Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 61 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związane z tym warunki, podpisana w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencja o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzona w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-16
Data wydania:2012-07-31
Data wejscia w życie:2012-11-19
Data obowiązywania:2012-11-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 61 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 61

UMOWA pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji outworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej izwiązane ztym warunki, podpisana wWarszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencja outworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzona wParyżu dnia 30 maja 1975 r. Wimieniu Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podaje do powszechnej wiadomości: Dnia 31 lipca 2012 r. wWarszawie została podpisana Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aEuropejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej izwiązane ztym warunki, adnia 30 maja 1975 r. wParyżu została sporządzona Konwencja outworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, w następującym brzmieniu:


Dziennik Ustaw –2– Poz. 61

Dziennik Ustaw –3– Poz. 61

Dziennik Ustaw –4– Poz. 61

Dziennik Ustaw –5– Poz. 61

Dziennik Ustaw –6– Poz. 61

Dziennik Ustaw –7– Poz. 61

Dziennik Ustaw –8– Poz. 61

Dziennik Ustaw –9– Poz. 61

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 61

Dziennik Ustaw Przekład – 18 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 64 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 67 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 74 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 77 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 78 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 79 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 81 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 82 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 84 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 85 – Poz. 61

Dziennik Ustaw – 86 – Poz. 61

Po zaznajomieniu się z powyższą umową i konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: – zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych, – umowa jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, – Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do konwencji, – postanowienia umowy i konwencji będą niezmiennie zachowywane. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 16 listopada 2012 r. L.S. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 61 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-14 poz. 1245

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-16 poz. 62

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1322

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-10 poz. 20

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokołu finansowego stanowiącego jej załącznik, sporządzonych w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-04 poz. 755

  Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.