Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 76 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-17
Data wydania:2012-12-06
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 76 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 76

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 17 maja 2004r. wsprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. Nr117, poz.1223), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:


1) ozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 27 stycznia 2010r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie egzaminu kwar lifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. Nr18, poz.101);

2) ozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 9 listopada 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie egzaminu kwar lifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. Nr257, poz.1540).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) 2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 27 stycznia 2010r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie egzaminu § kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. Nr18, poz.101), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) 2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 9 listopada 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie egzaminu § kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. Nr257, poz.1540), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –2– Poz. 76

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 6 grudnia 2012r. (poz.76)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 17 maja 2004r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych Na podstawie art.81 ust. 2 ustawy zdnia 19 marca 2004r. – Prawo celne (Dz.U. Nr68, poz.622, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) ryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania czynności t agenta celnego oraz sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, kwalifikacje członków komisji, zakres isposób przeprowadzania egzaminu, atakże wysokość opłat egzaminacyjnych przeznaczonych na pokrycie działalności iwynagrodzenia jej członków;

2) sposób prowadzenia itryb dokonywania wpisu na listę agentów celnych. § 2.

1. Egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się ouprawnienia do wykonywania czynności agenta celnego, zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej „Komisją”.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje na 2-letnią kadencję przewodniczącego Komisji ijego zastępcę spośród funkcjonariuszy celnych oraz pracowników Ministerstwa Finansów.

3. Przewodniczący Komisji ijego zastępca, po upływie kadencji, októrej mowa wust. 2, pełnią swoje obowiązki do czasu powołania kolejnego przewodniczącego ijego zastępcy.

4. Komisja przeprowadza egzaminy wskładach, zwanych dalej „zespołami egzaminującymi”.

5. Na wniosek przewodniczącego Komisji minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje zespoły egzaminujące wliczbie niezbędnej do sprawnego przeprowadzenia egzaminów.

6. Wskład zespołu egzaminującego wchodzą:

1) przewodniczący zespołu;

2) członkowie;

3) sekretarz.

7. Jeżeli przewodniczący Komisji albo jego zastępca wchodzi wskład zespołu egzaminującego, to pełni wnim funkcję przewodniczącego zespołu.

8. Przewodniczących zespołów oraz członków isekretarzy zespołów egzaminujących powołuje, na wniosek przewodniczącego Komisji, minister właściwy do spraw finansów publicznych. § 3.

1. Osoby, októrych mowa w§ 2 ust. 2 i8, powinny posiadać wysoki poziom wiedzy zzakresu przepisów prawa celnego, administracyjnego ipodatkowego.

2. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców uczestniczących wwymianie handlowej zzagranicą mogą delegować swojego przedstawiciela na czas trwania egzaminu wcharakterze obserwatora.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może odwołać przewodniczącego Komisji lub jego zastępcę oraz przewodniczącego zespołu, członka isekretarza zespołu egzaminującego:

1) na ich wniosek;

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703, z2008r. Nr209, poz.1320 iNr215, poz.1355, z2009r. Nr168, poz.1323, z2010r. Nr106, poz.673, z2011r. Nr106, poz.622 iNr254, poz.1529 oraz z2012r. poz.908, 1116 i1529.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 76

2) urzędu wprzypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione wcelu osiągnięcia korzyści maz jątkowej;

3) gdy osoby te wykonują swoje obowiązki wsposób nierzetelny lub niesumienny.

4. Odwołanie zastępcy przewodniczącego Komisji, przewodniczącego zespołu, członka isekretarza zespołu egzaminującego może nastąpić również na wniosek przewodniczącego Komisji.


5. Kadencja przewodniczących zespołów, członków i sekretarzy zespołów egzaminujących trwa 2 lata; przepis § 2 ust.3 stosuje się odpowiednio.

6. Kadencja osoby powołanej wmiejsce osoby odwołanej kończy się zupływem kadencji osoby odwołanej. § 4.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustala wykaz pytań testowych ipodaje go do publicznej wiadomości na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Wykaz pytań testowych jest aktualizowany zuwzględnieniem zmian przepisów prawa celnego iinnych przepisów objętych tematyką egzaminu. §

5. Przewodniczący Komisji:

1) sprawuje nadzór nad prawidłowością iaktualnością pytań, októrych mowa w§ 4 ust. 1;

2) rzedkłada ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych propozycje pytań testowych obowiązujących na p egzaminie;

3) opracowuje, wraz zprzewodniczącymi iczłonkami zespołów egzaminujących, pytania testowe na egzamin;

4) ustala termin imiejsce egzaminu;

5) sprawuje nadzór nad zespołami egzaminującymi;

6) ysponuje środkami uzyskanymi zopłat egzaminacyjnych oraz nadzoruje wypłaty dokonywane ztych środków, zgodd nie zregulaminem ustalonym przez Komisję izatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. § 6.

1. Egzamin odbywa się wterminie imiejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji, po uprzednim ogłoszeniu wsiedzibach izb celnych, nie później niż na miesiąc przed jego terminem.

2. Wniosek oprzystąpienie do egzaminu składa się do przewodniczącego Komisji. § 7.

1. Egzamin przeprowadza się wwydzielonej sali, wwarunkach umożliwiających izapewniających samodzielną pracę osób, które do niego przystąpiły.

2. Przed rozpoczęciem egzaminu osoba do niego przystępująca jest obowiązana okazać dokument potwierdzający tożsamość.

3. Przewodniczący zespołu oraz członkowie zespołu egzaminującego sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

4. Wczasie składania egzaminu osoba, która do niego przystąpiła, może opuścić salę po uzyskaniu zgody osoby sprawującej nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu; przed opuszczeniem sali osoba ta przekazuje pracę przewodniczącemu zespołu egzaminującego.

5. Przewodniczący zespołu egzaminującego może wykluczyć zegzaminu osobę, która podczas jego trwania korzysta zcudzej pomocy, posługuje się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, pomaga innym uczestnikom egzaminu lub winny sposób rażąco zakłóca przebieg egzaminu.

6. Wykluczenie, októrym mowa wust. 5, zostaje stwierdzone protokołem podpisanym przez przewodniczącego zespołu iczłonków zespołu egzaminującego.

7. Przewodniczący zespołu egzaminującego jest obowiązany poinformować osoby przystępujące do egzaminu ozasadach zachowania obowiązujących w trakcie trwania egzaminu oraz konsekwencjach ich naruszenia, o których mowa wust.5.

8. Obsługę administracyjną zespołu egzaminującego zapewnia sekretarz.

Dziennik Ustaw § 8.

1. Egzamin składa się zdwóch części.

2. Pierwsza część egzaminu jest przeprowadzana wformie testu. Zestawy testowe są niejawne.

3. Test składa się ze 100 pytań iobejmuje tematykę zzakresu przepisów prawa celnego, podatkowego iadministracyjnego, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności określonych dla agentów celnych, wszczególności dotyczącą:

1) nadania towarom przeznaczenia celnego;

2) przedstawicielstwa wsprawach celnych;

3) elementów kalkulacyjnych;

4) operacji uprzywilejowanych;

5) długu celnego;

6) elementów towaroznawstwa iznajomości taryfy celnej, przepisów dotyczących środków polityki handlowej;

7) prawa administracyjnego wzakresie stosowanym wsprawach celnych;

8) podatku od towarów iusług ztytułu importu towarów;

9) sposobu obliczania podatku akcyzowego, obrotu wyrobami akcyzowymi, zwolnień izabezpieczeń akcyzowych;

10) rzepisów prawa podatkowego stosowanych wzakresie podatku akcyzowego, kontroli podatkowej izasad wykonywap nia szczególnego nadzoru podatkowego;

11) zgłoszeń INTRASTAT. 4.3) Pierwsza część egzaminu trwa nie dłużej niż 120 minut.

5. Ocenę pozytywną ztestu otrzymuje osoba, która prawidłowo odpowie co najmniej na 81 pytań.

6. Wrazie uzyskania negatywnej oceny zpierwszej części egzaminu osoba egzaminowana nie jest dopuszczana do drugiej części egzaminu.

7. Druga część egzaminu polega na: w

1) ypełnieniu druków i formularzy dokumentów obowiązujących w przywozie towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej oraz wwywozie ztego obszaru;

2) rzygotowaniu dokumentów niezbędnych do nadania towarowi przeznaczenia celnego, wtym wypełnieniu zgłoszenia p celnego;

3) ypełnieniu administracyjnego dokumentu towarzyszącego, uproszczonego dokumentu towarzyszącego, deklaracji pow datkowych iinnych dokumentów związanych zpodatkiem akcyzowym. 8.4) Druga część egzaminu trwa nie dłużej niż 100 minut. § 9.


1. Wprzypadku negatywnej oceny zpierwszej części egzaminu ponowne do niego przystąpienie jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia poprzedniego egzaminu.

2. Osoba, która uzyskała negatywną ocenę zdrugiej części egzaminu, może ponownie przystąpić do tej części egzaminu po złożeniu wniosku wtej sprawie do przewodniczącego Komisji.

3. Wniosek, októrym mowa wust.2, powinien być złożony nie później niż wterminie 2miesięcy od dnia uzyskania negatywnej oceny zdrugiej części egzaminu.

4. Wprzypadku uzyskania ponownie negatywnej oceny zdrugiej części egzaminu egzamin powinien być powtórzony wcałości; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. §

10. Prace egzaminacyjne są udostępniane do wglądu na żądanie osoby, która przystąpiła do egzaminu.

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 27 stycznia 2010r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. Nr18, poz.101), które weszło wżycie zdniem 19 lutego 2010r.

4) D odany przez § 1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

3)

–4–

Poz. 76

Dziennik Ustaw –5– Poz. 76

§

11. Złożenie egzaminu zwynikiem pozytywnym potwierdza przewodniczący Komisji albo osoba przez niego upoważniona, wydając zaświadczenie. § 12.

1. Opłatę egzaminacyjną ustala się w wysokości 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, zkwartału poprzedzającego kwartał, wktórym został złożony wniosek oprzystąpienie do egzaminu, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Opłatę egzaminacyjną przeznacza się na:

1) obsługę administracyjną egzaminów – wwysokości 20% opłaty;

2) wynagrodzenie przewodniczącego zespołu, członków isekretarza zespołu egzaminującego – wwysokości 80% opłaty. § 13.

1. Wcelu uzyskania wpisu na listę agentów celnych osoba składa, do wyznaczonego dyrektora izby celnej, pisemny wniosek.

2. Wniosek owpis na listę agentów celnych powinien zawierać:

1) imię inazwisko;

2) adres zamieszkania; 3)5) numer ewidencyjny PESEL, awprzypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; o

4) znaczenie numeru ewidencyjnego zaświadczenia opozytywnym złożeniu egzaminu albo numeru decyzji ouznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego;

5) oświadczenie oposiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ikorzystaniu zpełni praw publicznych.

3. Do wniosku owpis na listę agentów celnych należy dołączyć uwierzytelnione kserokopie dokumentu:

1) potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;

2) zawierającego aktualną informację oniekaralności;

3) (uchylony).6)

4. Wprzypadku wątpliwości co do wiarygodności dokumentów, októrych mowa wust. 3, dyrektor izby celnej może zażądać przedstawienia ich oryginałów.

5. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, dokument, októrym mowa wust. 3 pkt2, powinien zostać sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

6. (uchylony).7) § 14.

1. Wpisu na listę agentów celnych dokonuje wyznaczony dyrektor izby celnej.

2. Wpis na listę agentów celnych obejmuje:

1) numer idatę wpisu;

2) nazwisko, imię (imiona) idatę urodzenia;

3) miejsce iadres zamieszkania; 4)8) numer ewidencyjny PESEL, oile został nadany; 5)9) numer ewidencyjny zaświadczenia o pozytywnym złożeniu egzaminu i datę egzaminu albo numer i datę decyzji ouznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego.

3. (uchylony).10)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt1 lit. arozporządzenia Ministra Finansów zdnia 9 listopada 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. Nr257, poz.1540), które weszło wżycie zdniem 1stycznia 2012r.  

6) Przez § 1 pkt1 lit. b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

5.  

7) Przez § 1 pkt1 lit. c rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

5.  

8) Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt2 lit. atiret pierwsze rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

5.  

9) Dodany przez § 1 pkt2 lit. atiret drugie rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5.

10) Przez § 1 pkt2 lit. b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5.

  5)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 76

§ 15.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wterminie 30 dni od dnia wejścia wżycie rozporządzenia, powoła przewodniczącego Komisji ijego zastępcę.

2. Z dniem powołania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych przewodniczącego Komisji i jego zastępcy na podstawie niniejszego rozporządzenia wygasa kadencja Komisji powołanej na podstawie przepisów dotychczasowych. §

16. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia11).12)

11) 12)

Rozporządzenie weszło wżycie wdniu 2 czerwca 2004r. N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 9 marca 2001r. wsprawie agencji celnych iagentów celnych (Dz.U. Nr19, poz.232, z2002r. Nr43, poz.390 oraz z2003r. Nr116, poz.1097, Nr146, poz.1417 iNr182, poz.1782), które utraciło moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 76 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.