Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 77 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-17
Data wydania:2013-01-11
Data wejscia w życie:2013-04-18
Data obowiązywania:2013-04-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 77 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 11 stycznia 2013r. wsprawie przekazywania informacji oodpadachznajdującychsię nastatku2) Na podstawieart.10ust.3 ustawy zdnia 16 marca 1995r. ozapobieganiu zanieczyszczaniu morza przezstatki(Dz.U. z 2012 r. poz. 1244) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przekazywania portom oraz zainteresowanym podmiotom informacji o odpadach znajdujących się na statku, zwanych dalej „informacjami”;


2) zakres wymaganych informacji;

3) wzór formularza, na którym należy przekazywać informacje. §2.1. Kapitanstatku, októrym mowa wart.2iart.10ust.1 ustawy zdnia 16 marca 1995r. ozapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, przed zawinięciem  statku do portu  znajdującego  się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje informacje podmiotowi zarządzającemu portem za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).

2. Informacje są przekazywane na formularzu zawierającym zakres wymaganych informacji, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia. § 3. Kapitan statku przekazuje informacje:

1) przynajmniej na 24 godziny przed zawinięciem statku do portu;

2) jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży – niezwłocznie po uzyskaniu informacji o porcie przeznaczenia;

3) najpóźniej w chwili, gdy statek opuszcza poprzedni port – jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny.

 inister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie M § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) iniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia: N a) yrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru d odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 81, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 358, z późn. zm.), b) yrektywy Komisji 2007/71/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejd skiego i  Rady w  sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i  pozostałości ładunku (Dz.  Urz. UE L 329 z 14.12.2007, str. 33), c) yrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych d dla statków wchodzących do lub wychodzących z  portów państw członkowskich i  uchylającej dyrektywę 2002/6/WE (Dz.  Urz. UE L 283 z 29.10.2010, str. 1).

1)

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 77

§ 4. Kapitan statku przechowuje kopię wypełnionego formularza, o którym mowa w § 2 ust. 2, co najmniej do czasu zawinięcia statku do następnego portu i udostępnia ją na żądanie właściwych organów. § 5. Podmiot zarządzający portem udostępnia informacje na żądanie:

1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) odbiorcy odpadów, któremu zlecono obowiązek ich zagospodarowania;

3) organów administracji publicznej, które sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 12 września 2002  r. o  portowych urządzeniach do odbioru  odpadów  oraz pozostałości ładunkowych ze  statków  (Dz.  U. Nr  166, poz. 1361, z późn. zm.3)), w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami. § 6.

1. Do dnia 1 czerwca 2015 r. kapitan statku, który nie posiada przydzielonych praw dostępu do systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS), przekazuje kapitanowi portu informacje, w  formie pisemnej, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, na formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Kapitan portu, po otrzymaniu informacji, przekazuje je niezwłocznie podmiotowi zarządzającemu portem za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS). § 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz. U. Nr 101, poz. 936, z 2006 r. Nr 12, poz. 80 oraz z 2009 r. Nr 84, poz. 707). § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

3)

 miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683 oraz z 2010 r. Nr 230, Z poz. 1508.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 77

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. (poz. 77)

WZÓR INFORMACJA OODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF …………………………………………………………….. Nazwa portu Name of the port

1. Nazwa, znak wywoławczy inumer IMO statku: Name, call sign and IMO number of the ship: ..................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................


2. Bandera: Flag state: ............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................

3. Przewidywany czas przybycia: Estimated time of arrival (ETA): ......................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................

4. Przewidywany czas opuszczenia portu: Estimated time of departure (ETD): ..................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................

5. Poprzedni port: Previous port of call: ............................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................................

6. Następny port: Next port of call: ................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................

7. Ostatni port, wktórym były zdane odpady, oraz data zdawania odpadów: Last port and date when ship-generated waste was delivered: ............................................................................................ ..............................................................................................................................................................................................

8. Czy statek zamierza zdawać odpady do portowych urządzeń odbiorczych Are you delivering of your waste into port reception facilities 1 ) tak, wszystkie* all*

2) tak, część* some*

3) nie zamierza* none*

9. Rodzaje iilości odpadów ipozostałości ładunkowych, które statek zamierza zdać do portowych urządzeń odbiorczych lub które pozostają na statku, oraz stopień zapełnienia zbiorników do przechowywania odpadów: Type and amount of waste and cargo residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity: Jeżeli statek zamierza zdać wszystkie odpady, należy wypełnić drugą kolumnę. If delivering all waste, complete second column as appropriate. Jeżeli statek zamierza zdać część odpadów lub nie zamierza zdawać żadnych odpadów, należy wypełnić wszystkie kolumny. If delivering some or no waste, complete all columns.

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 77

Szacunkowa ilość odpadów, które powstaną Nazwa portu, odmomentu wktórym Ilość Maksymalna przekazania tej Ilość odpadów, zostaną zdane odpadów pojemność informacji do które pozostaną odpady dozdania zbiornika czasu zawinięcia 3 Rodzaj na statku (wm ) pozostające na (wm3) naodpady (wm3) do następnego Type Amount of waste statku Waste to be Maximum portu (wm3) retained on board Port at which delivered dedicated storage Estimated amount (m3) remaining (m3) capacity (m3) of waste to be waste will be generated between delivered this notification and arrival at next port of call (m3) 1 2 3 4 5 6

1. Odpady olejowe / Oil waste Szlam Sludge Wody zęzowe Bilge water Inne (wymień) Others (specify)

2. Śmieci / Garbage Odpady żywnościowe Food waste Tworzywa sztuczne Plastic Inne Other

3. Ścieki** / Sewage

4. Odpady związane zładunkiem** (wymień) Cargo-associated waste (specify)

5. Pozostałości ładunkowe*** (wymień) Cargo residues (specify)

6. Pozostałości zoczyszczania spalin*** (wymień) Residues from scrubbers (specify)

* Zaznacz właściwą kratkę. Tick appropriate box. ** cieki mogą być zrzucone do morza zgodnie z prawidłem 11 Załącznika IV do Konwencji MARPOL 73/78. Odpowiednie pola nie Ś muszą być wypełnione, jeżeli zamierza się dokonać upoważnionego zrzutu do morza. Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Annex IV of MARPOL 73/78. The corresponding boxes do not need to be completed if there is intention to make an authorized discharge at sea. *** ogą być wartości szacunkowe. M May be estimates.


Dziennik Ustaw Uwagi: (Notes)

1. Powyższe informacje mogą zostać wykorzystane przez organy kontroli państwa portu lub dla innych celów inspekcyjnych. This information may be used for port State control and other inspection purposes.

2. Oryginał niniejszego powiadomienia otrzymuje podmiot zarządzający portem. Informacje zawarte w powiadomieniu podmiot zarządzający portem udostępnia na żądanie organów i  stron wymienionych w  §  5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz. U. poz. 77). The original of this notification is received by the port management body. The port management body makes information included in the notification available on request to bodies and parties enumerated in §5 of Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 11 January 2013 on notification of waste on board ship (Journal of Law item 77).

3. Niniejszy formularz należy wypełnić, chyba że statek podlega zwolnieniu zgodnie z  art.  9 dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 81, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 358, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz.U. z2012r. poz.1244). This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with article 9 of Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues (Official Journal L 332, 28/12/2000 P. 0081 – 0090 with further amendments) and article 10 item 8a of the law of 16 March 1995 on the prevention of sea pollution by ships (Journal of Law 2012 item 1244). Niniejszym potwierdzam, że powyższe dane są dokładne i prawdziwe oraz że statek posiada odpowiednią pojemność zbiorników pozwalającą na zmagazynowanie odpadów, które powstaną od momentu złożenia tej informacji do czasu zawinięcia do następnego portu, w którym odpady zostaną zdane. Iconfirm that the above details are accurate and correct and there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and at the next port at which waste will be delivered. – 5 – Poz. 77

Data ................................................. Godzina ............................................... Podpis ........................................... Date Time Signature

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 77 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-10 poz. 936

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-04 poz. 707

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

 • Komunikat UE z 2008-11-22 nr 301 poz. 29

  Sprawa C-490/07: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 4 sierpnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Cypryjskiej

 • Komunikat UE z 2008-11-22 nr 301 poz. 29

  Sprawa C-117/08: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 10 lipca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-28 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.