Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 72 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-17
Data wydania:2012-12-18
Data wejscia w życie:2013-02-01
Data obowiązywania:2013-02-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 72 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 72

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 18 grudnia 2012r. wsprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu izapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)2) Na podstawie art.10 ust. 1 pkt1–4 oraz art.20 ust. 1 pkt4–6 ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie roślin (Dz.U. z2008r. Nr133, poz.849, zpóźn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) zczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora s chinensis (Forster), zwanego dalej „organizmem szkodliwym”, wtym: a) metody zwalczania izapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego, b) metody wykrywania iidentyfikacji organizmu szkodliwego, c) posób wyznaczania stref, wktórych powinny być stosowane środki wcelu zwalczania lub zapobiegania rozprzes strzenianiu się organizmu szkodliwego, d) warunki prowadzenia produkcji oraz przemieszczania roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy;

2) ymagania specjalne, jakie powinny spełniać rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy, wraz ze wskazaw niem wymagań, które powinny być zawarte wświadectwie fitosanitarnym, jeżeli rośliny te są wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium zpaństwa trzeciego;

3) rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy: a) które zaopatruje się wpaszport roślin lub świadectwo fitosanitarne ipoddaje kontroli zdrowotności, b) tórych uprawianie, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczyk pospolitej Polskiej lub przemieszczanie przez to terytorium mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru, októrym mowa wart.12 ust. 1 pkt3 ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie roślin. § 2.

1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin inasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, corocznie prowadzi obserwacje iprzeprowadza kontrole roślin, produktów roślinnych iprzedmiotów wcelu ustalenia występowania organizmu szkodliwego.

M inister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr248, poz.1486).

2) P rzepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji 2012/138/UE zdnia 1 marca 2012r. wsprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii irozprzestrzenianiu się wUnii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (Dz.Urz. UE L 64 z03.03.2012, str. 38).

3) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr20, poz.106, Nr31, poz.206 iNr98, poz.817, z2010r. Nr47, poz.278, z2011r. Nr54, poz.278, Nr63, poz.322, Nr106, poz.622 iNr171, poz.1016 oraz z 2012 r. poz. 1512 i 1529.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 72

2. Wojewódzki inspektor, wprzypadku stwierdzenia występowania organizmu szkodliwego, wtym otrzymania zinnego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego informacji ostwierdzeniu występowania tego organizmu, potwierdzonego wwyniku urzędowych kontroli przeprowadzonych przez służbę ochrony roślin tego państwa, wyznacza:

1) strefę porażenia obejmującą zasięgiem obszar, na którym stwierdzono występowanie: a) organizmu szkodliwego, b) roślin, które wykazują objawy porażenia przez organizm szkodliwy, r c) oślin pochodzących ztej samej partii roślin przeznaczonej do sadzenia co rośliny, októrych mowa wlit. b, jeżeli istnieje podejrzenie, że zostały one porażone przez organizm szkodliwy;

2) trefę bezpieczeństwa wokół strefy porażenia, której granica przebiega wodległości co najmniej 2 km od granicy strefy s porażenia, przy czym odległość ta może być ograniczona nie mniej niż do 1 km od granicy strefy porażenia, jeżeli wojewódzki inspektor, mając na uwadze wszczególności wyniki przeprowadzonej kontroli lub działania zwalczające organizm szkodliwy zastosowane bezpośrednio po stwierdzeniu jego wystąpienia, stwierdzi, że nie występuje ryzyko rozprzestrzenienia się organizmu szkodliwego poza obszar tej strefy.

3. Wyznaczając strefę porażenia i strefę bezpieczeństwa, wojewódzki inspektor uwzględnia stopień porażenia roślin wstrefie porażenia, biologię organizmu szkodliwego imożliwości jego rozprzestrzeniania się oraz obecność wsąsiedztwie strefy porażenia roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy innych niż określone wust. 2 pkt1 lit. b ic. § 3.

1. Wojewódzki inspektor może odstąpić od wyznaczenia strefy porażenia istrefy bezpieczeństwa, jeżeli:

1) organizm szkodliwy został wprowadzony na dany obszar: a) roślinami iistnieją przesłanki, że rośliny, na których stwierdzono jego występowanie, zostały porażone przed wproz wadzeniem na ten obszar, lub b) winny sposób, który nie stwarza zagrożenia, że organizm ten zadomowi się, oraz

2) ie doszło do zadomowienia się organizmu szkodliwego, abiologia tego organizmu ipodjęte działania zwalczające ten n organizm uniemożliwiają rozmnażanie irozprzestrzenianie się tego organizmu.

2. Wprzypadku odstąpienia od wyznaczenia strefy porażenia istrefy bezpieczeństwa niezwłocznie podejmuje się działania zwalczające organizm szkodliwy izapobiegające jego rozprzestrzenieniu się, wtym niszczy się porażone rośliny iprodukty roślinne.


3. Wprzypadku odstąpienia od wyznaczenia strefy porażenia istrefy bezpieczeństwa wojewódzki inspektor:

1) ustala źródło porażenia iwszystkie rośliny mające kontakt zroślinami porażonymi;

2) rzeprowadza kontrolę roślin mających kontakt zroślinami porażonymi, która obejmuje metody prowadzące do zniszp czenia badanych roślin; p

3) rowadzi regularne kontrole występowania organizmu szkodliwego wodległości co najmniej 1 km od porażonych roślin lub miejsca stwierdzenia występowania tego organizmu, przez okres co najmniej czterech kolejnych lat od dnia stwierdzenia wystąpienia tego organizmu; i

4) nformuje ozagrożeniach, jakie stwarza organizm szkodliwy, wszczególności na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin inasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektoratem”. § 4.

1. Wstrefie porażenia istrefie bezpieczeństwa przeprowadza się co najmniej następujące działania zwalczające organizm szkodliwy izapobiegające jego rozprzestrzenieniu się:

1) iezwłocznie wycina się porażone rośliny irośliny wykazujące objawy porażenia przez organizm szkodliwy oraz usuwa n się ich korzenie lub przeprowadza się inny zabieg otakiej samej skuteczności określony przez wojewódzkiego inspektora – wprzypadku stwierdzenia, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się tego organizmu, ajeżeli wystąpienie organizmu szkodliwego stwierdzono po zakończeniu okresu lotu tego organizmu, wycinanie porażonych roślin oraz roślin wykazujących objawy porażenia przeprowadza się przed rozpoczęciem kolejnego okresu lotu tego organizmu;

2) ycina się wpromieniu 100 m od porażonych roślin wszystkie rośliny gatunków: Aesculus hippocastanum iPrunus w laurocerasus oraz rodzajów: Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Citrus, Cornus, Corylus, Cotoneaster, Crataegus, Fagus, Lagerstroemia, Malus, Platanus, Populus, Pyrus, Rosa, Salix iUlmus, których średnica łodygi lub korzenia wynosi co najmniej 1 cm, albo wojewódzki inspektor bada każdą ztych roślin na obecność objawów występowania organizmu szkodliwego przy zastosowaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego organizmu; u

3) suwa się zobszaru strefy porażenia istrefy bezpieczeństwa rośliny gatunków irodzajów wymienionych wpkt2 inne niż określone wpkt1 iust. 2 pkt3 – jeżeli jest to konieczne dla zapobieżenia wystąpieniu organizmu szkodliwego.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 72

2. Wstrefie porażenia istrefie bezpieczeństwa wojewódzki inspektor:

1) stala źródło porażenia iwszystkie rośliny mające kontakt zroślinami porażonymi, przy czym przy ustalaniu źródła u porażenia wojewódzki inspektor może zastosować metody prowadzące do zniszczenia badanych roślin;

2) ada rośliny wycięte zgodnie zust. 1 pkt1 i2 iich korzenie na obecność organizmu szkodliwego lub objawów porażeb nia przez ten organizm, anastępnie nakazuje ich unieszkodliwienie przy zastosowaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego organizmu; z

3) akazuje przemieszczania poza obszar strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa roślin i produktów roślinnych, które miały kontakt zporażonymi roślinami;

4) akazuje sadzenia na otwartej przestrzeni, wodległości 100 m od porażonych roślin, zwyjątkiem miejsc produkcji, z októrych mowa w§ 9 ust. 1 pkt2 lit. b, roślin gatunków irodzajów wymienionych wust. 1 pkt2;

5) rzeprowadza co najmniej raz wroku kontrole występowania organizmu szkodliwego, obejmujące wuzasadnionych p przypadkach metody prowadzące do zniszczenia badanych roślin, ztym że kontrole wstrefie bezpieczeństwa przeprowadza się częściej;

6) nformuje ozagrożeniach, jakie stwarza organizm szkodliwy, wszczególności na stronie internetowej administrowanej i przez wojewódzki inspektorat. § 5.

1. Jeżeli wokresie co najmniej pięciu kolejnych lat wwyniku kontroli, októrych mowa w§ 4 ust. 2 pkt5, zostanie potwierdzone występowanie organizmu szkodliwego na obszarze strefy porażenia, aponadto organizm ten zadomowił się inie może zostać zwalczony, na obszarze tym:

1) iezwłocznie wycina się porażone rośliny irośliny wykazujące objawy porażenia przez organizm szkodliwy oraz usuwa n się ich korzenie lub przeprowadza się inny zabieg otakiej samej skuteczności określony przez wojewódzkiego inspektora – wprzypadku stwierdzenia, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się tego organizmu, ajeżeli wystąpienie organizmu szkodliwego stwierdzono po zakończeniu okresu lotu tego organizmu, wycinanie porażonych roślin oraz roślin wykazujących objawy porażenia przeprowadza się przed rozpoczęciem kolejnego okresu lotu tego organizmu; u

2) suwa się zobszaru strefy porażenia istrefy bezpieczeństwa rośliny gatunków irodzajów wymienionych w§ 4 ust.1 pkt2 inne niż określone wpkt1 – jeżeli jest to konieczne dla zapobieżenia wystąpieniu organizmu szkodliwego.


2. Wprzypadku, októrym mowa wust. 1, wojewódzki inspektor:

1) ada rośliny na obecność organizmu szkodliwego lub objawów porażenia przez ten organizm, a następnie nakazuje b unieszkodliwienie roślin wyciętych zgodnie zust. 1 pkt1 iich korzeni przy zastosowaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego organizmu; z

2) akazuje przemieszczania roślin iproduktów roślinnych, które miały kontakt zporażonymi roślinami;

3) akazuje sadzenia na otwartej przestrzeni, wodległości 100 m od porażonych roślin, zwyjątkiem miejsc produkcji, z októrych mowa w§ 9 ust. 1 pkt2 lit. b, roślin gatunków irodzajów wymienionych w§ 4 ust. 1 pkt2; p

4) rzeprowadza co najmniej raz wroku kontrole występowania organizmu szkodliwego, obejmujące wuzasadnionych przypadkach metody prowadzące do zniszczenia badanych roślin;

5) nformuje ozagrożeniach, jakie stwarza organizm szkodliwy, wszczególności na stronie internetowej administrowanej i przez wojewódzki inspektorat. §

6. Jeżeli podczas przeprowadzania kontroli, októrych mowa w§ 3 ust. 3 pkt3 oraz w§ 4 ust. 2 pkt5, wokresie obejmującym co najmniej cztery kolejne lata od dnia stwierdzenia wystąpienia organizmu szkodliwego, nie zostanie stwierdzone występowanie tego organizmu, wpiątym roku nie przeprowadza się działań ikontroli, októrych mowa w§ 3 i§

4. § 7.

1. Rośliny gatunków: Aesculus hippocastanum iPrunus laurocerasus oraz rodzajów: Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Citrus, Cornus, Corylus, Cotoneaster, Crataegus, Fagus, Lagerstroemia, Malus, Platanus, Populus, Pyrus, Rosa, Salix iUlmus, zwyłączeniem nasion, podatne na porażenie przez organizm szkodliwy, przeznaczone do sadzenia, których średnica łodygi lub korzenia wynosi co najmniej 1 cm, mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zpaństwa trzeciego, wktórym występuje organizm szkodliwy, jeżeli: p

1) odmioty, które je wprowadzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały wpisane do rejestru, októrym mowa wart.12 ust. 1 pkt3 ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie roślin;

2) zostały zaopatrzone wświadectwo fitosanitarne;

3) zostały uznane wwyniku przeprowadzonej granicznej kontroli fitosanitarnej za wolne od organizmu szkodliwego.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 72

2. Świadectwo fitosanitarne wrubryce „dodatkowa deklaracja” powinno zawierać informacje otym, że rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy, októrych mowa wust. 1, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zpaństwa trzeciego, wktórym występuje organizm szkodliwy: b

1) yły uprawiane wpaństwie trzecim na obszarze ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych4) jako obszar wolny od organizmu szkodliwego, przy czym nazwę tego obszaru umieszcza się w rubryce „miejsce pochodzenia”, w miejscu produkcji wpisanym do rejestru prowadzonego przez tę organizację ipodlegającym kontrolom przeprowadzanym przez tę organizację, lub

2) były uprawiane co najmniej przez dwa lata przed wysyłką wmiejscu produkcji: a) znanym za wolne od organizmu szkodliwego zgodnie zMiędzynarodowym Standardem wzakresie Środków Fitou sanitarnych5), wpisanym do rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin państwa trzeciego ipodlegającym kontrolom przeprowadzanym przez tę organizację, b) którym: w c – o najmniej dwa razy wroku były przeprowadzane urzędowe kontrole iwczasie tych kontroli nie stwierdzono występowania organizmu szkodliwego, – ośliny te znajdowały się wizolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm szkodliwy lub wktórym były r stosowane zapobiegawczo zabiegi zwalczające ten organizm oraz co najmniej raz wroku na obszarze opromieniu nie mniejszym niż 2 km wokół tego miejsca produkcji były przeprowadzane kontrole występowania tego organizmu, awprzypadku stwierdzenia jego występowania niezwłocznie były podejmowane działania zwalczające ten organizm, – ie stwierdzono występowania organizmu szkodliwego wwyniku urzędowej kontroli tych roślin przeprowadzonej n bezpośrednio przed ich wysyłką, lub

3) zostały poddane kontroli, októrej mowa wpkt2 lit. b tiret trzecie, aużyte do wyprodukowania tych roślin: a) podkładki – spełniają wymagania określone wpkt2, b) razy – nie przekraczają w najgrubszym miejscu podczas wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z średnicy 1 cm – wprzypadku roślin szczepionych na podkładkach.

3. Wprzypadku roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy, októrych mowa wust. 1, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zChińskiej Republiki Ludowej powinny być ponadto spełnione następujące wymagania:

1) iejsce produkcji jest wpisane pod niepowtarzalnym numerem wrejestrze prowadzonym przez organizację ochrony m roślin Chińskiej Republiki Ludowej, przekazanym przez Komisję Europejską państwom członkowskim, inie było ztego rejestru wykreślone wokresie dwóch lat poprzedzających wysyłkę;

2) omisja Europejska wokresie dwóch lat poprzedzających wysyłkę nie przekazała państwom członkowskim informacji K owystępowaniu wmiejscu produkcji, októrym mowa wpkt1, organizmu szkodliwego lub oniespełnieniu wymagań określonych wust. 2 pkt2, lub oporażeniu przez organizm szkodliwy roślin pochodzących ztego miejsca produkcji;

3) świadectwie fitosanitarnym wrubryce „dodatkowa deklaracja” jest umieszczony niepowtarzalny numer wpisu miejw sca produkcji do rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin Chińskiej Republiki Ludowej. §

8. Rośliny podatne na porażenie, októrych mowa w§ 7 ust. 1, pochodzące zpaństw trzecich, wktórych występuje organizm szkodliwy, mogą być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w§ 7;

2) zostały zaopatrzone wpaszport roślin.

M iędzynarodowy Standard wzakresie Środków Fitosanitarnych – International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 – Pest Surveillance, Requirements for the establishment of Pest Free Areas, Publication No 4, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art.X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej wRzymie dnia 6 grudnia 1951r. (Dz.U. z2001r. Nr15, poz.151 oraz z2007r. Nr73, poz.485).

5) M iędzynarodowy Standard wzakresie Środków Fitosanitarnych – International Standards for Phytosanitary Measures, Part 10 – Requirements for the establishment of Pest Free Places of Production and Pest Free Production Sites, Publication No 10, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art.X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej wRzymie dnia 6 grudnia 1951r. (Dz.U. z2001r. Nr15, poz.151 oraz z2007r. Nr73, poz.485).

4)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 72

§ 9.

1. Rośliny podatne na porażenie, októrych mowa w§ 7 ust. 1, pochodzące zobszarów objętych strefą porażenia istrefą bezpieczeństwa, wktórych przeprowadza się działania ikontrole, októrych mowa w§ 4 albo § 5, albo pochodzące zobszarów innych państw członkowskich objętych takimi strefami mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ido innych państw członkowskich, jeżeli:

1) zostały zaopatrzone wpaszport roślin;

2) były uprawiane co najmniej przez dwa lata przed wywozem: a) rzez podmioty wpisane do rejestru, októrym mowa wart.12 ust. 1 pkt3 ustawy zdnia 18 grudnia 2003r. oochronie p roślin, albo do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego, w b) miejscu produkcji, wktórym: – o najmniej dwa razy wroku były przeprowadzane urzędowe kontrole iwczasie tych kontroli nie stwierdzono c występowania organizmu szkodliwego, r – ośliny te znajdowały się wizolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm szkodliwy lub wktórym były stosowane zapobiegawczo zabiegi zwalczające ten organizm albo każda partia roślin podatnych na porażenie była poddana urzędowej kontroli występowania organizmu szkodliwego przeprowadzonej bezpośrednio przed ich wysyłką oraz co najmniej raz wroku na obszarze opromieniu nie mniejszym niż 2 km wokół tego miejsca były przeprowadzane kontrole występowania tego organizmu, awprzypadku stwierdzenia jego występowania niezwłocznie były podejmowane działania zwalczające ten organizm;

3) użyte do wyprodukowania tych roślin: a) podkładki – spełniają wymagania określone wpkt2, b) zrazy – spełniają wymagania określone wpkt2 lub ich średnica wnajgrubszym miejscu nie przekracza 1 cm – wprzypadku roślin szczepionych na podkładkach.

2. Przepisy ust. 1 pkt1 oraz pkt2 lit. b tiret drugie stosuje się odpowiednio do roślin podatnych na porażenie wymienionych w§ 7 ust. 1, pochodzących spoza obszarów objętych strefami, októrych mowa wust. 1, wprowadzonych na obszar takich stref. § 10.

1. Kontrola, októrej mowa w§ 7 ust. 1 pkt3 iust. 2 pkt2 lit. b tiret trzecie oraz § 9 ust. 1 pkt2 lit. b:

1) obejmuje metody prowadzące do zniszczenia badanych roślin wwyniku ich przecięcia;

2) est przeprowadzana wsposób umożliwiający wykrycie ubadanych roślin 1% stopnia porażenia z99% prawdopodoj bieństwem wykrycia organizmu szkodliwego.

2. Wielkość próby, jaką pobiera się wramach kontroli, októrych mowa w§ 7 ust. 1 pkt3 iust. 2 pkt2 lit. b tiret trzecie, wodniesieniu do roślin pochodzących zChińskiej Republiki Ludowej metodami prowadzącymi do zniszczenia badanych roślin, jest określona wzałączniku do rozporządzenia. §

11. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 28 lutego 2011r. wsprawie zwalczania izapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (Dz.U. Nr58, poz.300). §

12. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

Dziennik Ustaw –6– Poz. 72

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 18 grudnia 2012r. (poz.72)

WIELKOŚĆ PRÓBY, JAKĄ POBIERA SIĘ WRAMACH KONTROLI WYMIENIONYCH W§ 7 UST. 1 PKT3 IUST. 2 PKT2 LIT. B TIRET TRZECIE Liczba roślin wpartii od 1 do 4500 powyżej 4500 Liczba roślin wpartii podlegających zniszczeniu (liczba roślin przeznaczonych do ścięcia) 10% wielkości partii 450

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 72 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 429

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-07 poz. 1593

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-10 poz. 495

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-16 poz. 300

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

 • Legislacja UE z 2008-11-11 nr 300 poz. 36

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.