Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 63 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-16
Data wydania:2012-12-24
Data wejscia w życie:2013-01-31
Data obowiązywania:2013-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 63 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 63

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 24 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków itrybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej wramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Na podstawie art.29 ust. 1 pkt1 ustawy zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr64, poz.427, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Wrozporządzeniu Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 8 lipca 2008r. wsprawie szczegółowych warunków itrybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej wramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. Nr138, poz.868, zpóźn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 4: a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Pomoc na małe projekty przyznaje się iwypłaca do wysokości limitu, który wokresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanego dalej „Programem”, wynosi 200 tys. złotych na jednego beneficjenta, ztym że wprzypadku beneficjenta, który może ubiegać się opomoc finansową wramach działań, októrych mowa wart.5 ust. 1 pkt17 i18 ustawy, limit ten wynosi 50 tys. złotych na jednego beneficjenta.”, b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a wbrzmieniu: „7a. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50tys.złotych.”;

2) w§ 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, według harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości takich informacji stanowiącego załącznik do umowy, októrej mowa wart.14 ust. 3 ustawy, jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, LGD wybiera małe projekty do wysokości 120% limitu dostępnych środków wskazanego wtej informacji.”;

3) po § 12a dodaje się § 12b wbrzmieniu: „§ 12b.

1. Przepisy § 12a nie mają zastosowania do przyznawania pomocy na małe projekty wprzypadku, gdy po podaniu do publicznej wiadomości informacji, októrej mowa w§ 9 ust. 3, na skutek zmiany harmonogramu, októrym mowa w§ 9 ust. 3, zostanie podana do publicznej wiadomości kolejna informacja omożliwości składania wniosków oprzyznanie pomocy na małe projekty.

M inister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr248, poz.1486).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr98, poz.634, Nr214, poz.1349 iNr237, poz.1655, z2009r. Nr20, poz.105, z2010r. Nr76, poz.490 iNr148, poz.993, z2011r. Nr205, poz.1202 oraz z2012r. poz.243.

3) Z miany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr71, poz.613, z2010r. Nr158, poz.1067, z2011r. Nr186, poz.1104 oraz z2012r. poz.302.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 63

2. Wprzypadku określonym wust. 1 samorząd województwa informuje wnioskodawcę, wformie pisemnej, oodmowie przyznania pomocy na mały projekt, który według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia przez LGD wniosku, októrym mowa w§ 6 ust. 1, dotyczącego podania do publicznej wiadomości kolejnej informacji omożliwości składania wniosków oprzyznanie pomocy na małe projekty, nie mieści się wramach limitu dostępnych środków wskazanego winformacji, októrej mowa w§ 9 ust. 3, zpodaniem przyczyn tej odmowy.”;

4) w§ 34 pkt4a otrzymuje brzmienie: „4a) niosek oprzyznanie pomocy na operację, która nie mieści się wramach limitu określonego winformacji, w októrej mowa wpkt1, podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że wramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na tę operację, oczym podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę wformie pisemnej; przepisy § 12a ust. 2 i3 oraz § 12b stosuje się odpowiednio;”. §

2. Do postępowań wsprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej wramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wszczętych wterminach składania wniosków oprzyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 9 ust. 3, § 12b i § 34 pkt 4a rozporządzenia wymienionego w § 1, które stosuje się wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. §

3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 63 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • ESOch w gospodarstwie rolnym

  Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej (...)

 • Osoba prawna jako rolnik

  Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego (...)

 • Renta strukturalna a działalność pozarolnicza

  Jestem rolnikiem, mam zamiar prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (wynajem nieruchomości na własny rachunek). Jestem ubezpieczony w KRUS i myślę, że nadal (...)

 • Obowiązki nauczyciela

  Jakie obowiązki nakłada prawo na nauczyciela?

 • Wykładnia prawa przez Krajową Radę Spółdzielczą

  Swoje niekonwencjonalne działania (czytaj sprzeczne z prawem), zarząd spółdzielni mieszkaniowej tłumaczy tym, że taką wykładnię przepisów uzyskał od Krajowej Rady (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1104

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-08 poz. 328

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-06 poz. 1492

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-30 poz. 1544

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-14 poz. 1588

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.