Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 458 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-04-15
Data wydania:2013-04-05
Data wejscia w życie:2013-04-30
Data obowiązywania:2013-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 458 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 458

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 5 kwietnia 2013 r. wsprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego iinnych placówek owstrzymaniu wypłat zzajętego wdrodze egzekucji wkładu oszczędnościowego Na podstawie art.8931 § 5 ustawy zdnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr43, poz.296, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.1. Zawiadomienia owstrzymaniu wypłat dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających jak najszybsze jego przekazanie. 2.Zawiadomienie owstrzymaniu wypłat powinno zawierać następujące dane: 1) imię inazwisko, miejsce zamieszkania iadres dłużnika; 2) oznaczenie rachunku bankowego obejmującego zajęty wkład oszczędnościowy oraz wystawionego na ten wkład dowodu imiennego;


Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1965r. Nr15, poz.113, z1974r. Nr27, poz.157 iNr39, poz.231, z1975r. Nr45, poz.234, z1982r. Nr11, poz.82 iNr30, poz.210, z1983r. Nr5, poz.33, z1984r. Nr45, poz.241 i242, z1985r. Nr20, poz.86, z1987r. Nr21, poz.123, z1988r. Nr41, poz.324, z1989r. Nr4, poz.21 iNr33, poz.175, z1990r. Nr14, poz.88, Nr34, poz.198, Nr53, poz.306, Nr55, poz.318 iNr79, poz.464, z1991r. Nr7, poz.24, Nr22, poz.92 iNr115, poz.496, z1993r. Nr12, poz.53, z1994r. Nr105, poz.509, z1995r. Nr83, poz.417, z1996r. Nr24, poz.110, Nr43, poz.189, Nr73, poz.350 iNr149, poz.703, z1997r. Nr43, poz.270, Nr54, poz.348, Nr75, poz.471, Nr102, poz.643, Nr117, poz.752, Nr121, poz.769 i770, Nr133, poz.882, Nr139, poz.934, Nr140, poz.940 iNr141, poz.944, z1998r. Nr106, poz.668 iNr117, poz.757, z1999r. Nr52, poz.532, z2000r. Nr22, poz.269 i271, Nr48, poz.552 i554, Nr55, poz.665, Nr73, poz.852, Nr94, poz.1037, Nr114, poz.1191 i1193 iNr122, poz.1314, 1319 i1322, z2001r. Nr4, poz.27, Nr49, poz.508, Nr63, poz.635, Nr98, poz.1069, 1070 i1071, Nr123, poz.1353, Nr125, poz.1368 iNr138, poz.1546, z2002r. Nr25, poz.253, Nr26, poz.265, Nr74, poz.676, Nr84, poz.764, Nr126, poz.1069 i1070, Nr129, poz.1102, Nr153, poz.1271, Nr219, poz.1849 iNr240, poz.2058, z2003r. Nr41, poz.360, Nr42, poz.363, Nr60, poz.535, Nr109, poz.1035, Nr119, poz.1121, Nr130, poz.1188, Nr139, poz.1323, Nr199, poz.1939 iNr228, poz.2255, z2004r. Nr9, poz.75, Nr11, poz.101, Nr68, poz.623, Nr91, poz.871, Nr93, poz.891, Nr121, poz.1264, Nr162, poz.1691, Nr169, poz.1783, Nr172, poz.1804, Nr204, poz.2091, Nr210, poz.2135, Nr236, poz.2356 iNr237, poz.2384, z2005r. Nr13, poz.98, Nr22, poz.185, Nr86, poz.732, Nr122, poz.1024, Nr143, poz.1199, Nr150, poz.1239, Nr167, poz.1398, Nr169, poz.1413 i1417, Nr172, poz.1438, Nr178, poz.1478, Nr183, poz.1538, Nr264, poz.2205 iNr267, poz.2258, z2006r. Nr12, poz.66, Nr66, poz.466, Nr104, poz.708 i711, Nr186, poz.1379, Nr208, poz.1537 i1540, Nr226, poz.1656 iNr235, poz.1699, z2007r. Nr7, poz.58, Nr47, poz.319, Nr50, poz.331, Nr99, poz.662, Nr106, poz.731, Nr112, poz.766 i769, Nr115, poz.794, Nr121, poz.831, Nr123, poz.849, Nr176, poz.1243, Nr181, poz.1287, Nr192, poz.1378 iNr247, poz.1845, z2008r. Nr59, poz.367, Nr96, poz.609 i619, Nr110, poz.706, Nr116, poz.731, Nr119, poz.772, Nr120, poz.779, Nr122, poz.796, Nr171, poz.1056, Nr220, poz.1431, Nr228, poz.1507, Nr231, poz.1547 iNr234, poz.1571, z2009r. Nr26, poz.156, Nr67, poz.571, Nr69, poz.592 i593, Nr131, poz.1075, Nr179, poz.1395 iNr216, poz.1676, z2010r. Nr3, poz.13, Nr7, poz.45, Nr40, poz.229, Nr108, poz.684, Nr109, poz.724, Nr125, poz.842, Nr152, poz.1018, Nr155, poz.1037, Nr182, poz.1228, Nr197, poz.1307, Nr215, poz.1418, Nr217, poz.1435 iNr241, poz.1621, z2011r. Nr34, poz.173, Nr85, poz.458, Nr87, poz.482, Nr92, poz.531, Nr112, poz.654, Nr129, poz.735, Nr138, poz.806 i807, Nr144, poz.854, Nr149, poz.887, Nr224, poz.1342, Nr233, poz.1381 iNr234, poz.1391, z2012r. poz.908, 1445 i1529 oraz z2013r. poz.403.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 458

3) pouczenie owstrzymaniu wypłat zzajętego wkładu oszczędnościowego; 4) datę wystawienia zawiadomienia zpodaniem imienia inazwiska osoby uprawnionej do działania wimieniu banku. §2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Finansów: wz. J. Cichoń

3)

Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 25 czerwca 2001r. wsprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych iinnych placówek owstrzymaniu wypłat zzajętego wdrodze egzekucji wkładu oszczędnościowego (Dz.U. Nr71, poz.739), które stosownie do art.10 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr233, poz.1381) oraz art.190 ust. 2 ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 458 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-25 poz. 739

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-06 poz. 650

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania o zajęciu wkładu oszczędnościowego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 454

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-14 poz. 698

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych uprawnień komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1809

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.