Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 81 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-17
Data wydania:2013-01-10
Data wejscia w życie:2013-01-19
Data obowiązywania:2013-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 81 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 81

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA iGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 10 stycznia 2013r. wsprawie sprawozdania zrealizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą okierujących pojazdami Na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz.U. Nr30, poz.151, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa zakres informacji zawartych wzbiorczym sprawozdaniu zterenu województwa zrealizacji przez starostów zadań określonych wustawie zdnia 5stycznia 2011r. okierujących pojazdami oraz jego wzór. §


2.

1. Informacje zawarte wsprawozdaniu, októrym mowa w§ 1, dotyczą realizacji przez starostów zadań: 1) wynikających zprowadzenia rejestrów iewidencji; 2) związanych zwydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia dokierowania pojazdami; 3) wynikających zrealizacji nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz podmiotami prowadzącymi szkolenie osób ubiegających się ouzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem.

2. Informacje zawarte wsprawozdaniu, októrym mowa w§ 1, dotyczą zakończonych spraw. §

3. Wzór sprawozdania, októrym mowa w§ 1, określa załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 19 stycznia 2013r. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: wz. T. Jarmuziewicz

Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz. U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2011r. Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr205, poz.1210, Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.113.

1)

Dziennik Ustaw

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 10 stycznia 2013r. (poz. 81)

WZÓR ZBIORCZEGO SPRAWOZDANIA ZTERENU WOJEWÓDZTWA ZREALIZACJI PRZEZ STAROSTÓW ZADAŃ OKREŚLONYCH WUSTAWIE ZDNIA 5 STYCZNIA 2011 R. OKIERUJĄCYCH POJAZDAMI

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa)

z realizacji przez starostów zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

–2–

za ......................rok Data sporządzenia sprawozdania ..........................................................

Poz. 81

Dziennik Ustaw

Część I. Zadania wynikające z prowadzonych rejestrów i ewidencji

Lp. Liczba wpisów

Rodzaj rejestru/ewidencji

Liczba skreśleń oraz przyczyna skreślenia

Liczba wydanych poświadczeń potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców (wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami)

Liczba cofniętych poświadczeń potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców (wydanych na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami)

1

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

2

Ewidencja jednostek wojskowych prowadzących szkolenie zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

–3–

3

Ewidencja jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych prowadzących szkolenie zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

4

Ewidencja podmiotów wykonujących przewozy tramwajem prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

5

Ewidencja instruktorów

6

Ewidencja wykładowców

Poz. 81

Dziennik Ustaw

Część II. Zadania związane z wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Tabela

1. Wydane dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami

Lp.

Rodzaj dokumentu

Liczba

1

Prawo jazdy

2

Międzynarodowe prawo jazdy

3

Pozwolenie na kierowanie tramwajem

–4–

Tabela

2. Wpisy dokonywane w prawie jazdy

Lp.

Rodzaj wpisu

Liczba

1

Kwalifikacja wstępna

2

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

3

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

4

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

5

Szkolenie okresowe, o którym mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Poz. 81

Dziennik Ustaw

Tabela

3. Wydane decyzje administracyjne dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami

Lp.

Rodzaj decyzji

Liczba decyzji

1

Cofnięcie

2

Zatrzymanie

3

Przywrócenie

4

Przedłużenie okresu próbnego

–5–

5

Skierowanie na kurs reedukacyjny

6

Skierowanie na badanie lekarskie

7

Skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego

8

Skierowanie na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu

9

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

10

Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

11

Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Poz. 81


Dziennik Ustaw

Tabela

4. Wymiana dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Lp.

Nazwa kraju, który wydał prawo jazdy

Liczba wymienionych praw jazdy

Liczba decyzji odmownych

Tabela

5. Wydane wtórniki dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy

–6–

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Lp.

Przyczyna wydania wtórnika

Liczba wydanych wtórników

1

Utrata dokumentu potwierdzona złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczeniem

2

Zniszczenie dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność

3

Zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w dokumencie

Poz. 81

Dziennik Ustaw

Część III. Zadania w zakresie realizacji nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz podmiotami prowadzącymi szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem

Tabela 1.

Realizacja nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców

 

Podjęte czynności Liczba

Lp.

1

Odnotowane skargi

Kontrole kompleksowe

–7–

2

Przeprowadzone kontrole

Kontrole doraźne

Kontrole na wniosek starosty, o którym mowa w art. 44 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami określonych w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami określonych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Kontrole dotyczące spełniania przez ośrodki szkolenia kierowców wymagań

3

Wydane decyzje o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców

Poz. 81

Dziennik Ustaw

Tabela 2.

Realizacja nadzoru nad podmiotami prowadzącymi szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem

Lp. Podjęte czynności Liczba

1

Odnotowane skargi

Kontrole działalności podmiotu (co najmniej raz w roku) Kontrole ze względu na nieprawidłowy przebieg szkolenia Kontrole wynikające ze złożonych skarg

2

Przeprowadzone kontrole

–8–

3

Wydane decyzje o zakazie prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem

………………………

…………………………………… (podpis wojewody)

Poz. 81

(miejscowość i data)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 81 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.