Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 562 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-05-15
Data wydania:2013-04-25
Data wejscia w życie:2013-05-30
Data obowiązywania:2013-05-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 562 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Poz. 562

ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓw

1) zdnia 25 kwietnia 2013r. wsprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” wPyrzowicach Na podstawie art.27 ust.2 ustawy zdnia 19 marca 2004r. – Prawo celne (Dz.U. Nr68, poz.622, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Określa się, wzałączniku do rozporządzenia, granice iobszar składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. wsprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” wPyrzowicach (Dz. U. Nr86, poz.955, z2005 r. Nr17, poz.146, z2008 r. Nr72, poz.421 oraz z2009 r. Nr63, poz.524). §2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. J. Cichoń


Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011 r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004 r. Nr273, poz.2703, z2008 r. Nr209, poz.1320 iNr215, poz.1355, z2009 r. Nr168, poz.1323, z2010 r. Nr106, poz.673, z2011 r. Nr106, poz.622 iNr254, poz.1529 oraz z2012 r. poz.908, 1116 i1529.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 562

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. (poz. 562)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC IOBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO „KATOWICE” WPYRZOWICACH Skład wolnocłowy jest zlokalizowany na parterze Terminalu Pasażerskiego T1A oraz na parterze, pierwszym, drugim itrzecim piętrze Terminalu Pasażerskiego T1B, wczęści dostępnej dla pasażerów po odprawie biletowo-bagażowej ikontroli bezpieczeństwa. Skład wolnocłowy stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi wponiższym opisie granicy składu wolnocłowego. Zuwagi na usytuowanie składu wolnocłowego wewnątrz budynku odgraniczenie składu wolnocłowego stanowią trwałe elementy budowlane. Opis przebiegu granic składu wolnocłowego jest przedstawiony na mapie wskali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego składem wolnocłowym oraz – wpostaci kopii – we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy oraz wMinisterstwie Finansów. Granicę składu wolnocłowego na parterze wTerminalu Pasażerskim T1A stanowią następujące odcinki ścian: 1) ściana odługości 2,5 m zjednym otworem drzwiowym od strony rampy wyładunkowej; dwa odcinki ściany odługości: 4 m i3,4 m od strony klatki schodowej; 2) 3) ściana odługości 2,8 m stanowiąca obudowę windy towarowej ipomieszczenia magazynowego; 4) dwa odcinki ściany odługości: 1 m i4,1 m od strony pomieszczenia technicznego; 5) dwa odcinki ściany odługości: 5,7 m i4 m od strony pomieszczenia bagażowego; 6) dwa odcinki ściany odługości: 8,8 m i1,9 m od strony pomieszczenia technicznego; 7) ściana odługości 2,6 m od strony pomieszczenia bagażowego; 8) trzy odcinki ściany odługości: 6,95 m, 3,6 m zjednym otworem drzwiowym i0,9 m od strony pomieszczenia służbowego; ściana odługości 8,5 m zpięcioma otworami drzwiowymi; 9) 10) iedem odcinków ściany odługości: 1,7 m, 2,3 m, 1,7 m, 3,55 m, 4,8 m, 0,7 m i1,5 m od strony pomieszczeń służbos wych; 11) wa odcinki ściany zewnętrznej odługości: 1,3 m i1,9 m; d 12) rzy odcinki ściany odługości: 4,12 m zjednym otworem drzwiowym, 2 m i4,12 m od strony korytarza; t 13) ciana zewnętrzna odługości 6,63 m; ś 14) ciana odługości 14,48 m zjednym otworem okiennym od strony pomieszczenia służbowego iklatki schodowej; ś 15) ciana zewnętrzna odługości 44,9 m zośmioma otworami drzwiowymi; ś 16) ztery odcinki ściany odługości: 5,7 m zjednym otworem drzwiowym, 4,4 m, 5,9 m i3,4 m wzdłuż Business Lounge; c 17) ciana zewnętrzna odługości 6 m zczterema otworami okiennymi. ś Granicę składu wolnocłowego na parterze wTerminalu Pasażerskim T1B stanowią następujące odcinki ścian: 1) ściana odługości 4,7 m zdwoma otworami drzwiowymi od strony pomieszczenia służbowego; 2) ściana odługości 12 m od poziomu 0,00 do poziomu +5,60 od strony pomieszczenia służbowego; 3) ściana odługości 12 m od poziomu 0,00 do poziomu +5,60 od strony korytarza ipomieszczenia technicznego; 4) ściana odługości 1,82 m od strony pomieszczenia technicznego; 5) ściana odługości 5,46 m od strony korytarza;

Dziennik Ustaw –3– Poz. 562

6) siedem odcinków ściany odługości: 5,45 m, 4,54 m, 3,6 m, 2,88 m, 1,15 m, 2,32 m i2,3 m zjednym otworem drzwiowym od strony pomieszczenia służbowego; ściana zewnętrzna odługości 23,9 m zczterema otworami drzwiowymi; 7) 8) ściana odługości 4,76 m od strony hallu; 9) ściana odługości 12,55 m zdwoma otworami okiennymi od poziomu 0,00 do poziomu +5,60 od strony schodów; 10) ciana odługości 6 m od poziomu +5,60 do poziomu +2,80 wzdłuż schodów; ś 11) ciana odługości 6 m od poziomu 0,00 do poziomu +2,80 wzdłuż schodów; ś 12) ciana odługości 1,82 m od strony hallu ipomieszczenia gospodarczego; ś 13) rzy odcinki ściany odługości: 16 m zdwoma otworami drzwiowymi idwoma otworami okiennymi, 2,25 m i9,13 m t zjednym otworem drzwiowym od strony hallu; 14) ciana zewnętrzna odługości 24 m zczterema otworami drzwiowymi; ś 15) ciana odługości 10,84 m od strony klatki schodowej; ś 16) ciana o długości 17,58 m z dwoma otworami drzwiowymi i jednym otworem okiennym od strony pomieszczenia ś bagażowego; d 17) wa odcinki ściany odługości: 6 m od poziomu +5,60 do poziomu +2,80 i6 m od poziomu +2,80 do poziomu 0,00 od strony schodów; ś 18) ciana odługości 1,82 m od strony hallu ipomieszczenia bagażowego; 19) ciana odługości 12,55 m zdwoma otworami okiennymi od poziomu +5,60 do poziomu 0,00 od strony schodów; ś 20) ciana odługości 4,76 m od strony hallu.


ś Granicę składu wolnocłowego na pierwszym piętrze wTerminalu Pasażerskim T1B stanowią następujące odcinki ścian: ściana odługości 9,27 m zjednym otworem drzwiowym wzdłuż Fast Track’u; 1) 2) ściana odługości 24,43 m od strony hallu; 3) ściana odługości 3,25 m od strony placówki handlowej; 4) ściana odługości 18,17 m od strony placówki handlowej ipomieszczenia technicznego; 5) ściana odługości 3,31 m od strony pomieszczenia technicznego; 6) ściana odługości 17,9 m od strony hallu; 7) dwa odcinki ściany odługości: 3,33 m i11,73 m od strony placówki handlowej; 8) dwa odcinki ściany zewnętrznej odługości: 26,4 m i8,7 m; 9) ściana odługości 5,73 m zjednym otworem drzwiowym od strony korytarza ipomieszczeń służbowych; 10) ciana zewnętrzna odługości 97,4 m; ś 11) ciana odługości 16,7 m zjednym otworem drzwiowym od strony płyty lotniska iklatki schodowej; ś 12) wa odcinki ściany zewnętrznej odługości: 3,86 m i6,58 m zjednym otworem okiennym; d 13) ciana odługości 12,17 m zjednym otworem drzwiowym od strony pomieszczeń sanitarnych; ś 14) rzy odcinki ściany odługości: 7,71 m zjednym otworem drzwiowym, 3,1 m i7,71 m zjednym otworem drzwiowym t od strony klatki schodowej; ś 15) ciana odługości 3,7 m zjednym otworem drzwiowym od strony pomieszczenia technicznego.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 562

Granicę składu wolnocłowego na drugim itrzecim piętrze wTerminalu Pasażerskim T1B stanowią następujące odcinki ścian: ściana odługości 23,9 m od poziomu +10,05 do dachu od strony placówek handlowych ipomieszczeń sanitarnych; 1) 2) dwa odcinki ściany odługości: 18,3 m od poziomu +10,05 do dachu i8,45 m od poziomu +14,50 do dachu zjednym otworem drzwiowym od strony placówek handlowych itarasu widokowego; 3) ściana odługości 23,9 m zczterema otworami okiennymi od poziomu +10,05 do dachu od strony tarasu; 4) dwa odcinki ściany odługości: 18,3 m od poziomu +10,05 do dachu i8,45 m od poziomu +14,50 do dachu od strony placówki gastronomicznej ipomieszczeń biurowych; 5) ściana odługości 23,9 m zjednym otworem drzwiowym od poziomu +10,05 do dachu od strony placówek handlowych; 6) dwa odcinki ściany odługości: 18,3 m zjednym otworem okiennym od poziomu +10,05 do dachu i8,45 m od poziomu +14,50 do dachu od strony pomieszczeń socjalnych itechnicznych; 7) ściana odługości 23,9 m zczterema otworami okiennymi od strony tarasu od poziomu +10,05 do dachu; 8) dwa odcinki ściany odługości: 18,3 m od poziomu +10,05 do dachu i8,45 m od poziomu +14,50 do dachu zjednym otworem drzwiowym od strony placówek handlowych ipomieszczeń sanitarnych; 9) ściana zewnętrzna odługości 23,9 m zczterema otworami okiennymi od poziomu +14,50 do dachu; 10) ciana zewnętrzna odługości 23,9 m zczterema otworami okiennymi od poziomu +14,50 do dachu. ś Obszar składu wolnocłowego wynosi 4139,21 m2.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 562 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Zmiana składu osobowego spółki jawnej

  Czy można zmienić ( rozszerzyć ) skład osobowy spółki jawnej i co należy w tym celu zrobić oraz od kiedy taka zmiana obowiązuje ( czy tą datę można dowolnie (...)

 • Refaktura kosztów biletów lotniczych

  Spółka z o.o. zakupiła w Polsce bilet LOT (lot zagraniczny) dla kontrahenta zagranicznego (faktura ze stawką VAT 0%). Następnie zawarła umowę z w/w kontrahentem zagranicznym, (...)

 • Opłata za zmiany w KRS

  W spółce z o.o. doszło do zmiany adresu siedziby, ustanowienia prokurenta, zmiany wspólników i składu zarządu. Zmiany te będą zgłaszane do KRS jednocześnie. Jaka (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-17 poz. 435

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1388

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 955

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-07 poz. 816

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-05 poz. 887

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.