Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 84 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-18
Data wydania:2013-01-15
Data wejscia w życie:2013-01-19
Data obowiązywania:2013-01-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 84 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 84

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 15 stycznia 2013r. wsprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców Na podstawie art.48 ust.1 pkt1 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami (Dz.U. Nr30, poz.151, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki itryb przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów. §2. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę zdnia 5 stycznia 2011r. okierujących pojazdami; 2) organie – rozumie się przez to starostę albo prezydenta miasta na prawach powiatu; 3) osobie kontrolującej – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez organ do przeprowadzania kontroli; 4) ośrodku – rozumie się przez to ośrodek szkolenia kierowców. §3.


1. Kontrola jest przeprowadzana zgodnie zrocznym planem kontroli uwzględniającym kontrole, októrych mowa wart.44 ust.1 pkt1 ipkt2 lit.aic ustawy.

2. Roczny plan kontroli zatwierdza organ.

3. Określając kolejność kontroli wplanie kontroli, uwzględnia się: 1) jako pierwsze: a) ośrodki, wpisane do rejestru wroku poprzednim, które nie zostały skontrolowane, b) ośrodki, októrych mowa wart.44 ust.2 ustawy, które nie zostały skontrolowane wroku poprzednim, c) ośrodki, dla których analiza statystyczna za poprzedni rok wskazuje na możliwość występowania nieprawidłowości; 2) jako kolejne – ośrodki, wktórych podczas poprzedniej kontroli stwierdzono nieprawidłowości; 3) pozostałe ośrodki.

4. Plan kontroli uzupełnia się wciągu roku oośrodki, wodniesieniu do których wystąpiły okoliczności, októrych mowa wart.44 ust.1 pkt2 lit.aic lub ust.2 pkt2 i3 ustawy.

Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie §1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr92, poz.530, Nr106, poz.622, Nr205, poz.1210, Nr227, poz.1367 iNr244, poz.1454, z2012r. poz.113 oraz z 2013 r. poz. 82.

1)

Dziennik Ustaw §4.

1. Organ przeprowadza kontrolę: 1) kompleksową – wczasie której bada się całokształt działalności ośrodka; 2) doraźną – wczasie której bada się wybrane zagadnienia związane zdziałalnością ośrodka.

2. Wprzypadku określonym w: 1) art.44 ust.1 pkt1 lub ust.2 pkt1 ustawy przeprowadza się kontrolę kompleksową; 2) art.44 ust.1 pkt2 lit.aic lub ust.2 pkt2 ustawy przeprowadza się kontrolę doraźną lub kompleksową. §5.

1. Kontrolę przeprowadza osoba kontrolująca, na podstawie legitymacji służbowej iwydanego przez organ imiennego upoważnienia, którego wzór jest określony wzałączniku nr1 do rozporządzenia.

2. Imienne upoważnienie sporządza się wdwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zktórych jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego przedsiębiorcy, adrugi – do włączenia do akt kontroli. §6.

1. Kontrola obejmuje, odpowiednio do jej zakresu wynikającego z§4, sprawdzenie: 1) prawidłowości: a) zapisów wksiążce ewidencji osób szkolonych, b) zapisów wkartach przeprowadzonych zajęć, c) dokumentacji związanej zprzeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego, d) sposobu prowadzenia zajęć teoretycznych ipraktycznych wośrodku przez instruktorów iwykładowców prowadzących zajęcia wośrodku; 2) zgodności prowadzonych szkoleń zinformacjami przekazywanymi przez ośrodek.

2. Ośrodek przedkłada organowi do celów kontroli informację, októrej mowa wart.27 ust.1 pkt1 ustawy, zgodnie ze wzorem określonym wzałączniku nr2 do rozporządzenia. §7.

1. Osoba kontrolująca ustala stan faktyczny na podstawie zebranych wtoku kontroli dowodów.

2. Dowodami są wszczególności dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, pisemne wyjaśnienia ioświadczenia oraz nagrania. §8.

1. Zebrane wtoku kontroli dowody można zabezpieczyć na czas trwania kontroli, wszczególności wprzypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie fałszowania dokumentów lub potwierdzania wdokumentach danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

2. Zabezpieczenia dokonuje się wobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej przez pobranie dowodów za pokwitowaniem zkontrolowanego ośrodka iumieszczenie ich wsiedzibie organu wsposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

3. Pokwitowanie sporządza się wdwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zktórych jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego przedsiębiorcy, adrugi – do włączenia do akt kontroli.

4. Dowody, októrych mowa wust.1, oznacza się wsposób uniemożliwiający ich zamianę.

5. Zwolnienia dowodów spod zabezpieczenia dokonuje organ. Zwolnione dowody zwraca się niezwłocznie kontrolowanemu przedsiębiorcy.

6. Na wniosek kontrolowanego przedsiębiorcy osoba kontrolująca wydaje kopię zabezpieczonych dowodów. §9.

1. Osoba kontrolująca może sporządzać kopie, odpisy, wydruki iwyciągi zdokumentów prowadzonych wpostaci papierowej lub wpostaci elektronicznej.

2. Zgodność kopii, odpisów, wydruków iwyciągów zoryginałami potwierdza osoba kontrolująca ikontrolowany lub osoba przez niego upoważniona. –2– Poz. 84

Dziennik Ustaw –3– Poz. 84

§10. Osoba kontrolująca może żądać od kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej sporządzenia zestawień iobliczeń niezbędnych dla kontroli. §11.

1. Jeżeli konieczne jest ustalenie stanu faktycznego obiektów lub pojazdów albo przebiegu określonych czynności, osoba kontrolująca przeprowadza oględziny.


2. Zdokonanych oględzin sporządza się protokół oględzin, który podpisuje osoba kontrolująca ikontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.

3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia oraz odmowę podpisania protokołu oględzin opisuje się wprotokole.

4. Strony protokołu oględzin powinny być ponumerowane iparafowane przez osoby podpisujące protokół.

5. Protokół oględzin sporządza się wdwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zktórych jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego przedsiębiorcy, adrugi – do włączenia do akt kontroli.

6. Oględziny mogą być utrwalone za pomocą aparatury iśrodków technicznych do utrwalania dźwięku iobrazu. Wtakim przypadku osoby biorące udział woględzinach powiadamia się oużyciu podczas oględzin takiej aparatury lub środków technicznych. §12.

1. Protokół kontroli sporządza się wdwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zktórych jeden przeznaczony jest dla kontrolowanego przedsiębiorcy, adrugi – do włączenia do akt kontroli.

2. Wzór protokołu kontroli jest określony wzałączniku nr3 do rozporządzenia. §13.

1. Zastrzeżenia, októrych mowa wart.44 ust.6 ustawy, można wnieść na piśmie wterminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

2. Wprzypadku wniesienia zastrzeżeń organ podejmuje czynności zmierzające do wyjaśnienia wniesionych zastrzeżeń.

3. Wterminie 7 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń organ informuje na piśmie wnoszącego zastrzeżenia oich uwzględnieniu wcałości lub wczęści albo oich nieuwzględnieniu. §14.

1. Organ przekazuje kontrolowanemu przedsiębiorcy zalecenia pokontrolne niezwłocznie, awprzypadku wniesienia zastrzeżeń – wterminie 10 dni od dnia doręczenia informacji, októrej mowa w§13 ust.3.

2. Wzaleceniach pokontrolnych zawiera się syntetyczną ocenę ośrodka prowadzonego przez kontrolowanego przedsiębiorcę, awrazie stwierdzenia nieprawidłowości również uwagi iwnioski wsprawie ich usunięcia. §15. Pierwszy plan kontroli, októrym mowa w§3 ust.1, starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu zatwierdza do końca lutego 2013r. §16. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 19 stycznia 2013r. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak

Dziennik Ustaw –4– Poz. 84

z…………) Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 15 stycznia 2013 r. (poz.84)

Załącznik nr1

WZÓR IMIENNEGO UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI WOŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW U OWAŻN ENIA DO PRZEPROWA

Strona 1 ............................................

(organ wydający upoważnienie)

............................................

(miejscowość, data)

UPOWAŻNIENIE NR ............/........

Na podstawie art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) upoważniam: Panią/Pana ...................................................................................................................................,

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

zatrudnioną(-nego) na stanowisku .....................................................................................................................................................,

(stanowisko służbowe i nr legitymacji służbowej)

do przeprowadzenia kontroli w ....................................................................................................

(nazwa i adres ośrodka szkolenia kierowców)

....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... . Kontrola będzie dotyczyć .............................................................................................................

(zakres kontroli)

Data rozpoczęcia kontroli: Przewidywana data zakończenia kontroli:

.....................…………………………………….. ……………………….…………………………..

(pieczęć okrągła organu wydającego upoważnienie)

.....................................

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 84

Strona 2 Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) Kontrolowany ma prawo do:


1. Wskazania na piśmie, że przeprowadzane czynności kontrolne zakłócają w sposób

istotny jego działalność gospodarczą (art. 80b).

2. Wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie:

1) zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 79),

2) przeprowadzania kontroli po okazaniu legitymacji i doręczeniu upoważnienia (art. 79a),

3) informowania przedsiębiorcy o jego prawach i obowiązkach w przypadku wszczęcia kontroli po okazaniu legitymacji (art. 79b),

4) wykonania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej (art. 80 ust. 1 i 2),

5) zakazu równoczesności kontroli (art. 82 ust. 1),

6) ograniczenia limitu kontroli (art. 83 ust. 1 i 2). Kontrolowany ma obowiązek:

1. Pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie

kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 80 ust. 3).

2. Niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli (art. 8la ust. 1).

Dziennik Ustaw –6– Poz. 84

Załącznik nr 2

WZÓR

INFORMACJA O TERMINIE, CZASIE I MIEJSCU PROWADZENIA ZAJĘĆ, WRAZ Z LISTĄ UCZESTNIKÓW KURSU1)

…………….., dnia ……………… r.

…………………………..

(nazwa ośrodka szkolenia)

Lp.

Imię

Nazwisko

Numer PESEL2)

Data rozpoczęcia szkolenia teoretycznego

Miejsce prowadzenia szkolenia teoretycznego

1.

2.

3. …

Data rozpoczęcia szkolenia praktycznego

Miejsce prowadzenia pierwszych zajęć praktycznych

…………………………..

(podpis kierownika ośrodka szkolenia)

1) 2)

Informacja może być przekazana drogą elektroniczną. W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisuje się serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument.

Dziennik Ustaw –7– Poz. 84

Załącznik nr 3

WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI NR ………..…….. Na podstawie art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) oraz upoważnienia …………………………. nr …....../……….. z dnia .............................................................. przeprowadzono kontrolę przedsiębiorcy: ...................................................................................................................................................... prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców pod adresem: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... w zakresie prawa jazdy kategorii: ..............................................................................................., posiadającego wpis w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców pod numerem ..............................................................................................................................., posiadającego poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań

z dnia ………………… r. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli doręczono w dniu …………………… Kontrolę w dniach .................................................................................. przeprowadził: ……………………………………………………….......................................................... w obecności kontrolowanego / osoby upoważnionej przez kontrolowanego: ........................................................................................................................... I. Status przedsiębiorcy: prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej TAK NIE ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

Dziennik Ustaw –8– Poz. 84

II. Akredytacja kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) TAK NIE NIE DOTYCZY ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... III. W dniu rozpoczęcia kontroli przedsiębiorca:

1. Dysponował pomieszczeniem biurowym: adres: ................................................................................................................................ forma posiadania: ............................................................................................................. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 1.1. Oznaczonym nazwą, adresem oraz godzinami pracy ośrodka: TAK NIE 1.2. Wyposażonym w: telefon komputer z dostępem do internetu TAK TAK NIE NIE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

1.3. Przeznaczonym wyłącznie do przyjmowania interesantów: TAK NIE NIE DOTYCZY

1.4. Umożliwiającym przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych: TAK NIE NIE DOTYCZY

2. Dysponował salą wykładową: adres: ................................................................................................................................ powierzchnia: ................................................................................................................... forma posiadania: ............................................................................................................. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2.1. Oznaczoną nazwą ośrodka oraz informacją „Sala Wykładowa”: TAK NIE

2.2. Wyposażoną w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu: TAK NIE ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

Dziennik Ustaw –9– Poz. 84

2.3. Przystosowaną do prowadzenia szkolenia co najmniej 10 osób TAK NIE ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 2.4. Oświetloną, ogrzewaną i przewietrzaną TAK NIE ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 2.5. Odizolowaną od innych pomieszczeń TAK NIE ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 2.6. Umiejscowioną w pobliżu toalety TAK NIE ............................................................................................................................... .........................................................................................................

...................... 2.7. Wyposażoną w pomoce dydaktyczne: 2.7.1. Tablica do pisania TAK NIE ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 2.7.2. Makieta lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze TAK NIE ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 2.7.3. Cyfrowe urządzenie zobrazowania wielkoformatowego oraz urządzenie komputerowe umożliwiające współpracę z tym urządzeniem TAK NIE NIE DOTYCZY

2.7.4. Stanowiska komputerowe przeznaczone do prowadzenia szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu TAK NIE NIE DOTYCZY

2.7.5. Oprogramowanie komputerowe pozwalające na prowadzenie zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu zapewniające co najmniej: 2.7.5.1. Przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce TAK NIE NIE DOTYCZY

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 84

2.7.5.2.

Przeprowadzenie zajęć w zakresie i czasie wymaganym programem szkolenia TAK NIE NIE DOTYCZY

2.7.5.3. Zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzenia zajęć TAK NIE NIE DOTYCZY

2.7.5.4. Przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik TAK NIE NIE DOTYCZY 2.7.5.5. Możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę TAK NIE NIE DOTYCZY

2.7.6. Tablice poglądowe z zakresu szkolenia: 2.7.6.1. 2.7.6.2. 2.7.6.3. 2.7.6.4. Zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym TAK NIE Zasady kierowania pojazdem TAK NIE Podstawowe czynności kontrolno-obsługowe TAK NIE Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku TAK NIE .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 2.7.7. Programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: 2.7.7.1. 2.7.7.2. 2.7.7.3. 2.7.7.4. Zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym TAK NIE Zasady kierowania pojazdem TAK NIE Podstawowe czynności kontrolno-obsługowe TAK NIE Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku

TAK NIE .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 0

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 84

2.7.8. Urządzenia umożliwiające korzystanie z pomocy dydaktycznych w postaci makiety, tablic poglądowych, programów komputerowych lub filmów wideo TAK NIE

3. Dysponował placem manewrowym: adres: ................................................................................................................................ powierzchnia: ................................................................................................................... forma posiadania: ............................................................................................................ ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3.1. Rodzaj nawierzchni: beton asfalt kostka nie spełnia wymagań

3.2. Wyłączonym z ruchu pojazdów innych niż pojazdy szkoleniowe: TAK NIE 3.3. Posiadającym trwale wyznaczone stanowiska umożliwiające wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu): TAK NIE 3.4. Ogrodzony nie spełnia wymagań 3.5. Posiadający trwale wyznaczone stanowiska umożliwiające wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym dla wszystkich kategorii prawa jazdy: TAK NIE NIE DOTYCZY zabezpieczony przed dostępem osób postronnych

4.

Dysponował pojazdami przystosowanymi do nauki jazdy wykorzystywanymi do prowadzenia szkolenia: 4.1. Kat. ……….. 4.1.1. Marka pojazdu (typ, model) ………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 4.1.2. Nr rej. …………………………………………………………………………. ………….............................................................................................................. 4.1.3. Rok produkcji ………………………………………………………………... 4.1.4. Forma posiadania: własność najem użyczenie dzierżawa leasing

........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 84

4.1.5. Pojazd dopuszczony do ruchu: TAK NIE 4.1.6. Pojazd przystosowany do nauki jazdy: TAK NIE 4.1.7. Pojazd spełniający wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia: TAK NIE

5. Zatrudniał instruktorów: 5.1.1. Imię i nazwisko ............................................................................................... 5.1.2. Nr ewidencyjny ……………………………………………………………… 5.1.3. Zakres uprawnień do szkolenia: ……………………………………………. ………………….................................................................................................. 5.1.4. Udokumentowana 3-letnia praktyka w szkoleniu kandydatów na kierowców TAK NIE 5.1.5. Uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat TAK NIE

6. Zatrudniał wykładowców: 6.1.1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………..… 6.1.2. Nr ewidencyjny ……………………………………………………………….. 6.1.3. Zakres uprawnień do szkolenia ……………………………………………….. IV. Kontrolą objęto działalność przedsiębiorcy w okresie: od dnia ……………………………… r. do dnia ……………………………… r. W powyższym okresie:

1) objęto szkoleniem ………………… kandydatów na kierowców, w tym: szkoleniem podstawowym – ………. osób, szkoleniem uzupełniającym – ………. osób;

2) wystawiono zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego …….. osobom;

3) objęto szkoleniem ………………… kandydatów na instruktorów i wykładowców, w tym: szkoleniem podstawowym – ……… osób, szkoleniem uzupełniającym – ……… osób;

4) wystawiono zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów i wykładowców …….. osobom;

5) wystawiono zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego dla instruktorów i wykładowców …….. osobom;

6) wystawiono zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego …….. osobom. W trakcie kontroli sprawdzono:

1) w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców: a) książkę ewidencji osób szkolonych nr …..……………………., stwierdzając: ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 84

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… b) karty przeprowadzonych zajęć, stwierdzając: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… c) zgodność prowadzonych zajęć z przekazaną przez kierownika ośrodka informacją o terminie, czasie i miejscu, w którym są prowadzone zajęcia, oraz listą uczestników kursu, stwierdzając: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… d) zgodność prowadzonych egzaminów wewnętrznych z przekazaną przez kierownika ośrodka informacją o terminie i miejscu ich przeprowadzenia, stwierdzając: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… e) zasady i sposób przeprowadzania egzaminu wewnętrznego: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………;

2) w zakresie szkolenia kandydatów na instruktorów i wykładowców: a) książkę ewidencji osób szkolonych nr ….

.……………………., stwierdzając: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. b) dziennik lekcyjny, stwierdzając: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 84

c) karty przeprowadzonych zajęć stwierdzając: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

3) rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zawiera ………………… stron. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Zapoznałam(-łem) się z treścią protokołu i nie*) wnoszę uwag(i)*): ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Podpis kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej: ................................................................................

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę ....................................................................... ...........................................................................

Kontrolę odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy *) Niepotrzebne skreślić.

TAK

NIE

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 84 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Uprawnienia do szkolenia BHP

  Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu (...)

 • Przerywany czas pracy kierowców

  U pracodawcy wprowadzono w regulaminie pracy przerywany czas pracy dla kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców. W kodeksie (...)

 • Inspekcja Transportu Drogowego

  Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od (...)

 • Czas pracy kierowców a odpoczynek

  Podpisałem umowę o pracę jako kierowca z datą 10.12.2007 (wtedy zacznę pracować) na terenie UE. W znaczącej na rynku firmie transportowej. W związku z tym, że od (...)

 • Hotel i wyżywienie podczas szkolenia

  Spółka z o.o. organizuje odpłatnie kursy języka angielskiego. Uczniowie mieszkają w tym czasie w hotelu gdzie zorganizowane jest również wyżywienie dla nich - usługi (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2006-12-23 nr 317 poz. 743

  ZAŁĄCZNIK VIMINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW W ZAKRESIE KIEROWANIA MOTOCYKLAMI KATEGORII A (STOPNIOWY DOSTĘP)

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1504

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zwalniania i powoływania do czynnej służby wojskowej w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-11 poz. 1356

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbywania tej służby w 2002 r.

 • Komunikat UE z 2006-12-23 nr 317 poz. 742

  ZAŁĄCZNIK VMINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW W ZAKRESIE KIEROWANIA ZESPOŁEM POJAZDÓW ZDEFINIOWANYM W ART. 4 UST. (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-18 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane