Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 79 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Optyki Stosowanej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-17
Data wydania:2013-01-02
Data wejscia w życie:2013-01-18
Data obowiązywania:2013-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 79 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 79

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 2 stycznia 2013r. wsprawie reorganizacji Instytutu Optyki Stosowanej Na podstawie art.7 ust.3 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. oinstytutach badawczych (Dz.U. Nr96, poz.618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje: § 1. Instytut Optyki Stosowanej z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000035725, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-87-901) z dniem 1 stycznia 2013 r. otrzymuje nazwę Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty. § 2. Nadzór nad Instytutem Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty, zwanym dalej „Instytutem”, sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. § 


3. 1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i  prac rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii oraz nauk przyrodniczych i technicznych, w obszarach:

1) optyki stosowanej i instrumentalnej;

2) optoelektroniki;

3) tworzenia i rozwoju podstaw technologii wytwarzania i metod badań.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych dających podstawy teoretyczne w dziedzinie wykorzystywania zjawisk optycznych do badań naukowych i budowy aparatury i przyrządów obejmujących: a) owe technologie pomiarowe wykorzystujące zjawiska optyczne, fotoniczne, elektroniczne oraz wykorzystujące n technologie informatyczne, b) ptoelektroniczne systemy wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i kontroli założonych układów infrastruko tury przemysłowej, w tym wykorzystujące technologie informatyczne, c) systemy komunikacji bezprzewodowej wykorzystujące fale elektromagnetyczne,

1)

 nstytut Optyki Stosowanej został utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 1 października 1954 r. w sprawie I utworzenia Centralnego Laboratorium Optyki, zmienionym zarządzeniem nr 69/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji centralnego laboratorium pod nazwą Centralne Laboratorium Optyki do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 405/Org/90 Ministra Przemysłu z  dnia 10 października 1990  r., następnie zmienionym zarządzeniem nr  19/Org/91 Ministra Przemysłu i  Handlu z  dnia 7 września 1991 r. w sprawie zmiany nazwy Centralnego Laboratorium Optyki oraz wprowadzającym zmiany w zarządzeniu w sprawie dostosowania organizacji centralnego laboratorium pod nazwą Centralne Laboratorium Optyki do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 79

d) owe rozwiązania techniczne i technologiczne instrumentów oraz przyrządów pomiarowych i kontrolnych, n e) odzespoły, sensory i urządzenia do systemów pomiarowych oraz aplikacji technologicznych, które stwarzają możp liwość rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze nauki, gospodarki, zdrowia, ochrony środowiska, obronności i administracji, f) materiałoznawstwo i wybrane zagadnienia inżynierii materiałowej, g) integrację zaawansowanych technologii optoelektronicznych na rzecz zastosowań przemysłowych, h) pracowywanie nowych metod oceny jakości wyrobów i ich zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej oraz wproo wadzanie w kraju standardów europejskich i światowych w zakresie objętym przedmiotem działania, i) ekoinnowacje do stosowania w optoelektronice i optyce, j) systemy informatyczne i oprogramowania sterujące urządzeniami i systemami pomiarowymi, k) walidacje metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury, l) metody i technologie optyczne, optoelektroniczne, fotoniczne i informatyczne wspomagające rozwój biotechnologii, ) etody i technologie optyczne, optoelektroniczne, fotoniczne i informatyczne wykorzystywane w systemach ochrom m ny środowiska, n) rognozowanie kierunków rozwoju technologii pomiarowych wykorzystujących zjawiska optyczne, fotoniczne, p elektroniczne oraz wykorzystujących technologie informatyczne oraz prognozowanie rynków na wyżej wymienione technologie, o) rognozowanie kierunków rozwoju przemysłów: optycznego, optoelektrycznego i fotonicznego, jak również prop gnozowanie rynków na wyroby wyżej wymienionych przemysłów, p) tworzenie technologii i urządzeń ochrony środowiska, r) doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych;

2) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;

3) upowszechnianie wyników prowadzonych badań, między innymi przez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;

4) świadczenie usług badawczych, technologicznych, pomiarowych oraz opracowywanie opinii i  ekspertyz w  zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r. Prezes Rady Ministrów: wz. J. Piechociński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 79 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Koszt opinii biegłego w post. nieprocesowym

  Podczas postępowania o nabycie spadku (jestem jednym z wezwanych jako zainteresowany w sprawie) chciałbym złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii instytutu ekspertyz (...)

 • Odsetki od zakupu nieruchomości

  Zakupiono nieruchomość (grunt + lokal użytkowy) na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 70 ust.2 ustawy cena nieruchomości (...)

 • Oprocentowanie według stopy redyskonta weksli

  Mamy zawartą umowę sprzedaży z Urzędem Miasta w 2001 r z której wynika - zadłużenie z tytułu wykupu gruntu rozłożone jest na dziesięć lat suma będzie spłacana (...)

 • Powód wypowiedzenia umowy o pracę

  Pracodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudniająca mniej niż 20 pracowników, zamierza przeprowadzić restrukturyzację polegającą głównie na obniżeniu (...)

 • Podstawy funkcjonowania biegłych sądowych

  Biegły sądowy w procesie cywilnym o zapłatę, w których uczestniczę (jako powód i pozwany wzajemnie) zachowuje się dziwnie. Proszę podać wszystkie aktualne przepisy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-22 poz. 1615

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-30 poz. 123

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie

 • Legislacja UE z 2006-12-30 nr 403 poz. 61

  Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie lokalizacji Europejskiego (...)

 • Komunikat UE z 2006-08-18 nr 194 poz. 39

  Środki odnoszące się do reorganizacji — Decyzja w sprawie środków odnoszących się do reorganizacji wobec Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (...)

 • Monitor Polski 2010 nr 36 poz. 512

  Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Ochrony Zdrowia Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, podpisaną w Warszawie dnia 14 marca 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.