Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 56 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-14
Data wydania:2013-01-07
Data wejscia w życie:2013-01-15
Data obowiązywania:2013-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 56 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 56

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 7 stycznia 2013r. wsprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Na podstawie art.122 ust.1, art.123 ust.4, art.125 ust.6, art.126 ust.6, art.129, art.131 ust.10, art.132 ust.5, art.137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa:


1) ostacie znaków akcyzy umieszczanych na opakowaniach jednostkowych importowanych, nabywanych wewnątrzp wspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich oraz suszu tytoniowego, ich wzory i elementy znaków akcyzy;

2) ryteria jakościowe znaków akcyzy; k

3) zczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich s opakowania jednostkowe; w

4) zór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia znaków akcyzy na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych;

5) zczegółowe przypadki, w których znaki akcyzy mogą być zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych s lub z wyrobów akcyzowych, warunki i tryb zdejmowania znaków akcyzy, wzór wniosku o zdjęcie znaków akcyzy;

6) wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy;

7) ysokość kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów w wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, wysokość należności z tytułu sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy oraz wysokość kosztów wytworzenia legalizacyjnych znaków akcyzy;

8) zór wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie w upoważnienia do odbioru znaków akcyzy, a także wzór tego upoważnienia;

9) zczegółowy wykaz i sposób składania dokumentów załączanych przez wnioskodawcę do wniosku o wydanie podatkos wych znaków akcyzy lub o sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy oraz o wydanie upoważnienia do odbioru znaków akcyzy;

10) posób prowadzenia ewidencji znaków akcyzy i  jej wzór, sposób przewozu i  przechowywania znaków akcyzy oraz s sposób sporządzania protokołu stwierdzającego utratę, zniszczenie, uszkodzenie, wydanie lub zwrot znaków akcyzy, zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy oraz wzór tego protokołu;

11) szczegółowy zakres i termin dokonywania rozliczeń znaków akcyzy;

 inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa M Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, Z poz.1208, Nr232, poz.1378 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1342 i1456.

1)

Dziennik Ustaw

12) sposób zwrotu znaków akcyzy;

13) ormy dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania w stosunku do łącznej liczby znaków n wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczania wyrobów akcyzowych;

14) zespół czynności, które składają się na proces oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. § 2.

1. Wprowadza się do oznaczania wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania:

1) podatkowe znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych;

2) legalizacyjne znaki akcyzy w postaci banderol legalizacyjnych.

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o banderolach bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć banderole podatkowe i legalizacyjne. § 3.

1. Banderole zawierają w szczególności oznaczenie serii, numer ewidencyjny, dane o rodzaju i ilości wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rok ich wytworzenia.

2. Wzory banderol podatkowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzory banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Kryteria jakościowe, jakim powinny odpowiadać banderole, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 4.

1. Banderole są nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne mogą być również nanoszone na opakowania jednostkowe w stanie, w jakim opakowania występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

2. Wzór wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. § 5.

1. Banderole naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe mogą być z nich zdjęte po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika urzędu celnego, w przypadku gdy:

1) wyroby akcyzowe mają być zwrócone do podmiotu zagranicznego, od którego zostały otrzymane, w związku z wadami fizycznymi wyrobów lub

2) wyroby akcyzowe przeznaczone są na eksport lub do dostawy wewnątrzwspólnotowej.

2. Wzór wniosku o zdjęcie banderol określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Zdjęcia banderol dokonuje się po pisemnym powiadomieniu właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze ich zdjęcia. Pisemnego powiadomienia należy dokonać w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym dniem wydania wyrobów akcyzowych w celu dokonania ich zwrotu do podmiotu zagranicznego lub dokonania eksportu albo dostawy wewnątrzwspólnotowej.


4. Pisemne powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje o rodzaju i ilości wyrobów akcyzowych, z których mają być zdjęte banderole, oraz o terminie zdjęcia banderol i wydania wyrobów akcyzowych.

5. Zdjęcie banderol odbywa się w obecności upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku zdjęcia banderol z opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich, właściwy naczelnik urzędu celnego może odstąpić od obecności przy tych czynnościach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego.

7. Zdjęcie banderol potwierdza się protokołem podpisanym przez dwie osoby reprezentujące wnioskodawcę albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych czynnościach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, z zastrzeżeniem przypadku określonego wust.6.

8. Protokół potwierdzający zdjęcie banderol powinien określać miejsce i datę dokonania czynności, rodzaj i liczbę banderol oraz oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego banderol, pozwalające na ich identyfikację, przyczynę zdjęcia banderol, a także strony czynności i nazwiska osób w niej uczestniczących oraz ich podpisy. – 2 – Poz. 56

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 56

9. Kopia protokołu potwierdzającego zdjęcie banderol przekazywana jest do wytwórcy banderol, w przypadku gdy banderole zdjęte z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych zwracane są wytwórcy, natomiast w przypadku zniszczenia zdjętych banderol kopia ta jest przekazywana wraz z kopią protokołu zniszczenia banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego. § 6. Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych wstępne zapotrzebowanie na banderole według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia. § 7.

1. Wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych wpłacanych w celu ich otrzymania określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Wysokość kosztów wytworzenia banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4. Wysokość należności z tytułu sprzedaży banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

5. W przypadku gdy wysokość kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych jest równa wysokości podatku akcyzowego albo przewyższa wysokość podatku akcyzowego od wyrobu akcyzowego podlegającego oznaczaniu tą banderolą, wówczas wysokość kwoty stanowiącej wartość banderol podatkowych wynosi 80% wysokości podatku akcyzowego od tego wyrobu. § 8.

1. Wnioskodawca, składając wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol do właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, załącza odpowiednio:

1) zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym;

2) kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

3) kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

4) kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.3)) lub kopię zezwolenia na obrót wyrobami objętymi obowiązkiem uzyskania takiego zezwolenia;

5) kopię zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

6) kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych wymaganego na podstawie odrębnych przepisów;

7) kopię zezwolenia na: a) prowadzenie składu podatkowego, b) nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, c) jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, d) wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, e) wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy;

8) kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

3)

 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Z Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr120, poz.690, Nr131, poz.764, Nr132, poz.766, Nr153, poz.902, Nr163, poz.981, Nr171, poz.1016, Nr199, poz.1175, Nr204, poz.1195 i Nr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.855, 1166, 1407, 1445 i1529.


Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 56

2. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–8, są okazywane właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 126 ust. 1 ustawy. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.

3. W przypadku gdy wnioskodawca składa kolejny wniosek, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od złożenia poprzedniego wniosku, nie stosuje się przepisów ust. 1 i 2, pod warunkiem że wnioskodawca złoży oświadczenie, iż informacje wynikające z uprzednio złożonych lub okazanych dokumentów oraz stany faktyczne lub prawne, których te dokumenty dotyczą, nie uległy zmianie. Nie dotyczy to informacji oraz stanów faktycznych lub prawnych zawartych w dokumentach, których termin ważności upłynął zgodnie z  przepisami regulującymi ich wydawanie, oraz dokumentu, o  którym mowa wust.1 pkt1.

4. Wzór wniosku o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

5. Wzór upoważnienia do odbioru banderol określa załącznik nr 13 do rozporządzenia. § 9.

1. Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz podmiot prowadzący skład podatkowy na terytorium kraju, któremu właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, przekazał banderole w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe będące jego własnością, prowadzą ewidencję wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderol, zwaną dalej „ewidencją”.

2. Przed rozpoczęciem wypełniania ewidencji prowadzonej w formie papierowej każda jej strona jest numerowana i parafowana przez podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji oraz jest opatrzona pieczęcią właściwego naczelnika urzędu celnego.

3. Ewidencja w formie elektronicznej jest prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji i w taki sposób, aby:

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz datą jej dokonania;

3) pozwalała na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym;

4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.

4. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznych nośnikach danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą lub w formie wydruku.

5. Ewidencja banderol jest prowadzona odrębnie dla każdej serii banderol.

6. Wpisów do ewidencji należy dokonywać na bieżąco. Przez bieżące dokonywanie wpisów rozumie się dokonywanie wpisów w dniu wystąpienia zdarzeń uzasadniających ich dokonanie lub najpóźniej w dniu ujawnienia tych zdarzeń.

7. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmian i poprawek w ewidencji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny. W przypadku ewidencji prowadzonej w formie papierowej każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty jej wprowadzenia, a w przypadku ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej opatrzyć adnotacją osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty jej wprowadzenia.

8. Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji ostatniego dnia każdego miesiąca dokonują podsumowania wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderol, w  rachunku narastającym. Stan na koniec roku kalendarzowego przenosi się do ewidencji na następny rok kalendarzowy jako stan początkowy.

9. Jako wydanie wpisuje się w ewidencji także otrzymanie, na podstawie upoważnień właściwych naczelników urzędów celnych w sprawach znaków akcyzy, nowych banderol w zamian za banderole utracone, uszkodzone lub zniszczone w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych w ramach dopuszczalnych norm strat banderol w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczania wyrobów akcyzowych.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 56

10. Wzór ewidencji prowadzonej przez podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

11. Wzór ewidencji prowadzonej przez podmioty prowadzące skład podatkowy na terytorium kraju, którym właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, przekazał banderole w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe będące jego własnością, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia. § 10.

1. Przechowywanie oraz przewóz banderol wymaga zapewnienia odpowiednich środków transportu, pomieszczeń, urządzeń służących do przechowywania, w szczególności skarbców lub kas pancernych, oraz ochrony w sposób przyjęty przy przechowywaniu i transporcie wartości pieniężnych.

2. Dostęp do pomieszczeń i urządzeń służących do przechowywania banderol mogą mieć wyłącznie osoby imiennie do tego upoważnione.

3. Środek transportu oraz pomieszczenia i urządzenia służące do przechowywania banderol są plombowane przez osoby upoważnione, niezależnie od stosowanych zabezpieczeń przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz utratą banderol.

4. Zdjęcie plomby następuje każdorazowo w obecności co najmniej dwóch osób. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uszkodzenia stanu plomby sporządza się protokół oraz przeprowadza spis z natury banderol. § 11.

1. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie oraz zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych banderol jest potwierdzane protokołem podpisanym przez dwie osoby reprezentujące podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez obecnego przy tych zdarzeniach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia oraz zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich, właściwy naczelnik urzędu celnego może odstąpić od obecności przy tych czynnościach upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy niezwłocznie przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1.

4. Wzór protokołu określa załącznik nr 16 do rozporządzenia. § 12.

1. Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel podatkowy uzyskuje od podmiotu zagranicznego dokument rozliczeniowy z przekazanych mu banderol, z uwzględnieniem rodzaju, serii, roku wytworzenia, numeru ewidencyjnego i liczby banderol przekazanych w celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych lub niewykorzystanych, niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania banderol podmiotowi zagranicznemu mającemu siedzibę poza terytorium kraju.

2. Właściciel wyrobów akcyzowych, o  którym mowa w  art.  13 ust.  3 ustawy, uzyskuje od podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo od podmiotu mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego dokument rozliczeniowy z przekazanych mu banderol, z uwzględnieniem rodzaju, serii, roku wytworzenia, numeru ewidencyjnego i liczby banderol przekazanych w celu naniesienia na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych lub niewykorzystanych:

1) w terminie 7 dni od dnia naniesienia banderol – w przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym na terytorium kraju;

2) niezwłocznie po wyprowadzeniu wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, nie później jednak niż w  terminie trzech miesięcy od dnia wydania banderol podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy – w  przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym na terytorium państwa członkowskiego;

3) niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania banderol podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa trzeciego.

3. Dokument rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowi podstawę dokonania odpowiednich wpisów do ewidencji.

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 56

§ 13.

1. Z każdorazowego wydania lub zwrotu banderol pomiędzy:

1) wytwórcą banderol a właściwym naczelnikiem urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy,

2) wytwórcą banderol a podmiotem obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,

3) właściwym naczelnikiem urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy a podmiotem obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,

4) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, a podmiotem prowadzącym skład podatkowy na terytorium kraju – sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy.

2. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują dwie osoby reprezentujące każdą ze stron dokonujących czynności objętych protokołem, a  jeżeli zapewnienie przez strony reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe – przez jedną osobę z każdej strony.

4. Kopia protokołu, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest składana przez podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych do właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy.

5. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do wydawania oraz zwrotu banderol wykorzystywanych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju u podmiotu dokonującego oznaczania wyrobów akcyzowych.

6. Fizyczne wydanie lub zwrot banderol następuje niezwłocznie po podpisaniu protokołu, o którym mowa w ust. 1. § 14.

1. Dopuszczalne miesięczne straty banderol powstałe w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego mogą wynosić najwyżej dla poszczególnych rodzajów wyrobów:

1) 0,5% – dla opakowań jednostkowych wyrobów spirytusowych;

2) 0,5% – dla opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych;

3) 0,5% – dla opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich;

4) 0,5% – dla opakowań jednostkowych suszu tytoniowego.

2. Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy polega na naniesieniu, z użyciem odpowiedniego kleju, ważnej i nieuszkodzonej banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego podlegającego oznaczaniu tą banderolą, niezależnie od miejsca i metody oznaczania. W przypadku oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami na zautomatyzowanej linii technologicznej do procesu oznaczania należy zaliczyć także czynności włożenia banderol do urządzenia banderolującego oraz następujące łącznie, bezpośrednio po oznaczaniu, zautomatyzowane czynności przemieszczenia opakowania wyrobu akcyzowego do końca linii technologicznej, zdjęcia opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego z  tej linii i jednoczesnego włożenia go do opakowania zbiorczego. § 15. Do wyczerpania nakładów druków formularzy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r., mogą być stosowane wzory upoważnień do odbioru banderol określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia, o którym mowa w § 16, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. § 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. Nr160, poz.1074 i Nr221, poz.1450 oraz z2012r. poz.1066). § 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 56

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 7 stycznia 2013r. (poz.56)

Załącznik nr1

Y D KO A H A TER IU KRAJU YROB WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, IU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH TYTONIOWYC (PAPIEROSÓW T YTO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU CH NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO WYROBÓW TYTONIOWYCH ORAZ S SZ TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH (PAPIEROSÓW, TYTONIOWEGO

ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO I.I zór banderoli podatkowej na opakowaniana opakowania jed W Wzór bandero jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oli pod tkowej t a dnostkowe importow wanych wyrobów tytoniowychnątrzwspól (papierosów) ln nabywanych wew

Rys. II. zory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo W wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

Rys. 2

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 56

III. zory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotoW abywa any spirytusowych wo wyrobówh wew ątrzw 1 akowani a o pojemności do 0,2 O  Opakowaniao po emno ci do l włącznie l włąc

II.

o y

a

e o

po

w

a

j

s

w

p

,

Rys.1 2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

Rys.2 IV. zory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotoW wo wyrobów winiarskich 1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

Rys. 1 2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

Rys. 2

V. zór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoW niowych (papierosów)

Rys.

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 56

VI. zory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów W tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

a tość yrobu w w opakowaniu do 20 ą

1. Zawartość wyrobuopak an u do 200 ggwłącznie

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

Rys. 2 VII. zory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów W spirytusowych 1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

Rys. 1 2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

Rys. 2 VIII. zory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów W winiarskich 1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

Rys. 1

Dziennik Ustaw – 10 – 2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l Poz. 56

Rys. 2 Objaśnienia:

1. anderole podatkowe według wzorów określonych w  poz.  I–VIII stosują odpowiednio podmioty prowadzące składy B podatkowe, importerzy, przedstawiciele podatkowi, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, podmioty dokonujące produkcji wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy, oraz właściciele wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 13 ust. 3.

2. anderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I–VIII stosuje się także do oznaczania innych opakowań jedB nostkowych wyrobów akcyzowych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 56

OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO1),

3) Pozycja 1 I Rysunek 2 Rys. Cechy graficzne 3

4) Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: "PAPIEROSY IMP. - 2011" ("2011" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą, oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowopozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci "łezki", włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: "TYTOŃ IMP. - 2011" ("2011" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą, oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowopozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym Wymiary w mm długość 4 45 szerokość 5 22

II

Rys. 1 i 2

45

22

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 56

III.1

Rys. 1

III.2

Rys. 2

dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci "łezki", włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." oraz napisy w trzech równoległych wierszach biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetą - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego: w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowopozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do dłuższego boku banderoli przy lewym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.

-IMP." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a w centralnej części banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S",

50

12

90

16

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 56

IV.1

Rys. 1

IV.2

Rys. 2

umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowopozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów oraz mikrotekst negatywowopozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do dłuższego boku banderoli przy prawym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." oraz napisy w trzech równoległych wierszach biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą, znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.-IMP." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli

110

14

160

16

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 56

V

Rys.

VI

Rys. 1 i 2

umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.KRAJ." oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: "PAPIEROSY KRAJ. - 2011" ("2011" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą, oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci "łezki", włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.

KRAJ." oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: "TYTOŃ KRAJ. - 2011" ("2011" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą, oznaczenie serii i rozetę koloru numeru ewidencyjnego2), fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający górną część rozety, zabezpieczenie w

45

22

45

22

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 56

VII.1

Rys. 1

VII.2

Rys. 2

lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci "łezki", włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetąnumeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego: w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowopozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli przy lewym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a w centralnej części banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z

50

12

90

16

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 56

VIII.1

Rys. 1

VIII.2

Rys. 2

widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowopozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów oraz mikrotekst negatywowopozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do dłuższego boku banderoli przy prawym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderolinumeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy

110

14

160

16

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 56

rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

Obj aśn ien ia:

1) Wzory są przedstawione w skali 1:1 i zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego dla wszystkich banderol mają wysokość 1,9 mm.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na twardych opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych (papierosów) w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli przebiegało po linii wieczka.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 56

Załącznik nr2

WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, (PAPIE EROSÓW, TYTONIU ), SPIRYTU USOWYCH W N SKICH NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU ORAZ SU SZU TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH TONIO EG WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO I.Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania ( papierosów) jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów)

O

KO A

N

ER TO IU

KR

U

YR BÓ

T

C

Rys. II. zory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytonioW wego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

Rys. 2

III.Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych 1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

Rys. 1

Dziennik Ustaw – 19 – 2 kowani a o pojemnośc powyż 0,2 p  Opakowania o pojemności powyżej e 0l Poz. 56

Rys. 2

IV.Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich 1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

Rys. 2 Objaśnienia:

1. anderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I–IV stosują podmioty posiadające wyroby nieoznaczone, B oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, które to wyroby występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

2. anderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III i IV stosują podmioty, które przelewają wyroby spirytuB sowe lub winiarskie, od których zapłacono akcyzę, z opakowań jednostkowych oznaczonych banderolami w inne opakowania jednostkowe.

3. anderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I–IV stosuje się także do oznaczania innych opakowań jedB nostkowych wyrobów akcyzowych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 56

OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO1),

3) Pozycja 1 I Rysunek 2 Rys. Cechy graficzne 3

4) Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: "PAPIEROSY-2011" ("2011" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci "łezki", włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz w dwóch równoległych wierszach biegnących wzdłuż lewego marginesu banderoli: "TYTOŃ-2011" ("2011" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), w dolnej części banderoli, pod rozetą oznaczenie serii i numeru ewidencyjnego2), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" Wymiary w mm długość 4 45 szerokość 5 22

II

Rys. 1 i 2

45

22

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 56

III.1

Rys. 1

III.2

Rys. 2

okalający górną część rozety, zabezpieczenie w lewym dolnym rogu banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury staje się widoczny jasny element w postaci "łezki", włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a pod rozetą - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego: w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowopozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do dłuższego boku banderoli przy lewym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a w centralnej części banderoli numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli

50

12

90

16

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 56

IV.1

Rys. 1

IV.2

Rys. 2

oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowopozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów oraz mikrotekst negatywowopozytywowy "POLSKA MF", prostopadły do dłuższego boku banderoli przy prawym marginesie banderoli, a także mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej

110

14

160

16

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 56

stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym

Obj aśn ien ia:

1) Wzory są przedstawione w skali 1:1 i zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego dla wszystkich banderol mają wysokość 1,9 mm.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na twardych opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych (papierosów) w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli przebiegało po linii wieczka.

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 56

Załącznik nr3

KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO Banderole na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe, tj. powinny być:

1) okrojone według ustalonych wymiarów z dokładnością +/– 0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, p które nie może być większe niż 0,6 mm,

2) iezmienne pod względem właściwości kolorystycznych, przez co najmniej 12 miesięcy od daty wytworzenia banderol n przy temperaturze przechowywania 22 °C i wilgotności względnej 60%,

3) ydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie w więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów,

4)  numeracją, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol na opakowaz nia jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 l i banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu) oraz suszu tytoniowego, gdzie częściowo może być umieszczona na fragmencie rozety. Kryteria jakościowe arkuszy banderol są następujące:

1) rkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosy, tytoń) oraz suszu tytoniowego: format a 510 mm × 700 mm (z tolerancją +/– 1,5 mm), 315 sztuk banderol na każdym arkuszu (15 rzędów po 21 sztuk banderol w każdym rzędzie),

2) rkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności do 0,2 l: format 410 mm × 450 mm a (z tolerancją +/– 2,0 mm), 240 sztuk banderol na każdym arkuszu (8 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie),

3) rkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o  pojemności powyżej 0,2 l: format a 510 mm × 680 mm (z tolerancją +/– 2,0 mm), 203 sztuki banderol na każdym arkuszu (7 rzędów po 29 sztuk w każdym rzędzie),

4) rkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 l: format 480 mm × 700 mm a (z tolerancją +/– 1,5 mm), 180 sztuk banderol na każdym arkuszu (6 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie),

5) rkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności powyżej 0,5 l: format 480 mm × 680 mm a (z tolerancją +/– 1,5 mm), 100 sztuk banderol na każdym arkuszu (4 rzędy po 25 sztuk w każdym rzędzie). Parametry banderol umieszczonych na arkuszach są zgodne z  kryteriami jakościowymi określonymi w  stosunku do banderol pokrojonych. Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 56

Załącznik nr4

SPOSOBY NANOSZENIA BANDEROL NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH Rysunek 1 przedstawia sposób em bandero odpowiednim klejem odpowiednim k e umocowania : banderoli: – odatkowej o  wymiarach 45 x 22 mm 2 mm bezpo na twardym p podat owe o wym ar ch 45 x bezpośrednio e nio na opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem), o ów twardym op kow niu jedno tkowym papie u  góry z tyłu pod i z boku opakowania, w kształcie litery „L” położonej poziomo do wysokości opakowania,z elof em) u óry – egalizacyjnej o  wymiarach 45 x 22 mm na twardymwysok ci l kształ i litery "L" p ożo ej poziomo do opakowaniu jednostkowymw n k papierosów u góry z tyłu i z boku opakowania jednostkowego papierosów, w kształcie litery „L” położonej poziomo g liza yj j m a 5 22 tw do wysokości opakowania Banderola legalizacyjna nanoszona jest p k n j p pe ó ł i na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Rys. 1

b

k

Rys. 2

dpowiednim lejem umocowania odpowiednim klejem Rysunek 2 przedstawia sposób bandero i banderoli: – odatkowej o  wymiarach 45 x 22 mm bezpośrednio na miękkim p podat owej o wymiar ch 45 x 2 mm bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem, o ile osów mię kim opakowaniu ednostkowym p pie występuje) od góry opakowania, w kształcie odwróconej litery „U”, pod – egalizacyjnej o  m o ile w45 x 22 mm na miękkim opakowaniu l celofa wymiarach s uj ) o góry opakowani w jednostkowym ododw opakowania, w  kształcie odwróconej litery kszt łcie góry cone litery U” „U”. Banderola legalizacyjna nanoszona jest22 mm na mstan opal ga izacyjnej wymia ch 4 x na istniejący k im kowania jednostkowego. k i

R Rysunek 3 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem Rysuneki legalizacyjnej, a sposób umocowania 3 przedstaw o wymiarach 45 x 22 mm, banderoli podatkowej bezpośrednioodpowiednim kjednostkowym Banderola powinna na opak waniu ejem banderoli podatkowej i być nałożona egalizacyjnej „I”,wymiarach zamknięciu opakow kształcie litery pionowo na 45 x 2 mm wania, równolegle do krótszego boku opakowania po jego prawej bezp śr dnio na opa owaniu jednostkowym lub lewej stronie Ban

Rys. 3

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 56

Rysune prz s a i spos umocowani Rysunek 4 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem odpow e nim kli legalizacyjnej, o wymiarach 50 x 12 mm, bezj m ban e oli po a ow i banderoli podatkowej legaliz cy nej, o wym jednostkowym (butelce) wyrobu nio a ach 50 x 1 mm, bezpośre spirytusopośrednio na opakowaniu na opako an jednos k wym bu elce) wy obu wego o pojemnościu(zawartości) do 0,2 l włącznie oraz banderoli pospirytu i legalizacyjnej, emności (zawar 16 mm,do 0,2 l wego o p o wymiarach 90 x oś i) bezpośrednio na datkowej włącznie jednostkowym podat wyrobu spirytusowego o opakowaniu oraz banderoli(butelce)owej i egalizacyjnej o pojemności (zawartości) powyżej 0,2 l (od góry na zamknięciu i szyjce opawymiarach 0x16 mm bezpo rednio na opakowaniu kowania, w kształcie odwróconej litery „L”), z tym że napis „MINIjednostk wym (butel e) wyrob pirytusowego STERSTWO FINANSÓW ) ZNAK AKCYZY PODAT.-KRAJ.” pojemnośc (zawartośc RP wyże 0 2 l (o góry a (odpowiednio do irodzaju banderoli) zawarty na w kszta cie marginesie banderoli zamknię i szy e opakowania znajduje się na nakrętce opakowania. odwr o ej liter "L")

Rys. 4

Rysunek 5 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem Rysunek 5 rzedstawia p sób um ow n a banderoli podatkowej i  legalizacyjnej, o  wymiarach 110 x 14 mm, odpow opakowaniu jednostkowym podatkowej bezpośrednio na ednim kle em bandero i(butelce) wyrobu iwiniarlegalizacyj ej o wymi r ch 110 14 mm, skiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie oraz banderoli pobezpośrednio o wymiarach 160 x jednostkowym datkowej i legalizacyjnej, na opak waniu 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu elce) wyrobu(butelce) wyrobu winiarskiego o ipojem(bu jednostkowym winiarskiego o pojemnoś ności (zawartości) powyżej 0,5 l (od góry na zamknięciu i szyjce opazawart ci) do 5 włącznie oraz banderoli kowania, w kształcie odwróconej litery „U”). poda kowe i leg lizac jn

Rys.5

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 56

Załącznik nr5

WZÓR WNIOSEK O WSKAZANIE SPOSOBU NANOSZENIA BANDEROL  NA NIETYPOWE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

...........................................

nazwa i adres wnioskodawcy ............................................. miejscowość, data

............................................................. ...........................................

numer akcyzowy podatnika

*)

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

Naczelnik Urzędu Celnego w1) ........................................................... ul. ...................................................... ...........................................................

WNIOSEK o wskazanie sposobu nanoszenia banderol2) ........................... na nietypowe opakowania jednostkowe3) ............................. wyrobów akcyzowych4).................................. Rodzaj wyrobu akcyzowego5) .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Opis opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego6) .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Opis proponowanego sposobu naniesienia banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu  akcyzowego7) .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ........................................................

podpis wnioskodawcy

Objaśnienia:

1) Należy podać właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy.

2) Należy podać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych.

3) Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów, tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich, albo suszu tytoniowego.

5) Należy podać: rodzaj i nazwę wyrobu oraz kraj pochodzenia wyrobu.

6) Należy podać: rodzaj opakowania, pojemność lub zawartość opakowania, opis otwarcia lub miejsca  przeznaczonego  do  otwarcia opakowania.

7) Należy określić położenie banderoli, która ma być naniesiona na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego, w stosunku do elementów tego opakowania oraz załączyć szkic opakowania  jednostkowego  wyrobu  akcyzowego z propozycją naniesienia banderoli. *) Niepotrzebne skreślić.

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 56

Załącznik nr6

WZÓR WNIOSEK O ZDJĘCIE BANDEROL Z OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH LUB Z WYROBÓW AKCYZOWYCH

...........................................

nazwa i adres wnioskodawcy .................................................... miejscowość, data

............................................................ ...........................................

numer akcyzowy podatnika

*)

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

Naczelnik Urzędu Celnego w1) ........................................................... ul. ...................................................... ...........................................................

WNIOSEK o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych

1. Łączna liczba przeznaczonych do zdjęcia banderol ................................................. szt., w tym z opakowań jednostkowych:

1) .......................................2) wyrobów akcyzowych .............................3) - ............................... szt. banderol

2) .......................................2) wyrobów akcyzowych .............................3) - ............................... szt. banderol

3) .......................................2) wyrobów akcyzowych .............................3) - ............................... szt. banderol

4) .......................................2) wyrobów akcyzowych .............................3) - ............................... szt. banderol

5) .......................................2) wyrobów akcyzowych .............................3) - ............................... szt. banderol

2. Wykaz wyrobów oznaczonych banderolami przeznaczonymi do zdjęcia4) .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

3. Przyczyna złożenia wniosku o zdjęcie banderol wraz z uzasadnieniem5) .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

4. Przeznaczenie wyrobów6) .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

5. Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... .................................................................... podpis wnioskodawcy

Objaśnienia:

1) Należy podać właściwego naczelnika urzędu celnego.

2) Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów, tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich, albo suszu tytoniowego.

4) Należy podać: nazwę wyrobu, pojemność lub zawartość opakowania, pochodzenie wyrobu.

5) Należy podać odpowiednio termin wywozu wyrobów, z których mają być zdjęte banderole.

6) Należy podać dokładny adres odbiorcy wyrobów. *) Niepotrzebne skreślić.

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 56

Załącznik nr7

WZÓR WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE Tabela

1. Wyroby spirytusowe .......................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania

..............................

miejscowość, data

.....................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

.......................................

numer akcyzowy podatnika*)

Ministerstwo Finansów Departament Podatku Akcyzowego i Gier ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

...................................................................

właściwy urząd celny w sprawach znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE na banderole1) ............................ na opakowania jednostkowe2) .................................. wyrobów spirytusowych w ………......... r. (...................)3) Lp. Pojemność opakowania jednostkowego  w litrach do 0,2 włącznie powyżej 0,2 Miejscowość stosowania banderol4) Liczba banderol w sztukach**) jednorazowo5) miesięcznie rocznie

1 2

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. *) Niepotrzebne skreślić. **) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

..................................................

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 56

Tabela

2. Wyroby winiarskie

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania

.......................................................................

..............................

miejscowość, data

.....................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

numer akcyzowy podatnika*)

.......................................

Ministerstwo Finansów Departament Podatku Akcyzowego i Gier ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

...................................................................

właściwy urząd celny w sprawach znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE na banderole1) ............................ na opakowania jednostkowe2) ................................ wyrobów winiarskich w ............................... r. (...................)3) Lp. Pojemność opakowania jednostkowego w litrach do 0,5 włącznie powyżej 0,5 Miejscowość stosowania banderol4) Liczba banderol w sztukach**) jednorazowo5) miesięcznie rocznie

1 2

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. *) Niepotrzebne skreślić. **) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

..................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 56

Tabela

3. Wyroby tytoniowe – papierosy

.......................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania

..............................

miejscowość, data

......................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP

*)

.......................................

numer akcyzowy podatnika*)

Ministerstwo Finansów Departament Podatku Akcyzowego i Gier ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

...................................................................

właściwy urząd celny w sprawach znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE na banderole1) ............................ na opakowania jednostkowe2) .......................... wyrobów  tytoniowych – papierosów w .............. r. (...................)3) Lp. Miejscowość stosowania banderol4) Liczba banderol w sztukach**) jednorazowo5) miesięcznie rocznie

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. *) Niepotrzebne skreślić. **) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

..................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 56

Tabela

4. Wyroby tytoniowe – tytoń

.......................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania

..............................

miejscowość, data

......................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

.......................................

numer akcyzowy podatnika*)

Ministerstwo Finansów Departament Podatku Akcyzowego i Gier ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

...................................................................

właściwy urząd celny w sprawach znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE na banderole1) ............................ na opakowania jednostkowe2) .................................. wyrobów tytoniowych – tytoniu w .............. r. (...................)3)

Lp. Zawartość wyrobu w opakowaniu jednostkowym do 200 g włącznie powyżej 200 g Miejscowość stosowania banderol4) Liczba banderol w sztukach**)

jednorazowo5)

miesięcznie

rocznie

1 2

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. *) Niepotrzebne skreślić. **) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

..................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 56

Tabela

5. Susz tytoniowy

.......................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania

..............................

miejscowość, data

......................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP

*)

.......................................

numer akcyzowy podatnika*)

Ministerstwo Finansów Departament Podatku Akcyzowego i Gier ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

...................................................................

właściwy urząd celny w sprawach znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE na banderole ............................ na opakowania jednostkowe2) ................................................. suszu tytoniowego w .............. r. (...................)3)

Lp. Zawartość wyrobu w opakowaniu jednostkowym  do 200 g włącznie powyżej 200 g Miejscowość stosowania banderol4) Liczba banderol w sztukach**)

1)

jednorazowo5)

miesięcznie

rocznie

1 2

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanego,  nabywanego wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanego na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami. *) Niepotrzebne skreślić. **) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

..................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 8 56

Załącznik nr8

WYSOKOŚĆ KWOT STANOWIĄCYCH WARTOŚĆ BANDEROL PODATKOWYCH

Tabela

1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń) oraz susz tytoniowy Lp. 1 2 Rodzaj wyrobów tytoniowych w opakowaniu  jednostkowym Papierosy importowane, nabywane  wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju Tytoń oraz susz tytoniowy importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju, do 200 g włącznie Tytoń oraz susz tytoniowy importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju, powyżej 200 g Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych w zł 0,15 0,15

3

0,23

Tabela

2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe Lp. 1 2 Pojemność opakowania jednostkowego w litrach do 0,2 włącznie powyżej 0,2 Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych w zł 0,5 0,85

Tabela

3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie Lp. 1 2 Pojemność (zawartość) opakowania jednostkowego w litrach do 0,5 włącznie powyżej 0,5 Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych w zł 0,02 0,08

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 56

Załącznik nr9

9

WYSOKOŚĆ KWOT WPŁACANYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL PODATKOWYCH

Tabela

1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń) oraz susz tytoniowy

Lp. 1

Wymiar banderoli  w mm 45 x 22

Wysokość kwot wpłacanych Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł 12,22 14,26

Tabela

2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp. 1 2

Wymiar banderoli  w mm 50 x 12 90 x 16

Wysokość kwot wpłacanych Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł 14,26 19,81 24,24 29,43

Tabela

3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie

Lp. 1 2

Wymiar banderoli  w mm 110 x 14 160 x 16

Wysokość kwot wpłacanych Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł 14,36 17,01 17,98 20,67

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 56

Załącznik nr10

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL LEGALIZACYJNYCH

Tabela

1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń) oraz susz tytoniowy

Lp. 1

Wymiar banderoli w  mm 45 x 22

Wysokość kosztów wytworzenia Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł 14,91 16,78

Tabela

2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe

Lp. 1 2

Wymiar banderoli w  mm 50 x 12 90 x 16

Wysokość kosztów wytworzenia Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł 17,82 30,26 24,70 36,79

Tabela

3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie

Lp. 1 2

Wymiar banderoli w  mm 110 x 14 160 x 16

Wysokość kosztów wytworzenia Wysokość kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł 17,90 22,47 21,24 25,82

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 56

Załącznik nr11

11

WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW  TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH  ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO Lp. 1 2 3 4 5 6 Rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj lub  pojemność tego opakowania Papierosy we wszystkich opakowaniach1) – niezależnie od liczby papierosów Tytoń oraz susz tytoniowy we wszystkich opakowaniach2) – niezależnie od gramatury Wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemności do 0,2 l włącznie Wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemności powyżej 0,2 l Wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemności do 0,5 l włącznie Wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemności powyżej 0,5 l Należność za sprzedaż banderoli legalizacyjnej w zł 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

Objaśnienia:

1) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) określone w załączniku nr 4 (rys. 1 i

2) do rozporządzenia.

2) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) określone w załączniku nr 4 (rys.

3) do rozporządzenia.

3) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) określone w załączniku nr 4 (rys.

4) do rozporządzenia.

4) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) określone w załączniku nr 4 (rys.

5) do rozporządzenia.

opakowań jednostkowych innych niż opakowań jednostkowych innych niż opakowań jednostkowych innych niż opakowań jednostkowych innych niż

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 56

2

Załącznik nr12

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL PODATKOWYCH  LUB SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH  ORAZ O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL

...........................................

nazwa i adres wnioskodawcy

.......................................

miejscowość, data

................................................ ...........................................

numer akcyzowy podatnika

*)

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

Naczelnik Urzędu Celnego w

1) .................................................. ul. .............................................

WNIOSEK

..............................................

o wydanie albo sprzedaż*) banderol .................................................2) oraz o wydanie upoważnień do odbioru banderol na opakowania jednostkowe ..............................................3) wyrobów ...............................................4)

1. Łączna liczba wnioskowanych banderol .................................................... szt., w tym na opakowania  jednostkowe: *) *)

1) ...................5) - ................. szt. banderol (pociętych) w paczkach oraz ................ szt. banderol w arkuszach *) *)

2) ...................5) - ................. szt. banderol (pociętych) w paczkach oraz ................ szt. banderol w arkuszach *) *)

3) ...................5) - ................. szt. banderol (pociętych) w paczkach oraz ................ szt. banderol w arkuszach *) *)

4) ...................5) - ................. szt. banderol (pociętych) w paczkach oraz ................ szt. banderol w arkuszach *) *)

5) ...................5) - ................. szt. banderol (pociętych) w paczkach oraz ................ szt. banderol w arkuszach

6)

2. Nazwa i adres producenta zagranicznego .................................................................................................................................................................................

3. Przedstawiciele (pełnomocnicy) wnioskodawcy uprawnieni do odbioru banderol7) ................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................

4. Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy ................................................................................................................................................................................. .............................................................. podpis wnioskodawcy

Załączniki8):

1) .................................................

2) .................................................

3) .................................................

Objaśnienia:

1) Należy podać właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy.

2) Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych.

3) Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabytych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów lub tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich, albo suszu tytoniowego.

5) Należy wpisać odpowiednio: rodzaj, pojemność, zawartość opakowania, pochodzenie  wyrobu,  np.  papierosów  wyprodukowanych na terytorium kraju lub tytoniu wyprodukowanego na terytorium kraju (dla banderol podatkowych na wyroby tytoniowe), albo butelki do 0,2  litra  (dla  banderol  podatkowych  na  wyroby  spirytusowe),  albo  do  0,5  litra  (dla  banderol  podatkowych  na  wyroby  winiarskie),  albo papierosów wyprodukowanych na terytorium kraju lub  tytoniu  wyprodukowanego na terytorium kraju (dla  banderol  legalizacyjnych  na  wyroby tytoniowe), albo butelki powyżej 0,2 litra z alkoholem importowanym lub nabywanym wewnątrzwspólnotowo (dla banderol legalizacyjnych  na  wyroby  spirytusowe),  albo  do  0,5  litra  z  alkoholem  wyprodukowanym na  terytorium  kraju  (dla  banderol legalizacyjnych na wyroby winiarskie). Przy wypełnianiu tej części wniosku należy odpowiednio wykorzystać załączniki nr 1, 2, 4 i 8–11 do rozporządzenia.

6) Wypełnia importer, przedstawiciel podatkowy lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego.

7) Należy wpisać imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych pełnomocników.

8) Należy wymienić załączniki składane z wnioskiem. *) Niepotrzebne skreślić.

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 56

Załącznik nr13

WZÓR UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH  I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH,  NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU),  SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 56

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 56

OPIS WZORU UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH  I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH,  NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO1) Rysunek 1 Rys. Cechy graficzne 2 Upoważnienie jest drukowane dwustronnie: na papierze białym w odcieniu chamois jest widoczne wykonane techniką offsetową tło w kolorze beżowym – część centralna wydrukowana jednolicie jest otoczona ramką giloszową. Awers stanowi formularz upoważnienia; wszystkie napisy w kolorze czarnym, z wyjątkiem wydrukowanego techniką typograficzną w kolorze czerwonym 7-cyfrowego numeru upoważnienia2), na rewersie upoważnienia znajdują się objaśnienia wydrukowane kolorem czarnym określające sposób wypełnienia formularza. Na całej powierzchni upoważnienia jest widoczny regularnie rozmieszczony znak wodny w postaci tzw. róży wiatrów oraz włókna zabezpieczające w kolorach: bordowym, granatowym i zielonym. Wymiary w mm wysokość szerokość 3 4 297 210

Objaśnienia:

1) Wzór upoważnienia przedstawiony jest w skali 1:1.

2) Upoważnienie posiada numer ewidencyjny o ciągłej numeracji, przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej.

Załącznik nr 14

Dziennik Ustaw

WZÓR EWIDENCJA WYDANYCH, WYKORZYSTANYCH DO NANIESIENIA, USZKODZONYCH, ZNISZCZONYCH, UTRACONYCH ORAZ ZWRÓCONYCH BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH

...........................................................................

EWIDENCJA1)

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania

banderol.......................2) na......................3) wyroby akcyzowe .............................4) w opakowaniach jednostkowych.........................5) Data wydania albo wysłania banderol Liczba banderol wydanych do oznaczania wysłanych poza terytorium kraju 12 13 14 15 16 17 wykorzysuszkodzonych utraconych tanych do przy poza przy poza naniesie- oznaoznaoznaoznania i nie- czaniu czaniem czaniu czaniem uszkodzonych zniszczonych przy poza oznaoznaczaniu czaniem wydanie banderol do oznaczenia wysłanie banderol poza terytorium kraju 9 10 11 Banderole pozostałe data liczba Nazwa i adres producenta zagranicznego

Lp. Banderole wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy data właściwy oznaLiczba banderol wydanych wynaczelnik czenie bez za zwró- w dania urzędu bande- liczby cone ramach celnego w normaz 6 i 7 niewyroli

6) sprawach korzysta- tywu znaków ne i nie- strat akcyzy uszkodzone 1 2 3 4 5 6 7 8 18

19

20

21

– 42 –

Suma:

x

x

x

x

Zwrot banderol do właściwego w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu celnego banderole nieuszkodzone banderole uszkodzone i niewykorzystane data liczba data liczba banderol uszkodzonych zwrotu zwróconych zwrotu banderol banderol banderol przy oznaczaniu poza oznaczaniem 22 23 24 25 26

Adnotacje właściwego w sprawach znaków akcyzy naczelnika urzędu celnego

27

x

x

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania 7)

x .....................................................

imienna pieczęć właściwego naczelnika urzędu celnego 7)

............................................................

Objaśnienia:

1) Wypełnia podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Ewidencja prowadzona jest odrębnie dla każdej serii banderol

2) Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych

3) Należy wpisać odpowiednio: importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowane na terytorium kraju

4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowe (papierosy lub tytoń) albo spirytusowe, albo winiarskie, albo susz tytoniowy

5) Należy wpisać odpowiednio rodzaj i/lub zawartość opakowania jednostkowego z wykorzystaniem załączników nr 1, 2, 4 i 8–11 do rozporządzenia, np : butelki do 0,2 l włącznie albo do 0,5 l włącznie (dla banderol na wyroby spirytusowe, winiarskie)

6) Należy wpisać serię, numer ewidencyjny i rok wytworzenia banderoli

7) Dotyczy ewidencji prowadzonej w formie papierowej *) Niepotrzebne skreślić

Poz. 56

Załącznik nr 15

Dziennik Ustaw

WZÓR EWIDENCJA WYDANYCH, ZUŻYTYCH, USZKODZONYCH, UTRACONYCH, ZWRÓCONYCH ORAZ ZNISZCZONYCH BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH PROWADZONA PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE SKŁAD PODATKOWY, KTÓRYM WŁAŚCICIEL WYROBÓW AKCYZOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 13 UST. 3 USTAWY, PRZEKAZAŁ BANDEROLE

...........................................................................

EWIDENCJA1)

7)

nazwa i adres podmiotu prowadzącego skład podatkowy, w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela, o którym mowa w art 13 ust 3 ustawy, z nazwą i adresem

banderol.......................2) na......................3) wyroby akcyzowe .............................4) w opakowaniach jednostkowych.........................5) Liczba banderol wykorzystanych uszkodzonych do naniesienia przy poza i oznaczaniu oznaczaniem nieuszkodzonych

6 7 8 9 10 11

Lp. utraconych przy poza oznaczaniu oznaczaniem

Stan banderol zniszczonych przy poza oznaczaniu oznaczaniem

12

Banderole otrzymane od właściciela, o którym mowa w art. 13 ust. 3 data oznaczenie Liczba  otrzymania banderol  banderoli6) otrzymanych

5

wydanych do oznaczania

data

liczba

1

2

3

4

13

14

Suma:

x

– 43 –

Zwrot banderol do właściciela, o którym mowa w art. 13 ust. 3 Banderole nieuszkodzone Banderole uszkodzone i niewykorzystane data zwrotu liczba zwróconych  data zwrotu liczba banderol uszkodzonych banderol banderol banderol przy oznaczaniu poza oznaczaniem

18 19

15

16

17

x

x

.................................................................

podpis podmiotu prowadzącego skład podatkowy, w którym magazynowane są wyroby akcyzowe właściciela, o którym mowa w art 13 ust 3 ustawy 8)

imienna pieczęć właściwego naczelnika urzędu celnego 8)

............................................................

Objaśnienia:

1) Ewidencja prowadzona jest odrębnie dla każdej serii banderol

2) Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych

3) Należy wpisać odpowiednio: importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowane na terytorium kraju

4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowe (papierosy lub tytoń) albo spirytusowe, albo winiarskie, albo susz tytoniowy

5) Należy wpisać odpowiednio rodzaj i/lub zawartość opakowania jednostkowego z wykorzystaniem załączników nr 1, 2, 4 i 8–11 do rozporządzenia, np : butelki do 0,2 l włącznie albo do 0,5 l włącznie (dla banderol na wyroby spirytusowe, winiarskie)

6) Należy wpisać serię, numer ewidencyjny i rok wytworzenia banderoli

7) Należy wpisać nazwę i adres właściciela wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art 13 ust 3 ustawy

8) Dotyczy ewidencji prowadzonej w formie papierowej *) Niepotrzebne skreślić

Poz. 56

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 56

Załącznik nr16

WZÓR PROTOKÓŁ W SPRAWIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA ALBO ZNISZCZENIA USZKODZONYCH LUB ZNISZCZONYCH BANDEROL

...................................................................................... nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania .................................................................. REGON, identyfikator podatkowy NIP*) ............................................... numer akcyzowy podatnika*)

PROTOKÓŁ z dnia ..................................... w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia albo zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych*) banderol1) ...................................................................................................... sporządzony w

2) ...................................................................... przez3) .......

................................................................................................................................................ Opis okoliczności utraty, zniszczenia, uszkodzenia albo zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol*),4) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Na tym protokół zakończono, nie wnosząc zastrzeżeń/wnosząc zastrzeżenia*) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Protokół sporządzono w .................... egzemplarzach, które przekazano ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .................................... ....................................

podpisy członków komisji

.....................................

Objaśnienia:

1)

2)

3) 4)

podpis pracownika urzędu celnego*)

Należy podać rodzaj banderoli (podatkowa, legalizacyjna) Należy podać miejscowość Należy podać podmiot, u którego nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie banderol Należy podać: podatkowych albo legalizacyjnych przy wykorzystaniu załączników nr 1 i 2 do rozporządzenia, z tym że przy legalizacyjnych należy podać: na papierosy lub tytoń importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowany na terytorium kraju, albo wyroby spirytusowe importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowane na terytorium kraju, np w butelce do 0,2 l albo powyżej 0,2 l, albo wyroby winiarskie importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowane na terytorium kraju, np w butelce do 0,5 l albo powyżej 0,5 l Niepotrzebne skreślić

*)

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 56

Załącznik nr17

WZÓR PROTOKÓŁ W SPRAWIE WYDANIA LUB ZWROTU BANDEROL

PROTOKÓŁ nr …………………….. z dnia ..................................... w sprawie wydania lub zwrotu*) banderol1) ...................................................................................................... sporządzony w2)……………………………………………………………………………….... pomiędzy3)……………………………………………………………………………………… reprezentowany przez4) ……………………………….………………………………………... a…………………………………………………………………………………………………. reprezentowany przez4) ………………………………………………………………………… rok wytworzenia seria numer ewidencyjny liczba  (w sztukach) nr upoważnienia do odbioru  banderol5)

Na tym protokół zakończono, nie wnosząc zastrzeżeń/wnosząc zastrzeżenia*) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Protokół sporządzono w .............. jednobrzmiących egzemplarzach. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

podpisy osób uczestniczących

Objaśnienia: Należy podać rodzaj banderoli (podatkowa, legalizacyjna).

2) Należy podać miejscowość i miejsce dokonania czynności, np. Urząd Celny w Białymstoku.

3) Należy podać strony czynności, np. Urząd Celny w Białymstoku.

4) Należy podać imiona i nazwiska osób uczestniczących w czynności.

5) Jeżeli dotyczy. *) Niepotrzebne skreślić.

1)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 56 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Części samochodowe a akcyza

  Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy?

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Zabezpieczenie generalne akcyzy

  Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza (...)

 • Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

  Firma dotychczas sprowadzała gotowe wody toaletowe z Niemiec i przy ich zakupie opłacała akcyzę. Czy akcyzę należy doliczyć wyłącznie do kosztów zakupu, czy również (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-27 poz. 1074

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-27 poz. 1750

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-27 poz. 219

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-30 poz. 1055

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1817

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.