Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 444 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2013 r. sygn. akt K 11/12

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-04-11
Data wydania:2013-03-26
Data wejscia w życie:2013-04-11
Data obowiązywania:2013-04-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 444 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r. Poz. 444

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO zdnia 26 marca 2013r. sygn. akt K 11/12 Trybunał Konstytucyjny wskładzie: Marek Kotlinowski – przewodniczący, Teresa Liszcz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Andrzej Rzepliński – sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, zudziałem wnioskodawcy oraz Sejmu iRady Ministrów, na rozprawie wdniu 26 marca 2013r., połączonych wniosków Prokuratora Generalnego z: 1) 20 lutego 2012r. (sygn. PG VIII TKw 7/12) ozbadanie zgodności: a) art.22 ustawy zdnia 9 kwietnia 2010r. oSłużbie Więziennej (Dz.U. Nr79, poz.523, ze zm.) zart.92 ust.1 oraz zart.41 ust.1 wzwiązku zart.31 ust.3 Konstytucji, b) §2 ust.2, §3 ust.1 iust.2 zdanie pierwsze, §5 ust.2, §7, §8 ust.1, 3 i4, §9 ust.1, §10, §11, §12, §13, §14, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23 ust.1 i3, §24 oraz §26 ust.1, 2 i3 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 27 lipca 2010r. wsprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. Nr147, poz.983) zart.22 ustawy powołanej wpunkcie 1 lit.a, jak również zart.92 ust.1 oraz zart.41 ust.1 wzwiązku zart.31 ust.3 Konstytucji, 2) 11 kwietnia 2012r. (sygn. PG VIII TKw 17/12) ozbadanie zgodności: a) art.14 ust.3 ustawy zdnia 16 marca 2001r. oBiurze Ochrony Rządu (Dz.U. z2004r. Nr163, poz.1712, ze zm.) zart.92 ust.1 oraz zart.41 ust.1 wzwiązku zart.31 ust.3 Konstytucji, b) §1 ust.3, §2 ust.3, §3, §5 ust.1, §6 ust.1, §7, §8, §9, §10 ust.1, §12 ust.1, §13 ust.1 i4 oraz §14 ust.1 i3 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 1 lutego 2002r. wsprawie przypadków oraz warunków isposobów użycia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu środków przymusu bezpośredniego (Dz.U. Nr17, poz.154) zart.14 ust.3 ustawy powołanej wpunkcie 2 lit.a, jak również zart.92 ust.1 oraz zart.41 ust.1 wzwiązku zart.31 ust.3 Konstytucji, orzeka: I 1) art.14 ust.3 ustawy zdnia 16 marca 2001r. oBiurze Ochrony Rządu (Dz.U. z2004r. Nr163, poz.1712 iNr210, poz.2135, z2006r. Nr104, poz.708 i711, z2008r. Nr66, poz.402, z2009r. Nr22, poz.120 iNr85, poz.716, z2010r. Nr127, poz.857, Nr182, poz.1228 iNr238, poz.1578, z2011r. Nr117, poz.677 oraz z2012r. poz.664),


Dziennik Ustaw –2– Poz. 444

2) art.22 ustawy zdnia 9 kwietnia 2010r. oSłużbie Więziennej (Dz.U. Nr79, poz.523, Nr182, poz.1228 iNr238, poz.1578, z2011r. Nr112, poz.654 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.664 i951) – s ą niezgodne zart.41 ust.1 oraz art.92 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. II Przepisy wymienione wczęści Iwyroku tracą moc obowiązującą zdniem 5 czerwca 2013r. Ponadto postanawia: na podstawie art.39 ust.1 pkt1 ustawy zdnia 1 sierpnia 1997r. oTrybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr102, poz.643, z2000r. Nr48, poz.552 iNr53, poz.638, z2001r. Nr98, poz.1070, z2005r. Nr169, poz.1417, z2009r. Nr56, poz.459 iNr178, poz.1375, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307 oraz z2011r. Nr112, poz.654) umorzyć postępowanie wpozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania wyroku. Marek Kotlinowski

eresa Liszcz T tanisław Rymar S

Małgorzata Pyziak-Szafnicka Andrzej Rzepliński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 444 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.