Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 6 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-04
Data wydania:2012-12-17
Data wejscia w życie:2013-01-19
Data obowiązywania:2013-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 6 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Poz. 6

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI ISZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1) zdnia 17 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie kryteriów itrybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców Na podstawie art.28 ust.6 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr96, poz.615 oraz z2011r. Nr84, poz.455 iNr185, poz.1092) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego zdnia 9 września 2010r. wsprawie kryteriów itrybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr179, poz.1204) wprowadza się następujące zmiany:


1) §2 otrzymuje brzmienie: „§2.1.Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, przyznaje corocznie, na podstawie złożonych wniosków, nie więcej niż 3 nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, zwane dalej „Nagrodami Ministra Nauki”, wwysokości nieprzekraczającej piętnastokrotnej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego, przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego wuczelni publicznej.

2. Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych. 3.Kandydatów do Nagrody Ministra Nauki mogą zgłaszać podmioty, októrych mowa wart.28 ust.4 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

4. Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, wtym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy wokresie pobytu wPolsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

5. Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki nie mogą być osoby:

1) karane dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe;

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. 6.Minister przyznaje po jednej Nagrodzie Ministra Nauki wnastępujących kategoriach:

1) badań podstawowych;

2) badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;

3) badań na rzecz rozwoju gospodarki.

1)

M inister Nauki iSzkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie §1 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr248, poz.1483).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 6

7.Wniosek oprzyznanie Nagrody Ministra Nauki, sporządzony według wzoru określonego wzałączniku nr1 do rozporządzenia, składa się wterminie do dnia 31 marca wformie dokumentu elektronicznego wrozumieniu przepisów oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub wformie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu wrozumieniu przepisów opodpisie elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej wrozumieniu przepisów oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. Wprzypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawcę wzywa się do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków wterminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków wwyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 9.Do wniosku dołącza się:

1) opis przebiegu kariery naukowej kandydata do Nagrody Ministra Nauki, zwanego dalej „kandydatem”;

2) wykaz najważniejszych publikacji naukowych;

3) opinię wnioskującego onagrodę dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata;

4) o najmniej 3 rekomendacje osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tyc tuł naukowy profesora, reprezentujących tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody iposiadających znaczny dorobek naukowy, wtym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;

5) zgodę kandydata na udział wkonkursie. 10.Oceny wniosków dokonuje powołany przez Ministra zespół, októrym mowa wart.52 ust.1 pkt 1 ustawy, który przy ocenie uwzględnia, odpowiednio do kategorii Nagrody Ministra Nauki, następujące kryteria: w

1) zakresie badań podstawowych – oryginalność osiągnięcia naukowego ijego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, wtym wszczególności wskali międzynarodowej;

2) zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwow jowych dla rozwoju społecznego kraju; w

3) zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, wtym wszczególności wskali międzynarodowej. 11.Zespół przedstawia Ministrowi nie więcej niż 3 nominacje do Nagrody Ministra Nauki wkażdej kategorii, wraz zich uzasadnieniem. 12.Minister może nie przyznać Nagrody Ministra Nauki wdanej kategorii wdanym roku.

13. Przyznanie Nagród Ministra Nauki odbywa się wterminie do dnia 30 września.

14. Minister zawiadamia osoby nominowane o terminie i miejscu uroczystego wręczenia Nagród Ministra Nauki.”;

2) w§3: a) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2.Wniosek oprzyznanie stypendium, sporządzony według wzoru określonego wzałączniku nr2 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 marca w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub wformie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu wrozumieniu przepisów opodpisie elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej wrozumieniu przepisów oświadczeniu usług drogą elektroniczną.


”, b) po ust.2 dodaje się ust.2a wbrzmieniu: „2a. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawcę wzywa się do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków wterminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków wwyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.”;

3) załącznik nr1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 6

§2. 1.Do wniosków oprzyznanie Nagrody Ministra Nauki złożonych inierozpatrzonych przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, októrym mowa w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 2.Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek oprzyznanie Nagrody Ministra Nauki, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr1 do rozporządzenia, októrym mowa w§1, składają wterminie do dnia 31 marca 2013r., wformie papierowej, dokumenty określone w§2 ust.9 pkt 4 rozporządzenia, októrym mowa w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki iSzkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Dziennik Ustaw –4– Poz. 6

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego zdnia 17 grudnia 2012r. (poz.6)

WZÓR Wniosek oprzyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne wkategorii: *)

Badania podstawowe

1. Dane wnioskodawcy

Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa

Badania na rzecz rozwoju gospodarki

1) nazwa iadres wnioskodawcy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, www

2) osoby reprezentujące wnioskodawcę: imię inazwisko, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail

2. Dane kandydata/kandydatów**)

1) imię inazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy

2) adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail

3) miejsce zatrudnienia: nazwa instytucji, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail

3. Informacje oosiągnięciu zgłaszanym do nagrody

1) określenie tematyki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez kandydata

2) opis osiągnięcia

3) nformacje odotychczas uzyskanych nagrodach lub wyróżnieniach krajowych izagranicznych za osiągnięcie zgłaszane i do nagrody

4. Uzasadnienie wniosku oprzyznanie nagrody

(miejscowość, data) (pieczęć firmowa wnioskodawcy)

.........................................

.........................................................

..................................................

(pieczątka ipodpis osoby reprezentującej wnioskodawcę)

Do wniosku dołącza się:

1) opis przebiegu kariery naukowej kandydata;

2) wykaz najważniejszych publikacji naukowych;

3) opinię wnioskującego onagrodę dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata;

4) o najmniej 3 rekomendacje osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł c naukowy profesora, reprezentujących tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody iposiadających znaczny dorobek naukowy, wtym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;

5) zgodę kandydata na udział wkonkursie.

   )  * Niepotrzebne skreślić. **) Wprzypadku nagród zespołowych.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 6 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-04 poz. 704

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukowa, naukowo-techniczną lub artystyczną

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-16 poz. 755

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1204

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 263

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-23 poz. 1407


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.