Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 484 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-04-22
Data wydania:2013-04-10
Data wejscia w życie:2013-05-07
Data obowiązywania:2013-05-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 484 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 484

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe igodziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych wzakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych iaresztach śledczych Na podstawie art. 30 ust. 7a ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (Dz.U. z2006 r. Nr97, poz. 674, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości zdnia 20 sierpnia 2009 r. wsprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe igodziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych wzakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych iaresztach śledczych (Dz. U. Nr141, poz. 1153) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§ 3: a) wust. 4: – wpkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem idodaje się lit. iwbrzmieniu: „i) efektywność opiniowania;”, – pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wysoka jakość świadczonej pracy, wtym związanej zdodatkowymi zadaniami lub zajęciami, oraz ciągły rozwój idoskonalenie jakości pracy ośrodka, awprzypadku nauczycieli pełniących funkcje kierownicze − umiejętność skutecznego zarządzania ośrodkiem wcelu terminowej iefektywnej realizacji zleceń;”, b) wust. 5: – pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) dla dyrektora zakładu − Minister Sprawiedliwości;”, – po pkt 4 dodaje się pkt 5 wbrzmieniu: „5) dla kierownika ośrodka − prezes sądu okręgowego.”; 2) w§ 4 wust. 5: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dla dyrektora zakładu − Minister Sprawiedliwości;”,


1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr170, poz.1218iNr220, poz.1600, z2007r. Nr17, poz.95, Nr80, poz.542, Nr102, poz.689, Nr158, poz.1103, Nr176, poz.1238, Nr191, poz.1369 iNr247, poz.1821, z2008r. Nr145, poz.917 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr1, poz.1, Nr56, poz.458, Nr67, poz.572, Nr97, poz.800, Nr213, poz.1650iNr219, poz. 1706, z2011r. Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206oraz z2012r. poz.908 i1544.

Dziennik Ustaw b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a wbrzmieniu: „2a) dla kierownika ośrodka − prezes sądu okręgowego;”; 3) w§ 5: a) wust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) dla dyrektora zakładu − Minister Sprawiedliwości;”, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) dla kierownika ośrodka − prezes sądu okręgowego.”; 4) w§ 6 wust. 6: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) dla dyrektora zakładu − Minister Sprawiedliwości;”, b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 wbrzmieniu: „6) dla kierownika ośrodka − prezes sądu okręgowego.”; 5) w§ 7: a) uchyla się ust. 1, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.Wysokość dodatków dla dyrektora zakładu ustala Minister Sprawiedliwości na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzącej sprawy zzakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru oraz nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi ischroniskami dla nieletnich.”, c) dodaje się ust. 3 wbrzmieniu: „3.Wysokość dodatków dla kierownika ośrodka ustala prezes sądu okręgowego po zasięgnięciu opinii dyrektora sądu okręgowego oraz po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego isprawującego nadzór.”. §2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin –2– Poz. 484

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 484 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.