Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 67 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-16
Data wydania:2012-12-27
Data wejscia w życie:2013-02-16
Data obowiązywania:2013-02-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 67 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 67

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 27 grudnia 2012 r. wsprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej Na podstawie art.209 ust.7 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z2012r. poz.933, 951 i1544) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:


1) przewoźników lotniczych za szkody spowodowane opóźnieniem wprzewozie pasażerów, bagażu lub towarów,

2) przewoźników lotniczych za szkody powstałe wprzewozie lotniczym poczty,

3) przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną za szkody powstałe wzwiązku zprowadzoną przez siebie działalnością lotniczą,

4) instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej za szkody powstałe wzwiązku zprowadzoną przez siebie działalnością lotniczą – zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia. §2.

1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów, októrych mowa w§1, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego wokresie ubezpieczenia wzwiązku zprowadzoną działalnością lotniczą.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

1) wodniesieniu do podmiotów, októrych mowa w§1 pkt1: a) powstałych zwiny nadawcy lub odbiorcy bagażu lub towarów, b) polegających na zapłacie kar umownych, c) wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego po wygaśnięciu, cofnięciu albo zawieszeniu koncesji, októrej mowa wart.164 ust.1 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, chyba że szkoda jest następstwem zdarzeń zaistniałych przed tym dniem;

2) wodniesieniu do podmiotów, októrych mowa w§1 pkt2: a) powstałych zwiny nadawcy lub odbiorcy poczty, b) wynikających zwady ukrytej lub właściwości naturalnych poczty, c) polegających na zapłacie kar umownych, d) wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego po wygaśnięciu, cofnięciu albo zawieszeniu koncesji, októrej mowa wart.164 ust.1 ustawy, chyba że szkoda jest następstwem zdarzeń zaistniałych przed tym dniem;

1)

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie §1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 67

3) wodniesieniu do podmiotów, októrych mowa w§1 pkt3: a) powstałych zwiny nadawcy lub odbiorcy bagażu, towarów lub poczty, b) polegających na zapłacie kar umownych, c) wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego po wygaśnięciu, cofnięciu albo zawieszeniu zezwolenia, októrym mowa wart.173 ust.1 pkt2 ustawy, chyba że szkoda jest następstwem zdarzeń zaistniałych przed tym dniem;

4) wodniesieniu do podmiotów, októrych mowa w§1 pkt4: a) polegających na zapłacie kar umownych, b) wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego po wygaśnięciu, cofnięciu albo zawieszeniu certyfikatu, októrym mowa wart.160 ust.3 pkt8 ustawy, chyba że szkoda jest następstwem zdarzeń zaistniałych przed tym dniem. §3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje:

1) wodniesieniu do podmiotów, októrych mowa w§1 pkt1 i2 – najpóźniej wdniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności lotniczej wzakresie przewozu lotniczego, októrej mowa wart.164 ust.1 ustawy;

2) wodniesieniu do podmiotów, októrych mowa w§1 pkt3 – najpóźniej wdniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności lotniczej, októrej mowa wart.173 ust.1 pkt2 ustawy;

3) wodniesieniu do podmiotów, októrych mowa w§1 pkt4 – najpóźniej wdniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności lotniczej przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, októrej mowa wart.160 ust.3 pkt8 ustawy. §4. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, októrych mowa w§1 pkt 1, wodniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość wzłotych kwoty:

1) 4694 SDR na każdego pasażera – wprzypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem wprzewozie pasażerów;

2) 1131 SDR na każdego pasażera – wprzypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem wprzewozie bagażu;

3) 19 SDR na każdy kilogram towarów – wprzypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem wprzewozie towarów. §5. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, októrych mowa w§1 pkt2, wodniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość wzłotych kwoty 19 SDR na każdy kilogram poczty wprzypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia wprzewozie poczty. §6. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, októrych mowa w§1 pkt3, wodniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość wzłotych kwoty:

1) 5000000 SDR dla podmiotów świadczących usługi określone wart.176 pkt3–5 i7 ustawy;

2) 1500000 SDR dla podmiotów świadczących usługi określone wart.176 pkt1–2, 6 i8–11 ustawy. §7.

1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, októrych mowa w§1 pkt4, wodniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość wzłotych kwoty:

1) 30000 000 SDR – dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;

2) 5000 SDR – dla jednostek organizacyjnych realizujących osłonę meteorologiczną winstytucjach zapewniających służby meteorologiczne dla żeglugi powietrznej;

3) dla pozostałych podmiotów: a) 10 000 SDR – wprzypadku lotnisk okodzie referencyjnym A, b) 50 000 SDR – wprzypadku lotnisk okodzie referencyjnym B, c) 100 000 SDR – wprzypadku lotnisk okodzie referencyjnym od C do E.

2. Kod referencyjny danego lotniska, októrym mowa wust.1 pkt3, jest określony zgodnie zprzepisami techniczno-budowlanymi dla lotnisk cywilnych.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 67

§8. Kwoty, októrych mowa w§4–7, są ustalane przy zastosowaniu średniego kursu SDR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy wroku, wktórym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. §9. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Finansów: wz. M. Grabowski

2)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 30 kwietnia 2004r. wsprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników iinnych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą (Dz.U. Nr110, poz.1168 oraz z2006r. Nr239, poz.1736), które traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, zgodnie zart.18 ustawy zdnia 30 czerwca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr170, poz.1015).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 67 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązkowe OC księgowej

  Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadząc na umowę zlecenie kilku firmom księgowość (...)

 • Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

  Czy rozporządzenie ministra finansów z 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności (...)

 • OC biur rachunkowych - odpowiedzialność

  Prowadzę biuro rachunkowe , jestem ubezpieczony obowiązkowym OC od prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych (PZU). Mam pytanie odnośnie błędu biura dotyczącego (...)

 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela z OC

  Uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której został uszkodzony mój samochód nie z mojej winy. W chwili obecnej PZU prowadzi likwidację szkody z ubezpieczenia OC. Czy (...)

 • Pozwanie w przypadku ubezpieczenia OC

  Osoba prawidłowo jadąca rowerem została potrącona przez samochód, w wyniku czego doznała obrażeń ciała. Poszkodowany chce dochodzić od sprawcy szkody odszkodowania (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2009-06-17 nr 153 poz. 29

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 30/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1032/2006 w zakresie wymogów (...)

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1736

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność lotniczą

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 37

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

 • Komunikat UE z 2008-10-16 nr 263 poz. 4

  Wyrok Trybunału z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie E-8/07 między: — Celiną Nguyen a państwem norweskim, reprezentowanym przez Justis- og politidepartementet (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1496

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.