Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 86 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-18
Data wydania:2913-01-10
Data wejscia w życie:2013-02-01
Data obowiązywania:2013-02-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 86 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 10 stycznia 2013r. wsprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Na podstawie art.230b ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika, októrych mowa wart.226 ust.1 i3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”;


2) sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej: a) projektów uchwał wsprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian, októrych mowa wart.230 ust.2 ustawy, b) uchwał izarządzeń wsprawie wieloletniej prognozy finansowej;

3) sposób iterminy przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów: a) projektów wieloletnich prognoz finansowych, októrych mowa wart.230 ust.2 ustawy, wraz zwynikami opinii, b) wieloletnich prognoz finansowych wraz zwynikami rozstrzygnięć nadzorczych. §2. Określa się wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, októrej mowa wart.226 ust.1 ustawy, stanowiący załącznik nr1 do rozporządzenia. §3. Określa się wzór załącznika do uchwały wsprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, októrym mowa wart.226 ust.3 ustawy, stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia. §4.

1. Projekt uchwały wsprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, októrych mowa wart.230 ust.2 ustawy, oraz uchwały izarządzenia wsprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów wBiuletynie Informacji Publicznej.

2. Dokumenty elektroniczne, októrych mowa wust.1, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

3. Struktury danych przekazywanych za pomocą aplikacji, októrej mowa wust.1, publikuje Minister Finansów wBiuletynie Informacji Publicznej. §5. Regionalne izby obrachunkowe przekazują Ministrowi Finansów, za pomocą aplikacji, októrej mowa w§4 ust.1:

1) projekty wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, októrych mowa wart.230 ust.2 ustawy, wraz zwynikami opinii – wterminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy;

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726, z2011r. Nr185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr234, poz.1386, Nr240, poz.1429 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1456, 1530 i1548.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 86

2) wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego wraz zwynikami rozstrzygnięć nadzorczych wterminie do dnia: a) 0 marca roku budżetowego – wodniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających zuchwał izarzą1 dzeń organów jednostek samorządu terytorialnego wsprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do dnia 1 lutego roku budżetowego, 5 b) maja roku budżetowego – wodniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających zuchwał izarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego wsprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do ostatniego dnia pierwszego kwartału roku budżetowego, c) sierpnia roku budżetowego – wodniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających zuchwał izarzą5 dzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do ostatniego dnia drugiego kwartału roku budżetowego, d) listopada roku budżetowego – wodniesieniu do wieloletnich prognoz finansowych wynikających zuchwał izarzą5 dzeń organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, otrzymanych do ostatniego dnia trzeciego kwartału roku budżetowego. §6. Przepis §5 pkt2 lit.ama zastosowanie po raz pierwszy wroku

2014. §7. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 lutego 2013r. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 10 stycznia 2013r. (poz.86)

WZÓR

Załącznik nr1

Dziennik Ustaw

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

rok n rok n +1 rok n+2 rok n+31

Wyszczególnienie

1. Dochody ogółem x 1.1. Dochody bieżące x

w tym:

1.1.1.

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.1.2. 1.1.3.

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty2)

1.1.3.1. 1.1.4.

z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej

1.1.5. 1.2.

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dochody majątkowe x

w tym:

–3–

1.2.1.

ze sprzedaży majątku x

1.2.2

2. Wydatki ogółem x 2.1. Wydatki bieżące x

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

w tym:

2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

z tytułu poręczeń i gwarancji x w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.


3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)3 lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm4) ) x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa5) wydatki na obsługę długu x w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169

2.1.3.1

1)

2)

3)

4)

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art.

227. W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana „ ustawą”.

Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana „ufp z 2005 r.”

Poz. 86

5)

Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

ust. 1 ufp z 2005 r..x

2.2.

Wydatki majątkowe x

Dziennik Ustaw

3. Wynik budżetu x

4. Przychody budżetu x 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 4.1.1.

w tym na pokrycie deficytu budżetu x

4.2.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x

4.2.1.

w tym na pokrycie deficytu budżetu x

4.3. 4.3.1.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x w tym na pokrycie deficytu budżetu x

4.4.

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x

4.4.1.

w tym na pokrycie deficytu budżetu x

5. Rozchody budżetu 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 5.1.1. publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) x w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 5.1.1.1. ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 2.

x

–4–

6. Kwota długu x 6.1. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw ** w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. ** 6.2.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.

6.3.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi6) o wydatki określone w pkt 2.1 2.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1. **

9.2. **

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Poz. 86

6)

Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9.3.

Dziennik Ustaw

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.7 1.

9.8.

tak/nie*

tak/nie* tak/nie*

tak/nie*

9.8 1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1


1. x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1

1. x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej7), w tym na:

–5–

10.1.

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2 11.3.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego8) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy

11.3.1. 11.3.2.

bieżące majątkowe

11.4. 11.5.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne10)

9)

11.6.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

7)

8)

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Poz. 86

12.1.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1.1

12.1.1.1

Dziennik Ustaw

12.2. 12.2.1.

12.2.1.1

12.3 12.3.1.

12.3.2 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.4.1

12.4.2.

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

–6–

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 13.1. samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 13.2. działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 13.4. określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych 13.5. w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie 13.6. przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 14.1. zaciągniętych x 14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

14.3. 14.3.1.

Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.x

14.3.2. 14.3.3.

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt. 9.1-9.4 oraz pkt. 9.6.-9.7. ** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

Poz. 86

Dziennik Ustaw

x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

–7– Poz. 86

Załącznik nr 2

WZÓR

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich kwoty w zł

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit zobowiązań

rok n* rok n+1* rok n+2* rok n+3* rok n+…….*

Dziennik Ustaw

Lp 3 od 4 6 do 5

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Łączne nakłady finansowe

Okres realizacji programu

1

2

7

8

9

10

11

12

1.

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:

1.a

- wydatki bieżące

1.b

1.1.

- wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009. r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:

1.1.1. - wydatki bieżące

–8–

1.1.1.1 ………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

1.1.1.2 ………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

….

………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

1.1.2. - wydatki majątkowe

………………………………………….. 1.1.2.1 (określenie nazwy i celu programu)

1.1.2.2

………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

….

1.2.

………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:

Poz. 86

1.2.1. - wydatki bieżące

Dziennik Ustaw

1.2.1.1 ………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

1.2.1.2 ………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

….

………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

1.2.2. - wydatki majątkowe

1.2.2.1 ………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

1.2.2.2 ………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

….

………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

1.3.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , z tego:

1.3.1. - wydatki bieżące

–9–

1.3.1.1 ………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

1.3.1.2 ………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

….

………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.1 ………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

1.3.2.2 ………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

….

………………………………………….. (określenie nazwy i celu programu)

*) n - rok budżetowy; n+1 - rok następny po roku budżetowym; n-2 dwa lata po roku budżetowym; n+3 - trzy lata po roku budżetowym; n+… - kolejny rok po roku budżetowym

Poz. 86

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 86 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.