Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 456 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-04-12
Data wydania:2013-03-28
Data wejscia w życie:2013-04-27
Data obowiązywania:2013-04-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 456 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 456

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

1) zdnia 28 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) Na podstawie art.25 ust.5 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. ostrażach gminnych (Dz.U. Nr123, poz.779, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 17 grudnia 2009r. wsprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z2013r. poz.353) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Szkolenie podstawowe wzakresie przedmiotów, októrych mowa wlp. 10–14 załącznika nr1 do rozporządzenia, prowadzi wyłącznie Policja.”; 2) załącznik nr1 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §2. Szkolenie podstawowe, które nie zostało zakończone przed dniem wejścia wżycie przepisów rozporządzenia zmienianego w§1 wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz


Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr113, poz.984, z2003r. Nr130, poz.1190, z2008r. Nr223, poz.1458, z2009r. Nr97, poz.803, z2010r. Nr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr5, poz.13.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 456

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 28 marca 2013r. (poz.456)

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻNIKÓW GMINNYCH (MIEJSKICH) Lp.  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Przedmiot Organizacja izadania straży gminnych (miejskich) Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich) Część ogólna prawa karnego iprawa wykroczeń Część szczególna prawa karnego iprawa wykroczeń Postępowanie wsprawach owykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, mających zastosowanie wpostępowaniu wsprawach owykroczenia Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego, wodniesieniu do przepisów otransporcie drogowym Wybrane zagadnienia zzakresu postępowania wsprawach nieletnich Elementy kryminalistyki Podstawowe elementy psychologii Wybrane zagadnienia zprewencji Użycie środków przymusu bezpośredniego Podstawowe wiadomości zzakresu organizacji izasad wykonywania konwojów Podstawowe wiadomości zzakresu organizacji izasad wykonywania ochrony obiektów Wybrane zagadnienia zzakresu ruchu drogowego zuwzględnieniem wybranych zagadnień zzakresu szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego iwarunków ich umieszczania na drogach Wybrane zagadnienia ztechniki itaktyk interwencji Wybrane zagadnienia złączności Udzielanie pierwszej pomocy Organizacja, zakres isposoby współdziałania zwłaściwymi podmiotami wzakresie ochrony porządku wgminie oraz wzakresie ochrony ludności izarządzania kryzysowego Praktyka zawodowa odbywana wjednostce straży gminnej (miejskiej) Egzamin OGÓŁEM 492 Liczba godzin   9  10  20  20  45  20   8   6  20  30  10   7   8  32  60   2  20   5 160

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 456 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Szkolenie BHP a praca u nowego pracodawcy

  Czy pracownik, który odbył szkolenie z zakresu BHP u poprzedniego pracodawcy musi przechodzić to szkolenie jeszcze raz u nowego?

 • Lojalka w zamian za pokrycie kosztów szkolenia

  W umowie lojalnościowej określa się czas, jaki pracownik zobowiązuje się przepracować w firmie. Czy czas ten liczy się od momentu podpisania umowy, czy od momentu zakończenia (...)

 • Hotel i wyżywienie podczas szkolenia

  Spółka z o.o. organizuje odpłatnie kursy języka angielskiego. Uczniowie mieszkają w tym czasie w hotelu gdzie zorganizowane jest również wyżywienie dla nich - usługi (...)

 • Uprawnienia do szkolenia BHP

  Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu (...)

 • Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego

  W rozporządzeniu ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp w paragrafie 16 jest mowa, że organizator wystawia zaświadczenia których (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-28 poz. 223

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1329

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-14 poz. 353

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-30 poz. 127

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1943

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.