Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 717 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-06-24
Data wydania:2013-06-12
Data wejscia w życie:2013-07-02
Data obowiązywania:2013-07-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 717 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 717

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 12 czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie dotacji przedmiotowej doświadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu zopłat pocztowych Na podstawie art.130 ust.4ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1262 oraz z 2011 r. Nr 189, poz. 1125) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§  1.  Rozporządzenie określa stawkę dotacji przedmiotowej do  świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.2)) oraz art. 61i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.3)), zwanej dalej „dotacją”, szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczania dotacji oraz termin zwrotu dotacji.”; 2) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Operator pocztowy, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, zwany dalej „operatorem”, sporządza rozliczenie dotacji na formularzu: 1) przesyłek zawierających obowiązkowe egzemplarze biblioteczne, w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia dla 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 2) przesyłek dla ociemniałych, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, według dla wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 3) przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych w  głosowaniu korespondencyjnym, dla w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 5  stycznia 2011  r. – Kodeks wyborczy, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”; 3) załączniki nr 1–3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1)

2) 3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 717

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 12 czerwca 2013r. (poz.717)

Załącznik nr1

WZÓR

............................................ (pieczęć przedsiębiorcy)

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO USŁUG POCZTOWYCH od 1 stycznia do ………. 20... r.

Ilość przyjętych, przemieszczonych i doręczonych przesyłek zwolnionych z opłat za dany miesiąc 3 narastająco od 1 stycznia 4 Cena za usługę ustalona w obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego 5

Lp.

Rodzaj przesyłki zwolnionej z opłaty pocztowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych 2 Przesyłka listowa nierejestrowana do 350 g – gabaryt A Przesyłka listowa nierejestrowana do 350 g – gabaryt B Przesyłka listowa nierejestrowana ponad 350 g do 1000 g – gabaryt A Przesyłka listowa nierejestrowana ponad 350 g do 1000 g – gabaryt B Przesyłka listowa nierejestrowana ponad 1000 g do 2000 g – gabaryt A Przesyłka listowa nierejestrowana ponad 1000 g do 2000 g – gabaryt B Paczka pocztowa do 1 kg – gabaryt A Paczka pocztowa Paczka pocztowa gabaryt A Paczka pocztowa gabaryt B Paczka pocztowa gabaryt A Paczka pocztowa gabaryt B Paczka pocztowa gabaryt A Paczka pocztowa gabaryt B do 1 kg – gabaryt B ponad 1 kg do 2 kg – ponad 1 kg do 2 kg – ponad 2 kg do 5 kg – ponad 2 kg do 5 kg – ponad 5 kg do 10 kg – ponad 5 kg do 10 kg –

Wartość utraconych wpływów w danym miesiącu 6

Stawka dotacji w%

Należna kwota dotacji w zł za dany miesiąc 8 narastająco od 1 stycznia 9

1 1

7

2

3

4

5

6

7

Ogółem

Sporządził:

.......................................................... (imię i nazwisko oraz nr telefonu)

...................................................... (nazwisko i imię kierownika jednostki)

………………. dnia ……….. r.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 717

Załącznik nr2

WZÓR

............................................ (pieczęć przedsiębiorcy)

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO USŁUG POCZTOWYCH od 1 stycznia do ………. 20… r.

Ilość przyjętych, przemieszczonych i doręczonych przesyłek zwolnionych z opłat narastająco za dany od miesiąc 1 stycznia 3 4 Cena za usługę ustalona w obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego 5

Lp.

Rodzaj przesyłki zwolnionej z opłaty pocztowej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 2 Przesyłka listowa nierejestrowana do 350 g – gabaryt A Przesyłka listowa nierejestrowana do 350 g – gabaryt B Przesyłka polecona do 350 g – gabaryt A Przesyłka polecona do 350 g – gabaryt B Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością do 350 g – gabaryt A Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością do 350 g – gabaryt B Przesyłka listowa nierejestrowana ponad 350 g do 1000 g – gabaryt A Przesyłka listowa nierejestrowana ponad 350 g do 1000 g – gabaryt B Przesyłka polecona ponad 350 g do 1000 g – gabaryt A Przesyłka polecona ponad 350 g do 1000 g – gabaryt B Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością ponad 350 g do 1000 g – gabaryt A Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością ponad 350 g do 1000 g – gabaryt B Przesyłka listowa nierejestrowana ponad 1000 g do 2000 g – gabaryt A Przesyłka listowa nierejestrowana ponad 1000 g do 2000 g – gabaryt B Przesyłka polecona ponad 1000 g do 2000 g – gabaryt A Przesyłka polecona ponad 1000 g do 2000 g – gabaryt B Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością ponad 1000 g do 2000 g – gabaryt A Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością ponad 1000 g do 2000 g – gabaryt B Paczka pocztowa do 1 kg – gabaryt A Paczka pocztowa do 1 kg – gabaryt B Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością do 1 kg – gabaryt A Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością do 1 kg – gabaryt B

Wartość utraconych wpływów w danym miesiącu 6

Stawka dotacji w%

Należna kwota dotacji w zł za dany miesiąc 8 narastająco od 1 stycznia 9

1 1

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dziennik Ustaw

Paczka pocztowa ponad 1 kg do 2 kg – gabaryt A Paczka pocztowa ponad 1 kg do 2 kg – gabaryt B Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością ponad 1 kg do 2 kg – gabaryt A Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością ponad 1 kg do 2 kg – gabaryt B Paczka pocztowa ponad 2 kg do 5 kg – gabaryt A Paczka pocztowa ponad 2 kg do 5 kg – gabaryt B Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością ponad 2 kg do 5 kg – gabaryt A Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością ponad 2 kg do 5 kg – gabaryt B Paczka pocztowa ponad 5 kg do 7 kg – gabaryt A Paczka pocztowa ponad 5 kg do 7 kg – gabaryt B Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością ponad 5 kg do 7 kg – gabaryt A Paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością ponad 5 kg do 7 kg – gabaryt B

– 4 –

Poz. 717


12

13

14

15

16

17

Ogółem

Sporządził:

.......................................................... (imię i nazwisko oraz nr telefonu)

………………………………….. (nazwisko i imię kierownika jednostki)

……………… dnia ………. r.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 717

Załącznik nr3

WZÓR

............................................ (pieczęć przedsiębiorcy)

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO USŁUG POCZTOWYCH od 1 stycznia do ……….. 20… r.

Ilość przyjętych i doręczonych przesyłek zwolnionych z opłat za dany miesiąc 3 narastająco od 1 stycznia 4 Cena za usługę ustalona w obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego 5

Lp.

Rodzaj przesyłki zwolnionej z opłaty pocztowej na podstawie art. 61i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 2 Przesyłki polecone ekonomiczne Przesyłka polecona ekonomiczna do 350 g – gabaryt A Przesyłka polecona ekonomiczna do 350 g – gabaryt B Przesyłka polecona ekonomiczna pow. 350 g do 1000 g – gabaryt A Przesyłka polecona ekonomiczna pow. 350 g do 1000 g – gabaryt B Przesyłka polecona ekonomiczna pow. 1000 g do 2000 g – gabaryt A Przesyłka polecona ekonomiczna pow. 1000 g do 2000 g – gabaryt B Przesyłki polecone priorytetowe Przesyłka polecona priorytetowa do 350 g – gabaryt A Przesyłka polecona priorytetowa do 350 g – gabaryt B Przesyłka polecona priorytetowa pow. 350 g do 1000 g – gabaryt A Przesyłka polecona priorytetowa pow. 350 g do 1000 g – gabaryt B Przesyłka polecona priorytetowa pow. 1000 g do 2000 g – gabaryt A Przesyłka polecona priorytetowa pow. 1000 g do 2000 g – gabaryt B

Wartość utraconych wpływów w danym miesiącu 6

Stawka dotacji [%]

Należna kwota dotacji [zł] za dany miesiąc 8 narastająco od 1 stycznia 9

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7

Ogółem

Sporządził:

.......................................................... (imię i nazwisko oraz nr telefonu)

...................................................... (nazwisko i imię kierownika jednostki)

…………… dnia ………. r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 717 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Termin odbioru przesyłki poleconej

  Jaki jest termin odbioru przesyłki poleconej z urzędu pocztowego (awizo)?

 • Stawka VAT na sprzedaż znaczków przez agenta

  Podstawowym rodzajem naszej działalności jest handel materiałami wykończeniowymi. Od 2 lat jesteśmy również agentem pocztowym, mamy podpisaną umowę z Pocztą Polską. (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • PKWiU na znaczki pocztowe

  Jesteśmy agentem poczty polskiej. Sprzedajemy między innymi znaczki pocztowe, zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. W związku z tym, że stosujemy stawkę VAT zwolnioną (...)

 • Dostęp administratora do skrzynek pocztowych

  W naszym osiedlu mamy skrzynki pocztowe starego typu. Listonosz otwiera wszystkie boksy i od tyłu wrzuca korespondencję. Od jakiegoś czasu wielu osobom giną różne listy, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-12 poz. 1125

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2762

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-08 poz. 1262

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-24 poz. 717

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 822

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.