyrektora komisji okręgowej. 2.Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum iliceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz zaświadczenie ozdaniu egzaminów eksternistycznych zzakresu wymagań określonych wpodstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej wypełnia się idrukuje zpominięciem zawartych we wzorze świadectwa albo zaświadczenia: 1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) inazwiska, daty imiejsca urodzenia, numeru PESEL osoby, która zdała egzaminy eksternistyczne, nazwy miejscowości, wktórej znajduje się siedziba komisji okręgowej, nazwy języka obcego nowożytnego, ocen uzyskanych zegzaminów eksternistycznych zobowiązkowych zajęć edukacyjnych, miejscowości idaty wydania świadectwa albo zaświadczenia, numeru świadectwa albo zaświadczenia oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, wktórym drukuje się pieczęć ipodpis dyrektora komisji okręgowej; wmiejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane; 2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”; 3) linii przerywanych wwyrazach „ukończył...”, „uzyskał...” i„zdał…”; wprzypadku absolwentki lub zdającej wmiejscu linii przerywanych wpisuje się „a”; 4) oznaczenia miejsca, wktórym umieszcza się pieczęć urzędową.”, b) po ust.4 dodaje się ust.4a i4b wbrzmieniu: „4a. Świadectwo potwierdzające kwalifikację wzawodzie wypełnia się idrukuje zpominięciem zawartych we wzorze świadectwa: 1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) inazwiska, daty imiejsca urodzenia, numeru PESEL osoby, która zdała egzamin, nazwy ioznaczenia kwalifikacji, nazwy isymbo-

Dziennik Ustaw –6– Poz. 384

lu cyfrowego zawodu lub zawodów, w których została wyodrębniona kwalifikacja, wyniku uzyskanego zczęści pisemnej iczęści praktycznej egzaminu, miejscowości idaty, numeru świadectwa oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, wktórym drukuje się pieczęć ipodpis dyrektora komisji okręgowej; wmiejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane; 2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”; 3) linii przerywanych wwyrazach „zdał...” i„uzyskał...”; wprzypadku zdającej wmiejscu linii przerywanych wpisuje się „a”; 4) linii przerywanej w wyrazie „zawod…”; w przypadku kwalifikacji wyodrębnionej w jednym zawodzie wmiejscu linii przerywanej wpisuje się „zie”, awprzypadku kwalifikacji wyodrębnionej wwięcej niż jednym zawodzie wpisuje się „ach”; 5) oznaczenia miejsca, wktórym umieszcza się pieczęć urzędową. 4b. Dyplom, o którym mowa w § 10b ust. 1, wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze dyplomu: 1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) inazwiska, daty imiejsca urodzenia, numeru PESEL osoby, która spełnia warunki określone w§10b ust.1 lub 2, nazwy zawodu, nazwy kwalifikacji, wyniku uzyskanego zczęści pisemnej iczęści praktycznej egzaminu, miejscowości idaty, numeru dyplomu oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, wktórym drukuje się pieczęć ipodpis dyrektora komisji okręgowej; wmiejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane; 2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej”; 3) linii przerywanych wwyrazach „otrzymał.

..” i„uzyskał…”; wprzypadku zdającej wmiejscu linii przerywanych wpisuje się „a”; 4) linii przerywanej wwyrazie „świadectw…”; wprzypadku uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację wzawodzie wpisuje się „o”, awprzypadku uzyskania więcej niż jednego świadectwa potwierdzającego kwalifikację wzawodzie wpisuje się „a”; 5) linii przerywanej wwyrazie „kwalifikacj…”; wprzypadku uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację wzawodzie wpisuje się „ę”, awprzypadku uzyskania więcej niż jednego świadectwa potwierdzającego kwalifikację wzawodzie wpisuje się „e”; 6) oznaczenia miejsca, wktórym umieszcza się pieczęć urzędową.”, c) wust.5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Dyplom, októrym mowa w§11 ust.1, wypełnia się idrukuje zpominięciem zawartych we wzorze dyplomu:”, d) wust.7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Zaświadczenie oszczegółowych wynikach sprawdzianu izaświadczenie oszczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wypełnia się idrukuje zpominięciem zawartych we wzorze zaświadczenia:”, e) ust.8 i9 otrzymują brzmienie: „8.Wprzypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości, świadectwie potwierdzającym kwalifikację wzawodzie, dyplomie izaświadczeniu zamiast wyrazów „numer PESEL” wpisuje się wyrazy „numer dokumentu”.

9. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wydania przez komisje okręgowe świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum iliceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów, októrych mowa w§11 ust.1, izaświadczeń. Datę wydania dyplomu, októrym mowa w§11 ust.1, przyjmuje się jako datę zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.”, f) dodaje się ust.10 wbrzmieniu: „10. Komisja okręgowa ustala datę wydania świadectw potwierdzających kwalifikację wzawodzie oraz dyplomów, októrych mowa w§10b ust.1. Datę wydania świadectwa potwierdzającego kwalifikację wzawodzie przyjmuje się jako datę zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wzawodzie.”;

Dziennik Ustaw 12) po §16 dodaje się §16a wbrzmieniu: „§16a. Arkusze ocen uczniów (słuchaczy) wypełniane pismem komputerowym są zakładane na drukach według wzorów określonych wzałączniku nr3 do rozporządzenia.”; 13) §17 otrzymuje brzmienie: „§17.Wprzypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu iinnych drukach szkolnych, atakże wwykazie, októrym mowa w§10b ust.4, wmiejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię inumer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.”; 14) w§18 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3.Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum iliceum ogólnokształcącego, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa potwierdzające kwalifikację wzawodzie, dyplomy izaświadczenia, wydawane przez komisje okręgowe, są drukowane na papierze bez wybielacza optycznego, zumiejscowionym wielotonowym znakiem wodnym, zwłóknami zabezpieczającymi aktywnymi wpromieniowaniu UV, włóknami zabezpieczającymi widocznymi wświetle dziennym ioskładzie chemicznym uniemożliwiającym usunięcie lub zmianę zapisów na dokumencie, zadrukowanym tłem giloszowym zirysem, zjednoliterową, awprzypadku aneksu do świadectwa dojrzałości – dwuliterową, serią i ośmiocyfrowym numerem, w którym pierwsza cyfra oznacza komisję okręgową, oraz z dwucyfrowym oznaczeniem roku, wykonanymi farbą koloru czarnego. Dodatkowo na świadectwie ukończenia liceum ogólnokształcącego, świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości, świadectwie potwierdzającym kwalifikację wzawodzie idyplomie – ramka giloszowa, wizerunek orła ustalony dla godła oraz napis „Rzeczpospolita Polska” są wykonane wtechnice stalorytniczej, amotyw umieszczony wgórnej części ramki jest pokryty farbą optycznie zmienną.”; 15) w§20 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4.Nie dokonuje się sprostowań wtreści świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości iich odpisów, aneksów do świadectw dojrzałości iich odpisów, świadectw potwierdzających kwalifikację wzawodzie, dyplomów, suplementów oraz zaświadczeń. Świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości ijego odpis, aneks do świadectwa dojrzałości ijego odpis, świadectwo potwierdzające kwalifikację wzawodzie, dyplom, suplement oraz zaświadczenie zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.”; 16) §21 ust.1 otrzymuje brzmienie: w „1.Nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu iwdokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po: 1) ukończeniu szkoły, 2) zdaniu egzaminów eksternistycznych zzakresu wymagań określonych wpodstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, 3) zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wzawodzie albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 4) otrzymaniu dyplomu, októrym mowa w§10b ust.

1 – chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego wpostępowaniu wsprawie zmiany płci. Wtym przypadku wydaje się świadectwo, dyplom lub zaświadczenie na nowe imię (imiona) lub nazwisko, ajeżeli ich wydanie nie jest możliwe – duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko.”; 17) w§22: a) ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1. Wprzypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, zpisemnym wnioskiem owydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia. Wprzypadku utraty suplementu osoba, która otrzymała suplement, może wystąpić do komisji okręgowej, która wydała ten suplement, zpisemnym wnioskiem owydanie nowego suplementu. –7– Poz. 384

Dziennik Ustaw –8– Poz. 384

2. Szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wzawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych, egzaminu dojrzałości lub dokumentów, októrych mowa w§10b ust.1 lub 2.”, b) ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Jeżeli szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty posiada odpowiednio dokumentację przebiegu nauczania, dokumentację sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wzawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych lub egzaminu dojrzałości, abrak jest druku świadectwa, dyplomu, októrym mowa w§11 ust.1, lub zaświadczenia według wzoru obowiązującego wdniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę, komisję okręgową lub kuratora oświaty formularzu zgodnym ztreścią oryginału świadectwa, dyplomu, októrym mowa w§11 ust.1, lub zaświadczenia.”, c) po ust.4 dodaje się ust.4a wbrzmieniu: „4a. Jeżeli owydanie duplikatu dyplomu, októrym mowa w§10b ust.1, ubiega się osoba posiadająca dokumenty, októrych mowa w§10b ust.1 lub 2, abrak jest druku tego dyplomu według wzoru obowiązującego wdniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na formularzu zgodnym z treścią oryginału dyplomu przygotowanym przez komisję okręgową.”, d) ust.5 i6 otrzymują brzmienie: „5.Duplikaty świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum iliceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości i odpisów świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości iodpisów aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację wzawodzie, dyplomów izaświadczeń, wydawanych przez komisje okręgowe, są wypełniane pismem komputerowym idrukowane łącznie zwizerunkiem pieczęci urzędowej. 6.Na dokumencie, na którego podstawie wydano duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, októrym mowa w§11 ust.1, lub zaświadczenia, awprzypadku dyplomu, októrym mowa w§10b ust.1 – na kopiach dokumentów, na których podstawie wydano duplikat tego dyplomu, przechowywanych wkomisji okręgowej, należy umieścić adnotację owydaniu duplikatu iodnotować tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wprzypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które dołącza się do dokumentu, na którego podstawie wydano duplikat.”, e) ust.8–10 otrzymują brzmienie: „8.Wprzypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły iświadectwa dojrzałości, októrym mowa w§10, wydaje organ, októrym mowa wart.59 ust.3 i4 lub art.84 ust.4 ustawy. 9.Wprzypadku likwidacji komisji okręgowej duplikat świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, odpisu świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, świadectwa potwierdzającego kwalifikację wzawodzie, dyplomu lub zaświadczenia, atakże nowy suplement wydaje komisja okręgowa wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania.

10.Jeżeli brak dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wzawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych lub egzaminu dojrzałości albo dokumentacja nie jest wystarczająca do wydania duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu, októrym mowa w§11 ust.1, lub zaświadczenia może nastąpić na podstawie przepisów oodtworzeniu dyplomów iświadectw ukończenia nauki, wdrodze postępowania sądowego. Wtym przypadku szkoła, komisja okręgowa, kurator oświaty albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie zust.8 i9, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wydanie duplikatu nie jest możliwe.”; 18) §23 ust.2 otrzymuje brzmienie: w „2.Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii zoryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum izaświadczenia oszczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji.”;

Dziennik Ustaw

19) w§25 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Legalizacji świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum iliceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację wzawodzie, dyplomów izaświadczeń, wydawanych przez komisje okręgowe, oraz świadectw wydawanych przez szkoły, zespoły szkół iszkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych iprzedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych do obrotu prawnego zzagranicą, dokonuje minister właściwy do spraw oświaty iwychowania.”; 20) załączniku nr1 do rozporządzenia: w a) wust.1: – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Świadectwa, dyplomy izaświadczenia drukuje się na papierze zadrukowanym tłem giloszowym wnastępujących kolorach:”, – pkt 1–3 otrzymują brzmienie: „1) niebieskim – świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia oszczegółowych wynikach sprawdzianu; 2) pomarańczowym – świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia oszczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 3) żółtym – świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów zupośledzeniem umysłowym wstopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów zniepełnosprawnościami sprzężonymi, atakże zaświadczenia ozdaniu egzaminów eksternistycznych zzakresu wymagań określonych wpodstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej;”, – pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) jasnobrązowym – dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację wzawodzie.”, b) ust.3 i4 otrzymują brzmienie: „3. Pierwsza strona świadectwa szkolnego promocyjnego iświadectwa ukończenia szkoły, wydawanych przez szkoły, oraz świadectwa dojrzałości wydawanego po zdaniu egzaminu dojrzałości jest zdobiona tłem giloszowym zliterami RP. Strony druga, trzecia iczwarta są zdobione tłem giloszowym bez tych liter. 4.Pierwsza strona świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum iliceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, świadectwa potwierdzającego kwalifikację wzawodzie, dyplomu izaświadczenia, wydawanych przez komisje okręgowe, jest zdobiona tłem giloszowym.”, c) po ust.7 dodaje się ust.7a wbrzmieniu: „7a. Wczęści świadectwa przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać dodatkowe zajęcia edukacyjne, októrych mowa wprzepisach wsprawie ramowych planów nauczania wszkołach publicznych.”, d) ust.10 i11 otrzymują brzmienie: „10. Na arkuszach ocen uczniów zupośledzeniem umysłowym wstopniu lekkim nad tabelą wczęści dotyczącej wyników klasyfikacji wdanym roku szkolnym umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości ipotrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w.....”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, wktórej działa zespół, który wydał orzeczenie opotrzebie kształcenia specjalnego. 11.Na świadectwach ukończenia liceum profilowanego itechnikum oraz na innych drukach szkolnych dla uczniów isłuchaczy tych szkół oraz na arkuszach ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego, realizujących dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego określoną wrozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej iSportu zdnia 26 lutego 2002r. wsprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół (Dz.U. Nr51, poz.458, zpóźn. zm.3)), obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych wzakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)”, ztym że wprzypadku zajęć edukacyjnych – technologia informacyjna obok wpisuje się wyrazy „(informatyka)”.”, –9– Poz. 384

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz.U. z2003r. Nr210, poz.2041, z2005r. Nr19, poz.165, z2006r. Nr228, poz.1669, z2007r. Nr157, poz.1100 iNr171, poz.1211 oraz z2008r. Nr159, poz.992.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 384

e) ust.11 dodaje się ust.11a wbrzmieniu: po „11a. Na arkuszach ocen dla uczniów isłuchaczy liceum ogólnokształcącego oraz na arkuszach ocen dla uczniów technikum, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego określoną wrozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zdnia 27 sierpnia 2012r. wsprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół (Dz.U. poz.977), obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych wzakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)”.”, f) wust.12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen uczniów klas, wktórych dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego określoną wrozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zdnia 27 sierpnia 2012r. wsprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół, wczęści przeznaczonej na wpisanie ocen zobowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację opoziomie nauczania tego języka:”, g) ust.16 otrzymuje brzmienie: „16. Wzaświadczeniach oszczegółowych wynikach sprawdzianu izaświadczeniach oszczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wmiejscu przeznaczonym na wpisanie kodu wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową, znak „/” ikod arkusza egzaminacyjnego.”, h) ust.19 dodaje się ust.19a wbrzmieniu: po „19a. Arkusze ocen ucznia (słuchacza) mają format A4 (210 x 297 mm), ztym że wprzypadku arkuszy ocen założonych na drukach według wzorów nr 63h i 63i określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia strony pierwsza iostatnia mają format A4 (210 x 297 mm), akolejne strony mają format A3 (420 x 297 mm). Arkusze ocen wypełniane pismem komputerowym są drukowane jednostronnie.”, i) ust.21 otrzymuje brzmienie: „21. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum założonych na drukach według wzorów nr55 i56 dołącza się informację oudziale ucznia wrealizacji projektu edukacyjnego, sporządzoną ipodpisaną przez nauczyciela – opiekuna projektu edukacyjnego, zawierającą rok szkolny, wktórym projekt edukacyjny był realizowany, itemat projektu edukacyjnego, awprzypadku zwolnienia ucznia zrealizacji projektu edukacyjnego – informację otym zwolnieniu.”, j) dodaje się ust.22 wbrzmieniu: „22. Suplement do dyplomu, októrym mowa w§10b ust.1 rozporządzenia, wydaje się na druku według wzoru nr79a, asuplement do dyplomu, októrym mowa w§11 ust.1 rozporządzenia – na druku według wzoru nr80.”; 21) załączniku nr2 do rozporządzenia: w a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, SUPLEMENTÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH”, b) wpkt1 „Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej”: – po pozycji dotyczącej wzoru nr3 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr3a wbrzmieniu: 3a MEN-I/3a/2 dla uczniów klas IV iV szkoły podstawowej dla dzieci imłodzieży

– po pozycji dotyczącej wzoru nr4 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr4a wbrzmieniu: 4a MEN-I/3a-w/2 dla uczniów klas IV iV szkoły podstawowej dla dzieci imłodzieży – zwyróżnieniem

c) wpkt2 „Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej”: – po pozycji dotyczącej wzoru nr7 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr7a wbrzmieniu: 7a MEN-I/6a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci imłodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych

– po pozycji dotyczącej wzoru nr8 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr8a wbrzmieniu: 8a MEN-I/6a-w/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci imłodzieży – zwyróżnieniem

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 384

d) wpkt5 „Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej”: – po pozycji dotyczącej wzoru nr21 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr21a wbrzmieniu: 21a MEN-I/17a/2 dla uczniów klas IiII zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży

– po pozycji dotyczącej wzoru nr22 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr22a wbrzmieniu: 22a MEN-I/17a-w/2 dla uczniów klas IiII zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży – zwyróżnieniem

e) wpkt6 „Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej”: – po pozycji dotyczącej wzoru nr23 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr23a wbrzmieniu: 23a MEN-I/18a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży

– po pozycji dotyczącej wzoru nr24 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr24a wbrzmieniu: 24a f) MEN-I/18a-w/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży – zwyróżnieniem

wpkt9 „Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego”: – po pozycji dotyczącej wzoru nr27 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr27a wbrzmieniu:

27a

MEN-I/21a/2

dla uczniów klas IiII liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

– po pozycji dotyczącej wzoru nr28 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr28a wbrzmieniu: 28a MEN-I/21a-w/2 dla uczniów klas IiII liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – zwyróżnieniem

g) wpkt10 „Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego”: – po pozycji dotyczącej wzoru nr30 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr30a wbrzmieniu: 30a MEN-I/23a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

– po pozycji dotyczącej wzoru nr31 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr31a wbrzmieniu: 31a MEN-I/23a-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – zwyróżnieniem

h) wpkt13 „Świadectwa szkolne promocyjne technikum”: – po pozycji dotyczącej wzoru nr37 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr37a wbrzmieniu: 37a MEN-I/27a/2 dla uczniów klas I–III technikum dla młodzieży

– po pozycji dotyczącej wzoru nr38 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr38a wbrzmieniu: 38a i) MEN-I/27a-w/2 dla uczniów klas I–III technikum dla młodzieży – zwyróżnieniem

wpkt14 „Świadectwa ukończenia technikum”: – po pozycji dotyczącej wzoru nr39 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr39a wbrzmieniu:

39a

MEN-I/28a/2

dla uczniów technikum dla młodzieży

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 384

– po pozycji dotyczącej wzoru nr40 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr40a wbrzmieniu: 40a j) MEN-I/28a-w/2 dla uczniów technikum dla młodzieży – zwyróżnieniem

uchyla się pkt15 „Świadectwa szkolne promocyjne uzupełniającego liceum ogólnokształcącego”, – po pozycji dotyczącej wzoru nr53 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr53a wbrzmieniu:

k) wpkt22 „Arkusze ocen”: 53a MEN-I/37a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci imłodzieży

– po pozycji dotyczącej wzoru nr54 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr54a wbrzmieniu: 54a MEN-I/38a/2 dla uczniów zupośledzeniem umysłowym wstopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

– po pozycji dotyczącej wzoru nr55 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr55a wbrzmieniu: 55a MEN-I/39a/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci imłodzieży

– po pozycji dotyczącej wzoru nr56 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr56a wbrzmieniu: 56a MEN-I/40a/2 dla uczniów zupośledzeniem umysłowym wstopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum

– po pozycji dotyczącej wzoru nr57 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr57a wbrzmieniu: 57a MEN-I/41a/2 dla uczniów zupośledzeniem umysłowym wstopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów zniepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

– po pozycji dotyczącej wzoru nr58 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr58a wbrzmieniu: 58a MEN-I/42a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

– po pozycji dotyczącej wzoru nr60 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr60a wbrzmieniu: 60a MEN-I/44a/2 dla uczniów technikum dla młodzieży

– po pozycji dotyczącej wzoru nr61 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr61a wbrzmieniu: 61a MEN-I/45a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży

– po pozycji dotyczącej wzoru nr62 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr62a wbrzmieniu: 62a MEN-I/46a/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych

– po pozycji dotyczącej wzoru nr63 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr63a wbrzmieniu: 63a MEN-I/47a/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, zwyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych

Dziennik Ustaw l) po pkt22 dodaje się pkt22a wbrzmieniu: „22a. Arkusze ocen wypełniane komputerowo Numer wzoru 1 63b 63c 63d 63e 63f Symbol 2 MEN-I/37b/2 MEN-I/38b/2 MEN-I/39b/2 MEN-I/40b/2 MEN-I/41b/2 Przeznaczenie 3 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci imłodzieży dla uczniów zupośledzeniem umysłowym wstopniu umiarkowanym lubznacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej dla uczniów gimnazjum dla dzieci imłodzieży dla uczniów zupośledzeniem umysłowym wstopniu umiarkowanym lubznacznym, uczęszczających do gimnazjum dla uczniów zupośledzeniem umysłowym wstopniu umiarkowanym lubznacznym oraz dla uczniów zniepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży dla uczniów technikum dla młodzieży dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży isłuchaczy szkoły policealnej dladorosłych dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, zwyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dladorosłych ” – 13 – Poz. 384

63g 63h 63i 63j 63k

MEN-I/42b/2 MEN-I/44b/2 MEN-I/45b/2 MEN-I/46b/2 MEN-I/47b/2

m) wpkt28: – tytuł otrzymuje brzmienie: „Świadectwa, dyplomy, suplementy izaświadczenia, wydawane przez komisje okręgowe”, – po pozycji dotyczącej wzoru nr72a dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr72b wbrzmieniu: 72b OKE-II/103/2 zaświadczenie ozdaniu egzaminów eksternistycznych zzakresu wymagań określonych wpodstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej

– po pozycji dotyczącej wzoru nr78 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr78a i78b wbrzmieniu: 78a 78b OKE-II/115/2 OKE-II/115a/2 świadectwo potwierdzające kwalifikację wzawodzie wydawane po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wzawodzie dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

– po pozycji dotyczącej wzoru nr79 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr79a wbrzmieniu: 79a OKE-II/117/2 suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

22) załączniku nr3 do rozporządzenia: w a) po wzorze: – nr3 dodaje się wzór nr3a, – nr4 dodaje się wzór nr4a, – nr7 dodaje się wzór nr7a, – nr8 dodaje się wzór nr8a, – nr21 dodaje się wzór nr21a, – nr22 dodaje się wzór nr22a, – nr23 dodaje się wzór nr23a, – nr24 dodaje się wzór nr24a,

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 384

– nr27 dodaje się wzór nr27a, – nr28 dodaje się wzór nr28a, – nr30 dodaje się wzór nr30a, – nr31 dodaje się wzór nr31a, – nr37 dodaje się wzór nr37a, – nr38 dodaje się wzór nr38a, – nr39 dodaje się wzór nr39a, – nr40 dodaje się wzór nr40a wbrzmieniu określonym wzałączniku do niniejszego rozporządzenia, b) uchyla się wzory nr41 i42, c) wzorze: po – nr53 dodaje się wzór nr53a, – nr54 dodaje się wzór nr54a, – nr55 dodaje się wzór nr55a, – nr56 dodaje się wzór nr56a, – nr57 dodaje się wzór nr57a, – nr58 dodaje się wzór nr58a, – nr60 dodaje się wzór nr60a, – nr61 dodaje się wzór nr61a, – nr62 dodaje się wzór nr62a, – nr63 dodaje się wzory nr63a–63k, – nr72a dodaje się wzór nr72b, – nr78 dodaje się wzory nr78a i78b, – nr79 dodaje się wzór nr79a wbrzmieniu określonym wzałączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2.Uczniowie isłuchacze szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych realizujący dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. wsprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół (Dz.U. Nr51, poz.458, zpóźn. zm.4)) otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej iszkoły ponadgimnazjalnej na drukach według dotychczasowych wzorów nr3, 4, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 37, 38, 39 i40. §3.

1. Dla uczniów isłuchaczy, którzy wroku szkolnym 2012/2013 rozpoczęli odpowiednio klasę pierwszą lub semestr pierwszy szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów zupośledzeniem umysłowym wstopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów zniepełnosprawnościami sprzężonymi iszkoły policealnej, zakłada się arkusze ocen na drukach według wzorów określonych wzałączniku do niniejszego rozporządzenia.

2. Wroku szkolnym 2012/2013 arkusze ocen słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych są zakładane na drukach według dotychczasowych wzorów.

3. Arkusze ocen uczniów isłuchaczy szkoły podstawowej, gimnazjum iszkoły ponadgimnazjalnej, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia lub słuchacza nauki wdanej szkole.

4. Wlatach szkolnych 2012/2013 i2013/2014 arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej igimnazjum mogą być zakładane na drukach według dotychczasowych wzorów. §4.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

4)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz.U. z2003r. Nr210, poz.2041, z2005r. Nr19, poz.165, z2006r. Nr228, poz.1669, z2007r. Nr157, poz.1100 iNr171, poz.1211 oraz z2008r. Nr159, poz.992.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 384

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. (poz.384)

Nr 3a

str. 1

WA

ŚWIADECTWO SZKOLN

.................................................................................... .................. .....................

imię (imiona) i nazwisko

..............................................

data urodzenia

.............. ...............................

miejsce urodzenia

..... ........................................

numer PESEL

uczęszczał........ w roku szkolnym ................... .. /...................... do klasy . ...................................... ............................................................................. .................................................................................

(nazwa szkoły podstawowej)

............................................................................................. ............................................................... nr ......................... im. ................ .................................. ... .................................................................. ............................................... .. ............................ ............................................................................... w ............................................................... woj. .................................................................................. i .......... otrzymał...... promocj...... do klasy ..............................

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.........................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

MEN-I/3a/2

Dziennik Ustaw

Nr 3a

– 16 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

zachowanie religia / etyka ............................................................... ............................................................... Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . muzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plastyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . historia i społeczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przyroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zajęcia komputerowe .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zajęcia techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... ................................................................... ......... ....... ... ............................................................. ....... ................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... .. .. .................. ...................................... ............. ............................. ................... ............................................................... ......... ........... ......................................... ....... ...... ......... . .................................... ............... ............................................... .............. ................................................ .. ..... .....................................................

Dodatkowe zajęcia edukacyjne ........................................... ............................................. .............................................. ............................ ..... ....... ................................ . ............... ............................ ......... ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Indywidualny program lub tok nauki ...................... ................. ........... .......................................................................................................... ............... ....... ............. ........ ............................................................................................................... ........................................... ....... ........................................................................................................... Szczególne osiągnięcia ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... WYCHOWAWCA KLASY

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

.................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 4a

– 17 –

Poz. 384

str. 1

ŚWIADEC WO SZKOLNE

W

................................................................................. ...........................................

imię (imiona) i nazwisko

..............................................

data urodzenia

.............. ...............................

miejsce urodzenia

..............................................

numer PESEL

uczęszczał........ w roku szkolnym ................... .. /...................... do klasy . ...................................... ............................................................................. ...... ....................... . ................................................

(nazwa szkoły podstawowej)

............................................................................................

..............................................................

nr ......................... im. ........ ...... . ........... .... ............... ... .................................................................. ............................................................................................................................................................... w ..................................... ......................... woj. .................................................................................. i otrzymał.. ... promocję z wyróżnieniem do klasy ..............................

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.........................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

MEN-I/3a-w/2

Dziennik Ustaw

Nr 4a

– 18 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

zachowanie religia / etyka ............................................................... ............................................................... Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . muzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plastyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . historia i społeczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przyroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zajęcia komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zajęcia techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... ................................................................... ......... ....... ... ............................................................. ....... ............. ..... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... .. .. .................. ...................................... .... ........ ............................. ................... ............. ....... ......................................... ......... ..................................................... ....... ...... ......... ...................................... ............... ............................................... .............. ................................................ ..........................................................

Dodatkowe zajęcia edukacyjne .............................................. ..................... .................... .............................................. ............................ ..... ....... ................................ . ............... ............................ ......... ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Indywidualny program lub tok nauki ...................... .............................. ........ ................................................................................................ ........................ .............. ....... ............................................................................................................... .......................................... ........ ........................................................................................................... Szczególne osiągnięcia ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... WYCHOWAWCA KLASY

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

.................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 7a

– 19 –

Poz. 384

str. 1

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

........................................................................................................ ........ ...........

imię (imiona) i nazwisko

A

..............................................

data urodzenia

....................... ......................

miejsce urodzenia

..............................................

numer PESEL

ukończył.... w roku szkolnym . .................. /.................... ..................................................... .. ........ .... ........................................................................................

(nazwa szkoły podstawowej)

............................................ ...................................................

............................................................... nr ......................... im. ............. .................... .... . ................................................................................ ............................ .............. ......... ........................................................................................................ w ............ .......... ................ ............. ...... woj. ..................................................................................

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.......................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

MEN-I/6a/2

Dziennik Ustaw

Nr 7a

– 20 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

zachowanie religia / etyka ............................................................... ............................................................... Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . muzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plastyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . historia i społeczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przyroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zajęcia komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zajęcia techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... ................................................................... ......... ....... ... ............................................................. ....... ................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... .. .. .................. ...................................... ............. ............................. ................... ..................... ......................................... ......... ........... ......................................... ....... ...... ......... ...................................... ............... ............................................... .............. ................................................ ..........................................................

Dodatkowe zajęcia edukacyjne .............................................. ..................... .................. . .............................................. ............................ ..... ....... ................................ . ............... ............................ ......... ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Indywidualny program lub tok nauki ...................... ................. ........... .......................................................................................................... ............... ........ ............. ........ ............................................................................................................... ........................................... ....... ........................................................................................................... Szczególne osiągnięcia ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

.................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 8a

– 21 –

Poz. 384

str. 1

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

.............................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

WA

..............................................

data urodzenia

..............................................

miejsce urodzenia

..............................................

numer PESEL

ukończył.... z wyróżnieniem w roku szkolnym .............. ..... /.................... ..................................................... .........................................................................................................

(nazwa szkoły podstawowej)

............................................ ......... . ................ ............. ....................................................................... nr ......................... im. ............. ............................................................................................................ ............................ ............. ......... .. ..................................................................................................... w ............ ........... ............. ................. ...... woj. ..................................................................................

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.......................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.

MEN-I/6a-w/2

Dziennik Ustaw

Nr 8a

– 22 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

zachowanie religia / etyka ............................................................... ............................................................... Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . muzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plastyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . historia i społeczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przyroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zajęcia komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zajęcia techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................................... ............. ................................................................... ......... ....... ... .......................................................... .. ..................... ..... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... .. .. .............. ... ...................................... .... ....... ................................................. ............. ....... ......................................... ............................... ............................... ....... ................ ...................................... ............... ............................................... ............................................................... ... .....................................................

Dodatkowe zajęcia edukacyjne ....................................................................................... . ...................................................................... .... ..... ....... ................................ ................. ..................... ...... ......... ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Indywidualny program lub tok nauki ..................................................... ........ ................................................................................................ ........................ ............. .... .. ............................................................................................................... .......................................... ......

.. ........................................................................................................... Szczególne osiągnięcia ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... WYCHOWAWCA KLASY

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

.................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 21a

– 23 –

Poz. 384

str. 1

R E

S O I A

KA

EC

PO

AP

AR

CZ

O I

PO

R E ZP

I A OL

EC P

A

L

C PO

AP LS

CZ OS

PO SK

ZP SP

OL KA

PO PO

LS AR

OS O I

SK RZ

SP

IT

KA Z C

PO T

A

C

O TA

AR

CZ

OL A O

RZ

ZP

LT

OL

Z C PO

TA

LS

E Z OS

A O SK

ZP SP

OL KA

PO PO

LS A

O

O

S

R

OS OL

ŚWIADEC WO SZKOLNE

................................................................................. .. ........................................

imię (imiona) i nazwisko

..............................................

data urodzenia

.............. ...............................

miejsce urodzenia

..............................................

numer PESEL

uczęszczał........ w roku szkolnym ................... .. /...................... do klasy . ...................................... ............................................................................. ...... ....................... . ................................................

(nazwa zasadniczej szkoły zawodowej)

............................................................................................. .............................................................. nr ......................... im. ......... ...... . ........... .................... ... .................................................................. ............................................................................................................................................................... w ..................................... ......................... woj. .................................................................................. i .......... otrzymał...... promocj...... do klasy ..............................

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.........................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

MEN-I/17a/2

Dziennik Ustaw

Nr 21a

– 24 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

zachowanie religia / etyka ................................................................ ................................................................

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ wiedza o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ podstawy przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................... biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................... chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. ................ ....................................

matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ............................................................ informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ....... ............. .......................................... wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ....... .......................................... edukacja dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..................... .................................... .. ...................... ...................................... ..................................................................................... ................ ........... ................................... .......................................................................... . ........ ............. .................................................. ......................................................................... ........... ................................................................ ..................................................................................... ............. .................................................. ............................................................ ............... ........ .. .. ........................................................ ........................................................ .. ......................... ................................................................ .................................................................... ................ ................................................................ ............................................... ... ............ .................... ................................................................ ........................................... ......... ................. ............. ................................................................ ............................................ ........................... ............ ................................................................ .............................................................................. .. ... ................................................................ .............................. .............................................. ....... ................................................................ ................................... .............. ................................. ................................................................ ................................... .............. ... .. ........................... ................................................................ .................... ................. .......... ................................... Dodatkowe zajęcia edukacyjne .............................. ............. .. ..................................... ................................................................ ............................................ ..... .................................. ................................................................ ..................................................................................... ................................................................ Indywidualny program lub tok nauki ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Szczególne osiągnięcia ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

WYCHOWAWCA KLASY .................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 22a

– 25 –

Poz. 384

str. 1

R E

S O I A

KA

EC

PO

AP

AR

EC P

A

L

C PO

AP LS

CZ OS

PO SK

ZP SP

OL KA

PO PO

LS AR

OS O I

SK RZ

SP

IT

KA Z C

PO T

A

C

O TA

AR

CZ

OL A O

RZ

ZP

LT

OL

Z C PO

TA

LS

E Z OS

A O SK

ZP SP

OL KA

PO PO

LS A

O

O

S

R

OS OL

ŚWIADEC WO SZKOLNE

................................................................................. .. ........................................

imię (imiona) i nazwisko

..............................................

data urodzenia

.............. ...............................

miejsce urodzenia

..............................................

numer PESEL

uczęszczał........ w roku szkolnym ................... .. /...................... do klasy . ...................................... ............................................................................. ...... ....................... . ................................................

(nazwa zasadniczej szkoły zawodowej)

............................................................................................. .............................................................. nr ......................... im. ......... ...... . ........... .................... ... .................................................................. ............................................................................................................................................................... w ..................................... ......................... woj. .................................................................................. i otrzymał...... promocję z wyróżnieniem do klasy ..............................

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.........................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

MEN-I/17a-w/2

Dziennik Ustaw

Nr 22a

– 26 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

zachowanie religia / etyka ................................................................ ................................................................

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ wiedza o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ podstawy przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................... biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................... chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ........... ....................................... fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ............ ........................................... matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................... .. ..................................... informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ...... ....... ..... .......................................... wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ....... .......................................... edukacja dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ............. ....... .................................... .. ...................... ...................................... ......................................................................... .......... ......... ...... ........... ................................... ..................................................................................... ............. .................................................. ......................................................................... ........... ................................................................ ..................................................................................... ............. .................................................. ............................................................ .... .......... ........ .. .. ........................................................ ........................................................ .. ..................... ... ................................................................ ............................................................... ..................... ................................................................ ............................................... ... ............ ..

.................. ................................................................ ........................................... ......................................... ................................................................ ................................................................... .............. .. ................................................................ ............................................. ...................... ............ ... ................................................................ .............................. ................... .................................. ................................................................ .................................... ................. ................ ............. ................................................................ ................................... .............. ... .. ........................... ................................................................ ................. .. ................. .......... ................................... Dodatkowe zajęcia edukacyjne .............................. ............. .. ..................................... ................................................................ ............................................ ..... .................................. ................................................................ ..................................................................................... ................................................................ Indywidualny program lub tok nauki ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Szczególne osiągnięcia ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

WYCHOWAWCA KLASY .................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 23a

– 27 –

Poz. 384

str. 1

R

O I

A

E

O

A

R

C

I

P

E Z

I A O

EC P

A

L

C PO

P LS

Z O

O S

P S

L K

O P

S A

S O

K R

P

I

KA Z

PO T

A

C

O TA

R

CZ

L A

Z

Z

T

O

C P

A

L

Z O

O S

P S

L K

PO P

LS A

O

O

S AR

S OL

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

.............................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

..............................................

data urodzenia

..............................................

miejsce urodzenia

..............................................

numer PESEL

ukończył.... w roku szkolnym .................... /.................... ...............................................................................................................................................................

(nazwa zasadniczej szkoły zawodowej)

............................................................................................................................................................... nr ......................... im. .......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... w ............................................................... woj. ..................................................................................

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.......................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego.

MEN-I/18a/2

Dziennik Ustaw

Nr 23a

– 28 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

zachowanie religia / etyka ................................................................ ................................................................

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ wiedza o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ podstawy przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................... biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................... chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ........... ....................................... fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ............ ........................................... matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................... .. ..................................... informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ...... ....... ..... .......................................... wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ edukacja dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ............. ....... .................................... ......................... ...................................... ......................................................................... .......... ......... ...................................................... .......................................................................... .......... ............. .................................................. ......................................................................... ........... ................................................................ ..................................................................................... ............. .................................................. ................................................................. .......... ........ .. ........................................................ ........................................................ .. ..................... ... ................................................................ ............................................................... ..................... ................................................................ ................................................... ............ .... ............... ................................................................ ........................................... ........................... ............. ................................................................ ................................................................... .............. .. ................................................................ ............................................. ...................... ......... ...... ................................................................ .............................. ...................................................... ................................................................ .................................... ................. ................ ............. ................................................................ ................................... .................. .............................. ................................................................ ................. .. ................. .......... ................................... Dodatkowe zajęcia edukacyjne .............................. ............. .. ..................................... ................................................................ ............................................. .... .................................. ................................................................ ...................................

.................................................. ................................................................ Indywidualny program lub tok nauki ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Szczególne osiągnięcia ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

WYCHOWAWCA KLASY .................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 24a

– 29 –

Poz. 384

str. 1

R E

S O I A

KA

EC

PO

AP

AR

EC P

A

L

C PO

AP LS

CZ OS

PO SK

ZP SP

OL KA

PO PO

LS AR

OS O I

SK RZ

SP

IT

KA Z C

PO T

A

C

O TA

AR

CZ

OL A O

RZ

ZP

LT

OL

Z C PO

TA

LS

E Z OS

A O SK

ZP SP

OL KA

PO PO

LS A

O

O

S

R

OS OL

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

.............................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

..............................................

data urodzenia

..............................................

miejsce urodzenia

..............................................

numer PESEL

ukończył.... z wyróżnieniem w roku szkolnym .................... /.................... ...............................................................................................................................................................

(nazwa zasadniczej szkoły zawodowej)

............................................................................................................................................................... nr ......................... im. .......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... w ............................................................... woj. ..................................................................................

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.......................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego.

MEN-I/18a-w/2

Dziennik Ustaw

Nr 24a

– 30 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

zachowanie religia / etyka ................................................................ ................................................................

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ wiedza o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ podstawy przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................

.............................. biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................... chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ ....................................... fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ............ ........................................... matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ............. .. ..................... ............... informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .............. ..... ........................ ................. wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... .......................................... edukacja dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ............ ............... ............................ .. .............................. .............................. ............................................................................... ..... ......... ...... ............................................... .......................................................................... .......... ............. .................................................. ......................................................................... ........... ................................................................ ............................................................................... ..... ............. .................................................. ............................................................ .... .......... ........ ... .... .................................................... ..................................................................................... ................................................................ ............................................................... ..................... ................................................................ ............................................... ... ............ .... ............... ................................................................ ....................................................................... ............. ................................................................ ................................................................... ................. ................................................................ ............................................. ...................... ......... ...... ................................................................ ................................................ .................................... ................................................................ .................................... .................................. ............. ................................................................ ................................... .............. ... .............................. ................................................................ .................... ................. .. ........ .................................. Dodatkowe zajęcia edukacyjne ............................. ............ ........................................ ................................................................ ............................................ ........................................ ................................................................ ..................................................................................... ................................................................ Indywidualny program lub tok nauki ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Szczególne osiągnięcia ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

WYCHOWAWCA KLASY .................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 27a

– 31 –

Poz. 384

str. 1

RZ

SP

IT

KA Z C

PO T P

AR

CZ

OL

PO

RZ

ZP

LT

OL

Z C PO

TA

LS

CZ OS

A

S

Z

S

A O SK

ZP SP

OL KA

PO PO

LS AR

OS OL

SK RZ

SP L T

KA ZE

PO TA

AR EC

OL AP

R

C

L

P

Z C P

L T PO

ZE

PO

TA O S

EC

OS

AP

SK

C P SP

PO

KA

PO PO

O S AR

OS OL

SK RZ

S

L

ŚWIAD CTWO SZKO NE

...................................................................................... ... ... ........ .....................

imię (imiona) i nazwisko

..............................................

data urodzenia

..............................................

miejsce urodzenia

............

numer PESEL

...........................

uczęszczał........ w roku szkolnym ..................... /................... .. do klasy ...... ................................. ........................................................................... ... ............................ ..................................................

(nazwa liceum ogólnokształcącego)

.............................................................. .... ....................................... ................................................... nr ......................... im. ..................... ............................... .... ............................................................ .................................................. ........................................ ................................................................... w .................................... .......................... woj. ....... .......................................................................... Realizował...... przedmioty: ......................... . ... ............. .......... ................. ................. ...... ................ ............. ................... .......................................................................... ..........................................................................

ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym i .......... otrzymał...... promocj...... do klasy ..............................

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.........................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

MEN-I/21a/2

Dziennik Ustaw

Nr 27a

– 32 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

zachowanie religia / etyka .................................................................. .................................................................. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o kulturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podstawy przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . edukacja dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................ ....... .... ................. ...................................................... ........... .... ............... .............................................. ........ ............................... przedmioty uzupełniające: .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................. ..........................................

........................ .................................................................. .................................................................. .................................................................. ............ ..................................................... ..................... ............................................ ........... .................................. ................... .................. . ............ ..... ..................... ......................... ........................................ . ...................... ......................................... ......... ...... ................................................. .................................................................. ................. ................................................ .................................................................. ....... .......................................................... .................................................................. .................................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................

Dodatkowe zajęcia edukacyjne ................ ........... ............. ................. .......................... ................................................................. ............................. .............. .......................................... ................................................................. ............................................. ......................................... ................................................................. Indywidualny program lub tok nauki ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... Szczególne osiągnięcia ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

WYCHOWAWCA KLASY .................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 28a

– 33 –

Poz. 384

str. 1

ZEC

OS O I AP

SKA

ECZ

S OL AP

KAR

R E

PO

I A

LS

EC POS

AP LSK

CZ OSP

PO SKA

CZP SPO

POL KAR

ZPO PO I

OLS AR

POS O I

LSK R E

OSP

I A

SK

Z C

SP

T P

KA

CZ

PO T PO

AR

CZP

O I

POL

RZ

ZPO

LT

OLS

RZ C POS

L TA

LSK

Z CZ OS

TA O SK

CZP SP

A OL KA

ZP

PO

OL

AR

PO

OL

LS

RZ

OS OL T

ŚWIADECTWO SZKO N

...................................................................................... ... .... ....... .....................

imię (imiona) i nazwisko

..............................................

data urodzenia

..............................................

miejsce urodzenia

. ............

numer PESEL

.. .....................

uczęszczał........ w roku szkolnym ..................... /...................... do klasy ...... ................................. ........................................................................... ................................... ...............................................

(nazwa liceum ogólnokształcącego)

................................................................... .................. ....................... ................................................ nr ......................... im. .................. ........ ......................... ....... ........................................................... ..................................................... .............................................................................

............................ w .................................... .......................... woj. .......... ....................................................................... Realizował...... przedmioty: ......................... . . .............. ........ .. ................. ....................... .............................. ................... .......................................................................... ..........................................................................

ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym i otrzymał...... promocję z wyróżnieniem do klasy ..............................

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.........................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

MEN-I/21a-w/2

Dziennik Ustaw

Nr 28a

– 34 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

zachowanie religia / etyka .................................................................. .................................................................. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o kulturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podstawy przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . edukacja dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................ ....... .... ................. ...................................................... ........... .... ............... .............................................. ........ ............................... przedmioty uzupełniające: .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ............ ..................................................... ..................... ............................................ ........... .................................. ................... .................. . ............ ..... ..................... ......................... ........................................ . ...................... ......................................... ......... ...... ................................................. .................................................................. ................. ................................................ .................................................................. ....... .......................................................... .................................................................. .................................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................

Dodatkowe zajęcia edukacyjne ................ ........... ............. ................. .......................... ................................................................. ............................. .............. .......................................... ................................................................. ............................................. ......................................... ................................................................. Indywidualny program lub tok nauki ............................

................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... Szczególne osiągnięcia ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

WYCHOWAWCA KLASY .................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 30a

– 35 –

Poz. 384

str. 1

RZ

SP L T

KA Z C

PO TA

AR E Z

OL A O

RZ

ZP

LT

OL

ZE

PO

TA

LS

E Z OS

A O SK

C

S

P

K

P SP

PO

KA

PO PO

O S AR

OS OL

SK RZ

SP L T

KA ZE

PO TA

AR EC

OL AP

RZ C P

L

P

Z

P

T PO

ZE

PO

TA O S

EC

OS

AP L K

CZ

SP

PO

KA

Z O PO

OL

AR

OS OL

L K RZ

SP L T

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

.................................................................................. .. .......................................

imię (imiona) i nazwisko

A

..............................................

data urodzenia

................ .............................

m ejsce urodzenia

..............................................

numer PESEL

ukończył.... w roku szkolnym .................... /.................... .............................................................................................................. ................................................

(nazwa liceum ogólnokształcącego)

................................................................ .... .............. .......................................................................... nr ......................... im. .............. .. ............ .... .............. .. .................................................................... ........................................ . ........................... .... ...... ............................................................................ w ........................... ... ................ .............. woj. .................................................................................. i realizował..... przedmioty: ................... .. ............. ........ ............................ .............................................. ....... .................... .......................................................................... ..........................................................................

ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. ........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr .....................................

m.p.

.......................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego.

MEN-I/23a/2

Dziennik Ustaw

Nr 30a

– 36 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

zachowanie religia / etyka .................................................................. .................................................................. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o kulturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podstawy przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . edukacja dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................ ....... .... ................. ...................................................... ........... .... ............... .............................................. ........ ............................... przedmioty uzupełniające: .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ............ ..................................................... ..................... ............................................ ........... .................................. ................... .................. . ............ ..... ..................... ......................... ........................................ . ...................... ......................................... ......... ...... ................................................. .................................................................. ................. ................................................ .................................................................. ....... .......................................................... .................................................................. .................................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................

Dodatkowe zajęcia edukacyjne ................ ........... ............. ................. .......................... ................................................................. ............................. .............. .......................................... ................................................................. ............................................. ......................................... ................................................................. Indywidualny program lub tok nauki ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... Szczególne osiągnięcia ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY .................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 31a

– 37 –

Poz. 384

str. 1

RZ

SP L T

KA Z C

PO TA

AR

ZE

PO

TA

LS

E Z OS

A O S

C

S

P

K

P SP

PO

KA

PO PO

O S AR

OS OL

SK RZ

SP L T

KA ZE

PO TA

AR EC

OL AP

RZ C

L

P

Z

P

T PO

ZE

PO

TA O S

EC

OS

AP L K

CZ

SP

PO

KA

Z O PO

OL

AR

OS OL

L K RZ

SP L

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

..................................................................................... ................ ......................

imię (imiona) i nazwisko

A

..............................................

data urodzenia

............... ... ........... ..... .....

miejsce urodzenia

..... ........................................

numer PESEL

ukończył.... z wyróżnieniem w roku szkolnym ........... ........ /.................... ................................................................ .. ......... ............................. . .................................................

(nazwa liceum ogólnokształcącego)

.......................................................... ........... ........................................................................................ nr ......................... im. ......... ....... . ........... .................. ....................................................................... ................................................ .............................................................................................................. w ........................ ............. .............. ......... woj. .................................................................................. i realizował.. .. przedmioty: ............................... ............. ............................ ........................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. ........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.......................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego.

MEN-I/23a-w/2

Dziennik Ustaw

Nr 31a

– 38 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

zachowanie religia / etyka .................................................................. .................................................................. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o kulturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podstawy przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . edukacja dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................ ....... .... ................. ...................................................... ........... .... ............... .............................................. ........ ............................... przedmioty uzupełniające: .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ............ ..................................................... ..................... ............................................ ........... .................................. ................... .................. . ............ ..... ..................... ......................... ........................................ . ...................... ......................................... ......... ...... ................................................. .................................................................. ................. ................................................ ..............

.................................................... ....... .......................................................... .................................................................. .................................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................

Dodatkowe zajęcia edukacyjne ................ ........... ............. ................. .......................... ................................................................. ............................. .............. .......................................... ................................................................. ............................................. ......................................... ................................................................. Indywidualny program lub tok nauki ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... Szczególne osiągnięcia ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

WYCHOWAWCA KLASY .................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 37a

– 39 –

Poz. 384

str. 1

RZ

P LT

A Z

O T

R E

L A

Z

Z

T

O

E

P

A O

C

O

AP

S

C P S

P

K

P SP

O

KA

O PO

S A

S O

K R

P L

A Z

O T

R E

L A

RZ C

LT P

Z

P

T PO

E Z O

A OL

C

O

P L

Z

S

O

K

O P

L

A

S O

K R

SP L

A

ŚW AD CTWO SZKOLNE

.......................................................................................... . ........ .....................

imię (imiona) i nazwisko

..............................................

data urodzenia

..............................................

miejsce urodzenia

................

numer PESEL

.....................

uczęszczał........ w roku szkolnym ..................... /...................... do klasy ........................................ ........................................................................... ... ............................ ..................................................

(nazwa technikum)

.............................................................. .... ........................................................................................... nr ......................... im. ..................... ............................... ...... ........................................................... .................................................. ........................................ ................................................................... w .................................... .. ....................... woj. .................................................................................. Realizował...... przedmioty: ......................... . .. ............. ....... .. ................. ..........................................................................

ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym i ......... otrzymał...... promocj...... do klasy ..............................

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.........................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

MEN-I/27a/2

Dziennik Ustaw

Nr 37a

– 40 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

zachowanie religia / etyka .

............................................................... ................................................................ Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o kulturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podstawy przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . edukacja dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................... ........... ..................................................................................... .......................................................... ....... .................. ......................................................... .... ...................... ..................................................... .............................. ................................................................. .... .............. ..................................................................................... ..................................... .... ......................................... .............................................. ...................... .... .......... ............................ .. ................. .. ...................... ......... .......................... ............. ........... ............................. ................... . .............. .... ............. .. .......................... ............... ........ ............................... ............................ ....................... ............. .............................................. .................................... ............................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .................................................................................... przedmioty uzupełniające: ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ............................................................... ............................................................... .......................... ..................................... ..... ................ .... .................................... ......................... .................... ............... .................. .. ......... .......................... ............... ................................................ .............................. .. . ............................ ...... ......................................................... ........... ..... ........ ..................................... .............. ................................................. .............. .. .............................................. .............. ................................................. ........ ....................................................... ................................................................ ................................................................ ............

.................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ............................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ .............................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 37a

– 41 –

Poz. 384

str. 3

Dodatkowe zajęcia edukacyjne ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Indywidualny program lub tok nauki ................................................................................................... ........................................................... .......................................................................................................... ........ ........................................... ........................................................................... ...... .............. ......... ............ ....... ..............................

Szczególne osiągnięcia ............................................................ .. .... .......................................................................................... .................................................... ............. ..................... ...................................................................... ...................................... ............................. ................ ........................................................................

WYCHOWAWCA KLASY .................................................................

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Dziennik Ustaw

Nr 37a

– 42 –

Poz. 384

str. 4

Dziennik Ustaw

Nr 38a

– 43 –

Poz. 384

str. 1

RZ

P LT

A Z

O T

R

E

P

A O

C

O

AP

S

C P S

P

K

P SP

O

KA

O PO

S A

S O

K R

P L

A Z

O T

R E

L A

RZ C

LT P

Z

P

T PO

E Z O

A OL

C

O

P L

Z

S

O

K

O P

L

A

S O

K R

SP L

A

ŚW AD CTWO SZKOLNE

.......................................................................................... . ........ .....................

imię (imiona) i nazwisko

..............................................

data urodzenia

..............................................

miejsce urodzenia

................

numer PESEL

.....................

uczęszczał........ w roku szkolnym ..................... /...................... do klasy ........................................ ........................................................................... ... ............................ ..................................................

(nazwa technikum)

.............................................................. .... ........................................................................................... nr ......................... im. ..................... ............................... ...... ........................................................... ..................................................

........................................ ................................................................... w .................................... .. ....................... woj. .................................................................................. Realizował...... przedmioty: ......................... . .. ............. ....... .. ................. ..........................................................................

ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym i otrzymał...... promocję z wyróżnieniem do klasy ..............................

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr ...................................

m.p.

.........................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

MEN-I/27a-w/2

Dziennik Ustaw

Nr 38a

– 44 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ

zachowanie religia / etyka ................................................................ ................................................................ Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o kulturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podstawy przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . edukacja dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................... ........... ..................................................................................... ..................................................................................... ...................................................... .. .... ...................... .................................................................................... ...................................................................... .............. ......................................... ........................ .................. ..................................... .... ........................ ................ ................................................. ........................ .......... ................................................. .. ...................... ......... .......................... .............. ........... ............................. ................... . ................. ............... .. .......................... ........................ ................. ............ .... ....................... ...................................... .............................................. ..................................... ............................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .................................................................................... przedmioty uzupełniające: ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ........

........................................................ ............................................................... ............................................................... .......... ..................................................... ...................... ......................................... . ......... ............. ................ .. ............... .................. ............. .......................... ........................ ....................................... .............................. .. . ............................ ...... .................... .................................... ........... .............. ..................................... .............. ................................................. ................................................................ ................................................................ ........ ....................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ............................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ .............................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 38a

– 45 –

Poz. 384

str. 3

Dodatkowe zajęcia edukacyjne ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Indywidualny program lub tok nauki ................................................................................................... ........................................................... .......................................................................................................... ........ ........................................... ........................................................................... ...... .............. ......... ............ ....... ..............................

Szczególne osiągnięcia ............................................................ .. .... .......................................................................................... .................................................... ............. ..................... ...................................................................... ...................................... ............................. ................ ........................................................................

WYCHOWAWCA KLASY .................................................................

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Dziennik Ustaw

Nr 38a

– 46 –

Poz. 384

str. 4

Dziennik Ustaw

Nr 39a

– 47 –

Poz. 384

str. 1

R E

S O I A

KA

EC

OL AP

AR

CZ

O I

PO

R E ZP

I A OL

E

P

A

L

C PO

AP LS

CZ OS

PO SK

ZP SP

OL KA

PO PO

LS AR

OS O I

SK RZ

SP

IT

KA Z C

P

T

A

C

O T P

AR

CZ

OL A O

RZ

ZP

LT

OL

Z C PO

TA

LS

CZ OS

A O SK

ZP SP

OL KA

PO PO

LS A

O

O

S AR

OS OL

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA TECHNIKUM

.................................................................................. .. .......................................

imię (imiona) i nazwisko

..............................................

data urodzenia

................ .............................

miejsce urodzenia

..............................................

numer PESEL

ukończył.... w roku szkolnym .................. . /.................... ............................................................................ ..................................................................................

(nazwa technikum)

................................................................ .... .............. .......................................................................... nr ......................... im. .............. .. ................................... .................................................................... ........................................ ...................................................................................................................... w ........................... ... ................ .. ........... woj. .................................................................................. i realizował..... przedmioty: ................... .. ............. ..................................... ..........................................................................

ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr .....................................

m.p.

.......................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego.

MEN-I/28a/2

Dziennik Ustaw

Nr 39a

– 48 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

zachowanie religia / etyka ................................................................ ................................................................ Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o kulturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podstawy przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . edukacja dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................... ........... ..................................................................................... ..................................................................................... ...................................................... .. .... ...................... .................................................................................... ...................................................................... .............. ......................................... ........................ .................. ..................................... .... ........................ ................ ................................................. ........................ .......... ................................................. .. ...................... ......... .......................... .............. ........... ............................. ................... . ................. ............... .. .......................... ........................ ................. ............ .... ....................... ...................................... .............................................. ..................................... ............................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ...

.................................................................................. ..................................................................................... ..................................................................................... .................................................................................... przedmioty uzupełniające: ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ............................................................... ............................................................... .......... ..................................................... ...................... ......................................... . ......... ............. ................ .. ............... .................. ............. .......................... ........................ ....................................... .............................. .. . ............................ ...... .................... .................................... ........... .............. ..................................... .............. ................................................. ................................................................ ................................................................ ........ ....................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ............................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ .............................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 39a

– 49 –

Poz. 384

str. 3

Dodatkowe zajęcia edukacyjne ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Indywidualny program lub tok nauki ................................................................................................... ........................................................... .......................................................................................................... ........ ........................................... ........................................................................... ...... .............. ......... ............ ....... ..............................

Szczególne osiągnięcia ............................................................ .. .... .......................................................................................... .................................................... ............. ..................... ...................................................................... ...................................... ............................. ................ ........................................................................

WYCHOWAWCA KLASY .................................................................

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Dziennik Ustaw

Nr 39a

– 50 –

Poz. 384

str. 4

Dziennik Ustaw

Nr 40a

– 51 –

Poz. 384

str. 1

Z

PO T

AR E

O TA

R

E Z

A O

C

O

P L

Z

S

O

K

Z O P

OL

A

OS O

L

R

O

OL

S

RZ

P L

A Z

O T

R E

L A

Z C

T P

E Z

A O

EC P

AP L

C

O

P LS

Z OS

O S

P S

L K

O

O

S A

S

L

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA TECHNIKUM

.................................................................................. .. ................ ......................

imię (imiona) i nazwisko

..............................................

data urodzenia

................ . ...........................

miejsce urodzenia

..............................................

numer PESEL

ukończył.... z wyróżnieniem w roku szkolnym .... ...... ........ /. .................. ................................................................................. ............................ ................................................

(nazwa technikum)

............................................................. .. ................... .......................................................................... nr ......................... im. .............. .. ............ .... .............. .. .................................................................... ........................................ .... ................................... ............................................................................ w ........................... ....................... ........... woj. .................................................................................. i realizował..... przedmioty: ................. . . .............. ...................................... ..........................................................................

ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

........................................................................., dnia .................................................. .................. r.

(miejscowość)

Nr .....................................

m.p.

.......................................................

(pieczęć i podpis dyrektora)

Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego.

MEN-I/28a-w/2

Dziennik Ustaw

Nr 40a

– 52 –

Poz. 384

str. 2

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ

zachowanie religia / etyka ................................................................ ................................................................ Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . język ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o kulturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiedza o społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podstawy przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . biologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fizyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . matematyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . informatyka . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . wychowanie fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . edukacja dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................... ........... ..................................................................................... ..................................................................................... ...................................................... .. .... ...................... .................................................................................... ...................................................................... .............. ......................................... ........................ .................. ..................................... .... ........................ ................ ....

............................................. ........................ .......... ................................................. .. ...................... ......... .......................... .............. ........... ............................. ................... . ................. ............... .. .......................... ........................ ................. ............ .... ....................... ...................................... .............................................. ..................................... ............................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .................................................................................... przedmioty uzupełniające: ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ............................................................... ............................................................... .......... ..................................................... ...................... ......................................... . ......... ............. ................ .. ............... .................. ............. .......................... ........................ ....................................... .............................. .. . ............................ ...... .................... .................................... ........... .............. ..................................... .............. ................................................. ................................................................ ................................................................ ........ ....................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ............................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ .............................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................

Dziennik Ustaw

Nr 40a

– 53 –

Poz. 384

str. 3

Dodatkowe zajęcia edukacyjne ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Indywidualny program lub tok nauki .......

........................................................................................................................................................ .......................................................................... .............................. ..................................................... ........................................................................... ...... ............. ......... ....................................................

Szczególne osiągnięcia ......................................................... .. ....................... .......................................................................... ..................................................... .................................. ...................................................................... ....................................... ......................................................................................................................

WYCHOWAWCA KLASY .................................................................

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Dziennik Ustaw

Nr 40a

– 54 –

Poz. 384

str. 4

Dziennik Ustaw

Nr 53a

– 55 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ................................................................................................... ............................................................................................................. pod nr ..................................................................................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

............................................................................

(nazwa szkoły)

............................................................................ ............................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... / .........................

do klasy ......................................................................... Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem .......................... Adres zamieszkania ucznia .................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą .................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..........................

........................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ...........................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) klasy I-III: a) zachowanie, zajęcia edukacyjne: ocena opisowa, b) religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny;

2) klasy IV-VI: a) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne, b) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/37a/2

Dziennik Ustaw

Nr 53a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 56 –

Poz. 384

str. 2

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2 3

Religia / etyka Edukacja wczesnoszkolna

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 4

5

Szczególne osiągnięcia Liczba opu szczo nych godzin ogółem w tym nie usprawiedli wionych

6

7

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

8

Dziennik Ustaw

Nr 53a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 57 –

Poz. 384

str. 3

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2 3

Religia / etyka Edukacja wczesnoszkolna

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 4

5

Szczególne osiągnięcia Liczba opu szczo nych godzin ogółem w tym nie usprawiedli wionych

6

7

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

8

Dziennik Ustaw

Nr 53a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 58 –

Poz. 384

str. 4

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2 3

Religia / etyka Edukacja wczesnoszkolna

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 4

5

Szczególne osiągnięcia Liczba opu szczo nych godzin ogółem w tym nie usprawiedli wionych

6

7

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

8

Dziennik Ustaw

Nr 53a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 59 –

Poz. 384

str. 5

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2 3

Religia / etyka Edukacja wczesnoszkolna

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 4

5

Szczególne osiągnięcia Liczba opu szczo nych godzin ogółem w tym nie usprawiedli wionych

6

7

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

8

Dziennik Ustaw

Nr 53a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 60 –

Poz. 384

str. 6

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2 Zachowanie Religia / etyka

Wyniki klasyfikacji rocznej

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Język polski Język .................... Muzyka Plastyka Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Zajęcia komputerowe Zajęcia techniczne Wychowanie fizyczne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

16 17 18

19

Szczególne osiągnięcia

20

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

21

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

22

23

Dziennik Ustaw

Nr 53a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 61 –

Poz. 384

str. 7

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2 Zachowanie Religia / etyka

Wyniki klasyfikacji .........................

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Język polski Język .................... Muzyka Plastyka Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Zajęcia komputerowe Zajęcia techniczne Wychowanie fizyczne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

16 17 18

19

Szczególne osiągnięcia

20

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

21

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

22

23

Dziennik Ustaw

Nr 53a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 62 –

Poz. 384

str. 8

Wyniki klasyfikacji .........................

1 2 Zachowanie Religia / etyka

Wyniki klasyfikacji .........................

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Język polski Język .................... Muzyka Plastyka Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Zajęcia komputerowe Zajęcia techniczne Wychowanie fizyczne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

16 17 18

19

Szczególne osiągnięcia

20

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

21

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

22

23 24

Dziennik Ustaw

Nr 54a

– 63 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ......................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ pod nr .............................................................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

ARKUSZ OCEN UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

.................................................................................................

(nazwa szkoły)

................................................................................................. .................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... / .........................

do klasy ......................................................................... Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem .......................... Adres zamieszkania ucznia .................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym ..............................

................................................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą .................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ............................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie, zajęcia edukacyjne: ocena opisowa;

2) religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/38a/2

Dziennik Ustaw

Nr 54a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 64 –

Poz. 384

str. 2

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2 3

Religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 4

5

Szczególne osiągnięcia Liczba opu szczo nych godzin ogółem w tym nie usprawiedli wionych

6

7

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

8

Dziennik Ustaw

Nr 54a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 65 –

Poz. 384

str. 3

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2 3

Religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 4

5

Szczególne osiągnięcia Liczba opu szczo nych godzin ogółem w tym nie usprawiedli wionych

6

7

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

8

Dziennik Ustaw

Nr 54a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 66 –

Poz. 384

str. 4

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2 3

Religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 4

5

Szczególne osiągnięcia Liczba opu szczo nych godzin ogółem w tym nie usprawiedli wionych

6

7

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

8

Dziennik Ustaw

Nr 54a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 67 –

Poz. 384

str. 5

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2 3

Religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 4

5

Szczególne osiągnięcia Liczba opu szczo nych godzin ogółem w tym nie usprawiedli wionych

6

7

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

8

Dziennik Ustaw

Nr 54a

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 68 –

Poz. 384

str. 6

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

Wyniki klasyfikacji rocznej

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie w środowisku

4

Muzyka z rytmiką

5

Plastyka

6

Technika

7

Wychowanie fizyczne

8

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

9 10 11 12 13

14

Szczególne osiągnięcia

15

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

16

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

17

Dziennik Ustaw

Nr 54a

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 69 –

Poz. 384

str. 7

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

Wyniki klasyfikacji .........................

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie w środowisku

4

Muzyka z rytmiką

5

Plastyka

6

Technika

7

Wychowanie fizyczne

8

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

9 10 11 12 13

14

Szczególne osiągnięcia

15

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

16

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

17

Dziennik Ustaw

Nr 54a

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 70 –

Poz. 384

str. 8

Wyniki klasyfikacji .........................

1 Zachowanie

Wyniki klasyfikacji .........................

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie w środowisku

4

Muzyka z rytmiką

5

Plastyka

6

Technika

7

Wychowanie fizyczne

8

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

9 10 11 12 13

14

Szczególne osiągnięcia

15

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

16

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

17

Dziennik Ustaw

Nr 55a

– 71 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ................................................................................................... ............................................................................................................. pod nr ..................................................................................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

ARKUSZ OCEN UCZNIA GIMNAZJUM

............................................................................

(nazwa szkoły)

............................................................................ ............................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... / .........................

do klasy ......................................................................... Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem .......................... Adres zamieszkania ucznia .................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki .

....................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą .................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach .................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Uczeń / Uczennica brał.... udział w realizacji projektu edukacyjnego: .................................................................................

(temat projektu edukacyjnego / rok szkolny)

................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ...........................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ........................................................................................................................................... (data i podpis dyrektora szkoły) Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. (data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/39a/2

Dziennik Ustaw

Nr 55a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 72 –

Poz. 384

str. 2

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Zachowanie Religia / etyka

Wyniki klasyfikacji rocznej

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Język polski Język .................... Język .................... Muzyka Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

23 24 25

26

Szczególne osiągnięcia

27

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

28

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

29

30

Dziennik Ustaw

Nr 55a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 73 –

Poz. 384

str. 3

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Zachowanie Religia / etyka

Wyniki klasyfikacji .........................

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Język polski Język .................... Język .................... Muzyka Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

23 24 25

26

Szczególne osiągnięcia

27

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

28

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

29

30

Dziennik Ustaw

Nr 55a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 74 –

Poz. 384

str. 4

Wyniki klasyfikacji .........................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Zachowanie Religia / etyka

Wyniki klasyfikacji .........................

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Język polski Język .................... Język .................... Muzyka Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

23 24 25 26

Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczo nych godzin ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

27

28

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen Wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

29

30 31

Dziennik Ustaw

Nr 56a

– 75 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

ARKUSZ OCEN UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU (pieczęć podłużna szkoły) UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCEGO DO GIMNAZJUM Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych

prowadzonej przez ......................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ pod nr .............................................................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

.................................................................................................

(nazwa szkoły)

................................................................................................. .................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

................................................................................................................................................................................................. Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... / .........................

do klasy ......................................................................... Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem .......................... Adres zamieszkania ucznia .................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym .............................................................

................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą .................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach .................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Uczeń / Uczennica brał.... udział w realizacji projektu edukacyjnego: .................................................................................

(temat projektu edukacyjnego / rok szkolny)

................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ...........................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ........................................................................................................................................... (data i podpis dyrektora szkoły) Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. (data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie, zajęcia edukacyjne: ocena opisowa;

2) religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/40a/2

Dziennik Ustaw

Nr 56a

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 76 –

Poz. 384

str. 2

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

Wyniki klasyfikacji rocznej

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie w środowisku

4

Plastyka

5

Technika

6

Muzyka z rytmiką

7

Wychowanie fizyczne

8

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

9 10 11 12 13

14

Szczególne osiągnięcia

15

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

16

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

17

Dziennik Ustaw

Nr 56a

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 77 –

Poz. 384

str. 3

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

Wyniki klasyfikacji ....................

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie w środowisku

4

Plastyka

5

Technika

6

Muzyka z rytmiką

7

Wychowanie fizyczne

8

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

9 10 11 12 13

14

Szczególne osiągnięcia

15

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

16

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

17

Dziennik Ustaw

Nr 56a

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 78 –

Poz. 384

str. 4

Wyniki klasyfikacji ....................

1 Zachowanie

Wyniki klasyfikacji ....................

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie w środowisku

4

Plastyka

5

Technika

6

Muzyka z rytmiką

7

Wychowanie fizyczne

8

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

9 10 11 12 13

14

Szczególne osiągnięcia

15

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

16

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

17

Dziennik Ustaw

Nr 57a

– 79 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

ARKUSZ OCEN UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ....................................................................................................................... pod nr ............................... . Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ................................................................................................. ............................... decyzją nr ....................... z dnia ...................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

.........................................................................

(nazwa szkoły)

......................................................................... .........................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ........................ / .........................

do klasy ......................................................................... Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem .......................... Adres zamieszkania ucznia .................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym ................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ............................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie, zajęcia edukacyjne: ocena opisowa;

2) religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/41a/2

Dziennik Ustaw

Nr 57a

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 80 –

Poz. 384

str. 2

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

Wyniki klasyfikacji rocznej

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie osobiste i społeczne

4

Wychowanie fizyczne

5

Przysposobienie do pracy

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

6 7 8

9

Szczególne osiągnięcia

10

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

11

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

12

Dziennik Ustaw

Nr 57a

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 81 –

Poz. 384

str. 3

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

Wyniki klasyfikacji .........................

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie osobiste i społeczne

4

Wychowanie fizyczne

5

Przysposobienie do pracy

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

6 7 8

9

Szczególne osiągnięcia

10

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

11

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

12

Dziennik Ustaw

Nr 57a

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 82 –

Poz. 384

str. 4

Wyniki klasyfikacji .........................

1 Zachowanie

Wyniki klasyfikacji .........................

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie osobiste i społeczne

4

Wychowanie fizyczne

5

Przysposobienie do pracy

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

6 7 8

9

Szczególne osiągnięcia

10

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

11

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

12

Dziennik Ustaw

Nr 57a

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Rok szkolny Ocena

Klasa

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia praktyczne Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

– 83 –

str. 5

Poz. 384

Dziennik Ustaw

Nr 58a

– 84 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

ARKUSZ OCEN UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ....................................................................................................................... pod nr ............................... . Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ................................................................................................. ............................... decyzją nr ....................... z dnia ...................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

.........................................................................

(nazwa szkoły)

......................................................................... .........................................................................

................................................................................................................................................................................................. imię (imiona) i nazwisko Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL do klasy ....................................... Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem ....................................... Adres zamieszkania ucznia ..................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... / .........................

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o spełnianiu obowiązku nauki poza szkołą ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ..........................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/42a/2

Dziennik Ustaw

Nr 58a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 85 –

Poz. 384

str. 2

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Zachowanie Religia / etyka

Wyniki klasyfikacji rocznej

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

przedmioty uzupełniające:

22 23 24 25

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

26 27 28 29 30

Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczo nych godzin ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

31

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

32

33

Dziennik Ustaw

Nr 58a

– 86 –

Poz. 384

str. 3

Lp.

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Wyniki klasyfikacji .........................

Wyniki klasyfikacji .........................

31

32

33

Dziennik Ustaw

Nr 58a

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 87 –

Poz. 384

str. 4

Wyniki klasyfikacji .........................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Zachowanie Religia / etyka

Wyniki klasyfikacji .........................

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

przedmioty uzupełniające:

22 23 24 25

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

26 27 28 29 30

Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczo nych godzin ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

31

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

32

33

Dziennik Ustaw

Nr 60a

– 88 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

ARKUSZ OCEN UCZNIA TECHNIKUM

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ....................................................................................................................... pod nr ............................... . Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ................................................................................................. ............................... decyzją nr ....................... z dnia ...................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

......................................................................... (nazwa szkoły) ......................................................................... .........................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL do klasy ................................. w zawodzie ............................................................................................................................................................................. Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem ................................. Adres zamieszkania ucznia ..................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... /.........................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ...........

............................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ............................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/44a/2

Nr 60a

Dziennik Ustaw

Lp. Wyniki klasyfikacji rocznej Wyniki klasyfikacji rocznej Wyniki klasyfikacji rocznej

Rok szkolny Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2

Zachowanie Religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

– 89 –

str. 2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Poz. 384

Dziennik Ustaw

Nr 60a

31 32 33 34 35

przedmioty uzupełniające:

36 37

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

38 39

40

Szczególne osiągnięcia

41

ogółem

Liczba opuszczonych godzin

– 90 –

w tym nieusprawiedliwionych

42

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data)

43

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły

44

Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

45

Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

str. 3

Poz. 384

Nr 60a

Dziennik Ustaw

Lp.

Rok szkolny Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

Wyniki klasyfikacji .................... Wyniki klasyfikacji .................... Wyniki klasyfikacji .................... Wyniki klasyfikacji ....................

1 2

Zachowanie Religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

– 91 –

str. 4

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Poz. 384

Dziennik Ustaw

Nr 60a

31 32 33 34 35

przedmioty uzupełniające:

36 37

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

38 39

40

Szczególne osiągnięcia

41

ogółem

Liczba opuszczonych godzin

– 92 –

w tym nieusprawiedliwionych

42

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data)

43

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły

44

Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

45

Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

str. 5

Poz. 384

Dziennik Ustaw

Nr 60a

– 93 –

Poz. 384

str. 6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / PRAKTYKA ZAWODOWA

Rok szkolny Klasa Nazwa i adres jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia lub praktyka Rodzaj zajęć Data i podpis osoby Liczba Ocena wypełniającej godzin arkusz ocen

Dziennik Ustaw

Nr 61a

– 94 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ....................................................................................................................... pod nr ............................... . Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ................................................................................................. ............................... decyzją nr ....................... z dnia ...................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

ARKUSZ OCEN UCZNIA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

......................................................................... (nazwa szkoły) ......................................................................... .........................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL do klasy ................................. w zawodzie ............................................................................................................................................................................. Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem ................................. Adres zamieszkania ucznia ..................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... /.........................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ............................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN-I/45a/2

Nr 61a

Dziennik Ustaw

Lp. Wyniki klasyfikacji rocznej Wyniki klasyfikacji rocznej Wyniki klasyfikacji ....................

Rok szkolny Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

Wyniki klasyfikacji rocznej

1

Zachowanie

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3

4

5

6

7

8 9

10

– 95 –

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22

23

24 str. 2

25

26

Poz. 384

Dziennik Ustaw

Nr 61a

27 28 29 30 31 32 33 34

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

35 36

37

Szczególne osiągnięcia

38

ogółem

Liczba opuszczonych godzin

– 96 –

w tym nieusprawiedliwionych

39

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data)

40

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły

41

Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

42

Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

str. 3

Poz. 384

Nr 61a

Dziennik Ustaw

Lp.

Rok szkolny Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

Wyniki klasyfikacji .................... Wyniki klasyfikacji .................... Wyniki klasyfikacji .................... Wyniki klasyfikacji ....................

1

Zachowanie

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3

4

5

6

7

8

9

10

– 97 –

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22

23

24 str. 4

25

26

Poz. 384

Dziennik Ustaw

Nr 61a

27 28 29 30 31 32 33 34

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

35 36

37

Szczególne osiągnięcia

38

ogółem

Liczba opuszczonych godzin

– 98 –

w tym nieusprawiedliwionych

39

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data)

40

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły

41

Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

42

Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

str. 5

Poz. 384

Dziennik Ustaw

Nr 61a

– 99 –

Poz. 384

str. 6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / PRAKTYKA ZAWODOWA

Rok szkolny Nazwa i adres jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia lub praktyka Rodzaj zajęć Data i podpis osoby Liczba Ocena wypełniającej godzin arkusz ocen

Klasa

Dziennik Ustaw

Nr 62a

– 100 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ

.........................................................................

(nazwa szkoły)

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ....................................................................................................................... pod nr ............................... . Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ................................................................................................. ............................... decyzją nr ....................... z dnia ...................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

......................................................................... .........................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... / .........................

na semestr ............................................................................................................................................................................... w zawodzie ............................................................................................................................................................................. Wpisan.......... do księgi uczniów / słuchaczy pod numerem ....................................... Adres zamieszkania ucznia / słuchacza .................................................................................................................................. Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania (dotyczy rodziców uczniów/słuchaczy niepełnoletnich) ................ ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania indeksu ............................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy / opiekuna klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/46a/2

Dziennik Ustaw

Nr 62a

Rok szkolny Semestr (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 101 –

Poz. 384

str. 2

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczo nych godzin ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

Wyniki klasyfikacji semestralnej

Wyniki klasyfikacji semestralnej

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

30

31

32 33

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

Dziennik Ustaw

Nr 62a

Rok szkolny Semestr (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 102 –

Poz. 384

str. 3

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczo nych godzin ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

Wyniki klasyfikacji .........................

Wyniki klasyfikacji .........................

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

30

31

32 33

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

Dziennik Ustaw

Nr 62a

Rok szkolny Semestr (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 103 –

Poz. 384

str. 4

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczo nych godzin ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

Wyniki klasyfikacji .........................

Wyniki klasyfikacji .........................

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

30

31

32 33

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

Dziennik Ustaw

Nr 62a

Rok szkolny Semestr (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 104 –

Poz. 384

str. 5

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczo nych godzin ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

Wyniki klasyfikacji .........................

Wyniki klasyfikacji .........................

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

30

31

32 33

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

Dziennik Ustaw

Nr 62a

– 105 –

Poz. 384

str. 6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / PRAKTYKA ZAWODOWA

Rok szkolny Nazwa i adres jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia lub praktyka Rodzaj zajęć Data i podpis osoby Liczba wypełniającej godzin Ocena arkusz ocen

Semestr

Dziennik Ustaw

Nr 63a

– 106 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

ARKUSZ OCEN SŁUCHACZA SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

.........................................................................

(nazwa szkoły)

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ....................................................................................................................... pod nr ............................... . Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ................................................................................................. ............................... decyzją nr ....................... z dnia ...................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

......................................................................... .........................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... /.........................

na semestr ............................................................................................................................................................................... Wpisan.......... do księgi słuchaczy pod numerem ....................................... Adres zamieszkania słuchacza ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania (dotyczy rodziców słuchaczy niepełnoletnich) .............................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania indeksu ............................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis opiekuna klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ............................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/47a/2

Dziennik Ustaw

Nr 63a

Rok szkolny Lp.

– 107 –

Poz. 384

str. 2

................ /...............

Wyniki egzaminów semestralnych

Semestr (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przedmioty uzupełniające: 18 19 20

Część pisemna Część ustna

Ocena łączna Część pisemna Część ustna

Ocena łączna

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

21 22 23 24 25 26

Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczonych godzin

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

27

28

Dziennik Ustaw

Nr 63a

Rok szkolny Lp.

– 108 –

Poz. 384

str. 3

................ /...............

Wyniki egzaminów semestralnych

Semestr (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przedmioty uzupełniające: 18 19 20

Część pisemna Część ustna

Ocena łączna Część pisemna Część ustna

Ocena łączna

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

21 22 23 24 25 26

Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczonych godzin

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

27

28

Dziennik Ustaw

Nr 63a

Rok szkolny Lp.

– 109 –

Poz. 384

str. 4

................ /...............

Wyniki egzaminów semestralnych

Semestr (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przedmioty uzupełniające: 18 19 20

Część pisemna Część ustna

Ocena łączna Część pisemna Część ustna

Ocena łączna

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

21 22 23 24 25 26

Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczonych godzin

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

27

28

Dziennik Ustaw

Nr 63a

Rok szkolny Lp.

– 110 –

Poz. 384

str. 5

................ /...............

Wyniki egzaminów semestralnych

Semestr (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przedmioty uzupełniające: 18 19 20

Część pisemna Część ustna

Ocena łączna Część pisemna Część ustna

Ocena łączna

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

21 22 23 24 25 26

Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczonych godzin

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

27

28

Dziennik Ustaw

Nr 63a

Rok szkolny Lp.

– 111 –

Poz. 384

str. 6

................ /...............

Wyniki egzaminów semestralnych

Semestr (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przedmioty uzupełniające: 18 19 20 Dodatkowe zajęcia edukacyjne 21 22 23 24 25 26 Szczególne osiągnięcia: Liczba opuszczonych godzin

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

Część pisemna

Część ustna

Ocena łączna

27

28 29 30

Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen Wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

Dziennik Ustaw

Nr 63b

– 112 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ................................................................................................... ............................................................................................................. pod nr ..................................................................................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

ARKUSZ OCEN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

............................................................................

(nazwa szkoły)

............................................................................ ............................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... / .........................

do klasy ......................................................................... Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem .......................... Adres zamieszkania ucznia .................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą .................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ...........................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) klasy I-III: a) zachowanie, zajęcia edukacyjne: ocena opisowa, b) religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny;

2) klasy IV-VI: a) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne, b) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/37b/2

Dziennik Ustaw

Nr 63b

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 113 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2 3

Religia / etyka Edukacja wczesnoszkolna

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 4

5

Szczególne osiągnięcia Liczba opu szczo nych godzin ogółem w tym nie usprawiedli wionych

6

7

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

8

Dziennik Ustaw

Nr 63b

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 114 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2 Zachowanie Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Język polski Język .................... Muzyka Plastyka Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Zajęcia komputerowe Zajęcia techniczne Wychowanie fizyczne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

16 17 18

19

Szczególne osiągnięcia

20

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

21

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

22

23

Dziennik Ustaw

Nr 53 63b

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 115 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2 Zachowanie Religia / etyka

Wyniki klasyfikacji końcowej

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Język polski Język .................... Muzyka Plastyka Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Zajęcia komputerowe Zajęcia techniczne Wychowanie fizyczne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

16 17 18

19

Szczególne osiągnięcia

20

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

21

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

22

23 24

Dziennik Ustaw

Nr 63c

– 116 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ......................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ pod nr .............................................................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

ARKUSZ OCEN UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

.................................................................................................

(nazwa szkoły)

................................................................................................. .................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... / .........................

do klasy ......................................................................... Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem .......................... Adres zamieszkania ucznia .................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym ................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą .................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ............................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie, zajęcia edukacyjne: ocena opisowa;

2) religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/38b/2

Dziennik Ustaw

Nr 63c

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp.

– 117 –

Poz. 384

str. ....

Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2 3

Religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne 4

5

Szczególne osiągnięcia Liczba opu szczo nych godzin ogółem w tym nie usprawiedli wionych

6

7

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

8

Dziennik Ustaw

Nr 63c

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 118 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie w środowisku

4

Muzyka z rytmiką

5

Plastyka

6

Technika

7

Wychowanie fizyczne

8

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

9 10 11 12 13

14

Szczególne osiągnięcia

15

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

16

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

17

Dziennik Ustaw

Nr 63c

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 119 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

Wyniki klasyfikacji końcowej

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie w środowisku

4

Muzyka z rytmiką

5

Plastyka

6

Technika

7

Wychowanie fizyczne

8

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

9 10 11 12 13

14

Szczególne osiągnięcia

15

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

16

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

17

Dziennik Ustaw

Nr 63d

– 120 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ................................................................................................... ............................................................................................................. pod nr ..................................................................................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

ARKUSZ OCEN UCZNIA GIMNAZJUM

............................................................................

(nazwa szkoły)

............................................................................ ............................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... / .........................

do klasy ......................................................................... Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem .......................... Adres zamieszkania ucznia .................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą .................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach .................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Uczeń / Uczennica brał.... udział w realizacji projektu edukacyjnego: .................................................................................

(temat projektu edukacyjnego / rok szkolny)

................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ...........................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ........................................................................................................................................... (data i podpis dyrektora szkoły) Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. (data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/39b/2

Dziennik Ustaw

Nr 63d

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 121 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Zachowanie Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Język polski Język .................... Język .................... Muzyka Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

23 24 25

26

Szczególne osiągnięcia

27

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

28

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

29

30

Dziennik Ustaw

Nr 63d

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 122 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Zachowanie Religia / etyka

Wyniki klasyfikacji końcowej

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Język polski Język .................... Język .................... Muzyka Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

23 24 25 26

Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczo nych godzin ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

27

28

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen Wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

29

30 31

Dziennik Ustaw

Nr 63e

– 123 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

ARKUSZ OCEN UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU (pieczęć podłużna szkoły) UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCEGO DO GIMNAZJUM Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych

prowadzonej przez ......................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ pod nr .............................................................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

.................................................................................................

(nazwa szkoły)

................................................................................................. .................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

................................................................................................................................................................................................. Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... / .........................

do klasy ......................................................................... Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem .......................... Adres zamieszkania ucznia .................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym .................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą .................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach .................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Uczeń / Uczennica brał.... udział w realizacji projektu edukacyjnego: .................................................................................

(temat projektu edukacyjnego / rok szkolny)

................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ...........................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ........................................................................................................................................... (data i podpis dyrektora szkoły) Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. (data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie, zajęcia edukacyjne: ocena opisowa;

2) religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/40b/2

Dziennik Ustaw

Nr 63e

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 124 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie w środowisku

4

Plastyka

5

Technika

6

Muzyka z rytmiką

7

Wychowanie fizyczne

8

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

9 10 11 12 13

14

Szczególne osiągnięcia

15

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

16

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

17

Dziennik Ustaw

Nr 63e

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 125 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

Wyniki klasyfikacji końcowej

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie w środowisku

4

Plastyka

5

Technika

6

Muzyka z rytmiką

7

Wychowanie fizyczne

8

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

9 10 11 12 13

14

Szczególne osiągnięcia

15

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

16

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

17

Dziennik Ustaw

Nr 63f

– 126 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

ARKUSZ OCEN UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ....................................................................................................................... pod nr ............................... . Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ................................................................................................. ............................... decyzją nr ....................... z dnia ...................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

.........................................................................

(nazwa szkoły)

......................................................................... .........................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ........................ / .........................

do klasy ......................................................................... Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem .......................... Adres zamieszkania ucznia .................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym ................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ............................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie, zajęcia edukacyjne: ocena opisowa;

2) religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/41b/2

Dziennik Ustaw

Nr 63f

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 127 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie osobiste i społeczne

4

Wychowanie fizyczne

5

Przysposobienie do pracy

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

6 7 8

9

Szczególne osiągnięcia

10

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

11

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

12

Dziennik Ustaw

Nr 63f

Rok szkolny Lp. Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 128 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 Zachowanie

Wyniki klasyfikacji końcowej

2

Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

3 Funkcjonowanie osobiste i społeczne

4

Wychowanie fizyczne

5

Przysposobienie do pracy

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

6 7 8

9

Szczególne osiągnięcia

10

Liczba opuszczo nych godzin

ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

11

Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

12

Dziennik Ustaw

Nr 63f

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Rok szkolny Ocena

Klasa

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia praktyczne Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

– 129 –

str. ....

Poz. 384

Dziennik Ustaw

Nr 63g

– 130 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

ARKUSZ OCEN UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ....................................................................................................................... pod nr ............................... . Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ................................................................................................. ............................... decyzją nr ....................... z dnia ...................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

.........................................................................

(nazwa szkoły)

......................................................................... .........................................................................

................................................................................................................................................................................................. imię (imiona) i nazwisko Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL do klasy ....................................... Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem ....................................... Adres zamieszkania ucznia ..................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... / .........................

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o spełnianiu obowiązku nauki poza szkołą ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ..........................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/42b/2

Dziennik Ustaw

Nr 63g

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 131 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Zachowanie Religia / etyka

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

przedmioty uzupełniające:

22 23 24 25

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

26 27 28 29 30

Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczo nych godzin ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

31

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

32

33

Dziennik Ustaw

Nr 63g

Rok szkolny Klasa (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 132 –

Poz. 384

str. ....

Wyniki klasyfikacji rocznej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Zachowanie Religia / etyka

Wyniki klasyfikacji końcowej

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

przedmioty uzupełniające:

22 23 24 25

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

26 27 28 29 30

Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczo nych godzin ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

31

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

32

33

Dziennik Ustaw

Nr 63h

– 133 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

ARKUSZ OCEN UCZNIA TECHNIKUM

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ....................................................................................................................... pod nr ............................... . Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ................................................................................................. ............................... decyzją nr ....................... z dnia ...................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

......................................................................... (nazwa szkoły) ......................................................................... .........................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .........................................................................................

..... numer PESEL do klasy ................................. w zawodzie ............................................................................................................................................................................. Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem ................................. Adres zamieszkania ucznia ..................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... /.........................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ............................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/44b/2

Dziennik Ustaw

Nr 63h Rok szkolny Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym Wyniki klasyfikacji rocznej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 przedmioty uzupełniające: 36 37 Dodatkowe zajęcia edukacyjne 38 39 40 Szczególne osiągnięcia Zachowanie Religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

– 134 –

Poz. 384

str. ....

Lp.

41

Liczba opuszczonych godzin

ogółem w tym nieusprawiedliwionych

42

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

43

44 45

Dziennik Ustaw

Nr 63h Rok szkolny Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym Wyniki klasyfikacji rocznej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 przedmioty uzupełniające: 36 37 Dodatkowe zajęcia edukacyjne 38 39 40 Szczególne osiągnięcia Zachowanie Religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Wyniki klasyfikacji końcowej

– 135 –

Poz. 384

str. ....

Lp.

41

Liczba opuszczonych godzin

ogółem w tym nieusprawiedliwionych

42

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

43

44 45

Dziennik Ustaw

Nr 63h

– 136 –

Poz. 384

str. ....

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / PRAKTYKA ZAWODOWA

Rok szkolny Nazwa i adres jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia lub praktyka Rodzaj zajęć Data i podpis osoby Liczba Ocena wypełniającej godzin arkusz ocen

Klasa

Dziennik Ustaw

Nr 63i

– 137 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ....................................................................................................................... pod nr ............................... . Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ................................................................................................. ............................... decyzją nr ....................... z dnia ...................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

ARKUSZ OCEN UCZNIA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

......................................................................... (nazwa szkoły) ......................................................................... .........................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL do klasy ................................. w zawodzie ............................................................................................................................................................................. Wpisan.......... do księgi uczniów pod numerem ................................. Adres zamieszkania ucznia ..................................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... /.........................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o przedłużeniu okresu nauki ................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego ............................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen:

1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne;

2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN-I/45b/2

Dziennik Ustaw

Nr 63i Rok szkolny Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym Wyniki klasyfikacji rocznej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Dodatkowe zajęcia edukacyjne 35 36 37 38 Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczonych godzin

– 138 –

Poz. 384

str. ....

Lp.

Zachowanie Religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

ogółem w tym nieusprawiedliwionych

39

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

40

41 42

Dziennik Ustaw

Nr 63i Rok szkolny Klasa (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym Wyniki klasyfikacji rocznej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Dodatkowe zajęcia edukacyjne 35 36 37 38 Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczonych godzin

– 139 –

Poz. 384

str. ....

Lp.

Wyniki klasyfikacji ....................

Zachowanie Religia / etyka Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

ogółem w tym nieusprawiedliwionych

39

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany (z wyróżnieniem)

2) niepromowany

3) ukończył szkołę (z wyróżnieniem)

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

40

41 42

Dziennik Ustaw

Nr 63i

– 140 –

Poz. 384

str. ....

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / PRAKTYKA ZAWODOWA

Rok szkolny Klasa Nazwa i adres jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia lub praktyka Rodzaj zajęć Data i podpis osoby Liczba Ocena wypełniającej godzin arkusz ocen

Dziennik Ustaw

Nr 63j

– 141 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

ARKUSZ OCEN UCZNIA / SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ

.........................................................................

(nazwa szkoły)

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ....................................................................................................................... pod nr ............................... . Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ................................................................................................. ............................... decyzją nr ....................... z dnia ...................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

......................................................................... .........................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... / .........................

na semestr ............................................................................................................................................................................... w zawodzie ............................................................................................................................................................................. Wpisan.......... do księgi uczniów / słuchaczy pod numerem ....................................... Adres zamieszkania ucznia / słuchacza .................................................................................................................................. Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania (dotyczy rodziców uczniów/słuchaczy niepełnoletnich) ................ ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania indeksu ............................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis wychowawcy klasy / opiekuna klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ...........................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN-I/46b/2

Dziennik Ustaw

Nr 63j

Rok szkolny Semestr (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 142 –

Poz. 384

str. ....

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczo nych godzin ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

Wyniki klasyfikacji semestralnej

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

30

31

32 33

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

Dziennik Ustaw

Nr 63j

Rok szkolny Semestr (słownie) Lp. Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

– 143 –

Poz. 384

str. ....

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczo nych godzin ogółem w tym nieuspra wiedliwionych

Wyniki klasyfikacji .........................

Wyniki klasyfikacji .........................

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

30

31

32 33

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

Informacja o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nr świadectwa, nazwa okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, nazwa i oznaczenie kwalifikacji)

Dziennik Ustaw

Nr 63j

– 144 –

Poz. 384

str. ....

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / PRAKTYKA ZAWODOWA

Rok szkolny Nazwa i adres jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia lub praktyka Rodzaj zajęć Data i podpis osoby Liczba Ocena wypełniającej godzin arkusz ocen

Semestr

Dziennik Ustaw

Nr 63k

– 145 –

Poz. 384

str. 1

.......................................................................

(pieczęć podłużna szkoły)

ARKUSZ OCEN SŁUCHACZA SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

.........................................................................

(nazwa szkoły)

Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez ....................................................................................................................... pod nr ............................... . Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ................................................................................................. ............................... decyzją nr ....................... z dnia ...................................

(wypełnia szkoła niepubliczna)

......................................................................... .........................................................................

.................................................................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

Urodzon.......... dnia .......................................... ............ r. w .............................................................................................. numer PESEL Przyjęt.......... w roku szkolnym ......................... /.........................

na semestr ............................................................................................................................................................................... Wpisan.......... do księgi słuchaczy pod numerem ....................................... Adres zamieszkania słuchacza ............................................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania (dotyczy rodziców słuchaczy niepełnoletnich) .............................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................

....................................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Informacja o indywidualnym programie lub toku nauki ........................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. Informacja o innowacjach lub eksperymentach ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. Dokonano sprostowania indeksu ............................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Wydano świadectwo ukończenia szkoły ................................................................................................................................

(data i podpis opiekuna klasy)

Wydano duplikat świadectwa .................................................................................................................................................

(data, tożsamość osoby odbierającej duplikat i oznaczenie dokumentu tożsamości oraz podpis dyrektora szkoły)

................................................................................................................................................................................................. Sporządzono odpis arkusza ocen ............................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Data i przyczyna opuszczenia szkoły ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................

(data i podpis dyrektora szkoły)

Skala ocen z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

MEN I/47b/2

Dziennik Ustaw

Nr 63k

Rok szkolny Lp.

– 146 –

Poz. 384

str. ....

................ /...............

Wyniki egzaminów semestralnych

Semestr (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przedmioty uzupełniające: 18 19 20

Część pisemna

Część ustna

Ocena łączna

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

21 22 23 24 25 26

Szczególne osiągnięcia

Liczba opuszczonych godzin

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

27

28

Dziennik Ustaw

Nr 63k

Rok szkolny Lp.

– 147 –

Poz. 384

str. ....

................ /...............

Wyniki egzaminów semestralnych

Semestr (słownie) Nr kolejny w dzienniku lekcyjnym

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przedmioty uzupełniające: 18 19 20 Dodatkowe zajęcia edukacyjne 21 22 23 24 25 26 Szczególne osiągnięcia: Liczba opuszczonych godzin

Informacja o:

1) egzaminach: a) poprawkowych b) klasyfikacyjnych

2) sprawdzianie wiadomości i umiejętności (zajęcia edukacyjne, ocena, data) Data uchwały rady pedagogicznej:

1) promowany

2) niepromowany

3) ukończył szkołę

4) nie ukończył szkoły Data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

Część pisemna

Część ustna

Ocena łączna

27

28 29 30

Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen Wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz data i podpis osoby wypełniającej arkusz ocen

Dziennik Ustaw

Nr 72b

– 148 –

Poz. 384

o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej ......................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

ZAŚWIADCZENIE

.........................................

data urodzenia

.........................................

miejsce urodzenia

.........................................

numer PESEL

zdał…. egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w .......................................................................................................... i uzyskał.… następujące oceny: język polski ..................................... język . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... historia ............................................. wiedza o społeczeństwie ................. podstawy przedsiębiorczości ........... geografia .......................................... biologia ............................................ chemia ............................................. fizyka ............................................ .. matematyka ..................................... informatyka .................. . ..... .......... ..........................................................

................. ................................................... .................... ............................................. ........ .................... ............... ................... ......... ............. ............... ................ . .................................. .... ................ .............................. ...... ..................... .............. .................................. ..... ....... .... ..................... .. ........................................................................ .................................................. ........................ ..................................... ..................................... .. .............. ....... ....... .........................................

................................................................. , dnia ..................................................... ............... r.

miejscowość

Nr ......................

mp

.......................................................

pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Niniejsze zaświadczenie łącznie z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub zaświadczeniami potwierdzającymi ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w jednym zawodzie potwierdza posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego Skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny

OKE-II/103/2

Dziennik Ustaw

Nr 78a

– 149 –

Poz. 384

POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

......................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

ŚWIADECTWO

.........................................

data urodzenia

.........................................

miejsce urodzenia

.........................................

numer PESEL

zdał… egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji ........................................................................................................ .... ............. .......................... wyodrębnionej w zawod… ............ ... ........ .............. ...................... ........................................ ........................................................ ............. ................ ............. ................................................ i uzyskał… z części pisemnej egzaminu:

…. % punktów możliwych do uzyskania

z części praktycznej egzaminu:

…. % punktów możliwych do uzyskania

................................................................. , dnia .................................................... .............. r.

miejscowość

Nr .......................

mp

............................................

pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

1) z części pisemnej − co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;

2) z części praktycznej − co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

OKE-II/115/2

Dziennik Ustaw

Nr 78b

– 150 –

Poz. 384

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

......................................................................................................................................................

imię (imiona) i nazwisko

DYPLOM

.........................................

data urodzenia

.........................................

miejsce urodzenia

.........................................

numer PESEL

otrzymał… świadectw… potwierdzające kwalifikacj… w zawodzie .................................................................................... ...... ..... .................... ......... .................... i uzyskał… z części pisemnej egzaminu: z części praktycznej egzaminu:

kwalifikacja .......................................... .... ............................. .......................... .. ................................................... …. % punktów możliwych do uzyskania …. % punktów możliwych do uzyskania

................................................................. , dnia .................................................... .............. r.

miejscowość

Nr .......................

mp

............................................

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

1) z części pisemnej − co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;

2) z części praktycznej − co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

OKE-II/115a/2

Dziennik Ustaw

Nr 79a

– 151 –

Poz. 384

str. 1

SUPLEMENT DO DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE NR …. *

Rzeczpospolita Polska

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO POSIADACZA DYPLOMU …………………………………….…………………………………………………

1. NAZWA DYPLOMU

1)

1)

W języku oryginału.

1)

2. NAZWA DYPLOMU W TŁUMACZENIU

1)

Jeżeli dotyczy. Podane tłumaczenie nie ma mocy prawnej.

3. PROFIL UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

4. ZAWODY DOSTĘPNE DLA POSIADACZA DYPLOMU

1)

1)

Jeżeli dotyczy.

OKE-II/117/2

Dziennik Ustaw

Nr 79a

5. PODSTAWA WYDANIA DYPLOMU

Nazwa podmiotu wydającego dyplom Nazwa władz sprawujących nadzór nad podmiotem wydającym dyplom

– 152 –

Poz. 384

str. 2

Poziom wykształcenia (krajowy lub międzynarodowy)

Warunki zdania egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Dostęp do następnego poziomu kształcenia

Umowy międzynarodowe

Podstawa prawna wydania dyplomu

6. OFICJALNIE UZNANE SPOSOBY UZYSKANIA DYPLOMU

Informacje dodatkowe: Więcej informacji (w tym opis krajowego systemu kwalifikacji) można znaleźć w Internecie pod adresem: www.men.gov.pl, www.koweziu.edu.pl Krajowy punkt informacyjny:

*

Nota objaśniająca

Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie dodatkowych informacji na temat dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i sam w sobie nie ma mocy prawnej. Podstawą opisu są następujące teksty: Rezolucja Rady nr 93/C 49/01 z dnia 3 grudnia 1992 r. dotycząca przejrzystości kwalifikacji, Rezolucja Rady nr 96/C 224/04 z dnia 15 lipca 1996 r. dotycząca przejrzystości dyplomów szkolenia zawodowego, Zalecenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady nr 2001/613/EC z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie mobilności w ramach Wspólnoty studentów, osób przechodzących szkolenia, wolontariuszy, nauczycieli i instruktorów. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://europass.cedefop.eu.int © European Communities 2002

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 384 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Opodatkowanie świadectwa energetycznego

  Pracownik jest w trakcie szkolenia umożliwiającego mu sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej. Firma go zatrudniającą chce podpisywać umowy na sporządzanie (...)

 • Praktyka a praktyczna nauka zawodu

  Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia (...)

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-08 poz. 648

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

 • Komunikat UE z 2006-06-24 nr 148 poz. 34

  Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury (1)

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 45

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 • Komunikat UE z 2006-01-06 nr 3 poz. 12

  Komunikat — Notyfikacja nazw dyplomów w dziedzinie architektury

 • Komunikat UE z 2007-02-22 nr 38 poz. 17

  Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA na mocy art. 7 aktu, o którym mowa w pkt 18 załącznika VII do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady nr 85/384/EWG z dnia 10 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.