Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 48 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-11
Data wydania:2012-12-18
Data wejscia w życie:2013-01-26
Data obowiązywania:2013-01-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 48 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 48

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII ITELEWIZJI zdnia 18 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sposobu prowadzenia wprogramach radiowych itelewizyjnych działalności reklamowej itelesprzedaży Na podstawie art.16 ust.7 ustawy zdnia 29 grudnia 1992r. oradiofonii itelewizji (Dz. U. z2011r. Nr43, poz. 226, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży (Dz. U. Nr 150, poz. 895 oraz z 2012 r. poz. 295) wprowadza się następujące zmiany:


1) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10.

1. Poziom głośności reklam i telesprzedaży emitowanych w trakcie audycji lub bezpośrednio po niej nie może przekroczyć poziomu głośności tej audycji.

2. Poziom głośności reklam i telesprzedaży emitowanych w trakcie audycji emitowanych w czasie rzeczywistym bądź z wykorzystaniem pętli opóźniającej lub bezpośrednio po tej audycji nie może przekroczyć poziomu głośności części tej audycji wyemitowanej po ostatniej reklamie lub telesprzedaży o wartość większą niż 1 wyrażoną w jednostce pomiarowej głośności, o której mowa w załączniku do rozporządzenia.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak

1)

 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2011  r. Nr  85, poz. 459, Nr  112, poz. 654, Nr  153, Z poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 48

Załącznik do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 grudnia 2012 r. (poz. 48)

W celu ujednolicenia warunków nadawania w zakresie głośności emitowanych reklam i telesprzedaży nadawcy są obowiązani do emitowania reklam i telesprzedaży w taki sposób, aby wynik pomiaru głośności przeprowadzonego z zachowaniem procedury pomiarowej i warunków technicznych opracowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na podstawie zaleceń ITU: ITU-R BS. 1770-3, ITU-R BS. 1771-1 oraz EBU: R 128, EBU-TECH 3341 spełniał obowiązki określone w § 10 rozporządzenia.

1. Ilekroć wzałączniku do rozporządzenia jest mowa o:

1) U (Loudness Unit) – należy przez to rozumieć jednostkę pomiarową głośności. Wskaźnik przyrządu do oceny głośnośL ci powinien być skalibrowany w jednostkach głośności LU. Jest ona jednostką skali miernika głośności. Wartość głośności wyrażona w jednostkach głośności reprezentuje tłumienie lub wzmocnienie w decybelach, jakie jest wymagane do sprowadzenia poziomu sygnału do 0 LU. Na przykład sygnał o  wartości −10 LU będzie wymagał wzmocnienia o +10 dB, aby osiągnął odczyt 0 LU; L

2) UFS (Loudness Unit Full Scale) – należy przez to rozumieć jednostkę głośności wyrażoną w LU w odniesieniu do pełnej skali, 0 LU = −23 LUFS;

3) średnionym poziomie głośności (I) – należy przez to rozumieć uśredniony wynik pomiaru głośności wykonany systeu mem pomiarowym w odcinku czasu określonym manualnie lub w inny sposób; p

4) oziomie głośności audycji – należy przez to rozumieć uśredniony poziom głośności (I) danej audycji, zmierzony za pomocą systemu pomiarowego w określonym czasie trwania tej audycji i wyrażony w jednostkach głośności LU z dokładnością do jednego miejsca po przecinku;

5) oziomie głośności audycji wyprodukowanej przed emisją – należy przez to rozumieć poziom głośności audycji zmiep rzony w pełnym czasie trwania audycji, z wyłączeniem przerw, podczas których emitowane są reklamy i telesprzedaż;

6) oziomie głośności audycji emitowanej wczasie rzeczywistym bądź zwykorzystaniem pętli opóźniającej – należy p przez to rozumieć poziom głośności audycji zmierzony w czasie pomiędzy przerwami, podczas których emitowane są reklamy i telesprzedaż;

7) oziomie głośności reklam itelesprzedaży – należy przez to rozumieć uśredniony poziom głośności reklam i telep sprzedaży zmierzony od momentu rozpoczęcia emisji oznaczenia początku emisji reklam i telesprzedaży do momentu zakończenia emisji oznaczenia końca emisji reklam i telesprzedaży, wyrażony w jednostkach głośności LU z dokładnością do jednego miejsca po przecinku; s

8) ystemie pomiarowym – należy przez to rozumieć profesjonalne urządzenie lub oprogramowanie komputerowe wraz z interfejsami fonicznymi przeznaczone do pomiaru głośności sygnału fonicznego. System pomiarowy powinien być wyskalowany w jednostkach LU i umożliwiać wskazanie wartości poziomu głośności z dokładnością do 0,1 LU oraz uśrednionego poziomu głośności (I) w odcinku czasu określanym manualnie lub w inny sposób. Prawidłowo skalibrowany system pomiarowy powinien wskazywać określone wartości poziomów głośności podczas pomiaru sygnałów testowych wymienionych w pkt 3 załącznika;

9) rządzeniu odbiorczym – należy przez to rozumieć urządzenie pozwalające na odbiór programów radiowych i telewiu zyjnych rozpowszechnianych w sposób analogowy rozsiewczy naziemny, cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, rozsiewczy satelitarny, w  sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego oraz programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym wyposażone w przyłącze sygnału fonicznego, pozwalające na jego pomiar w postaci analogowej w formie sygnału dwukanałowego lub wielokanałowego zmiksowanego do postaci dwukanałowej.


W przypadku urządzenia do odbioru programu rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie spełnia ono wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 1742);

10) EBU (European Broadcasting Union) – należy przez to rozumieć Europejską Unię Nadawców;

11) TU (International Telecommunication Union) – należy przez to rozumieć Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny; I

12) BFS (dB Full Scale) – należy przez to rozumieć jednostkę pomiarową poziomu szczytowego cyfrowego sygnału fod nicznego. Wskaźnik przyrządu do pomiaru wartości szczytowej sygnałów cyfrowych powinien być wyskalowany w dB, a wartość 0 dBFS powinna oznaczać maksymalny poziom szczytowy sygnału; L

13) PCM (Linear Pulse Code Modulation) – należy przez to rozumieć metodę kodowania sygnału fonicznego w postaci cyfrowej.

Dziennik Ustaw

2. Procedura pomiarowa Nadawca w celu realizacji obowiązków, o których mowa w § 10 rozporządzenia, ma obowiązek stosować następującą procedurę pomiarową:

1) omiaru głośności reklam i telesprzedaży oraz audycji dokonuje się za pomocą systemu pomiarowego podłączonego do p przyłącza dwukanałowego analogowego sygnału fonicznego urządzenia odbiorczego;

2) rządzenie odbiorcze powinno być skonfigurowane tak, aby na wyjściowym przyłączu, o którym mowa w ppkt 1, uzyu skać sygnał dwukanałowy odpowiadający treści audycji, reklam i telesprzedaży;

3) ygnał analogowy na wyjściu kanału fonicznego urządzenia odbiorczego może być poddany jedynie liniowej regulacji s wzmocnienia i  konwersji do postaci cyfrowej w  formacie liniowym, minimum 16-bitowym LPCM z  próbkowaniem 48 kHz tak, aby miernik cyfrowy o skali dBFS, o ile to możliwe, wskazywał wartość zbliżoną do −23 dBFS dla sygnału wypowiedzi słownej. Tak skalibrowane urządzenie odbiorcze i przetwornik analogowo-cyfrowy mogą być wykorzystane do rejestracji audycji w  postaci plikowej (format liniowy *.wav). W  celu odróżnienia reklam i  telesprzedaży od audycji, rejestracji sygnału pochodzącego z kanału fonicznego może towarzyszyć rejestracja sygnału z kanału wizyjnego; w

4)  celu weryfikacji wypełniania obowiązków określonych w § 10 rozporządzenia, za pomocą systemu pomiarowego dokonuje się pomiaru poziomu głośności odpowiednich fragmentów reklam i  telesprzedaży oraz audycji utrwalonej w postaci pliku;

5) mierzone poziomy głośności audycji wyprodukowanej przed emisją i audycji emitowanej w czasie rzeczywistym bądź z z wykorzystaniem pętli opóźniającej oraz poziom głośności reklam i telesprzedaży porównuje się.

3. Sygnały testowe do kalibracji systemu pomiarowego Nadawca obowiązany jest emitować sygnał zgodny z opisanymi w poniższej tabeli sygnałami testowymi, przeznaczonymi do kalibracji systemu pomiarowego wraz z oczekiwaną wartością uśrednionego poziomu głośności (I) w jednostkach LU i LUFS. Oczekiwany wynik oraz akceptowane tolerancje I = −23,0 ±0,1 LUFS I = 0,0 ±0,1 LU I = −33,0 ±0,1 LUFS I = −10,0 ±0,1 LU I = −23,0 ±0,1 LUFS I = 0,0 ±0,1 LU I = −23,0 ±0,1 LUFS I = 0,0 ±0,1 LU I = −23,0 ±0,1 LUFS I = 0,0 ±0,1 LU I = −20,0 ±0,1 LUFS I = 3,0 ±0,1 LU I = −26,0 ±0,1 LUFS I = −3,0 ±0,1 LU I = −40,0 ±0,1 LUFS I = −17,0 ±0,1 LU – 3 – Poz. 48

Lp. 1 2 3

Sygnał testowy Sygnał 1 kHz, stereo, −23,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s Sygnał 1 kHz, stereo, −33,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s Sygnały 1 kHz, stereo, −36,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w  tej samej fazie jednocześnie w  obu kanałach), czas trwania 10 s; −23,0 dBFS, czas trwania 60 s; −36,0 dBFS, czas trwania 10 s Sygnały 1 kHz, stereo, −75,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w  tej samej fazie jednocześnie w  obu kanałach), czas trwania 10 s; −36,0 dBFS, czas trwania 10 s; −23,0 dBFS, czas trwania 60 s; −36,0 dBFS, czas trwania 10 s; −75,0 dBFS, czas trwania 10 s Sygnały 1 kHz, stereo, −26,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w  tej samej fazie jednocześnie w  obu kanałach), czas trwania 20 s; −20,0 dBFS, czas trwania 20 s; −26,0 dBFS, czas trwania 20 s Sygnał 1 kHz, stereo, −20,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s Sygnał 1 kHz, stereo, −26,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s Sygnał 1 kHz, stereo, −40,0 dBFS (poziom szczytowy każdego z kanałów, sygnał w tej samej fazie jednocześnie w obu kanałach), czas trwania 20 s

4

5 6 7 8

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 48 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1583

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych oraz szczegółowych zasad ograniczeń w zakresie przerywania filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-29 poz. 1565

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-07 poz. 134

  Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-20 poz. 295

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-27 poz. 917

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.