Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 50 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-14
Data wydania:2012-09-20
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 50 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 50

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 września 2012 r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oorganizacji rynku mleka iprzetworów mlecznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799),

2) stawą z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 148, u poz. 990),

3) stawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, u poz. 622 i Nr 187, poz. 1110),

4) stawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy u o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. poz. 574) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 września 2012 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) rt. 20 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), a który stanowi: „Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.”;

2) rt. 2, 3, art. 5 ust. 2 i 3, art. 6, 8 i art. 10–14 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku a mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 148, poz. 990 oraz z 2012 r. poz. 574), które stanowią: „Art. 2. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o indywidualnej ilości referencyjnej oraz o krajowej ilości referencyjnej, należy przez to rozumieć odpowiednio kwotę indywidualną oraz kwotę krajową, o których mowa w niniejszej ustawie. Art. 3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 kwietnia 2010 r., dotyczących przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej, stosuje się przepisy dotychczasowe.” Art. 5. „2. W roku kwotowym 2010/2011 oraz 2011/2012 nie stosuje się przepisów art. 4 ust. 3 pkt 7, art. 4 ust. 5 pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret 4, pkt 2a, pkt 5 lit. d i pkt 6 lit. d, art. 22 ust. 9, art. 33 ust. 2–7, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b i art. 36 ustawy wymienionej w art. 1 oraz w zakresie zaliczek przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy wymienionej w art. 1.

3. W roku kwotowym 2010/2011 oraz 2011/2012 podmioty skupujące nie są obowiązane do prowadzenia rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy wymienionej w art. 1.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 50

Art. 6.

1. W ramach rozliczenia roku kwotowego 2010/2011 oraz 2011/2012 właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 1, do dnia 15 września odpowiednio po roku kwotowym 2010/2011 oraz 2011/2012 w odniesieniu do dostawców hurtowych:

1) okonują rozliczenia wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na d ostatni dzień roku kwotowego;

2) kreślają, w drodze decyzji, po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 o pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, wysokość należnej opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy.

2. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, o których mowa w ust. 1, przesyłają do podmiotów skupujących, także w wersji elektronicznej, zbiorcze informacje o wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Dostawca hurtowy w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika do ustawy wymienionej w art. 1, jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu opłaty określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Opłatę, o której mowa w ust. 3, podmiot skupujący jest obowiązany przekazać na rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika do ustawy wymienionej w art. 1.

5. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał podmiotowi skupującemu w całości opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot skupujący może rozłożyć opłatę na raty.

6. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

7. Upoważnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązku wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest podmiot skupujący wskazany w tej decyzji.

8. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w ust. 4, Agencja Rynku Rolnego przekazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa.

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji Rynku Rolnego.” „Art. 8. Do rozliczenia roku kwotowego 2009/2010 stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.” „Art. 10. Do dofinansowania spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010 stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 11.


1. Rada Ministrów wyda rozporządzenie, o którym mowa w art. 46 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w którym określi wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011, do dnia 31 sierpnia 2010 r.

2. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 12 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na rok szkolny 2010/2011, podmioty zainteresowane dostarczaniem mleka do szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 i uzyskaniem dopłaty krajowej, o której mowa w art. 46 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składają w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r.

3. We wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 12 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składanym na rok szkolny 2010/2011, nie podaje się liczby uczniów, którzy złożyli deklarację korzystania z  programu dopłat do spożycia mleka i  przetworów mlecznych w  szkołach podstawowych, do których wnioskodawca będzie dostarczał mleko lub przetwory mleczne.

4. Decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 12 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w  roku szkolnym 2010/2011, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje w  terminie do dnia 30 września 2010 r. Art. 12. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 13. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16a ust. 8, art. 17 i art. 42a ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc. Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 50

3) rt. 105 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. a Nr 106, poz. 622 i Nr 187, poz. 1110), który stanowi: „Art. 105. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem:

1) art. 36 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 44 i art. 103, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r.;

3) (uchylony).”;

4) rt. 3 ust. 1 i art. 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecza nych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. poz. 574), które stanowią: Art. 3. „1. Do spraw wszczętych przed dniem 1 kwietnia 2012 r., dotyczących opłat, dopłat i zaliczek, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.” „Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. (poz. 50)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. oorganizacji rynku mleka iprzetworów mlecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa określa:

1) adania i właściwość jednostek organizacyjnych oraz organów w zakresie organizacji rynku mleka i przetworów mleczz nych określonej przepisami Unii Europejskiej wymienionymi w załączniku;

2) (uchylony);1)

3) (uchylony).1) Art.2.2) Do realizacji przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, zadań wymienionych w przepisach określonych w  załączniku, nie stosuje się przepisów o  ochronie konkurencji i  konsumentów oraz przepisów o  zamówieniach publicznych. Art.3.

1. Do postępowania w sprawach indywidualnych związanych z kwotowaniem produkcji mleka, rozstrzyganych przez Prezesa Agencji oraz dyrektora oddziału terenowego Agencji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, Prezes Agencji lub dyrektor oddziału terenowego Agencji może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, na mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to nabytych przez nią praw.

 rzez art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), która P weszła w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

2)  brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku

1. W


1)

Dziennik Ustaw – 4 – Rozdział 2 Kwotowanie produkcji mleka Art.4.

1. Warunkiem wykonywania działalności w zakresie skupu mleka przez podmiot skupujący jest wpisanie tego podmiotu, na jego wniosek, do prowadzonego przez Prezesa Agencji rejestru podmiotów skupujących mleko, zwanego dalej „rejestrem podmiotów”.

2. Prezes Agencji dokonuje, w drodze decyzji, wpisu do rejestru podmiotów po stwierdzeniu, w wyniku kontroli, że wnioskodawca:

1) ysponuje systemem informatycznym zapewniającym prawidłowe prowadzenie ewidencji i przekazywanie informacji, d o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2–6, albo posiada dostęp do takiego systemu;

2) osiada pomieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których będą przechowywane dokumenty związane p z ewidencją, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2; p

3) osiada przyrządy pomiarowe poświadczone dowodem legalizacji albo świadectwem wzorcowania zgodnie z przepisami o miarach, zapewniające prawidłowe pomiary ilości mleka podczas jego załadunku oraz rozładunku.

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów jest składany do Prezesa Agencji w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w zakresie skupu mleka i zawiera: i

1) mię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), jeżeli został nadany, oraz siedzibę i adres wnioskodawcy; 1a)3) numer w  rejestrze przedsiębiorców w  Krajowym Rejestrze Sądowym albo w  Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) wskazanie daty planowanego rozpoczęcia działalności w zakresie skupu mleka;

3) wskazanie województwa lub województw, na których obszarze wnioskodawca będzie wykonywać działalność w zakresie skupu mleka;

4) nazwę systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz nazwę producenta oprogramowania tego systemu;

5) wskazanie metod: a) pobierania próbek mleka do badania zawartości tłuszczu w mleku, b) badania zawartości tłuszczu w mleku;

6) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu skupującego;

7) (uchylony);4)

8) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentów związanych z ewidencją, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca dołącza:

1) (uchylony);5)

2) (uchylony);5)

3) kopię decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi skupującemu;

 odany przez art. 62 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorD ców (Dz. U. Nr 106, poz. 622), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

4) rzez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz P ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. poz. 574), która weszła w życie z dniem 23 maja 2012r.

5) Przez art. 62 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

3)

Poz. 50

Dziennik Ustaw

4) (uchylony);6)

5) świadczenie, że znane mu są obowiązki związane z wykonywaniem działalności w zakresie skupu mleka, w szczególo ności dotyczące: a) wykonywania badania zawartości tłuszczu w mleku, uwzględnianej przy rozliczaniu kwoty indywidualnej7), wlaboratorium, o którym mowa w art. 21 ust. 1, b) prowadzenia ewidencji oraz przekazywania informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2–6, c) skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających kwoty indywidualne7);

6) (uchylony).8) 5a. (uchylony).9)

6. Podmioty skupujące wpisane do rejestru podmiotów uważa się za zatwierdzone w rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika. Art.5. Prezes Agencji odmawia, w drodze decyzji, wpisania do rejestru podmiotów, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 2–5. Art.6. Prezes Agencji wykreśla, w drodze decyzji, podmiot skupujący z rejestru podmiotów, jeżeli podmiot ten:

1) przestał prowadzić działalność w zakresie skupu mleka;

2) przestał spełniać wymagania określone w art. 4 ust. 2;

3) ie uczestniczy w systemie badań zawartości tłuszczu w mleku w sposób określony w przepisach wydanych na podstan wie art. 21 ust. 2;

4) trzykrotnie, w danym roku kwotowym, nie spełnił obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lub 4;

5) pomimo wezwania, o którym mowa w art. 10a ust. 1, nie przekazał informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5;

6) (uchylony).10) Art.6a. Prezes Agencji może ponownie wpisać podmiot do rejestru podmiotów, w trybie i na zasadach określonych w art. 4 ustawy oraz art. 23 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika. Art.7. Od decyzji, o których mowa w art. 4–6a, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Art.8. Podmiot skupujący informuje, w formie pisemnej, Prezesa Agencji o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia jej zaprzestania. Art.9.

1. Rejestr podmiotów prowadzi się w formie papierowej i elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Rejestr podmiotów zawiera dane, o których mowa w art. 4 ust. 3.

2. Podmiot skupujący informuje, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję, Prezesa Agencji o zmianie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 3.11) W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1, 1a i pkt 6–8, podmiot skupujący jest obowiązany do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających zaistniałe zmiany. Art.10.

1. Podmiot skupujący jest obowiązany do:

1) kupu mleka wyłącznie od producentów posiadających kwoty indywidualne7) dla dostaw, zwanych dalej „dostawcami s hurtowymi”;

Przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku

4. e zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetwoZ rów mlecznych (Dz. U. Nr 148, poz. 990), która weszła w życie z dniem 28 sierpnia 2010 r.  

8) Przez art. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.  

9) odany przez art. 62 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 3; uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odD nośniku 4.

10) Przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

6)   7)

– 5 –

Poz. 50

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 50

2) prowadzenia ewidencji dostawców hurtowych, dostarczających mleko do tego podmiotu, zawierającej: a) imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres dostawcy hurtowego, b) miejsce położenia gospodarstwa dostawcy hurtowego, c) informacje o: – rzysługujących dostawcom hurtowym kwotach indywidualnych7), z  uwzględnieniem zmian tych ilości związap nych ze zbyciem, oddaniem w  używanie, konwersją, dziedziczeniem lub zwiększeniem tych ilości w  związku z przyznaniem kwot indywidualnych7) z krajowej rezerwy kwoty krajowej12), zwanych dalej „kwotami indywidualnymi7) przysługującymi na dany dzień roku”, i – lości mleka dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych, z podaniem średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, wyrażonej w gramach na kilogram mleka, oraz ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, – erminie rozpoczęcia albo zaprzestania przez dostawcę hurtowego dostaw mleka do podmiotu skupującego, t ( – uchylone),13) – ozliczeniach z tytułu opłat, o których mowa w art. 33; r 2a) (uchylony);14) 3)15) przekazywania do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie do

25. dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc: a) informacji, o których mowa w pkt 2 lit. c tiret pierwsze–tiret trzecie, b) biorczych zestawień, które zawierają dane o łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości z tłuszczu, dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych od początku danego roku kwotowego w ilości przekraczającej kwoty indywidualne przysługujące na dany dzień roku;

4) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, informacji za poprzedni miesiąc o: a) wielkości kwoty indywidualnej7) przysługującej na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień danego miesiąca, b) eferencyjnej zawartości tłuszczu w mleku objętym kwotą indywidualną7) przysługującą na dany dzień roku, według r stanu na ostatni dzień danego miesiąca, c) ilości mleka dostarczonego podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego, d) redniej ważonej zawartości tłuszczu w  mleku dostarczonym podmiotowi skupującemu w  danym miesiącu przez ś dostawcę hurtowego, e) lości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego podmiotowi skupującemu i w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego, i f) lości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego podmiotowi skupującemu przez dostawcę hurtowego od początku danego roku kwotowego, g) lości mleka o  referencyjnej zawartości tłuszczu pozostałej do wykorzystania do końca danego roku kwotowego i przez dostawcę hurtowego w ramach kwoty indywidualnej7) przysługującej na dany dzień roku zadeklarowanej w celu dostarczenia do danego podmiotu skupującego, h)16) ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego podmiotowi skupującemu przez dostawcę hurtowego od początku danego roku kwotowego w ilości przekraczającej kwotę indywidualną przysługującą na dany dzień roku;

5) rzekazywania dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siep dzibę dostawcy hurtowego, w terminie określonym w art. 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji za poprzedni rok kwotowy dotyczących: a) ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych, b) redniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku kwotowym przez poszczególnych doś stawców hurtowych,

Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnośniku

7. Przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

14) Przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

16) Dodana przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

12) 13)

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 50

c) lości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego w danym roku kwotowym i przez poszczególnych dostawców hurtowych, d) (uchylona);17)

6) rzekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie określonym w art. 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 p załącznika, informacji za poprzedni rok kwotowy dotyczących: a) ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego, b) średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego, c) ącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego w danym roku kwoł towym przez dostawcę hurtowego, d) (uchylona).18) 1a. W przypadku określonym w art. 8 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego dokonuje oszacowania ilości mleka dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych podmiotowi skupującemu na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. 1b.19) Podmiot skupujący zaprzestaje przekazywania informacji, określonych w ust. 1 pkt 4, począwszy od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawca hurtowy zaprzestał dostaw mleka do tego podmiotu skupującego. 1c.19) Podmiot skupujący zaprzestaje przekazywania informacji, określonych w ust. 1 pkt 6, począwszy od drugiego roku następującego po roku, w którym dostawca hurtowy zaprzestał dostaw mleka do tego podmiotu skupującego.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3–6, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o stopniu wykorzystania przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych7) przysługujących na dany dzień roku. Art.10a.

1. W przypadku nieprzekazania przez podmiot skupujący w terminie określonym w art. 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego wzywa podmiot skupujący do spełnienia tego obowiązku zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.

2. Podmiot skupujący, który, mimo wezwania, nie przekazał informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5, zostaje wykreślony z rejestru podmiotów. Art. 11. 1.20) Producenci wprowadzający do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia, posiadający kwoty indywidualne dla sprzedaży bezpośredniej, zwani dalej „dostawcami bezpośrednimi”, prowadzą miesięczny rejestr mleka i przetworów mlecznych.

2. Rejestr zawiera informacje dotyczące ilości:

1) mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie;

2) mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu;

3) mleka i przetworów mlecznych wykorzystanych w gospodarstwie na własne potrzeby;

4) leka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredm niego spożycia.

3. Dostawca bezpośredni jest obowiązany do przekazywania właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, w terminie określonym w art. 11 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji za poprzedni rok kwotowy o ilości:

1) mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie;

2) mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu;

3) leka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredm niego spożycia.

Przez art. 1 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku

4. Przez art. 1 pkt 2 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

19) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

17) 18)

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 50

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w  drodze rozporządzenia, wzór rejestru, o  którym mowa w ust. 1, oraz wzór formularza do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o wykorzystaniu przez dostawców bezpośrednich kwot indywidualnych7) przysługujących na dany dzień roku według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania niektórych przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez dostawców bezpośrednich oraz zakres zawartości tłuszczu w śmietance wyprodukowanej i wprowadzonej do obrotu przez tych dostawców, mając na względzie prawidłowe rozliczenie dostawców bezpośrednich z kwoty indywidualnej7) oraz przepisy Unii Europejskiej w zakresie równoważności. Art.12.

1. W przypadku nieprzekazania przez dostawcę bezpośredniego w terminie określonym w art. 11 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji wzywa dostawcę bezpośredniego do spełnienia tego obowiązku zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.

2. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, przyznaną kwotę indywidualną7), jeżeli dostawca bezpośredni, mimo wezwania, nie przekazał informacji, o których mowa w art. 11 ust.

3. 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. Art. 12a.

1. Dostawca hurtowy i  dostawca bezpośredni są obowiązani wprowadzać do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilościach nieprzekraczających posiadanych przez nich możliwości produkcyjnych.

2. Możliwości produkcyjne, o których mowa w ust. 1, określa się, w ramach czynności sprawdzających wymienionych w art. 49 ust. 1 pkt 2, na podstawie liczby krów mlecznych posiadanych w gospodarstwie dostawcy hurtowego i dostawcy bezpośredniego w okresie objętym tymi czynnościami oraz w szczególności na podstawie:

1) okumentów dotyczących oceny wartości użytkowej krów mlecznych, wydanych przez podmiot uprawniony do prowad dzenia oceny wartości użytkowej bydła mlecznego, lub

2) ieżącej informacji w zakresie przeciętnego rocznego udoju mleka od 1 krowy w danym województwie opublikowanej b przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Roczniku Statystycznym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, lub

3) ieżącej informacji w zakresie przeciętnej wydajności ocenianych krów mlecznych według ras i województw opublikob wanej przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej bydła mlecznego.

3. Określenie możliwości produkcyjnych posiadanych przez dostawcę hurtowego i dostawcę bezpośredniego powinno zmierzać do ich określenia w wysokości zbliżonej do rzeczywistych możliwości produkcyjnych. Art.13.

1. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji prowadzi rejestr producentów.

2. Rejestr producentów zawiera:

1) miona i nazwiska, numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery ewidencyjne powszechnego elektronicznego systei mu ewidencji ludności (PESEL) lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz miejsca zamieszkania i  adresy albo nazwy, numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile zostały nadane, oraz siedziby i adresy producentów;

2) umery identyfikacyjne z  krajowego systemu ewidencji producentów nadane na podstawie przepisów o  krajowym n systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o  przyznanie płatności, przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

3) miejsca położenia gospodarstw producentów;

4) umery siedzib stad krów mlecznych danego producenta w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji n zwierząt;

5) nformacje o wielkości kwot indywidualnych7) przysługujących producentom na dzień 1 kwietnia oraz na dzień 31 mari ca danego roku kwotowego;

6) umery decyzji oraz informacje o tytule prawnym do przyznanych producentom kwot indywidualnych7) oraz ich wieln kości;

7) deklarowane wielkości dostaw mleka do poszczególnych podmiotów skupujących.

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 50

3. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

4. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1, gromadzi dokumenty:

1) stanowiące podstawę wpisu do rejestru producentów;

2) o których mowa w art. 22, art. 22a, art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 3;

3) inne składane przez producentów.

5. Producent informuje, w formie pisemnej, właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, o zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4 i 7, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, oraz dostarcza dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4.

6. W przypadku zmiany podmiotu skupującego dostawca hurtowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję, właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, o wyborze podmiotu skupującego oraz o ilości mleka, jaką zamierza dostarczyć do tego podmiotu.

7. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego:

1) przekazuje podmiotowi skupującemu informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6;

2) nformuje nowy podmiot skupujący o  stopniu wykorzystania przez dostawcę hurtowego kwoty indywidualnej7) i – w przypadku zmiany przez dostawcę hurtowego podmiotu skupującego.

8. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6, oraz informację, o której mowa w ust. 7 pkt 2, dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, przekazuje dwa razy w miesiącu według stanu na 15 dzień oraz na ostatni dzień każdego miesiąca.

9. Zmiana podmiotu skupującego może nastąpić nie później niż do końca lutego danego roku kwotowego. Art.14.

1. Tworzy się krajową rezerwę kwoty krajowej12), zwaną dalej „krajową rezerwą”.

2. Krajowa rezerwa może być przeznaczona na:

1) zwiększenie kwot indywidualnych7) posiadanych przez producentów rozwijających produkcję mleka;

2) (uchylony);

3) większenie kwot indywidualnych7) w przypadku uwzględnienia odwołań od decyzji w sprawie przyznania kwot indyz widualnych;

4) zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia kwoty krajowej12). Art.15. 1.21) Decyzję w sprawie przyznania kwoty indywidualnej7) z krajowej rezerwy wydaje, na wniosek producenta, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 17, a w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 16a ust. 5 lub 6 – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 16a ust. 8.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

3. Wniosek o przyznanie kwoty indywidualnej7) z krajowej rezerwy zawiera:

1) mię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu i ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) status prawny gospodarstwa wnioskodawcy;

3) miejsce położenia gospodarstwa wnioskodawcy;

4) wielkość powierzchni użytków rolnych;

5) wielkość kwoty indywidualnej7) będącej przedmiotem wniosku;

21)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 50

6) ilość mleka, jaką producent zamierza dostarczać do poszczególnych podmiotów skupujących;

7) numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

8) numer rejestracyjny nadany przez Agencję.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca danego roku kwotowego, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję. 5.22) Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może dokonać zbycia oraz oddać w używanie części lub całości kwoty indywidualnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich, chyba że najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zatwierdzenie umowy zbycia lub umowy oddania w używanie części lub całości kwoty indywidualnej zrzeknie się na piśmie praw wynikających z decyzji, o której mowa wust.

1.

6. (uchylony). Art. 16.

1. W  przypadku producenta rozwijającego produkcję mleka warunkiem przyznania kwoty indywidualnej7) z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w roku kwotowym poprzedzającym rok kwotowy, w którym złożono wniosek określony w art. 15 ust.

1.

2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1, jest wykazywane przez:

1) dostawcę hurtowego – po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu;

2) ostawcę bezpośredniego – po przeliczeniu z zastosowaniem współczynników równoważności określonych w przepid sach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5.

3. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejsze niż 500 kg.

4. Zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych producent potwierdza, przedstawiając faktury lub inne dokumenty potwierdzające sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych.

5. Kopie faktur lub dokumentów, o których mowa w ust. 4, producent rozwijający produkcję mleka dołącza do wniosku określonego w art. 15 ust.

1. Art.16a.

1.23) Kwotę indywidualną z krajowej rezerwy przyznaje się w wysokości nadwyżki wielkości sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w poprzednim roku kwotowym, przeliczonych na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu lub przeliczonych z zastosowaniem współczynników równoważności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5, nad wielkością kwoty indywidualnej stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca roku kwotowego poprzedzającego rok kwotowy, w którym złożono wniosek, o którym mowa w art. 15 ust.

1.

2. W przypadku gdy wysokość kwoty indywidualnej7) z krajowej rezerwy ustalona zgodnie z ust. 1 jest większa niż wielkość kwoty indywidualnej7) będąca przedmiotem wniosku określonego w art. 15 ust. 1, kwota indywidualna7) z krajowej rezerwy jest ustalana w ilości wskazanej przez producenta w tym wniosku.

3. W przypadku gdy wysokość kwoty indywidualnej7) z krajowej rezerwy ustalona zgodnie z ust. 1 jest mniejsza niż wielkość kwoty indywidualnej7) będąca przedmiotem wniosku określonego w art. 15 ust. 1, kwota indywidualna7) z krajowej rezerwy jest ustalana w ilości ustalonej zgodnie z ust.

1.

4. Wysokość kwoty indywidualnej7) przyznanej z krajowej rezerwy nie może być mniejsza niż 500 kg oraz nie może być większa niż 30 000 kg.

5. W przypadku gdy suma kwot indywidualnych7) dla dostawców hurtowych ustalona zgodnie z art. 16 i ust. 1–4 jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 17 i pomniejszonej o część tej rezerwy przeznaczonej na cele, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4, do ustalenia wysokości kwot indywidualnych7) stosuje się współczynnik przydziału kwot indywidualnych7) z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych.

22) 23)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku

7. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 50

6. W przypadku gdy suma kwot indywidualnych7) dla dostawców bezpośrednich ustalona zgodnie z art. 16 i ust. 1–4 jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ustawy i pomniejszonej o część tej rezerwy przeznaczonej na cele, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4, do ustalenia wysokości kwot indywidualnych7) stosuje się współczynnik przydziału kwot indywidualnych7) z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich.

7. Jeżeli po zastosowaniu współczynnika, o którym mowa w ust. 5 lub 6, wysokość kwoty indywidualnej7) przyznanej z krajowej rezerwy jest mniejsza niż 500 kg, dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, przyznania producentowi kwoty indywidualnej7) z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich.

8. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w ust. 5 lub 6, określi, w drodze rozporządzenia, współczynnik przydziału kwot indywidualnych7) z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub współczynnik przydziału kwot indywidualnych7) z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich, mając na względzie racjonalne rozdysponowanie krajowej rezerwy w danym roku kwotowym. Art.17. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, wysokość krajowej rezerwy z podziałem na krajową rezerwę dla dostawców hurtowych i krajową rezerwę dla dostawców bezpośrednich, mając na względzie właściwe wykorzystanie kwoty krajowej12) oraz restrukturyzację sektora mleczarskiego. Art.18. (uchylony). Art.19. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących zasad rozdysponowania krajowej rezerwy. Art.20. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji określonych w tym rozporządzeniu. Art.21.

1. Badania zawartości tłuszczu w mleku uwzględnianej przy rozliczaniu wykorzystania kwot indywidualnych7) wykonują laboratoria, które w ramach systemu badań zawartości tłuszczu w mleku:

1) czestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych prowadzonych przez jedną spośród jednostek organiu zacyjnych określonych na podstawie ust. 2 przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, zwaną dalej „laboratorium referencyjnym”; s

2) tosują do sprawdzania metod badawczych próby wzorcowe przygotowane przez wybrane laboratorium referencyjne. 1a. Laboratoria wykonujące badania zawartości tłuszczu w  mleku są obowiązane dokonać wyboru jednego spośród laboratoriów referencyjnych określonych na podstawie ust.

2. 2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, laboratoria referencyjne do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz sposób funkcjonowania systemu badania zawartości tłuszczu w mleku, mając na względzie konieczność zapewnienia wiarygodnych wyników badań.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, metody pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metody oznaczania zawartości tłuszczu w mleku, biorąc pod uwagę ich ujednolicenie i uzyskiwanie wiarygodnych wyników. Art.22.

1. Prawo do kwoty indywidualnej7) lub jej części może być zbywane wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, która dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora oddziału terenowego Agencji.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek stron umowy składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) mię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu i ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres każdej ze stron umowy;

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 50

2) umer identyfikacyjny z  krajowego systemu ewidencji producentów, nadany na podstawie przepisów o  krajowym n systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności każdej ze stron umowy;

3) numer rejestracyjny każdej ze stron umowy nadany przez Agencję, o ile został nadany;

4) numer rachunku bankowego każdej ze stron umowy;

5) informację o miejscu położenia gospodarstwa każdej ze stron umowy;

6) wskazanie podmiotu skupującego, do którego strony umowy dostarczają lub zamierzają dostarczać mleko;

7) datę podpisania umowy;

8) dane o wielkości kwoty indywidualnej7) będącej przedmiotem umowy, z podaniem referencyjnej zawartości tłuszczu;

9) nformację o ilości mleka wprowadzonego do obrotu lub mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych i wprowadzonych do obrotu według stanu na dzień podpisania umowy, zgodnie z informacją zawartą w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 1; i

10) nformację o wysokości kwoty indywidualnej7) pozostałej do wykorzystania, zgodnie z informacją zawartą w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust.

1.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się od dnia 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego danego roku kwotowego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. (uchylony).

6. Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1, może być tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym kwota indywidualna7).

7. Zbywca prawa do kwoty indywidualnej7) lub jej części, będący dostawcą hurtowym, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przedkłada kopię tej umowy podmiotowi skupującemu.

8. Po otrzymaniu kopii umowy podmiot skupujący jest obowiązany do wystawienia zbywcy, o którym mowa w ust. 7, zaświadczenia o stopniu wykorzystania kwoty indywidualnej7) zadeklarowanej w celu dostarczenia do tego podmiotu skupującego, według stanu na dzień zawarcia umowy.

9. (uchylony).24)

10. Zbywca będący dostawcą hurtowym niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, jest obowiązany do dostarczenia go wraz z kopią umowy, o której mowa w ust. 1, oraz wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji.

11. Zbywca będący dostawcą bezpośrednim niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dostarczenia jej kopii wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji.

12. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, 5% kwoty indywidualnej7) stanowiącej przedmiot umowy, po zaokrągleniu do liczby całkowitej, jednak w ilości nie mniejszej niż jeden kilogram, przechodzi do krajowej rezerwy.

13. Zbywca prawa do kwoty indywidualnej7) lub jej części nie może otrzymać kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy przed upływem 5 lat od dnia zbycia.

14. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. Art.22a.1.25) Część kwoty indywidualnej, a w przypadkach określonych w art. 72 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, kwota indywidualna, może zostać oddana w używanie wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej na dany rok kwotowy, która dla swojej skuteczności wymaga wydania przez właściwego miejscowo dla oddającego w używanie dyrektora oddziału terenowego Agencji decyzji w sprawie zatwierdzenia tej umowy.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek stron umowy składany do właściwego miejscowo dla oddającego w używanie dyrektora oddziału terenowego Agencji.

24) 25)

Przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku

4. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 50

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w art. 22 ust. 3 oraz jest składany od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku kwotowego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

4. (uchylony).

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie podlega wypowiedzeniu i rozwiązaniu.

6. Kwota indywidualna7) lub jej część może zostać oddana w używanie nie dłużej niż przez trzy kolejne lata kwotowe.

7. Przepisy art. 22 ust. 6–11 stosuje się odpowiednio do umowy, o której mowa w ust.

1.

8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy dzierżawy. Art. 23. 

1. Na podstawie dostarczonych przez zbywcę lub oddającego w  używanie dokumentów, o  których mowa w art. 22 lub art. 22a, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji:

1) ydaje decyzję, w której zatwierdza umowę oraz stwierdza wielkość kwoty indywidualnej7) przysługującej każdej ze w stron umowy;

2) powiadamia o wydanej decyzji podmioty skupujące właściwe dla stron umowy;

3) rzesyła niezwłocznie kopię decyzji, o której mowa w pkt 1, właściwemu miejscowo dla nabywcy lub biorącego w użyp wanie dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, jeżeli umowa zbycia lub oddania w używanie kwoty indywidualnej7) została zawarta między producentami, których miejsce zamieszkania albo siedziba znajduje się na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora oddziału terenowego Agencji. 2.26) Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia umowy zbycia lub umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej lub jej części, jeżeli:

1) warunki określone w art. 22 ust. 1–6 lub art. 22a ust. 1–6 nie zostały spełnione lub

2) roducent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych p lub dla dostawców bezpośrednich, złoży wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia, albo oddania w używanie części, albo całości kwoty indywidualnej dla dostawców hurtowych, lub dostawców bezpośrednich przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, chyba że zrzekł się na piśmie praw wynikających z tej decyzji, lub

3) roducent złoży wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia albo oddania w używanie części albo całości kwoty indywidup alnej dla dostawców hurtowych, lub dostawców bezpośrednich przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 31 ust. 4.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. Art.23a. (uchylony).27) Art.23b. (uchylony).27) Art.23c. (uchylony).27) Art.23d. (uchylony).27) Art.23e. (uchylony).27) Art.23f. (uchylony).27) Art.24.

1. Kwota indywidualna7) może ulegać konwersji stałej lub tymczasowej, częściowo lub w całości, z dostaw na sprzedaż bezpośrednią oraz ze sprzedaży bezpośredniej na dostawy. 1a. Przedmiotem konwersji może być tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym kwota indywidualna7).

2. Konwersji dokonuje się na wniosek:

1) właściciela kwoty indywidualnej7) – w przypadku konwersji stałej,

2) właściciela lub posiadacza zależnego kwoty indywidualnej7) – w przypadku konwersji tymczasowej – składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

26) 27)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku

7. Przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

Dziennik Ustaw

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) mię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu i ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres producenta;

2) umer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów nadany na podstawie przepisów o krajowym systen mie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) miejsce położenia gospodarstwa producenta; n

4) umer siedziby stada krów mlecznych danego producenta w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

5) numer rachunku bankowego producenta;

6) stopień wykorzystania kwoty indywidualnej7) przysługującej na dzień składania wniosku o konwersję;

7) wielkość kwoty indywidualnej7) będącej przedmiotem wniosku o konwersję;

8) wskazanie przez wnioskodawcę podmiotu skupującego, do którego będzie dostarczał mleko w ilości objętej wnioskiem o konwersję – w przypadku konwersji sprzedaży bezpośredniej na dostawy;

9) numer rejestracyjny nadany przez Agencję;

10) uzasadnienie wniosku.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku kwotowego.

6. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji zmienia, w drodze decyzji, przysługującą kwotę indywidualną7). 6a. (uchylony). 6b.28) Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, nie może dokonać konwersji posiadanej kwoty indywidualnej dostaw na kwotę indywidualną sprzedaży bezpośredniej, chyba że zrzeknie się na piśmie praw wynikających z decyzji, o której mowa w art. 15 ust.

1. 6c.29) Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, nie może dokonać konwersji posiadanej kwoty indywidualnej sprzedaży bezpośredniej na kwotę indywidualną dostaw, chyba że zrzeknie się na piśmie praw wynikających z decyzji, o której mowa w art. 15 ust.

1. 6d.29) Zrzeczenie, o którym mowa w ust. 6b i 6c, może nastąpić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dokonanie konwersji. 6e.29) Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, dokonania konwersji, jeżeli producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla:

1) ostawców hurtowych – złoży wniosek o dokonanie konwersji kwoty indywidualnej dla dostaw na kwotę indywidualną d dla sprzedaży bezpośredniej, d

2) ostawców bezpośrednich – złoży wniosek o dokonanie konwersji kwoty indywidualnej dla sprzedaży bezpośredniej na kwotę indywidualną dla dostaw – przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust.

1. 6f.29) Od decyzji, o której mowa w ust. 6e, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

28) 29)

– 14 –

Poz. 50

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku

7. Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 50

7. W  przypadku konwersji sprzedaży bezpośredniej na dostawy referencyjna zawartość tłuszczu dla mleka objętego dostawami po dokonaniu konwersji pozostaje bez zmian w stosunku do referencyjnej zawartości tłuszczu dla mleka objętego dostawami przed dokonaniem konwersji, jeżeli producent przedłoży właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji dokument dotyczący oceny użytkowości krów mlecznych, za okres 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, potwierdzający wyższą niż 38 g/kg zawartość tłuszczu w mleku objętym sprzedażą bezpośrednią, wydany przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej bydła mlecznego. Art.25. (uchylony). Art.26. Prawo do kwoty indywidualnej7) podlega dziedziczeniu, z tym że dziedziczy je osoba lub osoby, które odziedziczyły gospodarstwo i które będą kontynuowały produkcję mleka. Jeżeli spadek przypada gminie albo Skarbowi Państwa, kwota indywidualna przechodzi do krajowej rezerwy. Art.27. 1.30) Spadkobierca, który dziedziczy gospodarstwo i który będzie kontynuować produkcję mleka, przesyła niezwłocznie kopię wniosku o  stwierdzenie nabycia spadku lub kopię sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia wpisanego do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie kopii wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dokonuje tymczasowego wpisu spadkobiercy do rejestru producentów i informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy o dokonaniu tymczasowego wpisu.

3. W terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku spadkobierca przesyła kopię tego postanowienia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust.

1. 4.31) Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii: prawomocnego postanowienia sądu o  stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia wpisanego do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do kwoty indywidualnej na spadkobiercę. Art.28.

1. W przypadku gdy gospodarstwo dziedziczy więcej niż jedna osoba, w okresie od dnia otwarcia spadku do dnia złożenia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy, kopii umowy o dziale spadku albo kopii postanowienia sądu o dziale spadku, uprawnienia spadkobierców do kwoty indywidualnej7), z wyłączeniem możliwości zbycia, oddania w używanie lub konwersji wykonuje upoważniony przez nich spadkobierca.

2. Upoważniony spadkobierca przedstawia niezwłocznie pisemne upoważnienie do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust.

1.

3. Na podstawie pisemnego upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, dokonuje tymczasowego wpisu upoważnionego spadkobiercy do rejestru producentów i informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy o dokonaniu tymczasowego wpisu.

4. Do czasu wejścia w życie umowy o dziale spadku albo uprawomocnienia się postanowienia sądu o dziale spadku, spadkobiercy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania związane z wykonywaniem prawa do kwoty indywidualnej7).

5. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy o dziale spadku albo uprawomocnienia się postanowienia sądu o dziale spadku spadkobierca lub spadkobiercy przesyłają kopię umowy albo kopię postanowienia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust.

1.

6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie kopii umowy o dziale spadku albo kopii postanowienia sądu o dziale spadku, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do kwoty indywidualnej7) na spadkobiercę lub spadkobierców. Art.29.

1. Następca prawny osoby prawnej będącej producentem informuje właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji o nabyciu prawa do kwoty indywidualnej7) i przedkłada kopię dokumentu potwierdzającego nabycie w terminie 7 dni od dnia nabycia tego prawa.

30) 31)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku

7. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 50

2. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji na podstawie kopii dokumentu, o której mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do kwoty indywidualnej7) na następcę prawnego, o którym mowa wust.

1. Art.30.

1. W przypadku zbycia gospodarstwa producenta przyznane mu prawo do kwoty indywidualnej7) przechodzi na nabywcę gospodarstwa.

2. W  przypadku dzierżawy lub innego posiadania zależnego gospodarstwa, dzierżawca lub inny posiadacz zależny uzyskuje prawo do kwoty indywidualnej7) przyznane dotychczasowemu producentowi na czas trwania umowy dzierżawy lub innej umowy przenoszącej tytuł prawny.

3. Nabywca albo dzierżawca lub inny posiadacz zależny gospodarstwa przesyła właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji wypis aktu notarialnego albo kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji na podstawie wypisu aktu notarialnego albo kopii zawartej umowy dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do kwoty indywidualnej7) na nabywcę, dzierżawcę lub innego posiadacza zależnego gospodarstwa. Art.31. 1.32) W przypadku gdy producent przestał spełniać warunki określone w art. 65 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, kwotę indywidualną stanowiącą własność producenta.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek producenta składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) mię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu i ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres;

2) numer rejestracyjny nadany przez Agencję;

3) numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

4) uzasadnienie wniosku.

4. Decyzja w sprawie ponownego przyznania kwoty indywidualnej7) producentowi, o którym mowa w ust. 1, jest wydawana na jego wniosek składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) informacje określone w art. 15 ust. 3;

2) numer decyzji w sprawie cofnięcia kwoty indywidualnej7). 6.33) Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia drugiego roku kwotowego następującego po roku kwotowym, w którym została wydana decyzja, o której mowa w ust.

1.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, składa się na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję. 8.34) W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji nie może dokonać zbycia lub oddać w używanie części albo całości kwoty indywidualnej. Art.32.

1. W przypadku wprowadzenia przez producenta do obrotu w roku kwotowym mleka lub przetworów mlecznych w ilości mniejszej niż 70% kwoty indywidualnej7) przysługującej temu producentowi na dzień 1 kwietnia danego roku kwotowego, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji zmniejsza, w drodze decyzji, kwotę indywidualną7) o jej niewykorzystaną część.

2. W przypadku gdy producent nie wprowadził do obrotu w roku kwotowym mleka lub przetworów mlecznych w ramach kwoty indywidualnej7) przysługującej temu producentowi na dzień 1 kwietnia danego roku kwotowego, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, kwotę indywidualną7).

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku

7. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

34) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

32) 33)

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 50

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

4. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, producent nie może ubiegać się o przyznanie kwoty indywidualnej7) z krajowej rezerwy w okresie dwóch lat od dnia wydania decyzji. Art.33.

1. W przypadku przekroczenia kwoty krajowej12) przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla dostawców bezpośrednich producent, który w roku kwotowym wprowadził do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej kwotę indywidualną7) przysługującą na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, jest obowiązany do uiszczenia opłaty określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, zwanej dalej „opłatą”. 1a.35) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do producentów, którzy pomimo oddania w używanie lub zbycia całości kwoty indywidualnej, przysługującej tym producentom na dzień 1 kwietnia danego roku kwotowego, wprowadzili do obrotu mleko lub przetwory mleczne.

2. (uchylony).36)

3. (uchylony).36)

4. (uchylony).36)

5. (uchylony).36)

6. (uchylony).36)

7. (uchylony).36) Art.34. (uchylony).37) Art.35.

1. Prezes Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 3, ustala stopień wykorzystania kwoty krajowej12), a w przypadku jej przekroczenia określa krajowy współczynnik realokacji:

1) dla dostawców hurtowych stanowiący iloraz: a) umy niewykorzystanych przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych7) przysługujących na dany dzień roku, s według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, b) umy przekroczonych przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych7) przysługujących na dany dzień roku, wes dług stanu na ostatni dzień roku kwotowego;

2) dla dostawców bezpośrednich stanowiący iloraz: a) umy niewykorzystanych przez dostawców bezpośrednich kwot indywidualnych7) przysługujących na dany dzień s roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich, b) umy przekroczonych przez dostawców bezpośrednich kwot indywidualnych7) przysługujących na dany dzień roku, s według stanu na ostatni dzień roku kwotowego – i do dnia 30 sierpnia informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych o stopniu wykorzystania kwoty krajowej12).

2. Prezes Agencji informuje niezwłocznie o wysokości krajowych współczynników, o których mowa w ust. 1, dyrektorów oddziałów terenowych Agencji. Art.36.38) 1. W odniesieniu do dostawców hurtowych, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji do dnia 15 września, na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5:

1) okonują rozliczenia wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni d dzień roku kwotowego;

2) stalają, w  drodze decyzji, po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o  którym mowa w  art.  35 ust.  1 u pkt 1, wysokość należnych opłat;

3) rzesyłają do podmiotów skupujących, także w wersji elektronicznej, zbiorcze informacje o wysokości należnych opłat. p

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku

7. Przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

37) Przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

35) 36)

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 50

2. Dostawca hurtowy, w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu opłaty ustalonej w decyzji, o której mowa w ust.

1 pkt 2. 3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, podmiot skupujący jest obowiązany przekazać na rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika. 4. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał podmiotowi skupującemu w całości opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot skupujący może rozłożyć opłatę na raty. 5. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 6. Upoważnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązku wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest podmiot skupujący wskazany w tej decyzji. Art.37.

1. W odniesieniu do dostawców bezpośrednich, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, na podstawie informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, dokonują rozliczenia wykorzystania kwot indywidualnych7) przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i do dnia 15 września dokonują, w drodze decyzji, ustalenia wysokości należnej opłaty, po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2.

2. Dostawca bezpośredni jest obowiązany wpłacić należną opłatę na rachunek bankowy właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. Art.38.39) Od decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. Art.39. (uchylony). Art.40. 1.40) W sprawach nieuregulowanych w ustawie do opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.

2. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 1, przysługują:

1) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji – jako organowi pierwszej instancji;

2) Prezesowi Agencji – jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału terenowego Agencji.

3. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Art.41.41) Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1, Agencja przekazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa. Art.41a.1. Prezes Agencji ustala, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, średnią ważoną referencyjnych zawartości tłuszczu dla poprzedniego roku kwotowego.

2. W przypadku gdy różnica pomiędzy średnią ważoną referencyjnych zawartości tłuszczu, o której mowa w ust. 1, a krajową referencyjną zawartością tłuszczu jest większa niż 0,1 g na kg, Prezes Agencji ustala współczynnik redukcji indywidualnych referencyjnych zawartości tłuszczu.

3. Właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, w drodze decyzji, zmieniają referencyjne zawartości tłuszczu dla poszczególnych dostawców hurtowych.

4. Od decyzji, o których mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku

4. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.

39) 40)

Dziennik Ustaw – 19 – Rozdział 3 Zakup interwencyjny isprzedaż interwencyjna, dopłaty do przechowywania ikonsumpcji przetworów mlecznych oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny ikazeinianów do produkcji serów42) Art.42. Agencja realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 2–8 załącznika, w zakresie:43)

1) zakupu interwencyjnego i sprzedaży interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w proszku;

2) dopłat do: a)44) przechowywania masła, b) (uchylona),45) c) (uchylona),45) d) odtłuszczonego mleka przeznaczonego do produkcji kazeiny i kazeinianów, e) odtłuszczonego mleka w proszku i maślanki w proszku przeznaczonych do produkcji pasz, f) (uchylona),45) g) spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych – udzielanych przez Prezesa Agencji;

3) wydawania zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów. Art. 42a.

46)  Rada Ministrów określa, w  drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31  maja na kolejny rok szkolny, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską. Art.42b.Producenci serów o kodzie CN 0406 są obowiązani do zarejestrowania się w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633). Art.43. 1.47) W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 2–6 załącznika, Prezes Agencji realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a, d i e, wydaje świadectwa autoryzacji:

1) zakładów produkcyjnych;

2) chłodni;

3) magazynów. 2.47) W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, prowadzi rejestr podmiotów ubiegających się o dopłaty. 3.47) W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, Prezes Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 3, wydaje producentom serów, na ich wniosek, zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów. 4.47) W  przypadku wykorzystywania przez producentów kazeiny i  kazeinianów do produkcji serów bez zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, lub wykorzystywania kazeiny i kazeinianów do produkcji serów w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 7 załącznika, producent jest obowiązany do wniesienia na wyodrębniony rachunek bankowy Agencji kary pieniężnej określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 7 załącznika.

5. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 3, składa się do Prezesa Agencji.

Tytuł rozdziału w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku

7. Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

45) Przez art. 1 pkt 17 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

42) 43)

Poz. 50

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 50

6. Wnioski o wpis do rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, składa się do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, zawierają:

1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres wnioskodawcy; 3)48) adres zakładu produkcyjnego, chłodni lub magazynu;

4) umer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospon darki Narodowej (REGON), o ile został nadany;

5) umer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu pon twierdzającego tożsamość – w przypadku osób fizycznych;

6) numer rejestracyjny nadany przez Agencję, o ile został nadany;

7) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

8) umery linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjn nych;

9) eterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zaw kładów produkcyjnych występujących o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a; i

10) nformacje o rodzaju sera, do którego zostanie dodana kazeina i kazeiniany, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów, o którym mowa w art. 42 pkt 3; d

11) ane o przedmiocie działania wnioskodawcy, w przypadku gdy wniosek dotyczy wpisu do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g.

8. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, składa się na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Agencję. Art.44. (uchylony).49) Art.45.50) W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 5 załącznika, Prezes Agencji wydaje i poświadcza formularz kontrolny (formularz T5) w zakresie przemieszczania przetworów mlecznych wykorzystywanych w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. e. Art.45a.50) Prezes Agencji, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3 załącznika, wydaje certyfikat jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonych do wykorzystania w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Art.46.

1. Poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej, spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dofinansowywane: 1)51) ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka przewidzianych w planie finansowym tego Funduszu – w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych;

2) z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej – w szkołach podstawowych. 1a.52) Wypłata środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka określonych w ust. 1, odbywa się na zasadach i w trybie udzielania dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej „dopłatą krajową”, jest wypłacane przez Agencję i nie może być wyższe niż 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art.42a.

3. W przypadku gdy cena mleka lub przetworu mlecznego dostarczonych do szkół podstawowych jest niższa niż maksymalna cena mleka, o  której mowa w  ust. 2, dofinansowanie zmniejsza się do ceny dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku

7. Przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

51) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

52) Dodany przez art. 16 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

48) 49)

Dziennik Ustaw 4.53) Dopłata krajowa jest:

1) rzyznawana i wypłacana do wysokości limitu środków finansowych, określonego w decyzji, o której mowa w ust. 12, p zwanego dalej „limitem środków”;

2) rzyznawana do maksymalnej ilości 0,25 l ekwiwalentu mleka na jednego ucznia na jeden dzień nauki szkolnej, ustalop nego zgodnie z art. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 6 załącznika.

5. Warunkiem uzyskania dopłaty krajowej jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych bezpłatnie lub w cenie nie wyższej niż różnica między ceną maksymalną dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego a ceną maksymalną określoną w ust.

2. 6.54) Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym roku szkolnym, mając na względzie liczbę uczniów biorących udział w programie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych oraz maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych. 7.54) W przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 6 przeznacza się 1% środków na uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym, o których mowa w ust.

12. 8.54) Podmioty zainteresowane dostarczaniem mleka do szkół podstawowych i uzyskaniem dopłaty krajowej wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 2, składają w terminie do dnia 30 czerwca do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu opracowanym i  udostępnianym przez Agencję, wniosek o  wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków na dany rok szkolny. 9.54) Za dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, uznaje się dzień wpływu wniosku do właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji. 10.54) Wniosek, o którym mowa w ust. 8, zawiera w szczególności: 1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; 2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy; 3) liczbę szkół podstawowych, do których wnioskodawca będzie dostarczał mleko lub przetwory mleczne w danym roku szkolnym; 4) liczbę uczniów uczęszczających do szkół, o których mowa w pkt 3; 5) liczbę uczniów, którzy złożyli deklarację korzystania z programu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach, o których mowa w pkt 3; 6) ilość i rodzaje mleka i przetworów mlecznych, które będą dostarczane do szkół w danym roku szkolnym; 7) wysokość wnioskowanej kwoty wynikającą z ilości, o których mowa w pkt 6. 11.54) Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się informację z poszczególnych szkół podstawowych zawierającą co najmniej dane, o których mowa w ust. 10 pkt 4–6, potwierdzoną przez osoby upoważnione do reprezentowania tych szkół. 12.54) Dyrektor oddziału terenowego Agencji, w terminie do dnia 31 sierpnia, wydaje decyzję w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym. 13.54) Limit środków przyznaje się we wnioskowanej wysokości wynikającej z informacji, o których mowa w ust.

11. 14.54) Jeżeli suma wnioskowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 8, środków finansowych przekracza wysokość środków finansowych określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, pomniejszonych o 1% tych środków przeznaczonych na uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym, limit środków przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn: 1) ilorazu wysokości środków finansowych określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pomniejszonych o 1% tych środków przeznaczonych na uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym i sumy środków finansowych wnioskowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 8, oraz 2) wysokości środków finansowych wnioskowanej przez dany podmiot.

53) 54)

– 21 –

Poz. 50

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku

7. Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 50

15.54) Jeżeli zaistnieje sytuacja określona w ust. 14, w przypadku uwzględnienia odwołań od decyzji, o których mowa w ust. 12, limit środków przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn ilorazu określonego w ust. 14 pkt 1 i wysokości środków finansowych wnioskowanej przez dany podmiot. 16.54) Od decyzji, o której mowa w ust. 12, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. Art.46a.

1. Dopłata krajowa jest udzielana: 1)55) podmiotom wpisanym do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty, o którym mowa w art. 43 ust. 2, dostarczającym mleko lub przetwory mleczne do szkół podstawowych, na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika;

2) a wniosek składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu opracowanym n i udostępnionym przez Agencję. 2.56) Kontrole dotyczące wykorzystania dopłat krajowych przeprowadza się na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika.

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Art.46b.Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb wypłacania dopłaty krajowej, a także szczegółowy zakres kontroli wykorzystania tej dopłaty, mając w szczególności na uwadze określenie terminów dokonywania poszczególnych czynności związanych z  wypłatą dopłat krajowych, przepisy Unii Europejskiej w zakresie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, a także zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków. Art.47. (uchylony).57) Art.48. (uchylony).57) Rozdział 4 Kontrole iczynności sprawdzające Art.49.

1. Agencja przeprowadza:

1) kontrole podmiotów skupujących w zakresie spełniania warunków określonych w art. 4 ust. 2; 2)58) czynności sprawdzające przeprowadzane u producentów mleka, dostawców hurtowych, dostawców bezpośrednich, podmiotów skupujących oraz podmiotów wymienionych w art. 42b i art. 43, w zakresie wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z kwotowaniem produkcji mleka, zakupem interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami do przechowywania i konsumpcji przetworów mlecznych oraz wykorzystywaniem kazeiny i kazeinianów do produkcji serów, w ramach realizacji zadań określonych w ustawie.

2. Kontrole, o  których mowa w  ust. 1 pkt  1, przeprowadza właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji.

3. Do przeprowadzania przez Agencję kontroli oraz czynności sprawdzających stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Rozdział 5 (uchylony).59)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku

7. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

57) Przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

59) Przez art. 16 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

55) 56)

Dziennik Ustaw – 23 – Rozdział 6 Kary pieniężne Art.53.

1. Podmiot skupujący, który wykonuje działalność w zakresie skupu mleka bez wpisu do rejestru podmiotów, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) yrażonej w kilogramach ilości mleka skupionego w okresie wykonywania tej działalności bez wpisu do rejestru podw miotów i

2) wysokości 50% opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej.

2. Podmiot skupujący, który skupuje mleko od producentów nieposiadających kwot indywidualnych7), podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) wyrażonej w kilogramach ilości skupionego mleka od tych producentów i

2) wysokości 50% opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej. Art.54. Podmiot skupujący, który nie prześle w terminie określonym w art. 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5, podlega karze pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika. Art.54a.

1. Podmiot skupujący, który podaje w informacjach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5 ilość mleka dostarczonego podmiotowi skupującemu inną niż ilość faktycznie skupiona, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej i

2) 0,01% różnicy, wyrażonej w kilogramach, ilości mleka faktycznie skupionego i ilości mleka podanej w informacji, i

3) ilości dni za każdy dzień zwłoki w przesłaniu prawidłowej informacji.

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż iloczyn:

1) różnicy między ilością mleka dostarczonego podmiotowi skupującemu a ilością mleka podaną w informacji, o której mowa w ust. 1, i

2) wysokości opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej. Art.54b. Podmiot skupujący, który wykazuje w dokumencie potwierdzającym dostawę mleka ilość inną niż ilość ustalona przy jego rozładunku u podmiotu skupującego, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej i

2) óżnicy, wyrażonej w  kilogramach, ilości mleka określonej w  dokumencie potwierdzającym dostawę mleka i  ilości r mleka ustalonej przy rozładunku. Art.54c. Podmiot skupujący, który uniemożliwia przeprowadzenie kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie określonym w ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 20 000 zł. Art.54d. Podmiot skupujący, który utrudnia przeprowadzenie kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie określonym w ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w wysokości od 2000 zł do 10 000 zł. Art.54e. Podmiot skupujący, który nie wykonuje obowiązków lub narusza wymagania określone w art. 24 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w wysokości od 2000 zł do 20 000 zł. Art.54f.60) Podmiot skupujący, który nie spełnia obowiązków określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3, 4 lub 6, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

60)

Poz. 50

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 50

Art.54g. Podmiot skupujący, który przekroczył dopuszczalne odchylenia określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 2, potwierdzone międzylaboratoryjnymi badaniami porównawczymi w dwóch kolejnych badaniach zawartości tłuszczu w mleku, podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł. Art.54h. Kto dostarcza mleko podmiotowi skupującemu niewpisanemu do rejestru podmiotów, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł. Art.54ha.61) Producent, który wprowadza do obrotu mleko lub przetwory mleczne, nie posiadając kwoty indywidualnej, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) wysokości 10% opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej oraz

2) yrażonej w kilogramach ilości mleka lub przetworów mlecznych wyrażonych w ekwiwalencie mleka, wprowadzow nych do obrotu w okresie objętym czynnościami sprawdzającymi, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, oszacowanej zgodnie zart.12a ust.

2. Art.54i.

1. Dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który wprowadza do obrotu mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej oszacowane posiadane możliwości produkcyjne, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) wyrażonego w kilogramach przekroczenia i

2) wysokości 25% opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej.

2. Podstawą wymiaru kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, jest nadwyżka ilości mleka lub przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez dostawcę hurtowego lub dostawcę bezpośredniego w  okresie objętym czynnościami sprawdzającymi, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, nad ilością mleka lub przetworów mlecznych oszacowanych zgodnie z art. 12a ust. 2, pomniejszoną o ilości mleka lub przetworów mlecznych wykorzystanych na spożycie własne lub do karmienia zwierząt.

3. Kary pieniężnej nie wymierza się, jeżeli nadwyżka, o której mowa w ust. 2, nie przekracza 30% możliwości produkcyjnych posiadanych przez dostawcę hurtowego lub dostawcę bezpośredniego oszacowanych zgodnie z art. 12a ust.

2. Art.54j.62) Producent mleka, dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który uniemożliwia przeprowadzenie kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie określonym w ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł. Art.54k.62) Producent mleka, dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który utrudnia przeprowadzenie kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie określonym w ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 zł do 200 zł. Art.54l. Dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który nie wykonuje obowiązków lub narusza wymagania określone w art. 24 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 zł do 2000 zł. Art.54m. Dostawca bezpośredni, który nie prześle w terminie określonym w art. 11 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji określonych w art. 11 ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika. Art.54n. Dostawca bezpośredni, który podaje w informacjach określonych w art. 11 ust. 3 ilość mleka lub przetworów mlecznych inną niż ilość, która została przez niego wprowadzona do obrotu, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej i

2) ,01% różnicy wyrażonej w kilogramach ilości mleka lub przetworów mlecznych faktycznie wprowadzonych do obrotu 0 i ilości mleka podanej w informacji, i

3) ilości dni za każdy dzień zwłoki w przesłaniu prawidłowej informacji.

61) 62)

Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku

7. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 50

Art.54o.

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta, albo siedzibę podmiotu skupującego wydaje decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

3. Wymierzając karę pieniężną określoną w art. 54c–54e, art. 54h i art. 54j–54l, dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę wpływ czynu zabronionego na prawidłowe funkcjonowanie systemu kwotowania produkcji mleka.

4. Opłatę przelicza się na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wydania decyzji, o której mowa w ust.

1. 5.63) Kary pieniężne uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna. Art.55.64)

1. Kar pieniężnych nie wymierza się:

1) jeżeli od końca roku kwotowego, w którym popełniono czyn podlegający karze pieniężnej, upłynęły 3 lata lub

2) naruszenie lub niewykonanie obowiązku nastąpiło w wyniku działania siły wyższej.

2. Można odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku:

1) astąpiło z przyczyn nieleżących po stronie producenta mleka, dostawcy hurtowego, dostawcy bezpośredniego lub podn miotu skupującego, u którego przeprowadzono kontrolę lub czynności sprawdzające, lub j

2) est nieznaczne w odniesieniu do wielkości posiadanej kwoty indywidualnej, lub nie wpływa na mechanizm kwotowania produkcji mleka, w tym na skuteczność przeprowadzonej kontroli lub czynności sprawdzających.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty. 4. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 3, przysługują: 1) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji – jako organowi pierwszej instancji; 2) Prezesowi Agencji – jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału terenowego Agencji.

5. Od nieuiszczonych w terminie kar pieniężnych pobiera się odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych. 6. Do egzekucji kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozdział 7 Przepisy przejściowe ikońcowe Art.56–63. (pominięte). Art.64. Traci moc ustawa z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797, z 2002 r. Nr 107, poz. 937 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1853). Art.65. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej65), z wyjątkiem:

1) art. 43 i art. 56, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia66);

2) art. 33, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2–6, art. 37, art. 38, art. 40 oraz art. 41, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

Dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnośniku

7. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

65) Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.

66) Ustawa została ogłoszona w dniu 30 kwietnia 2004 r.

63) 64)

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 50

Załącznik do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.67)

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

1) ozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozr porządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 43, str. 333);

2) ozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków r rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o  jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.);

3) ozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wyr konania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1);

4) ozporządzenie Komisji (EWG) nr 2921/90 z dnia 10 października 1990 r. w sprawie pomocy do produkcji kazeiny r i kazeinianów z mleka odtłuszczonego (Dz. Urz. WE L 279 z 11.10.1990, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 387); r

5) ozporządzenie Komisji (WE) nr 2799/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (Dz. Urz. WE L 340 z 31.12.1999, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 28, str. 110);

6) ozporządzenie Komisji (WE) nr  657/2008 z  dnia 10 lipca 2008  r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia r Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Dz. Urz. UE L 183 z 11.07.2008, str. 17, z późn. zm.);

7) ozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozpor rządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów (Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 22, z późn. zm.);

8) ozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznar wania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 223 z 21.08.2008, str. 3, z późn. zm.).

67)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 50 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Sprzedaż i oddanie przyznanej kwoty mlecznej

  Na podstawie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych otrzymałem decyzję o przyznaniu mi indywidualnej kwoty mlecznej jako dostawcy bezpośredniemu. Ponieważ (...)

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Sprzedaż kwoty mlecznej a VAT

  Jestem rolnikiem. VAT rozliczam na zasadach ogólnych. Chcę sprzedać kwotę mleczną. Czy muszę wystawić fakturę? Jeżeli tak, to jaka będzie stawka VAT?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-15 poz. 1441

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-17 poz. 1186

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-25 poz. 716

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-16 poz. 937

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-15 poz. 700

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.