Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 888 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-08-06
Data wydania:2013-06-13
Data wejscia w życie:2014-01-01
Data obowiązywania:2014-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 888 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 888

USTAWA zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi1),

2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Ustawa określa: wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 1) zasady działania organizacji odzysku opakowań, 2) zasady postępowania zopakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, 3) zasady ustalania ipobierania opłaty produktowej 4) – wcelu zmniejszenia ilości iszkodliwości dla środowiska materiałów isubstancji zawartych wopakowaniach iodpadach opakowaniowych oraz ilości iszkodliwości dla środowiska opakowań iodpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji iprzetwarzania, wszczególności przez wytwarzanie czystych produktów istosowanie czystych technologii.


2. Ustawa określa prawa iobowiązki przedsiębiorców: 1) będących organizacjami odzysku opakowań;

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę zdnia 20 lipca 1991r. oInspekcji Ochrony Środowiska, ustawę zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę zdnia 15 lutego 1992r. opodatku dochodowym od osób prawnych, ustawę zdnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach, ustawę zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej, ustawę zdnia 20 kwietnia 2004r. osubstancjach zubożających warstwę ozonową, ustawę zdnia 7 maja 2009r. otowarach paczkowanych oraz ustawę zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach.

2) Niniejsza ustawa: 1) dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień: a) dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 20 grudnia 1994r. wsprawie opakowań iodpadów opakowaniowych (Dz.Urz. WE L 365 z31.12.1994, str.10, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t.13, str.349), b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/128/WE zdnia 21 października 2009r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE L 309 z24.11.2009, str.71); 2) została notyfikowana Komisji Europejskiej wdniu 21 stycznia 2012r. pod numerem 2012/0590/PL zgodnie zart.16 dyrektywy, októrej mowa wpkt1 lit. a, oraz §4 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 23 grudnia 2002r. wsprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm iaktów prawnych (Dz.U. Nr239, poz.2039 oraz z2004r. Nr65, poz.597), wdrażającego postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 22 czerwca 1998r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.Urz. WE L 204 z21.07.1998, str.37, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str.337).

1)

Dziennik Ustaw 2) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: a) odpadów opakowaniowych, produktów wopakowaniach; b) 3) dystrybuujących produkty wopakowaniach; 4) eksportujących: a) odpady opakowaniowe, b) opakowania, produkty wopakowaniach; c) 5) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych; wprowadzających opakowania; 6) 7) wprowadzających produkty wopakowaniach.

3. Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin. Art. 2.

1. Wsprawach dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi wzakresie nieuregulowanym wustawie stosuje się przepisy ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21).

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów określających wymagania dotyczące opakowań wzakresie warunków sanitarnych, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz wymogów transportowych dotyczących wyrobów pakowanych. Art. 3.

1. Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

2. Za opakowanie uważa się: wyrób spełniający funkcje opakowania, októrych mowa wust.1, bez uszczerbku dla innych funkcji, jakie opakowa1) nie może spełniać, zwyłączeniem wyrobu, którego wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz niezbędnego do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu wcałym cyklu iokresie jego funkcjonowania; wyrób spełniający funkcje opakowania, októrych mowa wust.1: 2) a) wytworzony iprzeznaczony do wypełniania wpunkcie sprzedaży, jednorazowego użytku – sprzedany, wypełniony, wytworzony lub przeznaczony do wypełniania w punkcie b) sprzedaży; 3) część składową opakowania oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy, spełniające funkcje opakowania, októrych mowa wust.1, ztym że element pomocniczy przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produktu uważa się za opakowanie, zwyłączeniem elementu stanowiącego integralną część produktu, który jest przeznaczony do wspólnego użycia lub usunięcia.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, przykładowy wykaz wyrobów, w tym części składowych opakowań oraz złączonych zwyrobem elementów pomocniczych, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego uznawania wyrobów za opakowanie. Art. 4. Wyróżnia się następujące kategorie opakowań: opakowania jednostkowe – służące do przekazywania produktu użytkownikowi wmiejscu zakupu; 1) opakowania zbiorcze – zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są 2) one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży iktóre można zdjąć zproduktu bez naruszania cech produktu; 3) opakowania transportowe – służące do transportu produktów wopakowaniach jednostkowych lub zbiorczych wcelu zapobiegania uszkodzeniom produktów, zwyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego. –2– Poz. 888


Dziennik Ustaw –3– Poz. 888

Art. 5. Przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału, oraz do powstałych znich odpadów opakowaniowych. Art. 6.

1. Przepisów ustawy, zwyłączeniem przepisów art.14 iart.45, nie stosuje się do przedsiębiorców wzakresie opakowań, które wdanym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu wdrodze importu produktów wopakowaniach lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów wopakowaniach, anastępnie wtym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz zproduktami.

2. Eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa, októrej mowa wust.1, może być również dokonana przez przedsiębiorcę innego niż wprowadzający te opakowania lub produkty w opakowaniach na podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę opakowań bez produktów lub wraz zproduktami.

3. Przepisów ustawy wzakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku irecyklingu odpadów opakowaniowych, wtym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych iwewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty wopakowaniach, którzy wdanym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty wopakowaniach ołącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, zzastrzeżeniem art.7 ust.1. Art. 7.

1. Wzakresie, wjakim przepisy ustawy dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania do przedsiębiorców, októrych mowa wart.6 ust.3, stanowi to pomoc de minimis: 1) wrozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr1998/2006 zdnia 15 grudnia 2006r. wsprawie stosowania art.87 i88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z28.12.2006, str.5) albo 2) wrybołówstwie wrozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr875/2007 zdnia 24 lipca 2007r. wsprawie stosowania art.87 i88 Traktatu WE wodniesieniu do pomocy wramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa izmieniającego rozporządzenie (WE) nr1860/2004 (Dz.Urz. UE L 193 z25.07.2007, str.6), albo wrolnictwie wrozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr1535/2007 zdnia 20 grudnia 2007r. wsprawie 3) zastosowania art.87 i88 Traktatu WE wodniesieniu do pomocy de minimis wsektorze produkcji rolnej (Dz.Urz.UEL337 z21.12.2007, str.35).

2. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia zopłaty produktowej, obliczanej zzastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, októrej mowa wart.35 ust.1.

3. Przedsiębiorcy, októrych mowa wart.6 ust.3, składają marszałkowi województwa, wterminie do dnia 15 marca każdego roku: zaświadczenia lub oświadczenie opomocy de minimis wzakresie, októrym mowa wart.37 ustawy zdnia 30 kwietnia 1) 2004r. opostępowaniu wsprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z2007r. Nr59, poz.404, zpóźn. zm.3)); 2) informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30kwietnia 2004r. opostępowaniu wsprawach dotyczących pomocy publicznej, awprzypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy wokresie 3 ostatnich lat obrotowych.

4. Zaświadczenia lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz informacje i dokumenty, o których mowa wust.3 pkt2, mogą być przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Art. 8. Ilekroć wustawie jest mowa o: 1) dokumencie: a) DPR – rozumie się przez to dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, wtym określający masę tych odpadów isposób ich recyklingu, b) DPO – rozumie się przez to dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, wtym określający masę tych odpadów isposób ich odzysku,

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr93, poz.585, z2010r. Nr18, poz.99 oraz z2011r. Nr233, poz.1381.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 888

c) EDPR – rozumie się przez to dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych wcelu poddania ich recyklingowi, wtym określający masę tych odpadów, EDPO – rozumie się przez to dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo d) wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych wcelu poddania ich innemu niż recykling procesowi odzysku, wtym określający masę tych odpadów; 2) eksporcie odpadów opakowaniowych – rozumie się przez to wywóz odpadów opakowaniowych zterytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej wcelu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku; 3) eksporcie opakowań – rozumie się przez to wywóz opakowań zterytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; eksporcie produktów wopakowaniach – rozumie się przez to wywóz produktów wopakowaniach zterytorium kraju 4) na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; 5) imporcie opakowań – rozumie się przez to przywóz opakowań na terytorium kraju zterytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej wcelu wprowadzenia do obrotu; 6) imporcie produktów wopakowaniach – rozumie się przez to przywóz produktów wopakowaniach na terytorium kraju zterytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej wcelu wprowadzenia do obrotu; marszałku województwa – rozumie się przez to marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce 7) zamieszkania odpowiednio przedsiębiorcy: wprowadzającego opakowania, a) wprowadzającego produkty wopakowaniach, b) c) eksportującego opakowania, dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, d) e) eksportującego produkty wopakowaniach, dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów wopakowaniach, f) g) prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksportującego odpady opakowaniowe, h) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, i) będącego organizacją odzysku opakowań j) – awprzypadku gdy przedsiębiorca ten nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Marszałka Województwa Mazowieckiego; odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to opakowania wycofane zużycia, stanowiące odpady wrozumieniu 8) przepisów ustawy zdnia 14 grudnia 2012r.


oodpadach, zwyjątkiem odpadów powstających wprocesie produkcji opakowań; 9) opakowaniu wielokrotnego użytku – rozumie się przez to opakowanie posiadające właściwości fizyczne icharakterystykę pozwalające co najmniej na jego dwukrotne zastosowanie do tego samego celu, do którego opakowanie zostało pierwotnie przeznaczone, zpomocą lub bez pomocy wyrobów pomocniczych dostępnych na rynku umożliwiających powtórne wykorzystanie opakowania; opakowanie to staje się odpadem opakowaniowym zchwilą, gdy przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku; 10) opakowaniu wielomateriałowym – rozumie się przez to opakowanie wykonane co najmniej zdwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych; 11) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z2013r. poz.672 i 675); 12) przedsiębiorcy: a) dokonującym wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą wzakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, który wramach tej działalności wystawia dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO,

Dziennik Ustaw –5– Poz. 888

b) eksportującym odpady opakowaniowe – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie eksportu odpadów opakowaniowych, który w ramach tej działalności wystawia dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO, c) prowadzącym recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą wzakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych, który wramach tej działalności wystawia dokumenty DPR lub dokumenty DPO; 13) publicznej kampanii edukacyjnej – rozumie się przez to każde działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko izdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania iodzysku, wtym recyklingu, odpadów opakowaniowych, wtym kampanie wśrodkach masowego przekazu, ulotki ibroszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy ocharakterze informacyjno-edukacyjnym; 14) środkach niebezpiecznych – rozumie się przez to: a) substancje chemiczne iich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów osubstancjach chemicznych iich mieszaninach jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 lub niebezpieczne dla środowiska zprzypisanym symbolem N lub b) substancje chemiczne iich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr1272/2008 zdnia 16 grudnia 2008r. wsprawie klasyfikacji, oznakowania ipakowania substancji imieszanin, zmieniającego iuchylającego dyrektywy 67/548/EWG i1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z31.12.2008, str.1, zpóźn. zm.) wklasie toksyczności ostrej wkategorii 1, 2 lub 3 lub jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą wkategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą wkategorii 1 i2, lub środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne lub niebezpieczne dla środowiska wodnec) go zprzypisanym symbolem N na podstawie przepisów osubstancjach chemicznych iich mieszaninach lub zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą wkategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą wkategorii 1 i2 na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr1272/2008 zdnia 16grudnia 2008r. wsprawie klasyfikacji, oznakowania ipakowania substancji imieszanin, zmieniającego iuchylającego dyrektywy 67/548/EWG i1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr1907/2006; 15) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 16) wewnątrzwspólnotowej dostawie odpadów opakowaniowych – rozumie się przez to wywóz odpadów opakowaniowych z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku; 17) wewnątrzwspólnotowej dostawie opakowań – rozumie się przez to wywóz opakowań zterytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 18) wewnątrzwspólnotowej dostawie produktów wopakowaniach – rozumie się przez to wywóz produktów wopakowaniach zterytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 19) wewnątrzwspólnotowym nabyciu opakowań – rozumie się przez to przywóz opakowań na terytorium kraju zterytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wcelu wprowadzenia do obrotu; 20) wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów wopakowaniach – rozumie się przez to przywóz produktów wopakowaniach na terytorium kraju zterytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wcelu wprowadzenia do obrotu; 21) wielokrotnym użyciu – rozumie się przez to każde działanie, wtrakcie którego opakowanie przeznaczone izaprojektowane do co najmniej dwukrotnego zastosowania jest powtórnie wykorzystywane do tego samego celu, do którego było pierwotnie przeznaczone; 22) wprowadzającym opakowania – rozumie się przez to przedsiębiorcę: a) wytwarzającego opakowania, b) importującego opakowania, dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, c) d) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań;

Dziennik Ustaw –6– Poz. 888

23) wprowadzającym produkty wopakowaniach – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą wzakresie wprowadzania do obrotu produktów wopakowaniach, wszczególności: a) wprowadzającego do obrotu produkty wopakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, októrym mowa wart.120 ustawy zdnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z2003r. Nr119, poz.1117, zpóźn. zm.4)), lub pod własnym imieniem inazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy, b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę iwprowadzającego je do obrotu, c) prowadzącego: – jednostkę lub jednostki handlu detalicznego opowierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedającego produkty pakowane wtych jednostkach, – więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego ołącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane wtych jednostkach; 24) wprowadzeniu do obrotu – rozumie się przez to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów wopakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju wcelu używania lub dystrybucji; za wprowadzenie do obrotu uważa się także: import opakowań, a) b) import produktów wopakowaniach, wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań, c) d) wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów wopakowaniach – dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Art. 9.

1. Wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów wopakowaniach następuje wdniu: 1) wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach ich wytworzonych na terytorium kraju; 2) przywozu na terytorium kraju; ich 3) wystawienia faktury potwierdzającej odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań albo wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów wopakowaniach.

2. Jeżeli wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów wopakowaniach nastąpiło wdwóch różnych terminach określonych wust.1, za dzień wprowadzenia do obrotu opakowań lub produktów wopakowaniach uważa się dzień, wktórym ich wprowadzenie do obrotu nastąpiło wcześniej.

3. Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów wopakowaniach nie nastąpiło albo nastąpiło winnym dniu niż określony wust.1, spoczywa na wprowadzającym je do obrotu przedsiębiorcy. Rozdział 2 Rejestr Art. 10.

1. Przedsiębiorca: będący organizacją odzysku opakowań, 1) 2) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów wopakowaniach, 3) eksportujący: a) opakowania, b) produkty wopakowaniach,

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr33, poz.286, z2005r. Nr10, poz.68, Nr163, poz.1362 iNr167, poz.1398, z2006r. Nr170, poz.1217 i1218 iNr208, poz.1539, z2007r. Nr99, poz.662 iNr136, poz.958, z2008r. Nr180, poz.1113, Nr216, poz.1368 iNr227, poz.1505, z2010r. Nr182, poz.1228 oraz z2012r. poz.1544.

Dziennik Ustaw 4) wprowadzający opakowania, 5) wprowadzający produkty wopakowaniach – podlega, wzakresie tej działalności, wpisowi do rejestru, októrym mowa wart.49 ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Przedsiębiorca: 1) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, eksportujący odpady opakowaniowe, 2) 3) prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych – podlega wpisowi do rejestru na wniosek, jeżeli zamierza wystawiać odpowiednio dokumenty DPO, DPR, EDPO iEDPR. Rozdział 3 Gospodarka opakowaniami Art. 11.

1. Wprowadzający opakowania jest obowiązany ograniczać ilość inegatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych wtaki sposób, aby: 1) opakowania nie zawierały szkodliwych substancji wilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi; maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci ichromu sześciowartościowego wopakowaniu nie przekraczała 2) 100 mg/kg, zwyłączeniem opakowań określonych wprzepisach wydanych na podstawie ust.4.

2. Wprowadzający opakowania jest także obowiązany ograniczać ilość inegatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych wtaki sposób, aby objętość imasa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji opakowania, októrych mowa wart.3 ust.1, oraz zapewnienia poziomu bezpieczeństwa produktowi, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika.

3. Wprowadzający opakowania jest obowiązany wprowadzać do obrotu opakowania projektowane iwykonane wsposób umożliwiający: ich 1) wielokrotne użycie ipóźniejszy recykling albo przynajmniej ich recykling, jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, albo 2) inną niż recykling formę ich odzysku, jeżeli nie jest możliwy ich recykling. 3) 

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, opakowania, do których nie stosuje się wymagań określonych wust.1 pkt2, kierując się właściwościami fizycznymi iskładem chemicznym opakowań, atakże ryzykiem powstania zagrożeń dla środowiska lub życia izdrowia ludzi.

5. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą uzyskania wiarygodnych ipowtarzalnych wyników, określi, wdrodze rozporządzenia, sposób ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci ichromu sześciowartościowego wopakowaniach. Art. 12.

1. Odpady zopakowań wielokrotnego użytku: 1) poddaje się odzyskowi wwarunkach pozwalających na spełnienie wymogów bezpieczeństwa ihigieny pracy; powinny spełniać wymagania dla opakowań przydatnych do odzysku. 2) 

2. Opakowania przydatne do odzysku: przez recykling – powinny być wytwarzane wsposób pozwalający na recykling określonego procentu masy materiału, 1) zktórego opakowanie zostało wykonane, zgodnie zprzepisami odrębnymi; 2) przez kompostowanie – powinny posiadać zdolność do biodegradacji, októrej mowa wpkt3, niestanowiącą przeszkody wich selektywnym zbieraniu, procesie kompostowania lub winnych działaniach, którym są one poddawane; 3) przez biodegradację – powinny posiadać zdolność rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego ibiologicznego, zapewniającą ostateczny rozkład otrzymanego kompostu na dwutlenek węgla, biomasę iwodę; 4) energii – powinny posiadać minimalną wartość opałową dolną, pozwalającą na optymalizację odzyskiwania energii. –7– Poz. 888

Dziennik Ustaw –8– Poz. 888

Art. 13.

1. Wymagania, októrych mowa wart.11 ust.1–3 iart.12, uważa się za spełnione wprzypadku zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z2010r. Nr138, poz.935, zpóźn. zm.5)).

2. Oceny zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi dokonuje się na podstawie przepisów ustawy z dnia 30sierpnia 2002r. osystemie oceny zgodności. Art. 14. Przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów wopakowaniach oraz wprowadzający produkty wopakowaniach jest obowiązany stosować opakowania spełniające wymagania, októrych mowa wart.11. Art. 15.

1. Przedsiębiorca wprowadzający produkty wopakowaniach, wytwarzający opakowania, importujący opakowania oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań może umieszczać na opakowaniach oznakowania wskazujące na: 1) rodzaj materiałów, zktórych opakowania zostały wykonane; możliwość wielokrotnego użycia opakowania wprzypadku opakowań wielokrotnego użytku; 2) przydatność opakowania do recyklingu wprzypadku opakowań przydatnych do recyklingu. 3) 

2. Oznakowanie umieszcza się na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, ajeżeli rozmiary opakowania na to nie pozwalają – na dołączonej do opakowania ulotce informacyjnej, wsposób, który nie stanowi przeszkody dla recyklingu odpadów opakowaniowych.

3. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne, czytelne itrwałe również po otwarciu opakowania.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wzory oznakowania opakowań, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego postępowania zodpadami opakowaniowymi. Rozdział 4 Gospodarka odpadami opakowaniowymi Art. 16.

1. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych jest obowiązany spełniać wymagania określone dla prowadzonej działalności wustawie zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach, wtym posiadać decyzje wzakresie gospodarowania odpadami, jeżeli są wymagane.

2. Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych są obowiązani spełniać wymagania, określone dla prowadzonej działalności wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, wtym posiadać decyzje wzakresie gospodarowania odpadami, jeżeli są wymagane.

3. Przedsiębiorca, októrym mowa wust.1 i2, wpisany do rejestru jest obowiązany wystawiać odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej dokumenty DPO, DPR, EDPO iEDPR. Art. 17.

1. Wprowadzający produkty wopakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, wtym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe ztego samego rodzaju opakowań jak opakowania, wktórych wprowadził produkty, zuwzględnieniem art.18.

2. Wprowadzający produkty wopakowaniach wykonuje obowiązek, októrym mowa wust.1, samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, której zlecił jego wykonanie.

3. Wprowadzający produkty wopakowaniach może wykonywać obowiązek, októrym mowa wust.1, samodzielnie, jeżeli poddaje odzyskowi, wtym recyklingowi: 1) wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub 2) odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju iwtakiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe zwprowadzonych przez niego do obrotu produktów wopakowaniach.

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr102, poz.586 iNr227, poz.1367 oraz z2012r. poz.1529.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 888

4. Organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie zawartej znim wformie pisemnej pod rygorem nieważności umowy, wodniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty wopakowaniach wprowadził do obrotu wdanym roku kalendarzowym.

5. Wprowadzający produkty wopakowaniach jest obowiązany przekazać organizacji odzysku opakowań wszelkie niezbędne dane do realizacji przejętego przez nią od niego obowiązku, wtym informacje owszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu wdanym roku kalendarzowym produktach wopakowaniach.

6. Wprzypadku nieprzekazania organizacji odzysku opakowań danych, októrych mowa wust.5, wprowadzający produkty wopakowaniach jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczonej wodniesieniu do produktów wopakowaniach, jakie wprowadził do obrotu wdanym roku kalendarzowym bez poinformowania organizacji odzysku opakowań.

7. Wprowadzający produkty wopakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań mogą zlecić wykonanie poszczególnych czynności wzakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi posiadaczowi odpadów.

8. Wprowadzający produkty wopakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań są obowiązani przechowywać umowy, októrych mowa wust.4, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym umowa przestała obowiązywać. Art. 18.

1. Wprowadzający środki niebezpieczne wopakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, wtym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, ztym że wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, wtym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

2. Wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, októrym mowa wart.43 ust.1, oraz do odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach.

3. Wprowadzający środki niebezpieczne wopakowaniach wykonuje obowiązki, októrych mowa wust.1, samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia, októrym mowa wart.25.

4. Wprowadzający środki niebezpieczne wopakowaniach może zlecić wykonanie poszczególnych czynności wzakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi po środkach niebezpiecznych posiadaczowi odpadów.

5. Przepisy ust.1–4 stosuje się także do wprowadzającego produkty wopakowaniach wielomateriałowych.

6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, wdrodze rozporządzenia, rodzaje substancji chemicznych iich mieszanin, których nie uznaje się za środki niebezpieczne, kierując się specyfiką tych środków oraz brakiem zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Art. 19.

1. Wprowadzający produkty wopakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

2. Obowiązek określony wust.1 może być według wyboru wprowadzającego produkty wopakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

3. Obowiązek określony wust.1, przeniesiony przez wprowadzającego produkty wopakowaniach na organizację odzysku opakowań, uznaje się za wykonywany wramach art.31 ust.1.

4. Wprowadzający produkty wopakowaniach samodzielnie wykonując obowiązek określony wust.1: 1) przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej 2) – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu wpoprzednim roku kalendarzowym.

5. Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego.

6. Wprowadzający produkty wopakowaniach składa sprawozdanie owysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne wramach rocznego sprawozdania, októrym mowa wart.73 ust.1 ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 888

Art. 20.

1. Wprowadzający produkty wopakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014r. oraz wlatach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej wzałączniku nr1 do ustawy, zwyłączeniem wprowadzającego produkty wopakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne wopakowaniach, wtym środki ochrony roślin, który należy do porozumienia, októrym mowa wart.25.

2. Poziom odzysku irecyklingu odpadów opakowaniowych wdanym roku kalendarzowym stanowi wyrażona wprocentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi wtym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań wpoprzednim roku kalendarzowym.

3. Wprowadzający produkty wopakowaniach, który rozpoczyna działalność gospodarczą wdanym roku kalendarzowym, oblicza poziom odzysku irecyklingu odpadów opakowaniowych za ten rok wstosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań wtym roku.

4. Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględnić do dnia 31 grudnia 2020r. oraz wlatach następnych wosiągniętym poziomie łącznego odzysku irecyklingu docelowo co najmniej 50% odpadów opakowaniowych pochodzących zgospodarstw domowych.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących zgospodarstw domowych, które organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględniać do końca 2020r. wosiągniętych poziomach łącznego odzysku irecyklingu odpadów opakowaniowych, biorąc pod uwagę potrzebę stopniowego tworzenia krajowego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwiększenia jego efektywności oraz konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych. Art. 21.

1. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów: odzysku odpadów opakowaniowych – do odzysku zalicza się procesy odzysku R1–R9, 1) recyklingu odpadów opakowaniowych – do recyklingu zalicza się procesy odzysku R2–R9 2) – wymienione wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach.

2. Do osiągniętego poziomu odzysku irecyklingu odpadów opakowaniowych zalicza się wyłącznie odzysk irecykling odpadów opakowaniowych zebranych na terytorium kraju.

3. Do osiągniętego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych ztworzywa sztucznego zalicza się wyłącznie recykling, wwyniku którego otrzymuje się produkt wykonany ztworzywa sztucznego. Art. 22.

1. Wprowadzający produkty wopakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję wformie pisemnej albo wsystemie teleinformatycznym wrozumieniu art.3 pkt3 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), obejmującą informacje omasie opakowań, wktórych wprowadził do obrotu produkty wdanym roku kalendarzowym.

2. Wprowadzający produkty wopakowaniach jest obowiązany przechowywać informacje zawarte wewidencji przez 5lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. Art. 23.

1. Masę opakowań wprowadzonych do obrotu wraz zproduktami ustala się woparciu oewidencję, októrej mowa wart.22 ust.1.

2. Wprzypadku gdy wprowadzający produkty wopakowaniach nie prowadzi ewidencji, októrej mowa wart.22 ust.1, albo prowadzi ją nierzetelnie, informacje omasie opakowań, wktórych wprowadził on do obrotu produkty, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska ustalają na podstawie wszelkich dostępnych informacji, awrazie ich braku – szacunkowo.

3. Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku irecyklingu ustala się woparciu odpowiednio odokument DPR albo dokument DPO.

4. Dokumenty, októrych mowa wust.3, są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek wprowadzającego produkty wopakowaniach lub organizacji odzysku opakowań.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 888

5. W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych dokumenty DPO iDPR są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek: 1) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości albo prowadzącego instalację regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych, albo 2) podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, albo 3) 4) gminy organizującej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

6. Wniosek, októrym mowa wust.4 lub ust.5, należy złożyć nie później niż wterminie 30 dni od upływu kwartału, wktórym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku.

7. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych wystawia dokumenty, októrych mowa wust.3, wterminie 7 dni od dnia wpływu wniosku oich wystawienie.

8. Wprzypadku gdy wprowadzający produkty wopakowaniach, organizacja odzysku opakowań lub podmiot, prowadzący instalację regionalną bądź gmina, októrych mowa wust.5, zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, wniosek, októrym mowa wust.4 lub 5, składa wich imieniu posiadacz odpadów.

9. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych wystawia dokumenty, októrych mowa wust.3, wtrzech egzemplarzach, zczego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy, drugi egzemplarz – dla przekazującego odpady opakowaniowe do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, natomiast trzeci egzemplarz – dla marszałka województwa.

10. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz dokumentów, októrych mowa wust.3, wterminie 30 dni od upływu kwartału, wktórym dokumenty zostały wystawione.

11. Wprzypadku gdy wprowadzający produkty wopakowaniach wramach wykonywanej działalności gospodarczej dokonuje recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych, masę odpadów opakowaniowych poddanych przez niego recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz sposób ich odzysku irecyklingu ustala się woparciu oprowadzoną przez niego ilościową ijakościową ewidencję odpadów, októrej mowa wart.66 ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach.

12. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań są obowiązani przechowywać dokumenty, októrych mowa wust.3, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą.

13. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wzory dokumentów DPO iDPR, kierując się potrzebą ich ujednolicenia, awprzypadku organizacji odzysku także identyfikacji odpadów opakowaniowych pochodzących zgospodarstw domowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku. Art. 24.

1. Masę odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu odpadów opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wcelu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku ustala się woparciu odpowiednio odokument EDPR albo dokument EDPO.

2. Dokumenty, októrych mowa wust.1, są wystawiane przez przedsiębiorcę: 1) eksportującego odpady opakowaniowe, 2) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych – na wniosek wprowadzającego produkty wopakowaniach lub organizacji odzysku opakowań.

3. Dokumenty, októrych mowa wust.1, są wystawiane na podstawie dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych.

4. Wniosek, októrym mowa wust.2, należy złożyć nie później niż wterminie 30 dni od upływu kwartału, wktórym odpady opakowaniowe zostały przekazane odpowiednio do eksportu odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 888

5. Przedsiębiorca wystawia dokumenty, októrych mowa wust.1, wterminie 7 dni od dnia wpływu wniosku oich wystawienie, dołączając do nich uwierzytelnione kopie dokumentów celnych albo faktur, na podstawie których były one wystawione.

6. Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe dołącza do dokumentów, októrych mowa wust.1, oświadczenie, że odpady opakowaniowe zostaną poddane recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku winstalacjach spełniających co najmniej wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju.

7. Wprzypadku gdy wprowadzający produkty wopakowaniach lub organizacja odzysku opakowań zlecą posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów opakowaniowych do eksportu odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, wniosek owydanie dokumentów, októrych mowa wust.1, składa wich imieniu posiadacz odpadów.

8. Przedsiębiorca wystawia dokumenty, októrych mowa wust.1, wtrzech egzemplarzach, zczego jeden egzemplarz jest przeznaczony dla wystawiającego dokument przedsiębiorcy, drugi egzemplarz – dla przekazującego odpady opakowaniowe do eksportu odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, natomiast trzeci egzemplarz – dla marszałka województwa.

9. Przedsiębiorca jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa jeden egzemplarz dokumentów, októrych mowa wust.1, wterminie 30 dni od upływu kwartału, wktórym dokumenty zostały wystawione.

10. Wprowadzający produkty wopakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań są obowiązani przechowywać dokumenty, októrych mowa wust.1, oraz dokumenty celne ifaktury, októrych mowa wust.3, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą.

11. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wzory dokumentów EDPO iEDPR, kierując się potrzebą ich ujednolicenia, awprzypadku organizacji odzysku także identyfikacji odpadów opakowaniowych pochodzących zgospodarstw domowych będących przedmiotem eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy. Art. 25.

1. Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających: produkty wopakowaniach wielomateriałowych albo 1) środki niebezpieczne wopakowaniach, wtym środki ochrony roślin 2) – może zawrzeć porozumienie zmarszałkiem województwa wzakresie utworzenia iutrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych zopakowań wielomateriałowych albo zopakowań po środkach niebezpiecznych.

2. Wprowadzający, októrym mowa wust.1, mogą na równych zasadach przystępować do już zawartych porozumień.

3. Porozumienie określa wszczególności: 1) cele itermin realizacji porozumienia, wtym przewidziane do osiągnięcia poziomy odzysku irecyklingu; 2) podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli; sposób finansowania realizacji porozumienia; 3) 4) warunki rozwiązania porozumienia.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, minimalne roczne poziomy odzysku irecyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, wposzczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy wporozumieniu, kierując się kosztami utworzenia systemu, októrym mowa wust.1, mocami przerobowymi istniejących iplanowanych instalacji oraz ochroną środowiska, zdrowia iżycia ludzi.

5. Wprowadzający, októrym mowa wust.1, podlega wykluczeniu zporozumienia wrazie niewykonywania zobowiązań finansowych na rzecz porozumienia.

6. Osoba prawna reprezentująca wprowadzających, o których mowa w ust. 1, jest obowiązana w terminie do dnia 15marca każdego roku przedstawić marszałkowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok kalendarzowy.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 888

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wzór raportu, októrym mowa wust.6, kierując się potrzebą ujednolicenia zbierania iprzetwarzania informacji dotyczących funkcjonowania porozumienia.

8. Marszałek województwa zamieszcza porozumienia oraz informacje oich rozwiązaniu wBiuletynie Informacji Publicznej obsługującego go urzędu.

9. Marszałek województwa informuje ministra właściwego do spraw środowiska o zawartych porozumieniach oraz oich rozwiązaniu.

10. W przypadku gdy cele określone w porozumieniu nie zostaną osiągnięte w terminie, wprowadzający, o których mowa wust.1, będący jego stronami są obowiązani do wniesienia opłaty produktowej, obliczonej jako iloczyn masy odpadów opakowaniowych brakującej do osiągnięcia przyjętych w porozumieniu poziomów odzysku i recyklingu liczonej wstosunku do masy opakowań wprowadzonych do obrotu przez danego przedsiębiorcę ipodwójnej stawki opłaty produktowej określonej dla danego rodzaju opakowania, za każdy rok kalendarzowy, wktórym cele te nie zostały osiągnięte.

11. Marszałkiem województwa właściwym wsprawach porozumienia jest marszałek właściwy ze względu na siedzibę osoby prawnej reprezentującej wprowadzających, októrych mowa wust.1, awprzypadku braku siedziby na terytorium kraju – Marszałek Województwa Mazowieckiego. Art. 26.

1. Minister właściwy do spraw środowiska może zawierać porozumienia z: 1) przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty wopakowaniach wzakresie utworzenia iutrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych; przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach jednostkowych wielokrotnego użytku w zakresie 2) utworzenia iutrzymania systemu obrotu opakowaniami jednostkowymi wielokrotnego użytku.

2. Porozumienie zawiera listę podmiotów będących sygnatariuszami porozumienia oraz określa wszczególności: 1) cele itermin realizacji porozumienia; sposób finansowania porozumienia, wtym finansowania odbierania opakowań wjednostkach handlu detalicznego; 2) 3) podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli; przypadki: 4) a) wykluczenia podmiotu zporozumienia, rozwiązania porozumienia. b) 

3. Przedsiębiorcy, októrych mowa wust.1, mogą, na równych zasadach, zawierać porozumienia oraz przystępować do już zawartych porozumień.

4. Przedsiębiorcy, októrych mowa wust.1, są obowiązani wterminie do dnia 15 marca każdego roku przedstawić ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok kalendarzowy wraz zlistą podmiotów uczestniczących wporozumieniu.

5. Minister właściwy do spraw środowiska zamieszcza porozumienia wBiuletynie Informacji Publicznej obsługującego go urzędu. Rozdział 5 Organizacja odzysku opakowań Art. 27. Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana spełniać następujące warunki: wykonywać działalność gospodarczą wformie spółki akcyjnej; 1) wykonywać wyłącznie działalność gospodarczą związaną zorganizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przed2) sięwzięć związanych zodzyskiem, wtym recyklingiem odpadów, oraz finansowaniem publicznych kampanii edukacyjnych; zawierać wswej nazwie oznaczenie „organizacja odzysku opakowań”; 3) 4) posiadać wymagany przepisami ustawy kapitał zakładowy.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 888

Art. 28.

1. Organizacja odzysku opakowań może działać także jako organizacja, októrej mowa wprzepisach ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej (Dz.U. z2007r. Nr90, poz.607, zpóźn. zm.6)).

2. Do używania oznaczenia, októrym mowa wart.27 pkt3, jest uprawniona wyłącznie organizacja odzysku opakowań działająca na zasadach określonych wprzepisach ustawy. Art. 29.

1. Kapitał zakładowy organizacji odzysku opakowań wynosi co najmniej 2 500 000 zł.

2. Kapitał zakładowy organizacji odzysku opakowań pokrywa się wcałości wkładem pieniężnym iwpłaca wcałości przed jej wpisem do rejestru.

3. Kapitał zakładowy organizacji odzysku opakowań nie może pochodzić zpożyczki lub kredytu ani być obciążony wjakikolwiek sposób.

4. Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana: utrzymywać kapitał własny wwysokości co najmniej połowy kapitału zakładowego, określonego wust.1, zdepono1) wany na odrębnym rachunku bankowym lub wformie lokaty terminowej albo posiadać gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, której gwarantem jest instytucja finansowa upoważnio2) na do gwarantowania długu celnego, wwysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego, określonego wust.1.

5. Akcje organizacji odzysku opakowań mogą być wyłącznie akcjami imiennymi inie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.

6. Organizacja odzysku opakowań nie może wydawać akcji uprzywilejowanych. Art. 30. Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana: 1) wterminie do dnia 15 marca każdego roku przedstawić marszałkowi województwa za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenie wydane przez bank outrzymywaniu przez nią na odrębnym rachunku bankowym lub wformie lokaty terminowej środków, októrych mowa wart.29 ust.4 pkt1, albo dokument potwierdzający wysokość gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, wydany przez gwaranta wskazanego wart.29 ust.4 pkt2; 2) przedstawić, na każde żądanie marszałka województwa, wterminie 14 dni od dnia wpływu żądania, zaświadczenie wydane przez bank oaktualnie utrzymywanych przez organizację odzysku opakowań na odrębnym rachunku bankowym lub wformie lokaty terminowej środkach, októrych mowa wart.29 ust.4 pkt1, albo dokument potwierdzający wysokość gwarancji, októrej mowa wart.29 ust.4 pkt2. Art. 31.

1. Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana: 1) przeznaczać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów uzyskanych wpoprzednim roku kalendarzowym zprzejęcia obowiązków określonych wart.17 ust.1; 2) dokumentować przeznaczenie przychodów, októrych mowa wpkt1, na publiczne kampanie edukacyjne.

2. Organizacja odzysku opakowań składa sprawozdanie owysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne wramach rocznego sprawozdania, októrym mowa wart.73 ust.1 ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach. Art. 32. Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana zachować wtajemnicy wszelkie dane przekazane jej przez wprowadzającego produkty wopakowaniach, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 33. Wprzypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku opakowań, przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się, zdniem otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty wopakowaniach, od którego został on przejęty, wodniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, wktórym nastąpiło otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku opakowań.

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664, z2011r. Nr106, poz.622 oraz z2013r. poz.21.

Dziennik Ustaw – 15 – Rozdział 6 Opłata produktowa Art. 34.

1. Rozliczenie wykonania obowiązku określonego wart.17 ust.1 następuje na koniec roku kalendarzowego.

2. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku określonego wart.17 ust.1, są obowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie wprzypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: 1) recyklingu, wtym recyklingu dla wszystkich opakowań razem; 2) odzysku.

3. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa wkilogramach opakowań danego rodzaju, wktórych produkty zostały wprowadzone do obrotu.

4. Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr2 do ustawy. Art. 35.

1. Maksymalna stawka opłaty produktowej dla opakowań wynosi 4,50 zł za 1 kg.

2. Minister właściwy do spraw środowiska wporozumieniu zministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań, kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów opakowaniowych powstałych ztych opakowań, kosztami ich zagospodarowania oraz biorąc pod uwagę, że opłata produktowa powinna stanowić zachętę do poddawania odpadów opakowaniowych odzyskowi irecyklingowi. Art. 36.

1. Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego.

2. Opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. Art. 37.

1. Wprzypadku gdy wprowadzający produkty wopakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku, nie wnieśli opłaty produktowej albo wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, wdrodze decyzji, wysokość zaległości ztytułu opłaty produktowej.

2. W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową wwysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

3. Termin uiszczenia opłat, októrych mowa wust.1 i2, wynosi 14 dni od dnia, wktórym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna. Art. 38.

1. Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy wcelu gromadzenia iprzekazywania wpływów ztytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej.

2. Wpływy ztytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, powiększone oprzychody zoprocentowania rachunków bankowych ipomniejszone odochody, októrych mowa wust.3, marszałek województwa przekazuje, wterminie 30dni po upływie każdego kwartału, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej.

3. Wpływy ztytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wwysokości 10% stanowią dochody budżetu samorządu województwa zprzeznaczeniem na koszty egzekucji należności ztytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej iobsługę administracyjną systemu tych opłat. Art. 39. Wpływy ztytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej są gromadzone na rachunku bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej. Art. 40. Wsprawach dotyczących opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2012r. poz.749, zpóźn. zm.7)), ztym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

7)

Poz. 888

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1101, 1342 i1529 oraz z2013r. poz.35.

Dziennik Ustaw – 16 – Rozdział 7 Dystrybucja produktów wopakowaniach oraz obowiązki użytkownika środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin Art. 41. Zakazuje się dystrybucji produktów wopakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty wopakowaniach, który nie jest wpisany do rejestru. Art. 42. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty wopakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych produktów informacje oopakowaniach iodpadach opakowaniowych wzakresie: dostępnych systemów zwrotu, zbierania iodzysku, wtym recyklingu, odpadów opakowaniowych, 1) 2) właściwego postępowania zodpadami opakowaniowymi, 3) znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach – co najmniej przez wywieszenie informacji wmiejscu sprzedaży. Art. 43.

1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, jest obowiązany przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach.

2. Użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin jest obowiązany zwrócić odpady opakowaniowe po tych środkach przedsiębiorcy, októrym mowa wust.1. Art. 44. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego opowierzchni handlowej powyżej 2000 m2 jest obowiązany prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach wopakowaniach, które znajdują się wofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, zktórych powstały odpady. Rozdział 8 Sprawozdawczość wzakresie gospodarki opakowaniami iodpadami opakowaniowymi Art. 45.

1. Przedsiębiorca: 1) wprowadzający opakowania, 2) eksportujący opakowania, 3) eksportujący produkty wopakowaniach, 4) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów wopakowaniach, 5) wprowadzający produkty wopakowaniach – jest obowiązany sporządzić izłożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, na zasadach określonych wdzialeV rozdziale 2 ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach.

2. Przedsiębiorca może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji odzysku opakowań.

3. Organizacja odzysku opakowań sporządza iskłada marszałkowi województwa roczne sprawozdanie wraz zwykazem przedsiębiorców, którzy zlecili jej sporządzenie sprawozdania.

4. Przedsiębiorca zlecający sporządzenie rocznego sprawozdania jest obowiązany przekazać organizacji odzysku opakowań wszelkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania.

5. Wprowadzający produkty wopakowaniach, wykonujący obowiązek określony wart.17 ust.1 za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, który nie przekazał organizacji odzysku opakowań informacji owszystkich wprowadzonych przez siebie wdanym roku kalendarzowym do obrotu produktach wopakowaniach, jest obowiązany sporządzić izłożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie wzakresie tych produktów wopakowaniach, októrych nie przekazał informacji organizacji odzysku opakowań, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. oodpadach. Poz. 888

Dziennik Ustaw – 17 – Rozdział 9 Audyt zewnętrzny Art. 46.

1. Przedsiębiorcy: 1) prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR iposiadają zezwolenie na przetwarzanie, októrym mowa wart.41 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, pozwalające na odzysk odpadów omasie przekraczającej 400 Mg, 2) eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili wdanym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych omasie przekraczającej 400 Mg – są obowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego, zwanego dalej „audytem”.

2. Audyt przeprowadza się wterminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy. Art. 47.

1. Audyt jest przeprowadzany przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, októrym mowa wprzepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr1221/2009 zdnia 25 listopada 2009r. wsprawie dobrowolnego udziału organizacji wsystemie ekozarządzania iaudytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i2006/193/WE (Dz.Urz. UE L 342 z22.12.2009, str.1).

2. Audytora wybiera przedsiębiorca.

3. Koszty przeprowadzenia audytu obciążają przedsiębiorcę, októrym mowa wart.46 ust.1. Art. 48.

1. Celem audytu jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych wdokumentach DPR, dokumentach DPO, dokumentach EDPR, dokumentach EDPO oraz dokumentach celnych ifakturach, októrych mowa wart.24 ust.3, wystawionych wroku kalendarzowym, którego dotyczy audyt.

2. Audytor prowadzi kontrolę: 1) spełniania wymagań wynikających zustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach, wtym zgodności posiadanych decyzji zprowadzonym recyklingiem iinnym niż recykling procesem odzysku; 2) możliwości technicznych, wtym mocy przerobowych instalacji posiadanych przez prowadzącego odzysk irecykling pozwalających na przetwarzanie odpadów opakowaniowych wwielkości odpowiadającej danym zawartym wdokumentach DPO iDPR wystawionym wdanym roku; 3) zgodności informacji zawartych woświadczeniu, októrym mowa wart.24 ust.6, ze stanem faktycznym; 4) masy odpadów opakowaniowych przyjętych iodpowiednio przetworzonych lub wywiezionych zterytorium kraju. Art. 49. Na podstawie zebranych dokumentów idowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie zprzeprowadzonego audytu. Art. 50.

1. Audytor przekazuje: 1) przedsiębiorcy dokumentację audytu wraz ze sprawozdaniem zprzeprowadzonego audytu; wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności 2) podmiotów, októrych mowa wart.46 ust.1, uwierzytelnioną kopię sprawozdania, októrym mowa wpkt1; marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania, októrym mowa wpkt1. 3) 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać dokumentację audytu, wraz ze sprawozdaniem zprzeprowadzonego audytu, przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego audyt dotyczy. Art. 51. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia: 1) szczegółowy zakres isposób przeprowadzania audytu, 2) szczegółowy zakres sprawozdania zprzeprowadzonego audytu, termin przekazywania sprawozdania zprzeprowadzonego audytu 3) – kierując się potrzebą sprawdzenia wiarygodności informacji zawartych wdokumentach objętych audytem oraz ujednoliceniem sprawozdań zprzeprowadzonego audytu. Poz. 888

Dziennik Ustaw – 18 – Rozdział 10 Obowiązki organów administracji publicznej Art. 52.

1. Marszałek województwa prowadzi zbiór dokumentów przekazywanych mu przez przedsiębiorców na podstawie przepisów ustawy.

2. Zbiór dokumentów, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa prowadzi w systemie teleinformatycznym wrozumieniu art.3 pkt3 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli dokumenty zostały przekazane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Art. 53.

1. Marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania istosowania przepisów ustawy wzakresie objętym jego właściwością.

2. Marszałek województwa co najmniej raz na 3 lata przeprowadza kontrolę przedsiębiorców: 1) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych; eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowanio2) wych.

3. Marszałek województwa może upoważnić do przeprowadzenia kontroli pracowników urzędu marszałkowskiego.

4. Przy wykonywaniu kontroli kontrolujący jest uprawniony do: wstępu wraz zrzeczoznawcami iniezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, 1) na których jest wykonywana działalność gospodarcza, awgodzinach od 600 do 2200 – na pozostały teren, zgodnie zcelem izakresem kontroli; 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, wtym powołania eksperta; 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania iżądania wyjaśnień od osób wzakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 4) żądania okazania dokumentów iudostępnienia wszelkich danych mających związek zkontrolą, wtym dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji operacji gospodarczych oraz ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, októrej mowa wart.66 ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach, atakże dokumentacji technicznej instalacji do przetwarzania odpadów.

5. Wprzypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowanego przedsiębiorcę przepisów ustawy lub gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, marszałek województwa występuje do innych organów kontroli, wszczególności wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, organów celnych, organów kontroli skarbowej oraz Policji, opodjęcie odpowiednich działań będących wich kompetencji, przekazując dokumentację sprawy.

6. Marszałek województwa sporządza iprzekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, wterminie do dnia 15 lutego każdego roku, informację owynikach kontroli przeprowadzonych wpoprzednim roku kalendarzowym wraz zwnioskami, wtym planowanymi działaniami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Art. 54. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów art.41 iart.42 sprawuje Inspekcja Handlowa, działając na podstawie ustawy zdnia 15 grudnia 2000r. oInspekcji Handlowej (Dz.U. z2009r. Nr151, poz.1219, zpóźn. zm.8)). Art. 55. Główny Inspektor Ochrony Środowiska pełni funkcję organu wyższego stopnia wrozumieniu ustawy zdnia 14czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2013r. poz.267) wodniesieniu do marszałka województwa wsprawach określonych przepisami ustawy.

8)

Poz. 888

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr63, poz.322, Nr106, poz.622 iNr153, poz.903, z2012r. poz.1203 i1448 oraz z 2013 r. poz. 700.

Dziennik Ustaw – 19 – Rozdział 11 Administracyjne kary pieniężne iprzepisy karne Art. 56.

1. Administracyjnej karze pieniężnej, zwanej dalej „karą pieniężną”, podlega ten, kto: nie 1) będąc wpisanym do rejestru: wystawia dokumenty DPR, a) b) wystawia dokumenty DPO, c) wystawia dokumenty EDPR, wystawia dokumenty EDPO; d) 2) wbrew przepisowi art.11 ust.1 nie ogranicza ilości inegatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych wtaki sposób, aby: a) opakowania nie zawierały szkodliwych substancji wilościach stwarzających zagrożenie dla produktu, środowiska lub zdrowia ludzi, b) maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci ichromu sześciowartościowego wopakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg; wbrew przepisowi art.11 ust.2 nie ogranicza ilości inegatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych 3) do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych wtaki sposób, aby objętość imasa opakowań były ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji opakowania, októrych mowa wart.3 ust.1, oraz zapewnienia poziomu bezpieczeństwa produktowi, biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika; wbrew przepisowi art.11 ust.3 wprowadza do obrotu opakowania projektowane iwykonane wsposób uniemożliwiający: 4) a) wielokrotne użycie ipóźniejszy recykling albo ich b) przynajmniej ich recykling – jeżeli nie jest możliwe ich wielokrotne użycie, albo c) inną niż recykling formę ich odzysku – jeżeli nie jest możliwy ich recykling; wbrew przepisowi art.17 ust.5 nie przekazuje organizacji odzysku opakowań, zktórą zawarł umowę, wszelkich nie5) zbędnych danych pozwalających na realizację przejętych przez nią obowiązków, w tym informacji o wszystkich wprowadzonych wdanym roku kalendarzowym do obrotu produktach wopakowaniach; 6) wbrew przepisowi art.18 ust.2 nie finansuje kosztów zbierania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego albo nie odbiera na własny koszt tych odpadów; 7) wbrew przepisowi art.19 ust.

4 nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub nie przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu wpoprzednim roku kalendarzowym; 8) wbrew przepisowi art.22 ust.1 nie prowadzi ewidencji obejmującej informacje omasie opakowań, wktórych wprowadził do obrotu produkty wdanym roku kalendarzowym; 9) wbrew przepisom art.23 ust.4 lub 5 iart.24 ust.2 nie wystawia: a) dokumentu DPR, b) dokumentu DPO, dokumentu EDPR, c) d) dokumentu EDPO – albo wystawia dokument nierzetelnie; 10) wbrew przepisom art.23 ust.10 iart.24 ust.9 nie przekazuje marszałkowi województwa egzemplarza: dokumentu DPR, a) b) dokumentu DPO, c) dokumentu EDPR, d) dokumentu EDPO; Poz. 888

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 888

11) wbrew przepisowi art.41 prowadzi dystrybucję produktów wopakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego produkty wopakowaniach, który nie jest wpisany do rejestru; 12) wbrew przepisowi art.42 prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, sprzedaje produkty wopakowaniach, nie przekazując użytkownikom tych produktów informacji oopakowaniach iodpadach opakowaniowych wzakresie: a) dostępnych systemów zwrotu, zbierania iodzysku, wtym recyklingu, odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania zodpadami opakowaniowymi, b) c) znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach – co najmniej przez wywieszenie informacji wmiejscu sprzedaży; 13) wbrew przepisowi art.43 ust.1 prowadząc jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, nie przyjmuje od użytkowników odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin; 14) wbrew przepisowi art.44 prowadząc jednostkę handlu detalicznego opowierzchni handlowej powyżej 2000 m2 nie prowadzi na własny koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach wopakowaniach, które znajdują się wofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, zktórych powstały odpady.

2. Karze pieniężnej podlega także organizacja odzysku opakowań, która wbrew przepisowi art.31 ust.1 pkt1, nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% przychodów uzyskanych zprzejęcia obowiązków określonych wart.17 ust.1. Art. 57. Kary pieniężne wynoszą: wprzypadkach, októrych mowa wart.56 ust.1 pkt1, 5–10, 12 oraz 13 – od 5000 zł do 500 000 zł; 1) wprzypadkach, októrych mowa wart.56 ust.1 pkt2–4 – od 5000 zł do 30 000 zł; 2) wprzypadku, októrym mowa wart.56 ust.1 pkt11 – od 5000 zł do 20 000 zł; 3) 4) wprzypadkach, októrych mowa wart.56 ust.1 pkt14 iust.2 – od 10 000 zł do 500 000 zł. Art. 58.

1. Kary pieniężne za czyny, októrych mowa wart.56 ust.1 pkt1–10 i14 oraz ust.2, wymierza, wdrodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

2. Kary pieniężne za czyny, októrych mowa wart.56 ust.1 pkt11–13, wymierza, wdrodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

3. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia przepisów ustawy oraz dotychczasową działalność gospodarczą przedsiębiorcy.

4. Należności ztytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

5. W sprawach dotyczących kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, ztym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi inspekcji handlowej. Art. 59. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli wzakresie przestrzegania istosowania przepisów ustawy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności, októrych mowa wart.53 ust.4, podlega karze grzywny. Art. 60.

1. Kto wbrew przepisowi art.78 ust.1 nie składa zawiadomienia orozpoczęciu działalności polegającej na: wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów wopakowaniach lub produktów, 1) 2) odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych zproduktów, 3) eksporcie lub wewnątrzwspólnotowej dostawie odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów wcelu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, 4) działaniu jako organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań – podlega karze grzywny.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 888

2. Tej samej karze podlega ten, kto wbrew przepisowi art.78 ust.3, nie zgłasza zmiany danych zawartych wdokonanym zawiadomieniu. Art. 61. Kto, będąc użytkownikiem środka niebezpiecznego będącego środkiem ochrony roślin, nie zwraca odpadów opakowaniowych po tym środku przedsiębiorcy prowadzącemu jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne wopakowaniach – podlega karze grzywny. Art. 62. Orzekanie wsprawach oczyny, októrych mowa wart.59–61, następuje wtrybie przepisów ustawy z dnia 24sierpnia 2001 r.

– Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia (Dz.U. z2013r. poz.395 i 765). Rozdział 12 Zmiany wprzepisach obowiązujących Art. 63. Wustawie zdnia 20 lipca 1991r. oInspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z2013r. poz.686) wart.2 wust.1 wpkt1 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) przestrzegania przepisów ogospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,”. Art. 64. Wustawie zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z2012r. poz.361, zpóźn. zm.9)) wart.23 wust.1 po pkt16d dodaje się pkt16e wbrzmieniu: „16e) dodatkowej opłaty produktowej, októrej mowa wart.37 ust.2 ustawy zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz.888), ztym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, októrej mowa wart.34 ust.2 tej ustawy;”. Art. 65. Wustawie zdnia 15 lutego 1992r. opodatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z2011r. Nr74, poz.397, zpóźn. zm.10)) wart.16 wust.1 po pkt19d dodaje się pkt19e wbrzmieniu: „19e) dodatkowej opłaty produktowej, októrej mowa wart.37 ust.2 ustawy zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz.888), ztym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata produktowa, októrej mowa wart.34 ust.2 tej ustawy;”. Art. 66. Wustawie zdnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach (Dz.U. z2012r. poz.391, zpóźn. zm.11)) uchyla się art.6p. Art. 67. Wustawie zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.12)) wart.401 wust.7 po pkt8 dodaje się pkt8a i8b wbrzmieniu: „8a) środki przekazane przez wprowadzających produkty wopakowaniach na podstawie art.19 ust.4 pkt2 ustawy zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz.888) wwykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; wpływy zopłat produktowych, októrych mowa wart.34 ust.2 iart.37 ust.2 ustawy zdnia 13 czerwca 2013r. 8b) ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi;”.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i1540 oraz z2013r. poz.21.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr102, poz.585, Nr106, poz.622, Nr134, poz.781, Nr178, poz.1059, Nr205, poz.1202 iNr234, poz.1389 i1391, z2012r. poz.362, 596, 769, 1010, 1342, 1448 i1540 oraz z2013r. poz.21 i613.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.951 oraz z2013r. poz.21 i228.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz.1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr21, poz.104, Nr28, poz.145, Nr40, poz.227, Nr76, poz.489, Nr119, poz.804, Nr152, poz.1018 i1019, Nr182, poz.1228, Nr229, poz.1498 iNr249, poz.1657, z2011r. Nr32, poz.159, Nr63, poz.322, Nr94, poz.551, Nr99, poz.569, Nr122, poz.695, Nr152, poz.897, Nr178, poz.1060 iNr224, poz.1341, z2012r. poz.460, 951, 1342 i1513 oraz z2013r. poz.21, 139 i165.

9)

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 888

Art. 68. Wustawie zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej (Dz.U. z2007r. Nr90, poz.607, zpóźn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany: 1) art.1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1.

1. Ustawa określa: 1) obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty, 2) zasady postępowania zodpadami powstałymi zproduktów, 3) zasady ustalania ipobierania opłaty produktowej – wcelu zapobiegania powstawaniu odpadów powstałych zproduktów, ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapewnienia wysokiego poziomu odzysku irecyklingu odpadów powstałych zproduktów.

2. Wsprawach dotyczących postępowania zodpadami powstałymi zproduktów wzakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy oodpadach.

3. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień działu II wtytule Iustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.14)).”; 2) wart.2: a) pkt2 i3 otrzymują brzmienie: eksporcie produktów – rozumie się przez to wywóz produktów zterytorium kraju na terytorium państwa „2) niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; imporcie produktów – rozumie się przez to przywóz produktów z terytorium państwa niebędącego pań3) stwem członkowskim Unii Europejskiej wcelu wprowadzenia na terytorium kraju;”, b) uchyla się pkt3a, c) uchyla się pkt5 i6, d) uchyla się pkt7a, pkt9 otrzymuje brzmienie: e) „9) opłacie produktowej – rozumie się przez to opłatę obliczaną iwpłacaną wprzypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku irecyklingu;”, f) pkt9b otrzymuje brzmienie: przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 2 lipca 2004r.

„9b) oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z2013r. poz.672 i 675), dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, wtym na potrzeby własne, oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju;”, po g) pkt9b dodaje się pkt9c wbrzmieniu: „9c) produktach – rozumie się przez to produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych wzałączniku nr4a do ustawy, wtym te znich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów;”, h) uchyla się pkt11b–11d, i) pkt11e i11f otrzymują brzmienie: „11e) wewnątrzwspólnotowej dostawie produktów – rozumie się przez to wywóz produktów zterytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 11f) wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów – rozumie się przez to przywóz produktów zterytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wcelu wprowadzenia na terytorium kraju;”, j) uchyla się pkt11g;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664, z2011r. Nr106, poz.622 oraz z2013r. poz.21.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz.1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr21, poz.104, Nr28, poz.145, Nr40, poz.227, Nr76, poz.489, Nr119, poz.804, Nr152, poz.1018 i1019, Nr182, poz.1228, Nr229, poz.1498 iNr249, poz.1657, z2011r. Nr32, poz.159, Nr63, poz.322, Nr94, poz.551, Nr99, poz.569, Nr122, poz.695, Nr152, poz.897, Nr178, poz.1060 iNr224, poz.1341, z2012r. poz.460, 951, 1342 i1513 oraz z2013r. poz.21, 139, 165 i888.

13)

Dziennik Ustaw 3) wart.3: ust.1 i2 otrzymują brzmienie: a) „1. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, awszczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe zproduktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku irecyklingu odpadów powstałych zproduktów co najmniej wwysokości określonej wzałączniku nr4a do ustawy.”, b) uchyla się ust.2a, c) ust.2b i3 otrzymują brzmienie: „2b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, wprowadzający na terytorium kraju produkty wymienione wzałączniku nr4a wpoz.2, jest obowiązany osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020r. poziom odzysku irecyklingu odpadów powstałych ztego rodzaju produktów co najmniej wwysokości określonej wzałączniku nr4a do ustawy.

3. Poziom odzysku irecyklingu odpadów powstałych zproduktów stanowi wyrażona wprocentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych zproduktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek wpoprzednim roku kalendarzowym, awprzypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność wdanym roku kalendarzowym – wstosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek wtym roku.”, d) ust.4–8 otrzymują brzmienie: „4. Masę produktów wprowadzanych na rynek ustala się woparciu oewidencję prowadzoną zgodnie zart.11.

5. Wprowadzenie na rynek krajowy produktów następuje, zzastrzeżeniem ust.6 i6a, wdniu ich wydania zmagazynu wcelu ostatecznego wprowadzenia na terytorium kraju.

6. Wprzypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty wdniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. 6a. Wprzypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty wdniu wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów.

7. Produkt uważa się za wprowadzony na terytorium kraju tylko raz.

8. Minister właściwy do spraw środowiska wporozumieniu zministrem właściwym do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, roczne poziomy odzysku irecyklingu odpadów powstałych zproduktów wymienionych wpoz.2 wzałączniku nr4a do ustawy, wposzczególnych latach do końca 2020r., kierując się: potrzebą stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku irecyklingu odpadów powstałych zproduk1) tów oraz zwiększania jego efektywności; 2) działaniem na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki.”, e) wust.9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego przedsiębiorcę do masy odpadów powstałych zproduktów poddanych odzyskowi dodaje się:”, f) ust.11a i11b otrzymują brzmienie: „11a. Przy obliczaniu poziomu odzysku irecyklingu odpadów powstałych zproduktów do masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się produktów, które zostały wywiezione zterytorium kraju wdrodze eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, dokonanej przez przedsiębiorcę innego niż wytwórca tych produktów, na podstawie dokumentów potwierdzających eksport produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę produktów. 11b. Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów nie wlicza się importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia odpadów powstałych zproduktów, które poddaje się odzyskowi irecyklingowi na terytorium kraju.”; 4) uchyla się art.3a; – 23 – Poz. 888

Dziennik Ustaw 5) wart.4: a) uchyla się ust.1a i1b, b) ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Wprzypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku, przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się, zdniem otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty, od którego został on przejęty, wodniesieniu do masy produktów wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, wktórym nastąpiło otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku.”; wart.9 ust.1 otrzymuje brzmienie: 6) „1. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów, przedsiębiorca prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, a także przedsiębiorca dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych zproduktów wcelu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi oraz organizacja odzysku, podlegają, wzakresie tej działalności, wpisowi do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach.”; 7) wart.11 ust.1–3 otrzymują brzmienie: „1. Przedsiębiorca iorganizacja odzysku są obowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje o: masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, zpodziałem na poszczególne ich rodzaje – wprzypadku 1) przedsiębiorcy; 2) wykazie przedsiębiorców, wimieniu których działa organizacja oraz masie wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów, zpodziałem na poszczególne ich rodzaje – wprzypadku organizacji.

2. Informacje o: 1) masie poddanych odzyskowi irecyklingowi odpadów powstałych zproduktów, zpodziałem na poszczególne ich rodzaje – wprzypadku przedsiębiorcy, októrym mowa wart.4 ust.1 pkt1, 2) masie poddanych odzyskowi irecyklingowi odpadów powstałych zproduktów, zpodziałem na poszczególne ich rodzaje – wprzypadku organizacji – są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk iodrębnie recykling.

3. Masę odpadów poddanych odzyskowi irecyklingowi ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, które prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, wterminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.”; wart.12: 8) a) ust.2a i3 otrzymują brzmienie: „2a. Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku irecyklingu odpadów powstałych zproduktów wsposób określony wart.4 ust.1.

3. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty iróżnicy między wymaganym aosiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną wmasie produktów.”, b) uchyla się ust.3a, c) ust.4 i5 otrzymują brzmienie: „4. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu.

5. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.”; art.13 otrzymuje brzmienie: 9) „Art. 13. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów wkilogramach.”; – 24 – Poz. 888

Dziennik Ustaw 10) wart.14: a) wust.1: – uchyla się pkt1, – uchyla się pkt4, – uchyla się pkt6, – dodaje się pkt8–10 wbrzmieniu: „8) dla produktów wymienionych wpoz.1 i2 wzałączniku nr4a do ustawy – 2,57 zł za 1 kg; 9) produktów wymienionych wpoz.3 i4 wzałączniku nr4a do ustawy – 5,50 zł za 1 kg; dla 10) dla produktów wymienionych wpoz.5 wzałączniku nr4a do ustawy – 10,26 zł za 1 kg.”, ust.4 otrzymuje brzmienie: b) „4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów, októrych mowa wust.1, kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów powstałych zproduktów, kosztami ich zagospodarowania.”; 11) uchyla się art.18; 12) art.19 otrzymuje brzmienie: „Art. 19. Do opłat produktowych wzakresie nieuregulowanym wustawie stosuje się odpowiednio przepisy działuIII ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2012r. poz.749, zpóźn. zm.15)), ztym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.”; 13) art.25 otrzymuje brzmienie: „Art. 25. Przez marszałka województwa oraz urząd marszałkowski rozumie się marszałka województwa lub urząd marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub organizacji, awprzypadku braku siedziby albo miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

”; 14) uchyla się art.29; 15) art.32 iart.33 otrzymują brzmienie: „Art. 32. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych wpoz.3–5 wzałączniku nr4a do ustawy są gromadzone na rachunku bankowym Narodowego Funduszu. Art. 33. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych wpoz.1 i2 wzałączniku nr4a do ustawy są gromadzone na rachunku bankowym Narodowego Funduszu.”; 16) uchyla się art.35; 17) uchyla się załącznik nr1 do ustawy; 18) uchyla się załączniki nr3 i4 do ustawy; 19) załącznik nr4a do ustawy otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr3 do ustawy zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz.888); 20) uchyla się załącznik nr5 do ustawy. Art. 69. Wustawie zdnia 20 kwietnia 2004r. osubstancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr121, poz.1263, zpóźn. zm.16)) wart.4 pkt2 otrzymuje brzmienie: „2) ustawy zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz.888)”.

15) 16)

– 25 –

Poz. 888

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1101, 1342 i1529 oraz z2013r. poz.35. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr175, poz.1458 iNr203, poz.1683, z2009r. Nr215, poz.1664 oraz z2011r. Nr63, poz.322 iNr94, poz.549.

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 888

Art. 70. Wustawie zdnia 7 maja 2009r. otowarach paczkowanych (Dz.U. Nr91, poz.740 oraz z2010r. Nr107, poz.679 iNr229, poz.1495) wart.2 pkt3 otrzymuje brzmienie: „3) opakowanie – opakowanie wrozumieniu art.4 pkt1 i2 ustawy zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz.888);”. Art. 71. Wustawie zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21) wprowadza się następujące zmiany: wart.50 wust.1: 1) a) pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) zzakresu ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej (Dz.U. z2007r. Nr90, poz.607, zpóźn. zm.17)): a) wprowadzających na terytorium kraju produkty, prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych zproduktów, b) c) organizacji odzysku, dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów d) wcelu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;”, b) wpkt5 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje pkt6 wbrzmieniu: „6) zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z (Dz.U. poz.888) przedsiębiorców: a) będących organizacjami odzysku opakowań, b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy: – odpadów opakowaniowych, – produktów wopakowaniach, eksportujących: c) – odpady opakowaniowe, – opakowania, – produkty wopakowaniach, d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, e) wprowadzających opakowania, f) wprowadzających produkty wopakowaniach.”; 2) wart.52 wust.1: a) pkt4 otrzymuje brzmienie: „4) zzakresu ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej wodniesieniu do: przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty: a) – informację osposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, awszczególności recyklingu, odpadów powstałych zproduktów, – dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych zproduktów, oile została zawarta umowa zorganizacją odzysku, b) prowadzącego recykling odpadów powstałych zproduktów: – kod inazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, – informację ostosowanym procesie recyklingu, – adres miejsca prowadzenia działalności wzakresie recyklingu, – informację odecyzjach związanych zrecyklingiem odpadów, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku, – informację orocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu,

17)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664, z2011r. Nr106, poz.622 oraz z2013r. poz.21 i888.

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 888

c) prowadzącego odzysk odpadów powstałych zproduktów: – kod inazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, – informację ostosowanym procesie odzysku, – adres miejsca prowadzenia działalności wzakresie odzysku, – informację odecyzjach związanych zodzyskiem, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku, d) dokonującego eksportu odpadów powstałych zproduktów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych zproduktów wcelu poddania ich odzyskowi irecyklingowi: kod i nazwę rodzajów odpadów powstałych z produktów przyjmowanych w celu eksportu lub – wewnątrzwspólnotowej dostawy, – informację odecyzjach związanych zgospodarką odpadami, organizacji odzysku: e) – informację orodzaju produktów, wstosunku do których organizacja odzysku zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku irecyklingu odpadów znich powstałych, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku;”, b) pkt7 dodaje się pkt7a wbrzmieniu: po „7a) zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z wodniesieniu do: a) organizacji odzysku opakowań: wskazanie rodzajów opakowań, wstosunku do których organizacja odzysku opakowań zamierza – wykonywać obowiązek zapewniania odzysku irecyklingu odpadów opakowaniowych, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku, b) przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych: kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych w celu poddania ich recyklingowi lub – innemu niż recykling procesowi odzysku poza terytorium kraju, – informację odecyzjach związanych zgospodarowaniem odpadami, przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowac) niowych: kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych do recyklingu lub innego niż recykling – procesu odzysku, – informację odecyzjach związanych zgospodarowaniem odpadami, – informację ostosowanym procesie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, informację orocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzeń służących do recyklingu lub innego – niż recykling procesu odzysku, – informację omiejscu prowadzenia działalności wzakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku, d) wprowadzających produkty wopakowaniach: – informację osposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku irecyklingu odpadów opakowaniowych samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, dane organizacji odzysku opakowań, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku irecyklingu – odpadów opakowaniowych, oile została zawarta umowa zorganizacją odzysku opakowań, – informację oprzynależności do porozumienia, októrym mowa wart.25 tej ustawy – wprzypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub wprowadzającego środki niebezpieczne wopakowaniach,

Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 888

e) wprowadzających opakowania oraz eksportujących produkty w opakowaniach i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów wopakowaniach: – informację orodzaju prowadzonej działalności, informację orodzaju wytwarzanych, przywożonych zzagranicy oraz wywożonych za granicę opa– kowań;”; 3) wart.64 wust.1 pkt4 otrzymuje brzmienie: stwierdzenia rażących nieprawidłowości wwykonywaniu obowiązków określonych wprzepisach ustawy zdnia „4) 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej, ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji, ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach oraz ustawy zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi;”; 4) wart.73: a) wust.1 pkt1–3 otrzymują brzmienie: „1) wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, októrym mowa wustawie zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi; wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy 2) produktów wopakowaniach, októrym mowa wustawie zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi; 3) wprowadzający na terytorium kraju produkty, októrych mowa wustawie zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej;”, b) wust.2 wpkt2: – wlit. atiret drugie otrzymuje brzmienie: o „– przestrzeganiu ograniczeń wynikających zart.11 ust.1 pkt2 ustawy zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi,”, – b otrzymuje brzmienie: lit. masie opakowań, wktórych zostały wprowadzone do obrotu produkty, zpodziałem na poszczególne ich „b) rodzaje,”, wlit. f średnik zastępuje się przecinkiem idodaje się lit. g wbrzmieniu: – informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, „g) awprzypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku – także oprzeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów;”; wart.74: 5) a) ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1. Wprzypadku gdy: 1) obowiązek określony wart.3 ust.1 ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej, 2) obowiązek określony wart.30 ust.1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, 3) obowiązek określony wart.17 ust.1 ustawy zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi – wykonuje odpowiednio organizacja odzysku albo organizacja odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego albo organizacja odzysku opakowań, roczne sprawozdanie, októrym mowa wart.73 ust.1, wzakresie realizacji tych obowiązków sporządza ta organizacja.

2. Sprawozdanie, októrym mowa wust.1, zawiera informacje, októrych mowa wart.73 ust.2 pkt1, atakże informacje określone w: 1) art.73 ust.2 pkt2 lit. a–f – wprzypadku organizacji odzysku opakowań, októrej mowa wustawie zdnia 13czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi;

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 888

2) art.73 ust.2 pkt3 – wprzypadku organizacji odzysku, októrej mowa wustawie zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej; 3) art.73 ust.2 pkt5 – wprzypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego, októrej mowa wustawie zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym.”, b) ust.3 dodaje się ust.3a wbrzmieniu: po „3a. Sprawozdanie organizacji odzysku opakowań zawiera dodatkowo: 1) wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek określony wart.17 ust.1 ustawy zdnia 13 czerwca 2013r. ogospodarce opakowaniami iodpadami opakowaniowymi; 2) informacje oprzeprowadzonych przez organizację odzysku opakowań publicznych kampanii edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów; wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła wroku kalendarzowym, którego 3) dotyczy sprawozdanie, wykonanie czynności określonych wart.17 ust.7 tej ustawy, obejmujący: a) imię inazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów, oile został nadany, b) c) numer REGON posiadacza odpadów, oile został nadany, d) określenie czynności, które zostały zlecone posiadaczowi odpadów wzakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, określenie rodzajów odpadów opakowaniowych w odniesieniu do których posiadaczowi odpadów e) zostało zlecone wykonanie czynności zzakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, f) określenie okresu, na który zawarto umowę zlecającą posiadaczowi odpadów wykonanie czynności wzakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi.”; 6) wart.194 wust.1 po pkt5 dodaje się pkt5a wbrzmieniu: „5a) nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych wzwiązku zprowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, októrym mowa wart.63;”. Rozdział 13 Przepisy przejściowe, dostosowujące ikońcowe Art. 72. Do spraw wszczętych iniezakończonych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 73.

1. Do powstałych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy obowiązków wynikających zustawy zmienianej wart.68 wzakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku irecyklingu, wtym do obowiązków sprawozdawczych oraz do zobowiązań ztytułu opłaty produktowej należnej za okres do dnia 31 grudnia 2013r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej wart.68 obowiązujące wchwili powstania tych obowiązków, wtym zobowiązań ztytułu opłaty produktowej.

2. Wpływy ztytułu opłat produktowych, wtym środki pochodzące zopłat produktowych, októrych mowa wustawie zmienianej wart.68, za rok 2013 przekazuje się zgodnie zdotychczasowymi przepisami. Art. 74.

1. Organizacje odzysku działające na podstawie przepisów ustawy zmienianej wart.68, prowadzące działalność gospodarczą wzakresie opakowań, stają się organizacjami odzysku opakowań wrozumieniu niniejszej ustawy.

2. Organizacje odzysku, októrych mowa wust.1, są obowiązane dostosować się do wymagań niniejszej ustawy wterminie do dnia 31 grudnia 2015r. Art. 75.

1. Umowy zawarte przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy na podstawie art.4 ust.2 ustawy zmienianej wart.68 zachowują ważność przez czas, na który zostały zawarte.

2. Jeżeli organizacja odzysku nie dostosuje się do wymogów niniejszej ustawy wterminie określonym wart.74 ust.2, zawarte przez nią umowy, októrych mowa wust.1, wzakresie objętym przepisami niniejszej ustawy, wygasają zdniem 1 stycznia 2016r.

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 888

Art. 76.

1. Do potwierdzenia wykonania odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych za okres do dnia wejścia wżycie ustawy stosuje się określone wprzepisach ustawy zmienianej wart.68, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, dodatkową ewidencję oraz dokumenty potwierdzające dokonanie odzysku irecyklingu odpadów opakowaniowych.

2. Przedsiębiorcy, wtym organizacje odzysku, są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji oraz dokumentów, októrych mowa wust.1, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dodatkowa ewidencja idokumenty dotyczą.

3. Wymogu posiadania wpisu do rejestru przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych wystawiającego dokumenty DPO i DPR oraz przez przedsiębiorcę eksportującego odpady opakowaniowe iprzez przedsiębiorcę dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wystawiających dokumenty EDPO iEDPR nie stosuje się do dnia upływu terminu do złożenia wniosku owpis do rejestru. Art. 77. Do dnia złożenia marszałkowi województwa wniosku owpis do rejestru organizacja odzysku opakowań składa marszałkowi województwa, wterminie 14 dni po jej zarejestrowaniu wrejestrze sądowym, odpis statutu iwypis zrejestru sądowego lub postanowienie owpisie do rejestru sądowego oraz wtym samym terminie odpis wszelkich zmian danych wstatucie lub rejestrze sądowym. Art. 78.

1. Do dnia utworzenia rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1 ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach, przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów wopakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych zproduktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych zproduktów wcelu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, atakże organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań, składa zawiadomienie otym fakcie do marszałka województwa wterminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

2. Za dzień rozpoczęcia działalności, októrej mowa wust.1, uważa się dzień pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju lub powstania pierwszego długu celnego dla produktu.

3. Przedsiębiorcy, októrych mowa wust.1, oraz przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie zart.9 ustawy zmienianej wart.68, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach, są obowiązani zgłaszać marszałkowi województwa zmiany danych zawartych w dokonanym zawiadomieniu nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, wktórym nastąpiła zmiana. Art. 79. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1 ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie zart.9 ustawy zmienianej wart.68, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art.78 ust.1, są zwolnieni zobowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej iopłaty rocznej, októrych mowa wart.57 ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach, wroku, wktórym złożyli wniosek owpis do rejestru. Art. 80.

1. Przedsiębiorca, októrym mowa wart.4 ust.1 pkt1 ustawy zmienianej wart.68, albo organizacja, októrej mowa wart.4 ust.1 pkt2 ustawy zmienianej wart.68, którzy wykonali obowiązek, októrym mowa wart.3 ustawy zmienianej wart.68, wwielkości przekraczającej wymagany w2013r. poziom odzysku lub recyklingu, zgodnie zdotychczasowymi przepisami, mogą rozliczyć w2014r. masę odpadów powstałych zproduktów przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu wwysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w2013r.

2. Przedsiębiorca albo organizacja, o których mowa w art. 20 ust. 1 niniejszej ustawy, którzy wykonali obowiązek, októrym mowa wart.3 ustawy zmienianej wart.68, wwielkości przekraczającej wymagany w2013r. poziom odzysku lub recyklingu, zgodnie zdotychczasowymi przepisami, mogą rozliczyć w2014r. masę odpadów opakowaniowych przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu wwysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w2013r. Art. 81. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: art.3 ust.8 iart.14 ust.4 ustawy zmienianej wart.68 zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych 1) wydanych na podstawie art.3 ust.8 iart.14 ust.4 ustawy zmienianej wart.68, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 2) art.11 ust.7 ustawy zmienianej wart.68 zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.7 ustawy zmienianej wart.68,

Dziennik Ustaw 3) – 31 – Poz. 888

a rt.5 ust.2 i3 oraz art.6 ust.5 ustawy, októrej mowa wart.82, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.4 i5 oraz art.15 ust.4 niniejszej ustawy

– jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 82. Traci moc ustawa zdnia 11 maja 2001r. oopakowaniach iodpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr63, poz.638, zpóźn. zm.18)). Art. 83. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2014r., zwyjątkiem: 1) 2) a rt.66, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; a rt.46–51, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2016r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Załączniki do ustawy zdnia 13 czerwca 2013r. (poz. 888)

Załącznik nr1

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU IRECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Odpady opakowaniowe powstałe z rodzaj opakowań opakowań razem2) opakowań ztworzyw sztucznych opakowań zaluminium opakowań ze stali, wtym zblachy stalowej opakowań zpapieru itektury opakowań ze szkła opakowań zdrewna opakowań wielomateriałowych odzysk 61 – – – – – – – Poziom w%1) recykling 56 23,5 51 51 61 61 16 poziom określony odpowiednio wpoz.1–7 wg rodzaju materiału przeważającego wopakowaniu wielomateriałowym –

Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8

9

pozostałych opakowań

1) 2)

Objaśnienia:

Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt zproduktami leczniczymi określonymi wprzepisach ustawy zdnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z2008r. Nr45, poz.271, zpóźn. zm.19)). Dotyczy sumy wszystkich opakowań wymienionych wpoz.2–9.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2003r. Nr7, poz.78, z2004r. Nr11, poz.97 iNr96, poz.959, z2005r. Nr175, poz.1458, z2011r. Nr63, poz.322 oraz z2013r. poz.21.

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr227, poz.1505 iNr234, poz.1570, z2009r. Nr18, poz.97, Nr31, poz.206, Nr92, poz.753, Nr95, poz.788 iNr98, poz.817, z2010r. Nr78, poz.513 iNr107, poz.679, z2011r. Nr63, poz.322, Nr82, poz.451, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657 iNr122, poz.696 oraz z2012r. poz.1342 i1544.

18)

Dziennik Ustaw

– 32 –

o

Poz. 888

Załącznik nr2

r

SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ

t

h

l

ń

ó

1. Wysokość zn u n opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku n ch recykl ng opakowaniowych w z ą należnej 1czony jako nil raz oblic fak ycz wzpodd recyklingu odpadów i i masy d stawy y masy według e r powstałych zopakowań wymienionych wpoz.2–7 wzałączniku nr1 do ustawy należy obliczać według wzoru:

gdzie:

 P − OR  OP od =yM ⋅ r rec. w  ⋅ SO  ny rec. 100%  

y

tu

owa ,

OPrec – oznacza wysokośćoznacz opłaty produktowej wzł, należnej wys k ść należ j o OP M – oznacza masę wkg opakowań danego rodzaju, wktórych zostały wprowadzone do obrotu produkty, Prec – oznacza wymagany poziom recyklingu w%,

M

ł

OR – znacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczony jako iloraz masy faktycznie poddao nych recyklingowioznacza wymagany poziom r opakowań, w % Prec – imasy wprowadzonych do obrotu cyk ingu wktórych zostały wprowadzone do obrotu produkty, wyrażony w%,

n j p t e y ą d u SO – oznacza stawkę opłaty produktowej wzł za kg, określoną wprzepisach wydanych na podstawie art.35 ust.2. padó p y p y z p y n Jeżeli Prec – OR ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość„0”.

2. Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych do obrotu rodu ty wyrażony w %, powstałych zopakowań wymienionych wpoz.1 wzałączniku nr1 do ustawy należy obliczać według wzoru:

ą

g

p

p

j

p

y

cy

y

gdzie: OPodz

OP. =

ec

uj mną, jak należną p oznacza ma art należnej opłaty produktowej wzł, wysokość

M ∙ SO + M ∙ SO + ⋯ + M ∙ SO  ∙ P ∙ Mł − M  Mł

zna za mas k m – dotyczy M1 czbowym opakowań ztworzyw sztucznych, ukt w oś 2 – dotyczy opakowań zaluminium, M a eżne op aty ostały wpr

Mz indeksem liczbowym – O od oznacza masę wkg–opakowań danego rodzaju, wktórych zostałyproduktowej do zł oznacza wysokość na eżnej płaty wprowadzone w obrotu produkty, przy czym:

M3 – dotyczy owych powstałych zblachy stalowej, opakowan opakowań ze stali, wtym z opakowań M4 – r 1 o opakowań zpapieru itektury, ku dotyczy sta y n leży obliczać we M5 – dotyczy opakowań ze szkła,

M8 – dotyczy pozostałych opakowań,

∙ M7 – dotyczy opakowań wielomateriałowych,

M6 – dotyczy opakowań zdrewna,

oznacza wysokość nal SO1 – dotyczy opakowań ztworzyw sztucznych, ł

SOzindeksem liczbowym – znacza stawkę opłaty produktowej wzł za kg, określoną wprzepisach wydanych na podstawie art.35 o gdzie: ust.2, przy czym: SO2 – dotyczy opakowań zaluminium, – oznacza masę i o SO3 – dotyczy opakowań ze stali, wtym zblachy stalowej, SO4 – dotyczy opakowań zpapieru itektury, SO5 – dotyczy opakowań ze szkła, SO6 – dotyczy opakowań zdrewna, SO7 – dotyczy opakowań wielomateriałowych, SO8 – dotyczy pozostałych opakowań,

d

b

u

Dziennik Ustaw Podzysku Mcałkowita Modzyskana – 33 – Poz. 888

– oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany wdanym roku kalendarzowym poziom odzysku, – oznacza sumę mas wkg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty wopakowaniach,

ązku r cyk ingu – okość ależnej op aty produ o ej z t odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi. oznacza sumę mas wkg wszystkich rodzajów tułu nie ykonan o M1 ∙ SO1 + M2 ∙ SO2 + ⋯ + M8 ∙ SO8 

Mcałkowita ∙ Precyklingu ∙ Mcałkowita − Mpoddana recyklingowi 

należy obl zać edług wzo u

3. Wysokość należnej opłaty produktowej ztytułu niewykonania obowiązku recyklingu wodniesieniu do sumy opakowań wymienionych wpoz.1 wzałączniku nr1 do ustawy należy obliczać według wzoru:

OPrec. =

gdzie: OPrec

– oznacza wysokość należnej opłaty produktowej wzł,

Mzindeksem liczbowym – oznacza masę wkg opakowań danego rodzaju, wktórych zostały wprowadzone do obrotu produkty, przy czym: M1 – dotyczy opakowań ztworzyw sztucznych, M2 – dotyczy opakowań zaluminium, M3 – dotyczy opakowań ze stali, wtym zblachy stalowej, M4 – dotyczy opakowań zpapieru itektury, M5 – dotyczy opakowań ze szkła, M6 – dotyczy opakowań zdrewna, M7 – dotyczy opakowań wielomateriałowych, M8 – dotyczy pozostałych opakowań, SOzindeksem liczbowym – oznacza stawkę opłaty produktowej wzł za kg, określoną wprzepisach wydanych na podstawie art.35 ust.

2, przy czym: SO1 – dotyczy opakowań ztworzyw sztucznych, SO2 – dotyczy opakowań zaluminium, SO3 – dotyczy opakowań ze stali, wtym zblachy stalowej, SO4 – dotyczy opakowań zpapieru itektury, SO5 – dotyczy opakowań ze szkła, SO6 – dotyczy opakowań zdrewna, SO7 – dotyczy opakowań wielomateriałowych, SO8 – dotyczy pozostałych opakowań, Precyklingu Mcałkowita – oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany wdanym roku kalendarzowym poziom recyklingu, – oznacza sumę mas wkg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty wopakowaniach,

Mpoddana recyklingowi – oznacza sumę mas wkg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi.

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 888

Załącznik nr3

POZIOM ODZYSKU IRECYKLINGU ODPADÓW POWSTAŁYCH ZPRODUKTÓW Odpady powstałe z Poz. rodzaj produktów 1 1 2 Oleje smarowe otrzymane zropy naftowej, preparaty zciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane, zwyłączeniem: Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny Parafina ciekła Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych 2 Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu, zwyłączeniem: Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych iprodukty podobne Środki zapobiegające zamarzaniu igotowe płyny przeciwoblodzeniowe 3 Opony pneumatyczne zgumy, nowe, wrodzaju stosowanych wsamochodach osobowych Opony pneumatyczne zgumy, nowe, wrodzaju stosowanych wmotocyklach irowerach Opony pneumatyczne zgumy, nowe, wrodzaju stosowanych wautobusach, samochodach ciężarowych isamolotach Opony pneumatyczne bieżnikowane zgumy 4 Opony pneumatyczne zgumy, nowe, wrodzaju stosowanych wurządzeniach imaszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne zgumy Opony pneumatyczne, używane symbol PKWiU 3 19.20.29.0 zwyłączeniem: 19.20.29.0 19.20.29.0 19.20.29.0 19.20.29.0 odzysk 4 50 recykling 5 35 Poziom w%

20.59.4 zwyłączeniem: 20.59.42.0 20.59.43.0 22.11.11.0 22.11.12.0 22.11.13.0

50

35

75

15

22.11.20.0 22.11.14.0 75 15

5

38.11.53.0

75

15

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 888 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie

  Osoba fizyczna prowadzi lombard, która udziela pożyczek dla innych osób fizycznych pod zastaw rzeczy. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stopy procentowej udzielanych (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Wynagrodzenie komornika

  Chcę zlecić komornikowi zajęcie i zlicytowanie ruchomości dłużnika. Ile % uzyskanej sumy wynosi wynagrodzenie komornika i czy jest jakaś kwota minimalna np. w sytuacji, (...)

 • Klauzula prawa pierwokupu w umowie dzierżawy

  Czy umowa dzierżawy nieruchomości zawarta z Urzędem Miasta, będącym wydzierżawiającym, może zawierać klauzulę o pierwokupie przez dzieżawcę, w myśl postanowień (...)

 • Korekta odpisu na ZFŚS

  Skarbnik urzędu na początku 2013 r. przeliczyła z lat 2010 - 2011 kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyszło jej, że ta kwota powinna być mniejsza (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-05 poz. 778

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT"

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-27 poz. 605

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 1064

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-19 poz. 938

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1321

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane