Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 65 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-16
Data wydania:2012-12-27
Data wejscia w życie:2013-01-17
Data obowiązywania:2013-01-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 65 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 65

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 27 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie nadawania uprawnień ilicencji zawodowych wdziedzinie gospodarowania nieruchomościami Na podstawie art.197 pkt1–5 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr102, poz.651, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 15 lutego 2008r. wsprawie nadawania uprawnień ilicencji zawodowych wdziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. Nr31, poz.189 oraz z2009r. Nr60, poz.496) wprowadza się następujące zmiany:


1) w§2 pkt6 i7 otrzymują brzmienie: „6) inistrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania izam gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

7) inisterstwie – należy przez to rozumieć urząd obsługujący ministra.”; m

2) załącznik nr4 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr5 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr2 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr6 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr3 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr7 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr4 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr8 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr5 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr9 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr6 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr10 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr7 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr11 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr8 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr12 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr9 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr13 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr10 do niniejszego rozporządzenia. §2.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak

M inister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna imieszkaniowa, na podstawie §1 ust.2 pkt1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr106, poz.675, Nr143, poz.963, Nr155, poz.1043, Nr197, poz.1307 iNr200, poz.1323,z2011r. Nr64, poz.341, Nr106, poz.622, Nr115, poz.673, Nr129, poz.732, Nr130, poz.762, Nr135, poz.789, Nr163, poz.981, Nr187, poz.1110 iNr224, poz.1337 oraz z2012r. poz.908, 951, 1256, 1429 i1529.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 65

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 27 grudnia 2012r. (poz.65)

Załącznik nr1

Wzór jednostronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych wzakresie szacowania nieruchomości

MINISTER

ŚWIADECTWO

NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z ………………………….)

/

otrzymał/a uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr

uzyskując tytuł

rzeczoznawcy majątkowego

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Warszawa, dnia ..................................

MINISTER

Uwaga: Świadectwo wydawane jest wformacie A4 (210 mm x 297 mm). Wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę nadania uprawnień zawodowych wzakresie szacowania nieruchomości. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH WZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI”, „Nr”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 65

Załącznik nr2

Wzór dwustronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych wzakresie szacowania nieruchomości strona przednia strona tylna

ŚWIADECTWO

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ………………………...)

s./c.

otrzymał/a uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr

uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.


MINISTER

Warszawa, dnia .................................

Uwa ga: Świadectwo jest dwustronne oformacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 65

Załącznik nr3

Wzór jednostronnego świadectwa nadania licencji zawodowej wzakresie pośrednictwa wobrocie nieruchomościami

MINISTER < właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa >

ŚWIADECTWO

NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ……………………………….)

s /

imię jc

otrzymał/a licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Nr

uzyskując tytuł

pośrednika w obrocie nieruchomościami

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. MINISTER

Warszawa, dnia ..................................

Uwaga: Świadectwo wydawane jest wformacie A4 (210 mm x 297 mm).Wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę nadania licencji zawodowej wzakresie pośrednictwa wobrocie nieruchomościami. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ WZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI”, „Nr”, „pośrednika w obrocie nieruchomościami”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 65

Załącznik nr4

Wzór dwustronnego świadectwa nadania licencji zawodowej wzakresie pośrednictwa wobrocie nieruchomościami strona przednia strona tylna

ŚWIADECTWO

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ………………………...)

s./c.

otrzymał/a licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Nr

uzyskując tytuł pośrednika w obrocie nieruchomościami uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

MINISTER

Warszawa, dnia .................................

Uwa ga: Świadectwo jest dwustronne oformacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę nadania licencji zawodowej wzakresie pośrednictwa wobrocie nieruchomościami. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr”, „pośrednika wobrocie nieruchomościami”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 65

Załącznik nr5

Wzór jednostronnego świadectwa nadania licencji zawodowej wzakresie zarządzania nieruchomościami

MINISTER

ŚWIADECTWO

NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. …………………………….)

s /c

otrzymał/a licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami

i ię c

Nr

uzyskując tytuł

zarządcy nieruchomości

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. MINISTER


Warszawa, dnia ..................................

Uwa ga: Świadectwo wydawane jest wformacie A4 (210 mm x 297 mm). Wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę nadania licencji zawodowej wzakresie zarządzania nieruchomościami. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ WZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI”, „Nr”, „zarządcy nieruchomości”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 65

Załącznik nr6

Wzór dwustronnego świadectwa nadania licencji zawodowej wzakresie zarządzania nieruchomościami strona przednia strona tylna

ŚWIADECTWO

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ………………………..)

s./c.

otrzymał/a licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami

Nr

uzyskując tytuł zarządcy nieruchomości uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

MINISTER

Warszawa, dnia .................................

Uwa ga: Świadectwo jest dwustronne oformacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr”, „zarządcy nieruchomości”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 65

Załącznik nr7

Wzór jednostronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych wzakresie szacowania nieruchomości na podstawie art.231 ust.1 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami

MINISTER

przestrzennego oraz mieszkalnictwa>

ŚWIADECTWO

NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ……………………...)

/

imi oj

otrzymał/a w dniu .................... uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr

i posiada tytuł

rzeczoznawcy majątkowego

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

MINISTER

Warszawa, dnia .................................

Uw aga: Świadectwo wydawane jest wformacie A4 (210 mm x 297 mm). Wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH WZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI”, „Nr”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 65

Załącznik nr8

Wzór dwustronnego świadectwa nadania uprawnień zawodowych wzakresie szacowania nieruchomości na podstawie art.231 ust.1 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami strona przednia strona tylna

ŚWIADECTWO

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ………………………….)

s./c.

otrzymał/a w dniu ................... uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr

i posiada tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

MINISTER

Warszawa, dnia .................................

Uwa ga: Świadectwo jest dwustronne oformacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 65

Załącznik nr9

Wzory jednostronnych idwustronnych duplikatów świadectw nadania:

1) uprawnień zawodowych wzakresie szacowania nieruchomości

Duplikat

MINISTER

ŚWIADECTWO

NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ………………………...)

s /c

imię ojca>

otrzymał/a w dniu .................... uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr

uzyskując tytuł

rzeczoznawcy majątkowego

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. MINISTER

Warszawa, dnia ..................................

Uw aga: Świadectwo wydawane jest wformacie A4 (210 mm x 297 mm). Wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH WZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI”, „Nr”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw strona przednia – 11 – strona tylna Poz. 65

ŚWIADECTWO

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ………………………..)

Duplikat

s./c.

otrzymał/a w dniu ................... uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr

uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

MINISTER

Warszawa, dnia .................................

Uwa ga: Świadectwo jest dwustronne oformacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 65

Duplikat

MINISTER < właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa >

ŚWIADECTWO

NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ……………………...)

c i

oj

otrzymał/a w dniu .................... uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr

i posiada tytuł

rzeczoznawcy majątkowego

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. MINISTER

Warszawa, dnia ..................................

Uwaga: Świadectwo wydawane jest wformacie A4 (210 mm x 297 mm). Wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH WZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI”, „Nr”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw strona przednia – 13 – strona tylna Poz. 65

ŚWIADECTWO

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ………………………….)

Duplikat

s./c.

otrzymał/a w dniu ................... uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr

i posiada tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

MINISTER

Warszawa, dnia .................................

Uwa ga: Świadectwo jest dwustronne oformacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 65

2) licencji zawodowej wzakresie pośrednictwa wobrocie nieruchomościami

Duplikat

MINISTER < właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa >

ŚWIADECTWO

NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ………………………...)

s /c

im

j

otrzymał/a w dniu .................... uprawnienia zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Nr

uzyskując tytuł

pośrednika w obrocie nieruchomościami

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. MINISTER

Warszawa, dnia ..................................

Uwa ga: Świadectwo wydawane jest wformacie A4 (210 mm x 297 mm). Wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ WZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI”, „Nr”, „pośrednika w obrocie nieruchomościami”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw strona przednia – 15 – strona tylna Poz. 65

ŚWIADECTWO

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. …………………………..)

Duplikat

s./c.

otrzymał/a w dniu ................... licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Nr

uzyskując tytuł pośrednika w obrocie nieruchomościami uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

MINISTER

Warszawa, dnia .................................

Uwa ga: Świadectwo jest dwustronne oformacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr”, „pośrednika wobrocie nieruchomościami”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 65

3) licencji zawodowej wzakresie zarządzania nieruchomościami

Duplikat

MINISTER

ŚWIADECTWO

NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. …………………………….)

s /c

im

j

otrzymał/a w dniu ............... licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami

Nr

uzyskując tytuł

zarządcy nieruchomości

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. MINISTER

Warszawa, dnia ..................................

Uwaga: Świadectwo wydawane jest wformacie A4 (210 mm x 297 mm). Wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ WZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI”, „Nr”, „zarządcy nieruchomości”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw strona przednia – 17 – strona tylna Poz. 65

ŚWIADECTWO

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ……………………………...)

Duplikat

s./c.

otrzymał/a w dniu ................... licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami

Nr

uzyskując tytuł zarządcy nieruchomości uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

MINISTER

Warszawa, dnia .................................

Uwa ga: Świadectwo jest dwustronne oformacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr”, „zarządcy nieruchomości”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 65

Załącznik nr10

Wzory wymienianych na podstawie §52 ust.1 rozporządzenia jednostronnych idwustronnych świadectw nadania:

1) uprawnień zawodowych wzakresie szacowania nieruchomości

MINISTER < właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa >

ŚWIADECTWO

NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ………………………...)

s /

imi j

otrzymał/a w dniu .................... uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr

uzyskując tytuł

rzeczoznawcy majątkowego

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. MINISTER

Warszawa, dnia ..................................

Uw aga: Świadectwo wydawane jest wformacie A4 (210 mm x 297 mm). Wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH WZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI”, „Nr”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw strona przednia – 19 – strona tylna Poz. 65

ŚWIADECTWO

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ……………………….)

s./c.

otrzymał/a w dniu ................... uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr

uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

MINISTER

Warszawa, dnia .................................

Uwa ga: Świadectwo jest dwustronne oformacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 65

MINISTER < właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa >

ŚWIADECTWO

NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ……………………...)

s

.

otrzymał/a w dniu .................... uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr

i posiada tytuł

rzeczoznawcy majątkowego

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. MINISTER

Warszawa, dnia ..................................

Uwaga: Świadectwo wydawane jest wformacie A4 (210 mm x 297 mm).

Wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH WZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI”, „Nr”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw strona przednia – 21 – strona tylna Poz. 65

ŚWIADECTWO

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ………………………….)

s./c.

otrzymał/a w dniu ................... uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr

i posiada tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

MINISTER

Warszawa, dnia ....................

Uwa ga: Świadectwo jest dwustronne oformacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania uprawnień, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr”, „rzeczoznawcy majątkowego”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 65

2) licencji zawodowej wzakresie pośrednictwa wobrocie nieruchomościami

MINISTER

ŚWIADECTWO

NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. …………………………….)

s /

j >

otrzymał/a w dniu ................... licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Nr

uzyskując tytuł

pośrednika w obrocie nieruchomościami

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. MINISTER

Warszawa, dnia ..................................

Uwa ga: Świadectwo wydawane jest wformacie A4 (210 mm x 297 mm). Wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ WZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI”, „Nr”, „pośrednika w obrocie nieruchomościami”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw strona przednia – 23 – strona tylna Poz. 65

ŚWIADECTWO

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. …………………………….)

s./c.

otrzymał/a w dniu ................... licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Nr

uzyskując tytuł pośrednika w obrocie nieruchomościami uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

MINISTER

Warszawa, dnia ..............

Uwa ga: Świadectwo jest dwustronne oformacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr”, „pośrednika wobrocie nieruchomościami”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 65

3) licencji zawodowej wzakresie zarządzania nieruchomościami

MINISTER < właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa >

ŚWIADECTWO

NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. …………………………….)

/

imię jc

otrzymał/a w dniu ............... licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami

Nr

uzyskując tytuł

zarządcy nieruchomości

uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami MINISTER

Warszawa, dnia ..................................

Uwaga: Świadectwo wydawane jest wformacie A4 (210 mm x 297 mm). Wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast w lewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ WZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI”, „Nr”, „zarządcy nieruchomości”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

Dziennik Ustaw strona przednia – 25 – strona tylna Poz. 65

ŚWIADECTWO

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. ……………………………….)

s./c.

otrzymał/a w dniu ................... licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami

Nr

uzyskując tytuł zarządcy nieruchomości uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

MINISTER

Warszawa, dnia ...................

Uwa ga: Świadectwo jest dwustronne oformacie 80 mm x 110 mm. Na tylnej stronie wmiejscu „otrzymał/a wdniu ...” wpisuje się datę uzyskania licencji, natomiast wlewym dolnym rogu świadectwa podaje się datę wydania świadectwa. Świadectwo podpisuje minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub osoba upoważniona przez ministra. Napisy „ŚWIADECTWO”, „Nr”, „zarządcy nieruchomości”, miejscowość idata oraz ramka są wkolorze niebieskim, wsystemie RGB:0;0;255.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 65 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1874

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 496

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-25 poz. 752

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2008-05-12 poz. 475

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-06 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.