Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 672 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-06-11
Data wydania:2013-04-24
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 672 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Poz. 672

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 24 kwietnia 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oswobodzie działalności gospodarczej

1. Na podstawie art.16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z2010r. Nr220, poz.1447), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą zdnia 5 listopada 2009r. ospółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z2012r. poz.855 i1166), ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 239, 2) poz.1593), 3) ustawą zdnia 25 marca 2011r. ozmianie ustawy oradiofonii itelewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr85, poz.459), 4) ustawą zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622 iNr187, poz.1110), 5) ustawą zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654), 6) ustawą zdnia 12 maja 2011r. owyrobie irozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami iorganizacji rynku wina (Dz.U. Nr120, poz.690), 7) ustawą zdnia 13 maja 2011r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr131, poz.764), 8) ustawą z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz.766), 9) ustawą zdnia 27 maja 2011r. ozmianie ustawy osystemie monitorowania ikontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr153, poz.902), 10) ustawą zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981), 11) ustawą zdnia 29 lipca 2011r. ozmianie ustawy ozasadach ewidencji iidentyfikacji podatników ipłatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr171, poz.1016), 12) ustawą zdnia 19 sierpnia 2011r. ousługach płatniczych (Dz.U. Nr199, poz.1175), 13) ustawą zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy odostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr204, poz.1195), 14) ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz.1378),


Dziennik Ustaw –2– Poz. 672

15) ustawą zdnia 16 listopada 2012r. ozmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1445), 16) ustawą zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529), 17) ustawą zdnia 7 grudnia 2012r. ozmianie ustawy oewidencji ludności idowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1407) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 20 kwietnia 2013r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) 93 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. art. poz.855 i1166), który stanowi: „Art.93. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.24 ust. 5, który wchodzi wżycie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, art.24 ust. 6, który wchodzi wżycie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia, art.83 pkt1 i2, które wchodzą wżycie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 2) art.7 ust. 2 iart.9 ustawy zdnia 3 grudnia 2010r. ozmianie ustawy ocudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr239, poz.1593), które stanowią: Art.7. „2. Cudzoziemiec, któremu wydano wizę na podstawie art.61 ust. 3 lub art.71a ust. 3 ustawy zmienianej wart.1 wbrzmieniu dotychczasowym, zachowuje uprawnienia, októrych mowa wart.87 ust. 1 pkt12 lit. b lub ust.2 pkt5 ustawy zmienianej w art.3 w brzmieniu dotychczasowym oraz w art.13 ust. 2 pkt 1 lit. iustawy zmienianej wart.4 wbrzmieniu dotychczasowym, przez okres ważności tej wizy.” „Art.9. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”; 3) odnośnika nr2 oraz art.10 iart.11 ustawy zdnia 25 marca 2011r. ozmianie ustawy oradiofonii itelewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr85, poz.459), które stanowią: N „2) iniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2010/13/UE zdnia 10 marca 2010r. wsprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych iadministracyjnych państw członkowskich, dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa oaudiowizualnych usługach medialnych) (Dz.Urz. UE L 95 z15.04.2010, str. 1).” „Art.10.

1. Do postępowań wszczętych iniezakończonych do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Postępowania wsprawie udzielenia koncesji na rozprowadzanie programów wsposób bezprzewodowy, który nie wymaga rezerwacji częstotliwości, wszczęte iniezakończone do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy ulegają umorzeniu. Art.11. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) art.1 pkt13, który wchodzi wżycie zpierwszym dniem kwartału następującego po dniu wejścia wżycie ustawy; art.1 pkt8 i20, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2011r.; 2) 3) art.1 pkt11, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”; 4) art.94 iart.105 ustawy zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622 iNr187, poz.1110), które stanowią: „Art.94.

1. Zezwolenia udzielone przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy na wykonywanie działalności gospodarczej, dla której przepisy ustaw zmienianych niniejszą ustawą nie przewidują obowiązku uzyskania zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, tracą ważność zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy.

2. Postępowania wsprawach oudzielenie zezwoleń, októrych mowa wust. 1, wszczęte iniezakończone do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, umarza się.” „Art.105. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem: 1) art.36 pkt3 i4, które wchodzą wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 2) art.44 iart.103, które wchodzą wżycie zdniem 1 października 2011r.; 3) (uchylony).”;

Dziennik Ustaw –3– Poz. 672

5) odnośnika nr2 oraz art.221 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654), które stanowią: „2) rzepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady P zdnia 4 listopada 2003r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.Urz. UE L 299 z18.11.2003; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 381).” „Art.221. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem art.17 ust. 2 i3, art.25, art.88 ust. 3, art.106 ust. 2 zdanie trzecie, ust. 3 pkt13, ust. 4 pkt11 iust. 5, art.148 pkt6 oraz art.172 pkt10, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”; art.102 ustawy zdnia 12 maja 2011r. owyrobie irozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami iorganizacji 6) rynku wina (Dz.U. Nr120, poz.690), który stanowi: „Art.102. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 7) art.14 iart.15 ustawy zdnia 13 maja 2011r.


ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr131, poz.764), które stanowią: „Art. 14. Do dnia 31 grudnia 2011 r. organ gminy może na podstawie wniosku złożonego w sposób określony wart.26 ust. 2 ustawy wymienionej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dokonać wpisu do CEIDG albo ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie przepisów art. 7a, art. 7b ust. 1–9, art. 7ba, art. 7c, art.7d, art.7e, art.7f, art.7g iart.7h ustawy zdnia 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej. Art.15. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem: 1) art.1 pkt7 lit. atiret czwarte, art.1 pkt7 lit. b ilit. e, art.1 pkt8 oraz art.4, które wchodzą wżycie zdniem 1stycznia 2012r.; 2) art.6, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 8) odnośnika nr2 oraz art.19 ustawy zdnia 13 maja 2011r. ozmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr132, poz.766), które stanowią: N „2) iniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2009/71/Euratom zdnia 25czerwca 2009r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz.Urz. UE L172 z02.07.2009, str. 18 oraz Dz.Urz. UE L 260 z03.10.2009, str. 40), dyrektywy Rady 96/29/Euratom zdnia 13maja 1996r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa wzakresie ochrony zdrowia pracowników iogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi zpromieniowania jonizującego (Dz.Urz. WE L159 z29.06.1996, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291) oraz dyrektywy Rady 2003/122/Euratom z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz.Urz. UE L 346 z31.12.2003, str. 57; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.7, str.694).” „Art.19. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem przepisów art.1 pkt11, pkt21, pkt29 lit.a, pkt30, pkt41, pkt46 ipkt50–53, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”; 9) odnośnika nr1 oraz art.6 ustawy zdnia 27 maja 2011r. ozmianie ustawy osystemie monitorowania ikontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr153, poz.902), które stanowią: P „1) rzepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2009/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zdnia 23 kwietnia 2009r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny iolejów napędowych oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania iograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 93/12/EWG (Dz.Urz. UE L 140 z05.06.2009, str. 88).” „Art.6. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.3 pkt3–6, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”; 10) odnośnika nr1 oraz art.205 iart.227 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981), które stanowią: N „1) iniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia następujących aktów prawnych Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy Rady 92/91/EWG zdnia 3 listopada 1992r. dotyczącej minimalnych wymagań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa iochrony zdrowia pracowników wzakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 348 z28.11.1992, str. 9, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 118);

Dziennik Ustaw –4– Poz. 672

2) dyrektywy Rady 92/104/EWG zdnia 3 grudnia 1992r. wsprawie minimalnych wymagań wzakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa wrozumieniu art.16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 404 z31.12.1992, str. 10, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134, zpóźn. zm.); 3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 94/22/WE zdnia 30 maja 1994r. wsprawie warunków udzielania ikorzystania zzezwoleń na poszukiwanie, badanie iprodukcję węglowodorów (Dz.Urz. WE L 164 z30.06.1994, str.3; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 262); 4) dyrektywy Rady 1999/31/WE zdnia 26 kwietnia 1999r. wsprawie składowania odpadów (Dz.Urz. WE L 182 z16.07.1999, str. 1, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228, zpóźn. zm.); 5) decyzji Rady 2003/33/WE zdnia 19 grudnia 2002r. ustanawiającej kryteria iprocedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art.16 izałącznika II dyrektywy 1999/31/WE (Dz.Urz. WE L 11 z16.01.2003, str.27, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314, zpóźn. zm.).” „Art. 205.


1. Koncesje udzielone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się koncesjami w rozumieniu ustawy.

2. Jeżeli koncesja wydana na podstawie dotychczasowych przepisów nie określała terminu rozpoczęcia określonej nią działalności ido dnia wejścia wżycie ustawy działalność ta nie została rozpoczęta, przedsiębiorca ma obowiązek rozpoczęcia jej wterminie roku od dnia wejścia wżycie ustawy. Wprzypadku gdy działalność ta nie została rozpoczęta, organ koncesyjny zurzędu stwierdza wygaśnięcie koncesji.

3. Do zmiany oraz przeniesienia koncesji uzyskanych przed dniem wejścia wżycie ustawy nie stosuje się przepisów wzakresie wykazania się prawem do informacji geologicznej, chyba że zmiana koncesji zmierza do powiększenia przestrzeni objętej działalnością lub przedłużenia terminu jej obowiązywania.

4. Do koncesji udzielonych przed dniem wejścia wżycie ustawy, na działalność polegającą na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż określone wart.10 ust. 1 ustawy, stosuje się dotychczasowe przepisy.” „Art.227. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”; 11) art.76 ustawy zdnia 29 lipca 2011r. ozmianie ustawy ozasadach ewidencji iidentyfikacji podatników ipłatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr171, poz.1016), który stanowi: „Art.76. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 września 2011r., zwyjątkiem: 1) art.71 ust. 3, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia; 2) art.1 pkt4 lit. a, b ie wzakresie ust. 6, pkt5–7, pkt9 lit. a–d, pkt10, pkt13 lit. b, pkt15 wzakresie art.14 ust.4–7 ipkt16 wzakresie art.14b oraz art.5, art.6, art.9, art.18, art.45, art.58 iart.59, które wchodzą wżycie zdniem 1stycznia 2012r.”; 12) odnośnika nr1 oraz art.181 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ousługach płatniczych (Dz.U. Nr199, poz.1175), które stanowią: „1) iniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady N z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającą dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającą dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. UE L 319 z05.12.2007, str. 1, zpóźn. zm.).” „Art.181. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) art.159, który wchodzi wżycie zdniem 18 grudnia 2011r.; 2) art.167, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”; 13) odnośnika nr2 oraz art.10 ust. 2 iart.12 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy odostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr204, poz.1195), które stanowią: „2) iniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. N wsprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 345 z31.12.2003, str. 90).” Art.10. „2. Do postępowań oudostępnienie lub wykorzystanie informacji publicznej, prowadzonych na podstawie ustaw zmienianych wart.2–6 iart.8, wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Dziennik Ustaw –5– Poz. 672

„Art.12. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt5–7 i10 wzakresie dotyczącym centralnego repozytorium informacji publicznej, które wchodzą wżycie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 14) art. 26 i art. 29 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr232, poz.1378), które stanowią: „Art.26.

1. Postępowania wsprawie wpisu banków zagranicznych lub instytucji kredytowych do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wszczęte iniezakończone do dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy umarza się.

2. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu przedstawicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredytowej do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową.” „Art.29. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r., zwyjątkiem: 1) art.21 pkt1 lit. a–c ipkt6 oraz art.28, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia; 2) art.21 pkt3–5, 7, 8 i10–13, które wchodzą wżycie zdniem 2 stycznia 2012r.; 3) art.4 pkt1–6, art.5 pkt2, art.6, art.7 pkt2, art.12–14, art.17, art.18, art.20 oraz art.23, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”; 15) odnośnika nr1 oraz art.28 ustawy zdnia 16 listopada 2012r. ozmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1445), które stanowią: N „1) iniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji: 1) wdrożenia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/136/WE zdnia 25 listopada 2009r. zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE wsprawie usługi powszechnej izwiązanych zsieciami iusługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych iochrony prywatności wsektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr2006/2004 wsprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.

Urz. UE L 337 z18.12.2009, str. 11), b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/140/WE zdnia 25 listopada 2009r. zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE wsprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci iusług łączności elektronicznej, 2002/19/WE wsprawie dostępu do sieci iusług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE wsprawie zezwoleń na udostępnienie sieci iusług łączności elektronicznej (Dz.Urz. UE L337 z18.12.2009, str. 37); 2) wykonania następujących rozporządzeń Unii Europejskiej: a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr1211/2009 zdnia 25 listopada 2009r. ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd (Dz. Urz. UE L337 z18.12.2009, str. 1), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr531/2012 zdnia 13 czerwca 2012r. wsprawie b) roamingu wpublicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.Urz. UE L 172 z30.06.2012, str.10).” „Art.28. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) art.1 pkt50, który wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; art.1 pkt54 lit. d, pkt105, pkt122, pkt123 wzakresie art.174a iart.174d, pkt125 oraz pkt126, które wchodzą 2) wżycie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia; 3) art.1 pkt59 wzakresie art.77 ust. 1 pkt2 lit. b oraz art.23 ust. 1 pkt1, które wchodzą wżycie zdniem 1stycznia 2015r.; 4) art.1 pkt130 oraz pkt131, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.; 5) art.10, który wchodzi wżycie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw –6– Poz. 672

16) odnośnika nr1 oraz art.192 ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529), które stanowią: „1) iniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego N i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.Urz. WE L 15 z21.01.1998, str. 14, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 3, str. 71, zpóźn. zm.).” „Art.192. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”; 17) art.8 ustawy zdnia 7 grudnia 2012r. ozmianie ustawy oewidencji ludności idowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1407), który stanowi: „Art.8. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 31 grudnia 2012r., zwyjątkiem art.1 pkt23, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 24 kwietnia 2013r. (poz.672)

USTAWA zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie izakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów wtym zakresie. Art.2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie iwydobywanie kopalin ze złóż, atakże działalność zawodowa, wykonywana wsposób zorganizowany iciągły. Art.2a. Do działalności gospodarczej: budowlanej, handlowej iusługowej, oraz działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług stosuje się odpowiednio przepisy art.5, przepisy rozdziału 2 i3 ustawy zdnia 4 marca 2010r. oświadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr47, poz.278, zpóźn. zm.1)). Art.3.2) Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej wrolnictwie wzakresie upraw rolnych oraz chowu ihodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa irybactwa śródlądowego, atakże wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych iświadczenia wgospodarstwach rolnych innych usług związanych zpobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina wciągu roku gospodarczego, októrych mowa wart.17 ust. 3 ustawy zdnia 12 maja 2011r. owyrobie irozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami iorganizacji rynku wina (Dz.U. Nr120, poz.690 iNr171, poz.1016). Art.4.

1. Przedsiębiorcą wrozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna ijednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej wzakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

1) 2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr112, poz.654, Nr227, poz.1367 iNr228, poz.1368. Wbrzmieniu ustalonym przez art.95 ustawy zdnia 12 maja 2011r. owyrobie irozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami iorganizacji rynku wina (Dz.U. Nr120, poz.690), która weszła wżycie zdniem 25 czerwca 2011r.

Dziennik Ustaw Art.5.

Użyte wustawie określenia oznaczają: 1) organ koncesyjny – organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany icofania koncesji; 2) osoba zagraniczna: a) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osobę prawną zsiedzibą za granicą, b) c) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, zsiedzibą za granicą;

3) przedsiębiorca zagraniczny – osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą oraz obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą;

3)

–7–

Poz. 672

4) oddział – wyodrębnioną isamodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności; 5) działalność regulowana – działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa; 6) właściwy organ – właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej organ administracji publicznej, samorządu zawodowego oraz inny organ władzy publicznej; 7) nadrzędny interes publiczny – nadrzędny interes publiczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 marca 2010r. oświadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art.6.

1. Podejmowanie, wykonywanie izakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, zzachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

2. Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji wsprawie podjęcia, wykonywania izakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.

3. Właściwy organ, zwyłączeniem sądu powszechnego, nie może żądać ani uzależnić swoich rozstrzygnięć wsprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej od przedłożenia dokumentów wformie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki jest przewidziany przepisami ustaw szczególnych zuwagi na nadrzędny interes publiczny lub wynika zbezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo ratyfikowanych umów międzynarodowych. Art.7. Państwo udziela przedsiębiorcom pomocy publicznej na zasadach iwformach określonych wodrębnych przepisach, zposzanowaniem zasad równości ikonkurencji. Art.8.

1. Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania iwykonywania działalności gospodarczej, wszczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych iśrednich przedsiębiorców.

2. Organy administracji publicznej, które wdrażają programy pomocowe w rozumieniu przepisów o postępowaniu wsprawach dotyczących pomocy publicznej, przekazują drogą elektroniczną informacje owarunkach iformach pomocy udzielanej przedsiębiorcom do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która je gromadzi i udostępnia na stronie internetowej.

3. Informacje, októrych mowa wust. 2, przekazywane są wterminie 30 dni od dnia ustanowienia programu pomocowego, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków oudzielenie pomocy. Art.9. Wykonując swoje zadania, wszczególności wzakresie nadzoru ikontroli, właściwy organ działa wyłącznie na podstawie iwgranicach prawa, zposzanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy. Art.9a. Właściwy organ, dokonując oceny spełnienia wymogów niezbędnych do podjęcia iwykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznaje wymogi, jakie spełnił przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium jednego zpaństw, októrych mowa wart.13 ust. 1, aby na terytorium tego państwa mógł podjąć lub wykonywać działalność gospodarczą, wszczególności uznaje certyfikaty, zaświadczenia lub inne dokumenty wydane przez właściwy organ państwa, októrych mowa wart.13 ust. 1, które potwierdzają spełnienie warunków podjęcia iwykonywania działalności gospodarczej.

3)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.16 pkt1 ustawy zdnia 16 września 2011r. oredukcji niektórych obowiązków obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr232, poz.1378), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 672

Art.9b. Właściwy organ uznaje ubezpieczenia igwarancje odpowiedzialności zawodowej wydane wpaństwach, októrych mowa wart.13 ust. 1, wzakresie, wjakim spełniają warunki określone wprzepisach odrębnych ustaw. Art.10.

1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek owydanie pisemnej interpretacji co do zakresu isposobu zastosowania przepisów, zktórych wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wjego indywidualnej sprawie.

2. Wniosek owydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

3. Przedsiębiorca we wniosku owydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko wsprawie.

4. Wniosek owydanie interpretacji zawiera również: firmę przedsiębiorcy; 1) 2) oznaczenie siedziby iadresu albo miejsca zamieszkania iadresu przedsiębiorcy; numer identyfikacji podatkowej (NIP); 3) 4) numer wrejestrze przedsiębiorców wKrajowym Rejestrze Sądowym albo wEwidencji Działalności Gospodarczej; 5) adres do korespondencji wprzypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

5. Udzielenie interpretacji następuje wdrodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wsprawie wraz zuzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem oprawie wniesienia środka zaskarżenia.

6. Wniosek owydanie interpretacji podlega opłacie wwysokości 40 zł, którą należy wpłacić wterminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wrazie nieuiszczenia opłaty wterminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Wprzypadku wystąpienia wjednym wniosku owydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

8. Opłata, októrej mowa wust. 6 i7, stanowi odpowiednio dochód budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorządu terytorialnego.

9. Opłatę od wniosku, októrym mowa wust. 1, uiszcza się na rachunek organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, właściwych do wydania interpretacji albo, jeżeli istnieje taka możliwość, gotówką wkasie tego organu lub jednostki. Art.10a.

1. Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż wterminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego iopłaconego wniosku. Wrazie niewydania interpretacji wterminie uznaje się, że wdniu następującym po dniu, wktórym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku owydanie interpretacji.

2. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami wzakresie, wjakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

3. Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy imoże zostać zmieniona wyłącznie wdrodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, wwyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

4. Zasady itryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2012r. poz.749, zpóźn. zm.4)). Art.11.

1. Właściwy organ jest obowiązany do załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1101, 1342 i1529 oraz z2013r. poz.35.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 672

2. Właściwy organ nie może odmówić przyjęcia pism iwniosków niekompletnych ani żądać jakichkolwiek dokumentów, których konieczność przedstawienia lub złożenia nie wynika wprost zprzepisu prawa.

3. Właściwy organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie.

4. Potwierdzenie zawiera: 1) wskazanie daty wpływu oraz terminu rozpatrzenia wniosku; 2) pouczenie oprzysługujących przedsiębiorcy środkach odwoławczych; 3) informację ouprawnieniach wynikających zust. 9.

5. Wprzypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

6. Terminy itryb uzupełniania pism iwniosków, októrych mowa wust. 2, oraz terminy załatwiania spraw wynikających ztych pism iwniosków określają odrębne przepisy.

7. Termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony dodatkowo tylko jeden raz. Przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosku nie może przekroczyć dwóch miesięcy.

8. Właściwy organ ma obowiązek poinformować oprzedłużeniu terminu przed upływem terminu rozpatrzenia wniosku określonego wpotwierdzeniu przyjęcia wniosku.

9. Jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku wterminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie zwnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej. Art.12. Wykonując swe zadania, organy administracji publicznej współdziałają zorganizacjami pracodawców, organizacjami pracowników, organizacjami przedsiębiorców oraz samorządami zawodowymi igospodarczymi. Art.13.

1. Osoby zagraniczne zpaństw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne zpaństw niebędących stronami umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską ijej państwami członkowskimi, mogą podejmować iwykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 1a. (uchylony).

2. Obywatele innych państw niż wymienione wust. 1, którzy: 1) posiadają wRzeczypospolitej Polskiej: a) zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, b) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone wzwiązku zokolicznością, októrej mowa wart.53 c) ust.1 pkt7, 13, 14 lub 16 ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ocudzoziemcach (Dz.U. z2011r. Nr264, poz.1573, zpóźn. zm5)), d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium wcelu połączenia zrodziną, członkowi rodziny wrozumieniu art.53 ust. 2 i3 ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ocudzoziemcach, osób, októrych mowa wlit. a, b, e if, e) status uchodźcy, f) ochronę uzupełniającą, g) zgodę na pobyt tolerowany, h) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony ipozostają wzwiązku małżeńskim, zawartym zobywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i) (uchylona),6)

5) 6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2012r. poz.589 i769 oraz z 2013 r. poz.628. Przez art.4 pkt1 ustawy zdnia 3 grudnia 2010r. ozmianie ustawy ocudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr239, poz.1593), która weszła wżycie zdniem 28 grudnia 2010r.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 672

2) korzystają wRzeczypospolitej Polskiej zochrony czasowej, 3) posiadają ważną Kartę Polaka, 4) członkami rodziny, wrozumieniu art.2 pkt4 ustawy zdnia 14 lipca 2006r. owjeździe na terytorium Rzeczyposposą litej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe ztego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej iczłonków ich rodzin (Dz.U. Nr144, poz.1043, zpóźn. zm.7)), dołączającymi do obywateli państw, októrych mowa wust. 1, lub przebywającymi znimi – mogą podejmować iwykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 2a.8) Obywatele innych państw niż wymienione wust. 1, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.61 ust. 3 lub art.71a ust. 3 ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ocudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku oudzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich byli uprawnieni do podejmowania iwykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt1 lit. c, mogą podejmować iwykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 3.9) Osoby zagraniczne inne niż wymienione wust. 1–2a mają prawo do podejmowania iwykonywania działalności gospodarczej wyłącznie wformie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, zograniczoną odpowiedzialnością iakcyjnej, atakże do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, oile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

4. Członek rodziny, wrozumieniu art.53 ust. 2 ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ocudzoziemcach, osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe, októrych mowa wust. 3, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, może podejmować iwykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak te osoby zagraniczne.

5. Członek rodziny, wrozumieniu art.53 ust. 2 ustawy zdnia 13 czerwca 2003r. ocudzoziemcach – posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone wzwiązku zprzybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium wcelu połączenia zrodziną – cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony iwykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności, może podejmować iwykonywać działalność gospodarczą wtakim samym zakresie jak ci cudzoziemcy. Art. 13a.10) Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, może być przekształcony współkę kapitałową na zasadach określonych wprzepisach ustawy zdnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr94, poz.1037, zpóźn. zm.11)). Rozdział 2 Zasady podejmowania iwykonywania działalności gospodarczej Art.14. 1.12) Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą wdniu złożenia wniosku owpis do Centralnej Ewidencji iInformacji oDziałalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców wKrajowym Rejestrze Sądowym.

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr120, poz.818, z2008r. Nr216, poz.1367, z2010r. Nr81, poz.531 oraz z2011r. Nr92, poz.532.

8) Dodany przez art.4 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 6.

9) Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 6.

10) Dodany przez art.65 pkt1 ustawy zdnia 25 marca 2011r. oograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli iprzedsiębiorców (Dz.U. Nr106, poz.622 iNr187, poz.1110), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2001 r. Nr102, poz.1117, z2003 r. Nr49, poz.408 iNr229, poz.2276, z2005 r. Nr132, poz.1108, Nr183, poz.1538 iNr184, poz.1539, z2006 r. Nr133, poz.935 iNr208, poz.1540, z2008 r. Nr86, poz.524, Nr118, poz.747, Nr217, poz.1381 iNr 231, poz.1547, z2009 r. Nr13, poz.69, Nr42, poz.341 iNr104, poz.860, z2011r. Nr92, poz.531, Nr102, poz.585, Nr106, poz.622, Nr133, poz.767, Nr201, poz.1182 iNr234, poz.1391, z2012 r. poz.596, 1342 i1529 oraz z2013 r. poz.433.

12) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit. austawy zdnia 13 maja 2011r. ozmianie ustawy oswobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr131, poz.764), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

7)

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 672

3.13) Przedsiębiorca ma prawo we wniosku owpis do Centralnej Ewidencji iInformacji oDziałalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

4. Spółka kapitałowa worganizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia, októrym mowa wart.75.

6. Wprzypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, podejmujących działalność gospodarczą wiążącą się zobowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu wrejestrze działalności regulowanej, stosuje się przepis art.65 ust.3.

7. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy. Art.14a. 1.14) Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, zzastrzeżeniem ust. 1a. 1a.15) Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą wdanym roku kalendarzowym. 1b.15) Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony wdniach, miesiącach albo miesiącach idniach. 1c.15) Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Wprzypadku wykonywania działalności gospodarczej wformie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. 2a.16) Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik wwięcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej wjednej lub kilku takich spółkach. Przepisy ust. 2 oraz ust. 3–7 stosuje się odpowiednio. 2b.16) Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą wróżnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej wjednej ztych form. Przepisy ust. 3–7 stosuje się do zawieszonej formy działalności gospodarczej.

3. Wokresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej iosiągać bieżących przychodów zpozarolniczej działalności gospodarczej.

4. Wokresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca: 1) prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; ma 2) prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonyma wania działalności gospodarczej; 3) prawo zbywać własne środki trwałe iwyposażenie; ma 4) prawo albo obowiązek uczestniczyć wpostępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych iadministracyjnych ma związanych zdziałalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 6) prawo osiągać przychody finansowe, także zdziałalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalma ności gospodarczej; może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. 7) 

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt1 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku

12. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 12.

15) Dodany przez art.1 pkt2 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

16) Dodany przez art.1 pkt2 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

13) 14)

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 672

5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. 6.17) Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku owpis informacji ozawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż wdniu złożenia wniosku, itrwa do dnia złożenia wniosku owpis informacji owznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego wtym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

7. Wstosunku do zobowiązań ocharakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, wktórym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

8. Zgłaszanie informacji ozawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz owznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wprzypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie przepisów oKrajowym Rejestrze Sądowym. Art.15. (uchylony). Art.16.

1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać woświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem wobrocie prawnym igospodarczym.

2. Obowiązek, októrym mowa wust. 1, nie uchybia obowiązkom określonym wprzepisach szczególnych.

3. Identyfikacja przedsiębiorcy wposzczególnych urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Art.17. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji iposzanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Art. 18. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, atakże ochrony środowiska. Art.19. Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. Art.20.

1. Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia winny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji wjęzyku polskim: 1) określających firmę przedsiębiorcy ijego adres; 2) umożliwiających identyfikację towaru.

2. Przepis ust. 1 pkt2 nie dotyczy towarów, wstosunku do których odrębne przepisy szczegółowo regulują obowiązki wzakresie oznakowania.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy środków spożywczych wrozumieniu rozporządzenia (WE) nr178/2002 Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady iwymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury wzakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. UE L 31 z01.02.2002, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463 inast., zpóźn. zm.).

4. Przepis ust. 1 nie dotyczy wyrobów wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 20 maja 2010r. owyrobach medycznych (Dz.U. Nr107, poz.679 oraz z2011r. Nr102, poz.586 iNr113, poz.657). Art.21. Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi wsprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania wofercie co najmniej następujących danych: 1) firmy przedsiębiorcy;

17)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 lit. d ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

Dziennik Ustaw 2)18) numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 3) siedziby iadresu przedsiębiorcy. Art.22.

1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych zwykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy wkażdym przypadku, gdy: 1) stroną transakcji, zktórej wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, wktórym dokonano transakcji.

2. Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować obowiązek określony wust. 1 za pośrednictwem rachunku wtej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

3. (uchylony).19) Rozdział 2a Punkt kontaktowy Art.22a.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi punkt kontaktowy.

2. Zadaniem punktu kontaktowego jest: umożliwienie dopełnienia procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności 1) gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; udzielanie informacji, októrych mowa wart.22b oraz art.22d. 2) 

3. Punkt kontaktowy umożliwia złożenie drogą elektroniczną do właściwych organów wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych.

4. Punkt kontaktowy nie prowadzi doradztwa windywidualnych sprawach.

5. Punkt kontaktowy jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej, zwanej dalej „stroną internetową punktu kontaktowego”.

6. Przekazywanie danych między punktem kontaktowym awłaściwymi organami odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub elektronicznych skrzynek podawczych właściwych organów albo innych systemów teleinformatycznych umożliwiających dostęp do rejestrów sądowych. Art.22b.

1. Punkt kontaktowy zapewnia dostęp do informacji dotyczących: procedur iformalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na 1) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ogólnych zasad świadczenia usług wpaństwach, októrych mowa wart.13 ust. 1, wszczególności wzakresie ochrony 2) konsumentów; 3) danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji; 4) sposobów iwarunków dostępu do rejestrów publicznych ipublicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej iprzedsiębiorców; 5) środków prawnych przysługujących wprzypadku sporu między właściwym organem aprzedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą akonsumentem oraz między przedsiębiorcami;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.38 pkt1 ustawy zdnia 29 lipca 2011r. ozmianie ustawy ozasadach ewidencji iidentyfikacji podatników ipłatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr171, poz.1016), która weszła wżycie zdniem 1 września 2011r.

19) Przez art.165 pkt1 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ousługach płatniczych (Dz.U. Nr199, poz.1175), która weszła wżycie zdniem 24 października 2011r.

18)

– 13 –

Poz. 672

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 672

6) wydanych lub opracowanych przez właściwe organy wyjaśnień wzakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania izakończenia działalności gospodarczej; 7) danych kontaktowych stowarzyszeń iorganizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom; praw iobowiązków pracowników ipracodawców. 8) 2.20) Właściwe organy zapewnią kompletność iaktualność informacji, októrych mowa wust. 1 pkt1–6 i8.

3. Informacje, októrych mowa wust. 1, są podawane wsposób zrozumiały iwyczerpujący.

4. Dane, októrych mowa wust. 1 pkt7, są zamieszczane na stronie internetowej punktu kontaktowego na wniosek stowarzyszeń iorganizacji. Art.22c.

1. Właściwe organy umożliwiają za pośrednictwem punktu kontaktowego realizację spraw związanych zpodejmowaniem, wykonywaniem izakończeniem działalności gospodarczej, zwyłączeniem procedur odwoławczych.

2. Punkt kontaktowy przekazuje otrzymane dokumenty do właściwych organów niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu.

3. Właściwe organy przyjmują wformie elektronicznej wszelkie dokumenty złożone wpunkcie kontaktowym, októrych mowa wart.22a ust.

3. Wtakim przypadku bieg terminu załatwienia sprawy przez właściwy organ rozpoczyna się wdniu roboczym następującym po dniu wpływu wniosku do punktu kontaktowego. 4.21) Właściwy organ odpowiada niezwłocznie, nie później niż wterminie 7 dni roboczych, na wnioski oudzielenie informacji, októrych mowa wart.22b ust.

1. Wprzypadku spraw wymagających konsultacji zinnymi właściwymi organami, termin ten może być przedłużony do 14 dni roboczych. Jeżeli wniosek jest błędny, nieuzasadniony lub zawiera braki, właściwy organ jest obowiązany niezwłocznie poinformować wnioskodawcę.

5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do inspekcji lokalu, kontroli sprzętu, fizycznego sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

6. Właściwy organ nie daje gwarancji uczciwości przedsiębiorcy ijego pracowników. Art.22d.

1. Wcelu umożliwienia uzyskania informacji oprzepisach regulujących świadczenie usług poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, punkt kontaktowy za pośrednictwem strony internetowej punktu kontaktowego udostępnia informacje oadresach stron internetowych punktów kontaktowych winnych państwach.

2. Informacje imateriały udostępniane za pośrednictwem strony internetowej punktu kontaktowego mogą być opracowywane iudostępniane także winnych językach niż język polski. Art.22e. Ilekroć obowiązujące przepisy nadają uprawnienia lub nakładają obowiązki związane zdziałalnością gospodarczą, właściwe organy są obowiązane zapewnić możliwość ich wykonania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Art. 22f.22) Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki współpracy właściwych organów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań punktu kontaktowego, uwzględniając określone w ustawie zadania punktu kontaktowego oraz konieczność zapewnienia właściwego przepływu danych iinformacji między tymi organami. Rozdział 3 Centralna Ewidencja iInformacja oDziałalności Gospodarczej Art.23.

1. Tworzy się Centralną Ewidencję iInformację oDziałalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”.

2. CEIDG prowadzi wsystemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

12. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

22) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

20) 21)

Dziennik Ustaw

3. Zadaniem CEIDG jest: ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi; 1) 2) udostępnianie informacji oprzedsiębiorcach iinnych podmiotach wzakresie wskazanym wustawie; umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowe3) go; umożliwienie ustalenia terminu izakresu zmian wpisów wCEIDG oraz wprowadzającego je organu. 4) Art.24. 1.23) Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG oraz przekazywanie danych oraz informacji zCEIDG odbywa się za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej lub winny sposób, środkami komunikacji elektronicznej.

2. Wnioski owpis do CEIDG, informacje iinne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, wBiuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. nej.

3. Wzory wniosków, októrych mowa wust. 2, zamieszcza się na elektronicznej platformie usług administracji publiczArt.25.

1. Wpisowi do CEIDG podlegają: 1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, oile taki posiada; 1a)24) data urodzenia przedsiębiorcy; 2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, oile taki posiada; 3)25) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 4) informacja oobywatelstwie polskim przedsiębiorcy, oile takie posiada, iinnych obywatelstwach przedsiębiorcy; 5)26) oznaczenie miejsca zamieszkania iadresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, wtym adres głównego miejsca wykonywania działalności ioddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne zoznaczeniami kodowymi przyjętymi wkrajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, oile to wdanym przypadku możliwe; 6)26) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, oile przedsiębiorca takie posiada izgłosił te informacje we wniosku owpis do CEIDG; 7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej; 8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie zPolską Klasyfikacją Działalności (PKD); 9) informacje oistnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej; 10)27) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek; 11)28) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, oile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa izgłosił informację ojego udzieleniu we wniosku owpis do CEIDG;

12) informacja ozawieszeniu iwznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku

12. Dodany przez art.1 pkt7 lit. atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

25) Wbrzmieniu ustalonym przez art.38 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 18.

26) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit. atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

27) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit. atiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

28) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit. atiret czwarte ustawy, októrej mowa wodnośniku 12; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

23) 24)

– 15 –

Poz. 672

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 672

13)29) informacja oograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki; 14) informacja oogłoszeniu upadłości zmożliwością zawarcia układu, oogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia oogłoszeniu upadłości zmożliwością zawarcia układu na postanowienie oogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika izakończeniu tego postępowania; 15) informacja owszczęciu postępowania naprawczego; 15a)30) informacja oprzekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą wjednoosobową spółkę kapitałową; 16)31) informacja ozakazie prowadzenia działalności gospodarczej; 17)32) informacja ozakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG; 18)32) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub zopieką nad nimi; 19)32) informacja owykreśleniu wpisu wCEIDG.

2.33) Dane, októrych mowa wust. 1 pkt11, obejmują imię inazwisko albo firmę pełnomocnika oraz odpowiednie dane określone wust. 1 pkt1, 1a i3–6. 3.34) Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany zchwilą zamieszczenia danych wCEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku, zzastrzeżeniem art.27 ust.

1.

4. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis zurzędu. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

5. Integralną częścią wniosku owpis do CEIDG jest żądanie: 1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, októrym mowa wprzepisach ozasadach ewidencji iidentyfikacji podatników ipłatników; 3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany wrozumieniu przepisów osystemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia okontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników wrozumieniu przepisów oubezpieczeniu społecznym rolników; 4)35) przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku ozastosowanie opodatkowania wformie karty podatkowej. 5a.36) Do wniosku owpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, októrych mowa wprzepisach opodatku od towarów iusług.

6. (uchylony).37) 7.38) Wraz zwnioskiem owpis do CEIDG składa się oświadczenie obraku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, októrych mowa wust. 1 pkt16–18, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit. atiret piąte ustawy, októrej mowa wodnośniku

12. Dodany przez art.65 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10.

31) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit. atiret szóste ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

32) Dodany przez art.1 pkt7 lit. atiret siódme ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

33) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 12; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

34) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt7 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

35) Dodany przez art.1 pkt7 lit. d ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

36) Dodany przez art.1 pkt7 lit. e ustawy, októrej mowa wodnośniku 12; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

37) Przez art.1 pkt7 lit. f ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

38) Dodany przez art.1 pkt7 lit. g ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

29) 30)

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 672

Art.25a.39)

1. Jeżeli wCEIDG wpisano dane, októrych mowa wart.25 ust. 1 pkt11, do wykazania przed organem administracji publicznej upoważnienia do prowadzenia sprawy wimieniu przedsiębiorcy nie stosuje się przepisu art.33 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust. 1, organ administracji publicznej zurzędu potwierdza wCEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy wimieniu przedsiębiorcy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się wsprawach prowadzonych na podstawie ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy zdnia 28 września 1991r. okontroli skarbowej (Dz.U. z2011r. Nr41, poz.214, zpóźn. zm.40)). Art.26. 1.41) Osoba fizyczna składa wniosek owpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, wBiuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. 2.41) Wniosek owpis do CEIDG może być również złożony na formularzu zgodnym zformularzem, októrym mowa wust. 1, wwybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy: 1) osobiście albo 2) wysłany listem poleconym. 3.41) Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, októrym mowa wust. 2 pkt1, ipotwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. 4.42) Organ gminy przekształca wniosek, októrym mowa wust. 2, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych wprzepisach opodpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje winny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania iprzesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. 4a.43) W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust.

4, wykonują upoważnieni pracownicy, organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do CEIDG imiona inazwiska tych osób. 5.44) Wniosek wformie dokumentu elektronicznego ipapierowego oraz dokumentacja znim związana podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dokonania wpisu. Archiwizacji dokonują, odpowiednio, organ gminy iminister właściwy do spraw gospodarki. Do wniosku idokumentacji nie stosuje się przepisów onarodowym zasobie archiwalnym iarchiwach.

6. Przyjmowanie, przesyłanie iniszczenie przez gminy wniosków owpis do CEIDG jest zadaniem zleconym zzakresu administracji rządowej. 7.45) Osoby, októrych mowa wart.13 ust. 2, 4 oraz 5, wraz zwnioskiem przedkładają dane dokumentu potwierdzającego status, októrym mowa wtych przepisach, wszczególności datę wydania isygnaturę dokumentu oraz wskazanie organu, który go wydał, albo przedkładają wurzędzie gminy do wglądu oryginał dokumentu. Art.27.

1. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną ijest poprawny.

2. Wniosek niepoprawny to wniosek: niezawierający danych, októrych mowa wart.25 ust. 1 i5, lub 1) 2) (uchylony)46) 3) dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub

Dodany przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12; wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2012r. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr53, poz.273 iNr230, poz.1371, z2012r. poz.362 i1544 oraz z 2013 r. poz.628.

41) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 12.

42) Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt1 ustawy zdnia 7 grudnia 2012r. ozmianie ustawy oewidencji ludności idowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1407), która weszła wżycie zdniem 31 grudnia 2012r.

43) Dodany przez art.1 pkt9 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

44) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

45) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt9 lit. d ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

46) Przez art.1 pkt10 lit. atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

39) 40)

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 672

4)47) złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, lub 5)47) dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub 5a)48) wraz zktórym nie złożono oświadczenia, októrym mowa wart.25 ust. 7, lub niepodpisany. 6) 3.49) Jeżeli wniosek określony wart.26 ust. 1 jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego oniepoprawności tego wniosku. 4.49) Jeżeli wniosek złożony wsposób określony wart.26 ust. 2 jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, wterminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 5.49) CEIDG korzysta zinformacji zawartych wrejestrach publicznych dostępnych wformie elektronicznej wzakresie danych objętych wnioskiem owpis do CEIDG wszczególności wcelu weryfikacji danych wpisanych do CEIDG.

6. Wprzypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość iobywatelstwo. 7.50) Wniosek owpis do CEIDG składany wsposób określony wart.26 ust. 1 opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych wprzepisach opodpisie elektronicznym albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany winny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek iczas jego złożenia.

8. Wniosek owpis do CEIDG składany wsposób określony wart.26 ust. 2 pkt1 opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

9. Wniosek owpis do CEIDG składany wsposób określony wart.26 ust. 2 pkt2 opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza. Art.28.51) CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku owpis do CEIDG niezbędne dla uzyskania, zmiany albo skreślenia wpisu wkrajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, októrym mowa wprzepisach ozasadach ewidencji iidentyfikacji podatników ipłatników, zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany wrozumieniu przepisów osystemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia okontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników wrozumieniu przepisów oubezpieczeniu społecznym rolników oraz złożenia oświadczenia owyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku ozastosowanie opodatkowania wformie karty podatkowej, zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego, októrych mowa wprzepisach opodatku od towarów iusług, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż wdniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, apo uzyskaniu informacji onadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do: 1) Głównego Urzędu Statystycznego, 2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – wraz zinformacją odokonaniu wpisu do CEIDG inadanym numerze NIP. Art.29. Wnioski owpis do CEIDG są wolne od opłat. Art.30.

1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o: 1) zmianę wpisu – wterminie 7 dni od dnia zmiany danych, októrych mowa wart.25 ust. 1 i5, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG; 2) wykreślenie wpisu – wterminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 lit. atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku

12. Dodany przez art.1 pkt10 lit. atiret trzecie ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

49) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

50) Wbrzmieniu ustalonym przez art.3 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 42.

51) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

47) 48)

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 672

2.52) Do wniosku wsprawie zmian albo wykreślenia wpisu stosuje się odpowiednio przepisy art.26–29, zwyłączeniem przepisu art.27 ust. 2 pkt5.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej wprzypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej zprzekształcenia spółki cywilnej, wzakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Art.31.53) 1.54) Wpisowi zurzędu do CEIDG podlegają informacje, októrych mowa wart.25 ust. 1 pkt3 oraz 13–19.

2. Informację, októrej mowa wart.25 ust. 1 pkt13, kurator lub opiekun zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż wterminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się postanowienia oograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy.

3. Informacje, októrych mowa wart.25 ust. 1 pkt14 i15, sąd zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż wterminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się postanowienia wydanego wpostępowaniu upadłościowym inaprawczym.

4. Informację, októrej mowa wart.25 ust. 1 pkt15a, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż wterminie 7dni roboczych od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

5. Informacje, októrych mowa wart.25 ust. 1 pkt16–18, Krajowy Rejestr Karny albo organ zgłasza niezwłocznie do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, niezwłocznie po uzyskaniu informacji ouprawomocnieniu wyroku albo decyzji ozakazie wykonywania określonej działalności lub zawodu. Art. 32.

1. Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek ozmianę wpisu. Przepisy art.26–30 stosuje się odpowiednio.

2. Wniosek ozmianę wpisu wprzedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiera dane wymienione wart.25 ust. 1 pkt1–3, 5 i10 oraz oświadczenie oniezatrudnianiu pracowników. Art. 33. Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie zwnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej wdobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji otym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie zwnioskiem osprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. Art.34.

1. Dane zawarte wCEIDG nie mogą być zniej usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wykreślenie wpisu wCEIDG nie oznacza usunięcia danych.

2. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu zCEIDG zurzędu, wdrodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, wprzypadku:55) 1)56) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę; 1a)57) wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą; 2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej; 3)58) niezłożenia wniosku owpis informacji owznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 4) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art.13 ust. 1 albo ust. 2; 5) gdy został dokonany znaruszeniem prawa.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 ustawy, októrej mowa wodnośniku

12. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

54) Wbrzmieniu ustalonym przez art.38 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 18.

55) Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 12.

56) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

57) Dodany przez art.65 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10.

58) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt14 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

52) 53)

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 672

3. Organy administracji rządowej, które posiadają informacje outracie uprawnień, októrych mowa wust. 2 pkt4, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, niezwłocznie, nie później niż wterminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji. Art.35.59)

1. Wprzypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne zrzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu wterminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli, mimo wezwania, októrym mowa wust. 1, przedsiębiorca nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, wdrodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę zCEIDG.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki zurzędu, wformie postanowienia, sprostuje wpis zawierający oczywiste błędy, niezgodności ztreścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem faktycznym wynikającym zinnych rejestrów publicznych. Art.36.60) Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji owykreśleniu przedsiębiorcy zCEIDG oraz osprostowaniu wpisu wCEIDG przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, októrych mowa wart.37 ust.

5. Art.37.

1. CEIDG udostępnia zawarte wniej dane iinformacje określone:61) 1)62) wart.25 ust. 1, zwyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, oile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej; wust.

2. 2) 

2. CEIDG udostępnia następujące informacje oprzedsiębiorcach iinnych podmiotach: 1) ouzyskaniu, cofnięciu, utracie iwygaśnięciu uprawnień wynikających zkoncesji; 2) ouzyskaniu, cofnięciu, utracie iwygaśnięciu uprawnień wynikających zzezwolenia lub licencji; owpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz owykreśle3) niu zrejestru.

3. Wcelu weryfikacji informacji, októrych mowa wust. 2, CEIDG korzysta zdanych udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art.4 ust. 4a ustawy zdnia 20 sierpnia 1997r. oKrajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z2007r. Nr168, poz.1186, zpóźn. zm.63)). CEIDG umożliwia wgląd do tych danych.

4. Dane iinformacje, októrych mowa wust. 1 pkt1, oraz informację ozakończeniu wykonywania działalności gospodarczej CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż wterminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu. 5.64) Informacje, októrych mowa wust. 2, są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń ilicencji, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji oprawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz zpodaniem daty uprawomocnienia iznaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana wdrodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niż wdniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania. Przepisy art.26 ust. 4 i4a stosuje się odpowiednio.

6. (uchylony).65)

7. Domniemywa się, że dane iinformacje, októrych mowa wust. 2, udostępniane przez CEIDG, są prawdziwe. Wprzypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować otym właściwy organ, októrym mowa wust. 5.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku

12. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

61) Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt17 lit. atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

62) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt17 lit. atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

63) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr141, poz.888, z2009r. Nr18, poz.97, Nr42, poz.341, Nr53, poz.434 iNr157, poz.1241, z2010r. Nr28, poz.146 iNr96, poz.620, z2011r. Nr92, poz.531, Nr112, poz.654, Nr142, poz.828, Nr144, poz.851 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.1514.

64) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt17 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

65) Przez art.1 pkt17 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

59) 60)

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 672

8. Przekazywanie do CEIDG danych iinformacji przez organy samorządu terytorialnego igospodarczego, októrych mowa wust. 5, należy do zadań zzakresu administracji rządowej. Art.38.

1. Dane iinformacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych iinformacji udostępnianych przez CEIDG. 2.66) Dane iinformacje, októrych mowa wart.37 ust. 1 i2, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG.

3. (uchylony).67) 4.68)Zaświadczenia owpisie wCEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wzakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

5. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń owpisie wCEIDG.

6. (uchylony).69) Art.39.

1. Dane CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, wsposób inny niż określony wart.38 ust. 2, organom administracji, po uprzednim ustaleniu zministrem właściwym do spraw gospodarki warunków technicznych. 2.70) Dane CEIDG są udostępniane odpłatnie, wsposób inny niż określony wart.38 ust. 2, za pomocą urządzeń teletransmisji innym podmiotom do ponownego wykorzystywania wcelach komercyjnych iniekomercyjnych.

3. Podmiot, októrym mowa wust. 2, musi łącznie spełniać następujące warunki: 1) posiadać urządzenia umożliwiające identyfikację: osoby uzyskującej dane wsystemie oraz zakresu, daty icelu ich uzyskania; 2) posiadać zabezpieczenia techniczne iorganizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie zcelami określonymi wustawach.

4. Udostępnienie, októrym mowa wust. 2, wymaga zawarcia zministrem właściwym do spraw gospodarki umowy określającej przynajmniej zakres udostępnianych danych iwarunki techniczne ich udostępnienia. 5.71) Podmioty, którym udostępniono dane CEIDG wtrybie ust. 1 albo2, nie mogą przekazywać tych danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom.

6. Opłaty za udostępnianie danych zCEIDG stanowią dochód budżetu państwa.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłat za udostępnianie danych zCEIDG podmiotom, októrych mowa wust. 2, uwzględniając wysokość opłat wzależności od sposobu izakresu udostępniania danych. 8.72) W zakresie nieuregulowanym w ust. 2–7 do ponownego wykorzystywania danych CEIDG stosuje się przepisy ustawy zdnia 6września 2001r. odostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr112, poz.1198, zpóźn. zm.73)). Art.40. (uchylony). Art.41. (uchylony). Art.42. (uchylony).

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt18 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku

12. Przez art.1 pkt18 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

68) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt18 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

69) Przez art.1 pkt18 lit. d ustawy, októrej mowa wodnośniku 12.

70) Wbrzmieniu ustalonym przez art.6 pkt1 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy odostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr204, poz.1195), która weszła wżycie zdniem 29 grudnia 2011r.

71) Wbrzmieniu ustalonym przez art.6 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 70.

72) Dodany przez art.6 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 70.

73) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr240, poz.2407, z2005r. Nr64, poz.565 iNr132, poz.1110, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr204, poz.1195 oraz z2012r. poz.473 i908.

66) 67)

Dziennik Ustaw Art.43. (uchylony). Art.44. (uchylony). Art.45. (uchylony). Rozdział 4 Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza Art.46.

1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej wzakresie: 1)74) poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów; wytwarzania iobrotu materiałami wybuchowymi, bronią iamunicją oraz wyrobami itechnologią oprzeznaczeniu woj2) skowym lub policyjnym; wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji iobrotu paliwami ienergią; 3) 4) ochrony osób imienia; 5)75) rozpowszechniania programów radiowych itelewizyjnych, zwyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie wsystemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub wsieciach kablowych; 6) przewozów lotniczych; 7) prowadzenia kasyna gry.

2. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.

3. Wprowadzenie innych koncesji wdziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy. Art.47.

1. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej, udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana icofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana icofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu wstosunku do wniosku następuje wdrodze decyzji.

3. (uchylony). Art.48.

1. Organ koncesyjny może określić wkoncesji, wgranicach przepisów odrębnych ustaw, szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

2. Organ koncesyjny jest obowiązany przekazać każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy szczegółową informację owarunkach, októrych mowa wust. 1, niezwłocznie po wszczęciu postępowania wsprawie udzielenia koncesji. Art.49.

1. Wniosek oudzielenie lub ozmianę koncesji zawiera: 1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby iadresu albo miejsca zamieszkania iadresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; numer wrejestrze przedsiębiorców lub wewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); 2) 3) określenie rodzaju izakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.193 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

75) Wbrzmieniu ustalonym przez art.4 ustawy zdnia 25 marca 2011r. ozmianie ustawy oradiofonii itelewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr85, poz.459), która weszła wżycie zdniem 23 maja 2011r.

74)

– 22 –

Poz. 672

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 672

2. We wniosku, októrym mowa wust. 1, należy podać także informacje oraz dołączyć dokumenty określone wprzepisach regulujących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji. Art.50. Przed podjęciem decyzji wsprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany organ koncesyjny może: 1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, wwyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia; 2) dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku oudzielenie koncesji wcelu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją. Art.51.

1. Wprzypadku gdy organ koncesyjny przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji, fakt ten ogłasza wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Ogłoszenie, októrym mowa wust. 1, zawiera: określenie przedmiotu izakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja; 1) 2) liczbę koncesji; 3) szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja, oile organ koncesyjny, wgranicach przepisów odrębnych ustaw, przewiduje ich określenie; 4) termin imiejsce składania wniosków oudzielenie koncesji; 5) wymagane dokumenty iinformacje dodatkowe; 6) czas, na jaki może być udzielona koncesja.

3. Przepisu art.60 nie stosuje się. Art.52.

1. Jeżeli liczba przedsiębiorców, spełniających warunki do udzielenia koncesji idających rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją, jest większa niż liczba koncesji przewidzianych do udzielenia, organ koncesyjny zarządza przetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji.

2. Wpostępowaniu oudzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych itelewizyjnych organ koncesyjny zarządza przetarg, októrym mowa wust. 1, jeżeli wwyniku dokonania oceny wniosków wtrybie art.36 ustawy zdnia 29grudnia 1992r. oradiofonii itelewizji (Dz.U. z2011r. Nr43, poz.226, zpóźn. zm.76)) liczba przedsiębiorców pozostaje większa niż liczba koncesji. Art.53.

1. Organ koncesyjny ogłasza wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” okonieczności przeprowadzenia przetargu wśród przedsiębiorców, októrych mowa wart.52 ust.

1.

2. Wogłoszeniu organ koncesyjny określa również: 1) minimalną opłatę, za którą może być udzielona koncesja – nie niższą niż opłata skarbowa albo inna opłata ocharakterze publicznoprawnym, przewidziana wodrębnych przepisach za udzielenie koncesji; 2) miejsce itermin składania ofert; 3) szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać oferta; 4) wysokość, formę itermin wniesienia wadium; 5) termin rozstrzygnięcia przetargu.

3. Przetarg przeprowadza właściwy organ koncesyjny.

4. Ofertę sporządzoną wjęzyku polskim składa się wterminie, miejscu iformie określonych stosownie do ust. 1 i2, wzapieczętowanych kopertach.

76)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr85, poz.459, Nr112, poz.654, Nr153, poz.903 iNr160, poz.963 oraz z2012r. poz.1209 i1315.

Dziennik Ustaw

5. Oferta zawiera: 1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby iadresu albo miejsca zamieszkania iadresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 2) deklarowaną wysokość opłaty za udzielenie koncesji.

6. Oferty złożone nie podlegają wycofaniu. Art.54.

1. Organ koncesyjny dokonuje wyboru ofert wliczbie zgodnej zliczbą koncesji, októrej mowa wart.51 ust. 2 pkt2, kierując się wysokością zadeklarowanych opłat za udzielenie koncesji.

2. Wprzypadku gdy kilku przedsiębiorców zadeklarowało opłatę wtakiej samej wysokości, organ koncesyjny wzywa tych przedsiębiorców do ponownego zadeklarowania wysokości opłaty iwybiera ofertę przedsiębiorcy, który zadeklarował wyższą opłatę.

3. Organ koncesyjny przekazuje przedsiębiorcom, którzy złożyli oferty, pisemną informację owyniku przetargu, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, oraz: 1) zwraca wadium przedsiębiorcom, których oferty nie zostały wybrane; 2) zalicza wadium na poczet opłaty przedsiębiorcom, których oferty zostały wybrane.

4. Organ koncesyjny udziela koncesji przedsiębiorcom, których oferty zostały wybrane. Art.55.

1. Przedsiębiorca przekazujący podczas postępowania oudzielenie koncesji informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa wrozumieniu przepisów ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana klauzula poufności.

2. Informacjom nadaje się klauzulę poufności, pod warunkiem, że przedsiębiorca: przekazując informacje, uzasadni swoje żądanie; 1) zprzekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnione innym uczestnikom postępowania. 2) 

3. Informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania bez zgody przedsiębiorcy przekazującego informacje. Art. 56.

1. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku oudzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji: gdy 1) przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją określonych wustawie lub warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom wtrybie art.48 ust. 2 lub art.51 ust. 1; ze 2) względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli; 3) jeżeli wwyniku przeprowadzonego przetargu, októrym mowa wart.52, udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom; 4) wprzypadkach określonych wodrębnych przepisach.

2. Organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielanie koncesji, ze względu na przyczyny wymienione w ust. 1 pkt2, ogłaszając otym wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Art.57.

1. Organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej wzakresie: 1) zgodności wykonywanej działalności zudzieloną koncesją; 2) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej; 3) obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

2. Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli są uprawnione wszczególności do: 1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, wdniach iwgodzinach, wktórych ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana; 2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek zprzedmiotem kontroli.

3. Organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień wwyznaczonym terminie. – 24 – Poz. 672

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 672

Art.58.

1. Organ koncesyjny cofa koncesję, wprzypadku gdy: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją; 2) przedsiębiorca nie podjął wwyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

2. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, wprzypadku gdy przedsiębiorca: 1) rażąco narusza warunki określone wkoncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa; wwyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego zwarunkami określonymi wkonce2) sji lub zprzepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją.

3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, atakże wrazie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Art.59. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany danych, októrych mowa wart.49, wterminie 14 dni od dnia ich powstania. Art.60.

1. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji, może ubiegać się oprzyrzeczenie wydania koncesji, zwane dalej „promesą”. Wpromesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

2. Wpostępowaniu oudzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzielenia koncesji, zwyłączeniem art.52–54.

3. Wpromesie ustala się okres jej ważności, ztym że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy.

4. Wokresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej wpromesie, chyba że: 1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku oudzielenie promesy; wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych wpromesie; 2) 3) wystąpiły okoliczności, októrych mowa wart.56 ust. 1 pkt1 i2. Art.61. Przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję zprzyczyn, októrych mowa wart.58 ust. 1 pkt1 iust. 2, może wystąpić zwnioskiem oponowne udzielenie koncesji wtakim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji ocofnięciu koncesji. Art.62.

1. Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy pobiera się opłatę skarbową, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej, zzastrzeżeniem ust.

2. 2. Jeżeli koncesji udzielono wtrybie przetargu, za udzielenie koncesji pobiera się opłatę wwysokości, októrej mowa wart.54 ust. 1 lub ust.

2.

3. Opłatę, októrej mowa wart.54 ust. 1 lub ust. 2, wnosi się na rachunek organu koncesyjnego, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej. Art.63. Wsprawach nieuregulowanych wprzepisach art.47–61 stosuje się przepisy odrębnych ustaw regulujących działalność podlegającą koncesjonowaniu. Art.64.

1. Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną wrozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy ipo uzyskaniu wpisu wrejestrze działalności regulowanej, zzastrzeżeniem art.75.

2. Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art.65.

1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia ospełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.

2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 672

3.77) Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz zoświadczeniem również wurzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowi do rejestru określają przepisy ustaw regulujących daną działalność.

5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje zurzędu zaświadczenie odokonaniu wpisu do rejestru. Art.66.

1. Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych wnim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr.

2. Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące wszczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu.

3. Wpis do rejestru może być wykreślony wyłącznie wprzypadkach przewidzianych przez ustawę.

4. Organ prowadzący rejestr sprostuje zurzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru wterminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Art.67.

1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru wterminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku owpis wraz zoświadczeniem ospełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

2. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu wterminie, októrym mowa wust.1, aod dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność.

Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku owpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. Wtakiej sytuacji termin, októrym mowa wzdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku owpis. Art.68. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, wdrodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, wprzypadku gdy: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; 2) przedsiębiorcę wykreślono zrejestru tej działalności regulowanej zprzyczyn, októrych mowa wart.71 ust. 1, wokresie 3lat poprzedzających złożenie wniosku. Art.69. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej. Art.70. Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, wszczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności. Przepis art.57 stosuje się odpowiednio. Art.71.

1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję ozakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy: przedsiębiorca złożył oświadczenie, októrym mowa wart.65, niezgodne ze stanem faktycznym; 1) 2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej wwyznaczonym przez organ terminie; 3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

2. Decyzja, októrej mowa wust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3. Wprzypadku wydania decyzji, októrej mowa wust. 1, organ zurzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy wrejestrze działalności regulowanej. 4.78) Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio wprzypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.

77) 78)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt19 ustawy, októrej mowa wodnośniku

12. Dodany przez art.65 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 10.

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 672

Art.72.

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono zrejestru działalności regulowanej, może uzyskać ponowny wpis do rejestru wtym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, októrej mowa wart.71 ust.

1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to sytuacji określonej wart.67 ust.

2. Art.73. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy wrejestrze na jego wniosek. Art.74. Wsprawach nieuregulowanych wart.64–73 stosuje się przepisy ustaw określających wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Art.75.

1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej wzakresie określonym wprzepisach: ustawy zdnia 26 października 1982r. owychowaniu wtrzeźwości iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z2012r. 1) poz.1356); 2) ustawy zdnia 19 listopada 2009r. ograch hazardowych (Dz.U. Nr201, poz.1540, zpóźn. zm.79)); 3) ustawy zdnia 20 października 1994r. ospecjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z2007r. Nr42, poz.274, z2008r. Nr118, poz.746 oraz z2009r. Nr18, poz.97); ustawy zdnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach (Dz.U. z2012r. poz.391, z późn. 4) zm.80)); 5) ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oprzeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z2012r. poz.124); (uchylony);81) 6) 7) ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oobrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z2010r. Nr211, poz.1384, z późn. zm.82)); 7a) ustawy zdnia 29 lipca 2005r. oofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ospółkach publicznych (Dz.U. z2009r. Nr185, poz.1439, z późn. zm.83)); ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, 8) poz.189, z późn. zm.84)); ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U. z2012r. poz.1376, 1385 i1529); 9) 9a)85) ustawy zdnia 5 listopada 2009r. ospółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z2012r. poz.855 i1166 oraz z 2013 r. poz.613); 10) (uchylony);86) 11) ustawy zdnia 26 października 2000r. ogiełdach towarowych (Dz.U. z2010r. Nr48, poz.284, z późn. zm.87)); 12) ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. oodpadach88) (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.89));

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr127, poz.857 oraz z2011r. Nr106, poz.622 iNr134, poz.779. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz.951 oraz z2013r. poz.21 i228.

81) Przez art.65 pkt6 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 10.

82) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr106, poz.622, Nr131, poz.763 iNr234, poz.1391, z2012r. poz.836 i1385 oraz z2013r. poz.433.

83) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr167, poz.1129, z2012r. poz.836 i1385 oraz z2013r. poz.433.

84) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.858 i Nr 182, poz.1228, z 2011 r. Nr 75, poz.398, Nr 106, poz.622, Nr 171, poz.1016, Nr 187, poz.1111 i Nr 232, poz.1378 oraz z 2012 r. poz.596 i 1385.

85) Dodany przez art. 84 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz.855 i1166), która weszła wżycie zdniem 27 października 2012r.

86) Przez art.9 ustawy zdnia 16 listopada 2012r. ozmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1445), która weszła wżycie zdniem 21 stycznia 2013r.

87) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr81, poz.530 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr94, poz.551, Nr106, poz.622 iNr205, poz.1208.

88) Utraciła moc na podstawie art.252 ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21), która weszła wżycie zdniem 23 stycznia 2012r.

89) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr203, poz.1351, z2011r. Nr106, poz.622, Nr117, poz.678, Nr138, poz.809, Nr152, poz.897 iNr171, poz.1016 oraz z2012r. poz.951 i1513.

79) 80)

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 672

13) ustawy zdnia 11 maja 2001r. – Prawo omiarach (Dz.U. z2004r. Nr243, poz.2441, zpóźn. zm.90)); 14) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z2006r. Nr123, poz.858, zpóźn. zm.91)); 15) ustawy zdnia 22 czerwca 2001r. oorganizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z2007r. Nr36, poz.233 oraz z2009r. Nr18, poz.97) wzakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego; 16) (uchylony); 17) ustawy zdnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z2008r. Nr45, poz.271, zpóźn. zm.92)); 18) ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym (Dz.U. z2012r. poz.1265, z późn. zm.93)); 19) ustawy zdnia 19 lutego 2004r. orybołówstwie (Dz.U. Nr62, poz.574, zpóźn. zm.94)); 20) ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z2012r. poz.933, zpóźn. zm.95)); 21) ustawy zdnia 12 września 2002r. oelektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z2012r. poz.1232); 22) ustawy zdnia 22 maja 2003r. odziałalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz.66, z późn. zm.96)); 23) ustawy zdnia 22 maja 2003r. opośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr124, poz.1154, zpóźn. zm.97)); 24) (uchylony);98) 25) ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. opodatku akcyzowym (Dz.U. z2011r. Nr108, poz.626, zpóźn. zm.99)); 26) ustawy zdnia 27 maja 2004r. ofunduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr146, poz.1546, zpóźn. zm.100)); 27) ustawy zdnia 21 stycznia 2005r. odoświadczeniach na zwierzętach (Dz.U. Nr33, poz.289, zpóźn. zm.101)); 28) (uchylony);102) 29) (uchylony);102) 30)103) ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ousługach płatniczych (Dz.U. Nr199, poz.1175 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1166).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr163, poz.1362 iNr180, poz.1494, z2006r. Nr170, poz.1217 iNr249, poz.1834, z2007r. Nr176, poz.1238, z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr18, poz.97 iNr91, poz.740, z2010r. Nr66, poz.421 iNr107, poz.679 oraz z2011r. Nr64, poz.332.

91) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr147, poz.1033, z2009r. Nr18, poz.97, z2010r. Nr47, poz.278 iNr238, poz.1578 oraz z2012r. poz.951 i1513.

92) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr227, poz.1505 iNr234, poz.1570, z2009r. Nr18, poz.97, Nr31, poz.206, Nr92, poz.753, Nr95, poz.788 iNr98, poz.817, z2010r. Nr78, poz.513 iNr107, poz.679, z2011r. Nr63, poz.322, Nr82, poz.451, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657 iNr122, poz.696 oraz z2012r. poz.1342 i1544.

93) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.21, 567 i 628.

94) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr96, poz.807, z2006r. Nr220, poz.1600, z2007r. Nr21, poz.125, z2009r. Nr18, poz.97, Nr92, poz.753 iNr168, poz.1323 oraz z2011r. Nr34, poz.168 iNr106, poz.622.

95) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.951 i1544 oraz z2013r. poz.134 i 628.

96) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz.530, Nr 126, poz.853 i Nr 127, poz.858, z 2011 r. Nr 75, poz.398, Nr 80, poz.432, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 133, poz.767, Nr 205, poz.1210 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz.596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz.53.

97) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr96, poz.959, z2005r. Nr48, poz.447, Nr167, poz.1396 iNr183, poz.1538, z2006r. Nr157, poz.1119 oraz z2009r. Nr18, poz.97 iNr42, poz.341.

98) Przez art.166 ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

99) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr120, poz.690, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1208, Nr232, poz.1378 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1342 i1456.

100) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr83, poz.719, Nr183, poz.1537 i1538 iNr184, poz.1539, z2006r. Nr157, poz.1119, z2007r. Nr112, poz.769, z2008r. Nr231, poz.1546, z2009r. Nr18, poz.97, Nr42, poz.341, Nr168, poz.1323 iNr201, poz.1540, z2010r. Nr81, poz.530, Nr106, poz.670, Nr126, poz.853 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr106, poz.622, Nr152, poz.900 iNr234, poz.1389 i1391, z2012r. poz.596, 1385 i1529 oraz z2013r. poz.70 i433.

101) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr171, poz.1225 iNr220, poz.1600, z2009r. Nr18, poz.97 oraz z2011r. Nr63, poz.322 iNr106, poz.622.

102) Przez art.65 pkt6 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 10.

103) Dodany przez art.165 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

90)

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 672

2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej wustawie zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe (Dz.U. z2012r. poz.264 i908). 2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu wzakresie określonym wprzepisach ustawy zdnia 29 lipca 2005r. osystemie tachografów cyfrowych (Dz.U. Nr180, poz.1494, zpóźn. zm.104)).

3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej wzakresie określonym wprzepisach: 1) ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym; ustawy zdnia 28 marca 2003r. otransporcie kolejowym (Dz.U. z2007r. Nr16, poz.94, zpóźn. zm.105)). 2) 

4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych wzakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności isystemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z2013r. poz.246).

5. Organy zezwalające, udzielające licencji iudzielające zgody oraz wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, atakże zasady itryb wydawania decyzji wsprawie zezwoleń, licencji izgód określają przepisy ustaw, októrych mowa wust. 1–4. Art.75a.

1. Koncesja, zezwolenie, zgoda, licencja albo wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju iprzez czas nieokreślony.

2. Wprowadzenie wyjątku od zasady określonej wust. 1 jest dopuszczalne tylko wprzepisach ustaw odrębnych wyłącznie ze względu na nadrzędny interes publiczny. Art.76. Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu icofanie koncesji izezwoleń, atakże prowadzenie rejestrów działalności regulowanej należy do zadań organów jednostek samorządu terytorialnego, to zadania te są wykonywane jako zadania zlecone zzakresu administracji rządowej. Rozdział 5 Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy Art.77.

1. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych wniniejszej ustawie, chyba że zasady itryb kontroli wynikają zbezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo zratyfikowanych umów międzynarodowych. 1a.106) Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do kontroli przedsiębiorcy wzakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego iochrony radiologicznej.

2. Wzakresie nieuregulowanym wniniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych.

3. Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne ustawy.

4. Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych znaruszeniem przepisów prawa wzakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie.

5. Dochodzenie roszczenia, októrym mowa wust. 4, następuje na zasadach iwtrybie określonych wodrębnych przepisach.

6. Dowody przeprowadzone wtoku kontroli przez organ kontroli znaruszeniem przepisów prawa wzakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu wżadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr99, poz.661 oraz z2011r. Nr106, poz.622 iNr171, poz.1016. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr176, poz.1238 iNr191, poz.1374, z2008r. Nr59, poz.359, Nr144, poz.902, Nr206, poz.1289 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr1, poz.3, Nr18, poz.97, Nr19, poz.100, Nr98, poz.817, Nr115, poz.966, Nr157, poz.1241 iNr214, poz.1658, z2011r. Nr5, poz.13, Nr102, poz.586, Nr106, poz.622, Nr187, poz.1113, Nr205, poz.1209, Nr227, poz.1367, Nr230, poz.1372 iNr233, poz.1381, z2012r. poz.460 i951 oraz z 2013 r. poz.628.

106) Dodany przez art.4 ustawy zdnia 13 maja 2011r. ozmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr132, poz.766), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

104) 105)

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 672

Art.78.

1. Wrazie powzięcia wiadomości owykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie zprzepisami ustawy, atakże wrazie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych wznacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska wwyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwe organy administracji publicznej.

2. Zawiadomione organy niezwłocznie powiadamiają wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podjętych czynnościach.

3. Wprzypadku braku możliwości zawiadomienia, októrym mowa wust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, wdrodze decyzji, wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni.

4. Decyzji nakazującej wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej wrazie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych wznacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska wwyniku wykonywania tej działalności nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Art.79.

1. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę ozamiarze wszczęcia kontroli.

2. Zawiadomienia ozamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, wprzypadku gdy: 1) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej; przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziała2) nia popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 3)107) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy zdnia 25 sierpnia 2006r. osystemie monitorowania ikontrolowania jakości paliw (Dz.U. Nr169, poz.1200, zpóźn. zm.108)); 4) kontrola jest prowadzona wtoku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy zdnia 16 lutego 2007r. oochronie konkurencji ikonsumentów (Dz.U. Nr50, poz.331, zpóźn. zm.109)); 5) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego; 6) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

3. Zawiadomienia ozamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się także wprzypadkach określonych wart.282c ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

4. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni inie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ozamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta wterminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

5. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

6. Zawiadomienie ozamiarze wszczęcia kontroli zawiera: 1) oznaczenie organu; 2) datę imiejsce wystawienia; 3) oznaczenie przedsiębiorcy; 4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 5) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

7. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia ozamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się wksiążce kontroli iprotokole kontroli.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.2 ustawy zdnia 27 maja 2011r. ozmianie ustawy osystemie monitorowania ikontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr153, poz.902), która weszła wżycie zdniem 10 sierpnia 2011r.

108) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr157, poz.976, z2009r. Nr18, poz.97 oraz z2011r. Nr153, poz.902.

109) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr99, poz.660 iNr171, poz.1206, z2008r. Nr157, poz.976, Nr223, poz.1458 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr18, poz.97 iNr157, poz.1241 oraz z2011r. Nr34, poz.173.

107)

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 672

Art.79a.

1. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej wterminie określonym wtych przepisach, lecz nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli.

2. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie przepisów szczególnych, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, atakże gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

3. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebędące pracownikami organu kontroli, jeżeli przepisy odrębnych ustaw tak stanowią.

4. Do pracowników organu kontroli oraz osób, októrych mowa wust. 3, stosuje się przepisy ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2013r. poz.267) dotyczące wyłączenia pracownika, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej.

5. Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli, zakresu przedmiotowego kontroli oraz miejsca wykonywania czynności kontrolnych wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia. Zmiany te nie mogą prowadzić do wydłużenia przewidywanego wcześniej terminu zakończenia kontroli.

6. Upoważnienie, októrym mowa wust. 1, zawiera co najmniej: 1) wskazanie podstawy prawnej; 2) oznaczenie organu kontroli; 3) datę imiejsce wystawienia; 4) imię inazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej; oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą; 5) 6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 7) wskazanie daty rozpoczęcia iprzewidywanego terminu zakończenia kontroli; 8) podpis osoby udzielającej upoważnienia zpodaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; 9) pouczenie oprawach iobowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

7. Dokument, który nie spełnia wymagań, októrych mowa wust. 6, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli.

8. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany wupoważnieniu.

9. Wrazie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, októrej mowa wart.97 ustawy zdnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr16, poz.93, zpóźn. zm.110)), lub wobecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

110)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1971r. Nr27, poz.252, z1976r. Nr19, poz.122, z1982r. Nr11, poz.81, Nr19, poz.147 iNr30, poz.210, z1984r. Nr45, poz.242, z1985r. Nr22, poz.99, z1989r. Nr3, poz.11, z1990r. Nr34, poz.198, Nr55, poz.321 iNr79, poz.464, z1991r. Nr107, poz.464 iNr115, poz.496, z1993r. Nr17, poz.78, z1994r. Nr27, poz.96, Nr85, poz.388 iNr105, poz.509, z1995r. Nr83, poz.417, z1996r. Nr114, poz.542, Nr139, poz.646 iNr149, poz.703, z1997r. Nr43, poz.272, Nr115, poz.741, Nr117, poz.751 iNr157, poz.1040, z1998r. Nr106, poz.668 iNr117, poz.758, z1999r. Nr52, poz.532, z2000r. Nr22, poz.271, Nr74, poz.855 i857, Nr88, poz.983 iNr114, poz.1191, z2001r. Nr11, poz.91, Nr71, poz.733, Nr130, poz.1450 iNr145, poz.1638, z2002r. Nr113, poz.984 iNr141, poz.1176, z2003r. Nr49, poz.408, Nr60, poz.535, Nr64, poz.592 iNr124, poz.1151, z2004r. Nr91, poz.870, Nr96, poz.959, Nr162, poz.1692, Nr172, poz.1804 iNr281, poz.2783, z2005r. Nr48, poz.462, Nr157, poz.1316 iNr172, poz.1438, z2006r. Nr133, poz.935 iNr164, poz.1166, z2007r. Nr80, poz.538, Nr82, poz.557 iNr181, poz.1287, z2008r. Nr116, poz.731, Nr163, poz.1012, Nr220, poz.1425 i1431 iNr228, poz.1506, z2009r. Nr42, poz.341, Nr79, poz.662 iNr131, poz.1075, z2010r. Nr40, poz.222 iNr155, poz.1037 oraz z2011r. Nr80, poz.432, Nr85, poz.458 iNr230, poz.1370.

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 672

Art.79b. Wprzypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba podejmująca kontrolę ma obowiązek poinformować kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, ojego prawach iobowiązkach wtrakcie kontroli. Art.80.

1. Czynności kontrolnych dokonuje się wobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, wprzypadkach gdy: 1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 3) kontrola jest prowadzona wtoku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy zdnia 16 lutego 2007r. oochronie konkurencji ikonsumentów; 4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

3. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go wtrakcie kontroli, wszczególności wczasie jego nieobecności.

4. Do czasu trwania kontroli, októrym mowa wart.83 ust. 1, nie wlicza się czasu nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, jeżeli stanowi to przeszkodę wprzeprowadzeniu czynności kontrolnych.

5. Wrazie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej albo niewykonania przez kontrolowanego obowiązku, októrym mowa wust. 3, czynności kontrolne mogą być wykonywane wobecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, októrej mowa wart.97 ustawy zdnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, lub wobecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. Art.80a.

1. Kontrolę przeprowadza się wsiedzibie kontrolowanego lub wmiejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz wgodzinach pracy lub wczasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również wsiedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Art.80b. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane wsposób sprawny imożliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. Wprzypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają wsposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona wprotokole kontroli. Art.81.

1. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić iprzechowywać wswojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia iprotokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby iczasu trwania kontroli jego działalności. 1a. Książka kontroli może być prowadzona także wformie elektronicznej. Przedsiębiorca, który prowadzi książkę kontroli wformie elektronicznej, dokonuje wpisów oraz aktualizacji danych zawartych wksiążce kontroli. Domniemywa się, że dane zawarte wksiążce kontroli prowadzonej wformie elektronicznej znajdują potwierdzenie wdokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.

2. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują: oznaczenie organu kontroli; 1) 2) oznaczenie upoważnienia do kontroli; 3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli; 4) daty podjęcia izakończenia kontroli; 5) zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych; 6) uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy ozamiarze wszczęcia kontroli; 7) uzasadnienie wszczęcia kontroli, októrej mowa wart.79a ust. 2; 8) uzasadnienie zastosowanych wyjątków, októrych mowa wart.79, 80, 82 i83; 9) uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli, októrym mowa wart.83 ust. 3 i3a; 10) uzasadnienie czasu trwania przerwy, októrej mowa wart.83a ust. 3.

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 672

3. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać wksiążce kontroli wpisu informującego owykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu oich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny. Art. 81a.

1. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli, októrej mowa wart.81 ust. 1, albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki zsystemu informatycznego, wktórym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność zwpisem wksiążce kontroli.

2. Przedsiębiorca jest zwolniony zokazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. Wtakim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli wsiedzibie organu kontroli wterminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli. Art.82.

1. Nie można równocześnie podejmować iprowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy: 1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; kontrola jest prowadzona wtoku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy zdnia 16 lutego 2007r. 3) oochronie konkurencji ikonsumentów; 4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego; 5) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów iusług przed dokonaniem tego zwrotu; 6) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających zprzepisów prawa wspólnotowego oochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego wzakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej; 7) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów iusług na podstawie przepisów ozwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych zbudownictwem mieszkaniowym.

1a. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą wwięcej niż jednym zakładzie lub innej wyodrębnionej części swojego przedsiębiorstwa, zasada określona wust. 1 zdanie pierwsze odnosi się do zakładu lub części przedsiębiorstwa, zzastrzeżeniem ust. 1b. 1b. Wzakładzie lub części przedsiębiorstwa, wktórej przeprowadzana jest kontrola, dopuszczalne jest równoczesne przeprowadzenie czynności kontrolnych niezbędnych do zakończenia innej kontroli utego przedsiębiorcy. 1c. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, októrym mowa wart.104 i105.

2. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić zprzedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli. Art.83.

1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli uprzedsiębiorcy wjednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: wodniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych; 1) 2) wodniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych; 3) wodniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych; 4) wodniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

2. Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się, wprzypadkach gdy: 1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 3) kontrola jest prowadzona wtoku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy zdnia 16 lutego 2007r. oochronie konkurencji ikonsumentów;

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 672

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego; 5) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów iusług przed dokonaniem tego zwrotu; 6) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających zprzepisów prawa wspólnotowego oochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego wzakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej; kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwy organ wydał decyzję ouznaniu prawid7) łowości wyboru istosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi – wzakresie związanym zwykonaniem tej decyzji; 8) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów iusług na podstawie przepisów ozwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych zbudownictwem mieszkaniowym.

3. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie zprzyczyn niezależnych od organu kontroli iwymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy iwpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać terminów, októrych mowa wust.

1. 3a. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli wtoku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty wwysokości przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego lub straty, albo wprzypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. 3b. Organ kontroli zawiadamia kontrolowanego oujawnionych okolicznościach, októrych mowa wust. 3a, jednocześnie wskazując zgromadzony wtym zakresie materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza się wksiążce kontroli iprotokole kontroli. 3c. Czas trwania kontroli, októrej mowa wust. 3a, nie może spowodować przekroczenia odpowiednio dwukrotności czasu określonego wust.

1.

4. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórną kontrolę wtym samym zakresie przedmiotowym wdanym roku kalendarzowym, aczas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do czasu, októrym mowa wust.

1. Art.83a.

1. Organ kontroli może, po pisemnym zawiadomieniu przedsiębiorcy, przerwać kontrolę na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu lub próbki kontrolnej, jeżeli jedyną czynnością kontrolną po otrzymaniu wyniku badania próbki będzie sporządzenie protokołu kontroli. Czasu przerwy nie wlicza się do czasu, októrym mowa wart.83 ust.1, oile podczas przerwy przedsiębiorca miał możliwość wykonywania działalności gospodarczej oraz miał nieograniczony dostęp do prowadzonej przez siebie dokumentacji iposiadanych rzeczy, zwyjątkiem zabezpieczonej wcelu kontroli próbki.

2. Wprzypadku określonym wust. 1, doręczenie przedsiębiorcy protokołu kontroli nie wymaga ponownego wszczęcia kontroli, adnia, wktórym doręczono przedsiębiorcy protokół kontroli, nie wlicza się do czasu trwania kontroli. Dopuszcza się doręczenie protokołu kontroli wtrakcie trwania kontroli innego organu.

3. Uzasadnienie czasu trwania przerwy organ kontroli obowiązany jest wpisać do książki kontroli przedsiębiorcy.

4. Przerwa, októrej mowa wust. 1, nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia wczasie jej trwania kontroli przez inny organ kontroli. Art.84.111) Przepisów art.82 iart.83 nie stosuje się wobec działalności przedsiębiorców wzakresie objętym: nadzorem, októrym mowa wart.1 ust. 2 ustawy zdnia 21 lipca 2006r. onadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 1) z2012r. poz.1149, zpóźn. zm.112)); 2) nadzorem sanitarnym na podstawie ustawy zdnia 14 marca 1985r. oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z2011r. Nr212, poz.1263, zpóźn. zm.113)) iustawy zdnia 25 sierpnia 2006r. obezpieczeństwie żywności iżywienia (Dz.U. z2010r. Nr136, poz.914, zpóźn. zm.114)), wzakresie dotyczącym bezpieczeństwa żywności.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.165 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

19. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1166 i1385 oraz z2013r. poz.70.

113) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.460 i892 oraz z2013r. poz.2.

114) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr182, poz.1228 iNr230, poz.1511 oraz z2011r. Nr106, poz.622, Nr122, poz.696 iNr171, poz.1016.

111) 112)

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 672

Art.84a. Przepisów art.79, 79a, 80, 80a, art.81 ust. 2, art.81a, 82 i83 nie stosuje się wobec działalności gospodarczej przedsiębiorców wzakresie objętym: 1) szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej (Dz.U. Nr168, poz.1323, zpóźn. zm.115)); 2) nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002, z późn. zm.116)), ustawy zdnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne, ustawy zdnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.117)), ustawy z dnia 10 grudnia 2003r. okontroli weterynaryjnej whandlu (Dz.U. z2004r. Nr16, poz.145, zpóźn. zm.118)), ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. oInspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z2010r. Nr112, poz.744 oraz z2011r. Nr54, poz.278), ustawy zdnia 11 marca 2004r. oochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z2008r. Nr213, poz.1342, zpóźn. zm.119)), ustawy zdnia 16 grudnia 2005r. oproduktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z2006r. Nr17, poz.127, zpóźn. zm.120)) oraz ustawy zdnia 22 lipca 2006r. opaszach (Dz.U. Nr144, poz.1045, zpóźn. zm.121)); 3) kontrolą administracji rybołówstwa, na podstawie ustawy zdnia 19 lutego 2004r. orybołówstwie; 4) kontrolą związaną znadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną wurzędzie celnym albo wmiejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, na podstawie przepisów celnych albo graniczną kontrolą fitosanitarną dokonywaną na podstawie przepisów ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie roślin (Dz.U. z2008r. Nr133, poz.849, zpóźn. zm.122)); 5) kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób znich korzystających oraz towarów nimi przewożonych, na podstawie ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej, ustawy zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym oraz ustawy zdnia 28 marca 2003r. otransporcie kolejowym; 6) zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. oInspekcji Handlowej (Dz.U. z2009r. Nr151, poz.1219, zpóźn. zm.123)); 7) sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna iobnośna na targowiskach wrozumieniu art.15 ust. 2 ustawy zdnia 12 stycznia 1991r. opodatkach iopłatach lokalnych (Dz.U. z2010r. Nr95, poz.613, zpóźn. zm.124))). Art.84aa.125) Przepisów art.79, art.80a, art.82 iart.83 ustawy nie stosuje się wodniesieniu do kontroli działalności leczniczej dokonywanej przez organ prowadzący rejestr, ministra właściwego do spraw zdrowia, wojewodę ipodmiot tworzący wzakresie zadań określonych wprzepisach odziałalności leczniczej.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr201, poz.1540, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr63, poz.322, Nr73, poz.390, Nr117, poz.677, Nr134, poz.779 iNr171, poz.1016, z2012r. poz.362, 627, 707, 908 i1544 oraz z 2013 r. poz.628.

116) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz.959, z 2005 r. Nr 33, poz.289 i Nr 175, poz.1462, z 2006 r. Nr 249, poz.1830, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz.668 i Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 47, poz.278, z 2011 r. Nr 230, poz.1373 oraz z 2012 r. poz.908 i 985.

117) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr69, poz.625, z2006r. Nr17, poz.127, z2007r. Nr133, poz.920, z2008r. Nr171, poz.1056, z2010r. Nr47, poz.278 oraz z2012r. poz.1194 i1529.

118) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr17, poz.127, z2008r. Nr145, poz.916 oraz z2009r. Nr18, poz.97.

119) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz.513.

120) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr171, poz.1225, z2007r. Nr64, poz.429, z2008r. Nr145, poz.916 iNr214, poz.1346, z2010r. Nr47, poz.278 iNr81, poz.528 oraz z2011r. Nr106, poz.622.

121) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr60, poz.372 iNr230, poz.1511, z2011r. Nr106, poz.622 oraz z2012r. poz.1007.

122) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr20, poz.106, Nr31, poz.206 iNr98, poz.817, z2010r. Nr47, poz.278, z2011r. Nr54, poz.278, Nr63, poz.322, Nr106, poz.622 iNr171, poz.1016, z2012r. poz.1512 i1529 oraz z2013r. poz.455.

123) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr63, poz.322, Nr106, poz.622 iNr153, poz.903 oraz z2012r. poz.1203 i1448.

124) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr96, poz.620, Nr225, poz.1461 iNr226, poz.1475 oraz z2011r. Nr102, poz.584, Nr112, poz.654, Nr171, poz.1016 iNr232, poz.1378.

125) Dodany przez art.171 ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

115)

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 672

Art.84b.

1. Przepisów art.79, art.82 ust. 1 iart.83 ust. 1 nie stosuje się do kontroli wszczętej wtoku postępowania prowadzonego wwyniku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie, na podstawie przepisów odrębnych ustaw oraz bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego.

2. Ilekroć wprzepisach ustaw odrębnych oraz bezpośrednio stosowanych przepisach powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego używa się pojęć: zawiadomienie, wezwanie, zgłoszenie, których celem jest wszczęcie kontroli działalności gospodarczej przez właściwy organ kontroli, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Art. 84c.

1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności znaruszeniem przepisów art.79–79b, art.80 ust. 1 i2, art.82 ust. 1 oraz art.83 ust. 1 i2, zzastrzeżeniem art.84d.

2. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu podejmującego iwykonującego kontrolę. Owniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego.

3. Sprzeciw wnosi się wterminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu.

4. Wprzypadku gdy naruszenie przepisu art.83 ust. 1 wystąpiło wtrakcie prowadzonej kontroli, bieg terminu, októrym mowa wust. 3, rozpoczyna się wdniu, wktórym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli.

5. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli, którego sprzeciw dotyczy, zchwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia owniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, awprzypadku wniesienia zażalenia do czasu jego rozpatrzenia.

6. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, októrym mowa wust. 9, albo do dnia, októrym mowa wust. 12, zzastrzeżeniem ust.7.

7. Wprzypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia, októrym mowa wust. 10, wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli następuje do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, októrym mowa wust. 10, albo do dnia, októrym mowa wust. 13.

8. Wprzypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli może, wdrodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek zprzedmiotem izakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu. Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, informacje, próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód wtoku kontroli.

9. Organ kontroli wterminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o: odstąpieniu od czynności kontrolnych; 1) 2) kontynuowaniu czynności kontrolnych.

10. Na postanowienie, októrym mowa wust. 9, przedsiębiorcy przysługuje zażalenie wterminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje wdrodze postanowienia, nie później niż wterminie 7 dni od dnia jego wniesienia.

11. Wprzypadku wydania postanowienia, októrym mowa wust. 9 pkt2, organ kontroli może kontynuować czynności kontrolne od dnia, wktórym postanowienie doręczono przedsiębiorcy, awprzypadku wniesienia zażalenia, od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, októrym mowa wust. 10.

12. Nierozpatrzenie sprzeciwu wterminie, októrym mowa wust. 9, jest równoznaczne wskutkach zwydaniem przez organ właściwy postanowienia, októrym mowa wust. 9 pkt1.

13. Nierozpatrzenie zażalenia wterminie, októrym mowa wust. 10, jest równoznaczne wskutkach zwydaniem przez organ właściwy postanowienia uznającego słuszność wniesionego zażalenia.

14. Postanowienie, októrym mowa wust. 8, wygasa zmocy ustawy wdniu następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, októrym mowa wust. 9, awprzypadku, októrym mowa wust. 12, wdniu następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia sprzeciwu, zzastrzeżeniem ust. 15.

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 672

15. Wprzypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia postanowienie, októrym mowa wust. 8, wygasa wdniu następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, októrym mowa wust. 10, awprzypadku, októrym mowa wust. 13, wdniu następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia zażalenia.

16. Do postępowań, októrych mowa wust. 9 i10, wzakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Art.84d. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy organ przeprowadza kontrolę, powołując się na przepisy art.79 ust. 2 pkt2, art.80 ust. 2 pkt2, art.82 ust. 1 pkt2, art.83 ust. 2 pkt2 iart.84a. Rozdział 6 Oddziały iprzedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych Art.85.

1. Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, oile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały zsiedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „oddziałami”.

2. Do tworzenia oddziałów przez przedsiębiorców zagranicznych zpaństw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską ijej państwami członkowskimi, przepis art.13 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Art.86. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie wzakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Art.87. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną woddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Art.88. Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność wramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają przepisy odrębnej ustawy. Art.89. Niezależnie od obowiązków określonych wprzepisach oKrajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany: podać imię inazwisko oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej woddziale do reprezen1) towania przedsiębiorcy zagranicznego; 2) dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby, októrej mowa wpkt1; 3) jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu – złożyć ich odpisy do akt rejestrowych oddziału wraz zuwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski; wprzypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić waktach jednego zoddziałów, ztym że waktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać ten oddział, wktórego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz zoznaczeniem sądu, wktórym znajdują się akta, inumeru oddziału wrejestrze; 4) jeżeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru – złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis ztego rejestru wraz zuwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski; wprzypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie tych dokumentów może nastąpić waktach jednego zoddziałów, ztym że waktach rejestrowych pozostałych oddziałów należy wskazać ten oddział, wktórego aktach złożono wskazane dokumenty, wraz zoznaczeniem sądu, wktórym znajdują się akta, inumeru oddziału wrejestrze. Art.90. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany: 1) używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz zprzetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział wPolsce”; 2) prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość wjęzyku polskim zgodnie zprzepisami orachunkowości; 3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego iprawnego wzakresie okoliczności, októrych mowa wart.91 ust. 1 pkt2, wterminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 672

Art.91.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję ozakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego wramach oddziału, wprzypadku gdy: oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, októrym mowa wart.90 pkt3; 1) 2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej; działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, bezpieczeństwu informacji 3) niejawnych oklauzuli tajności „poufne” lub wyższej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu.

2. Wprzypadku wydania decyzji, októrej mowa wust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki zawiadamia osobę, októrej mowa wart.89 pkt1, oobowiązku wszczęcia postępowania likwidacyjnego oddziału woznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni. Odpis decyzji, októrej mowa wust. 1, minister przesyła do właściwego sądu rejestrowego. Art.92.126) Do likwidacji oddziału będącej następstwem: 1) decyzji ozakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego wramach oddziału, wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, 2) decyzji przedsiębiorcy zagranicznego olikwidacji oddziału – stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych olikwidacji spółki zograniczoną odpowiedzialnością. Art.93. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa zsiedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „przedstawicielstwami”. Art.94. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności wzakresie reklamy ipromocji przedsiębiorcy zagranicznego. Art.95. 1.127) Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, ztym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję ireklamę gospodarki tego kraju.

2. Do przedstawicielstwa, októrym mowa wust. 1, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. Art. 96.

1. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zwanego dalej „rejestrem przedstawicielstw”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 1a.128) Utworzenie przedstawicielstwa przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową wrozumieniu ustawy zdnia 29sierpnia 1997r. – Prawo bankowe nie wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw.

2. Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku izgodnie zjego treścią. Art.97.

1. Wniosek, októrym mowa wart.96 ust. 2, sporządzony wjęzyku polskim, zawiera: 1) nazwę, siedzibę iformę prawną przedsiębiorcy zagranicznego; 2) przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego; 3)129) imię, nazwisko oraz adres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej wprzedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego; 4)129) adres siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wktórej są przechowywane oryginały dokumentów związanych zdziałalnością przedstawicielstwa. 2.130) Do wniosku należy dołączyć: 1) urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.16 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez art.16 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

128) Dodany przez art.16 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

129) Wbrzmieniu ustalonym przez art.16 pkt5 lit. austawy, októrej mowa wodnośniku 3.

130) Wbrzmieniu ustalonym przez art.16 pkt5 lit. b ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

126) 127)

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 672

2) uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument, októrym mowa wpkt1, nie zawiera niezbędnych informacji wtym zakresie; 3) uwierzytelnioną kopię dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego dowykorzystywania lokalu lub nieruchomości na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa. 2a.131) Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia wterminie nie krótszym niż 7 dni. Wyznaczony termin na uzupełnienie wniosku, na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu, może zostać przedłużony. Nieusunięcie braków formalnych wwyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

3.132) Dokumenty, októrych mowa wust. 2, sporządzone wjęzyku obcym, należy przedstawić wraz ztłumaczeniem na język polski, sporządzonym ipoświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym ipoświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych wustawie zdnia 25listopada 2004r. ozawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr273, poz.2702, zpóźn. zm.133)), lub przez tłumacza przysięgłego mającego siedzibę na terytorium jednego zpaństw, októrych mowa wart.13 ust.

1. 4.134) Dołączony downiosku owpis do rejestru przedstawicielstw dokument, októrym mowa wust. 2 pkt1, powinien być poświadczony przez apostille, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej wHadzednia 5 października 1961r. (Dz.U. z2005r. Nr112, poz.938), albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji. 5.134) Poświadczenie przez apostille albo legalizację nie jest wymagane, jeżeli umowa międzynarodowa, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła zlegalizacji dokumenty wsprawach objętych zakresem tych umów. Art.98.

1. Odokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw wydaje się zurzędu zaświadczenie. Zaświadczenie zawiera dane, októrych mowa wart.97 ust. 1, oraz numer wpisu do rejestru przedstawicielstw idatę wpisu.

2. Rejestr przedstawicielstw jest jawny. Art.99.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia, wdrodze decyzji, wpisu do rejestru przedstawicielstw, jeżeli: utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa lub bezpieczeństwu informacji 1) niejawnych oklauzuli tajności „poufne” lub wyższej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu; 2)135) wniosek, októrym mowa wart.96 ust. 2, dotyczy działalności wykraczającej poza zakres określony wart.94 iart.95 ust.

1.

2. Odmowa wpisu zprzyczyn, októrych mowa wust. 1 pkt1, nie wymaga uzasadnienia faktycznego. Art.100. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany: używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz zprzetłumaczoną na 1) język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo wPolsce”; 2) prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość wjęzyku polskim zgodnie zprzepisami orachunkowości; 3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego iprawnego wzakresie danych, októrych mowa wart.97, oraz orozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego ijej ukończeniu, atakże outracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem, wterminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń; do zgłoszenia zmian stosuje się odpowiednio przepisy art.97.

Dodany przez art.16 pkt5 lit. c ustawy, októrej mowa wodnośniku

3. Wbrzmieniu ustalonym przez art.16 pkt5 lit. d ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

133) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr107, poz.722, z2010r. Nr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr106, poz.622.

134) Dodany przez art.16 pkt5 lit. e ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

135) Wbrzmieniu ustalonym przez art.16 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

131) 132)

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 672

Art.101.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję ozakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego wramach przedstawicielstwa, wprzypadku gdy: 1) rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, októrym mowa wart.100 pkt3; 2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej; działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, bezpieczeństwu informacji 3) niejawnych oklauzuli tajności „poufne” lub wyższej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu.

2. Do likwidacji przedstawicielstwa stosuje się odpowiednio przepis art.91 ust. 2 oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych olikwidacji spółki zograniczoną odpowiedzialnością. Art. 102.

1. O zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany zawiadomić ministra właściwego do spraw gospodarki wterminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia likwidacji.

2. Po zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa minister właściwy do spraw gospodarki, wdrodze decyzji, wykreśla przedstawicielstwo zrejestru przedstawicielstw. Art.102a.

136) Do przedstawicielstw utworzonych przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową, wrozumieniu ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe, przepisów art.100 pkt3, art.101 ust. 1 iart.102 nie stosuje się. Rozdział 7 Mikroprzedsiębiorcy, mali iśredni przedsiębiorcy Art. 103. Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania irozwoju mikroprzedsiębiorców, małych iśrednich przedsiębiorców, wszczególności przez: 1) inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, wtym dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących zkredytów ipożyczek oraz poręczeń kredytowych; 2) wspieranie instytucji umożliwiających finansowanie działalności gospodarczej na dogodnych warunkach w ramach realizowanych programów rządowych; 3) wyrównywanie warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na obciążenia publicznoprawne; 4) ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa; 5) wspieranie instytucji iorganizacji działających na rzecz przedsiębiorców; 6) promowanie współpracy mikroprzedsiębiorców, małych iśrednich przedsiębiorców zinnymi przedsiębiorcami polskimi izagranicznymi. Art.104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który wco najmniej jednym zdwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów iusług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości wzłotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego ztych lat nie przekroczyły równowartości wzłotych 2 milionów euro. Art.105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który wco najmniej jednym zdwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów iusług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości wzłotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego ztych lat nie przekroczyły równowartości wzłotych 10 milionów euro.

136)

Dodany przez art.16 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw – 41 – Poz. 672

Art.106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który wco najmniej jednym zdwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 1) 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów iusług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości wzłotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego ztych lat nie przekroczyły równowartości wzłotych 43 milionów euro. Art.107. Wyrażone weuro wielkości, októrych mowa wart.104–106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski wostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. Art.108. (uchylony). Art.109.

1. Średnioroczne zatrudnienie określa się wprzeliczeniu na pełne etaty.

2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich iwychowawczych, atakże zatrudnionych wcelu przygotowania zawodowego.

3. Wprzypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów iusług oraz operacji finansowych, atakże średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

4. (uchylony). Art.110. 1.137) Przedsiębiorca wnioskujący oudzielenie pomocy publicznej składa oświadczenie przed organem udzielającym pomocy, że spełnia przesłanki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wzastosowaniu art.87 i88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia wsprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz. UE L 214 z09.08.2008, str. 3).

2. Oświadczenie ma formę pisemną, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3. Przepisy ust. 1 i2 nie uchybiają uprawnieniom organu udzielającego pomocy do kontroli stanu faktycznego uprzedsiębiorcy.

4. Wyrażone weuro wielkości, októrych mowa wzałączniku Ido rozporządzenia określonego wust. 1, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski wostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. Rozdział 8 Przepis końcowy Art.111. Ustawa wchodzi wżycie wterminie ina zasadach określonych wustawie – Przepisy wprowadzające ustawę oswobodzie działalności gospodarczej138).

137) 138)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.65 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku

10.

Ustawa weszła wżycie zdniem 21 sierpnia 2004r., zwyjątkiem art.10 iart.103–110, które weszły wżycie zdniem 1stycznia 2005r., art.16, który wszedł wżycie zdniem 1 stycznia 2007r., irozdziału 3, który wszedł wżycie zdniem 1 lipca 2011r.; zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1808, z2006r. Nr225, poz.1636, z2008r. Nr141, poz.888 oraz z2009r. Nr18, poz.97), która weszła wżycie zdniem 21sierpnia 2004r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 672 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-08 poz. 1636

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2777

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-12 poz. 1010

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-21 poz. 195

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.