Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 639 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-06-04
Data wydania:2013-03-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 639 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych

1) zdnia 21 marca 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji wsprawie zakresu isposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia orazwyników działań straży

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 12 listopada 2009r. wsprawie zakresu isposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz. U. Nr 196, poz. 1520), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 16 lutego 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie zakresu isposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz.U. poz.222).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia nie obejmuje §2 i§3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 16 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie zakresu isposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz.U. poz.222), które stanowią: „§2. Do prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży za2012r. stosuje się przepisy rozporządzenia, októrym mowa w§1 wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

1)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 639

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 21 marca 2013r. (poz.639)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH IADMINISTRACJI

1) zdnia 12 listopada 2009r. wsprawie zakresu isposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia orazwyników działań straży Na podstawie art.9a ust.2 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. ostrażach gminnych (Dz.U. Nr123, poz.779, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Straż gminna (miejska), zwana dalej „strażą”, prowadzi ewidencję: 1) etatów, 2) wyposażenia, wtym środków przymusu bezpośredniego, októrych mowa wart.14 ust.2 pkt2–7 ustawy zdnia 29sierpnia 1997r. ostrażach gminnych, zwanej dalej „ustawą”, broni palnej bojowej, urządzeń samoczynnie ujawniających irejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, środków technicznych służących do obserwowania irejestrowania obrazu zdarzeń wmiejscach publicznych, pojazdów, 3) wyników działań straży – zwaną dalej „ewidencją”, wformie pisemnej lub elektronicznej. §2. Zakres ewidencji określa załącznik do rozporządzenia. §3.

1. Ewidencję etatów iwyposażenia prowadzi się woparciu odane liczbowe według stanu na dzień aktualizacji.

2. Ewidencję wyników działań straży prowadzi się w oparciu o dane liczbowe, a w przypadku mandatów karnych – woparciu odane liczbowe ikwotowe, za okres od dnia 1 stycznia do dnia aktualizacji wdanym roku. §4.

1. Straż aktualizuje dane zawarte wewidencji na bieżąco, nie rzadziej niż raz na pół roku, według stanu na dzień 30czerwca i31 grudnia.

2. Wprzypadku rozwiązania straży ewidencję aktualizuje się według stanu na dzień zakończenia działalności straży. §

5. Informację, o której mowa w art. 9b ust. 1 ustawy, komendant straży składa według stanu ewidencji na dzień 31grudnia każdego roku, awprzypadku, októrym mowa w§4 ust.2, według stanu ewidencji na dzień zakończenia działalności straży. §6. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 24 grudnia 2009r.3)

Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr113, poz.984, z2003r. Nr130, poz.1190, z2008r. Nr223, poz.1458, z2009r. Nr97, poz.803, z2010 r. Nr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr5, poz.13.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 22 marca 2004r. wsprawie zakresu isposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia wśrodki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży (Dz.U. Nr56, poz.550), które utraciło moc zdniem wejścia wżycie ustawy zdnia 22 maja 2009r. ozmianie ustawy ostrażach gminnych, ustawy oPolicji oraz ustawy – Prawo oruchu drogowym (Dz.U. Nr97, poz.803).

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 639

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 12 listopada 2009r.4)

WZÓR EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY .....................................................................................

(nazwa straży gminnej/miejskiej inazwa gminy/miasta)

według stanu na dzień ....................................r. Adres ........................................................................................................................................................................................... Numery telefonów ............................................................................................................................


.......................................... Numery faksów ........................................................................................................................................................................... Adres poczty elektronicznej ........................................................................................................................................................ Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna wstrukturze urzędu gminy* Data powołania ........................................................................................................................................................................... Część I Ewidencja etatów Stanowiska wstraży gminnej (miejskiej) komendant zastępca komendanta naczelnik zastępca naczelnika kierownik zastępca kierownika starszy inspektor inspektor młodszy inspektor starszy specjalista specjalista młodszy specjalista starszy strażnik strażnik młodszy strażnik aplikant Razem strażnicy stanowiska urzędnicze stanowiska pomocnicze iobsługi Liczba etatów ogółem

* Niepotrzebne skreślić.

4)

Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach pełny etat ¾ etatu ½ etatu ¼ etatu inny wymiar etatu

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 16 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie zakresu isposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży (Dz.U. poz.222), które weszło wżycie zdniem 14 marca 2012r.

Dziennik Ustaw –4– Część II Ewidencja wyposażenia Lp.  1  2  3  4  5 kajdanki pałki obronne wielofunkcyjne psy służbowe konie służbowe przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 21 maja 1999r. obroni iamunicji przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 21 maja 1999r. obroni iamunicji ręczne miotacze gazu broń palna bojowa urządzenia rejestrujące, októrych mowa wart.2 pkt59 ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym środki techniczne służące do obserwowania irejestrowania obrazu zdarzeń wmiejscach publicznych pojazdy: a) samochody b) motocykle c) skutery d) rowery Wyposażenie Liczba Poz. 639

 6

 7  8  9 10 11

Dziennik Ustaw –5– Część III Ewidencja wyników działań straży Rodzaje wykroczeń zawartych w: Ustawie – Kodeks wykroczeń a) wykroczenia przeciwko porządkowi ispokojowi publicznemu wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym ispołecznym wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób imienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu iporządkowi wkomunikacji, wtym: – jawnione przez urządzenia u rejestrujące – pozostałe naruszenia e) f) g) h) i) j) wykroczenia przeciwko osobie wykroczenia przeciwko zdrowiu wykroczenia przeciwko mieniu wykroczenia przeciwko interesom konsumentów wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego szkodnictwo leśne, polne iogrodowe Środki oddziaływania wychowawczego (art.41 k.w.) Mandat liczba kwota Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom Poz. 639

Lp.  1

Razem

b)

c) d)

k)  2  3

przepisach wprowadzających Kodeks pracy ustawie owychowaniu wtrzeźwości iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi ustawie oochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu iwyrobów tytoniowych ustawie outrzymaniu czystości iporządku wgminach ustawie oochronie zwierząt ustawie oodpadach

 4

 5  6  7

Dziennik Ustaw  8  9 10 11 12 13 ustawie – Prawo ochrony środowiska ustawie – Prawo omiarach ustawie – Prawo wodne ustawie opublicznym transporcie drogowym ustawie oochronie zabytków iopiece nad zabytkami ustawie oochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ustawie oochronie przyrody ustawie orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji ustawie olecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach iobszarach ochrony uzdrowiskowej oraz ogminach uzdrowiskowych ustawie ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym ustawie obateriach iakumulatorach ustawie – Kodeks wyborczy aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe) innych OGÓŁEM –6– Poz. 639

14 15 16

17 18 19 20 21

Lp.  1  2

Pozostałe wyniki działania pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół pojazdy usunięte zdrogi, wtym: n a) a podstawie art.50a ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym b) a podstawie art.130a ustawy zdnia 20 czerwca 1997r. – Prawo oruchu drogowym n

Liczba

 3  4  5  6  7  8  9 10

pojazdy odnalezione osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania ujawnione przestępstwa osoby ujęte iprzekazane Policji zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem chronione obiekty komunalne iurządzenia użyteczności publicznej konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 639 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Kontrola prędkości przez straż miejską

  Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Rejestr kościołów i związków wyznaniowych

  Przedstawicel chrześcijańskiego kościoła z USA chce w naszym mieście założyć misję tegoż kościoła. Jakie należy spełnić warunki formalno-prawne, by móc taką (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-11 poz. 1122

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-03 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-10 poz. 1120

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-18 poz. 1419

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-17 poz. 1134

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.