Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 71 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-17
Data wydania:2012-12-12
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 71 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 71

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 października 2009r. wsprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną (Dz.U. Nr182, poz.1423), zuwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną (Dz.U. Nr286, poz.1680).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 16 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną (Dz.U. Nr286, poz.1680), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –2– Poz. 71

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 12 grudnia 2012r. (poz.71)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 29 października 2009r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Na podstawie art.36 ust.6 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej (Dz.U. Nr168, poz.1323, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Określa się wzór:

1) upoważnienia do wykonywania kontroli, októrej mowa wart.36 ust.1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr1 do rozporządzenia;

2) imiennego upoważnienia do wykonywania kontroli, októrych mowa wart.36 ust.2 ustawy, stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 31 października 2009r.3)

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr201, poz.1540, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr63, poz.322, Nr73, poz.390, Nr117, poz.677, Nr134, poz.779 iNr171, poz.1016 oraz z2012r. poz.362, 627, 707, 908 i1544.

3) N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 27 maja 2004r. wsprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny (Dz. U. Nr135, poz.1443), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej (Dz. U. Nr168, poz.1323, Nr201, poz.1540, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr63, poz.322, Nr73, poz.390, Nr117, poz.677, Nr134, poz.779 iNr171, poz.1016 oraz z2012r. poz.362, 627, 707, 908 i1544) utraciło moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 71

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 października 2009r.

) Załącznik nr 14) 13

…………............................................. (miejscowość i data)

Nazwa i adres organu Służby Celnej ....................................................

WZÓR WZÓR

UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA KONTROLI

1 Numer upoważnienia Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.)

A. 1 2 3 B.

DANE KONTROLUJĄCYCH

2 Nazwisko 4 Stanowisko służbowe 6 Nazwisko 8 Stanowisko służbowe 10 Nazwisko 12 Stanowisko służbowe 3 Imię 5 Nr legitymacji służbowej 7 Imię 9 Nr legitymacji służbowej 11 Imię 13 Nr legitymacji służbowej

DANE PODMIOTU PODLEGAJĄCEGO KONTROLI DANE IDENTYFIKACYJNE

14 Nazwa pełna przedsiębiorcy/imię i nazwisko osoby fizycznej (niepotrzebne skreślić)

B.1.

15 Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) * **

B.2.

* dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 16 Kraj 19 Gmina 23 Miejscowość

ADRES SIEDZIBY /ADRES ZAMIESZKANIA

** dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 18 Powiat 21 Nr domu 24 Kod pocztowy 25 Poczta 22 Nr lokalu

17 Województwo 20 Ulica

C.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI, OKRES OBJĘTY KONTROLĄ, DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI I PRZEWIDYWANY TERMIN JEJ ZAKOŃCZENIA

26 Zakres przedmiotowy kontroli 27 Okres objęty kontrolą 28 Data rozpoczęcia kontroli _ _ 29 Przewidywany termin zakończenia kontroli: _ _

D.

ORGAN UDZIELAJĄCY UPOWAŻNIENIA

30 Pieczęć urzędowa 31 Podpis organu udzielającego upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji

E.

POKWITOWANIE DORĘCZENIA UPOWAŻNIENIA PODMIOTOWI PODLEGAJĄCEMU KONTROLI

32 Nazwisko i imię 33 Data doręczenia (rok- miesiąc- dzień) _ _ 34 Podpis

1/3

 Części E nie wypełnia się w przypadku doręczenia upoważnienia za pokwitowaniem przez pocztę  Data doręczenia upoważnienia jest datą rozpoczęcia kontroli, z zastrzeżeniem art 36 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o Służbie Celnej

4)

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 rzez Służbę Celn (Dz U Finansów 1680) które weszło w życi z dniem 1 stycznia 2 12 r oważnień do wykonywan a kont o rozporządzenia MinistraNr 286 poz zdnia 16 grudnia 2011r zmieniającego rozporządzenie wsprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną (Dz. U. Nr 286, poz. 1680), które weszło w życie z dniem 1stycznia 2012r.


Dziennik Ustaw –4– Poz. 71

wynikających w szczególności z ustawy: - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.), - z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), - z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), - z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.).

1) Kontrola w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscu zamieszkania podmiotu podlegającego kontroli jest wykonywana po doręczeniu upoważnienia organu Służby Celnej do przeprowadzenia kontroli oraz okazaniu legitymacji służbowej (art. 36 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej).

2) W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy określone w art. 30 ust. 2 ustawy o Służbie Celnej i okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli, jest ona wykonywana na podstawie legitymacji służbowej. Upoważnienie organu Służby Celnej doręczane jest w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, w sytuacji kiedy podmiot jest przedsiębiorcą, który wskazał adres do doręczeń w kraju. W przypadku braku adresu lub gdy wskazany adres okazał się nieprawdziwy, upoważnienie złożone do akt kontroli uznaje się za doręczone (art. 36 ust. 4 i 5 ustawy o Służbie Celnej).

3) W przypadku kontroli w miejscach sprzedaży obwoźnej i obnośnej na targowiskach, gdy podmiot podlegający kontroli jest przedsiębiorcą, który wskazał adres do doręczeń w kraju, upoważnienie organu Służby Celnej do przeprowadzenia kontroli doręcza się w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli. W przypadku braku takiego adresu lub gdy wskazany adres okazał się nieprawdziwy upoważnienie złożone do akt kontroli uznaje się za doręczone (art. 36 ust. 5 ustawy o Służbie Celnej).

4) W przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba podejmująca kontrolę ma obowiązek poinformować kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli (art. 79b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

5) Podmioty podlegające kontroli są obowiązane zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym: a) umożliwić wgląd w dokumenty i ewidencje objęte zakresem kontroli, a zwłaszcza dokumenty handlowe, księgowe i finansowe, nawet jeżeli mają one charakter poufny, w tym dokumenty elektroniczne, b) udzielać niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty lub ewidencje będące przedmiotem kontroli zostały sporządzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, c) przedstawiać na żądanie funkcjonariusza urzędowe tłumaczenie na język polski dokumentów mających znaczenie dla kontroli sporządzonych w języku obcym, d) umożliwiać sporządzenie kopii dokumentów, e) udostępniać towary, urządzenia oraz środki transportu oraz zapewniać dostęp do pomieszczeń oraz innych miejsc będących przedmiotem kontroli, f) wydawać za pokwitowaniem towary lub dokumenty, jeżeli funkcjonariusz uzna za niezbędne przeprowadzenie ich dalszej analizy lub dokładniejszej kontroli, g) umożliwiać zbadanie towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w tym przez pobranie ich próbek, h) przeprowadzać na żądanie funkcjonariusza inwentaryzację w zakresie niezbędnym dla potrzeb kontroli, i) udostępniać w niezbędnym zakresie środki łączności, a także inne urządzenia techniczne, jeżeli są one niezbędne do wykonania kontroli, j) umożliwiać sporządzenie szkiców, filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych, k) zapewniać warunki do wykonywania czynności kontrolnych, w tym – w miarę posiadanych możliwości – samodzielne pomieszczenie odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności i liczby funkcjonariuszy je wykonujących i miejsce do przechowywania dokumentów, spełniające wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 33 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej).

6) Podmioty podlegające kontroli ponoszą koszty związane z realizacją obowiązków określonych w pkt 5 lit. a-c, e-h oraz j-k (art. 35 ustawy o Służbie Celnej).

7) Podmiot podlegający kontroli jest obowiązany udzielać wszelkich wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli (art. 33 ust. 2 ustawy o Służbie Celnej).


8) Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 80 ust. 3, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 84a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

9) W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej albo niewykonania przez kontrolowanego obowiązku, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czynności kontrolne mogą być wykonane w obecności innego pracownika kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę (art. 80 ust. 5, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 84a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

10) Jeżeli podmiotem podlegającym kontroli jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, czynności kontrolne wykonuje się w obecności osób upoważnionych przez podmiot podlegający kontroli (art. 38 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej).

11) Jeżeli podmiotem podlegającym kontroli jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, upoważnienie jest doręczane, a legitymacja służbowa jest okazywana członkom zarządu, wspólnikowi lub innej osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw podmiotu podlegającego kontroli (art. 37 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej).

12) Doręczenie upoważnienia członkom zarządu, wspólnikowi lub innej osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw podmiotu podlegającego kontroli jest równoznaczne z zawiadomieniem o rozpoczęciu kontroli (art. 37 ust. 2 ustawy o Służbie Celnej).

13) Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej (art. 80 ust. 1, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 84a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

14) Czynności kontrolne w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscu zamieszkania podmiotu podlegającego kontroli wykonuje się w obecności osoby fizycznej podlegającej kontroli lub osoby przez nią upoważnionej, chyba że zrezygnuje ona z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych (art. 38 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej).

15) Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych składa się w formie pisemnej (art. 38 ust. 2 ustawy o Służbie Celnej).

Pouczenie o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego

2/3

Dziennik Ustaw –5– Poz. 71

16) Osoby upoważnione do reprezentowania lub prowadzenia spraw podmiotu podlegającego kontroli, pracownicy oraz osoby współdziałające z tym podmiotem są obowiązane udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli wynikających z zakresu wykonywanych czynności lub zadań (art. 33 ust. 3 ustawy o Służbie Celnej).

17) W przypadku gdy podczas kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej nie ma osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu podlegającego kontroli, czynności kontrolne są wykonywane w obecności przywołanego świadka, chyba że uniemożliwiałoby to lub znacznie utrudniało wykonywanie czynności kontrolnych (art. 37 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 3 ustawy o Służbie Celnej).

18) Z czynności kontrolnych wykonywanych podczas nieobecności osób upoważnionych przez podmiot podlegający kontroli sporządza się protokół, który niezwłocznie doręcza się podmiotowi podlegającemu kontroli (art. 37 ust. 5 w związku z art. 38 ust. 3 ustawy o Służbie Celnej).

19) Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego (art. 80a, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 84a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

20) Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli (art. 80a, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 84a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

21) Po dokonaniu zwolnienia towarów organy celne mogą w celu upewnienia się o prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu przystąpić do kontroli dokumentów i danych handlowych dotyczących operacji przywozu lub wywozu towarów objętych zgłoszeniem oraz późniejszych operacji handlowych dotyczących tych samych towarów. Kontrole mogą być przeprowadzone u zgłaszającego bądź u każdej osoby bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanej zawodowo tymi operacjami, jak również u każdej innej osoby posiadającej dla potrzeb zawodowych wymienione dokumenty i dane.

Organy te mogą również przeprowadzić rewizję towarów, o ile istnieje jeszcze możliwość ich okazania. Jeżeli z kontroli zgłoszenia lub kontroli po zwolnieniu towarów wynika, że przepisy regulujące właściwą procedurę celną zostały zastosowane w oparciu o nieprawidłowe lub niekompletne dane, organy celne podejmują, zgodnie z wydanymi przepisami, niezbędne działania w celu uregulowania sytuacji, biorąc pod uwagę nowe dane, którymi dysponują (art. 78 ust. 2-3 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny).

22) Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli (art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

23) Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny (art. 81 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

24) W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli (art. 81a, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 84a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

25) Kontrolowanego, osobę go reprezentującą lub osobę wskazaną w trybie art. 281a ustawy – Ordynacja podatkowa zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin - nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tych czynności (art. 289 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa).

26) Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie (art. 77 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

27) Organ kontroli może, po pisemnym zawiadomieniu przedsiębiorcy, przerwać kontrolę na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu lub próbki kontrolnej, jeżeli jedyną czynnością kontrolną po otrzymaniu wyniku badania próbki będzie sporządzenie protokołu kontroli (art. 83a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

28) Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe (art. 291 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa).

29) Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym (art. 291 § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa).

30) W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli (art. 291 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa).

31) Jeżeli w toku kontroli ujawniono nieprawidłowości, kontrolowany ma obowiązek zawiadomienia organu Służby Celnej o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli. W razie niedopełnienia tego obowiązku postanowienie o wszczęciu postępowania uznaje się za doręczone pod adresem, pod który doręczono protokół kontroli (art. 291b ustawy – Ordynacja podatkowa).

32) Kontrolujący obowiązani są udzielić kontrolowanemu niezbędnych informacji o przepisach prawa pozostających w związku z przedmiotem kontroli (art. 121 § 2 w związku z art. 292 ustawy – Ordynacja podatkowa).

33) Kontrolowany ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium kontroli (art. 123 § 1 w związku z art. 292 ustawy – Ordynacja podatkowa).

34) Kontrolowany, który nie udziela ustnych lub pisemnych wyjaśnień mających znaczenie dla kontroli lub nie udostępnia wymaganych dokumentów dotyczących obrotu z zagranicą towarami lub usługami, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Tej samej karze podlega ten, kto w inny sposób udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w szczególności kto odmawia wykonania czynności przygotowawczych do kontroli lub nie dopełnia obowiązku niezwłocznego dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez organ celny. Kontrolowany, który wbrew obowiązkowi nie przechowuje dokumentów mających znaczenie dla kontroli, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych (art. 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 1 ustawy – Kodeks karny skarbowy).

35) Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79a-79b, art. 80 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 84c ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

36) Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 55 ustawy o Służbie Celnej, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 84a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

3/3

Dziennik Ustaw –6– Poz. 71

Załącznik nr 2

WZÓR

AWERS

IMIENNE UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA KONTROLI

A DANE KONTROLUJĄCEGO 1 Nazwisko 3 Stanowisko służbowe Numer upoważnienia 2 Imię 4 Nr legitymacji służbowej

B Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) C TERMIN WAŻNOŚCI UPOWAŻNIENIA: Od dnia Pieczęć urzędowa Do dnia Data i podpis organu udzielającego upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji

REWERS

D. ZAKRES KONTROLI Sprawdzenie prawidłowości przestrzegania przepisów prawa w zakresie, o którym mowa w art 30 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o Służbie Celnej E. PODMIOTY OBJĘTE KONTROLĄ Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o których mowa w art 30 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o Służbie Celnej F. MIEJSCE WYKONYWANIA KONTROLI ( zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak X ) TAK NIE

1) Na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych oraz w miejscach innych niż określone w art 36 ust 1, w przypadku kontroli, o której mowa w art 30 ust 2 i art 30 ust 3 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o Służbie Celnej TAK NIE

2) W miejscach sprzedaży obwoźnej i obnośnej na targowiskach - w rozumieniu art 15 ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz U z 2006 r Nr 121, poz 844, z poźn zm )

3) W podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w art 64 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o Służbie Celnej

4) W podmiotach innych niż określone w art 36 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o Służbie Celnej podlegających kontroli, w przypadku gdy czynności są przeprowadzane w oparciu o zgłoszenie dokonane na podstawie przepisów wydanych na podstawie art 50 i 51 ustawy o Służbie Celnej oraz w przypadku gdy obowiązek ich przeprowadzenia w określonym czasie wynika z przepisów prawa

TAK NIE

TAK NIE

Opis techniczny imiennego upoważnienia do wykonywania kontroli:

1) upoważnienie wdrukowane na papierze zmikrodrukiem „Służba Celna”, pokryte tłem giloszowym wkolorze jasnozielonym;

2) barwa tekstu upoważnienia jest czarna;

3) wymiary – 70 mm x 100 mm;

4) zalaminowane wfolię zabezpieczającą po dokonaniu wpisów wupoważnieniu.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 71 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.