Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 75 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-17
Data wydania:2013-01-14
Data wejscia w życie:2013-01-19
Data obowiązywania:2013-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 75 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 75

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 14 stycznia 2013r. wsprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Na podstawie art.74 ust.1 pkt1 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz.U. Nr30, poz.151, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki itryb przeprowadzenia kontroli, októrej mowa wart.69 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów. §


2. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami;

2) sobie kontrolującej – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez marszałka województwa do przeprowadzenia o kontroli;

3) środku – rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. o § 3.

1. Kontrola jest przeprowadzana zgodnie z półrocznym planem kontroli uwzględniającym kontrole wynikające zart.69 ust.1 pkt1 ustawy.

2. Półroczny plan kontroli zatwierdza marszałek województwa do końca stycznia ido końca lipca każdego roku.

3. Określając kolejność kontroli wpółrocznym planie kontroli, uwzględnia się:

1) ako pierwsze: j a) środki, które dotychczas nie zostały skontrolowane, o b) środki, co do których analiza, októrej mowa wart.67 ust.1 pkt8 ustawy, wskazuje na nieprawidłowe działanie o ośrodka,

2) ako kolejne – ośrodki, wktórych podczas poprzedniej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, oraz j

3) ozostałe ośrodki. p

4. Półroczny plan kontroli uzupełnia się, jeżeli wokresie nim objętym analiza, októrej mowa wart.67 ust.1 pkt8 ustawy, wskazuje na nieprawidłowe działanie ośrodka.

M inister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr205, poz.1210, Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.113.

1)

Dziennik Ustaw § 4.

1. Kontrola może być:

1) ompleksowa – wczasie której bada się całokształt działalności ośrodka wzakresie przeprowadzania egzaminów pańk stwowych;

2) roblemowa – wczasie której bada się wybrane zagadnienia związane zprzeprowadzaniem egzaminów państwowych; p

3) oraźna – wczasie której bada się wyłącznie zagadnienia wynikające ze złożonych skarg lub zpozyskanych informacji d wzakresie przeprowadzania egzaminów państwowych.

2. Wprzypadku określonym w: a

1) rt.69 ust.1 pkt1 ustawy przeprowadza się kontrolę kompleksową lub problemową;

2) rt.69 ust.1 pkt2 ustawy przeprowadza się kontrolę kompleksową, problemową lub doraźną, wzależności od oceny a przesłanek kontroli.

3. Kontrole planuje się wtaki sposób, aby każdy ośrodek co najmniej raz wroku podlegał kontroli kompleksowej. § 5.

1. Kontrolę przeprowadza osoba kontrolująca, na podstawie legitymacji służbowej iimiennego upoważnienia, którego wzór jest określony wzałączniku do rozporządzenia.

2. Imienne upoważnienie sporządza się wdwóch egzemplarzach, zktórych jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego ośrodka, adrugi – do włączenia do akt kontroli. §

6. Kontrola obejmuje, odpowiednio do jej zakresu wynikającego z§ 4, sprawdzenie: s

1) pełniania wszystkich warunków niezbędnych do przeprowadzania egzaminów państwowych;

2) rawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej zprzeprowadzaniem egzaminów państwowych; p

3) rawidłowości przeprowadzania części teoretycznej egzaminów państwowych; p

4) rawidłowości przeprowadzania części praktycznej egzaminów państwowych; p

5) pełniania przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych wymagań; s

6) ozostałej działalności ośrodka związanej zprzeprowadzaniem egzaminów państwowych. p § 7.

1. Osoba kontrolująca ustala stan faktyczny na podstawie zebranych wtoku kontroli dowodów.

2. Dowodami są wszczególności dokumenty, wyniki oględzin, pisemne wyjaśnienia ioświadczenia oraz nagrania. § 8.

1. Zebrane wtoku kontroli dowody można zabezpieczyć na czas trwania kontroli, wszczególności wprzypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie fałszowania dokumentów lub potwierdzania wdokumentach danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

2. Zabezpieczenia dokonuje się wobecności dyrektora kontrolowanego ośrodka lub osoby przez niego upoważnionej przez pobranie dowodów za pokwitowaniem zkontrolowanego ośrodka iumieszczenie ich wsiedzibie marszałka województwa wsposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

3. Pokwitowanie sporządza się wdwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zktórych jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego ośrodka, adrugi – do włączenia do akt kontroli.

4. Dowody, októrych mowa wust.1, oznacza się wsposób uniemożliwiający ich zamianę.

5. Zwolnienia dowodów spod zabezpieczenia dokonuje marszałek województwa. Zwolnione dowody zwraca się niezwłocznie kontrolowanemu ośrodkowi.


6. Na wniosek dyrektora kontrolowanego ośrodka wydaje się kopię zabezpieczonych dowodów. –2– Poz. 75

Dziennik Ustaw –3– Poz. 75

§ 9.

1. Osoba kontrolująca może sporządzać kopie, odpisy, wydruki iwyciągi zdokumentów prowadzonych wpostaci papierowej lub wpostaci elektronicznej.

2. Zgodność kopii, odpisów, wydruków iwyciągów zoryginałami potwierdza osoba kontrolująca idyrektor kontrolowanego ośrodka lub osoba przez niego upoważniona. §

10. Osoba kontrolująca może żądać od dyrektora kontrolowanego ośrodka lub osoby przez niego upoważnionej sporządzenia zestawień iobliczeń niezbędnych do kontroli. § 11.

1. Jeżeli konieczne jest ustalenie stanu faktycznego obiektów lub pojazdów albo przebiegu określonych czynności, osoba kontrolująca przeprowadza oględziny.

2. Zdokonanych oględzin sporządza się protokół oględzin, który podpisują osoba kontrolująca idyrektor kontrolowanego ośrodka lub osoba przez niego upoważniona.

3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia oraz odmowę podpisania protokołu oględzin opisuje się wtym protokole.

4. Strony protokołu oględzin powinny być ponumerowane iparafowane przez osoby podpisujące ten protokół.

5. Protokół oględzin sporządza się wdwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zktórych jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego ośrodka, adrugi – do włączenia do akt kontroli.

6. Oględziny mogą być utrwalone za pomocą aparatury iśrodków technicznych do utrwalania dźwięku iobrazu. Wtakim przypadku osoby biorące udział woględzinach powiadamia się oużyciu podczas oględzin takiej aparatury lub środków technicznych. §

12. Protokół kontroli sporządza się wdwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zktórych jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego ośrodka, adrugi – do włączenia do akt kontroli. § 13.

1. Zastrzeżenia, októrych mowa wart.69 ust.5 ustawy, można wnieść na piśmie wterminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

2. Wprzypadku wniesienia zastrzeżeń marszałek województwa podejmuje czynności zmierzające do ich wyjaśnienia.

3. Wterminie 7 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń marszałek województwa informuje na piśmie wnoszącego zastrzeżenia oich uwzględnieniu wcałości lub wczęści albo oich nieuwzględnieniu. § 14.

1. Marszałek województwa przekazuje dyrektorowi kontrolowanego ośrodka zalecenia pokontrolne niezwłocznie, awprzypadku wniesienia zastrzeżeń – wterminie 10 dni od dnia doręczenia informacji, októrej mowa w§ 13 ust.3.

2. Wzaleceniach pokontrolnych zawiera się syntetyczną ocenę kontrolowanego ośrodka, awrazie stwierdzenia nieprawidłowości również uwagi iwnioski wsprawie ich usunięcia. §

15. Pierwszy plan kontroli, októrym mowa w§ 3 ust.1, marszałek województwa zatwierdza do końca lutego 2013r. §

16. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 19 stycznia 2013r. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak

Dziennik Ustaw –4– Poz. 75

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 14 stycznia 2013r. (poz.75)

WZÓR IMIENNEGO UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI WWOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO

......................................................

(organ wydający upoważnienie)

......................................................

(miejscowość, data)

UPOWAŻNIENIE NR ............/........ Na podstawie art.69 ust.4 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz.U. Nr30, poz.151, zpóźn. zm.) upoważniam: Panią/Pana ..................................................................................................................................................................................,

(imię inazwisko osoby upoważnionej)

zatrudnioną(-nego) na stanowisku .............................................................................................................................................,

(stanowisko służbowe inrlegitymacji służbowej)

do przeprowadzenia kontroli wWojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w...................................................................... .

(miejscowość)

Kontrola będzie dotyczyć ......................................................................................................................................................... .

(zakres kontroli)

Data rozpoczęcia kontroli:........................................................................................ Przewidywana data zakończenia kontroli:................................................................

......................................................

(pieczęć okrągła organu wydającego upoważnienie)

......................................................

(pieczęć ipodpis osoby wydającej upoważnienie)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 75 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.